آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- دکتر مهدی آبادی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
4- مینا آبادی
5- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
6- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
7- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
8- حبیب آبدوست
9- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
10- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
11- دکتر مهدیه آبروش ، استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران
12- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
13- سارا آبرون
14- دکتر سعید آبرون ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
15- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
16- دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی ، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اردکان
17- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
18- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
19- سید آرشام آتش زر
20- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
21- محمدرضا آتشین صدف
22- بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
23- دکتر عاطفه آجری آیسک ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
24- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
25- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
26- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
27- شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
28- دکتر الهام آخوندزاده نوقابی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
29- دکتر علی محمد آخوندعلی ، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
30- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
31- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
32- دکتر فرهاد آخوندی
33- دکتر محمدباقر آخوندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
34- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
35- محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
36- دکتر علی آدمی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
37- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
38- دکتر عادل آذر ، استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
39- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
40- مائده آذربایجانی
41- دکتر محمدعلی آذربایجانی ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
42- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
43- علیرضا آذربخت
44- علیرضا آذربخت بنکده
45- محمدتقی آذرشب
46- محمدعلی آذرشب ، البروفیسور بجامعة طهران
47- ایرج آذرفزا
48- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
49- دکتر فرهاد آذرمی آتاجان ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
50- دکتر آذرتاش آذرنوش ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
51- دکتر حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
52- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
53- دکتر علاءالدین آذری ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
54- دکتر هاجر آذری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
55- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
56- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
57- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
58- اسماعیل آذغ
59- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
60- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
61- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
62- محمد جواد آذین فر
63- رضا آراد منش
64- نگار آرازشی
65- پروفسور حمیدرضا آراسته ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
66- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
67- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
68- محمدرضا آراستی
69- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
70- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
71- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
72- وحید آرایی
73- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
74- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
75- دکتر بهروز آرزو ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
76- علیرضا آرش پور
77- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
78- محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
79- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
80- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
81- مهندس فریدون آرمانفر ، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
82- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
83- رحمان آرمیده
84- موسی آرمیده
85- محسن آرمین
86- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
87- دکتر بهاره آروین ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
88- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
89- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
90- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
91- دکتر محمد هادی آریائی منفرد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
92- علی آریاپور
93- دکتر سعید آریاپوران ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
94- دکتر احمد آریافر ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
95- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
96- دکتر حسین آریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
97- دکتر حمیدرضا آریانپور ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
98- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
99- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
100- مجید آرین زادگان
101- سالار آرین مقدم
102- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
103- برهان آزاد
104- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
105- دکتر تقی آزاد ارمکی ، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
106- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
107- دکتر پرویز آزاد فلاح ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران
108- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
109- محسن آزادبخت
110- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
111- دکتر بهزاد آزادگان ، گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
112- حمید آزادگان
113- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
114- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
115- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
116- امین آزادی
117- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
118- شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
119- دکتر علی رضا آزادی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
120- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
121- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
122- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
123- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
124- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
125- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
126- کیوان آزادیخواه
127- دکتر کریم آزالی علمداری ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
128- دکتر سید علی آزرم سا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
129- سمیه آزرمی
130- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
131- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
132- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
133- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
134- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
135- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
136- محمد آستانه اصل
137- سجاد آستانی
138- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
139- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
140- مهدی آشتیانی
141- پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
142- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
143- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
144- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
145- حسام الدین آشنا
146- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
147- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
148- دکتر محمد آشوری ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
149- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
150- مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
151- حسین آشیانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
152- مازیار آصفی
153- آیدین آغداشلو
154- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
155- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
156- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
157- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
158- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
159- حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
160- علی رضا آقا حسینی
161- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
162- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
163- دکتر علی اکبر آقا کوچک ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
164- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
165- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
166- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
167- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
168- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
169- اسماعیل آقائی زاده
170- محمدرضا آقاابراهیمی ، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
171- احسان آقابابایی
172- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
173- سیدکیوان آقابیک ایگلی
174- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
175- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
176- دکتر سعید آقاجانی ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
177- فاطمه آقاجانی
178- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
179- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
180- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
181- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
182- مهرداد آقاجانی
183- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
184- حسین آقاجانی اصفهانی
185- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
186- حسین آقاحسینی
187- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
188- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
189- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
190- علی آقازادگان
191- دکتر جمشید آقازاده ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
192- ابوالفضل آقاسی
193- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
194- دکتر علی آقاصفری ، دانش آموخته دکتری قرآن و مدیریت ، جامعه المصطفی العامیه
195- دکتر مجید آقاعلیخانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
196- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
197- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
198- داوود آقامحمدی
199- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
200- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
201- علی آقامحمدی
202- دکتر حمیدرضا آقامحمدیان ، استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
203- سیدمحمدکاظم آقامیر
204- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
205- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
206- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
207- دکتر توکل آقایاری هیر ، دانشیار
208- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
209- اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
210- دکتر اصغر آقایی ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
211- پروفسور اصغر آقایی ، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
212- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
213- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
214- خانوم آقایی
215- سیدعلی آقایی
216- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
217- دکتر محمد جعفر آقایی ، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
218- محمدرضا آقایی
219- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
220- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
221- دکتر حسین آقایی جنت مکان ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
222- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
223- آرش آقایی فر
224- حسین آقایی نیا
225- همیرا آگاه
226- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
227- یاسمین آل آقا
228- علیرضا آل ابراهیم
229- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
230- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
231- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
232- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
233- دکتر سوسن آل رسول ، استاد گروه عرفان اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
234- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
235- رویا آل عمران
236- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
237- آیدا آل هاشمی
238- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
239- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
240- دکتر عبدالله آلبوغبیش ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
241- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
242- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
243- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
244- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
245- ژاله آموزگار
246- دکتر طیبه آموزگار ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان
247- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
248- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
249- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
250- عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
251- دکتر سعیده آهنگری
252- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
253- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
254- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
255- سروش آوخ
256- کیامهر آویژه
257- محمدباقر آیانی
258- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
259- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
260- دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
261- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
262- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
263- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
264- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
265- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
266- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
267- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
268- علی آیتی
269- دکتر بیتا آیتی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
270- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
271- دکتر علی آیتی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
272- دکتر محسن آیتی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
273- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
274- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
275- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
276- سیمون آیوازیان
277- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
278- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- دکتر جلیل ا فاروقی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
2- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
3- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
4- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
5- دکتر معصومه ابتکار ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
6- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
7- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
8- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
9- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
10- اساما ابراهیم ازوی
11- نیازعلی ابراهیم پاک
12- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
13- حبیب ابراهیم پور
14- حسین ابراهیم پور
15- دکتر رضا ابراهیم پور ، دانشگاه شهید رجائی، تهران، ایران
16- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
17- صادق ابراهیم پور
18- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
19- امیر ابراهیم زاده
20- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
21- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
22- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
23- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
24- علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
25- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
26- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
27- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
28- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
29- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
30- دکتر ابراهیم ابراهیمی
31- ابوالقاسم ابراهیمی
32- دکتر افشین ابراهیمی ، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
33- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
34- پریسا ابراهیمی
35- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
36- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
37- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
38- رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
39- رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
40- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
41- دکتر زهره ابراهیمی ، مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
42- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
43- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
44- دکتر سید ابراهیم ابراهیمی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
45- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
46- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
47- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
48- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
49- طاهر ابراهیمی
50- حجة الاسلام عباسعلی ابراهیمی
51- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
52- عطاالله ابراهیمی
53- عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
54- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
55- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
56- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
57- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
58- محسن ابراهیمی
59- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
60- محمدمهدی ابراهیمی
61- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
62- مرضیه ابراهیمی
63- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
64- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
65- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
66- دکتر مهدی ابراهیمی ، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
67- دکتر مهدی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
68- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
69- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
70- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
71- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
72- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
73- صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
74- دکتر مسعود ابراهیمی کچویی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
75- مریم ابراهیمی کیا
76- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
77- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
78- دکتر حامد ابراهیمیان ، دانشیار، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
79- دکتر حجت الله ابراهیمیان
80- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
81- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
82- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
83- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
84- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
85- دکتر حمید ابریشمی ، استاد دانشگاه تهران
86- سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
87- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
88- سید مجتبی ابطحی
89- سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
90- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
91- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
92- سید محمدرضا ابن الرسول
93- مجید ابن الرضا
94- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
95- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
96- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
97- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
98- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
99- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
100- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
101- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
102- محمد ابوالحسنی
103- زهرا ابوالحسنی چیمه
104- دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
105- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
106- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
107- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
108- عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
109- پروفسور عباس ابوالقاسمی ، استاد- دانشگاه گیلان
110- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
111- دکتر محمود ابوالقاسمی ، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
112- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
113- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
114- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
115- شبان ابوحسین
116- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
117- دکتر داریوش ابوحمزه ، مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت
118- دکتر حمیدرضا ابوطالبی ، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
119- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
120- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
121- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
122- بهزاد اتابکی
123- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
124- منصوره اتحادیه
125- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
126- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
127- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
128- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
129- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
130- دکتر حمید اجتهادی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
131- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
132- عبدالمهدی اجلالی
133- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
134- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
135- مجید احتشامی
136- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
137- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
138- دکتر مجید احتیاط ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
139- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
140- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
141- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
142- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
143- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
144- محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
145- ایمان احدی اخلاقی
146- ابراهیم احدی قورتولمش
147- جواد احدیان ، دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
148- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
149- محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
150- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
151- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
152- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
153- دکتر علی اکبر احسانپور ، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
154- افسانه احسانی
155- دکتر علی رضا احسانی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
156- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
157- دکتر محمد احسانی ، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
158- محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
159- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
160- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
161- محمدمهدی احسانی فر
162- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
163- مهدی احسانیان منفرد
164- دکتر ستاره احسنت ، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
165- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
166- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
167- دکتر قدسی احقر ، استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
168- منوچهر احقر
169- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
170- دکتر محمد احمد پناه ، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
171- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
172- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
173- دکتر حامد احمد زاده ، استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
174- دکتر علی محمد احمد وند ، استاد دانشگاه امام حسین
175- علی احمدآبادی
176- دکتر مجتبی احمدآبادی ، قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
177- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
178- دکتر سید ابوتراب احمدپناه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
179- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
180- بهروز احمدپور
181- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
182- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
183- مهندس حامد احمدزاده ، دانشجوی phd
184- رسول احمدزاده
185- علی احمدزاده
186- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
187- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
188- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
189- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
190- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
191- محمدرضا احمدنسب
192- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
193- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
194- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
195- احمد احمدی
196- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
197- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
198- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
199- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
200- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
201- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
202- دکتر اکرم احمدی ، معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
203- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
204- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
205- دکتر پرویز احمدی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
206- جعفر احمدی
207- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تریبت مدرس
208- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
209- دکتر حجت احمدی
210- حسن احمدی
211- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
212- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
213- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
214- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
215- خلیل احمدی ، استادیار
216- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
217- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
218- سلیمان احمدی ، دانشیار
219- سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
220- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
221- سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
222- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
223- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
224- شیرین احمدی
225- عاطفه احمدی
226- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
227- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
228- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
229- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
230- دکتر علی محمد احمدی ، استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
231- دکتر علیرضا احمدی ، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
232- دکتر عمران احمدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
233- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
234- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
235- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
236- دکتر فضل اله احمدی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
237- فیروزه احمدی
238- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
239- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
240- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
241- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
242- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
243- محمد احمدی
244- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
245- دکتر محمدتقی احمدی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
246- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
247- دکتر محمدرحیم احمدی ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
248- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
249- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
250- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
251- دکتر مرتضی احمدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
252- دکتر مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
253- مهرداد احمدی
254- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
255- دکتر نیما احمدی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
256- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
257- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
258- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
259- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
260- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
261- دکتر زهرا احمدی اردکانی ، مربی گروه مشاوره دانشگاه اردکان
262- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
263- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، شهردار شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
264- زهرا احمدی بروغنی ، مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
265- دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
266- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
267- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
268- پروفسور سجاد احمدی زاد ، استاد دانشگاه
269- سوران احمدی زاد
270- سجاد احمدی زاده
271- دکتر سید سعید رضا احمدی زاده ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
272- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
273- جعفر احمدی شالی
274- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
275- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
276- اسماعیل احمدی فر
277- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
278- علی محمد احمدی قراچه
279- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
280- مجید احمدی کچایی
281- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
282- دکتر حسن احمدی گاولیقی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
283- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
284- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
285- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
286- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
287- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
288- دکتر سیروس احمدی نوحدانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
289- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
290- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
291- غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
292- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
293- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
294- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
295- دکتر مهدی احمدیان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
296- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
297- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
298- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
299- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
300- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
301- افشین اخلاص پور
302- دکتر ابراهیم اخلاصی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
303- احمد اخلاصی
304- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
305- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
306- توحید اخلاقی
307- حسین اخلاقی
308- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
309- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
310- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
311- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
312- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
313- دکتر پیمان اخوان ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- رییس انجمن علمی مدیریت دانش ایران
314- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
315- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
316- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
317- حمیدرضا اخوان ارمکی
318- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
319- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
320- مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
321- مریم اخوان خرازیان
322- عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
323- عباس اخوان سپهی ، دانشیار
324- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
325- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
326- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
327- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
328- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
329- سید محمد مهدی اخوت
330- سید محمود اخوت ، استاد
331- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
332- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
333- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
334- زهرا اخوی
335- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
336- عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
337- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
338- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
339- دکتر حسین ادریس ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
340- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
341- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
342- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
343- عبدالرئوف ادیب زاده
344- پیمان ادیبی
345- شادی ادیبی‌فرد
346- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
347- سینا ارادتی
348- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
349- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
350- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
351- هانی اربابی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
352- دکتر وحید اربابی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
353- اکبر اربابیان
354- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
355- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
356- علی ارحامی
357- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
358- زهراسادات اردستانی
359- دکتر مجتبی اردستانی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
360- سعید اردکانی
361- دکتر طاهره اردکانی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
362- محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
363- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
364- امیرهوشنگ اردلان
365- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
366- نادر اردلان
367- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
368- محمدجواد ارده
369- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
370- دکتر سیدمسعود ارزاقی ، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
371- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
372- دکتر حامد ارزانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
373- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
374- حسین ارزانی
375- دکتر کاظم ارزانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
376- سولماز ارژنگی
377- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
378- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
379- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
380- محمدحسین ارشادی ، استادیار
381- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
382- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
383- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
384- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
385- دکتر بهشید ارفع نیا ، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
386- سیدمحمد ارفعی
387- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
388- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
389- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
390- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
391- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
392- دکتر علی ارومیه ای ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
393- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
394- دکتر سجاد ازگلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
395- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
396- مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
397- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
398- مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
399- دکتر جواد اژه ای ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
400- سمیه اسبکیان
401- دکتر داود اسپرهم ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
402- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
403- مهدی استاد احمد
404- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
405- عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
406- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
407- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
408- سعید رضا استادزاده
409- دکتر بختیار استادی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
410- هوشنگ استادی
411- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
412- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
413- گلن استفن پاتتن
414- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
415- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
416- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
417- فرهاد استوان
418- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
419- سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
420- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
421- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
422- مجید اسحاقی گرجی
423- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
424- توفیق اسداف ، استادیار
425- الله شکر اسداللهی
426- خدابخش اسداللهی
427- سهراب اسداله زاده
428- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
429- امین اسدالهی
430- فرشته اسدالهیان بناب
431- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
432- علی اسدپور
433- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
434- حمید اسدزاده
435- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
436- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
437- عبدالله اسدزاده جاریحانی
438- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
439- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
440- دکتر اسماعیل اسدی ، هيات علمي دانشگاه تبريز
441- امیرحسین اسدی
442- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
443- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
444- حسن اسدی
445- دکتر حسین اسدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
446- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
447- دکتر حمید اسدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
448- زهرا اسدی
449- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
450- سیده کبری اسدی
451- علیرضا اسدی
452- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
453- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
454- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
455- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
456- محمدامین اسدی
457- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
458- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
459- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
460- دکتر مصطفی اسدی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
461- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
462- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
463- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
464- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
465- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
466- هرمز اسدی کوه آباد
467- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
468- دکتر محمدرضا اسدی یونسی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
469- الهه اسدیان
470- فریده اسدیان
471- قاسم اسدیان
472- دکتر اصغر اسدیان اوغانی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
473- مهسا اسرافیلی
474- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
475- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
476- دکتر امیر حسن اسعدیان ، مربی گروه کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
477- مسعود اسفندياري
478- دکتر محمودرضا اسفندیار ، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
479- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
480- شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
481- فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
482- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
483- مرضیه اسفندیاری
484- دکتر مصطفی اسفندیاری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
485- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
486- الهام اسفندیاری فرد
487- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
488- اعظم اسفیجانی
489- حمیدرضا اسکاش
490- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
491- دکتر محمدجواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
492- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
493- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
494- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
495- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
496- دکتر حمیدرضا اسکندری ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
497- دکتر فرزاد اسکندری ، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
498- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
499- مسعود اسکندری
500- دکتر مصطفی اسکندری ، استادیار گروه مواد دانشگاه شهید چمران
501- ندا اسکندری ، پژوهشگر دکتری شهرسازی
502- دکتر زهرا اسکندری تربقان ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
503- دکتر محمد اسکندری ثانی ، دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
504- جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
505- دکتر کیوان اسکندری چراتی ، استادیار
506- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
507- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
508- مهرداد اسکویی
509- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
510- کریم اسگندری
511- دکتر علیرضا اسلام ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
512- امیرحسین اسلام پناه
513- بهدیس اسلام نور
514- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
515- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
516- ابوالفضل اسلامی
517- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
518- دکتر ایمان اسلامی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
519- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
520- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
521- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
522- دکتر سید وحید اسلامی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
523- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
524- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
525- دکتر فاطمه اسلامی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
526- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
527- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
528- محسن اسلامی
529- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
530- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
531- محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
532- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
533- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
534- منصور اسلامی
535- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
536- سیدحسن اسلامی اردکانی
537- حسین اسلامی مفیدآبادی
538- سعید اسلامیان
539- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
540- دکتر سیدسعید اسلامیان ، دانشگاه صنعتی اصفهان
541- ابوالقاسم اسماعیل پور
542- دکتر بهروز اسماعیل پور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
543- پوریا اسماعیل پور
544- دکتر امید اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
545- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
546- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
547- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
548- مهربان اسماعیل زاده ، -
549- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
550- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
551- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
552- رضا اسماعیل زاده کناری
553- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
554- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
555- احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
556- امیدعلی اسماعیلی
557- دکتر امیرحسین اسماعیلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
558- امین اسماعیلی
559- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
560- رضوان اسماعیلی
561- سمیرا اسماعیلی
562- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
563- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
564- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
565- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
566- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
567- دکتر محسن اسماعیلی ، استاد دانشگاه تهران
568- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
569- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
570- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
571- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
572- مژگان اسماعیلی
573- مهدی اسماعیلی
574- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
575- صالح اسماعیلی درکه
576- دکتر عباس اسماعیلی ساری ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
577- افشین اسماعیلی فر
578- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
579- غریبه اسماعیلی کیا
580- دکتر علی اسماعیلی ندیمی
581- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
582- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد ، دانشیار دانشگاه بیرجند
583- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
584- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
585- دکتر کبرا اسمعیلی بریران ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
586- دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار ، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
587- فرحناز اسمعیلی رادور
588- جان الکساندر اسمیت
589- رضا اسودی
590- حسن اشتری
591- مهرداد اشتری
592- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
593- دکتر احسان اله اشتهاردیان ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
594- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
595- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
596- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
597- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
598- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
599- شهرام اشراق
600- پروفسور آرمان اشراقی ، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
601- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
602- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
603- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
604- دکتر افشین اشرف زاده ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
605- رضا اشرف زاده
606- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
607- علی اشرف صدرالدینی
608- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
609- دکتر امیر اشرفی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
610- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
611- سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
612- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
613- دکتر علی اشرفی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
614- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
615- دکتر حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
616- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
617- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
618- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
619- شبیر اشکپور مطلق
620- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
621- دکتر علی اصانلو ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
622- مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
623- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
624- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
625- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
626- دکتر حسین اصغرپور ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
627- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
628- مرتضی اصغرنیا
629- جواد اصغری
630- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
631- دکتر سید مهدی اصغری ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
632- دکتر صیاد اصغری ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
633- دکتر عبدالرضا اصغری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
634- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
635- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
636- محسن اصغری
637- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
638- محمد رضا اصغری ، مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
639- دکتر محمدرضا اصغری
640- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
641- محمد باقر اصغری آقامشهدی
642- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
643- دکتر یوسف اصغری بایقوت ، استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
644- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
645- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
646- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
647- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
648- ابراهیم اصغری کلجاهی
649- دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی ، دانشیار دانشگاه تبریز
650- دکتر اصغر اصغری مقدم ، استاد دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
651- محمد علی اصغری مقدم
652- محمدعلی اصغری مقدم
653- دکتر حسین اصغریان ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
654- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
655- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
656- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
657- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
658- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
659- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
660- دکتر چنگیز اصلاحچی ، استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی
661- دکتر محمدرضا اصلاحچی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
662- ابراهیم اصلانی
663- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
664- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
665- سردار اصلانی
666- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
667- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
668- محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
669- مرتضی اصلانی نژاد
670- دکتر امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
671- محمد اصولیان
672- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
673- دکتر حسن اصیلیان ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
674- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
675- دکتر زهرا اطلس باف ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
676- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
677- دکتر جواد اطمینان ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
678- دکتر فیصل اطمینان ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
679- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
680- امیرمهدی اعتباری
681- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
682- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
683- ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
684- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
685- سید غلامرضا اعتماد
686- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
687- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
688- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
689- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
690- بهزاد اعتمادی
691- دکتر حسین اعتمادی ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
692- امیر اعتمادی بزرگ
693- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
694- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
695- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
696- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
697- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
698- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
699- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
700- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
701- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
702- رضا اعطائی زاده
703- نوید اعطار شرقی
704- محمد اعظم زاده ، استادیار
705- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
706- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
707- موسی اعظمی
708- نسرین سادات اعظمی
709- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
710- حسین اعظمی چهاربرج
711- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
712- علی اعلمی
713- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
714- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
715- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
716- دکتر شهین اعوانی ، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
717- دکتر غلامرضا اعوانی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
718- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
719- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
720- محمدرضا افتخار
721- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
722- مهرداد افتخار اردبیلی
723- دکتر گودرز افتخارجهرمی ، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
724- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
725- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
726- دکتر اصغر افتخاری ، استاد
727- سید ابوذر افتخاری ، استاد
728- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
729- سید علی افتخاری
730- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
731- دکتر مصلح افتخاری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
732- مهران افتخاری
733- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
734- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
735- سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
736- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
737- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
738- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
739- دکتر علی افخمی ، استاد، دانشگاه تهران
740- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
741- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
742- دکتر عباس افخمی عقداء ، استاد شیمی تجزیه - رئیس دانشگاه بین المللی سازمان همکاری های اقتصادی گروه هشت(D۸)
743- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
744- حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
745- پریا افراز ، کارشناس
746- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
747- پیمان افراسیاب
748- محبوب افراسیاب
749- دکتر علی اکبر افراسیاب پور ، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
750- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
751- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
752- مه لقا افراسیابی
753- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
754- محسن افروزه
755- دکتر رقیه افرونده ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
756- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
757- سعید افسری فرد
758- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
759- پروفسور عباس افشار ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
760- قهرمان افشار
761- ابراهیم افشار زنجانی
762- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
763- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
764- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
765- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
766- ابوالفضل افشاری
767- بهرام افشاری
768- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
769- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
770- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
771- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا
772- علی افشاری
773- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
774- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
775- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
776- علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
777- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
778- دکتر مینو افشانی ، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
779- دکتر حسن افشین
780- پیمان افضل
781- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
782- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
783- دکتر عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار
784- سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
785- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
786- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
787- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
788- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
789- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
790- خسرو افضلیان
791- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
792- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
793- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
794- حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
795- احمد علی افکاری
796- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
797- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
798- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
799- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
800- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
801- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
802- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
803- منوچهر اقبال
804- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
805- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
806- بهشته اقبالی
807- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
808- بیژن اقتصاد
809- سوده اقتصاد
810- محمد اقتصاد
811- دکتر حسین اقدامی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
812- دکتر محمد اقدسی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
813- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
814- دکتر مهناز اقدسی ، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
815- یعقوب اقدم مزرعه ، استادیار
816- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
817- دکتر رضا اقنوم ، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
