آ

1- دکتر احمد آئین ، عضو هیئت علمی- استادیار
2- دکتر حسین آئینه نگینی
3- دکتر صادق آئینه وند ، استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران
4- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
5- دکتر سید سعید آباد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
6- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
7- دکتر مهدی آبادی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
8- مینا آبادی
9- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
10- دکتر حسین آبادیان ، استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
11- ریحانه آبادیان ، استادیارمعلم
12- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
13- حبیب آبدوست
14- دکتر محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
15- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
16- دکتر مهدیه آبروش ، استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران
17- دکتر ناصر آبروش ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
18- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
19- سارا آبرون
20- دکتر سعید آبرون ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
21- دکتر محب علی آبسالان ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
22- دکتر محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
23- دکتر هاجر آبیار ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
24- دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی ، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اردکان
25- دکتر حسن آبین ، استادیار دانشکده مهندسی گروه مهندسی دریا
26- دکتر عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
27- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
28- سید آرشام آتش زر
29- محمدعلی آتش سودا
30- دکتر شاهین آتشبار تهرانی
31- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
32- محمدرضا آتشین صدف
33- دکتر عاطفه آجری آیسک ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
34- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
35- دکتر شهره آجودانیان ، استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
36- دکتر بهرام آجورلو ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
37- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
38- پروفسور حسین آخانی ، استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران
39- دکتر شاهین آخوندزاده ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
40- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
41- دکتر الهام آخوندزاده نوقابی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
42- دکتر علی محمد آخوندعلی ، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
43- دکتر احمد آخوندی ، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد
44- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
45- دکتر علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
46- دکتر فرهاد آخوندی ، دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
47- دکتر محمدباقر آخوندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
48- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
49- دکتر مریم آخوندیان ، استادیار دانشگاه مازندران
50- پروفسور محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
51- دکتر مصطفی آدرسی ، استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
52- دکتر عفت آدم زاده ، دانشگاه پیام نور (همه مراکز)
53- دکتر علی آدمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
54- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
55- پروفسور عادل آذر ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
56- دکتر علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
57- پروفسور کریم آذربایجانی ، دانشگاه اصفهان
58- مائده آذربایجانی
59- دکتر محمدعلی آذربایجانی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
60- دکتر مسعود آذربایجانی ، استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
61- علیرضا آذربخت
62- علیرضا آذربخت بنکده
63- دکتر مرتضی آذربرمس ، استادیار دانشگاه صنعتی سهند
64- دکتر فریبرز آذرپناه ، گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز
65- دکتر یوسف آذرخش ، استادیار دانشگاه رازی
66- دکتر مریم آذرخشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
67- محمدتقی آذرشب
68- دکتر محمدعلی آذرشب ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
69- ایرج آذرفزا
70- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
71- دکتر فرهاد آذرمی آتاجان ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
72- دکتر آذرتاش آذرنوش ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
73- دکتر حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
74- دکتر علیرضا آذرهوش
75- دکتر امیر آذرون ، دانشگاه سیمون فریزر
76- دکتر آرش آذری ، دانشگاه رازی
77- دکتر احمد آذری ، دانشیار دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس
78- دکتر علاءالدین آذری ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
79- دکتر معرفت آذری ، رئیس نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
80- دکتر هاجر آذری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
81- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
82- دکتر رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
83- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
84- اسماعیل آذغ
85- دکتر رضا آذین ، استاد دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی گروه مهندسی نفت دانشگاه خلیج فارس
86- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
87- پروفسور مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
88- دکتر محمد جواد آذین فر
89- رضا آراد منش
90- نگار آرازشی
91- دکتر حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
92- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
93- محمد آراسته
94- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
95- دکتر زهرا آراستی ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
96- دکتر محمدرضا آراستی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
97- دکتر الهام آرام ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر
98- دکتر شهناز آرام ، استاد گروه بیماری های زنان و زایمان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
99- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
100- دکتر فرشید آرام ، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه - استادیار گروه شهرسازی
101- دکتر محمد رضا آرام ، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و ‌ پژوهشگر دانشگاه تورنتو کانادا
102- دکتر سیدحسین آرامی ، استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
103- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
104- وحید آرایی
105- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
106- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
107- دکتر بهروز آرزو ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
108- دکتر مجید آرزومند ، University of Larestan, Lar, ۷۴۳۱۷-۱۶۱۳۷, I. R. Iran
109- علیرضا آرش پور
110- دکتر شروین آرش لو ، دانشیار دانشگاه بیلکنت ترکیه
111- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
112- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
113- دکتر علی آرمان ، استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
114- دکتر مانی آرمان ، استادیار دانشکده کسب و کار و اقتصاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس
115- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
116- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
117- مهندس فریدون آرمانفر ، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
118- پروفسور پرویز آرمانی ، دانشیار
119- دکتر سید عزیز آرمن ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
120- دکتر محمد آرمند ، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
121- دکتر علی آرمندنژاد ، استاد- دانشگاه ولی عصر رفسنجان
122- رحمان آرمیده
123- موسی آرمیده
124- محسن آرمین
125- دکتر علی آرمینیان ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
126- دکتر بهداد آرندیان ، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
127- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
128- دکتر بهاره آروین ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
129- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
130- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
131- دکتر هادی آروین بروجنی ، دانشکده مهندسی دانشگاه شهرکرد
132- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
133- دکتر محمد هادی آریائی منفرد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
134- علی آریاپور
135- دکتر سعید آریاپوران ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
136- دکتر احمد آریافر ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
137- دکتر شهرام آریافر ، استادیار بخش مهندسی صنایع
138- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
139- دکتر حسین آریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
140- دکتر حمیدرضا آریانپور ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
141- دکتر ابراهیم آریانی قیزقاپان ، فرهنگی آموزش و پرورش کرج، مدرس دانشگاه فرهنگیان
142- دکتر احسان آریانیان ، استادیار فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
143- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
144- افشین آریز
145- دکتر محمد آرین ، دانشگاه شهید بهشتی
146- دکتر احمد آرین تبار ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
147- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
148- مجید آرین زادگان
149- سالار آرین مقدم
150- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
151- برهان آزاد
152- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
153- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
154- دکتر تقی آزادارمکی ، استاد دانشگاه تهران
155- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
156- محسن آزادبخت
157- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
158- دکتر داود آزادفر ، دانشیار
159- دکتر پرویز آزادفلاح ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
160- دکتر بهزاد آزادگان ، گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
161- حمید آزادگان
162- دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
163- دکتر کیهان آزادمنش
164- دکتر امیرحسین آزادنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی
165- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
166- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
167- دکتر ابوالفضل آزادی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
168- دکتر امیر آزادی ، Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
169- امین آزادی
170- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
171- دکتر شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
172- دکتر علی رضا آزادی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
173- دکتر مجید آزادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
174- دکتر محبوبه آزادی ، Assistant Professor Of Department of Industrial Metallurgy, Faculty of Material & Metallurgical Engineering, Semnan university, Semnan, Iran
175- دکتر محمد آزادی ، دانشیار
176- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
177- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
178- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
179- دکتر قاسم آزادی احمدآبادی ، عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
180- دکتر مهرناز آزادی بویاغچی ، دانشیار گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
181- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
182- دکتر مهدی آزادی مطلق ، دانشکده مهندسی جم - گروه مهندسی کامپیوتر (جم ) دانشگاه خلیج فارس
183- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
184- دکتر مصطفی آزادیان ، دکتری ادیان و عرفان
185- کیوان آزادیخواه
186- دکتر کریم آزالی علمداری ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
187- دکتر سید علی آزرم سا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
188- سمیه آزرمی
189- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
190- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران
191- دکتر یعقوب آژند ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره
192- دکتر پرویز آژیده ، Professor, University of Tabriz
193- دکتر آزیتا آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
194- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
195- دکتر فرزاد آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
196- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
197- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
198- محمد آستانه اصل
199- دکتر سجاد آستانی
200- فتح الله آسترکی
201- دکتر سعید آسعیدی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم ریاضی گروه:علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان
202- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
203- دکتر محمدامین آسودار ، استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
204- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
205- دکتر علی آشتاب ، دانشگاه ارومیه
206- مهدی آشتیانی
207- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
208- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
209- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل زمین سازه صدرا، رئیس هیات مدیره ساختار محیط دی - رئیس هیات امناء پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی
210- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
211- آیه آشفته یزدی
212- دکتر حسام الدین آشنا
213- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
214- پروفسور فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
215- دکتر حسین آشوری ، استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
216- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
217- دکتر محمد آشوری ، استاد دانشگاه تهران
218- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
219- دکتر محمدتقی آشوری ، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
220- حسین آشیانی ، کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
221- دکتر مازیار آصفی ، استاد گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
222- آیدین آغداشلو
223- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
224- دکتر الهام آفرنده ، دانشجوی دکترای کامپیوتر هوش مصنوعی- عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی توس
225- دکتر اکبر آفرینش خاکی
226- دکتر محمدحسین آق خانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
227- دکتر کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
228- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
229- دکتر حمیدرضا آقا بزرگ ، استاد، پژوهشگاه صنعت نفت
230- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
231- علی رضا آقا حسینی
232- دکتر علی آقا صفری ، جامعه المصطفی العالمیه
233- مهندس رضا آقا طاهر ، رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی
234- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
235- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
236- دکتر امیر آقا کوچک ، استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا
237- دکتر علی اکبر آقا کوچک ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
238- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
239- دکتر احسان آقا محمد آقایی ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
240- دکتر داوود آقا محمدی ، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
241- دکتر حمیدرضا آقا محمدیان ، استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
242- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
243- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
244- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
245- دکتر حسن آقا نظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
246- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
247- دکتر علیرضا آقائی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
248- علیرضا آقائی
249- دکتر مهرداد آقائی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی
250- دکتر اسماعیل آقائی زاده ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری - گروه جغرافیای دانشگاه گیلان
251- دکتر حسن آقائی نیا
252- دکتر محمدرضا آقاابراهیمی ، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
253- دکتر علیرضا آقابابا ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
254- احسان آقابابایی
255- دکتر راضیه آقابابایی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
256- دکتر سمیه آقابابایی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
257- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
258- دکتر کیوان آقابیک
259- دکتر رضا آقاجان نشتایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
260- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
261- دکتر کامله آقاجانلو ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
262- دکتر اسدالله آقاجانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی
263- پروفسور حسنعلی آقاجانی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران
264- دکتر حسین آقاجانی ، دانشیار دانشکده مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت
265- دکتر سعید آقاجانی ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
266- دکتر سیف اله آقاجانی ، دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
267- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
268- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
269- دکتر محمدعلی آقاجانی ، دانشیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
270- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
271- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
272- مهرداد آقاجانی
273- دکتر نصرالله آقاجانی ، استادیار دانشگاه باقرالعلوم
274- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
275- حسین آقاجانی اصفهانی
276- دکتر عباس آقاجانی بزازی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان
277- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
278- سعید آقاجانیان
279- دکتر محمود آقاحسینعلی شیرازی
280- دکتر حسین آقاحسینی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
281- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
282- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
283- ابوالفضل آقادادی
284- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
285- علی آقازادگان
286- دکتر جمشید آقازاده ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
287- دکتر هاشم آقازاده ، رئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران
288- دکتر مصطفی آقازاده قمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
289- دکتر شهلا آقازیارتی ، کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
290- ابوالفضل آقاسی
291- دکتر محمد آقاسی ، محقق ،نویسنده و مدرس دانشگاه
292- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
293- دکتر مهرداد آقاشریفیان اصفهانی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
294- دکتر مجید آقاعلیخانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
295- ژیلا آقاغفاری
296- دکتر علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
297- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
298- دکتر آزاده آقالطیفی ، استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی
299- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
300- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
301- علی آقامحمدی
302- سیدمحمدکاظم آقامیر
303- دکتر اسداله آقامیرکریمی ، استاد، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران
304- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
305- پروفسور سید محمودرضا آقامیری
306- دکتر علی آقانوری ، دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب
307- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
308- دکتر توکل آقایاری هیر ، دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
309- دکتر محسن آقایاری هیر ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
310- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
311- دکتر اصغر آقایی ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
312- پروفسور اصغر آقایی ، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
313- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
314- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
315- خانوم آقایی
316- سیدعلی آقایی
317- دکتر عبداله آقایی ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
318- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
319- دکتر مجید آقایی ، مربی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم
320- دکتر محمد جعفر آقایی ، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
321- محمدرضا آقایی
322- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
323- دکتر نازیلا آقایی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
324- دکتر نجف آقایی ، هیات علمی و دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
325- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
326- دکتر حسین آقایی جنت مکان ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
327- دکتر علی آقایی جودکی ، سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
328- دکتر مهرداد آقایی خفری
329- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
330- دکتر مسلم آقایی طوق
331- آرش آقایی فر
332- حسین آقایی نیا
333- دکتر همیرا آگاه ، استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
334- دکتر وحید آگاه ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
335- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
336- حامد آگاهی
337- دکتر حسین آگهی ، دانشیار دانشگاه رازی
338- یاسمین آل آقا
339- علیرضا آل ابراهیم
340- دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
341- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
342- دکتر علیرضا آل امین
343- دکتر علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
344- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
345- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
346- دکتر سیدامیر آل داوود ، Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran
347- دکتر سهیل آل رسول ، مدیرعامل مهندسین مشاور رهاب
348- دکتر سوسن آل رسول ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
349- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
350- دکتر مریم آل عصفور ، دانشیار بخش گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز
351- رویا آل عمران
352- دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
353- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
354- جعفر آل کثیر
355- آیدا آل هاشمی
356- دکتر اشرف آل یاسین ، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی تهران
357- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
358- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
359- دکتر عبدالله آلبوغبیش ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
360- دکتر مسعود آلگونه ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
361- دکتر احمدعلی آماده ، استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
362- دکتر حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
363- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
364- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
365- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
366- احمد آموزشی
367- دکتر ژاله آموزگار ، استاد دانشگاه تهران
368- دکتر طیبه آموزگار ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان
369- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
370- دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
371- دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار دانشگاه مازندران
372- پروفسور محمد آهنجان
373- دکتر ندا آهنجیده ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی شهرکرد
374- دکتر محمدرضا آهنچیان ، استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
375- دکتر عباسعلی آهنگر ، استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
376- دکتر نادر آهنگر
377- دکتر محمدرسول آهنگران ، استاد، دانشگاه تهران
378- دکتر سعیده آهنگری
379- دکتر عبدالمجید آهنگری ، دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
380- دکتر معصومه آهنگری ، استادیار گروه زمین شناسی
381- دکتر لاله آهنی ، استادیار گروه هنرهای اسلامی- فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز
382- دکتر علی آهون منش ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
383- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
384- دکتر پرویز آهی ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
385- مجید آوج ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان
386- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
387- سروش آوخ
388- دکتر مهران آوخ کیسمی ، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- دانشیار
389- عبدالله آورا ، مربی دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس
390- دکتر فریبا آوریده ، عضو هیات مدیره انجمن دیپلماسی و آب ایران
391- کیامهر آویژه
392- دکتر بهزاد آویشن ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
393- محمدباقر آیانی
394- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
395- دکتر هدا آیت ، استادیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
396- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
397- دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، استاد (بازنشسته) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
398- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
399- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
400- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
401- دکتر مجید رضا آیت الهی ، استاد مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
402- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
403- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
404- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
405- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
406- علی آیتی
407- دکتر اسماعیل آیتی
408- دکتر بیتا آیتی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
409- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
410- دکتر علی آیتی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
411- دکتر محسن آیتی ، دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
412- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
413- دکتر سجاد آیدنلو ، استاد، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران
414- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
415- دکتر سیمون آیوازیان ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
416- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
417- اعظم آیین فر ، مدیر اجرایی

ا

1- دکتر جلیل ا فاروقی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
2- دکتر رضا اباذری ، عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
3- دکتر زهرا اباذری ، دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
4- دکتر سعید اباذری ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
5- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
6- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
7- دکتر تقی ابتکار
8- دکتر معصومه ابتکار ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
9- دکتر نویدرضا ابجدی ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
10- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
11- دکتر خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
12- دکتر حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
13- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
14- دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
15- نیازعلی ابراهیم پاک
16- دکتر حبیب ابراهیم پور ، استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی
17- دکتر داود ابراهیم پور ، استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
18- دکتر رضا ابراهیم پور ، گروه علوم شناختی، پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه صنعتی شریف
19- دکتر رضا ابراهیم پور ، Faculty of Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
20- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
21- صادق ابراهیم پور
22- قدسیه ابراهیم پور
23- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
24- دکتر مریم ابراهیم پور
25- دکتر حسین ابراهیم پور کومله ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
26- حسین ابراهیم پور کومله ، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
27- دکتر احمد ابراهیم زاده ، معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
28- امیر ابراهیم زاده
29- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
30- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
31- دکتر فاطمه ابراهیم زاده ، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
32- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
33- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
34- دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی ، استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
35- دکتر علی ابراهیم نژاد ، استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.
36- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
37- دکتر وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
38- دکتر محمد ابراهیمپور نمین
39- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
40- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
41- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد،
42- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
43- ابوالقاسم ابراهیمی
44- دکتر افشین ابراهیمی ، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
45- دکتر افشین ابراهیمی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
46- دکتر ایلناز ابراهیمی
47- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
48- پریسا ابراهیمی
49- دکتر جعفر ابراهیمی ، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
50- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
51- دکتر حسین ابراهیمی ، عضوهیات علمی
52- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
53- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
54- دکتر خدایار ابراهیمی ، استادیار
55- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
56- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
57- دکتر رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
58- دکتر رضا ابراهیمی
59- دکتر رضا ابراهیمی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج
60- دکتر زهره ابراهیمی ، مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
61- دکتر سپیده ابراهیمی ، دکتری ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
62- دکتر سجاد ابراهیمی ، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
63- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
64- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
65- دکتر سید ابراهیم ابراهیمی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
66- دکتر سید عباس ابراهیمی ، استادیار موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
67- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
68- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
69- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
70- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
71- دکتر شیما ابراهیمی ، دانشیار آموزش زبان فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد
72- طاهر ابراهیمی
73- حجة الاسلام عباسعلی ابراهیمی
74- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
75- عطاالله ابراهیمی
76- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
77- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
78- علیرضا ابراهیمی
79- دکتر علیرضا ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه آموزشی فرآیندهای ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
80- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
81- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استادیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، پژوهشگاه افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان
82- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
83- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
84- دکتر لیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
85- دکتر محسن ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
86- دکتر محسن ابراهیمی
87- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
88- پروفسور محمدمهدی ابراهیمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
89- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
90- دکتر مرضیه ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
91- دکتر مریم ابراهیمی ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
92- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
93- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم
94- دکتر مهدی ابراهیمی ، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
95- دکتر مهدی ابراهیمی ، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
96- دکتر مهدی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
97- دکتر نادرقلی ابراهیمی ، عضو هیأت علمی پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری
98- دکتر یعقوب ابراهیمی ، معاون آموزشی دانشگاه مارلیک نوشهر
99- دکتر رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
100- دکتر اکبر ابراهیمی اورنگ ، استادیار،گروه علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه فرهنگیان،تهران.
101- دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک ، دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
102- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
103- دکتر محسن ابراهیمی خوسفی ، استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
104- دکتر محمد ابراهیمی دباغ ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
105- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد دانشگاه تهران
106- دکتر احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
107- نرجس ابراهیمی غانمی
108- دکتر طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
109- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
110- دکتر مسعود ابراهیمی کچویی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
111- دکتر عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی ، استادیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
112- مریم ابراهیمی کیا
113- دکتر محسن ابراهیمی مقدم ، Faculty of Computer Science and Engineering, SB university, Evin Ave,Tehran, Iran
114- دکتر حسین ابراهیمی ناغانی ، استادیار صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه تربیت مدرس
115- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
116- دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
117- دکتر سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی ، دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مازندران
118- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
119- دکتر حامد ابراهیمیان ، دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
120- دکتر حجت الله ابراهیمیان
121- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
122- دکتر محمد رضا ابراهیمیان ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه کار واحد قزوین
123- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
124- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
125- دکتر شیوا ابری فام
126- پروفسور کارن ابری نیا ، University of Tehran, Iran
127- دکتر احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
128- دکتر حمید ابریشمی ، استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
129- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
130- دکتر مهدی ابزری ، استاد دانشگاه اصفهان
131- دکتر سید علیرضا ابطحی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ازاد نجف اباد
132- سید مجتبی ابطحی
133- دکتر سیدحسین ابطحی ، استاد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
134- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
135- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
136- دکتر معصومه السادات ابطحی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
137- مهدی ابطحی
138- دکتر سیدمهدی ابطحی فروشانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
139- سید محمدرضا ابن الرسول
140- دکتر مجید ابن الرضا
141- دکتر مجید ابن علی حیدری ، دانشیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
142- دکتر حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
143- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
144- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
145- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
146- دکتر رضا ابوئی ، دانشگاه یزد
147- دکتر محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
148- دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی ، استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
149- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
150- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
151- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
152- محمد ابوالحسنی
153- دکتر محمد مهدی ابوالحسنی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
154- دکتر منصوره ابوالحسنی ، دکتری رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران
155- دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
156- فاطمه ابوالحسنی طرقی
157- دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی ، هیئت علمی دانشکده مدیریت
158- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
159- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
160- دکتر زینب ابوالفضلی ، دانشگاه کوثر
161- دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
162- دکتر حسن ابوالقاسمی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
163- دکتر شهنام ابوالقاسمی ، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
164- پروفسور عباس ابوالقاسمی ، استاد- دانشگاه گیلان
165- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
166- دکتر محمود ابوالقاسمی ، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
167- دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی ، دانشگاه تهران
168- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
169- احمد ابوترابی
170- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
171- دکتر روح اله ابوجعفری
172- شبان ابوحسین
173- دکتر احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
174- دکتر داریوش ابوحمزه ، مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت
175- دکتر مهرنوش ابوذری ، استادیار، دانشگاه تهران
176- دکتر حمیدرضا ابوطالبی ، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
177- مینا ابوطالبی ، گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه ایی
178- دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی ، گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه اصفهان
179- دکتر امید ابوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
180- دکتر خدیجه ابول پور ، دانشگاه آزاد شیراز
181- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
182- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
183- دکتر اسمعیل ابونوری ، استاد تمام
184- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
185- دکتر محمد ابویی اردکان ، دانشیار
186- دکتر وحید ابویی مهریزی
187- سامان ابی زاده
188- دکتر آرزو ابیضی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
189- دکتر خدایار ابیلی ، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
190- بهزاد اتابکی
191- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
192- دکتر منصوره اتحادیه
193- دکتر حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
194- دکتر ناهید اتقیا ، دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)
195- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
196- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
197- دکتر احسان اثنی عشری ، دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت، انگلستان
198- دکتر حمیده اثنی عشری ، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
199- دکتر محمدمهدی اثنی عشری
200- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری ، دانشیار علوم اقتصادی
201- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
202- سید امیر اجاق ، دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
203- دکتر سید مهدی اجاق ، دانشیار
204- دکتر حمید اجتهادی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
205- دکتر محمدرضا اجتهادی ، رئیس انجمن فیزیک ایران
206- دکتر مصطفی اجتهادی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
207- دکتر سید حسین اجتهد ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - کنترل دانشگاه کاشان
208- دکتر سالار اجتهد کاشانی ، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
209- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
210- دکتر رسول اجل لوئیان ، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
211- دکتر رضا قلی اجلالی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
212- عبدالمهدی اجلالی
213- دکتر علیرضا اجلالی
214- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
215- دکتر احسان احتشام نژاد
216- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
217- دکتر علی احتشامی ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
218- دکتر علی حسین احتشامی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
219- مجید احتشامی
220- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
221- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
222- مهندس محمدصالح احتشامی نیا ، دانشجوی کارشناسی ارشد
223- دکتر مجید احتیاط ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
224- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
225- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
226- دکتر محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
227- دکتر پرویز احدی ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
228- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
229- دکتر حمیدرضا احدی ، استاديار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی راه آهن
230- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
231- دکتر علی محمد احدی ، دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد
232- فاطمه احدی
233- دکتر محمدرضا احدی ، دانشیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
234- ایمان احدی اخلاقی
235- دکتر ابراهیم احدی قورتولمش ، پژوهشگر تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی/سازمان حج و زیارت
236- دکتر جواد احدیان ، دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
237- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
238- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
239- دکتر مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
240- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
241- دکتر سیدرضا احسان پور ، استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
242- دکتر پرویز احسان زاده ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
243- دکتر علی اکبر احسانپور ، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
244- دکتر ابوالفضل احسانی ، دکتری روانشناسی مدرس دانشگاه فرهنگیان
245- افسانه احسانی
246- دکتر علی رضا احسانی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
247- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
248- دکتر محمد احسانی ، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
249- دکتر محمد حسین احسانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان
250- دکتر محمدرضا احسانی ، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
251- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
252- عبدالوهاب احسانی راد
253- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
254- محمدمهدی احسانی فر
255- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
256- مهدی احسانیان منفرد
257- دکتر ستاره احسنت ، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
258- دکتر حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
259- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
260- دکتر قدسی احقر ، استاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات
261- منوچهر احقر
262- دکتر محمد احمد پناه ، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
263- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
264- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
265- دکتر حامد احمد زاده ، استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
266- دکتر آرزو احمدآبادی ، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی از دانشگاه خوارزمی تهران و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
267- دکتر زهرا احمدآبادی ، استادیار - گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
268- علی احمدآبادی
269- دکتر مجتبی احمدآبادی ، قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
270- دکتر سید ابوتراب احمدپناه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
271- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
272- مهندس بهروز احمدپور
273- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
274- دکتر فاطمه احمدپور ، استادیار دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده گروه ریاضی دانشگاه خلیج فارس
275- دکتر محسن احمدپور ، دانشگاه مازندران
276- دکتر محمود احمدپور داریانی ، استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
277- دکتر امیرمحمد احمدزاده ، معاون هیئت تحقیقات لرزه ای
278- مهندس جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
279- دکتر خالد احمدزاده ، استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
280- رسول احمدزاده
281- سید مصطفی احمدزاده ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
282- دکتر عزیز احمدزاده ، مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه
283- علی احمدزاده
284- دکتر محمد امیر احمدزاده ، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
285- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
286- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
287- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
288- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
289- دکتر فاطمه احمدلو ، استادیار پژوهش، بخش تحقیقات صنوبر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
290- دکتر فرهاد احمدنژاد ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
291- محمدرضا احمدنسب
292- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
293- دکتر شیرین احمدنیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
294- دکتر فاطمه احمدنیا ، دانشگاه محقق اردبیلی
295- دکتر حسین احمدوند ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
296- دکتر شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
297- دکتر علی محمد احمدوند ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
298- دکتر گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
299- دکتر مصطفی احمدوند ، استاد دانشگاه یاسوج گروه ترویج و توسعه روستایی
300- احمد احمدی
301- دکتر آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
302- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
303- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
304- حجة الاسلام احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
305- دکتر احمد احمدی ، استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
306- دکتر اردشیر احمدی ، دانشیار مهندسی صنایع
307- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
308- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
309- دکتر اکرم احمدی ، معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
310- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
311- دکتر امیرحسین احمدی ، استادیار دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی گروه علوم و فناوری زیستی دانشگاه خلیج فارس
312- دکتر امین احمدی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
313- دکتر امین احمدی ، استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
314- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
315- ایمان احمدی
316- دکتر پرویز احمدی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
317- دکتر پروین احمدی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
318- دکتر ثریا احمدی ، جهاد دانشگاهی
319- جاسم احمدی ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،
320- دکتر جعفر احمدی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
321- دکتر جعفر احمدی ، Ferdowsi University of Mashhad, Iran
322- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تریبت مدرس
323- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
324- دکتر حبیب احمدی ، استاد تمام دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران
325- دکتر حبیب اله احمدی ، استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
326- دکتر حجت احمدی
327- دکتر حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
328- دکتر حسین احمدی ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
329- دکتر حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
330- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
331- حجة الاسلام حمید احمدی
332- دکتر حیدر احمدی ، استادیار دانشکده کسب و کار و اقتصاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس
333- دکتر خدابخش احمدی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
334- خلیل احمدی ، استادیار
335- دکتر دکتر مریم احمدی ، استادیار دانشگاه و مشاور حقوقی خانواده قوه قضاییه
336- دکتر رضا احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین
337- دکتر روح الله احمدی ، دانشیار دانشکده فناوری‌های نوین گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
338- دکتر روشن احمدی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
339- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
340- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
341- سلیمان احمدی ، دانشیار
342- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
343- دکتر سیداحمد احمدی ، استاد مشاوره دانشگاه اصفهان
344- مهندس سیدبدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس
345- دکتر سیدعبدالحمید احمدی ، دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی
346- دکتر سیروس احمدی ، استاد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
347- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
348- دکتر شهرام احمدی ، دانشگاه پیام نور
349- دکتر شهرام احمدی
350- دکتر شهین احمدی
351- دکتر شیرین احمدی ، دکترای روانشناسی
352- عاطفه احمدی
353- دکتر عبادالله احمدی ، استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.
354- دکتر عباس احمدی ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
355- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
356- دکتر عباسعلی احمدی ، دانشیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
357- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
358- دکتر عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه رازی
359- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
360- دکتر علی اصغر احمدی ، استادیار دانشگاه تهران
361- دکتر علی محمد احمدی ، استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
362- دکتر علیرضا احمدی ، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
363- دکتر عمران احمدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
364- مهندس غلامرضا احمدی ، مربی دانشکده مهندسی جم گروه مهندسی کامپیوتر (جم ) دانشگاه خلیح فارس بوشهر
365- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
366- دکتر غلامعلی احمدی ، دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
367- دکتر فاطمه احمدی ، Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
368- دکتر فتاح احمدی ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
369- دکتر فرشید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
370- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
371- دکتر فریال احمدی ، استادیار
372- دکتر فریبا احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
373- دکتر فضل اله احمدی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
374- فیروزه احمدی
375- دکتر کامبیز احمدی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
376- دکتر گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
377- دکتر مالک احمدی ، دانشیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشکده مهارت و کارآفرینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
378- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
379- دکتر محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
380- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
381- دکتر محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
382- محمد احمدی
383- دکتر محمد تقی احمدی ، دانشیار گروه نانوفیزیک دانشگاه ارومیه
384- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
385- دکتر محمدتقی احمدی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
386- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
387- دکتر محمدرحیم احمدی ، دانشیار، گروه مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه الزهرا (س)
388- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
389- دکتر محمدرضا احمدی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
390- دکتر محمدمهدی احمدی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
391- دکتر محمدنبی احمدی ، ریاست دانشگاه رازی
392- دکتر محمود احمدی ، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
393- دکتر مرتضی احمدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
394- دکتر مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
395- دکتر منیژه احمدی ، دانشگاه زنجان
396- مهرداد احمدی
397- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
398- نگار احمدی ، فرد مهم علمی
399- دکتر نیما احمدی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
400- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
401- دکتر وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
402- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
403- دکتر یوسف احمدی
404- دکتر خدیجه احمدی آملی ، Associate Professor - Payame Noor University
405- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
406- دکتر زهرا احمدی اردکانی ، مربی گروه مشاوره دانشگاه اردکان
407- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
408- دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی ، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
409- دکتر زهرا احمدی افزادی ، دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی-عضو علمی دانشگاه پیام نور
410- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر مجموعه تفریحی و توریستی آبدرمانی گنو بندر عباس -مشاور اقتصادی فرمانداری شهرستان نمین -شهردار سابق شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
411- زهرا احمدی بروغنی ، مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
412- دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
413- دکتر فاطمه احمدی بویاغچی
414- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
415- دکتر مهدی احمدی پور
416- دکتر بهنام احمدی پور جونقانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
417- دکتر رضوان احمدی پیام ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
418- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
419- دکتر محمد رضا احمدی دارانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه شهرکرد
420- محمد احمدی راد ، پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران
421- پروفسور سجاد احمدی زاد ، استاد دانشگاه
422- سوران احمدی زاد
423- دکتر حسن احمدی زاده ، استادیار دانشگاه کاشان
424- سجاد احمدی زاده
425- دکتر سید سعید رضا احمدی زاده ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
426- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
427- دکتر حسین احمدی سفیدان ، دانشيار دانشگاه تبريز
428- دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری ، دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
429- جعفر احمدی شالی
430- محمود احمدی شریف ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
431- دکتر جواد احمدی شکوه ، University of Sistan and Baluchestan
432- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
433- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
434- دکتر محسن احمدی طهور ، دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
435- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
436- دکتر حمیدرضا احمدی فر ، استادیار دانشگاه گیلان
437- دکتر علیرضا احمدی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
438- دکتر علی محمد احمدی قراچه ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
439- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
440- مجید احمدی کچایی
441- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
442- دکتر حسن احمدی گاولیقی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
443- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
444- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
445- دکتر فرهنگ احمدی گیوی ، دانشیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
446- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
447- دکتر اسماعیل احمدی مقدم ، ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی
448- دکتر هاجر احمدی مقدم ، استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
449- دکتر مجید احمدی ملاوردی ، دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
450- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
451- دکتر مهدی احمدی نجف آبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه آموزشی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر
452- دکتر بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
453- دکتر مژگان احمدی ندوشن ، رئیس مرکز تحقیقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
454- دکتر نوید احمدی نسب ، استادیار رشته بیوتکنولوژی گیاهی-نانوبیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان
455- دکتر سیروس احمدی نوحدانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
456- دکتر خدابخش احمدی نوده ، استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بقیه الله اعظم (عج)، تهران، ایران
457- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
458- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
459- دکتر عبدالرسول احمدیان ، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
460- دکتر قدرت احمدیان ، دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
461- دکتر مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
462- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
463- دکتر محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
464- دکتر مهدی احمدیان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
465- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
466- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
467- دکتر محمد اخباری ، دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
468- دکتر مریم اخباری ، پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی
469- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
470- دکتر سیدمصطفی اختراعی طوسی ، مدیر تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی
471- دکتر علی اخترپور ، دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
472- دکتر علی اکبر اختری ، دانشگاه رازی
473- دکتر محمدرضا اختصاصی ، استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
474- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
475- دکتر رضا اختیاری امیری ، استادیار دانشگاه مازندران
476- دکتر امیرحسین اخروی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد
477- دکتر مجید اخشابی ، استادیار گروه هنر دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق
478- دکتر محمدرضا اخگر
479- دکتر مهدی اخگری ، استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور فردوس
480- افشین اخلاص پور
481- دکتر ابراهیم اخلاصی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
482- دکتر احمد اخلاصی ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
483- احمد اخلاصی
484- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
485- دکتر توحید اخلاقی ، دانشيار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
486- حسین اخلاقی
487- رحمت اله اخلاقی ، دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی
488- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
489- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
490- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
491- دکتر آفرین اخوان ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد
492- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
493- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
494- دکتر امیرناصر اخوان ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
495- دکتر پیمان اخوان ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم
496- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
497- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
498- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
499- دکتر مهدی اخوان ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
500- حمیدرضا اخوان ارمکی
501- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
502- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
503- پروفسور محمدعلی اخوان بهابادی ، استاد ممتاز مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی) دانشگاه تهران
504- دکتر مهناز اخوان تفتی ، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
505- دکتر مریم السادات اخوان حجازی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
506- مریم اخوان خرازیان
507- دکتر عباس اخوان سپهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
508- مصطفی اخوان صفار
509- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
510- دکتر مسعود اخوان فرد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
511- دکتر بهرام اخوان کاظمی ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
512- دکتر مسعود اخوان کاظمی ، استاد تمام
513- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
514- دکتر زهره اخوان مقدم ، دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
515- دکتر مهری اخوان ملایری ، دانشگاه الزهرا
516- محمود اخوان مهدوی
517- دکتر سیدتقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
518- سید محمد مهدی اخوت
519- دکتر سیدمحمود اخوت ، استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
520- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
521- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
522- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
523- مریم اخوتی
524- دکتر زهرا اخوی
525- دکتر محمدمهدی اخویان ، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ
526- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
527- دکتر عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
528- دکتر نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
529- نرگس ادبی ، مربی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنراسلامی تبریز
530- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
531- دکتر حسین ادریس ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
532- دکتر ابراهیم ادهمی ، دانشگاه یاسوج
533- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
534- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
535- دکتر یوسف ادیب ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
536- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
537- عبدالرئوف ادیب زاده
538- دکتر فرزاد ادیبان ، پژوهشگر
539- پیمان ادیبی
540- شادی ادیبی‌فرد
541- دکتر مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
542- سینا ارادتی
543- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
544- حسین ارباب ، مربی دانشکده:دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
545- دکتر شهرام ارباب
546- دکتر عباس ارباب ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
547- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
548- دکتر فریدون اربابی
549- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
550- دکتر مسعود اربابی ، استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
551- هانی اربابی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
552- دکتر وحید اربابی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
553- دکتر آزاده اربابی سبزواری ، عضو هیات علمی واحد اسلامشهر
554- اکبر اربابیان
555- پیمان اربابیان ، کارشناسی ارشد روانشناسی
556- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
557- سارا ارجمند
558- دکتر بهناز ارجمند کرمانی ، استادیار دانشگاه ازاد مکانیک _تبدیل انرژی
559- مهندس روح الله ارجمند نیا ، كارشناس ارشد نرم افزار كامپيوتر
560- دکتر سعید ارجمندفر ، Assistant Prof, Department of Theology, Bint al-Huda Higher Education Complex, Al-Mustafa International University, Qom, Iran (President of Al-Mustafa Open University)
561- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
562- علی ارحامی
563- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
564- زهراسادات اردستانی
565- دکتر مجتبی اردستانی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
566- دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول
567- راضیه اردکانی
568- سعید اردکانی
569- دکتر سیدحسن اردکانی ، استاد، گروه دین شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب
570- دکتر طاهره اردکانی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
571- دکتر محمدرضا اردکانی ، استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
572- دکتر رضا اردکانیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
573- امیرهوشنگ اردلان
574- دکتر داریوش اردلان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
575- دکتر علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
576- نادر اردلان
577- دکتر شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
578- محمدجواد ارده
579- دکتر یدالله اردوخانی ، استاد ریاضی کاربردی -آنالیز عددی گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا
580- دکتر سیدمسعود ارزاقی ، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
581- دکتر محمدحسین ارزانش ، استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
582- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
583- دکتر حامد ارزانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
584- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
585- دکتر حسین ارزانی ، استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
586- دکتر کاظم ارزانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
587- دکتر مهدی ارزنلو ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
588- سولماز ارژنگی
589- دکتر محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
590- دکتر جعفر ارشاد ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
591- دکتر فربیا ارشاد ، استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز
592- دکتر فرهنگ ارشاد ، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
593- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
594- دکتر علی ارشادی ، استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
595- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
596- محمدحسین ارشادی ، استادیار
597- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
598- دکتر نسرین ارشدی ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
599- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
600- دکتر علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
601- دکتر عباس ارغان ، دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
602- دکتر حسام الدین ارغند
603- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
604- دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی ، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
605- دکتر بهشید ارفع نیا ، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
606- دکتر مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
607- دکتر ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
608- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
609- دکتر نسرین اروج زاه ، عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
610- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
611- دکتر فاطمه اروجی ، دانشیار-دانشگاه تبریز
612- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
613- دکتر علی ارومیه ای ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
614- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
615- دکتر سجاد ازگلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
616- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
617- پروفسور مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
618- دکتر مهدی ازوجی ، استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
619- دکتر علیرضا اژدری ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
620- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
621- دکتر محمود اژدری ، معمار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی
622- دکتر مهدی اژدری مقدم ، استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
623- دکتر جواد اژه ای ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
624- سمیه اسبکیان
625- دکتر داوود اسپرهم ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
626- محمد علی اسپنانی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان شهرکرد
627- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
628- مهدی استاد احمد
629- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
630- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
631- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
632- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
633- دکتر حسن استادحسین ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
634- آذین السادات استادرمضان
635- سعید رضا استادزاده
636- دکتر علی استادهاشمی ، استادیار و رئیس کل بیمه مرکزی
637- اویس استادی ، پژوهشکده اسلام تمدنی
638- دکتر بختیار استادی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
639- هوشنگ استادی
640- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
641- دکتر حسین استادی سفیدان
642- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
643- دکتر محمد مهدی استثنایی ، مربی - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)
644- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
645- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
646- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
647- دکتر یاسمین استوار ایزدخواه ، دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
648- دکتر کوروش استوار سنگری ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
649- فرهاد استوان
650- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
651- دکتر مهرداد استیری ، دانشکده مدیریت کسب وکار دانشگاه تهران
652- سید رضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
653- دکتر آرش اسحاقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور بیرجند
654- دکتر زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
655- دکتر علی اسحاقی ، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
656- دکتر مجید اسحاقی ، استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
657- دکتر محمد اسحاقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
658- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
659- دکتر جواد اسحاقی راد ، استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
660- دکتر علی اسحق بیگی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
661- دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی ، ستادیار طب کار گروه طب کار، دانشکده پزشکی بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
662- دکتر ابراهیم اسداغی ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
663- توفیق اسداف ، استادیار
664- دکتر احسان اسداللهی
665- الله شکر اسداللهی
666- دکتر خدابخش اسداللهی ، استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی
667- دکتر الله شکر اسداللهی تجرق ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
668- دکتر سهراب اسداله زاده
669- امین اسدالهی
670- دکتر زهرا اسدالهی ، دانشگاه لرستان
671- فرشته اسدالهیان بناب
672- دکتر مرتضی اسدامرجی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
673- دکتر حمید اسدپور ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس
674- دکتر سعید اسدپور ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
675- علی اسدپور
676- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
677- دکتر مسعود اسدپور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
678- کریم اسدپور زینالی
679- حمید اسدزاده
680- دکتر احمد اسدزاده ، دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
681- دکتر حسن اسدزاده ، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران
682- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
683- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
684- عبدالله اسدزاده جاریحانی
685- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
686- ابراهیم اسدی
687- دکتر احمدعلی اسدی ، دانشگاه هنر شیراز
688- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
689- دکتر اسماعیل اسدی ، هيات علمي دانشگاه تبريز
690- امیرحسین اسدی
691- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
692- دکتر پیام اسدی
693- دکتر حامد اسدی ، استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
694- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
695- حسن اسدی
696- مهندس حسن اسدی ، قائم مقام دانشگاه کار واحد قزوین
697- حسن اسدی
698- مهندس حسن اسدی
699- دکتر حسین اسدی ، دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران
700- دکتر حسین اسدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
701- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