818- اردشیر اکبر آبادی
819- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
820- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
821- دکتر علی اکبر نونهال نهر ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
822- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
823- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
824- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
825- حبیب اکبرزاده
826- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
827- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
828- محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
829- دکتر مژده اکبرزاده للکامی ، دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
830- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
831- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
832- دکتر احمد اکبری ، استاد
833- دکتر الهام اکبری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
834- دکتر امید اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
835- دکتر بهزاد اکبری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
836- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
837- تقی اکبری
838- دکتر حسن اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
839- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
840- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
841- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
842- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
843- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
844- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
845- دکتر رضا اکبری ، دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
846- عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
847- علیمراد اکبری
848- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
849- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
850- غلامعلی اکبری
851- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
852- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
853- مجتبی اکبری
854- مجید اکبری
855- محسن اکبری ، استادیار
856- محسن اکبری
857- دکتر محمد اکبری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
858- محمد اسماعیل اکبری
859- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
860- دکتر محمدرضا اکبری ، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
861- محمدعلی اکبری
862- دکتر محمدقاسم اکبری ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
863- مرتضی اکبری
864- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
865- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
866- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
867- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
868- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
869- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
870- نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
871- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
872- دکتر محمد اکبری بورنگ ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
873- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
874- دکتر سعیده اکبری داریان
875- دکتر محسن اکبری زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
876- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
877- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
878- اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
879- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
880- دکتر مسلم اکبری نیا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
881- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
882- دکتر رضا اکبریان ، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
883- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
884- سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
885- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
886- محمد جعفر اکرام جعفری
887- محمد اکرم
888- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
889- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
890- میرجلیل اکرمی
891- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
892- دکتر امیر البدوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
893- زهرا البرز
894- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
895- ابراهیم التجائی
896- دکتر فاطمه الحانی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
897- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
898- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
899- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
900- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
901- دکتر کمال الدین نیکنامی ، استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران
902- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
903- احمد الستی ، استادیار
904- محمد مهدی الشریف
905- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
906- لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
907- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
908- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
909- دکتر لطف الله فروزنده ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
910- آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
911- توفیق اللهویرانلو
912- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
913- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
914- حجت اله الماسی
915- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
916- نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
917- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
918- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
919- محمد الموتی
920- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
921- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
922- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
923- دکتر زهره اله دادی دستجردی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
924- دکتر علی اله رسانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
925- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
926- دکتر احسان اله کبیر ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
927- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
928- دکتر حکمت اله ملاصالحی ، دانشیار دانشگاه تهران
929- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
930- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
931- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
932- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
933- محمدرضا الهامی ، استاد
934- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
935- دکتر مهدی الهی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
936- دکتر ناصر الهی ، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
937- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
938- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
939- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
940- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
941- دکتر محمد حسن الهی زاده ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
942- دکتر محمدرضا الهی فرد ، دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
943- حسین الهی نژاد
944- دکتر عباسعلی الهیاری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
945- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
946- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
947- فاطمه الهیان
948- دکتر سیدمهدی الوانی ، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی
949- محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
950- دکتر حسین الیاسی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
951- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
952- علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
953- دکتر فاضل الیاسی
954- دکتر مهدی الیاسی
955- سید محمدرضا امام ، دانشیار
956- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
957- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
958- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
959- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
960- دکتر عباسعلی امام جمعه ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
961- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
962- محمدعلی امام هادی
963- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
964- جمشید امامی
965- حجة الاسلام و المسلمین محمد امامی
966- دکتر حسن امامی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
967- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
968- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
969- سعید امامی
970- دکتر سید مجتبی امامی ، استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
971- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
972- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
973- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
974- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
975- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
976- کامران امامی
977- محسن امامی
978- محمد امامی
979- مریم امامی ، کارشناس نشریه
980- دکتر نصرالله امامی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
981- دکتر نصرالله امامی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
982- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
983- مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
984- سیدشجاع الدین امامی رئوف
985- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
986- سید عمادالدین امامی فر
987- آریو امامی فر
988- دکتر علی امامی میبدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
989- دکتر مجید امامی میبدی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
990- دکتر محمود امامی نمینی
991- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
992- دکتر مسعود امان ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
993- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
994- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
995- دکتر رضا امانی ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
996- غلامرضا امانی
997- محمدرضا امانی
998- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
999- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
1000- گیتی امتیازی
1001- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
1002- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
1003- آرش امرایی
1004- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
1005- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
1006- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
1007- نبي اميدي
1008- دکتر فتح اله امی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1009- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
1010- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
1011- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
1012- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
1013- پرویز امیدنیا
1014- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
1015- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
1016- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
1017- کمال امیدوار
1018- کمال امیدوار
1019- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
1020- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
1021- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
1022- دکتر آمنه امیدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1023- ابوذر امیدی
1024- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1025- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
1026- رسول امیدی
1027- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
1028- محمود امیدی
1029- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
1030- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
1031- دکتر بهزاد امیدی کاشانی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1032- فرانک امیدیان
1033- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
1034- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
1035- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1036- مهرداد امیر آقایی
1037- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
1038- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1039- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
1040- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1041- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
1042- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
1043- دکتر احمد امیرابادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
1044- دکتر مهدی امیرابادیزاده ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1045- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
1046- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1047- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1048- دکتر سعید امیرحاجیلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1049- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1050- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1051- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
1052- دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1053- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
1054- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1055- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1056- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
1057- رضا امیرنیا
1058- دکتر ابراهیم امیری ، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
1059- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
1060- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1061- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
1062- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
1063- زهرا امیری
1064- دکتر سروش امیری ، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
1065- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
1066- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
1067- علی امیری
1068- دکتر علی نقی امیری ، استاد دانشگاه تهران
1069- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1070- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
1071- مجتبی امیری
1072- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
1073- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1074- دکتر مقصود امیری ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
1075- موسی امیری
1076- میلاد امیری
1077- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
1078- دکتر هادی امیری ، ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران
1079- ویدا امیری
1080- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
1081- سیدمحمد مهدی امیری پور
1082- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
1083- احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1084- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
1085- رویا امیری نژاد
1086- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
1087- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1088- محمد امین
1089- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
1090- دکتر ندا امین ، دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
1091- امید امین الرعایایی یمینی
1092- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
1093- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
1094- دکتر الهام امین زاده ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
1095- رضا امین زاده
1096- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
1097- دکتر فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1098- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار
1099- نگوا امین عارف
1100- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1101- ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
1102- عباس امین منصور
1103- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1104- دکتر محمد علی امین یزدی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1105- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
1106- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
1107- محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
1108- شیوا امینی
1109- مصطفی امینی
1110- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
1111- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
1112- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1113- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
1114- حمیده امینی
1115- داوود امینی ، استادیار
1116- رحمان امینی
1117- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
1118- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1119- عباس امینی
1120- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
1121- دکتر عبدالحسین امینی ، استاد دانشگاه تهران
1122- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
1123- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
1124- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
1125- دکتر علیرضا امینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1126- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
1127- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
1128- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1129- مجید امینی
1130- دکتر محمدتقی امینی ، دانشگاه پیام نور
1131- دکتر مسعود امینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1132- منوچهر امینی
1133- مهدی امینی
1134- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1135- نوروز امینی
1136- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1137- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
1138- دکتر کامبد امینی حسینی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1139- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
1140- محسن امینی خوزانی
1141- حسن امینی راد
1142- محمد امینی زاده ، استادیار
1143- دکتر محمد حسین امینی فرد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1144- طاهر امینی گلستانی
1145- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1146- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
1147- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
1148- غلامعلی امینیان
1149- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
1150- منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
1151- محمدرضا انبیائی
1152- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
1153- دکتر اردشیر انتظاری ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
1154- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
1155- علیرضا انتظاری
1156- رضا انتظاری ملکی
1157- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
1158- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
1159- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1160- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1161- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
1162- اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
1163- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
1164- دکتر عطیه اندخشیده ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1165- حجة الاسلام امرالله اندرزیان
1166- دکتر نیما انزابی نژاد ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
1167- محمدامین انسان
1168- رضا انشایی
1169- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1170- حسن انصاری
1171- دکتر حسین انصاری ، استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
1172- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1173- عبدالحمید انصاری
1174- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1175- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1176- محمد سعید انصاری
1177- دکتر محمدرضا انصاری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1178- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1179- منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1180- نرگس انصاری
1181- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1182- یاسر انصاری
1183- کریم انصاری اصل
1184- علیرضا انصاری چهارسوقی
1185- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1186- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1187- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1188- حمید انصاریان
1189- خلیل انصاریان
1190- سیدجواد انگجی
1191- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1192- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1193- عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1194- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1195- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استاد مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
1196- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1197- دکتر سعید انورخطیبی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1198- علی انوری
1199- دکتر محمدکاظم انوری فرد ، University of Guilan
1200- دکتر منیره انوشه ، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
1201- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1202- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1203- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1204- زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
1205- قاسم اهنگری
1206- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1207- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1208- زهرا اوراقی اردبیلی
1209- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1210- دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1211- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1212- علیرضا اورنگی
1213- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
1214- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
1215- علی اوسط رشتچیان
1216- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1217- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1218- علیرضا اولی پور
1219- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1220- دکتر هادی اولیا ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1221- دکتر پرویز اولیاء ، استاد، دانشگاه شاهد
1222- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1223- محمدرضا اولیاء
1224- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1225- مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1226- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1227- مصطفی اویسی
1228- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1229- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1230- احسان ایپکی
1231- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1232- محمد حمید ایجازی
1233- غلامرضا ایراجیان
1234- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1235- دکتر سلیمان ایران زاده ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1236- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1237- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1238- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1239- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1240- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
1241- دکتر علیرضا ایرانبخش ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1242- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1243- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1244- عبداله ایرانخواه
1245- سید محمد ایرانمنش
1246- دکتر علی ایرانمنش ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1247- لیلا ایرانمنش
1248- دکتر محمد ایرانمنش
1249- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1250- دکتر الناز ایرانی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1251- راضیه ایرانی
1252- غلامرضا ایرانی
1253- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1254- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1255- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1256- اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1257- دکتر جواد ایروانی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1258- شاهرخ ایروانی
1259- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1260- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1261- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1262- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1263- دکتر علی ایزانلو ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1264- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1265- عبداله ایزد پناه
1266- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1267- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1268- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1269- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1270- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1271- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1272- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1273- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
1274- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1275- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1276- عباسعلی ایزدی
1277- علی ایزدی
1278- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1279- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1280- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1281- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1282- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1283- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1284- محمد ایزدی خواه
1285- علی ایزدی دربندی
1286- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1287- دکتر علی اکبر ایزدی فرد ، استاد دانشگاه مازندران
1288- ناصر ایزدی نیا
1289- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1290- محمد حسین ایکانی
1291- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1292- دکتر سعید ایل بیگی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
1293- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1294- محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
1295- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1296- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1297- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1298- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1299- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1300- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1301- جاوید ایمانپور نمین
1302- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1303- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1304- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1305- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1306- محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1307- مرتضی ایمانی راد
1308- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1309- دکتر محسن ایمانی نائینی ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
1310- مرتضی ایمانیان
1311- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1312- رضا ایمنی
1313- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- آناهیتا باباپور
9- عزیز باباپور
10- دکتر جلیل باباپور خیرالدین ، استاد تمام دانشگاه تبریز
11- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
12- سعیده باباجانی محمدی
13- دکتر علی باباخانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
14- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
15- حسین بابازاده
16- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
17- دکتر صادق باباشاه ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
18- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
19- دکتر مصباح بابالار ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
20- علی اکبر بابالو
21- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
22- پروفسور گیورک باباملک قره پتیان ، استاد دانشکده مهندسی برق گروه آموزشی قدرت دانشگاه علم و صنعت
23- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
24- مهدى بابایى زاده
25- علیرضا بابایی
26- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
27- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
28- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
29- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
30- ساسان بابایی
31- علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
32- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
33- دکتر علیرضا بابایی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
34- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
35- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
36- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
37- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
38- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
39- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
40- دکتر مهدی بابایی ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
41- ناصر بابایی
42- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
43- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
44- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
45- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
46- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
47- حاجی بابایی مقدم
48- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
49- هلنا ماریا باپتیستا الویس
50- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
51- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
52- مینا باجگاه
53- بدريه باختري
54- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
55- دکتر یونس بادآورنهندی ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
56- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
57- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
58- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
59- بهروز بادامی
60- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
61- کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
62- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
63- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
64- دکتر حسین بارانی ، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