702- دکتر حمید اسدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
703- زهرا اسدی
704- دکتر سعید اسدی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شاهد
705- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
706- سیده کبری اسدی
707- دکتر شاهرخ اسدی ، دانشگاه تهران
708- دکتر شهریار اسدی ، دانشگاه شیراز
709- دکتر عباس اسدی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
710- علیرضا اسدی
711- دکتر غلامحسین اسدی ، دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
712- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
713- دکتر فرهاد اسدی ، دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
714- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
715- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
716- محمدامین اسدی
717- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
718- دکتر مریم اسدی
719- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
720- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
721- دکتر مصطفی اسدی ، استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
722- دکتر مهیار اسدی ، استادیار دانشکده هنرهای تجسمی- دانشگاه تهران
723- دکتر یاسمن اسدی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
724- دکتر مهدی اسدی آقبلاغی ، استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
725- دکتر اسماعیل اسدی بروجنی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
726- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
727- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
728- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
729- دکتر ابراهیم اسدی خشوئی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
730- دکتر هادی اسدی رحمانی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
731- دکتر ساناز اسدی رحمتی
732- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
733- دکتر مهدی اسدی قالهری ، عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی بهداشت محیط
734- دکتر غلامرضا اسدی کرم ، استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
735- هرمز اسدی کوه آباد
736- دکتر اسدالله اسدی گرمارودی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
737- سیدمحمد اسدی نژاد
738- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
739- دکتر محمدرضا اسدی یونسی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
740- الهه اسدیان
741- فریده اسدیان
742- قاسم اسدیان
743- دکتر اصغر اسدیان اوغانی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
744- مهسا اسرافیلی
745- دکتر مهدی اسرافیلی دیزجی ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
746- دکتر سیدامیر اسعد فاطمی
747- دکتر ثامر اسعدی ، موسسه آموزش عالی خرد بوشهر
748- دکتر علیرضا اسعدی ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
749- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
750- دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی
751- مهدی اسعدی شالی ، مسولIT و کارشناس شبکه دانشکده فیزیک
752- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
753- دکتر امیر حسن اسعدیان ، مربی گروه کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
754- مهرداد اسفنانی
755- دکتر عیسی اسفنجاری کناری ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
756- دکتر سعید اسفنده ، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
757- مسعود اسفندياري
758- دکتر ابوالفضل اسفندی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
759- دکتر محمودرضا اسفندیار ، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
760- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
761- دکتر رجب اسفندیاری ، Associate Professor of Imam Khomeini International University
762- دکتر زهرا اسفندیاری ، گروه صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
763- دکتر شهاب اسفندیاری ، دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
764- دکتر فریبا اسفندیاری ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
765- دکتر محمد اسفندیاری ، مسئول قرارگاه علوم عقلی حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب مسئول قرارگاه علوم عقلی حوزه علمیه خراسان"
766- حجة الاسلام محمد اسفندیاری ، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب
767- حجة الاسلام محمد اسفندیاری ، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب
768- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
769- دکتر مرضیه اسفندیاری ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
770- دکتر مصطفی اسفندیاری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
771- دکتر مهدی اسفندیاری ، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
772- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
773- دکتر منصور اسفندیاری بیات ، دکتری
774- الهام اسفندیاری فرد
775- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
776- دکتر محمدهمت اسفه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
777- اعظم اسفیجانی
778- حمیدرضا اسکاش
779- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
780- بهروز اسکندرپور
781- دکتر محمدجواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
782- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
783- دکتر مهتا اسکندرنژاد
784- دکتر بهاءالدین اسکندری ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
785- دکتر حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
786- دکتر حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
787- دکتر حمیدرضا اسکندری ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
788- دکتر راضیه اسکندری ، مربی مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
789- دکتر سهیل اسکندری ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
790- دکتر علی اسکندری ، دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان
791- دکتر فرزاد اسکندری ، ستاد آمار کاربردی و علم دادها. گروه آمار، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه. دانشگاه علامه طباطبائی
792- دکتر فرزاد اسکندری ، عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
793- دکتر کیوان اسکندری ، استادیار
794- دکتر مجتبی اسکندری ، دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)
795- دکتر محمدرضا اسکندری ، استاديار و کارشناس رسمی دادگستری و مميزی ايمنی راه
796- مسعود اسکندری
797- دکتر مصطفی اسکندری ، استادیار گروه مواد دانشگاه شهید چمران
798- ندا اسکندری ، دکترای شهرسازی
799- دکتر زهرا اسکندری تربقان ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
800- دکتر محمد اسکندری ثانی ، دانشگاه بیرجند
801- پروفسور جعفر اسکندری جم ، استاد دانشگاه مالک اشتر
802- دکتر مرتضی اسکندری قادی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
803- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
804- دکتر بهروز اسکویی ، دانشگاه تهران
805- مهرداد اسکویی
806- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
807- دکتر آن اسگارد ، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
808- کریم اسگندری
809- دکتر علیرضا اسلام ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
810- دکتر مریم اسلام پناه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
811- بهدیس اسلام نور
812- دکتر کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
813- دکتر ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
814- دکتر ابوالفضل اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
815- دکتر احمدعلی اسلامی ، گروه آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
816- پروفسور اسفندیار اسلامی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
817- پروفسور اسفندیار اسلامی
818- دکتر اسماعیل اسلامی ، استادیار، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
819- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
820- دکتر ایمان اسلامی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
821- دکتر حسین اسلامی ، استاد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی گروه شیمی دانشگاه خلیج فارس
822- دکتر روح اله اسلامی ، دانشگاه فردوسی مشهد
823- دکتر سعید اسلامی ، Associate Professor, Islamic Azad University, Chalous Branch
824- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
825- پروفسور سید غلامرضا اسلامی ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
826- دکتر سید وحید اسلامی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
827- دکتر سیدیحیی اسلامی ، استادیار دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا
828- دکتر عبدالمجید اسلامی ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
829- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
830- دکتر علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
831- دکتر فاطمه اسلامی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
832- دکتر قاسم اسلامی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
833- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
834- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
835- محسن اسلامی
836- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
837- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
838- دکتر محمدرضا اسلامی ، گروه زبان و ادبیات عربی
839- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
840- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
841- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
842- دکتر محمدعلی اسلامی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
843- دکتر محمود اسلامی ، استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای
844- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
845- دکتر منصور اسلامی ، دانشیار دانشگاه مازندران
846- دکتر ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
847- سیدحسن اسلامی اردکانی
848- دکتر محمدهادی اسلامی زاده ، استاد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس
849- دکتر حسین اسلامی مفیدآبادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه
850- دکتر سعید اسلامیان ، استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
851- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
852- دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور ، استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی
853- دکتر بهروز اسماعیل پور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
854- پوریا اسماعیل پور
855- حسن اسماعیل پور
856- دکتر حیدر اسماعیل پور ، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی ( فلسفه و تربیت اسلامی)، دانشگاه پیام نور فارس
857- دکتر خلیل اسماعیل پور ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
858- دکتر مجید اسماعیل پور ، دانشیار
859- دکتر یحیی اسماعیل پور
860- دکتر امید اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
861- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
862- دکتر شیدا اسماعیل زاده ، Associate Prof. Department of chemistry, Darab Branch, Islamic Azad University
863- عباس اسماعیل زاده
864- دکتر علی اسماعیل زاده ، دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
865- دکتر مجتبی اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس بوشهر
866- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
867- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
868- مهربان اسماعیل زاده ، -
869- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
870- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
871- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
872- رضا اسماعیل زاده کناری
873- دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم ، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
874- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
875- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
876- دکتر احمد اسماعیلی ، Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, Iran
877- امیدعلی اسماعیلی
878- دکتر امیرحسین اسماعیلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
879- امین اسماعیلی
880- بهرام اسماعیلی ، پرسنل دانشگاه فرهنگیان
881- دکتر جعفر اسماعیلی ، دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه
882- دکتر حبیب الله اسماعیلی ، استاد آمارزیستی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
883- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
884- رضوان اسماعیلی
885- سمیرا اسماعیلی
886- دکتر شاهرخ اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه کردستان
887- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
888- دکتر علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
889- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
890- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
891- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
892- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
893- دکتر محسن اسماعیلی
894- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
895- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
896- دکتر محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
897- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
898- مژگان اسماعیلی
899- دکتر مصطفی اسماعیلی ، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
900- مهدی اسماعیلی
901- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
902- هادی اسماعیلی
903- صالح اسماعیلی درکه
904- دکتر عباس اسماعیلی ساری ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
905- دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد ، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی
906- دکتر احسان اسماعیلی طاهری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
907- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
908- غریبه اسماعیلی کیا
909- دکتر علی اسماعیلی ندیمی
910- ابراهیم اسماعیلی هریسی
911- دکتر آیدا اسماعیلیان
912- دکتر مجید اسماعیلیان ، استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران
913- دکتر اباذر اسمعلی عوری ، استاد محقق اردبیلی
914- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
915- دکتر جمال اسمعیل زاده وفائی
916- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد ، دانشیار دانشگاه بیرجند
917- فضل اله اسمعیلی ، عضوهیأت علمی دانشگاه پیام نور
918- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
919- دکتر مرتضی اسمعیلی ، استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران
920- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
921- دکتر کبرا اسمعیلی بریران ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
922- دکتر ایمان اسمعیلی پایین افراکتی ، استادیار دانشگاه مازندران
923- دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار ، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
924- فرحناز اسمعیلی رادور
925- جان الکساندر اسمیت
926- رضا اسودی
927- دکتر پیام اشتری ، دانشگاه زنجان
928- حسن اشتری
929- دکتر صدیقه اشتری ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی،بخش تحقیقات گیاه پزشکی
930- مهرداد اشتری
931- امیر اشتری لرکی
932- دکتر کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
933- دکتر احسان اله اشتهاردیان ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
934- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
935- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
936- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
937- دکتر محسن اشجاری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
938- دکتر مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
939- دکتر داریوش اشرافی ، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
940- مجید اشرافی
941- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
942- شهرام اشراق
943- پروفسور آرمان اشراقی ، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
944- پروفسور احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
945- دکتر حسین اشراقی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
946- دکتر فرشید اشراقی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
947- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
948- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
949- دکتر علی اشرف جعفری ، استاد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
950- دکتر افشین اشرف زاده ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
951- دکتر رضا اشرف زاده ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
952- دکتر محمدرضا اشرف زاده ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
953- دکتر علی اشرف صادقی ، استاد، دانشگاه تهران
954- علی اشرف صدرالدینی
955- دکتر محمد علی اشرف گنجویی
956- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
957- دکتر امیر اشرفی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
958- دکتر بزرگمهر اشرفی ، دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود
959- دکتر حسین اشرفی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
960- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
961- دکتر سید علیرضا اشرفی ، استاد دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
962- دکتر سیدمحمد اشرفی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
963- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
964- دکتر علی اشرفی ، استادیار سنجش از دور و GIS دانشگاه بیرجند
965- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
966- دکتر حسن اشرفی ریزی ، استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
967- دکتر آرزو اشرفی زاده ، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تهران، ایران
968- دکتر علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
969- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
970- دکتر جواد اشرفی هلان ، Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
971- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
972- طاهره اشک تراب
973- دکتر شبیر اشکپور مطلق ، استادیار دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی گروه ژئوفیزیک دانشگاه خلیج فارس بوشهر
974- دکتر همایون اشکورجیری ، دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی یزد
975- سیدعدنان اشکوری
976- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
977- دکتر علی اصانلو ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
978- دکتر علی اصانلو ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
979- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
980- دکتر علی اصغر آل شیخ ، استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
981- دکتر علی اصغر رواسی ، استاد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
982- دکتر علی اصغر علوی ، استاد دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ایران
983- دکتر علی اصغر کیا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
984- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
985- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
986- دکتر حسین اصغرپور ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
987- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
988- دکتر اکبر اصغرزاده ، دانشیار دانشگاه مازندران و انجمن آمار ایران
989- دکتر اکبر اصغرزاده بناب ، استادیار گروه مطالعات علم و فناوری دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
990- مرتضی اصغرنیا
991- دکتر اباذر اصغری
992- دکتر احمد اصغری ، دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
993- دکتر امید اصغری ، عضو هیات مدیره انجمن مهندسی ایران
994- دکتر ایرج اصغری ، استادیار دانشکده کسب و کار و اقتصاد گروه حسابداری دانشگاه خلیج فارس بوشهر
995- دکتر بهور اصغری ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
996- دکتر جواد اصغری
997- دکتر حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
998- دکتر حمیدرضا اصغری ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
999- دکتر زینب اصغری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس
1000- دکتر سعید اصغری ، دانشیار پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران
1001- دکتر سید امیر اصغری
1002- دکتر سید مهدی اصغری ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1003- دکتر صیاد اصغری ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
1004- دکتر عبدالرضا اصغری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1005- پروفسور علی اصغری ، دانشگاه محقق اردبیلی
1006- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
1007- دکتر کیوان اصغری ، دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
1008- دکتر محسن اصغری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف)
1009- دکتر محمد اصغری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز
1010- محمد رضا اصغری ، مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1011- دکتر محمدرضا اصغری
1012- دکتر مریم اصغری ، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
1013- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
1014- دکتر مسعود اصغری ، استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه
1015- دکتر محمد باقر اصغری آقامشهدی
1016- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
1017- دکتر یوسف اصغری بایقوت ، استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
1018- دکتر سید امین اصغری پری
1019- دکتر سید امین اصغری پری ، Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Al Anbia University of Technology,
1020- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
1021- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
1022- دکتر عزت اله اصغری زاده ، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
1023- دکتر اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
1024- دکتر صیاد اصغری سراسکانرود ، استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی
1025- دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی ، دانشیار دانشگاه تبریز
1026- دکتر اصغر اصغری مقدم ، دانشگاه تبریز
1027- محمد علی اصغری مقدم
1028- دکتر محمدعلی اصغری مقدم
1029- دکتر حسین اصغریان ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
1030- پروفسور علی اصغر اصغریان جدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1031- دکتر رضا اصفهانی ، استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1032- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
1033- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1034- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1035- دکتر مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
1036- دکتر مهدی اصفهانی ، استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1037- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
1038- دکتر داوود اصفهانیان ، استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز
1039- دکتر وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
1040- دکتر سمیرا اصل شیرین ، عضو هیئت علمی، گروه مهندسی شیمی، واحد بروجرد
1041- دکتر چنگیز اصلاحچی ، استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی
1042- دکتر محمدرضا اصلاحچی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1043- دکتر محمدعلی اصلانخانی ، استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
1044- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
1045- دکتر جعفر اصلانی ، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1046- دکتر خالد اصلانی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1047- سردار اصلانی
1048- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
1049- دکتر فیروز اصلانی ، دانشیار/ حقوق عمومی دانشگاه تهران
1050- دکتر محمدرضا اصلانی ، استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
1051- مرتضی اصلانی نژاد
1052- دکتر یاشار اصلانیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
1053- دکتر حسین اصلی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
1054- دکتر مهدی اصلی نژاد
1055- دکتر امیررضا اصنافی ، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
1056- دکتر محمد اصولیان
1057- دکتر جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1058- دکتر حسن اصیلیان ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1059- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
1060- راضیه اطرج
1061- دکتر زهرا اطلس باف ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1062- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1063- دکتر جواد اطمینان ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1064- دکتر فیصل اطمینان ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
1065- دکتر سید اسدالله اطهری ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1066- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1067- دکتر زینب السادات اطهری اصفهانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
1068- امیرمهدی اعتباری
1069- دکتر فرهاد اعتباری
1070- دکتر اکبر اعتباریان ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
1071- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1072- مجید اعترافی
1073- دکتر ایرج اعتصام ، استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
1074- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1075- مریم اعتضادالسلطنه ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1076- سید غلامرضا اعتماد
1077- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
1078- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
1079- دکتر وحید اعتماد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
1080- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
1081- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
1082- بهزاد اعتمادی
1083- دکتر حسین اعتمادی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1084- دکتر هانا اعتمادی ، استادیار پژوهشکده خلیج فارس گروه محیط زیست دانشگاه خلیج فارس بوشهر
1085- امیر اعتمادی بزرگ
1086- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
1087- دکتر مجتبی اعتمادی نیا ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
1088- دکتر سیدمحمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1089- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
1090- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
1091- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
1092- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1093- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
1094- دکتر علیرضا اعرافی ، رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم
1095- دکتر نازنین اعزاز شهابی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
1096- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
1097- رضا اعطائی زاده
1098- دکتر نوید اعطار شرقی ، استادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
1099- دکتر سعید اعظم ، دانشگاه اصفهان
1100- محمد اعظم زاده ، استادیار
1101- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
1102- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
1103- موسی اعظمی
1104- نسرین سادات اعظمی
1105- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
1106- حسین اعظمی چهاربرج
1107- دکتر اکبر اعظمیان جزی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1108- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
1109- دکتر علی اصغر اعلم الهدی ، ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف
1110- علی اعلمی
1111- دکتر محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1112- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
1113- دکتر بهادر اعلمی هرندی ، استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
1114- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
1115- دکتر شهین اعوانی ، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
1116- دکتر غلامرضا اعوانی ، استاد فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
1117- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
1118- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1119- محمدرضا افتخار
1120- دکتر محمدرضا افتخار ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
1121- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
1122- مهرداد افتخار اردبیلی
1123- دکتر سیدحسن افتخار واقفی ، Department of Anatomy, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
1124- دکتر گودرز افتخارجهرمی ، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
1125- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
1126- دکتر اصغر افتخاری ، استاد
1127- دکتر اکبر افتخاری ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز
1128- سید ابوذر افتخاری ، استاد
1129- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
1130- سید علی افتخاری
1131- دکتر علی افتخاری ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
1132- دکتر قاسم افتخاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1133- دکتر محمدحسن افتخاری ، گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1134- دکتر مصلح افتخاری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
1135- دکتر مهدی افتخاری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1136- مهران افتخاری
1137- دکتر نها افتخاری ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1138- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
1139- دکتر بیژن افتخاری یکتا
1140- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
1141- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1142- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
1143- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1144- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
1145- دکتر علی افخمی ، استاد، دانشگاه تهران
1146- محمد افخمی اردکانی
1147- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1148- دکتر عباس افخمی عقداء ، Professor, Bu-Ali Sina University
1149- دکتر مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
1150- دکتر همایون افرابندپی ، Senior Machine Learning Researcher at Nokia
1151- دکتر حسن افراخته ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی
1152- پریا افراز ، کارشناس
1153- صبا افراز ، دانشجوی کارشناسی ارشد
1154- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
1155- پیمان افراسیاب
1156- محبوب افراسیاب
1157- دکتر علی اکبر افراسیاب پور ، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1158- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
1159- دکتر سمیه افراسیابی ، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
1160- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
1161- مه لقا افراسیابی
1162- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
1163- دکتر مسعود افرند ، استادیار مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی واحد نجف آباد
1164- دکتر کامبیز افروز ، عضو هیات علمی دانشگاه کرمان
1165- دکتر عبدالکریم افروزه ، دانشیار گروه مهندسی برق، مجتمع آموزش عالی لارستان
1166- محسن افروزه
1167- دکتر عماد افروغ
1168- دکتر محمد افروغ ، گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک
1169- دکتر رقیه افرونده ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
1170- دکتر امیر افسر ، استادیار ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1171- دکتر سید احمدرضا افسری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
1172- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
1173- سعید افسری فرد
1174- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
1175- دکتر عباس افشار ، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
1176- قهرمان افشار
1177- ابراهیم افشار زنجانی
1178- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
1179- دکتر فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1180- دکتر عزیزالله افشار کرمانی ، دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1181- دکتر کامران افشار مهاجر ، دانشیار دانشکده:هنرهای تجسمی
1182- دکتر بهروز افشار نجفی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین
1183- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
1184- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
1185- ابوالفضل افشاری
1186- دکتر اصغر افشاری ، دانشیار مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)
1187- بهرام افشاری
1188- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1189- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
1190- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
1191- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا
1192- علی افشاری
1193- دکتر فرزاد افشاری ، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
1194- دکتر محسن افشاری ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
1195- دکتر محمود افشاری ، دانشیار دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده گروه آمار دانشگاه خلیج فارس
1196- دکتر مرتضی افشاری ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1197- دکتر مریم افشاری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- مدیر کلینیک های حقوقی و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
1198- دکتر مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
1199- مجید افشاری راد ، هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
1200- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1201- دکتر سید علیرضا افشانی ، استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
1202- دکتر مینو افشانی ، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
1203- دکتر حسن افشین ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند
1204- دکتر وحید افشین مهر ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
1205- دکتر محمدمهدی افصحی
1206- دکتر پیمان افضل ، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
1207- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
1208- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1209- دکتر رضا افضل زاده
1210- دکتر عفت السادات افضل طوسی ، استاد تمام
1211- دکتر افسانه افضلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:محیط زیست دانشگاه کاشان
1212- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
1213- دکتر علی افضلی ، دانشگاه تهران
1214- دکتر فرشته افضلی ، عضو هیأت علمی گروه مترجمی زبان عربی دانشگاه دامغان
1215- دکتر کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
1216- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
1217- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
1218- دکتر مریم افضلی دلیگانی ، استادیار دانشگاه کاردیف انگلستان
1219- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
1220- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
1221- خسرو افضلیان
1222- دکتر آتوسا افغان ، رئیس هیئت مدیره انجمن معماران استان اصفهان
1223- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
1224- دکتر سید مرتضی افقه ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1225- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
1226- دکتر رضا افقی
1227- احمد علی افکاری
1228- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
1229- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1230- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
1231- دکتر حسین افلاکی فرد ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
1232- پروفسور شهریار افندی زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
1233- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1234- دکتر مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1235- دکتر حجت اقبال ، دانشگاه تبریز
1236- منوچهر اقبال
1237- دکتر فرناز اقبال پور
1238- دکتر افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک دانشگاه رازی
1239- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
1240- دکتر حسین اقبالی ، استادیار دانشگاه ایوان کی
1241- دکتر عباس اقبالی ، استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1242- دکتر محمد اقبالی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال دانشگاه کاشان
1243- دکتر ناصر اقبالی ، Associate Prof, Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
1244- بیژن اقتصاد
1245- سوده اقتصاد
1246- محمد اقتصاد
1247- دکتر حسین اقدامی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1248- دکتر جواد اقدس طینت ، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
1249- دکتر سیدهادی اقدسی ، دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
1250- دکتر عباس اقدسی ، استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
1251- دکتر محمد اقدسی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1252- دکتر محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
1253- دکتر مهناز اقدسی ، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
1254- یعقوب اقدم مزرعه ، استادیار
1255- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
1256- دکتر رضا اقنوم ، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
1257- دکتر فرشاد اقوامی ، 'گروه زبان انگلیس ، واحد سمنان ، دانشگاه ازاد اسلامی
1258- دکتر مهدی اکابری تفتی ، استادیار دانشگاه میبد
1259- اردشیر اکبر آبادی
1260- دکتر علی اکبر بابایی ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1261- دکتر علی اکبر دهقان ، استادیار دانشکده بهداشت
1262- دکتر علی اکبر رسولی ، استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
1263- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1264- دکتر علی اکبر نونهال نهر ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1265- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
1266- دکتر افشین اکبرپور
1267- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
1268- دکتر محمد اکبرپور ، دانشگاه رازی
1269- دکتر محمدرضا اکبرپور ، استاد، دانشکده مهندسی مواد ، گروه مهندسی، دانشگاه مراغه
1270- دکتر وحید اکبرپور ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1271- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
1272- دکتر عباس اکبرپور نیک
1273- دکتر پوریا اکبرزاده ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
1274- حبیب اکبرزاده
1275- دکتر حوران اکبرزاده ، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
1276- دکتر عباس اکبرزاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1277- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
1278- دکتر غلامعلی اکبرزاده ، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
1279- دکتر کاوه اکبرزاده ، استاديار - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)
1280- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
1281- دکتر محدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
1282- دکتر مژده اکبرزاده للکامی ، دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1283- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1284- دکتر ابراهیم اکبری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
1285- دکتر احمد اکبری ، استاد دانشکده معماری و هنر گروه:فرش دانشگاه کاشان
1286- دکتر احمد اکبری ، استاد بازنشسته گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
1287- دکتر الهام اکبری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1288- دکتر امید اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1289- دکتر امید اکبری ، استاديار - گروه زبان انگليسي دانشگاه امام رضا (ع)
1290- دکتر امیر اکبری ، استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
1291- دکتر بهزاد اکبری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1292- دکتر بهمن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
1293- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
1294- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
1295- دکتر تقی اکبری ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
1296- دکتر جلال اکبری ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی
1297- دکتر حسن اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
1298- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
1299- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
1300- دکتر حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1301- دکتر حسین اکبری ، دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
1302- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
1303- دکتر رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
1304- دکتر رضا اکبری ، استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
1305- دکتر رضا اکبری ، دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
1306- رضا اکبری
1307- دکتر رضا اکبری ، استاد، دانشگاه امام صادق
1308- دکتر زهرا اکبری
1309- سید انور اکبری
1310- دکتر عباس اکبری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان
1311- دکتر عسگر اکبری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1312- علیمراد اکبری
1313- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1314- غلامعلی اکبری
1315- دکتر فاطمه اکبری ، دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1316- دکتر کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
1317- مجتبی اکبری
1318- مجید اکبری
1319- دکتر محسن اکبری ، استادیار
1320- دکتر محسن اکبری
1321- دکتر محمد اکبری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1322- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1323- دکتر محمداسماعیل اکبری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1324- دکتر محمدرضا اکبری ، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
1325- دکتر محمدرضا اکبری ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1326- دکتر محمدعلی اکبری ، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
1327- دکتر محمدقاسم اکبری ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1328- دکتر محمود اکبری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
1329- مرتضی اکبری
1330- دکتر مرتضی اکبری ، دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
1331- دکتر مرتضی اکبری ، استادیار دانشکده کسب و کار و اقتصاد گروه حسابداری دانشگاه خلیج فارس بوشهر
1332- مژگان اکبری
1333- دکتر منوچهر اکبری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
1334- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
1335- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
1336- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
1337- دکتر مهسا اکبری
1338- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
1339- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
1340- دکتر نعمت اله اکبری ، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان
1341- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
1342- دکتر افضل اکبری بلوطبنگان ، دانشگاه فرهنگیان
1343- دکتر رضا اکبری بنگر ، استادیار، گروه تخصصی طراحی لباس، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
1344- دکتر محمد اکبری بورنگ ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
1345- دکتر محمدرضا اکبری جوکار ، دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع
1346- دکتر سعیده اکبری داریان
1347- دکتر محسن اکبری زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
1348- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
1349- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1350- دکتر حسین اکبری فرد ، رئیس دانشگاه شهید باهنر و رئیس گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
1351- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
1352- دکتر مصطفی اکبری قمی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
1353- دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی ، دانشیار دانشگاه تهران
1354- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1355- دکتر شبنم اکبری نامدار ، هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
1356- دکتر مسلم اکبری نیا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
1357- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1358- دکتر رضا اکبریان ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1359- دکتر رضا اکبریان ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز
1360- دکتر عبدالرسول اکبریان ، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی ایران
1361- دکتر فاطمه اکبریان ، استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک
1362- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
1363- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
1364- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
1365- محمد جعفر اکرام جعفری
1366- دکتر علی اکبر اکرامی ، استاد (بازنشسته) دانشگاه صنعتی شریف
1367- دکتر محمود اکرامی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
1368- محمد اکرم
1369- دکتر روح الله اکرمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
1370- دکتر روح اله اکرمی ، هیئت علمی دانشگاه قم
1371- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
1372- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
1373- دکتر غلامرضا اکرمی ، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
1374- دکتر موسی اکرمی ، استاد گروه فلسفە، دانشگاه آزاد اسلامی
1375- دکتر میرجلیل اکرمی
1376- دکتر محمد اکرمی نیا ، دانشیاردانشگاه دافوس ارتش
1377- دکتر محمد اکوان ، دانشیار
1378- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1379- محمد الباجی
1380- دکتر جلال البادی ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1381- دکتر امیر البدوی ، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
1382- زهرا البرز
1383- دکتر حمیدرضا البرزنیا ، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)
1384- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
1385- دکتر فریبا البرزی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
1386- دکتر پرویز البرزی ورکی ، دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران
1387- ابراهیم التجائی
1388- دکتر مهشید التماسی ، استدایار علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
1389- رضا التیامی نیا
1390- دکتر فاطمه الحانی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1391- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1392- دکتر سیدحسام الدین ذگردی ، دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1393- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
1394- دکتر جمال الدین سهیلی ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1395- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
1396- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
1397- دکتر شمس السادات زاهدی ، استاد دانشگده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
1398- پروفسور آریا الستی ، استاد تمام
1399- دکتر احمد الستی ، استادیار
1400- دکتر کیوان الستی ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1401- محمد مهدی الشریف
1402- دکتر لعیا الفت ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
1403- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
1404- محمد الله اکبری ، جامعه المصطفی العالمیه
1405- توفیق اللهویرانلو
1406- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1407- دکتر رحمت اله اللهیاری ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
1408- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1409- دکتر حجت اله الماسی ، سرپرست دفتر وزارتی وزارت آموزش‌وپرورش
1410- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
1411- دکتر مرتضی الماسی ، استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
1412- دکتر نجادعلی الماسی ، استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
1413- دکتر محمد الماسی کاشی ، Department of Physics, Faculty of Science, University of Kashan, Kashan, Iran
1414- پروفسور سید علی المدرسی ، استاد
1415- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
1416- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
1417- محمد الموتی
1418- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
1419- پروفسور علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1420- دکتر حبیب اله حمزه زرقانی ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1421- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1422- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
1423- دکتر زهره اله دادی دستجردی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
1424- دکتر علی اله رسانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
1425- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1426- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
1427- دکتر سیف اله ملایی پاشایی ، استادیار، دانشگاه پیام نور
1428- غدیر اله وردی
1429- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
1430- دکتر توفیق اله ویرنلو ، گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
1431- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
1432- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1433- دکتر سیدمحمود الهام بخش ، عضو هیات علمی دانشگاه یزد
1434- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
1435- دکتر محمدرضا الهامی ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1436- دکتر پژمان الهامی طالشمیکائیل ، استاد دانشگاه-عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
1437- دکتر توفیق الهویرانلو ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
1438- دکتر حسین الهی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
1439- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1440- دکتر علیرضا الهی ، دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران
1441- دکتر محبوبه الهی
1442- دکتر مسعود الهی ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
1443- دکتر مهدی الهی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
1444- دکتر ناصر الهی ، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1445- دکتر ناصر الهی ، دانشیار اقتصاد بین الملل
1446- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
1447- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
1448- دکتر علی الهی تبار ، استادیار گروه تاریخ تمدن مجتمع تاریخ سیره و تاریخ تمدن اسلامی
1449- حجة الاسلام مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
1450- دکتر محمد حسن الهی زاده ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1451- دکتر مجید الهی شیروان ، Department of English Language Teaching, University of Bojnord, Bojnord, Iran
1452- دکتر محمدرضا الهی فرد ، دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1453- حجة الاسلام حسین الهی نژاد ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
1454- دکتر عباسعلی الهیاری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1455- دکتر فریدون الهیاری ، استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
1456- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
1457- فاطمه الهیان
1458- دکتر امین الوانچی
1459- دکتر سید مهدی الوانی ، استاد - دانشگاه علامه طباطبایی
1460- دکتر محسن الویری ، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
1461- دکتر حسین الیاسی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
1462- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
1463- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
1464- دکتر فاضل الیاسی
1465- دکتر محمدرضا الیاسی
1466- دکتر مهدی الیاسی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
1467- دکتر ژانت الیزابت بلک ، دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
1468- سید محمدرضا امام ، دانشیار
1469- دکتر محمدرضا امام ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1470- دکتر یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
1471- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
1472- دکتر زهرا امام جمعه ، استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
1473- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
1474- دکتر سیدمحمدرضا امام جمعه ، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1475- دکتر عباسعلی امام جمعه ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
1476- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1477- محمدعلی امام هادی
1478- دکتر محمد حسن امام وردی ، استاديار - گروه حقوق دانشگاه امام رضا (ع)
1479- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
1480- دکتر سیدشهاب امامزاده ، عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه خوارزمی
1481- دکتر سارا امامقلی پور ، استاد اقتصاد
1482- دکتر سعید امامقلی زاده ، دانشگاه شمال
1483- دکتر صمد امامقلی زاده
1484- جمشید امامی
1485- دکتر حسن امامی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1486- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
1487- دکتر حسین امامی ، Majlesi Branch, Islamic Azad University, Iran
1488- حسین امامی
1489- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
1490- سعید امامی
1491- دکتر سید مجتبی امامی ، استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
1492- دکتر سیداحمد امامی ، Department of Traditional Pharmacy, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences
1493- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
1494- پروفسور سیدمحمدامین امامی ، استاد تمام دانشگاه هنر اصفهان
1495- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
1496- دکتر علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
1497- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
1498- کامران امامی
1499- محسن امامی
1500- دکتر محمد امامی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1501- دکتر محمد امامی ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
1502- محمد امامی
1503- دکتر مرتضی امامی ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:معارف اسلامی دانشگاه کاشان
1504- مریم امامی ، کارشناس نشریه
1505- دکتر نصرالله امامی ، استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
1506- دکتر محمدرضا امامی آزادی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1507- دکتر محمدجواد امامی اسکاردی
1508- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
1509- سوزان امامی پور
1510- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
1511- سیدشجاع الدین امامی رئوف
1512- دکتر سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
1513- سید عمادالدین امامی فر
1514- آریو امامی فر
1515- دکتر سیدنظام الدین امامی فر ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1516- دکتر محمد امامی کورنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1517- دکتر علی امامی میبدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1518- دکتر مجید امامی میبدی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1519- دکتر محمود امامی نمینی
1520- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
1521- دکتر مسعود امان ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1522- دکتر عباس امان الهی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1523- دکتر حمید امانلو ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
1524- دکتر مسعود امانلو ، Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
1525- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
1526- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
1527- دکتر رضا امانی ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1528- غلامرضا امانی
1529- محمدرضا امانی
1530- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
1531- دکتر نیما امانی ، دانشیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
1532- وحید امانی
1533- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
1534- دکتر محمد امانی تهران ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
1535- جمشید امانی تهرانی
1536- دکتر روحاله امانی مهر
1537- دکتر مصطفی امتی ، مربی
1538- گیتی امتیازی
1539- دکتر مرجان امجد ، استادیار
1540- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
1541- دکتر رویا امجدی فرد ، دانشیار گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
1542- دکتر سونیا امجدیان
1543- دکتر احمد امدادی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
1544- مهندس علی امرائی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
1545- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
1546- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی اردکان
1547- دکتر نرگس امرالهی بیوکی ، عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
1548- آرش امرایی
1549- دکتر بابک امرایی ، استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1550- دکتر علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
1551- دکتر مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
1552- دکتر محمد امری اسرمی ، استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، دانشگاه سمنان، https://mamriasrami.profile.semnan.ac.ir/#about_me
1553- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
1554- دکتر عیسی امن خانی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران
1555- نبي اميدي
1556- دکتر فتح اله امی ، استاد، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
1557- دکتر محمدحسین امید ، گروه آموزشی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
1558- دکتر محمود امید ، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1559- ملیحه امید
1560- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
1561- دکتر محمود امید سالار ، استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا
1562- دکتر فراز امیدبخش ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1563- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
1564- پرویز امیدنیا
1565- دکتر ابراهیم امیدوار ، استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
1566- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
1567- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
1568- دکتر حمید امیدوار ، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی (MERC)، مشکین دشت، البرز، ایران&دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1569- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
1570- دکتر کمال امیدوار ، استاد گروه جغرافیای دانشگاه یزد
1571- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
1572- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
1573- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
1574- پروفسور آرش امیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1575- دکتر آمنه امیدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1576- ابوذر امیدی
1577- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1578- دکتر جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
1579- پروفسور حشمت امیدی ، استاد تمام دانشگاه شاهد
1580- رسول امیدی
1581- دکتر عبدالله امیدی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1582- دکتر علیرضا امیدی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1583- دکتر محمدرضا امیدی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
1584- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
1585- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
1586- دکتر مصطفی امیدی بیدگلی ، استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
1587- دکتر بهزاد امیدی کاشانی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1588- دکتر محمد امیدی نژاد ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
1589- دکتر فرانک امیدیان
1590- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
1591- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
1592- دکتر سعید امیدیان دهنو ، استادیار گروه معارف دانشگاه صنعتی قم
1593- دکتر سعید امیر ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1594- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1595- مهرداد امیر آقایی
1596- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
1597- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1598- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
1599- دکتر مهدی امیر سرداری ، استادیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم زمین
1600- دکتر سعید امیر طاهری ، استادیار معارف اسلامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1601- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1602- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
1603- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
1604- دکتر سیدرضا امیرآبادی زاده ، مربی دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1605- دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1606- دکتر احمد امیرابادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
1607- دکتر مهدی امیرابادیزاده ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1608- دکتر ابوالقاسم امیراحمدی ، استاد ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
1609- دکتر علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1610- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1611- دکتر الهام امیرحاجلو ، گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی
1612- دکتر سعید امیرحاجلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1613- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1614- دکتر طیبه امیرخانی ، استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
1615- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1616- پروفسور رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
1617- دکتر محمدرضا امیرسیف الدینی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر
1618- دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1619- دکتر سید حسین امیرشاهی
1620- دکتر سید حسین امیرشاهی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1621- دکتر میراحمد امیرشاهی ، دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران
1622- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
1623- دکتر حسین امیرعبداللهیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1624- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1625- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1626- دکتر مجید امیرفخریان ، Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
1627- دکتر مسعود امیرمعافی ، بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1628- دکتر حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
1629- دکتر رضا امیرنیا ، دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه
1630- دکتر ابراهیم امیری ، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
1631- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
1632- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1633- دکتر امیرحسین امیری ، استاد و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
1634- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
1635- دکتر جهانگیر امیری ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
1636- دکتر حامد امیری ، دانشگاه پیام نور
1637- دکتر حسن امیری
1638- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
1639- زهرا امیری
1640- دکتر سروش امیری ، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
1641- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
1642- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
1643- علی امیری
1644- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1645- دکتر فرزاد امیری ، دانشگاه کرمانشاه
1646- دکتر فوژان امیری
1647- مجتبی امیری
1648- دکتر مجتبی امیری ، دانشیار دانشگاه‌تهران
1649- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
1650- دکتر مجید امیری ، assistant professor
1651- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
1652- دکتر محمدجواد امیری
1653- دکتر محمدجواد امیری ، هیات علمی گروه مهندسی آب، آبیاری و زهکشی دانشگاه فسا
1654- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1655- حجة الاسلام مصطفی امیری ، دانشجوی دکتری رشته فقه جزایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی-استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1656- دکتر مقصود امیری ، استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
1657- مهرداد امیری
1658- موسی امیری
1659- میلاد امیری
1660- ناصر امیری
1661- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
1662- دکتر هادی امیری ، ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران
1663- ویدا امیری
1664- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
1665- سیدمحمد مهدی امیری پور
1666- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
1667- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1668- دکتر سید محمدرضا امیری طهرانی زاده ، استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1669- دکتر مجتبی امیری مجد ، دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر
1670- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
1671- رویا امیری نژاد
1672- دکتر منیژه امیری ویرثق
1673- دکتر محمد امیریوسفی ، دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران
1674- دکتر احمد امین ، استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1675- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
1676- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1677- دکتر فرشته امین ، استادیار دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی
1678- محمد امین
1679- دکتر محمدمهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
1680- دکتر ندا امین ، دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
1681- دکتر محمد امین ابریشمی راد ، استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
1682- دکتر امید امین الرعایایی یمینی
1683- دکتر علی اکبر امین بیدختی ، گروه مدیریت دانشگاه سمنان
1684- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
1685- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
1686- دکتر الهام امین زاده ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
1687- رضا امین زاده
1688- دکتر رضا امین زاده ، استاديار - گروه علوم ورزشي دانشگاه امام رضا (ع)
1689- دکتر میلاد امین زاده
1690- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
1691- دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی ، استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
1692- دکتر امین امین زاده گوهری ، هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
1693- دکتر فرهام امین شرعی ، رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست انسانی و توسعه پایدار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- هیات علمی فناور
1694- دکتر فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1695- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار موسسه آموزش عالی مهر البرز
1696- دکتر حمزه امین طهماسبی ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
1697- دکتر محمود امین طوسی ، دانشیار، گروه رياضي كاربردي دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
1698- دکتر هاله امین طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
1699- نگوا امین عارف
1700- دکتر محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1701- دکتر محمد امین فرد
1702- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران
1703- عباس امین منصور
1704- پروفسور محمد هادی امین ناجی ، استاد
1705- دکتر محمدرضا امین ناصری ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1706- دکتر صالح امین یاوری ، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
1707- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1708- دکتر محمد علی امین یزدی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1709- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
1710- شیوا امینی
1711- مصطفی امینی
1712- دکتر آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
1713- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
1714- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1715- دکتر امیرحسین امینی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1716- دکتر امین امینی ، استادیار دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1717- دکتر جلال امینی ، گروه سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران
1718- دکتر جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
1719- مهندس حسین امینی ، دانشگاه زنجان
1720- دکتر حمیده امینی
1721- پروفسور داوود امینی ، Department of English, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
1722- رحمان امینی
1723- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
1724- دکتر روح اله امینی ، دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
1725- دکتر سعید امینی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
1726- دکتر سید مسعود امینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1727- دکتر سیدجواد امینی ، دانشیار
1728- دکتر سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1729- دکتر شاهرخ امینی
1730- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
1731- دکتر عبدالحسین امینی ، استاد دانشگاه تهران
1732- دکتر عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
1733- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
1734- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
1735- دکتر علیرضا امینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1736- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
1737- دکتر غزاله امینی
1738- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
1739- دکتر فرشته امینی
1740- دکتر کامران امینی ، Associate Professor of Materials Engineering, Islamic Azad University ,Majlesi Branch ,Majlesi , Iran
1741- پروفسور کیوان امینی ، پروفسور گروه ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه
1742- مجید امینی
1743- محبوبه امینی ، کارشناسی ارشد
1744- دکتر محمد امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه مهر البرز
1745- دکتر محمد امینی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
1746- دکتر محمد امینی ، دانشگاه فردوسی مشهد
1747- دکتر محمدتقی امینی ، دانشگاه پیام نور
1748- مهندس مرتضی امینی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
1749- دکتر مرتضی امینی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1750- دکتر ملیحه امینی ، دانشگاه جیرفت
1751- منوچهر امینی
1752- مهدی امینی
1753- دکتر مهدی امینی ، استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1754- دکتر میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1755- نوروز امینی
1756- دکتر نوروز امینی ، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
1757- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1758- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
1759- دکتر کامبد امینی حسینی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1760- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
1761- دکتر حسین علی امینی خواه میبدی
1762- محسن امینی خوزانی
1763- حسن امینی راد
1764- دکتر محمد امینی راد ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1765- محمد امینی زاده ، استادیار
1766- سیمین امینی زارع ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
1767- دکتر محمد حسین امینی فرد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1768- پروفسور صدیقه امینی کافی آباد ، عضو هیات علمی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
1769- طاهر امینی گلستانی
1770- دکتر منصور امینی لاری ، استادیار مدیریت بازرگانی علوم انسانی / مدیریت
1771- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1772- دکتر رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
1773- علی امینی نژاد
1774- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
1775- دکتر بهادر امینیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1776- غلامعلی امینیان
1777- دکتر حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
1778- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
1779- محمدرضا انبیائی ، دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران
1780- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
1781- دکتر اردشیر انتظاری ، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
1782- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
1783- علیرضا انتظاری
1784- رضا انتظاری ملکی
1785- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
1786- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
1787- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1788- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1789- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
1790- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
1791- دکتر مرتضی انحصاری ، Department of Chemistry, Faculty of science.
1792- دکتر رضا اندام ، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
1793- دکتر عطیه اندخشیده ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1794- حجة الاسلام امرالله اندرزیان
1795- دکتر نیما انزابی نژاد ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
1796- محمدامین انسان
1797- رضا انشایی
1798- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1799- باقر انصاری
1800- حسن انصاری
1801- دکتر حسین انصاری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
1802- دکتر رامین انصاری ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1803- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1804- زمیفرا انصاری ، مربی هیئت علمی فنی
1805- دکتر عبدالحمید انصاری ، دانشگاه یزد
1806- دکتر علیرضا انصاری ، دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی
1807- دکتر مجتبی انصاری ، استاد گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1808- دکتر محسن انصاری ، دانشگاه صنعتی شریف
1809- محمد سعید انصاری
1810- دکتر محمدرضا انصاری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1811- دکتر مریم انصاری ، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور. تهران. ایران
1812- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1813- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
1814- دکتر مهدی انصاری
1815- نرگس انصاری
1816- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1817- یاسر انصاری
1818- دکتر علی انصاری اردلی ، استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1819- کریم انصاری اصل
1820- علیرضا انصاری چهارسوقی
1821- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1822- دکتر پرویز انصاری راد ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
1823- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1824- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1825- دکتر حبیب اله انصاری طرقی ، Depatment of Pure Mathematics, University of Guilan, Iran.
1826- حمید انصاریان
1827- خلیل انصاریان
1828- دکتر علی اکبر انصاریان ، Professor, English Department, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
1829- دکتر مجتبی انصاریان ، استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران
1830- سیدجواد انگجی
1831- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1832- دکتر سیداحمد انوار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1833- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1834- مهندس محمد انوار
1835- دکتر سعید انواری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامۀ طباطبائی
1836- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1837- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1838- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استاد، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس
1839- دکتر سعید انورخطیبی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1840- دکتر حسن انوری ، استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
1841- دکتر علی انوری ، دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تربیت مدرس
1842- دکتر محمدکاظم انوری فرد ، University of Guilan
1843- دکتر منیره انوشه ، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
1844- پروفسور علیرضا انوشیروانی
1845- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1846- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1847- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1848- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
1849- دکتر مهدی اهری مصطفوی
1850- قاسم اهنگری
1851- دکتر علی اوتارخانی
1852- دکتر شهین اوجاقعلی زاده
1853- دکتر فریدون اوحدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1854- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1855- دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال.
1856- دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1857- دکتر زهرا اوراقی اردبیلی ، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
1858- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1859- دکتر حمزه اورعی ، استادیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1860- دکتر هاشم اورعی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1861- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1862- دکتر محمد اورکی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
1863- علیرضا اورنگی
1864- دکتر احد اوریا ، دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
1865- دکتر شاهین اوستان ، دانشگاه تبریز
1866- علی اوسط رشتچیان
1867- فرخنده اوشال
1868- دکتر محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1869- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1870- دکتر اسماعیل اولی ، رئیس مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان تهران
1871- دکتر علیرضا اولی پور
1872- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1873- دکتر هادی اولیا ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1874- دکتر پرویز اولیاء ، استاد، دانشگاه شاهد
1875- دکتر مجید اولیاء ، دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1876- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1877- محمدرضا اولیاء
1878- پروفسور محمدصالح اولیاء ، استاد
1879- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1880- دکتر منوچهر اولیازاده ، دانشگاه تهران
1881- دکتر حمیدرضا اولیایی ، دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج
1882- دکتر هلن اولیایی نیا ، استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان
1883- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1884- دکتر نازمحمد اونق ، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
1885- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1886- دکتر کامران اویسی ، دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
1887- مصطفی اویسی
1888- عليرضا ايرانشاهي
1889- دکتر پویان ایار ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
1890- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1891- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1892- دکتر علی ایاسه ، دانشیار گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه تبریز
1893- دکتر حمیدرضا ایپک چی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
1894- دکتر سیامک ایپکچی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست گروه آموزشی سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1895- احسان ایپکی
1896- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1897- محمد حمید ایجازی
1898- غلامرضا ایراجیان
1899- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1900- دکتر خدیجه ایران دوست ، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1901- دکتر سلیمان ایران زاده ، استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
1902- دکتر نعمت الله ایران زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
1903- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1904- دکتر پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1905- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1906- دکتر مهدی ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1907- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1908- دکتر سیدجواد ایرانبان فرد ، دکتری تخصصی مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید
1909- دکتر علیرضا ایرانبخش ، ‏استاد تمام دانشگاه و مدیر کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی‏
1910- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1911- نفیسه ایرانپور
1912- دکتر مجید ایرانپور مبارکه ، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور
1913- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1914- دکتر عبدالله ایرانخواه ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
1915- عبداله ایرانخواه
1916- دکتر کیومرث ایراندوست ، استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان
1917- دکتر نعمت اله ایرانزاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
1918- دکتر علی ایرانمنش ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1919- علی ایرانمنش ، استاد
1920- لیلا ایرانمنش
1921- لیلی ایرانمنش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
1922- دکتر مجید ایرانمنش ، Director General of IT for Science and Technology Iran
1923- دکتر محمدعلی ایرانمنش
1924- دکتر مهدی ایرانمنش ، مجتمع آموزش عالی زرند
1925- دکتر الناز ایرانی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1926- دریادار شهرام ایرانی
1927- غلامرضا ایرانی
1928- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1929- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1930- دکتر هما ایرانی بهبهانی ، استاد، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
1931- دکتر شهزاد ایرانی پور ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
1932- ابوالفضل ایرانی خواه
1933- دکتر محسن ایرانی رهقی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1934- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1935- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1936- دکتر جواد ایروانی ، استاد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.