65- دکتر حسین بارانی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
66- صمد بارانی
67- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
68- قاسم بارانی
69- دکتر محمد بارانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
70- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
71- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
72- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
73- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
74- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
75- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
76- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
77- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
78- کامبیز بازرگان
79- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
80- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
81- شهرزاد بازرگان حجازی
82- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
83- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
84- مهدی بازرگانی
85- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
86- سعید بازگیر
87- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
88- حجت الله بازوبندی
89- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
90- محمد حسن بازیار
91- مینو باسامی
92- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
93- اعظم باستان‌فرد
94- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
95- محرم باستانی
96- دکتر مسلم باشتنی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
97- محمد باشکوه ، دانشیار
98- محمد باشکوه اجیرلو
99- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
100- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
101- پریسا باصری
102- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
103- مصطفی باغ میرانی ، دانشگاه کاشان
104- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
105- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
106- مهدی باغبان
107- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
108- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
109- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
110- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
111- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
112- محمد باغستانی کوزه گر
113- دکتر تابان باغفلکی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
114- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
115- حمیدرضا باغیانی
116- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
117- علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
118- ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
119- نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
120- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
121- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
122- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
123- جمشید باقرزاده
124- دکتر قدسیه باقرزاده ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
125- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
126- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
127- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
128- مظفر باقرزاده همايي
129- محمد باقرنیافر
130- ابوالفضل باقری
131- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
132- احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
133- احمد باقری ، استاد
134- دکتر اصغر باقری ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
135- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
136- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
137- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
138- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
139- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
140- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
141- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
142- سیدرامتین باقری
143- دکتر سیدمحمد باقری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
144- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
145- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
146- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
147- علی باقری
148- علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
149- علیرضا باقری
150- دکتر فاطمه باقری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
151- کمال الدین باقری
152- محمد باقری ، استادیار
153- محمد باقری
154- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
155- مرتضی باقری
156- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
157- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
158- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
159- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
160- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
161- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
162- نوید باقری
163- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
164- محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
165- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
166- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
167- دکتر علی باقری کشکولی ، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
168- محمدباقر باقری کنی ، استاد
169- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
170- ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
171- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
172- دکتر نجمه باقریان ، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
173- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
174- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
175- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
176- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
177- دکتر علی باکوئی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
178- زهره بال
179- فرزانه بالاجه
180- مهسا سادات بالادهی
181- هومن بالازاده
182- رائو بالوسو
183- دکتر طراوت بامداد ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
184- کوروش بامداد
185- محمد بامنی مقدم
186- دکتر حسین بانژاد ، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
187- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
188- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
189- محمد تقی بانکی
190- علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
191- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
192- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
193- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
194- تقی باهو طرودی
195- بلقیس باورصاد
196- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
197- محمد بایبوردی
198- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
199- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
200- مریم بایه
201- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
202- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
203- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
204- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
205- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
206- دکتر فرید بحرپیما ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
207- عباس بحری ، مجری طرح
208- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
209- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
210- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
211- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
212- دکتر نفیسه بحیرائی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
213- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
214- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
215- بیدار بخت
216- مصطفی بختیار
217- دکتر حسنعلی بختیار نصرابادی ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان
218- دکتر محمدرضا بختیارزاده ، دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران
219- بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
220- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
221- دکتر حسن بختیاری ، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
222- حسین بختیاری
223- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
224- سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
225- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
226- صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
227- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
228- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
229- مینا بختیاری
230- فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
231- دکتر نورمحمد بخشانی ، استاد روان شناسی بالینی دانشگاه زاهدان
232- دکتر احمد بخشایش اردستانی ، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
233- علیرضا بخشایی
234- طاها بخشپوری
235- محسن بخشنده
236- محمد بخشنده
237- عباس بخشنده بالی
238- عباس بخشنده نصرت
239- محمد بخشوده ، استاد
240- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
241- دکتر احمد بخشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
242- دکتر بی تا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
243- زهرا بخشی
244- سعیدرضا بخشی
245- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
246- علی بخشی
247- دکتر محمد رضا بخشی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
248- محمود بخشی
249- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
250- دکتر محمد بخشی جویباری ، استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
251- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
252- اباصلت بداغی
253- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
254- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
255- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
256- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
257- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
258- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
259- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
260- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
261- سید علی بدری
262- دکتر سیدامین بدری ، University of Guilan
263- عاطفه بدری
264- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
265- کاظم بدو
266- دکتر سهیل بدوحی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
267- فاطمه بدوی
268- کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
269- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
270- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
271- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
272- کاوه بذرافکن
273- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
274- سعید برآبادی
275- احمد براآنی
276- دکتر علیرضا براتلو ، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
277- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
278- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
279- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
280- سارا براتی
281- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
282- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
283- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
284- محمد براتی
285- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
286- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
287- دکتر هادی براتی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
288- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
289- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
290- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
291- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
292- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
293- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
294- دکتر رسول برادران حسن زاده ، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
295- عبدالاحد برادران خلخالی
296- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
297- اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
298- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
299- کیان براری
300- معصومه براری
301- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
302- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
303- عباس براعتی
304- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
305- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
306- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
307- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
308- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
309- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
310- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
311- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
312- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
313- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
314- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
315- منصوره بردبار
316- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
317- دکتر مریم بردوده
318- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
319- ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
320- پویا برزگر
321- شهرام برزگر
322- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
323- علی برزگر
324- دکتر محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
325- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
326- دکتر محمد رضا برزگر بفرویی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
327- محمدرضا برزگران
328- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
329- کاظم برزگربفرویی
330- دکتر محمد مهدی برزگری
331- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
332- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
333- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
334- رجبعلی برزویی
335- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
336- محسن برغمدی
337- هادی برغمدی
338- حمید برقبانی
339- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
340- ناصر برک پور
341- سیدمسعود برکاتی
342- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
343- حسن برگزین
344- دکتر رضا برنجکار ، استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران
345- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
346- آیدین برنجیان
347- علی برهان زهی سرحدی
348- پروفسور فریبا برهانی ، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
349- مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
350- علیرضا برهانی داریان
351- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
352- دکتر امین میرزا بروجردیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
353- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
354- جورج بروفاس
355- بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
356- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
357- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
358- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
359- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
360- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
361- ناصر برومند
362- دکتر عباس برومند اعلم ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
363- پروفسور ارشام برومند سعید
364- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
365- علی برومند نیا
366- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
367- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
368- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
369- فرامرز بریمانی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
370- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
371- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
372- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
373- موسی بزرگ اصل
374- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
375- امید بزرگ حداد
376- عیسی بزرگ زاده
377- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
378- داوود بزرگمهر
379- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
380- علی بزرگی امیری
381- حسین بزرگیان
382- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
383- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
384- دکتر خدارحم بزی
385- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
386- دکتر عبدالامیر بستانی ، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
387- الیاس بستگانی
388- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
389- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
390- مرتضی بسیج
391- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
392- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
393- حسین بشارتی ، استاد
394- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
395- دکتر سجاد بشرپور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
396- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
397- مسلم بشکار
398- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
399- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
400- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
401- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
402- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
403- مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
404- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
405- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
406- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
407- سید جلال الدین بصام
408- عبدالعلي بصيري
409- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
410- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
411- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
412- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
413- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
414- عبدالحسن بصیره
415- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
416- دکتر محمد حسین بصیری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
417- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
418- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
419- مهدی بصیری ، استاد
420- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
421- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
422- دکتر سیده زهرا بطحائی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
423- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
424- عبدالحسین بغلانی
425- داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
426- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
427- پویا بقایی مقدم
428- دکتر ندا بقیعی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
429- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
430- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
431- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
432- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
433- ریکیک بل بابا
434- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
435- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
436- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
437- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
438- حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
439- دکتر صاحبعلی بلند نظر ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان غربی ، ایران.
440- احمد بلندنظر
441- مهندس سجاد بلندنظر ، کارشناس ارشد - مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری اصفهان
442- غلامحسین بلندیان
443- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
444- شعله بلوچ
445- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
446- جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
447- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
448- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
449- دکتر صادق بلوکی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
450- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
451- سعید بلیانی
452- دکتر اکرم بمانی خرانق ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
453- دکتر محمدرضا بمانیان ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
454- عفت بمبئی چی
455- دکتر محسن بمبائی ­چی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
456- دکتر امین بنائی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
457- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
458- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
459- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
460- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
461- شیلا بناری
462- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
463- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
464- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
465- دکتر احمد بناکار ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
466- محمدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
467- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
468- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
469- امین بنایی
470- مهدی بنایی جهرمی
471- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
472- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
473- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
474- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
475- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
476- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
477- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
478- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
479- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
480- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
481- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
482- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
483- منصوره بنی اسدی
484- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
485- دکتر محمدابراهیم بنی حبیب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
486- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
487- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
488- دکتر سیدامیر بنی مهد ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
489- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
490- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
491- ناصر بنیادی
492- دکتر مجتبی بنیادیان ، استاد گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
493- مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
494- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
495- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
496- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
497- حمید بهادر قدوسی
498- علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
499- آرمان بهادری
500- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
501- هادی بهادری
502- بهرام بهادری بیرگانی
503- دکتر علی بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
504- دکتر محمد بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
505- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
506- امیدرضا بهادری نژاد
507- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
508- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
509- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
510- دکتر هادی بهارلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
511- عباسعلي بهاري اردشيري
512- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
513- شمس الدین بهاری
514- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
515- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
516- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
517- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
518- هما بهبهانی
519- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
520- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
521- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
522- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
523- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
524- دکتر فاطمه بهجتی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
525- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
526- دکتر محمد علی بهدانی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
527- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
528- دکتر علیرضا بهراد ، استاد- دانشگاه شاهد
529- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
530- محرم بهرام خو
531- محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
532- بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
533- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
534- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
535- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
536- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
537- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
538- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
539- دکتر حسینعلی بهرامی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
540- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
541- شهاب بهرامی ، استادیار
542- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
543- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
544- عبدا... بهرامی ، استاد
545- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
546- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
547- علی بهرامی
548- علیرضا بهرامی
549- محسن بهرامی ، استاد
550- محمد بهرامی ، استادیار
551- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
552- دکتر مهدی بهرامی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
553- نجمه بهرامی
554- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
555- دکتر هادی بهرامی احسان ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران
556- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
557- دکتر سحر بهرامی خورشید ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
558- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
559- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
560- دکتر نادر بهرامی فر ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
561- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
562- سجاد بهرامی مقدم
563- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
564- دکتر احمدرضا بهرامیان ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
565- دکتر بهنام بهرک ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
566- دکتر محمدرضا بهرنگی ، استاد تمام، گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران
567- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
568- منا بهره دار
569- عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
570- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
571- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
572- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
573- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
574- دکتر ربیع بهروز اشکیکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
575- بهروز بهروزی راد
576- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
577- محمد بهروزیان نژاد
578- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
579- دکتر امیرحسین بهروش ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
580- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
581- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
582- مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
583- جانعلی بهزادنسب
584- مرضیه بهزادی
585- مریم بهزادی
586- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
587- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
588- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
589- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
590- امیر خسرو بهشتی
591- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
592- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
593- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
594- سیدمحمد بهشتی
595- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
596- دکتر علیرضا بهشتی ، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
597- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
598- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
599- محمدرضا بهشتی
600- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
601- ابراهیم بهشتی جاوید
602- حسین بهشتی نژاد
603- دکتر کیاچهر بهفرنیا
604- علی بهفروز
605- علی بهلولی
606- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
607- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
608- عبدالله بهمن پوری
609- دکتر مهرداد بهمنش ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
610- میثم بهمنش
611- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
612- پریسا بهمنی
613- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
614- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
615- دکتر زهرا بهمنی دهکردی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
616- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
617- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
618- بیوک بهنام ، استادیار
619- حمید بهنام
620- ناصر بهنام پور
621- گلسا بهنام راد
622- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
623- دکتر محمد بهنام فر ، استاد گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
624- محمدحسن بهنام فر
625- دکتر علی بهنام فرد ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
626- دکتر حمیدرضا بهنام وشانی ، Instructor of Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
627- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
628- نسرین بهنیافرد
629- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
630- بو عالم بواشش
631- خسرو بوالحسنی
632- سیدمحمدعلی بوترابی
633- محمدحسین بوچانی
634- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
635- دکتر سحر بوذری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
636- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
637- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
638- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
639- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
640- دکتر دانیال بوستان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
641- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
642- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
643- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
644- علیرضا بوشهری
645- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
646- امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
647- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
648- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
649- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
650- عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
651- دکتر محمود بی جن خان ، استاد، دانشگاه تهران
652- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
653- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
654- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
655- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
656- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
657- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
658- بهرام بیات
659- دکتر حسن بیات ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
660- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
661- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
662- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
663- دکتر کریم بیات ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
664- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
665- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
666- منصور بیات ، استاد تمام
667- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
668- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
669- دکتر علی بیات کشکولی ، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
670- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
671- نیلوفر بیاتی
672- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
673- مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
674- لیلا بیان
675- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
676- دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
677- هادی بیت الهی
678- دکتر ابوالفضل بیجاری ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
679- دکتر شیما بیجاری ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
680- محمد حسین بیجه کشاورزی
681- عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
682- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
683- دکتر محمدعلی بیدختی ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
684- رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
685- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
686- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
687- محمد بیدهندی
688- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
689- پروفسور منصور بیرامی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
690- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
691- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
692- دکتر رضا بیرانوند ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
693- علی بیرانوند ، مربی
694- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
695- دکتر بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
696- دکتر آرمان بیرقی کشکولی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
697- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
698- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
699- دکتر حمیدرضا بیژن زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
700- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
701- دکتر مسعود بیژنی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
702- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
703- زهرا بیضائی
704- مسعود بیطرفان
705- مهدی بیطرفان
706- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
707- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
708- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
709- مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
710- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
711- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
712- دکتر حسین بیکی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
713- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
714- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
715- دکتر صفر بیگ زاده ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
716- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
717- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
718- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
719- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
720- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
721- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
722- اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
723- سکینه بیگی
724- محمدحسن بیگی
725- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
726- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
727- بیژن بینا ، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
728- محمد بینازاده
729- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
730- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- دکتر زینب پاپی ، استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
4- سمیه پاپی
5- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
6- دکتر سیدسجاد پادام ، دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
7- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
8- بهزاد پارسا
9- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
10- دکتر سهیل پارسا ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
11- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
12- دکتر فروغ پارسا ، دانشیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
13- دکتر مهدی پارسا ، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
14- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
15- دکتر محمدباقر پارسا پور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
16- دکتر محسن پارسا مقدم ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
17- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
18- دکتر زهرا پارساپور ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
19- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
20- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
21- فرامرز پارسی
22- حسن پارسی پور
23- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
24- فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
25- سالواتوره پاریسی
26- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
27- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
28- فاطمه پازوکی
29- محمد پازوکی ، دانشیار
30- محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
31- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
32- هادی پازوکی طرودی
33- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
34- دکتر صادق پاسبان ، مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
35- محمدرضا پاسبان ، دانشیار
36- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
37- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
38- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
39- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
40- دکتر هادی پاسدار شهری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
41- دکتر رضا پاشا ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز
42- حجت اله پاشا پور
43- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
44- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
45- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
46- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
47- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
48- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
49- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
50- شیدا پاشایی
51- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
52- فاطمه پاک
53- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
54- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
55- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
56- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
57- سجاد پاک گهر
58- دکتر عسگر پاک مرام ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
59- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
60- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
61- دکتر احمد پاکتچی ، سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری
62- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
63- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
64- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
65- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
66- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
67- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
68- احمد پاکزاد
69- عبدالرضا پاکشیر
70- محمد پاک‌نژاد
71- سیرهار پال
72- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
73- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
74- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
75- الهام پایانی
76- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
77- رضا پایدار
78- شهرام پایدار ، دانشیار
79- محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
80- دکتر امین پایدار اردکانی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
81- دکتر سید مجتبی پایدار اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان
82- دکتر آرزو پایدارفرد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
83- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
84- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
85- محمود پایندان
86- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
87- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
88- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
89- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
90- دکتر مجید پدرام ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
91- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
92- دکتر ابراهیم پذیرا ، استاد پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
93- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
94- فرشید پذیرا
95- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
96- میلتون پرابو
97- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
98- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
99- حسن پرسا
100- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
101- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
102- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
103- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
104- مصطفی پرنیانی
105- دکتر جهانگیر پرهمت ، استاد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
106- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
107- محمود پرهیزکار
108- دکتر سیدعباس پرهیزکاری ، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس
109- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
110- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
111- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
112- آرمین پرهیزی
113- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
114- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
115- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
116- دکتر شاهرخ پرویزی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
117- علی پرویزی ، استاد
118- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
119- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
120- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
121- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
122- دکتر خلیل پروینی ، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
123- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
124- مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
125- دکتر ناصر پریز ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
126- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
127- دکتر حمید پزشک ، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
128- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
129- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
130- صادق پژمان
131- صادق÷ پژمان
132- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
133- دکتر رضا پژوهش ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
134- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
135- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
136- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
137- سید جلال پسته ای
138- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
139- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
140- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
141- محمد پسندیده
142- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
143- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
144- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
145- علی محمد پشت دار ، دانشیار
146- مهندس آزاده پشتکوه
147- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
148- دکتر لیلی پناغی ، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
149- محمد پناهنده
150- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
151- روزبه پناهی
152- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
153- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
154- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
155- عماد پناهی
156- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
157- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
158- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
159- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
160- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
161- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
162- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
163- دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو ، استاد دانشگاه گنبد کاووس
164- چیستا پناهی وقار
165- دکتر حسین پناهیان ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
166- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
167- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
168- محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
169- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
170- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
171- دکتر حسن پهلوانزاده ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
172- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
173- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
174- احسان پهلوانی فرد
175- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
176- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
177- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
178- دکتر سمیرا پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
179- دکتر مسعود پور ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
180- علیرضا پور ابراهیمی
181- دکتر احمد پور احمد ، دانشگاه تهران
182- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
183- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
184- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
185- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
186- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
187- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
188- دکتر نادر پور محمود ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
189- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
190- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
191- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
192- هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
193- دکتر شراره پورابراهیم ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
194- احسان پوراسماعیل
195- یاسان الله پوراشرف
196- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
197- جلال پورالعجل
198- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
199- حسن پوربابایی
200- حسن پورباغبان
201- حسن پوربافرانی
202- دکتر کاظم پوربدخشان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
203- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
204- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
205- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
206- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
207- دکتر ابراهیم پورجم ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
208- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
209- امیرحسین پورجوهری
210- بهنام پورحسن
211- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
212- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
213- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
214- مهسا پورحقانی
215- امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
216- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
217- دکتر علیرضا پورخباز ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
218- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
219- علیرضا پورخورشیدی
220- ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
221- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
222- دکتر محسن پوررضا بیلندی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
223- سعید پورروستایی
224- دکتر سعید پورروستایی اردکانی ، Assistant professor in Allameh Tabataba’i University
225- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
226- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
227- مهدی پورشا
228- دکتر عبدالعلی پورشاسب ، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
229- دکتر هادی پورشافعی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
230- اسماعیل پورشاهید
231- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
232- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
233- وحید پورشهابی
234- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
235- ناصر پورصادق
236- دکتر رضا پورصالحی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
237- نسترن پورصالحی
238- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
239- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
240- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
241- دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
242- دکتر علی اصغر پورعزت ، استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران
243- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
244- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
245- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
246- بهزاد پورغریب ، استادیار
247- دکتر محمدحسین پورغلامی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
248- دکتر علی اکبر پورفتح اله ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
249- محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
250- دکتر غلامحسین پورقنبری مروست ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
251- مهندس وحید پورقهرمان ، کارشناس ارشد
252- دکتر بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
253- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
254- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
255- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
256- دکتر محسن پورکرمانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
257- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
258- محمد پورکیانی
259- فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
260- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
261- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
262- دکتر حسنعلی پورمند ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
263- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
264- دکتر الهام پورمهابادیان
265- محمدصادق پورمهدی
266- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
267- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
268- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
269- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
270- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
271- لیلا پورنجفی
272- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
273- دکتر رویا پورنقی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
274- فرزاد پورنور
275- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
276- احسان پوری
277- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
278- محمدرضا پوریای ولی
279- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
280- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
281- مهندس پارسا پویا ، مربی
282- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
283- علی پویان
284- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
285- بابك پيله ور
286- میترا پیام بوساری
287- پائولو پیترو بیانسون
288- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
289- پرویز پیران
290- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
291- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
292- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
293- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
294- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
295- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
296- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
297- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
298- پویان پیردیر
299- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
300- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
301- سجاد پیرسا
302- مجید پیرستانی
303- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
304- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
305- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
306- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
307- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
308- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
309- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
310- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
311- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
312- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
313- حسین پیری ، دانشگاه بناب
314- دکتر مقصود پیری ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
315- دکتر هادی مراد پیری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و معاون پژوهش و مطالعات راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
316- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
317- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
318- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
319- اسماعیل پیش بین
320- ایمان پیش بین
321- رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
322- دکتر زهرا پیشگاهی فرد ، استاد گروه جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران
323- امیرحسین پیشگویی
324- پروانه پیشنمازی
325- احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
326- حمیدرضا پیشوایی
327- مهدی پیشوایی
328- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
329- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
330- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
331- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
332- فاطمه پیغمبری
333- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
334- دکتر جلال پیکانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز
335- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
336- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
337- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
338- خسرو پیله وریان
339- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
340- دکتر مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
341- دکتر پدرام پیوندی ، دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

ت

1- مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- فریبا تابع بردبار
4- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
7- دکتر محمد تاتار ، IIEES
8- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
9- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
10- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
11- دکتر حسینعلی تاج الدین ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
12- دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین ، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
13- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
14- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
15- دکتر خسرو تاج بخش ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
16- سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
17- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
18- سحر تاج بخش مسلمان
19- دکتر آژنگ تاج دینی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
20- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
21- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
22- سیمین تاج شریفی فر
23- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
24- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
25- دکتر سید محمد تاجبخش فخرآبادی ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
26- گلنار تاجدار
27- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
28- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
29- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
30- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
31- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
32- وحید تادیبی
33- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
34- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
35- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
36- محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
37- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
38- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
39- دکتر مهدی تازه ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
40- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
41- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
42- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
43- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
44- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
45- امیر تبادکانی
46- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
47- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
48- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
49- دکتر رسول تبری ، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
50- رضا تبریزی
51- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
52- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
53- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
54- حسین تبیانیان
55- دکتر فرشاد تجاری ، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
56- ناصر تجبر
57- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
58- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
59- دکتر جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
60- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
61- دکتر محمدحسن تحریریان ، Sheikhbahaee University
62- هوبه تحویلداری
63- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
64- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
65- محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
66- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
67- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
68- میثم تراب مستعدی
69- حسین ترابزاده خراسانی
70- امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
71- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
72- دکتر سید علی ترابی ، استاد دانشگاه تهران
73- صدیقه ترابی
74- فاطمه ترابی
75- دکتر فاطمه ترابی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران
76- فیروزه ترابی
77- قدرت ترابی
78- محمد مهدی ترابی
79- مرتضی ترابی
80- یوسف ترابی
81- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
82- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
83- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
84- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
85- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
86- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
87- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
88- آرش ترک سامنی ، استادیار
89- بهروز ترک لادانی
90- فرشید ترکاشوند
91- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
92- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
93- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
94- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
95- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
96- محمدرضا ترکی
97- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
98- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
99- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
100- علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
101- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
102- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
103- عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
104- بهنام تشکری
105- دکتر احمد تشکینی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
106- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
107- محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
108- دکتر میثاق تصوری
109- دارا تفضلی
110- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
111- شجاع تفکری رضایی
112- شاهین تفنگدارزاده
113- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
114- دکتر مهدی تقدسی ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
115- دکتر مجید تقدیر ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
116- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
117- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
118- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
119- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
120- دکتر محمد رضا تقوا ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