1937- شاهرخ ایروانی
1938- دکتر شهین ایروانی ، دانشیارمبانی فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران
1939- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1940- دکتر فرشید ایروانی قدیم ، دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
1941- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1942- دکتر حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1943- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1944- دکتر علی ایزانلو ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1945- دکتر محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1946- دکتر امین ایزد پناه ، استادیار دانشگاه شیراز
1947- عبدالرضا ایزد پناه
1948- دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1949- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1950- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1951- دکتر امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1952- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1953- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1954- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1955- دکتر حجت ایزدخواستی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
1956- حبیب ایزدخواه
1957- دکتر سیدسجاد ایزدهی ، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1958- دکتر بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1959- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1960- جواد ایزدی
1961- دکتر زهرا ایزدی ، استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1962- عباسعلی ایزدی
1963- علی ایزدی
1964- دکتر فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1965- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1966- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1967- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1968- دکتر مرتضی ایزدی ، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1969- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1970- دکتر محمد ایزدی خواه ، Department of Mathematics, Islamic Azad University, Arak Branch
1971- دکتر ابراهیم ایزدی دربندی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
1972- علی ایزدی دربندی
1973- دکتر سیده مریم ایزدی دهکردی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
1974- روح الله ایزدی زو
1975- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1976- پروفسور علی اکبر ایزدی فرد ، دکترای فقه و حقوق اسلامی
1977- الهام ایزدی نیا
1978- ناصر ایزدی نیا
1979- دکتر منا ایزدیان ، عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
1980- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1981- محمد حسین ایکانی
1982- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1983- دکتر حسین ایگدر ، کارمند بانک شهر
1984- دکتر سعید ایل بیگی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
1985- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1986- دکتر محمد ایلخانی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
1987- دکتر علی ایلخانی پور ، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1988- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1989- مهندس پریا ایلدرآبادی
1990- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1991- دکتر محمدتقی ایمان ، استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
1992- دکتر اکبر ایمان پور ، استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
1993- دکتر علی ایمان پور ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1994- دکتر محمدتقی ایمان پور ، استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1995- دکتر منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1996- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1997- جاوید ایمانپور نمین
1998- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1999- دکتر بهرام ایمانی ، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2000- بهزاد ایمانی
2001- دکتر سعید ایمانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
2002- دکتر عبدالمجید ایمانی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
2003- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
2004- دکتر علی اکبر ایمانی ، استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
2005- دکتر نادیه ایمانی ، گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
2006- دکتر مریم ایمانی آرانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
2007- دکتر نرگس ایمانی پور ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
2008- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
2009- دکتر محمدحسین ایمانی خشخو ، Professor,University of Science and Culture, Tehran, Iran
2010- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
2011- مرتضی ایمانی راد
2012- دکتر رضا ایمانی رستابی
2013- دکتر جواد ایمانی شاملو ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
2014- دکتر ماهرخ ایمانی مقدم ، استاد رادیولوژی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران
2015- دکتر مهدی ایمانی مقدم ، استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران
2016- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
2017- دکتر محسن ایمانی نائینی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
2018- دکتر حسین ایمانیان ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
2019- مرتضی ایمانیان
2020- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2021- دکتر محسن ایمنی ، دانشیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
2022- دکتر کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
2023- دکتر علیرضا ایوانی ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
2024- دکتر سیدعلی ایوب زاده ، استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس
2025- دکتر شمس اله ایوبی ، پرفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
2026- دکتر ساموئل ایوفمی اولالکان آدییه

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- دکتر امیر بابائی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان
4- دکتر سولماز بابائی ، دانشگاه مراغه
5- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
6- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
7- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
8- دکتر سامان بابائی کفاکی ، هیات علمی دانشگاه سمنان
9- دکتر ایمان بابائیان ، عضو علمی پژوهشکده اقلیم شناسی
10- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
11- آناهیتا باباپور
12- عزیز باباپور
13- دکتر جلیل باباپور خیرالدین ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز
14- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- دکتر سعیده باباجانی محمدی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فردوس
16- دکتر فرهاد باباجمالی ، استادیار گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
17- دکتر سید رحمان باباحیدری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
18- دکتر اشرف باباخانلو ، دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
19- زهرا باباخانلو
20- دکتر علی باباخانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
21- دکتر ملیحه باباخانی ، هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
22- دکتر نرگس باباخانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
23- دکتر آریا باباخانی لشکان ، دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان، ایران
24- دکتر رامین بابادائی سامانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
25- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
26- حسین بابازاده
27- دکتر عباس بابازاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
28- دکتر عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
29- دکتر امین بابازاده سنگر ، هیات علمی٫ استادیار٫ مدیر دپارتمان گروه های مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
30- دکتر صادق باباشاه ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
31- دکتر جبار باباشاهی
32- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
33- دکتر مصباح بابالار ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
34- علی اکبر بابالو
35- دکتر فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
36- دکتر سید مرتضی بابامیر ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
37- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
38- دکتر بهمن بابایار رازلیقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
39- مهدى بابایى زاده
40- علیرضا بابایی
41- دکتر ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
42- دکتر ام السلمه بابایی ، دانشیار - دانشگاه پیام نور
43- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
44- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
45- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
46- ساسان بابایی
47- دکتر عصمت بابایی ، استاد گروه آموزشی زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی
48- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
49- دکتر علیرضا بابایی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
50- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
51- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
52- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
53- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
54- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
55- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار
56- دکتر محمود بابایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
57- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
58- دکتر مهدی بابایی ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
59- ناصر بابایی
60- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
61- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
62- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
63- دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
64- دکتر فرزام بابایی سمیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران
65- دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
66- دکتر اسدالله بابایی فرد ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
67- حاجی بابایی مقدم
68- دکتر روشن بابایی همتی ، استادیار، دانشگاه گیلان
69- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
70- هلنا ماریا باپتیستا الویس
71- دکتر مسعود باتر ، دانشگاه زابل
72- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
73- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
74- مینا باجگاه
75- بدريه باختري
76- دکتر محمد باخرد ، Faculty of Chemistry, Shahrood University of Technology, Shahrood, IRAN
77- دکتر یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
78- دکتر جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
79- دکتر محمدعلی بادامچی زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
80- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
81- بهروز بادامی
82- دکتر رخساره بادامی ، دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
83- دکتر عبدالغفور بادپا ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
84- دکتر احمد بادکوبه هزاوه ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
85- دکتر علیرضا بادله ، دانشیار تکنولوی آموزشی دانشگاه فرهنگیان
86- دکتر زیاد باده یان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
87- دکتر ضیاءالدین باده یان ، دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی
88- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
89- دکتر مهرعلی باران چشمه ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
90- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
91- دکتر احمد باران زاده ، استادیار رشته مهندسی برق کنترل دانشگاه هرمزگان
92- دکتر حسین بارانی ، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
93- دکتر حسین بارانی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
94- صمد بارانی
95- دکتر غلامعباس بارانی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
96- قاسم بارانی
97- دکتر قاسم بارانی ، Department of English Language Teaching, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
98- دکتر محمد بارانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
99- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
100- مرضیه بارانی
101- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
102- دکتر مجتبی بارانی مطلق ، دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
103- دکتر سید جمال بارخدا ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان
104- دکتر صمد باروج
105- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
106- دکتر بهنام باریک بین ، دانشیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
107- دکتر مهدی باریکانی ، استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
108- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
109- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
110- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
111- دکتر جلال بازرگان ، رئیس دانشگاه زنجان
112- دکتر کامبیز بازرگان ، دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
113- دکتر کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
114- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
115- شهرزاد بازرگان حجازی
116- دکتر رضا بازرگان لاری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران
117- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
118- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
119- دکتر مهدی بازرگانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
120- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
121- دکتر سعید بازگیر
122- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
123- حجت الله بازوبندی
124- دکتر محمدحسن بازوبندی ، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
125- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
126- پروفسور محمدحسن بازیار ، Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran
127- دکتر بهنام بازیگران ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
128- دکتر مرجان باژن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
129- مینو باسامی
130- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
131- اعظم باستان‌فرد
132- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
133- دکتر سوسن باستانی ، استاد دانشگاه الزهرا
134- علی باستی
135- دکتر مسلم باشتنی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
136- دکتر محمد باشکوه ، دانشیار
137- محمد باشکوه اجیرلو
138- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
139- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
140- دکتر احمد باصری ، عضو هيئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
141- پریسا باصری
142- دکتر مهدی باصولی ، رییس دانشگاه علم و فرهنگ
143- دکتر سعید باطبی ، گروه فیزیک دانشکده علوم
144- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
145- دکتر محمدرضا باطنی ، دانشگاه تهران
146- دکتر فرشته باعزت ، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه مازندران
147- مصطفی باغ میرانی ، دانشگاه کاشان
148- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
149- دکتر مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
150- مهدی باغبان
151- دکتر فهیمه باغبان آرانی ، Associate Professor of Genetics, Department of Genetics & Biotechnology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch Tehran, Iran
152- دکتر سجاد باغبان ماهر ، استادیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
153- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
154- مهندس رضا باغبانی ، عضو هیات علمی، گروه مهندسی کشاورزي، دانشگاه فنی و حرفه اي، تهران، ایران
155- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
156- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
157- دکتر محمدعلی باغستانی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
158- محمد باغستانی کوزه گر
159- دکتر ناصر باغستانی میبدی ، دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
160- دکتر سعید باغشاهی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
161- دکتر مصطفی باغشیخی مفرد ، استادیار گروه مکانیک- انرژی دانشگاه صنعتی قم
162- دکتر تابان باغفلکی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
163- دکتر مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
164- حمیدرضا باغیانی
165- دکتر سیدمحمود بافقی ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر یزد
166- دکتر محمدرضا بافنده ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی متالورژی دانشگاه کاشان
167- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
168- دکتر علیرضا بافنده زنده ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
169- دکتر نادر باقر زاده ، University of California Irvine (UCI)
170- دکتر علیرضا باقر شمیرانی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
171- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
172- دکتر راحب باقرپور ، دانشگاه صنعتی اصفهان
173- دکتر طاهره باقرپور ، مدیر گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
174- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
175- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
176- دکتر جمشید باقرزاده ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه
177- حمید باقرزاده
178- دکتر قدسیه باقرزاده ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
179- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
180- دکتر محمدعلی باقرزاده ، استادیار گروه مهندسی قدرت و کنترل - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
181- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
182- دکتر احد باقرزاده خلخالی ، Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
183- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
184- مظفر باقرزاده همايي
185- محمد باقرنیافر
186- دکتر ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
187- دکتر ابوالفضل باقری ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
188- دکتر احمد باقری ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
189- دکتر احمد باقری ، استاد
190- دکتر اسماعیل باقری
191- دکتر اصغر باقری ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
192- دکتر افسانه باقری ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
193- دکتر بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
194- دکتر پرویز باقری ، دانشیار دانشگاه ایلام
195- دکتر حبیب باقری
196- دکتر حسن باقری ، Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
197- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
198- دکتر رامین باقری ، موسسه آموزش عالی شرق گلستان
199- دکتر رحیم باقری ، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
200- دکتر رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
201- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
202- دکتر رضا باقری ، دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع (گیاهان دارویی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
203- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
204- دکتر روح اله باقری ، استادیار مدیریت - مدیریت سیستم ها گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
205- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
206- سیدرامتین باقری
207- دکتر سیدمحمد باقری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
208- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
209- دکتر شهلا باقری ، دانشگاه خوارزمی
210- دکتر عبدالرضا باقری ، استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
211- دکتر عبدالعلی باقری ، استادیار گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
212- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
213- علی باقری
214- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
215- علیرضا باقری
216- دکتر فاطمه باقری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
217- دکتر فریبرز باقری
218- کمال الدین باقری
219- محمد باقری ، استادیار
220- محمد باقری
221- دکتر محمدحسین باقری ، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
222- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
223- مرتضی باقری
224- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
225- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
226- دکتر مسلم باقری ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
227- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
228- دکتر معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
229- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
230- دکتر مهری باقری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
231- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
232- نوید باقری
233- دکتر حیدر باقری اصل ، استاد دانشگاه تبریز
234- دکتر رضا باقری اصل ، رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
235- دکتر ناصر باقری بیدهندی ، استادیار گروه تاریخ
236- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
237- پروفسور علی اکبر باقری خلیلی ، استاد تمام
238- دکتر شاداب باقری خولنجانی ، استادیار دانشکده مهندسی پلیمر
239- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
240- دکتر علی باقری زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
241- دکتر هادی باقری سبزوار ، عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه حکیم سبزواری
242- دکتر ابوالفضل باقری فرد ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
243- دکتر علی باقری کشکولی ، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
244- محمدباقر باقری کنی ، استاد
245- دکتر کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
246- دکتر ناصر باقری مقدم ، عضو هیات علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
247- دکتر جعفر باقری نژاد
248- کامیار باقری نژاد
249- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
250- دکتر حسن باقری یزدی ، استادیار. گروه علوم پایه. دانشگاه فرهنگیان
251- دکتر حسن باقری یزدی ، دانشگاه فرهنگیان
252- دکتر حسین باقریان ، عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
253- دکتر رضا باقریان ، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
254- دکتر نجمه باقریان ، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
255- دکتر سجاد باقریان دهکردی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
256- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
257- پروفسور امین باقی زاده ، دانشیار
258- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
259- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
260- دکتر علی باکوئی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
261- زهره بال
262- مهسا سادات بالادهی
263- هومن بالازاده
264- حسین بالاشیر
265- دکتر محمدعلی بالافر
266- دکتر ساسان بالغی زاده ، دانشگاه شهید بهشتی
267- دکتر فرزاد بالو
268- دکتر روزبه بالونژادنوری
269- دکتر فهیما بالویی ، دکتری مدیریت آموزشی
270- دکتر طراوت بامداد ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
271- دکتر کوروش بامداد
272- دکتر بهروز بامدادی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
273- دکتر محمد بامنی مقدم
274- دکتر عبدالحمید بامنیری ، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی آلی دانشگاه کاشان
275- دکتر عباس بانج شفیعی ، استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
276- دکتر حسین بانژاد ، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
277- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
278- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
279- دکتر محمدتقی بانکی
280- دکتر علی اصغر بانویی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
281- بهرام بانی نسب
282- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
283- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
284- دکتر ناصر باهنر ، استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
285- تقی باهو طرودی
286- دکتر احسان باورساد ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان
287- بلقیس باورصاد
288- دکتر پرویز باورصاد ، دکتر استادیار رئیس سابق دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
289- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
290- مهندس سعید بای ، مدرس علوم پیشرفته انرژی
291- دکتر محمد بای بوردی ، استاد و مدرس دانشگاه
292- نیما بایرام زاده ، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
293- دکتر ویلما بایرام زاده ، دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
294- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
295- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
296- مریم بایه
297- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
298- دکتر محمود بت شکن ، دانشگاه اصفهان
299- دکتر محسن بت شکنان دهکردی ، دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
300- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
301- دکتر حسین بجانی ، مدیر مسئول فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی- دکترای مدیریت و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
302- زهرا بچه‌نو
303- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
304- دکتر حسن بحرالعلوم ، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
305- دکتر مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
306- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
307- دکتر فرید بحرپیما ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
308- عباس بحری ، مجری طرح
309- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
310- دکتر سیدحسین بحرینی
311- دکتر عباس بحرینی ، Neurosurgeon, Shiraz, Iran.
312- دکتر محمدجواد بحرینی ، استادیار
313- دکتر منیژه بحرینی زاد ، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
314- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
315- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
316- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
317- دکتر نفیسه بحیرائی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
318- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
319- دکتر احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
320- بیدار بخت
321- مصطفی بختیار
322- دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی ، استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
323- دکتر محمدرضا بختیارزاده ، دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران
324- محمدرضا بختیاری
325- دکتر بهرام بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
326- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
327- دکتر حسن بختیاری ، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
328- دکتر حسن بختیاری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
329- حسن بختیاری
330- حسین بختیاری
331- دکتر رضا بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه رازی کرمانشاه
332- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
333- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
334- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
335- دکتر شهلا بختیاری ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
336- دکتر صادق بختیاری ، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
337- علی بختیاری
338- دکتر لطفعلی بختیاری ، استاد دانشگاه علوم انتظامی امین
339- دکتر مجید بختیاری
340- دکتر محمد بختیاری ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
341- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
342- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
343- مینا بختیاری
344- دکتر نوبخت بختیاری
345- دکتر روح اله بختیاری دوست ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم
346- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
347- دکتر مقصود بخشاوند ، معاون پژوهش
348- دکتر احمد بخشایش اردستانی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
349- علیرضا بخشایی
350- طاها بخشپوری
351- دکتر شهرناز بخشعلی زاده ، مدیر گروه معلولیت جسمی و حرکتی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
352- محسن بخشنده
353- محمد بخشنده
354- عباس بخشنده بالی
355- دکتر حمیدرضا بخشنده فرد ، دانشیار گروه آموزشی، مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
356- دکتر عباس بخشنده نصرت ، استاد دانشگاه خوارزمی
357- دکتر ابراهیم بخشوده ، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
358- دکتر محمد بخشوده ، استاد
359- دکتر آرش بخشی ، رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
360- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
361- دکتر احمد بخشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
362- دکتر بی تا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
363- زهرا بخشی
364- سعیدرضا بخشی
365- دکتر علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
366- علی بخشی
367- دکتر قدیر بخشی ، رییس مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل فراجا
368- دکتر محمد رضا بخشی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
369- دکتر محمود بخشی ، دانشگاه بجنورد
370- دکتر عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
371- دکتر محمد بخشی جویباری ، استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
372- دکتر غلامرضا بخشی خانیکی
373- دکتر رسول بخشی دستجردی
374- دکتر اباصلت بداغی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
375- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
376- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
377- دکتر ابراهیم بدخشان ، دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان
378- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
379- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
380- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
381- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
382- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
383- دکتر بیت الله بدرلو ، استادیار گروه عمران-سازه دانشگاه صنعتی قم
384- دکتر بیت اله بدرلو
385- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
386- سید علی بدری
387- دکتر سیدامین بدری ، University of Guilan
388- دکتر سیدعلی بدری ، دانشیار- دانشگاه تهران
389- عاطفه بدری
390- دکتر یعقوب بدری آذرین ، استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز
391- دکتر حسین بدری پور ، اداره کل منابع طبیعی
392- دکتر رحیم بدری گرگری ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
393- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
394- دکتر کاظم بدو ، دانشگاه ارومیه
395- دکتر سهیل بدوحی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
396- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
397- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
398- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
399- دکتر علیرضا بدیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
400- دکتر فوژان بدیعی ، دانشیار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
401- دکتر نعیم بدیعی ، استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
402- دکتر ام البنین بذرافشان ، دانشیار دانشگاه هرمزگان
403- دکتر جواد بذرافشان ، دانشگاه تهران
404- دکتر جواد بذرافشان ، دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
405- دکتر آمنه بذرافشان فدافن ، دانشيار - گروه حسابداري دانشگاه امام رضا (ع)
406- دکتر بهادر بذرافشان مقدم ، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربت حیدریه
407- کاوه بذرافکن
408- دکتر مهتا بذرافکن
409- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
410- سعید برآبادی
411- احمد براآنی
412- دکتر مریم براتعلی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
413- دکتر علیرضا براتلو ، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
414- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
415- دکتر امیر نظام براتی ، استادیار حقوق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
416- دکتر حسن براتی ، دانشیار گروه برق
417- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
418- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
419- رضا براتی ، ریس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
420- سارا براتی
421- دکتر فرج الله براتی ، استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
422- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
423- دکتر فرید براتی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
424- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
425- محمد براتی
426- دکتر محمد براتی ، استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی دانشگاه کاشان
427- دکتر مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
428- مهندس مهدی براتی ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
429- دکتر ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
430- نرگس براتی ، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
431- دکتر هادی براتی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
432- دکتر محمود براتی خوانساری ، استاد، دانشگاه اصفهان
433- دکتر سوسن براتی قهفرخی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
434- دکتر محمود براتیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش- دکتری علوم دفاعی استراتژیک
435- دکتر رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
436- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
437- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
438- دکتر عبدالله برادران ، Associate Professor ,Department of English Language Islamic Azad University, Central Tehran ,Iran
439- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
440- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
441- دکتر رسول برادران حسن زاده ، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
442- عبدالاحد برادران خلخالی
443- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
444- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
445- دکتر حمیدرضا برادران کاشانی ، دانشگاه اصفهان
446- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
447- احمد برادران هاشمی
448- کیان براری
449- معصومه براری
450- میثم براری ، مربی گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
451- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
452- عباس براعتی
453- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
454- دکتر احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
455- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
456- دکتر حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
457- دکتر یعقوبعلی برجی ، عضو هیات علمی جامعت المصطفی
458- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
459- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
460- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
461- دکتر محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
462- دکتر معصومه برخورداری شریف آباد ، دکترای پرستاری
463- زهرا بردال
464- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
465- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
466- دکتر سیدکاظم بردبار ، Assistant Professor in Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
467- منصوره بردبار
468- دکتر بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
469- دکتر مریم بردوده
470- دکتر ابراهیم برز آبادی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
471- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
472- پویا برزگر
473- دکتر رحیم برزگر ، استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
474- دکتر زینب برزگر ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
475- شهرام برزگر
476- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
477- علی برزگر
478- دکتر محسن برزگر ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
479- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
480- دکتر محمد رضا برزگر بفرویی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
481- محمدرضا برزگران
482- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
483- کاظم برزگربفرویی
484- دکتر عباس برزگرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
485- دکتر محمد مهدی برزگری
486- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
487- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
488- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
489- دکتر رجبعلی برزویی ، دانشگاه شهید بهشتی
490- دکتر رضا برزویی ، استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
491- دکتر محمدرضا برزویی ، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
492- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
493- دکتر فرناز برزین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
494- دکتر محسن برغمدی
495- هادی برغمدی
496- حمید برقبانی
497- دکتر معصومه برقچی ، استاديار - گروه شهرسازي و معماري دانشگاه امام رضا
498- دکتر زهره برقعی ، مدیر جامعه الزهرا س
499- دکتر زهره برقعی ، مدیر جامعه الزهرا(س)
500- دکتر سید مهدی برقعی
501- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
502- دکتر مجید برقیان
503- ناصر برک پور
504- دکتر سید مسعود برکاتی ، University Sistan and Baluchestan
505- سیدمسعود برکاتی
506- دکتر بهزاد برکت ، دانشیار دانشگاه گیلان
507- دکتر سید مسعود برکت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
508- بهرنگ برکتین
509- دکتر ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
510- حسن برگزین
511- دکتر مرتضی برمکی ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
512- دکتر رضا برنجکار ، استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
513- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
514- علی برهان زهی سرحدی
515- دکتر سید هادی برهانی ، استادیار دانشگاه تهران
516- پروفسور فریبا برهانی ، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
517- دکتر محسن برهانی
518- دکتر مسعود برهانی ، استادیار، گروه تحقیقات مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
519- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
520- علیرضا برهانی داریان
521- دکتر محمود برهانی زرندی ، استاد دانشگاه یزد
522- دکتر اوشا برهمند
523- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
524- دکتر مهدی بروجردنیا
525- دکتر مصطفی بروجردی
526- دکتر امین میرزا بروجردیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
527- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
528- جورج بروفاس
529- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
530- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
531- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
532- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
533- دکتر صفورا برومند
534- دکتر محمدرضا برومند
535- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
536- ناصر برومند
537- دکتر عباس برومند اعلم ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
538- دکتر شهزاد برومند جزی ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
539- پروفسور ارشام برومند سعید
540- علی برومند نیا
541- دکتر سعید برومندنسب ، استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران
542- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
543- دکتر خیراله بروین ، جامعه الطهران
544- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
545- دکتر فرامرز بریمانی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
546- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
547- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
548- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
549- موسی بزرگ اصل
550- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
551- دکتر امید بزرگ حداد ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
552- عیسی بزرگ زاده
553- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
554- دکتر محمد امین بزرگزاده
555- داوود بزرگمهر
556- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
557- دکتر وحید بزرگی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
558- دکتر علی بزرگی امیری ، دانشگاه تهران
559- دکتر حسین بزرگیان
560- دکتر علیرضا بزرگیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
561- دکتر سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
562- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
563- دکتر مهناز بزمی ، ریاست پردیس شهید هاشمی نژاد
564- دکتر خدارحم بزی
565- سودابه بساک نژاد ، پروفسور روانشناسی
566- دکتر هادی بستام
567- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
568- دکتر عبدالامیر بستانی ، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
569- دکتر قاسم بستانی ، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
570- عقیله بستانی اصل ، کارشناس ارشد حسابداری- مدرس دانشگاه- مولف
571- الیاس بستگانی
572- دکتر مهرنوش بسته نگار ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
573- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
574- دکتر حسن بسکابادی ، دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
575- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
576- مرتضی بسیج
577- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
578- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
579- دکتر حسین بشارتی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
580- شاهین بشارتی ، مربی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
581- دکتر مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
582- دکتر سجاد بشرپور ، استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
583- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
584- مسلم بشکار
585- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
586- دکتر کیومرث بشلیده ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
587- دکتر حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
588- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
589- دکتر رامین بشیر خداپرستی ، دانشگاه ارومیه
590- دکتر حدیث بشیری ، دانشیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
591- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
592- دکتر علی بشیری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
593- دکتر محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
594- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
595- دکتر مهدی بشیری ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
596- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
597- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
598- دکتر سیدجلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
599- عبدالعلي بصيري
600- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
601- محمدیاسین بصیرت ، دانش پژوه /مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی
602- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
603- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
604- دکتر حمید بصیرت منش ، استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
605- دکتر محمدکاظم بصیرتی ، دانشکده فنی مهندسی
606- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
607- عبدالحسن بصیره
608- دکتر حمیدرضا بصیری ، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
609- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
610- دکتر محمد احسان بصیری ، دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
611- دکتر محمد حسین بصیری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
612- دکتر محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
613- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
614- دکتر مهدی بصیری ، استاد
615- دکتر محمد بصیری صدر ، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
616- حسن بصیری هریس ، مشاور خانواده قوه قضائیه،رتبه علمی پژوهشگر تخصصی حقوق،جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق
617- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
618- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
619- دکتر سیده زهرا بطحائی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
620- دکتر سید علیرضا بطحایی
621- دکتر سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
622- دکتر مجید بغدادی ، دانشیار دانشگاه تهران
623- عبدالحسین بغلانی
624- دکتر سعید بقائی ، استادیار موسسه آموزش عالی شرق گلستان
625- دکتر ساره بقائی راوری ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
626- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
627- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
628- پویا بقایی مقدم
629- دکتر ندا بقیعی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
630- دکتر عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
631- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
632- دکتر محمد هادی بکایی ، استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
633- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
634- دکتر مهدی بکرانی ، دانشگاه صنعتی قم
635- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
636- ریکیک بل بابا
637- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
638- دکتر علی بلاغی ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
639- دکتر اسماعیل بلالی ، دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
640- دکتر غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
641- دکتر محمدرضا بلالی ، استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
642- دکتر آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
643- مهدی بلالی مود
644- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
645- دکتر میثم بلباسی ، دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
646- دکتر لطفعلی بلبلی
647- پدرام بلبلی زاده
648- دکتر حسن بلخاری قهی ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
649- دکتر فتح اله بلداجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
650- دکتر صاحبعلی بلند نظر ، استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
651- احمد بلندنظر
652- مهندس سجاد بلندنظر ، کارشناس ارشد - مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری اصفهان
653- غلامحسین بلندیان
654- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
655- شعله بلوچ
656- دکتر محمود بلوچ ، استادیار دانشگاه پیام نور
657- دکتر حسین بلوچی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان
658- دکتر سعید بلوچیان ، دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
659- محمدجواد بلورچی ، زمین شناس کاربردی
660- دکتر طیبه بلوردی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
661- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
662- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
663- دکتر علیرضا بلوریان ، Students Research Committee, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
664- دکتر علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
665- دکتر صادق بلوکی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
666- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
667- سعید بلیانی
668- دکتر لیدا بلیلان ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
669- دکتر اکرم بمانی خرانق ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
670- دکتر محمدرضا بمانیان ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
671- دکتر محسن بمبائی ­چی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
672- دکتر امین بنائی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
673- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
674- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
675- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
676- علی بنائیان
677- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
678- دکتر نوشین بنار
679- شیلا بناری
680- رضا بنازاده
681- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
682- دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی ، استادیار، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
683- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
684- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
685- دکتر احمد بناکار ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
686- دکتر اشکان بنان ، دانشگاه لرستان
687- دکتر محمد بنان ، پژوهشگر دکتری
688- محمدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
689- دکتر محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
690- دکتر محمد بنایان اول ، استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
691- امین بنایی
692- احمدرضا بنایی اسماعیلی ، پژوهشگر فرهنگی و مدیریت شهری شهرداری تهران
693- مهدی بنایی جهرمی
694- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
695- دکتر علیرضا بندانی ، استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
696- دکتر علیرضا بندرآباد ، دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
697- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
698- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
699- دکتر علی بنده حق ، استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز
700- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
701- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
702- دکتر حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
703- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
704- دکتر صبحی بنی اردلانی ، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
705- زهرا بنی اسد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
706- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
707- دکتر مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
708- دکتر محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
709- منصوره بنی اسدی
710- دکتر نازنین بنی اسدی ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
711- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
712- دکتر محمدابراهیم بنی حبیب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
713- دکتر ابراهیم بنی طالبی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
714- دکتر بهاره بنی طالبی دهکردی ، دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
715- دکتر علیرضا بنی طالبی دهکردی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
716- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
717- دکتر حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
718- دکتر بهمن بنی مهد ، دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
719- دکتر سیدامیر بنی مهد ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
720- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
721- دکتر سیدهادی بنی هاشمی ، دکتری مهندسی مکانیک
722- دکتر ضیاالدین بنی هاشمی ، استاد، دانشگاه شیراز
723- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
724- دکتر ضیاء الدین بنیادی ، استادیار دانشکده بهداشت
725- ناصر بنیادی
726- دکتر مجتبی بنیادیان ، استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
727- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
728- دکتر پریناز بنیسی ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران
729- دکتر صمد بنیسی ، دانشگاه باهنر کرمان
730- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
731- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
732- حمید بهادر قدوسی
733- دکتر شهاب بهادران ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
734- دکتر علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
735- آرمان بهادری
736- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
737- هادی بهادری
738- بهرام بهادری بیرگانی
739- دکتر علی بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
740- دکتر محمد بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
741- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
742- امیدرضا بهادری نژاد
743- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
744- دکتر آرش بهار ، دانشیار
745- دکتر امید بهار ، دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
746- دکتر مهری بهار ، دانشیار دانشگاه تهران
747- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
748- دکتر جواد بهارارا ، استاد
749- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
750- محمد بهارلو ، مدیر اجرایی
751- ناصر بهارلو
752- دکتر هادی بهارلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
753- دکتر ذکریا بهارنژاد ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
754- دکتر محمد بهاروند ، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی
755- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
756- شمس الدین بهاری
757- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
758- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
759- دکتر عباسعلی بهاری اردشیری
760- دکتر مهرداد بهاری پور ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
761- دکتر نازبانو فرزانه بهالگردی ، استاديار - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)
762- دکتر روشنا بهباش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
763- دکتر حمید بهبهانی ، Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
764- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
765- هما بهبهانی
766- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
767- دکتر امید بهبودی ، استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران
768- دکتر داود بهبودی ، استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز
769- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
770- دکتر محسن بهپور ، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی تجزیه دانشگاه کاشان
771- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
772- پروفسور نادره بهتاش ، Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
773- دکتر سید علی اکبر بهجت نیا ، استاد مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
774- دکتر فاطمه بهجتی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
775- دکتر ابراهیم بهداد ، Professor, Department of Agronomy,Isfahan(Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran
776- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
777- دکتر فاطمه بهدانی ، استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
778- دکتر محمدعلی بهدانی ، دانشگاه بیرجند
779- دکتر علیرضا بهراد ، استاد- دانشگاه شاهد
780- دکتر عباس بهرام ، عصو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
781- دکتر مرتضی بهرام ، Professor, Urmia University
782- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
783- محرم بهرام خو
784- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
785- دکتر محمدرضا بهرام زاده ، استادیار
786- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
787- دکتر محسن بهرام نژاد
788- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
789- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
790- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
791- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
792- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
793- دکتر جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
794- دکتر حسینعلی بهرامی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
795- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
796- شهاب بهرامی ، استادیار
797- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
798- دکتر عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
799- عبدا... بهرامی ، استاد
800- دکتر عبدالرحمن بهرامی ، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
801- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
802- علی بهرامی
803- دکتر علی بهرامی ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
804- دکتر علیرضا بهرامی ، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
805- دکتر فریبا بهرامی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
806- دکتر محسن بهرامی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
807- محمد بهرامی ، استادیار
808- دکتر محمد امین بهرامی ، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
809- دکتر محمدحسین بهرامی ، استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه
810- مژگان بهرامی
811- دکتر مهدی بهرامی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
812- نجمه بهرامی
813- هادی بهرامی
814- دکتر هادی بهرامی احسان ، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی، دانشگاه تهران
815- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
816- دکتر سحر بهرامی خورشید ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
817- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
818- دکتر محمود بهرامی زاده ، University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
819- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
820- دکتر نادر بهرامی فر ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
821- دکتر بیتا بهرامی قصر ، دانشگاه اراک
822- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
823- امیر محمد بهرامی مداح ، دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی (ره) تبریز
824- سجاد بهرامی مقدم
825- دکتر صحبت بهرامی نژاد ، استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
826- کیمیا بهرامی نژاد ، سر دبیر | نشریه علمی ترویجی – حرفه ای ( فصلنامه) گیاهپزشک
827- دکتر آرمین بهرامیان ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
828- دکتر احمدرضا بهرامیان ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
829- دکتر مجتبی بهرامیان ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
830- نسرین بهرامیان
831- دکتر بهنام بهرک ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
832- دکتر محمدرضا بهرنگی ، استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
833- دکتر داوود بهره پور
834- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
835- دکتر عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
836- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
837- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
838- دکتر جواد بهروان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
839- دکتر حسین بهروان ، استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
840- دکتر ربیع بهروز اشکیکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
841- دکتر سینا بهروزی خورگو
842- بهروز بهروزی راد
843- دکتر مرتضی بهروزی فر ، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران
844- دکتر غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
845- محمد بهروزیان نژاد
846- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
847- دکتر امیرحسین بهروش ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
848- دکتر علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
849- دکتر ترحم بهزاد ، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
850- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
851- دکتر مصطفی بهزادفر ، استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت
852- دکتر امین بهزادمهر ، Professor of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
853- جانعلی بهزادنسب
854- دکتر بهزاد بهزادنیا ، استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
855- دکتر رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
856- دکتر سیامک بهزادی ، عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
857- مرضیه بهزادی
858- مریم بهزادی
859- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
860- دکتر مرتضی بهزادی فر ، رییس سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی خراسان‌ شمالی
861- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
862- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
863- دکتر احمد بهشتی ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
864- امیر خسرو بهشتی
865- دکتر ستاره بهشتی ، استادیار گروه هنرهای موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا
866- دکتر سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
867- دکتر سیدامیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
868- مهندس سیدمحمد بهشتی ، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی
869- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
870- دکتر علیرضا بهشتی ، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
871- دکتر محمدباقر بهشتی ، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز
872- پروفسور محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
873- محمدرضا بهشتی
874- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
875- دکتر علی بهشتی آل آقا ، دانشگاه رازی
876- دکتر سیدبهرام بهشتی اول ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
877- ابراهیم بهشتی جاوید
878- دکتر محسن بهشتی سرشت ، دانشیار دانشگاه امام خمینی
879- دکتر ملیکه بهشتی فر ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
880- حسین بهشتی نژاد
881- دکتر محمدعلی بهشتی نیا ، دانشگاه سمنان
882- دکتر مهدی بهفر ، Associate Professor, Urmia University, Urmia, Iran
883- دکتر کیاچهر بهفرنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
884- دکتر بابک بهفروز ، استادیار، (مدیر پژوهش و فناوری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، اصفهان
885- علی بهفروز
886- اعظم بهلول ، مربی صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
887- دکتر علی بهلولی
888- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
889- دکتر هما بهمدی ، عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
890- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
891- عبدالله بهمن پوری
892- دکتر جواد بهمنش ، استاد دانشگاه ارومیه
893- دکتر مهرداد بهمنش ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
894- میثم بهمنش
895- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت
896- دکتر بهمن بهمنی ، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
897- پریسا بهمنی
898- دکتر سجاد بهمنی
899- فرانک بهمنی ، دکتر
900- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
901- دکتر محسن بهمنی ، دانشیار مهندسی صنایع مبلمان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
902- دکتر محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
903- دکتر مهدی بهمنی اسکویی ، استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
904- دکتر زهرا بهمنی دهکردی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
905- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
906- دکتر بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
907- بیوک بهنام ، استادیار
908- حمید بهنام
909- ساناز بهنام
910- سعید بهنام ، کارشناس مطالعات فناوریهای نوین
911- ناصر بهنام پور
912- دکتر مجتبی بهنام تقدسی ، استاديار - گروه برق و الكترونيك دانشگاه امام رضا (ع)
913- گلسا بهنام راد
914- دکتر گلسا بهنام راد ، استادیار موسسه آموزش عالی توس
915- دکتر مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
916- دکتر فرهاد بهنام فر ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
917- دکتر محمد بهنام فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند
918- محمدحسن بهنام فر
919- دکتر علی بهنام فرد ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
920- دکتر علی اصغر بهنام قادر
921- دکتر علی بهنام والا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
922- دکتر حمیدرضا بهنام وشانی ، Instructor of Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
923- دکتر الناز بهنود ، استادیار
924- پروفسور عبدالکریم بهنیا ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز (پدر علم قنات ایران)
925- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
926- دکتر مسیح بهنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوئین زهرا
927- دکتر ابوالفضل بهنیافر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
928- نسرین بهنیافرد
929- دکتر مهدی بهیاری
930- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
931- بو عالم بواشش
932- خسرو بوالحسنی
933- دکتر جعفر بوالهری ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
934- دکتر سیدمحمدعلی بوترابی
935- دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
936- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
937- دکتر سحر بوذری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
938- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
939- دکتر یحیی بوذری نژاد ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
940- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
941- دکتر فرشاد بوربور اژدری ، استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
942- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
943- دکتر خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار گروه جغرافیای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
944- دکتر دانیال بوستان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
945- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
946- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
947- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
948- دکتر علیرضا بوشهری
949- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
950- دکتر قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
951- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
952- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
953- دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد ، دانشیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور
954- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
955- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
956- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
957- دکتر محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
958- دکتر علی رضا بیابان نورد سروستانی ، مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
959- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
960- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
961- دکتر غلامحسین بیابانی
962- محمدرضا بیابانی ، دبیر اجرایی
963- دکتر احمد بیات ، عضو هیات علمی دانشگاه تفرش
964- دکتر بهرام بیات ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
965- دکتر حسن بیات ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
966- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
967- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
968- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
969- دکتر کریم بیات ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
970- دکتر محسن بیات ، دانشگاه لرستان
971- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
972- دکتر مسعود بیات ، دانشیار-دانشگاه زنجان
973- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
974- منصور بیات ، استاد تمام
975- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
976- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
977- دکتر علی بیات کشکولی ، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
978- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
979- دکتر مهدی بیاتی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی
980- نیلوفر بیاتی
981- دکتر علی بیاتی اشکفتکی ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
982- دکتر مریم بیاتی خطیبی ، گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
983- دکتر مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
984- لیلا بیان
985- علی اصغر بیانی
986- پروفسور فرهاد بیانی
987- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
988- دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
989- هادی بیت الهی
990- دکتر حامد بیتی ، دانشیار گروه معماری - معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز
991- دکتر ابوالفضل بیجاری ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
992- دکتر شیما بیجاری ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
993- دکتر محمود بیجن خان ، استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،
994- محمد حسین بیجه کشاورزی
995- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
996- دکتر بهروز بیدآباد ، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر
997- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
998- دکتر بهروز بیدختی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
999- دکتر محمدعلی بیدختی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
1000- دکتر رسول بیدرام ، استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی هنر اصفهان
1001- دکتر رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1002- دکتر سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
1003- محمد بیدهندی
1004- دکتر محمد بیدهندی ، دانشگاه اصفهان
1005- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
1006- دکتر اشرف بیرامی
1007- پروفسور منصور بیرامی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
1008- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
1009- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
1010- دکتر رضا بیرانوند ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1011- دکتر صبا بیرانوند ، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان-آموزشکده دختران خرم آباد
1012- دکتر علی بیرانوند
1013- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
1014- دکتر نوشین بیرجندی ، استادیار دانشگاه لرستان
1015- دکتر بهروز بیرشک ، استاد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
1016- دکتر آرمان بیرقی کشکولی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
1017- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1018- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
1019- دکتر حمیدرضا بیژن زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
1020- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
1021- دکتر مسعود بیژنی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه ترویج و توسعه روستایی
1022- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1023- دکتر مرتضی بیشه نیاسر ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
1024- دکتر حمید بیضائی ، Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zabol, Zabol, Iran
1025- زهرا بیضائی
1026- دکتر احمد بیطرف ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
1027- مسعود بیطرفان
1028- مهدی بیطرفان
1029- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
1030- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
1031- دکتر فرزانه بیک زاده عباسی ، استادیار
1032- دکتر مهدی بیکدلو ، دانشگاه اراک
1033- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
1034- دکتر حامد بیکران بهشت ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1035- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1036- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
1037- دکتر حسین بیکی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
1038- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
1039- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
1040- دکتر صفر بیگ زاده ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
1041- دکتر حمیدرضا بیگ زاده شهرکی
1042- مهندس امیررضا بیگدلی ، دانشجوی دکتری
1043- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
1044- دکتر زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
1045- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
1046- دکتر شعله بیگدلی ، عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1047- عطااله بیگدلی
1048- دکتر علی بیگدلی ، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
1049- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1050- دکتر حسن بیگلری ، دانشیار دانشگاه تبریز
1051- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
1052- دکتر مهنوش بیگلری ، دانشیار دانشگاه رازی
1053- دکتر جمال بیگی ، دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
1054- دکتر حسن بیگی
1055- دکتر حمید بیگی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1056- سکینه بیگی
1057- دکتر هادی بیگی حیدرلو ، استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
1058- دکتر هادی بیگی حیدرلو ، استادیار دانشگاه ارومیه
1059- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1060- دکتر بیژن بینا ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1061- دکتر فاطمه بینازاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1062- محمد بینازاده
1063- دکتر بهزاد بینش ، دانشیار دانشگاه بناب
1064- دکتر حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
1065- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- دکتر زینب پاپی ، استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
4- سمیه پاپی
5- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
6- دکتر علیرضا پاچناری ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
7- دکتر اکبر پاد ، دانشگاه بجنورد
8- دکتر حمید پاداش زیوه ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
9- دکتر سیدسجاد پادام ، دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
10- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
11- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
12- دکتر حسن پارسا ، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
13- دکتر سهیل پارسا ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
14- دکتر سید احمد پارسا ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران
15- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
16- دکتر علی پارسا ، Cheetah
17- دکتر فرزاد پارسا ، دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان.
18- دکتر فروغ پارسا ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
19- دکتر مهدی پارسا ، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
20- دکتر محمدباقر پارسا پور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
21- دکتر محسن پارسا مقدم ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
22- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
23- دکتر مریم پارسائیان ، دانشگاه پیام نور (همه مراکز)
24- دکتر زهرا پارساپور ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
25- دکتر مهربان پارسامهر
26- دکتر حمید پارسانیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
27- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
28- فرامرز پارسی
29- حسن پارسی پور
30- پروفسور فرخ پارسی زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
31- دکتر احمد پارسیان ، استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
32- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
33- سالواتوره پاریسی
34- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
35- دکتر علیرضا پازکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
36- دکتر شهرام پازوکی ، استاد پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران
37- دکتر فاطمه پازوکی
38- دکتر محمد پازوکی ، استاد، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی
39- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
40- هادی پازوکی طرودی
41- دکتر پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
42- دکتر صادق پاسبان ، مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
43- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
44- دکتر بهمن پاسبان اسلام
45- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
46- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
47- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
48- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
49- دکتر هادی پاسدار شهری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
50- دکتر رضا پاشا ، دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی
51- حجت اله پاشا پور
52- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
53- دکتر سجاد پاشائی ، استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
54- دکتر فیروز پاشائی ، دانشیار دانشگاه مراغه-تخصص هندسه و توپولوزی
55- دکتر امین پاشاامیری ، دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
56- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
57- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
58- دکتر غلامعلی پاشازاده ، دانشیار-دانشگاه تبریز
59- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
60- دکتر یوسف پاشازاده ، دانشگاه ارومیه
61- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
62- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
63- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
64- شیدا پاشایی
65- دکتر محمدرضا پاشایی
66- دکتر کامران پاشایی فخری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز . رئیس اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز.
67- دکتر امین پاشایی هولاسو ، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
68- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
69- دکتر عباس پاک ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
70- دکتر علی پاک ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
71- فاطمه پاک
72- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
73- دکتر سیدمهدی پاک ذات ، رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
74- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
75- دکتر محمد پاک سرشت ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
76- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
77- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
78- دکتر محمد مهدی پاک فطرت
79- سجاد پاک گهر
80- دکتر عسگر پاک مرام ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
81- دکتر محمدرضا پاک منش ، عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران
82- دکتر منصوره پاک نژادی
83- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
84- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
85- دکتر احمد پاکتچی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
86- دکتر حسین پاکدامن
87- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
88- دکتر مجید پاکدامن ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات
89- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
90- دکتر مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
91- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
92- دکتر عباس پاکدل ، Associate Professor, Isfahan University of Technology, Iran
93- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
94- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
95- احمد پاکزاد
96- دکتر جهانشاه پاکزاد ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
97- دکتر سجاد پاکزاد ، استاديار دانشكده طراحي اسلامي، دانشگاه هنر اسلامي تبريز
98- دکتر شادی پاکزاد ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
99- دکتر مهری پاکزاد ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
100- دکتر مهدی پاکزاد بناب
101- عبدالرضا پاکشیر
102- دکتر محمود پاکشیر ، بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی –دانشگاه شیراز
103- محمد پاک‌نژاد
104- دکتر علی پاکیزه ، دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
105- سیرهار پال
106- دکتر مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
107- دکتر علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
108- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
109- الهام پایانی
110- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
111- رضا پایدار
112- شهرام پایدار ، دانشیار
113- دکتر محمد مهدی پایدار ، دانشيار مهندسي مواد و صنايع دانشگاه نوشیروانی بابل
114- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
115- دکتر امین پایدار اردکانی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
116- دکتر سید مجتبی پایدار اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان
117- دکتر آرزو پایدارفرد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
118- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
119- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
120- دکتر شهلا پایمزد
121- محمود پایندان
122- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
123- دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
124- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
125- دکتر بهنام پدرام ، دانشیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
126- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
127- دکتر مجید پدرام ، دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
128- دکتر مهدی پدرام ، استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
129- دکتر میرمحسن پدرام ، دانشگاه خوارزمی
130- دکتر ابراهیم پذیرا ، استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
131- دکتر عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
132- فرشید پذیرا
133- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
134- میلتون پرابو
135- دکتر جعفر پرتابیان
136- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
137- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
138- دکتر پروین پرتوی ، استاد دانشگاه هنر تهران
139- دکتر محمدتقی پرتوی ، استادیار تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
140- دکتر عباس پرچمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
141- روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری ، مربی گروه آموزشی طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
142- دکتر محمدحسن پرداختچی ، دانشگاه شهید بهشتی
143- دکتر عباس پرداختی ، Pharmaceutics Research Center, Neuropharmacology Institute, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
144- دکتر پرویز پرزور ، استادیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي
145- حسن پرسا
146- دکتر حسین پرستش ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
147- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
148- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
149- دکتر کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
150- دکتر امیر پرنیان ، استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری
151- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
152- مصطفی پرنیانی
153- دکتر عباس پرهام ، Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
154- دکتر فرشاد پرهام نیا ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرماناشاه، دانشگاه آزاد اسلامی
155- دکتر جهانگیر پرهمت ، استاد عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران، ایران
156- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
157- محمود پرهیزکار
158- دکتر سیدعباس پرهیزکاری ، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس
159- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
160- دکتر محمدمهدی پرهیزگار ، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور
161- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
162- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
163- آرمین پرهیزی
164- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
165- مهندس محسن پروازی ، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی گرایش طراحی شهری
166- دکتر کاوه پروانک ، دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
167- دکتر بهروز پروانه ، استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
168- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
169- دکتر عاطفه پرورش ریزی ، دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
170- دکتر هادی پروز ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
171- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
172- دکتر شاهرخ پرویزی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
173- علی پرویزی ، استاد
174- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
175- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
176- دکتر خیراله پروین ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
177- دکتر ستار پروین ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
178- دکتر سهیلا پروین ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
179- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
180- دکتر خلیل پروینی ، استاذ بجامعه تربیت مدرس
181- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
182- دکتر مهری پریرخ ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
183- پروفسور ناصر پریز ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
184- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
185- دکتر کاظم پریور
186- دکتر حمید پزشک ، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
187- دکتر پرنیان پزشکی ، استادیار مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
188- دکتر مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
189- صادق پژمان
190- صادق÷ پژمان
191- مهندس محمد علی پژمان فرد جهرمی ، کارشناسی ارشد
192- دکتر موسی پژوهان
193- دکتر مهدیه پژوهان فر ، استادیار گروه معماری دانشگاه گلستان
194- دکتر رضا پژوهش ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
195- دکتر مهدی پژوهش ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
196- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
197- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
198- دکتر محمدرضا پژوهی الموتی ، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
199- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
200- دکتر پوریا پساوند ، استادیارفیزیولوژی ورزش (بیوشیمی و متابولیسم ورزشی)
201- سید جلال پسته ای
202- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
203- دکتر محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
204- فائزه پسندی
205- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
206- دکتر سید حمیدرضا پسندیده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
207- دکتر عباس پسندیده ، استاد تمام دانشگاه قرآن و حدیث
208- محمد پسندیده
209- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
210- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
211- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
212- دکتر داور پشت بست ، دکترای مهندسی عمران - گرایش زلزله
213- علی محمد پشت دار ، دانشیار
214- مهندس آزاده پشتکوه
215- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
216- دکتر لیلی پناغی ، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
217- محمد پناهنده
218- دکتر پریسا پناهی ، دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
219- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
220- روزبه پناهی
221- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
222- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
223- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
224- عماد پناهی
225- دکتر فاطمه پناهی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:بیابان زدائی دانشگاه کاشان
226- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
227- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
228- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
229- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
230- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
231- مهدی پناهی ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
232- دکتر مهرنوش پناهی ، استادیار بخش تحقیقات گیاه شناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
233- دکتر مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
234- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
235- دکتر اکبر پناهی درچه ، دانشگاه فرهنگیان
236- دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو ، استاد دانشگاه گنبد کاووس
237- چیستا پناهی وقار
238- دکتر حسین پناهیان ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
239- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
240- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
241- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
242- دکتر فاطمه پنجه علی بیک ، Department of Mathematics, Faculty of Computer and Mathematical sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
243- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
244- دکتر مهدی پنجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
245- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
246- کیان پهلوان افشاری
247- دکتر رسول پهلوان پور
248- دکتر حسن پهلوانزاده ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
249- دکتر محمد پهلوانی ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
250- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
251- دکتر مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
252- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
253- علیرضا پوحسنی
254- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
255- دکتر سمیرا پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
256- دکتر مسعود پور ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
257- دکتر تقی پور ابراهیم ، دانشگاه شهید بهشتی
258- علیرضا پور ابراهیمی
259- دکتر راضیه پور احمد جکتاجی ، دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
260- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
261- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
262- دکتر مهدی پور افشاری چنار
263- دکتر امید پور حیدری ، استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان
264- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
265- دکتر نادر پور محمود ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
266- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
267- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
268- دکتر محمدجواد پور وقار ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان
269- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
270- دکتر شراره پورابراهیم آبادی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
271- مهندس مهرک پورابراهیمی ، کارشناس امور اداری مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف
272- دکتر احمد پوراحمد ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
273- دکتر افشین پوراحمد ، گروه شیمی دانشکده علوم
274- احسان پوراسماعیل
275- یاسان الله پوراشرف
276- دکتر نصیبه پوراصغر
277- دکتر حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
278- جلال پورالعجل
279- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
280- دکتر مجید پورانوری ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
281- دکتر احمدعلی پوربابائی
282- دکتر حسن پوربابائی ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
283- حسن پوربابایی
284- حسن پورباغبان
285- دکتر حسن پوربافرانی
286- دکتر هادی پورباقر
287- دکتر غفار پوربختیار ، پژوهشگر و عضو هیات علمی گروه تاریخ
288- دکتر کاظم پوربدخشان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
289- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
290- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
291- دکتر سید حسین پورتاکدوست ، استاد
292- دکتر ایو پورتر ، استاد دانشگاه اکس مارسی و عضو لابراتوار باستان شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
293- دکتر غلامحسین پورتقی ، دانشیار مهندسی بهداشت حرفه‌ای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات بهداشت نظامی پژوهشکده سبک زندگی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)
294- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
295- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی
296- دکتر ابراهیم پورجم ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
297- دکتر منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
298- امیرحسین پورجوهری
299- بهنام پورحسن
300- دکتر قاسم پورحسن ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
301- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
302- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
303- دکتر رضا پورحسین
304- دکتر محمدامین پورحسین قلی ، Associate Professor of Biostatistics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
305- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
306- سید علی پورحسینی ، مدیر مدرسه علمیه تخصصی معراج
307- دکتر لیلا پورحسینی ، استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندس کشاورزی -علوم باغبانی دانشگاه آزاد کرج
308- مهسا پورحقانی
309- دکتر مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
310- دکتر علیرضا پورخباز ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
311- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
312- ایوب پورخسروی
313- علیرضا پورخورشیدی
314- دکتر سعید پورداد ، Dry-land Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran
315- دکتر سیدسعید پورداد ، عضو هیئت علمی(استاد) موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
316- دکتر راضیه پوردربانی ، دانشگاه محقق اردبیلی
317- دکتر احمدرضا پوردستان ، رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا
318- آمنه پوررحیم
319- دکتر توحید پوررستم ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
320- دکتر حامد پوررستمی ، دانشیار؛ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران
321- دکتر ناهید پوررستمی ، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
322- دکتر هاتف پوررشیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
323- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
324- دکتر جواد پوررضا ، گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
325- دکتر حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
326- دکتر ناهید پوررضا ، Professor, Shahid Chamran University
327- دکتر محسن پوررضا بیلندی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
328- سعید پورروستایی
329- دکتر سعید پورروستایی اردکانی ، Assistant professor in Allameh Tabataba’i University
330- دکتر حسین پورزاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
331- دکتر حمیدرضا پورزمانی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
332- دکتر زهرا پورزمانی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
333- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
334- دکتر داریوش پورسراجیان ، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)
335- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
336- مهدی پورشا
337- دکتر عبدالعلی پورشاسب ، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
338- دکتر هادی پورشافعی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
339- دکتر امیر پورشاهرودی ، استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس
340- نرگس پورشاهی آقچه کند
341- اسماعیل پورشاهید
342- دکتر حمید پورشریفی ، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
343- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
344- دکتر خلیل پورشمسیان ، Department of Chemistry, Faculty of science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
345- وحید پورشهابی
346- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
347- معین پورصادق ، Teaching Assistant of Islamic Azad University
348- ناصر پورصادق
349- دکتر رضا پورصالحی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
350- نسترن پورصالحی
351- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
352- دکتر کمیل پورضیائی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
353- دکتر نرگس پورطالب ، هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس فاطمه الزهرا (س) تبریز
354- دکتر رضا پورطاهری ، Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
355- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
356- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
357- دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
358- دکتر محسن پورعبادالهان کویچ ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
359- دکتر میثم پورعباس بیلندی ، مجتمع آموزش عالی گناباد
360- دکتر علی اصغر پورعزت ، استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
361- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
362- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
363- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
364- دکتر بهزاد پورغریب ، استادیار
365- مهندس مسعود پورغلام آمیجی ، دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
366- دکتر فرزاد پورغلامی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
367- دکتر محمدحسین پورغلامی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
368- دکتر علی اکبر پورفتح اله ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
369- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
370- دکتر عبدالوهاب پورقاز ، دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
371- جواد پورقاسم ، مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران
372- دکتر حسین پورقاسم ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد
373- دکتر حمیدرضا پورقاسمی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
374- دکتر حسین پورقاسمیان ، استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی قم
375- دکتر بهزاد پورقریب ، استادیار گروه زبان وادبیات انگلیسی - دانشگاه مازندران
376- دکتر رضا پورقلی ، School of mathematics and computer sienceses, Damghan University, P.O.Box ۳۶۷۱۵-۳۶۴, Damghan, Iran
377- دکتر غلامحسین پورقنبری ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
378- مهندس وحید پورقهرمان ، کارشناس ارشد
379- دکتر بابک پورقهرمانی ، دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
380- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
381- دکتر محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
382- دکتر محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
383- دکتر محسن پورکرمانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
384- دکتر مجتبی پورکریمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
385- دکتر مریم پورکسمایی ، دانشگاه پیام نور
386- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
387- محمد پورکیانی
388- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز
389- مهندس کیانوش پورمجیب ، مدیر عامل شرکت ساپکو
390- دکتر محمدرضا پورمجیدیان ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
391- دکتر سها پورمحمد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
392- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
393- دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
394- دکتر ابوذر پورمحمدی ، دانشگاه ولی عصر (عج)
395- سمیه پورمحمدی
396- دکتر محمدرضا پورمحمدی ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
397- دکتر نصرالله پورمحمدی املشی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
398- پروفسور جعفر پورمحمود ، استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
399- دکتر حسنعلی پورمند ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
400- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
401- دکتر الهام پورمهابادیان ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
402- محمدصادق پورمهدی
403- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
404- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
405- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
406- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی
407- لیلا پورنجفی
408- دکتر غزل سادات پورنسائی ، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
409- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
410- دکتر رویا پورنقی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
411- دکتر نیما پورنگ ، عضو هیات موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور
412- فرزاد پورنور
413- دکتر مهدی پورهاشمی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها، مراتع کشور
414- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
415- احسان پوری
416- دکتر حسین پوری رحیم ، عضو هیئت مدیره موسسه انجمن جوشکاری وآزمایش های غیرمخرب ایران و سازمان ملی استاندارد ایران
417- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
418- دکتر مقصود پوریاری ، استادیار مرکز تحقیقات راه مسکن رئیس بخش لجستیک و مدیریت بحران
419- دکتر حمیدرضا پوریان
420- محمدرضا پوریای ولی
421- دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
422- دکتر ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
423- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
424- دکتر کاظم پوستینی
425- مهندس پارسا پویا ، مربی
426- دکتر علیرضا پویا ، استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
427- دکتر اعظم پویازاده ، دانشیار دانشگاه تهران
428- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
429- دکتر کامران پی نبر ، انیستیتو تکنولوژی جورجیا
430- پائولو پیترو بیانسون
431- دکتر مازیار پیدا ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
432- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
433- پرویز پیران
434- زهرا پیران
435- دکتر علی پیران نژاد ، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی دانشگاه تهران
436- دکتر وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
437- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
438- دکتر شهره پیرانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
439- دکتر نصراله پیرانی ، دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
440- دکتر مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
441- دکتر رضا پیرایش ، دانشیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان
442- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
443- مهندس عباس پیراینده
444- خسرو پیرایی
445- دکتر محمدتقی پیربابایی ، استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
446- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
447- دکتر مهدی پیرحیاتی ، عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول
448- دکتر حسین پیرخراطی ، دانشیار گروه زمین شناسی
449- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
450- دکتر همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
451- پویان پیردیر
452- دکتر علی پیرزاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
453- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
454- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
455- دکتر سمیه پیرزادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
456- سجاد پیرسا
457- مجید پیرستانی
458- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
459- دکتر مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
460- دکتر یاسر پیرعلی ، استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
461- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
462- دکتر رسول پیرمحمدی ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
463- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
464- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
465- دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
466- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
467- دکتر مصطفی پیرمرادیان ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
468- دکتر حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
469- دکتر محمدرضا پیرهادی ، استادیار
470- دکتر وحید پیرهادی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
471- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
472- دکتر سهیلا پیروزفر ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
473- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
474- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
475- دکتر علی پیروی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
476- دکتر جمشید پیری ، استادیار
477- حسین پیری ، دانشگاه بناب
478- پروفسور خسرو پیری ، استاد تمام پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
479- دکتر مقصود پیری ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
480- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
481- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
482- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
483- دکتر اسماعیل پیش بهار ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
484- اسماعیل پیش بین
485- ایمان پیش بین
486- دکتر رضا پیش قدم ، استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
487- دکتر زهرا پیشگاهی فرد ، استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
488- امیرحسین پیشگویی
489- دکتر پروانه پیشنمازی
490- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
491- حمیدرضا پیشوایی
492- دکتر فریده پیشوایی ، مدرس جامعه الزهرا(س)
493- مهدی پیشوایی
494- دکتر میرسامان پیشوایی ، دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران
495- دکتر محسن پیشوایی علوی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
496- دکتر عادل پیغامی ، دانشیار دانشگاه امام صادق
497- دکتر رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
498- دکتر هادی پیغمبردوست ، استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تبریز
499- دکتر سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
500- فاطمه پیغمبری
501- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
502- دکتر سید مجید پیغمبری ستاری ، استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی ارومیه
503- دکتر جلال پیکانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز
504- حمیدرضا پیکری
505- دکتر نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
506- دکتر رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
507- ربابه خاتون پیله فروش ، مربی دانشکده معماری و هنر گروه:صنایع دستی دانشگاه کاشان
508- پروفسور بابک پیله ور
509- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
510- خسرو پیله وریان
511- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
512- دکتر بهرام پیمان نیا ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
513- مسلم پیمانی
514- دکتر مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
515- دکتر یعقوب پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
516- دکتر پدرام پیوندی ، دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

ت

1- دکتر محسن تابان
2- دکتر سعید تابش ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران
3- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
4- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
5- دکتر فریبا تابع بردبار
6- رویا تابعی ، ویراستار انگلیسی
7- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
9- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
10- دکتر محمد تاتار ، استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
12- دکتر علی تاج ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
13- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
14- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
15- دکتر بهجت تاج الدین ، دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
16- دکتر حسینعلی تاج الدین ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
17- دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
18- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
19- دکتر عباس تاج الدینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
20- دکتر کیهان تاج الدینی ، Professor, Sheffield Hallam University, UK
21- دکتر اسماعیل تاج بخش ، استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
22- دکتر خسرو تاج بخش ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
23- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس سازمان هواشناسی ایران
24- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
25- دکتر آژنگ تاج دینی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
26- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
27- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
28- سیمین تاج شریفی فر
29- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
30- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
31- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
32- دکتر سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند
33- گلنار تاجدار
34- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
35- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
36- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
37- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
38- دکتر افسانه تاجیک ، دکترای استعداد درخشان مشاوره و راهنمایی
39- دکتر حسین تاجیک ، Professor, Urmia University, Urmia, Iran
40- وحید تاجیک
41- وحید تادیبی
42- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
43- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
44- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
45- دکتر محمدجعفر تارخ ، استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
46- دکتر دانیال تارمست ، استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی
47- دکتر داود تارویردی زاده ، عضو هیات علمی - استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور
48- دکتر غفار تاری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
49- دکتر فتح اله تاری ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
50- دکتر ابوالفضل تاری زاده ، دانشیار دانشگاه مراغه
51- دکتر مهدی تازه ، دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
52- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
53- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
54- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
55- دکتر سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
56- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
57- امیر تبادکانی
58- اسفندیار تباشیر
59- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
60- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
61- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
62- دکتر مریم تبرزد ، Assistant Professor of Pharmaceutical Biotechnology, Protein Technology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Science, Iran
63- دکتر رسول تبری ، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
64- رضا تبریزی
65- دکتر مهدی تبریزی
66- دکتر نسیم تبریزی ، دانشیار صرع گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده هموگلوبینوپاتی بیمارستان بوعلی سینا ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
67- دکتر حمیدرضا تبریزی دوز ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
68- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
69- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
70- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
71- حسین تبیانیان
72- دکتر فرشاد تجاری ، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
73- دکتر ناصر تجبر
74- دکتر مهشید تجربه کار ، معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشیار بخش روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
75- دکتر محمدمسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
76- دکتر حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
77- دکتر حبیب تجلی ، Biophotonics Research Center, Islamic Azad University, Tabriz Branch,Tabriz, Iran
78- دکتر سیداحمد تجلی ، استادیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
79- دکتر جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
80- رویا تجملیان
81- دکتر محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
82- دکتر حسین تحقیقی ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
83- هوبه تحویلداری
84- دکتر هومان تحیری ، دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
85- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
86- دکتر بهزاد تخم چی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
87- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
88- اعظم تدین
89- دکتر بهاره تدین ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان
90- مهندس مجید تدین ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران (ژئوتکنیک) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
91- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
92- دکتر محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
93- پروفسور محمودرضا تدین ، استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
94- دکتر مهدی تدین ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
95- سید محمد مهدی تدین اسلامی ، دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته
96- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
97- دکتر میثم تراب مستعدی ، Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran-Iran
98- حسین ترابزاده خراسانی
99- دکتر امیر ترابی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
100- دکتر بهنام ترابی ، کاندیدای دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات
101- دکتر تقی ترابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
102- دکتر حامد ترابی ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
103- دکتر حسن ترابی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
104- دکتر حمزه ترابی ، Yazd University, Iran
105- دکتر سید علی ترابی ، استاد دانشگاه تهران
106- دکتر سیداویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
107- صدیقه ترابی
108- فاطمه ترابی
109- دکتر فاطمه ترابی ، دانشیار دانشگاه تهران
110- قدرت ترابی
111- محمد مهدی ترابی
112- دکتر محمدامین ترابی ، دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران
113- دکتر محمدعلی ترابی ، Associate professor , University of Tabriz
114- مرتضی ترابی
115- یوسف ترابی
116- دکتر مسعود ترابی آزاد ، استاد
117- دکتر کاملیا ترابی زاده
118- دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
119- دکتر ندا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
120- دکتر موسی ترابی گیگلو ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
121- دکتر علی ترابیان ، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
122- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
123- دکتر سروناز تربتی ، استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
124- بختیار ترتیبیان ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
125- مهندس حسین ترحمی اردکانی ، کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر
126- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
127- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
128- آرش ترک سامنی ، استادیار
129- دکتر بهروز ترک لادانی
130- فرشید ترکاشوند
131- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
132- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
133- دکتر احمد ترکمان ، استادیار، عضو هیات علمی
134- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
135- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
136- دکتر پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
137- دکتر فرح ترکمنی آذر ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
138- محمدرضا ترکی
139- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
140- دکتر ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
141- دکتر منصور ترکیان تبار ، استادیار گروه مدیریت، واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
142- دکتر محمد ترکیهای اصفهانی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان
143- مهدی ترمه باف ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
144- دکتر حسنعلی ترنج ، پژوهشگر مستقل
145- دکتر حافظ تره باری ، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
146- دکتر محمد مهدی تسخیری ، استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم
147- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
148- دکتر علی تسلیمی ، دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
149- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
150- دکتر محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
151- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
152- بهنام تشکری
153- دکتر سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
154- دکتر احمد تشکینی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
155- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
156- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
157- دکتر میثاق تصوری
158- دکتر نرگس تعظیمی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان
159- دارا تفضلی
160- دکتر عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
161- شجاع تفکری رضایی
162- شاهین تفنگدارزاده
163- دکتر حسین تقدس ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
164- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
165- دکتر مهدی تقدسی ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
166- دکتر مجید تقدیر ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
167- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
168- پروفسور محمد حسین تقدیسی ، استاد
169- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
170- مهندس کاظم تقندیکی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
171- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
172- دکتر محمدرضا تقوا ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
173- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
174- دکتر علی اکبر تقوایی ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
175- دکتر مسعود تقوایی ، استاد، دانشگاه اصفهان
176- دکتر منصور تقوایی ، دانشگاه شیراز
177- ویدا تقوایی
178- دکتر علی تقوایی نیا ، دانشیار دانشگاه یاسوج
179- دکتر مریم تقوایی یزدی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
180- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
181- دکتر حسین تقوی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
182- دکتر حسین تقوی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
183- رضا تقوی
184- سید علی تقوی
185- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
186- دکتر سید محمدرضا تقوی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز
187- دکتر عابد تقوی ، استادیار دانشگاه مازندران
188- عادل تقوی
189- دکتر علی تقوی ، رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان
190- دکتر علی تقوی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
191- علی تقوی ، ریاست نمایندگی گرگان در جامعه المصطفی
192- دکتر لعبت تقوی ، دانشیار گروه محیط زیست و انرژی
193- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
194- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
195- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
196- دکتر مسعود تقوی ، مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر
197- دکتر مهدی تقوی ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
198- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
199- دکتر امیر تقوی پور ، استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
200- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
201- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
202- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
203- پروفسور محمدتقی تقوی فرد ، استاد
204- دکتر محمدامین تقوی فردود ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
205- دکتر بهاره تقوی نژاد ، استادیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه اصفهان
206- دکتر احسان تقی پور ، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
207- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
208- دکتر حسین تقی پور ، استادیار دانشگاه ولایت
209- دکتر شهرام تقی پور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
210- علی اکبر تقی پور
211- دکتر علیرضا تقی پور ، دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان
212- دکتر فائزه تقی پور ، مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
213- دکتر کیومرث تقی پور ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز
214- دکتر لیلا تقی پور ، دانشگاه جهرم
215- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
216- دکتر صمد تقی پور بروجنی ، استاد تمام مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
217- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
218- دکتر محمد تقی پور(متولد تالش) ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
219- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
220- محمد جواد تقی پوریان ، دکتری مدیریت بازرگانی
221- دکتر یوسف تقی پوریانی گیلانی
222- دکتر وحید تقی خانی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
223- دکتر ابوالقاسم تقی زادفانید ، استادیار دانشگاه تبریز
224- دکتر ابراهیم تقی زاده ، استاد دانشگاه پیام نور تهران
225- دکتر اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
226- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
227- دکتر رحیم تقی زاده ، دانشگاه صنعتی ارومیه
228- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
229- دکتر قاسم تقی زاده
230- کتایون تقی زاده
231- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
232- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
233- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
234- دکتر محمدرضا تقی زاده ، دانشکده مدیریت صنعتی و نوآوری دانشگاه تهران
235- معصومه تقی زاده ، کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
236- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
237- دکتر مینا تقی زاده ، دانشگاه اراک
238- دکتر نصیر تقی زاده ، University of Guilan
239- دکتر هدایت الله تقی زاده ، استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
240- دکتر هدایت اله تقی زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
241- پروفسور هوشنگ تقی زاده ، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
242- دکتر هوشنگ تقی زاده ، استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
243- دکتر وحید تقی زاده
244- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
245- دکتر مریم تقی زاده دهکردی ، استادیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
246- دکتر مهرداد تقی زاده منظری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
247- دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
248- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
249- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
250- دکتر ابراهیم تقی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
251- دکتر فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
252- دکتر فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
253- دکتر علی اکبر تقیلو ، دانشیار گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
254- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
255- دکتر حسین تک تبار فیروزجائی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم
256- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
257- دکتر عظیمه تکریمی
258- دکتر ناصر تکمیل همایون ، استاد بازنشسته پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
259- دکتر عبدالقادر تکه ئی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
260- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
261- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
262- دکتر حسن تلاشان ، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
263- دکتر مهدی تلخابلو ، استادیار گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی دانشکده علوم زمین
264- دکتر مجید تلخابی ، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
265- دکتر هادی تلخابی ، دکترا دانشگاه مهرالبرز
266- دکتر عبدالرسول تلوری ، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
267- محمدرضا تمامگر
268- دکتر مصطفی تمتاجی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
269- دکتر الناز تمجید ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
270- دکتر علیرضا تمجید یامچلو ، استادیار
271- دکتر علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
272- محمدرضا تمدن
273- دکتر سعید تمدنی جهرمی ، عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
274- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
275- دکتر محمدرضا تمنایی فر ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان
276- عباس تمیزی
277- دکتر مرتضی تمیزی فر ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت
278- دکتر احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
279- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
280- دکتر حمید تنکابنی ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
281- میلاد تنها
282- دکتر زهرا تنها معافی ، دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
283- فرهاد تنهای رشوانلو
284- دکتر فرهاد تنهای رشوانلو ، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد
285- دکتر بهاره تنهایی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
286- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
287- دکتر مرتضی تهامی پور
288- دکتر مرتضی تهامی پورزرندی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
289- محمد مهدی تهرانچی
290- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
291- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
292- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
293- هادی تهرانی
294- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
295- دکتر علی تهرانی فر ، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
296- دکتر یحیی تهمتن ، دانشیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی
297- دکتر علیرضا تهور ، دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
298- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
299- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
300- دکتر مجید توانا ، دانشگاه لاسال
301- دکتر مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
302- دکتر محمدعلی توانائی ، دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
303- دکتر احمد توانایی ، Assistant Professor, Faculty Member of Language Center, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
304- دکتر حسین توانایی ، استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
305- دکتر زهرا توانگر ، دانشیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
306- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
307- مجتبی توانگر
308- معصومه توانگر
309- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
310- دکتر جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
311- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
312- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
313- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
314- دکتر عبدالعلی توجهی ، دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
315- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
316- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
317- دکتر سمیه توحیدلو ، استاديار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
318- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
319- دکتر ارسطو توحیدی ، دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
320- دکتر محمدعلی توحیدی ، آمر گروه پژوهشی فقه دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
321- دکتر ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
322- دکتر سیدستار توحیدی فر ، استادیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
323- علی توحیدی مقدم
324- دکتر رجب توحیدیان ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
325- دکتر شراره تودد
326- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
327- دکتر حیدر تورانی ، استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
328- دکتر سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
329- دکتر مهدی تورانی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
330- دکتر محمود تورچی ، استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
331- دکتر محمدعلی تورنگی
332- دکتر حسین توزنده جانی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
333- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
334- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
335- دکتر محمدمهدی توسلی ، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
336- دکتر منوچهر توسلی نائینی
337- ایرج توسلیان
338- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
339- علی توفیق ، کارشناس نشریه الهیات شهر
340- دکتر فیروز توفیق ، عضو شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
341- امید توفیقی
342- دکتر حسن توفیقی ، دانشیار دانشگاه تهران
343- دکتر شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
344- علی اصغر توفیقی
345- دکتر پیوند توفیقی بروجنی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
346- دکتر جعفر توفیقی داریان ، استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس
347- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
348- دکتر رضا توکل افشاری ، استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران
349- دکتر سیدمحمدعلی توکل کوثری ، استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
350- علی توکلان
351- دکتر آذین توکلی ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
352- احسان توکلی
353- دکتر امید توکلی
354- امید توکلی
355- حمیدرضا توکلی
356- رضا توکلی
357- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
358- علی توکلی
359- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
360- غلامحسین توکلی
361- دکتر غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
362- دکتر فائزه توکلی
363- فایزه توکلی
364- ماه گل توکلی
365- دکتر محسن توکلی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
366- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
367- دکتر مرتضی توکلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
368- دکتر منصور توکلی ، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
369- دکتر میترا توکلی ، دانشیار
370- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
371- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
372- دکتر هامان توکلی ، گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
373- پروفسور وحید توکلی ، دانشیار دانشگاه تهران
374- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
375- دکتر سیدسعید توکلی افشاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
376- دکتر سیدمهدی توکلی افشاری ، استاد دانشگاه آلبرتا( University of Alberta) Electrical & Computer Engineering Department
377- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
378- دکتر محمد توکلی زاده راوری ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
379- محمدرضا توکلی شوشتری
380- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
381- محمدرضا توکلی صابری
382- دکتر علی توکلی کاشانی
383- دکتر علی توکلی گلپایگانی ، Research Center of Engineering and Technology, Standards Research Institute
384- دکتر محمد توکلی محمدی ، دانشگاه صنعت نفت
385- دکتر رضا توکلی مقدم ، استاد، دانشگاه تهران، ایران
386- دکتر جمیله توکلی نیا ، عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، رییس دانشکده دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
387- دکتر تیمور توکلی هشتجین ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
388- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
389- امیر توکمه چی
390- دکتر روح الله تولایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
391- روح الله تولایی
392- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
393- دکتر سیدعباس تولایی ، Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah Medical University, Tehran, Iran
394- دکتر سیمین تولایی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
395- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
396- نوین تولایی ، دانشیار
397- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
398- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
399- سید مجید تولیت ابوالحسنی
400- نویرا تومانیان
401- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
402- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری‌مدیریت‌بازرگانی‌ومدرس‌دانشگاه‌هادرتهران‌وسازمان‌ها-دارای‌چهارمدرک‌کارشناسی‌ارشد وسه‌مدرک‌لیسانس- نویسنده،مشاورشرکت‌هاوداورمقالات-آشناباچندزبان
403- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
404- دکتر بابک تیمورپور ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
405- دکتر کاوه تیمورنژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
406- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
407- دکتر ابراهیم تیموری ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
408- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
409- دکتر ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
410- حمید رضا تیموری
411- مهندس سحر تیموری
412- دکتر سعید تیموری
413- دکتر شراره تیموری
414- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
415- فاطمه تیموری
416- فرشته تیموری
417- دکتر محمود تیموری ، دکتری معماری
418- دکتر مصطفی تیموری ، استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
419- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
420- دکتر مهدی تیموری ، دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
421- دکتر مهرداد تیموری ، استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
422- مهرداد تیموری
423- دکتر هادی تیموری ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
424- دکتر یونس تیموری ، گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی
425- رضا تیموری فعال ، استاد
426- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
427- دکتر رمضان تیموری یانسری ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
428- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- دکتر حامد ثابت ، دانشیار گروه مهندسی مواد ومتالورژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر راضیه ثابت ، Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences.
4- دکتر سید عبدالحمید ثابت ، رئیس دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
5- سید محمد ثابت ، مدیر اجرایی نشریه آموزه های فقه و اصول مقارن، کارشناس پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب-سطح ۴ رشته فقه مقارن حوزه علمیه خراسان
6- دکتر عباس ثابت ، مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی آپادانا
7- دکتر محمدصادق ثابت ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
8- دکتر مهرداد ثابت ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
9- دکتر مژگان ثابت تیموری ، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
10- علی ثابتی پور ، مربی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان
11- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
12- دکتر مرضیه ثاقب جو ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
13- دکتر خسرو ثاقب طالبی ، استاد، بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
14- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
15- دکتر سیدمهدی ثاقبیان ، استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
16- دکتر محسن ثالثی ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
17- دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
18- دکتر مهدی ثباتی گاوگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
19- دکتر فرهاد ثبوتی ، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ی زنجان
20- مهندس محمدجواد ثبوتی ، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
21- پروفسور یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
22- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
23- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
24- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
25- دکتر علی ثقفی ، استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
26- دکتر فاطمه ثقفی ، دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.
27- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
28- دکتر محمدجواد ثقفی ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
29- دکتر محمود رضا ثقفی ، گروه آموزشی، معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
30- مراد ثقفی
31- دکتر هادی ثقفی اصفهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
32- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
33- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
34- اکبر ثقفیان
35- دکتر بهرام ثقفیان ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
36- دکتر حسن ثقفیان ، استادیار
37- دکتر حسن ثقفیان
38- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
39- دکتر علی ثقه الاسلامی ، دانشیار رفتار حرکتی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
40- دکتر علیرضا ثقه الاسلامی ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
41- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
42- دکتر مرضیه ثمره هاشمی ، استادیار بخش مهندسی آب
43- داود ثمری
44- دکتر جعفر ثمری صفا ، دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان
45- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
46- دکتر لیلا ثمنی ، استادیار دانشگاه الزهرا
47- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
48- دکتر ابراهیم ثنائی
49- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
50- محمد ثناگویی زاده
51- نوید ثنایی
52- باقر ثنایی ذاکر
53- دکتر فاطمه ثواب ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
54- دکتر جهانبخش ثواقب ، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان
55- دکتر علی اصغر ثیاب قدسی ، دانشیار گروه زمین شناسی

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- دکتر قاسم جابری پور ، Shahid Beheshti University
5- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
6- محسن جاجرمی زاده
7- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
8- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
9- کاوه جاسب
10- دکتر محمدرضا جاسبی ، دانشجو دکتری تخصصی معماری
11- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
12- دکتر سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
13- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
14- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
15- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
16- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
17- سحر جامی
18- مهندس محسن جامی ، دانشجوی دکتری
19- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
20- دکتر مونا جامی پور ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)
21- دکتر فاطمه جان احمدی ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
22- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
23- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
24- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- رکسانا جان قربان
26- دکتر ابومسلم جان نثاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
27- مهندس مجید جان نثاری لادانی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفه ای تهران ایران
28- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
29- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
30- دکتر مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
31- دکتر محسن جانجان ، سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان
32- دکتر احمد جانسیز ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
33- عسکر جانعلی زاده
34- دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی
35- دکتر علیرضا جانفدا ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
36- دکتر محمد جانفدا ، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد
37- پرهام جانفشان
38- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
39- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
40- دکتر حسین جانمحمدی
41- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
42- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
43- دکتر محسن جاهد ، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
44- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
45- دکتر سهیلا جاهدی ، استادیار موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم
46- محمد جاودان
47- دکتر موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
48- دکتر موسی جاودان ، عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
49- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
50- دکتر تقی جاودانی گندمانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
51- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
52- دکتر حامد جاودانیان ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
53- دکتر محسن جاوری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان
54- دکتر امیرحسین جاوید ، دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
55- دکتر حسین جاوید ، استاديار گروه علوم آزمايشگاهي، علوم پزشكي وارستگان
56- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
57- دکتر علی جاوید ، Department of Chemistry, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IRAN
58- دکتر محمدجواد جاوید ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
59- دکتر یونس جاوید ، استادیار دانشگاه خوارزمی
60- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
61- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
62- علی جاویدانه
63- دکتر فرهاد جاویدراد ، استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
64- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
65- دکتر محمد جاویدی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
66- دکتر ملیحه جاویدی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
67- دکتر نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
68- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
69- دکتر امین جایدری ، دانشگاه لرستان
70- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
71- دکتر کامکار جایمند ، Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forest and Rangelands, P.O. Box ۱۳۱۸, Tehran, Iran
72- دکتر محمد جبارپور ، استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
73- دکتر یونس جبارزاده ، استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
74- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
75- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
76- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
77- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
78- دکتر امید جباری ، دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
79- دکتر امین جباری ، استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
80- دکتر ایرج جباری ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه رازی
81- دکتر حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
82- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
83- حمید جباری
84- مهندس سینا جباری ، کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف
85- دکتر صداقت جباری ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا
86- دکتر علی جباری
87- دکتر علی جباری ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
88- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
89- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
90- دکتر محمدرضا جباری ، دانشیار، گروه تاریخ، موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی
91- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
92- حجة الاسلام مهدی جباری ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان شوط
93- دکتر نجم الدین جباری ، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، ایران
94- نسیم جباری ، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز
95- دکتر نگین جباری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
96- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
97- عباسعلی جباری ثانی
98- تقی جباری فر
99- دکتر منصور جباری قره باغ ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
100- دکتر مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
101- دکتر بهمن جباریان امیری ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
102- دکتر محمدصفر جبرئیلی ، دانشیار کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
103- دکتر فرخنده جبل عاملی ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
104- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
105- دکتر مهدی جبل عاملی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
106- دکتر امیر جبلی ، دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-عضو گروه سرمایه انسانی پژوهشکده راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه هوایی شهید ستاری/ دانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی
107- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
108- پروفسور پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
109- دکتر خدیجه جدا
110- دکتر مرضیه جدا
111- دکتر حجت جدائی حاجی خواجه لو ، استاد یار گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه افسری امام علی (ع)
112- دکتر ستار جداری سلامی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
113- لیلا جدیدی ، مدیر اجرایی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
114- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
115- دکتر اکبر جدیدی محمدابادی ، عضو هیات علمی دانشگاه
116- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
117- دکتر محمد جدیری عباسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
118- دکتر آرمین جراحی
119- مهدی جراحی دربان ، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل
120- محمد جرادت
121- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
122- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
123- سیدحمید جزایری
124- علی جزایری
125- دکتر نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
126- دکتر بهرام جزی ، استاد دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
127- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
128- دکتر عاطفه جعفر پور
129- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
130- دکتر مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
131- امیر جعفرپور
132- دکتر بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
133- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
134- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
135- دکتر معصومه جعفرپور ، استاد علوم دانشگاه بیرجند
136- ندا جعفرپور ، کارشناس
137- دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی ، استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
138- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
139- دکتر بابک جعفرزاد اسلامی ، استادیار دانشکده عمران – دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی
140- جعفر جعفرزاده
141- دکتر حامد جعفرزاده ، دانشگاه تبریز
142- دکتر حامد جعفرزاده ، استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قوچان
143- دکتر حسین جعفرزاده ، دانشیار دانشگاه
144- علی جعفرزاده
145- دکتر علی اصغر جعفرزاده ، استاد، دانشگاه تبریز
146- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
147- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
148- میثم جعفرزاده
149- دکتر احمد جعفرزاده افشاری ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
150- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
151- فروزنده جعفرزاده پور
152- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
153- دکتر زهرا جعفرزاده کرمانی ، استاديار - گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه امام رضا (ع)
154- سهیل جعفرصالحی
155- دکتر صمد جعفرمدار ، استاد دانشگاه ارومیه
156- دکتر احمد جعفرنژاد ، استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
157- دکتر احمد جعفرنژاد ، استادیار مهندسی کشاورزی
158- امیرعلی جعفرنژاد
159- حسين جعفري
160- حسين جعفري
161- سيداصغر جعفري
162- دکتر آذرنوش جعفری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.
163- دکتر آرزو جعفری ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
164- دکتر ابوالفضل جعفری ، استادیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
165- دکتر اسداله جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
166- دکتر اسماعیل جعفری ، دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
167- دکتر اصغر جعفری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان
168- دکتر اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
169- دکتر اعظم جعفری ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
170- دکتر افشار جعفری ، دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی
171- دکتر افشین جعفری ، دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور
172- امین جعفری
173- مهندس بهیه جعفری ، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه
174- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
175- دکتر پوریا جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
176- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
177- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
178- دکتر جمیل جعفری ، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
179- جواد جعفری
180- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
181- دکتر حسن جعفری ، Shahid Rajaee Teacher Training University., Iran
182- حسین جعفری
183- دکتر حسین جعفری ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
184- حسین جعفری
185- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
186- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
187- دکتر رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
188- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
189- دکتر سعید جعفری ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
190- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
191- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
192- دکتر سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
193- دکتر سیدمحمدباقر جعفری ، دانشگاه تهران
194- دکتر سیروس جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
195- دکتر شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
196- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
197- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
198- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
199- علی جعفری
200- دکتر علی جعفری ، استاد/مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
201- دکتر علی جعفری ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
202- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
203- علی اصغر جعفری
204- دکتر علی اکبر جعفری ، استاد روابط بین الملل دانشگاه مازندران.
205- دکتر علی اکبر جعفری ، Yazd University, Iran
206- دکتر علی اکبر جعفری
207- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
208- دکتر عیسی جعفری ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور
209- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
210- غلام حسین جعفری
211- دکتر فیروز جعفری ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
212- دکتر کاظم جعفری ، دکتری مدیریت منابع انسانی
213- کبری جعفری
214- دکتر لیلا جعفری ، استادیار دانشگاه هرمزگان
215- دکتر محسن جعفری ، استادیار گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی
216- پروفسور محمد جعفری ، گروه آموزشی مهندسی مناطق خشک و کوهستانی
217- محمد جعفری
218- دکتر محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
219- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
220- محمد صادق جعفری ، پژوهشگر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
221- دکتر محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
222- مهندس محمدرضا جعفری
223- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
224- دکتر محمدمهدی جعفری ، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
225- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
226- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
227- مرتضی جعفری
228- دکتر مرتضی جعفری ، معاون پژوهشی و سرپرست گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی
229- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
230- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
231- دکتر مهدی جعفری ، رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
232- دکتر نسرین جعفری
233- هدایت جعفری
234- دکتر حمیده جعفری پاورسی
235- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
236- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
237- دکتر سعید جعفری تیتکانلو ، استاديار - گروه مديريت دانشگاه امام رضا (ع)
238- دکتر ابوالفضل جعفری ثالث ، مربی
239- دکتر مجید جعفری خالدی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
240- دکتر شیما جعفری دهقی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
241- دکتر محمود جعفری دهقی ، استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
242- دکتر افشین جعفری دهکردی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
243- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
244- دکتر عباس جعفری زاد ، رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند
245- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
246- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
247- احسان جعفری فر
248- سمیر جعفری کاکاوند ، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
249- نسرین جعفری گلستان
250- محسن جعفری مذهب
251- دکتر علی جعفری مفید آبادی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
252- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
253- دکتر عباسعلی جعفری ندوشن ، دانشگاه میبد
254- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
255- دکتر محمدرضا جعفری نصر ، عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
256- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
257- سعيد جعفری نیا
258- دکتر رضا جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه قم
259- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
260- دکتر اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
261- دکتر علی اصغر جعفری ولنی ، دانشیار دانشگاه شهید مطهری
262- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
263- دکتر حمیدرضا جعفریان ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
264- دکتر رسول جعفریان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
265- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
266- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
267- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
268- دکتر یاسر جعفریان ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
269- دکتر علی جعفریان دهکردی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
270- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
271- هانیه سادات جعفریه ، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
272- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
273- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
274- دکتر سید عبدالمجید جلائی ، استاد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان
275- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
276- دکتر آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
277- دکتر سید رضا جلال زاده ، دانشگاه خاتم
278- دکتر محمدرضا جلال کمالی ، Former Principal Scientist, International Maize and Wheat Improvement Centre (CIMMYT)
279- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
280- احمد جلالی
281- دکتر حسن جلالی
282- سپهر جلالی
283- دکتر سید مجتبی جلالی ، استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
284- دکتر سید محمد جلالی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
285- دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
286- دکتر علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
287- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
288- محمد امین جلالی
289- دکتر محمدامیر جلالی ، استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
290- دکتر محمود جلالی
291- وحیدرضا جلالی
292- دکتر امیر جلالی بیدگلی ، استادیار، دانشگاه قم
293- دکتر یدالله جلالی پندری ، دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران
294- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
295- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
296- دکتر علی جلالی دیزجی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
297- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
298- دکتر جلال جلالی سندی ، استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
299- دکتر جمشید جلالی شیجانی ، دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
300- پروفسور حسین جلالی فر ، Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
301- دکتر علیرضا جلالی فراهانی ، MD, Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
302- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
303- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
304- دکتر عمار جلالی منش ، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
305- دکتر سید حمید جلالی نائینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
306- دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی ، گروه برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی، موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی، ایران.
307- محمدرضا جلالی ندوشن
308- دکتر سعید جلالی هنرمند ، دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
309- دکتر احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
310- دکتر حمید جلالیان ، دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
311- دکتر عسکر جلالیان
312- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
313- دکتر محمدحسن جلالیان ، دانشیار، گروه فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز، ایران
314- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
315- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
316- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
317- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
318- دکتر رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
319- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
320- دکتر احسان جلیلوند
321- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
322- حمید جلیلوند
323- محسن جلیلوند
324- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
325- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
326- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
327- دکتر سعید جلیلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
328- دکتر سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
329- دکتر صابر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
330- دکتر عادل جلیلی ، استاد، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
331- مهندس علیرضا جلیلی ، دانشگاه علوم انتظامی امین
332- دکتر مریم جلیلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
333- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
334- حمید جلیلی راثی
335- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
336- دکتر علی جلیلی شیشوان
337- سمانه جلیلی صدرآباد
338- هاشم جلیلی صفریان
339- دکتر علیرضا جلیلی فر ، Shahid Chamran University of Ahvaz
340- دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
341- دکتر ناهید جلیلی مرند ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
342- عزیز جلیلی هریس ، فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
343- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
344- دکتر شهرام جلیلیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
345- پروفس