121- دکتر علی اکبر تقوائی ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
122- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
123- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
124- ویدا تقوایی
125- مریم تقوایی یزدی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
126- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
127- سید علی تقوی
128- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
129- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
130- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
131- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
132- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
133- دکتر مهدی تقوی ، Professor, Allameh Tabatabaiee Univesity
134- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
135- دکتر امیر تقوی پور ، استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
136- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
137- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
138- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
139- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
140- علی اکبر تقی پور
141- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
142- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
143- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
144- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
145- ابراهیم تقی زاده
146- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
147- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
148- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
149- قاسم تقی زاده
150- کتایون تقی زاده
151- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
152- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
153- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
154- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
155- دکتر نصیر تقی زاده ، University of Guilan
156- پروفسور هوشنگ تقی زاده ، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
157- هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
158- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
159- دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
160- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
161- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
162- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
163- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
164- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
165- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
166- افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
167- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
168- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
169- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
170- دکتر حسن تلاشان ، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
171- محمدرضا تمامگر
172- دکتر مصطفی تمتاجی
173- دکتر الناز تمجید ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
174- دکتر علیرضا تمجید یامچلو ، استادیار
175- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
176- محمدرضا تمدن
177- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
178- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
179- عباس تمیزی
180- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
181- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
182- میلاد تنها
183- زهرا تنها معافی ، دانشیار
184- فرهاد تنهای رشوانلو
185- دکتر بهاره تنهایی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
186- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
187- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
188- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
189- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
190- هادی تهرانی
191- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
192- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
193- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
194- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
195- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
196- حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
197- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
198- مجتبی توانگر
199- معصومه توانگر
200- ارکان توپال
201- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
202- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
203- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
204- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
205- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
206- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
207- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
208- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
209- سمیه توحیدلو
210- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
211- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
212- علی توحیدی مقدم
213- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
214- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
215- دکتر مهدی تورانی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
216- دکتر حسین توزنده جانی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
217- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
218- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
219- دکتر منوچهر توسلی نائینی
220- ایرج توسلیان
221- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
222- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
223- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
224- فیروز توفیق
225- امید توفیقی
226- دکتر جعفر توفیقی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
227- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
228- علی اصغر توفیقی
229- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
230- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
231- دکتر رضا توکل افشاری ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
232- علی توکلان
233- دکتر آذین توکلی ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
234- احسان توکلی
235- امید توکلی
236- امید توکلی
237- حمیدرضا توکلی
238- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
239- علی توکلی
240- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
241- غلامحسین توکلی
242- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
243- فائزه توکلی
244- فایزه توکلی
245- ماه گل توکلی
246- محمد جواد توکلی
247- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
248- دکتر مرتضی توکلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
249- دکتر منصور توکلی ، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
250- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
251- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
252- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
253- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
254- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
255- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
256- محمدرضا توکلی شوشتری
257- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
258- محمدرضا توکلی صابری
259- رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
260- دکتر جمیله توکلی نیا ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
261- دکتر تیمور توکلی هشتجین ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
262- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
263- امیر توکمه چی
264- روح الله تولایی
265- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
266- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
267- دکتر سیمین تولایی ، استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
268- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
269- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
270- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
271- چنگ تونگ ، استاد
272- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
273- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه ها در شهر تهران-دارای دو مدرک کارشناسی ارشد(حقوق مالی- مدیریت مالی) -عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان - نویسنده،مشاور وداور مقالات- آشنا با چند زبان
274- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
275- دکتر بابک تیمورپور ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
276- کاوه تیمورنژاد
277- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
278- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
279- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
280- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
281- حمید رضا تیموری
282- سحر تیموری
283- سعید تیموری
284- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
285- فاطمه تیموری
286- فرشته تیموری
287- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
288- دکتر مهدی تیموری ، دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
289- رضا تیموری فعال ، استاد
290- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
291- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر محمدصادق ثابت ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
4- مهرداد ثابت
5- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6- دکتر مرضیه ثاقب جو ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
7- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
8- دکتر محسن ثالثی ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
9- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
10- فرهاد ثبوتی
11- مهندس محمدجواد ثبوتی ، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
12- یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
13- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
14- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
15- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
16- محمدجواد ثفقی
17- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
18- علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
19- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
20- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
21- مراد ثقفی
22- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
23- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
24- دکتر بهرام ثقفیان ، استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
25- حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
26- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
27- دکتر علی ثقه الاسلامی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
28- دکتر علیرضا ثقه الاسلامی ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
29- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
30- داود ثمری
31- جعفر ثمری صفا
32- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
33- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
34- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
35- نوید ثنایی
36- باقر ثنایی ذاکر
37- دکتر جهانبخش ثواقب ، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
6- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
7- کاوه جاسب
8- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
9- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
10- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
11- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
12- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
13- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
14- سحر جامی
15- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
16- دکتر فاطمه جان احمدی ، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
17- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
18- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
19- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
20- دکتر ابومسلم جان نثاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
21- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
22- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
23- مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
24- دکتر احمد جانسیز ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
25- عسکر جانعلی زاده
26- حیدر جانعلی زاده چوب بستی
27- دکتر علیرضا جانفدا ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
28- پرهام جانفشان
29- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
30- کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
31- حسین جانمحمدی
32- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
33- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
34- دکتر محسن جاهد ، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
35- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
36- محمد جاودان
37- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
38- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
39- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
40- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
41- دکتر امیرحسین جاوید ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
42- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
43- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
44- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
45- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
46- فرهاد جاویدراد
47- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
48- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
49- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
50- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
51- محمد جبارپور
52- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
53- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
54- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
55- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
56- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
57- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
58- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
59- حمید جباری
60- علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
61- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
62- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
63- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
64- نسیم جباری ، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز
65- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
66- عباسعلی جباری ثانی
67- تقی جباری فر
68- مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
69- دکتر بهمن جباریان امیری ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
70- دکتر فرخنده جبل عاملی ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
71- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
72- دکتر امیر جبلی ، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه تخصصی منابع و سرمایه انسانی-مدرس دانشگاه- مجری برنامه های علمی صداوسیما-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ودانشگاه ملی کردستان
73- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
74- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
75- لیلا جدیدی ، مدیر اجرایی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
76- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
77- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
78- محمد جرادت
79- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
80- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
81- سیدحمید جزایری
82- علی جزایری
83- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
84- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
85- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
86- دکتر احمد جعفر نژاد چقوشی ، استاد دانشگاه تهران
87- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
88- امیر جعفرپور
89- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
90- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
91- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
92- دکتر معصومه جعفرپور ، استاد علوم دانشگاه بیرجند
93- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
94- جعفر جعفرزاده
95- دکتر حامد جعفرزاده ، استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قوچان
96- علی جعفرزاده
97- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
98- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
99- میثم جعفرزاده
100- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
101- فروزنده جعفرزاده پور
102- نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
103- سهیل جعفرصالحی
104- دکتر صمد جعفرمدار ، استاد دانشگاه ارومیه
105- امیرعلی جعفرنژاد
106- حسين جعفري
107- حسين جعفري
108- سيداصغر جعفري
109- دکتر آرزو جعفری ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
110- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
111- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
112- دکتر اعظم جعفری ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
113- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
114- امین جعفری
115- مهندس بهیه جعفری ، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه
116- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
117- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
118- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
119- جواد جعفری
120- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
121- حسین جعفری
122- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
123- حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
124- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
125- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
126- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
127- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
128- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
129- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
130- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
131- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
132- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
133- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
134- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
135- علی جعفری
136- علی جعفری
137- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
138- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
139- علی اصغر جعفری
140- علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
141- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
142- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
143- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
144- غلام حسین جعفری
145- کبری جعفری
146- محمد جعفری
147- محمد جعفری
148- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
149- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
150- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
151- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
152- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
153- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
154- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
155- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
156- مرتضی جعفری
157- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
158- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
159- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
160- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
161- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
162- دکتر مجید جعفری خالدی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
163- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
164- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
165- احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
166- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
167- احسان جعفری فر
168- نسرین جعفری گلستان
169- محسن جعفری مذهب
170- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
171- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
172- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
173- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
174- سعيد جعفری نیا
175- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
176- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
177- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
178- رسول جعفریان
179- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
180- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
181- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
182- دکتر علی جعفریان دهکردی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
183- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
184- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
185- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
186- عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
187- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
188- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
189- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
190- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
191- حسن جلالی
192- سپهر جلالی
193- دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی ، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
194- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
195- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
196- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
197- محمد امین جلالی
198- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
199- وحیدرضا جلالی
200- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
201- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
202- دکتر علی جلالی دیزجی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
203- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
204- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
205- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
206- فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
207- محمود جلالی کروه
208- دکتر عمار جلالی منش ، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
209- دکتر سید حمید جلالی نائینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
210- سیداحمدرضا جلالی نائینی
211- محمدرضا جلالی ندوشن
212- سعید جلالی هنرمند
213- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
214- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
215- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
216- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
217- محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
218- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
219- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
220- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
221- پروین جلیلوند
222- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
223- حمید جلیلوند
224- محسن جلیلوند
225- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
226- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
227- رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
228- دکتر سعید جلیلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
229- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
230- دکتر صابر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
231- دکتر عادل جلیلی ، استاد پژوهش، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
232- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
233- حمید جلیلی راثی
234- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
235- سمانه جلیلی صدرآباد
236- هاشم جلیلی صفریان
237- علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
238- دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
239- دکتر ناهید جلیلی مرند ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
240- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
241- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
242- پروفسور علیرضا جلیلیان ، استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت
243- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
244- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
245- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
246- دکتر شاهرخ جم ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
247- دکتر مهدی جم پور ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
248- دکتر منصور جم زاد ، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
249- الهام جم زاده
250- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
251- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
252- دکتر راضیه جماعتی اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
253- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
254- فریبرز جمالزاد فلاح
255- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
256- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
257- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
258- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
259- فرید جمالی
260- دکتر یوسف جمالی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
261- مسعود جمالی آشتیانی
262- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
263- دکتر فرید جمالی شینی ، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
264- مهدی جمالی نژاد
265- ابوذر جمالی نیا
266- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
267- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
268- رسول جمشيدي
269- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
270- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
271- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
272- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
273- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
274- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
275- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
276- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
277- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
278- سلیمان جمشیدی
279- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
280- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
281- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
282- دکتر احمد جمشیدی زنجانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
283- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
284- همایون جمشیدیان ، استادیار
285- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، استاد تمام/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
286- محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
287- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
288- دکتر سارا جمهوری ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
289- سید مهدی جمیلی
290- رزیتا جمیلی اسکویی
291- نسرین جناب آقا
292- حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
293- بهروز جنت
294- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
295- محسن جنتی
296- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دکتری مهندسی برق – قدرت
297- سیما جنتیان
298- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
299- حامد جنیدی
300- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
301- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
302- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
303- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
304- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
305- عباس جهان بخشی
306- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
307- علی جهان بینی
308- دکتر احمد جهان لتیباری ، استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
309- عاطفه جهان محمدی ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
310- محمدرضا جهان میری
311- حمید جهانبخش
312- دکتر سعید جهانبخش ، استاد
313- جلال جهانبخشی
314- آرزو جهانبین
315- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
316- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
317- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
318- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
319- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
320- دکتر محسن جهانشاهی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی IEEE Senior member
321- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
322- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
323- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
324- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
325- نصرالله جهانگرد
326- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
327- جواد جهانگیر
328- دکتر غلامحسین جهانگیر ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
329- محمد حسین جهانگیر
330- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
331- دکتر هاشم جهانگیر ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
332- دکتر سکینه جهانگیرزاده ، استادیار گروه مهندسی برق - موسسه آموزش عالی کارون
333- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
334- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
335- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
336- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
337- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
338- محسن جهانگیری
339- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
340- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
341- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
342- عليرضا جهاني
343- دکتر داود جهانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
344- عباسقلی جهانی
345- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
346- دکتر مهدی جهانی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
347- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
348- دکتر فاطمه جهانی شکیب ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
349- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
350- دکتر شهیده جهانیان سادات محله ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
351- نوید جهدی
352- نوید جهدی
353- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
354- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
355- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
356- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
357- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
358- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
359- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
360- اکبر جوادی
361- ایرج جوادی
362- دکتر سامان جوادی
363- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
364- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
365- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
366- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
367- محمد جوادی
368- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
369- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
370- دکتر محمد جوادی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
371- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
372- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
373- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
374- فرناز جوادی گرگری
375- دکتر محمد جوادی مال آباد ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
376- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
377- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
378- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
379- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
380- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
381- مجید جوادیان زاده
382- دکتر سهیلا جوادیان فرزانه ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
383- عباس جوارشکیان
384- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
385- فرهاد جوان
386- جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
387- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
388- دکتر محمد جوان ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
389- محمدرضا جوان
390- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
391- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
392- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
393- علی جوان فروزنده
394- جواد جوان مجیدی
395- محمد جوان نیکخواه ، استاد
396- دکتر محمد حسن جوانبخت ، دانشیار علوم تغذیه گروه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
397- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
398- دکتر سپیده جوانشیر ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
399- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
400- دکتر محمد جوانشیر گیو ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
401- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
402- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
403- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
404- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
405- نادر جوانی
406- محمود جوانی پور
407- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
408- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
409- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
410- سعید جواهرزاده
411- فرید جواهرزاده
412- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
413- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
414- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
415- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
416- محمدرضا جودت
417- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
418- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
419- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
420- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
421- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
422- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
423- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
424- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
425- دکتر بهرام جوکار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
426- علی اکبر جوکار
427- مهدی جوکار
428- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
429- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
430- سمیه جولایی
431- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
432- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
433- دکتر وحید جوهری مجد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
434- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
435- مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- فیلیکس چان ، استاد
4- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
5- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
6- رامیار چتانی
7- علی چراغعلی خانی ، استادیار
8- علی چراغی
9- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
10- دکتر جواد چزگی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
11- کیانوش چقامیرزا
12- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
13- دکتر غلامرضا چگنی زاده ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
14- دکتر محمدعلی چلونگر ، استاد دانشگاه اصفهان
15- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
16- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
17- اسماعیل چمنی
18- دکتر امین چمنی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
19- دکتر ریحانه چمنی ، استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
20- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
21- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
22- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
23- چینگ چنگ لی
24- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
25- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
26- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
27- فرهاد چنگیزی
28- وحید چنگیزی
29- بنویت چنیاس
30- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار دانشگاه دفاع ملی
31- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
32- منوچهر چهاردولی
33- دکتر سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
34- عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
35- شیما چهره ئی
36- دکتر فاطمه چهکندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
37- دکتر مجید چهکندی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
38- دکتر آزاده چوب فروش زاده ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
39- دکتر شهلا چوبچیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
40- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
41- پروفسور علی رضا چوبینه ، استاد
42- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
43- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
44- شمهونا چودهاری
45- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
46- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
47- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
48- محمد جواد چیت ساز
49- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
50- علیرضا چیت سازیان
51- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
52- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
53- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سلما حائری ، هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
2- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
3- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
4- محمدرضا حائری مازندرانی
5- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
6- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
7- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
9- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
10- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
11- غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- مهران حاتم
13- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
14- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
15- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
16- دکتر جواد حاتمی ، استاد گروه علوم تربیتی -تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس
17- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
18- فرزاد حاتمی
19- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
20- محمدرضا حاتمی
21- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
22- عادل حاتمی مربینی
23- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
24- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
25- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
26- دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی ، استاد دانشگاه اصفهان
27- محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
28- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
29- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
30- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
31- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
32- اصغر حاج سقطی
33- خسرو حاج صادقی
34- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
35- دکتر عباسعلی حاج کریمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
36- دکتر نادر حاجلو ، Professor, General Psychology Department, University of Mohagegh Ardabili
37- علي حاجي آقا بزرگي
38- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
39- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
40- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
41- دکتر رضا حاجی آقایی ، دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
42- محسن حاجی آقایی
43- مصطفی حاجی آقایی کشتلی
44- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
45- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
46- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
47- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
48- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
49- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
50- خلیل حاجی پور
51- وحید حاجی پور
52- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
53- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
54- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
55- دکتر علی حاجی خانی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
56- دکتر ابراهیم حاجی دولو ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
57- طیبه حاجی رضایی
58- دکتر ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشکده علوم پزشکی گروه بیو استاتیک دانشگاه تربیت مدرس
59- مهندس احمد حاجی زاده ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
60- دکتر سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس
61- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
62- محمدامین حاجی زاده ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
63- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
64- اکبر حاجی زاده مقدم ، دانشیار
65- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
66- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
67- حسین حاجی سلطانی
68- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
69- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
70- دکتر مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
71- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
72- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
73- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
74- دکتر حمیدرضا حاجی قنبر ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
75- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
76- حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
77- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
78- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
79- عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
80- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
81- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
82- دکتر خدیجه حاجیان ، استادیار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
83- الهه حاجیان حیدری
84- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشگاه
85- زهره حاجیان فروشانی
86- دکتر علیرضا حاجیان نژاد ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
87- ابراهیم حاجیانی
88- دکتر محمود حاجیانی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
89- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
90- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
91- سید داود حاجی‌میررحیمی
92- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
93- معصومه حافظ رضازاده
94- مجتبیض حافظ مکی
95- محمد رضا حافظ نیا
96- دکتر محمدرضا حافظ نیا ، دانشگاه تربیت مدرس
97- احمد حافظی ، مدرس
98- اکرم حافظی
99- رحمت الله حافظی
100- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
101- فردین حافظی
102- دکتر محمدرضا حافظی ، ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
103- مهندس سولماز حافظی زاده
104- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
105- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
106- دکتر مهدی حامد سقایان ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
107- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
108- سمانه حامدی ، استادیار
109- شمیسا حامدی
110- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
111- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
112- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
113- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
114- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
115- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
116- فرح حبیب ، استاد تمام
117- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
118- رضا حبیب اله گرمابکی
119- دکتر اصحاب حبیب زاده ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
120- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
121- طاهر حبیب زاده
122- دکتر محمدجعفر حبیب زاده ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
123- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
124- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
125- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
126- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
127- عـزیزاله حبیبی
128- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
129- بهروز حبیبی
130- بیوک حبیبی ، پروفسور
131- پروفسور جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
132- حمیدرضا حبیبی
133- خسرو حبیبی
134- دکتر زهره حبیبی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
135- سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
136- دکتر عبدالحمید حبیبی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران
137- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
138- دکتر علیرضا حبیبی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه رازی
139- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
140- دکتر فهیمه حبیبی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
141- کیومرث حبیبی
142- محمدحسین حبیبی
143- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
144- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
145- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
146- هنگامه حبیبی
147- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
148- جواد حبیبی تبار
149- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
150- مهدی حبیبی دوست
151- صابر حبیبی سوادکوهی
152- آرش حبیبی لشکری
153- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
154- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
155- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
156- سمیه حجابی
157- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
158- الهه حجازی ، دانشیار
159- جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
160- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
161- رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
162- سحاب حجازی
163- سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
164- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
165- مجید حجازی
166- دکتر نصرت حجازی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
167- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
168- زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
169- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
170- عیسى حجت ، استاد تمام
171- عیسی حجت
172- محمدمهدی حجت
173- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
174- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
175- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
176- دکتر یوسف حجت ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
177- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
178- سعید حجتی
179- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
180- دکتر سید محمد علی حجتی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
181- سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
182- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
183- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
184- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
185- وحید حجتی نیکو
186- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
187- دکتر محمد حجی پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
188- رحیم حداد
189- رضا حداد
190- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
191- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
192- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
193- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
194- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
195- دکتر غلامرضا حدادچی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
196- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
197- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
198- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
199- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
200- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
201- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
202- هدی حدیدی
203- دکتر سعید حدیدی مود ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
204- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
205- بهمن حری امینی
206- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
207- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
208- مهدی حریری ، استادیار
209- دکتر نجلا حریری ، استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
210- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
211- شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
212- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
213- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
214- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
215- وحیده حسامی ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
216- عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
217- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
218- دکتر رضا حسان ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات
219- دکتر مصطفی حسرتی ، دانشیار، دانشگاه رازی
220- دکتر علی حسن آبادی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
221- میرزا حسن الزمان
222- دکتر ابراهیم حسن بیگی ، استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی
223- دکتر محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
224- جعفر حسن پور
225- دکتر حسن حسن پور ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
226- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
227- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
228- زینب حسن پور
229- شهاب حسن پور
230- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
231- دکتر مهدی حسن پور ، استاد گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
232- سمیه حسن پور دربان
233- محمد حسن زاده
234- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
235- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
236- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
237- حامد حسن زاده
238- دکتر حسن حسن زاده ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
239- حسین حسن زاده ، استادیار
240- حمیدرضا حسن زاده
241- دکتر رمضان حسن زاده ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
242- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
243- عاطفه حسن زاده
244- عليرضا حسن زاده
245- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
246- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
247- دکتر علیرضا حسن زاده ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
248- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
249- دکتر محمد حسن زاده ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
250- دکتر نادر حسن زاده ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
251- نیما حسن زاده ، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
252- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
253- حمید حسن زاده اصفهانی
254- دکتر محمدکاظم حسن زاده اقدم ، University of Guilan
255- علی حسن زاده خوئی
256- مجتبی حسن زاده دلوئی
257- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
258- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
259- دکتر رضا حسن ساجدی ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
260- دکتر محمد حسن صادقی مقدم ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
261- کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
262- دکتر عامل حسن مظاهری ، جامعه المصطفی العالمیه
263- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
264- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
265- دکتر صادق حسن نیا ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
266- دکتر علی حسن نیا ، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
267- دکتر محمدرضا حسندخت ، استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.
268- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
269- طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
270- حامد حسنلو
271- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
272- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
273- دکتر رضا حسنوی ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
274- آرمان حسنی ، استادیار
275- دکتر ابوالفضل حسنی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
276- امیر حسنی
277- دکتر بهروز حسنی ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایزان
278- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
279- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
280- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
281- سیدرضا حسنی
282- دکتر عباس حسنی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه
283- علی حسنی
284- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
285- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
286- محمدجواد حسنی
287- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
288- محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
289- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
290- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
291- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
292- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
293- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
294- دکتر علیرضا حسیبی ، رئیس قسمت فضای سبز شهرداری منطقه 12 تهران
295- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
296- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
297- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
298- دکتر داوود حسین پور ، دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
299- سعید حسین پور
300- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
301- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
302- مرتضی حسین پور امام
303- محمدجواد حسین پورفرد
304- دکتر مسعود حسین چاری ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
305- عباسعلی حسین خانزاده
306- الهام حسین خانی
307- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
308- دکتر محمد حسین رامشت ، استاد
309- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
310- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
311- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
312- حسن حسین زاده
313- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
314- سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
315- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
316- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
317- دکتر غلامعلی حسین زاده ، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
318- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
319- متین حسین زاده
320- دکتر محبوبه سادات حسین زاده ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
321- مریم حسین زاده
322- دکتر وحید حسین زاده ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
323- یوسف حسین زاده تروان
324- پروفسور علی حسین زاده دلیر ، استاد دانشکده كشاورزی دانشگاه تبریز
325- کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
326- دکتر معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار دانشگاه الزهرا
327- دکتر علی حسین زاده کاشان ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
328- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
329- دکتر فرهاد حسین زاده لطفی ، Professor of Operation Research, Science and Research Branch, Islamic Azad University
330- دکتر محمد حسین کرمی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
331- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
332- علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
333- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
334- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
335- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
336- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
337- دکتر نرگس حسینمردی ، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
338- خداداد حسینی
339- سید حمزه حسینی
340- سید علی حسینی
341- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
342- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
343- بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
344- بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
345- پریسا حسینی
346- پیام حسینی
347- حامد حسینی
348- زینب السادات حسینی
349- سلمان حسینی
350- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
351- سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
352- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
353- سید تیمور حسینی
354- سید جلال حسینی
355- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
356- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
357- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
358- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
359- دکتر سید سعید حسینی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
360- سید سلیمان حسینی
361- دکتر سید شمس الدین حسینی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
362- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
363- سید طاهر حسینی
364- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
365- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
366- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
367- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
368- دکتر سید علی حسینی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
369- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
370- دکتر سید فخرالدین حسینی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
371- سید کریم حسینی
372- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
373- دکتر سید محسن حسینی ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
374- دکتر سید محمد حسینی ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
375- دکتر سید محمد حسینی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
376- دکتر سید محمد حسینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
377- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
378- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
379- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
380- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
381- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
382- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
383- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
384- سید ناصر حسینی
385- دکتر سید یعقوب حسینی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
386- دکتر سیداحمد حسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
387- دکتر سیداحمد حسینی
388- دکتر سیداحمد حسینی ، گروه آموزشی مدیریت (بازرگانی و دولتی) دانشگاه شاهد
389- دکتر سیداحمد حسینی ، هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
390- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
391- دکتر سیدحسن حسینی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
392- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
393- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
394- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
395- سیدعلی حسینی ، دانشیار
396- دکتر سیدمحمد حسینی ، استادیارگروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی واحد بابل-دانشگاه آزاد اسلامی
397- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
398- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
399- سیدمحمود حسینی
400- سیدوحید حسینی ، استاد
401- عباس حسینی
402- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
403- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
404- دکتر محمد حسین حسینی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
405- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
406- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
407- معصومه حسینی
408- ملیحه سادات حسینی
409- میرزا حسن حسینی ، دانشیار
410- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
411- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
412- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
413- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
414- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
415- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
416- دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
417- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
418- دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.
419- دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
420- دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی
421- حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
422- دکتر داود حسینی چفلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
423- دکتر بابک حسینی خلج ، استاددانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
424- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
425- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
426- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
427- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
428- دکتر سیدحسن حسینی سروری ، استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف
429- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
430- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
431- دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
432- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
433- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
434- موید حسینی صدر ، پروفسور
435- دکتر سیدمحمدرضا حسینی علی آباد ، مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
436- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
437- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
438- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
439- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
440- سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
441- سیداحمد حسینی کازرونی
442- سید حسین حسینی لواسانی
443- سید مصطفی حسینی مزینانی
444- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
445- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
446- سید علی حسینی میلانی
447- سیدمحمد حسینی نژاد
448- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
449- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
450- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
451- سید محمد حسینی نصر
452- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
453- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
454- بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
455- شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
456- دکتر سید جواد حسینی واشان ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
457- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
458- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
459- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
460- دکتر سیمین حسینیان ، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
461- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
462- رویا حسینیان اصفهانی
463- سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
464- پژمان حسینیون
465- سولماز حسینیون
466- دکتر رامین حشمت ، Urology research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
467- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
468- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
469- محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
470- دکتر غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
471- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
472- غنی حشمتی تنکابنی
473- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
474- سعید حصارکی
475- ایوب حضرتی
476- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
477- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
478- محمد حضوری
479- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
480- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
481- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
482- معصومه حق پرست
483- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
484- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
485- دکتر محمد حق پناهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
486- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
487- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
488- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
489- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
490- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
491- دکتر علی حق طلب ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
492- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
493- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
494- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
495- غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
496- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
497- احمد حقانی
498- محمد حقانی
499- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
500- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
501- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
502- علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
503- دکتر عبدالرحیم حقدادی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
504- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
505- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
506- دکتر علی حقی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
507- پروفسور محمودرضا حقی فام ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
508- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
509- دکتر سعید حقیر ، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران
510- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
511- حمید حقیقت
512- سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
513- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
514- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
515- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
516- دکتر محمد حقیقی ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
517- محمد حقیقی ، استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
518- دکتر مریم حقیقی ، مدیر گروه پژوهشی
519- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
520- دکتر امین حقیقی پشتیری ، دانشیار گروه حرارت و سیالات دانشگاه گیلان
521- آزاده حکاک زاده
522- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
523- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
524- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
525- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
526- مسعود حکمی
527- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
528- دکتر احمد حکیم جوادی ، مدیرکل هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس
529- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
530- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
531- دکتر حمید حکیمی
532- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
533- دکتر مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
534- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
535- دکتر علی محمد حکیمیان ، عضو هیئت علمی
536- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
537- محمد حلاج
538- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
539- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
540- دکتر ایمان حلوایی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
541- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
542- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
543- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
544- دکتر حسین حمامی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
545- مرجان حمدالهی
546- دکتر سیدمحمد حمدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
547- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
548- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
549- دکتر علی حمزه ، استاد دانشگاه شیراز
550- جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
551- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
552- حمید حمزه ای
553- دکتر مهدی حمزه پور ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
554- سیدرضا حمزه لو
555- مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
556- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
557- دکتر ماجده حمود ، استاذه بجامعه دمشق
558- نجمه حمید
559- شهربانو حمیدپور
560- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
561- دکتر جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی كامپيوتر - مهندسي نرم افزار، دانشيار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
562- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
563- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
564- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
565- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
566- دکتر سمیه حمیدی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
567- سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
568- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
569- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
570- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
571- دکتر مهرزاد حمیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
572- دکتر زهره حمیدی اصفهانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
573- دکتر محمدتقی حمیدی بهشتی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
574- علي حمیدی زاده
575- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
576- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
577- دکتر محسن حمیدیان پور
578- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
579- پریچهر حناچی
580- پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
581- سیمین حناچی
582- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
583- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
584- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
585- مرتضی حنیفه زاده
586- منصوره حور علی
587- فاطمه حورعلی
588- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
589- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
590- دکتر مهدی حیات زاده ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
591- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
592- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
593- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
594- زهرا حیاتی
595- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
596- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
597- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
598- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
599- دکتر منوچهر حیدر پور ، استاد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
600- نیما حیدر زاده
601- دکتر علیرضا حیدرئی ، دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران
602- ماشااله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
603- مهیار حیدرپور
604- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
605- محمد حیدرزاده
606- دکتر کیوان حیدرنژاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
607- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
608- دکتر علیرضا حیدرنیا ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
609- دکتر احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
610- دکتر اکبر حیدری ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
611- امید حیدری
612- امیر حیدری
613- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
614- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
615- دکتر حامد حیدری ، استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسه آموزش عالی مهر البرز
616- حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
617- حسن حیدری
618- دکتر حسن حیدری ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
619- دکتر حسن حیدری ، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
620- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
621- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
622- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
623- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
624- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
625- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
626- دکتر عباس حیدری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
627- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
628- علی حیدری
629- علی حیدری
630- غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
631- فاطمه حیدری
632- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
633- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
634- دکتر محسن حیدری ، استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
635- دکتر محسن حیدری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
636- محمدمهدی حیدری ، دانشیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
637- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
638- دکتر محمود حیدری ، روانشناسی بکاربسته، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
639- مختار حیدری
640- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
641- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
642- منصور حیدری
643- مهدی حیدری
644- نادر حیدری
645- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
646- محسن حیدری بنی
647- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
648- دکتر حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
649- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
650- کوروش حیدری شیرازی
651- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
652- مرتضی حیدری مظفر
653- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
654- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
655- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
656- دکتر قاسم حیدری نژاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
657- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
658- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
659- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
660- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
661- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
662- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- دکتر احمد علی خائف الهی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
2- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
3- دکتر احمد خاتمی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران
4- دکتر سید مهدی خاتمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
5- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- دکتر مهری خاتمی
7- دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، استاد تمام، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
8- دکتر ناصر خاجی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
9- دکتر جواد خادم ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
10- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
11- دکتر سارا خادم پیر ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
12- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
13- احمد خادم زاده ، استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
14- حمید خادم مسجدی
15- جعفر خادمی
16- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
17- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
18- عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
19- دکتر ملوک خادمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
20- دکتر حبیب اله خادمی اسلام ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
21- دکتر جعفر خادمی حمیدی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
22- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
23- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
24- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
25- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
26- دکتر عباس خاشعی سیوکی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
27- نازیلا خاقانی
28- محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
29- امير خاكباز
30- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
31- سیمین خاکپور
32- محمدرضا خاکزاد
33- مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
34- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
35- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
36- دکتر علی خاکساری رفسنجانی ، استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران
37- مرضیه خاکستری ، دانشیار
38- ایمان خاکی ، استاد دانشگاه | مولف | تکنولوژیست آموزش و پژوهش
39- علی خاکی
40- میلاد خاکی
41- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
42- پروفسور علی خاکی صدیق ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
43- دکتر شهریار خالدی ، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
44- دکتر عبدالواحد خالدی درویشان ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
45- محمد خالدیان
46- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
47- دکتر محمدرضا خالصی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
48- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
49- علی خالق خواه
50- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
51- ابوالفتح خالقی ، استادیار
52- دکتر حسن خالقی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
53- فریبا خالقی سروش
54- علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
55- رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
56- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
57- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
58- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
59- دکتر احمد خامسان ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
60- فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
61- سیدهادی خامنه ای
62- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
63- دکتر ماشاءاله خامه چیان ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
64- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
65- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
66- شعبانعلی خان صنمی
67- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
68- دکتر زینب خانجانی ، استاد دانشگاه تبریز
69- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
70- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
71- دکتر سیداحسان خاندوزی ، استادیار اقتصاد اسلامی
72- مصطفی خانزاده
73- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
74- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
75- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
76- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
77- محمدرضا خانلو
78- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
79- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
80- حسن خانی
81- دکتر حسن خانی ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
82- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
83- دکتر روح الله خانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
84- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
85- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
86- دکتر مرتضی خانی دهنوئی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
87- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
88- هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
89- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
90- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
91- دکتر رمضانعلی خاوری نژاد ، استاد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران
92- علیرضا خاوندی
93- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
94- محمدرضا خباز تمیمی
95- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
96- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
97- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
98- دکتر محمد خبیری ، دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
99- علیرضا ختایی ، استاد
100- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
101- دکتر داود خجسته ، University of Guilan
102- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
103- حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
104- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
105- رضا خجسته مهر
106- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
107- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
108- دکتر روشنک خدابخش ، دانشیار دانشگاه الزهراء
109- حمید خدابخشی
110- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
111- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
112- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
113- امین خدابخشیان
114- دکتر صابر خدابنده ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
115- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
116- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
117- دکتر محمد کریم خداپناهی ، دانشگاه شهید بهشتی
118- دکتر سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
119- دکتر فرهاد خداداد کاشی ، استاد دانشگاه پیام نور
120- ابوالحسن خدادادپور
121- دکتر سیدحمید خدادادحسینی ، استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
122- ایرج خدادادی
123- جواد خدادادی
124- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
125- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
126- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
127- دکتر احمد خدادادی دربان ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
128- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
129- علی اصغر خدادوست آرانی
130- دکتر بهروز خدارحمی ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
131- حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
132- دکتر محمدفرید خدارحمی ، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
133- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
134- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
135- عباس خدامرادی
136- محمد خدامرادی
137- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
138- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
139- حمیده خداویسی
140- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
141- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
142- دکتر ابراهیم خدایار ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
143- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
144- ابوذر خدایاری
145- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
146- دکتر عباس خدایاری
147- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
148- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
149- دکتر علی خدایی ، استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
150- غلامحسن خدایی
151- زینب خدری
152- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
153- غلامحسین خدری ، دانشیار
154- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
155- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
156- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
157- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
158- فاطمه خرازی افرا
159- محمد خرازی افرا
160- دکتر علیرضا خرازی پور ، استاد، دانشگاه گوتینگن، آلمان
161- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
162- مهرناز خراسانچی
163- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
164- سیدعلی خراسانی
165- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
166- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
167- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
168- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
169- دکتر سرور خراشادی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
170- دکتر محمد خراشادی زاده ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
171- دکتر سعید خراشادیزاده ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
172- دکتر سید محمد خراشادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
173- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
174- منوچهر خرایی
175- منیره خردادمهر
176- سعید خردمندی
177- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
178- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
179- حسن خرقانی
180- دکتر حسن خرقانی ، استاذ مشارک بالجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه
181- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
182- الهام خرم
183- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
184- سیروس خرم
185- سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
186- کاظم خرم دل
187- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
188- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
189- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
190- دکتر محمدباقر خرمشاد ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
191- بهاء الدین خرمشاهی
192- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
193- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
194- دکتر فائزه خرمیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
195- منوچهر خرمین
196- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
197- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
198- احمدرضا خزائی
199- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
200- پروفسور زهرا خزائی ، Professor of University of Qom
201- مهندس محسن خزائی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
202- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
203- دکتر احمد رضا خزاعی ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
204- امین خزاعی
205- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
206- دکتر سمانه خزاعی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
207- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
208- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
209- ایمان خزایی
210- پژمان خزایی
211- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
212- دکتر شیرزاد خزایی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
213- دکتر محمد خزایی ، استاد گروه گرافیک دانشگاه تربیت مدرس
214- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
215- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
216- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
217- مجید خزعلی
218- دکتر علی خزلی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
219- دکتر حسین خزیمه نژاد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
220- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
221- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
222- قدرت الله خسرو شاهی
223- امیر خسروانی
224- امیر خسروانی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
225- دکتر هوشنگ خسروبیگی ، دانشیار تاریخ دانشگاه پیام نور
226- دکتر عبدالحسین خسروپناه ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
227- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
228- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
229- نرجس خسروجردی
230- اصغر خسروشاهی اصل
231- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
232- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
233- دکتر احمد خسروی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
234- دکتر احمد خسروی ، استادیار گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
235- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
236- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
237- حسن خسروی
238- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
239- دکتر زهره خسروی ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
240- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
241- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
242- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
243- فریبرز خسروی
244- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
245- کیانوش خسروی
246- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
247- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
248- دکتر محمد حسین خسروی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
249- محمدرضا خسروی
250- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
251- دکتر محمود خسروی ، دانشیار، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
252- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
253- میثم خسروی
254- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
255- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
256- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
257- دکتر کورش خسروی دارانی ، استادیار شیمی فیزیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
258- مسلم خسروی زارگز ، مربی گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
259- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
260- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
261- عیسی خشرو رودبارکی
262- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
263- سلمان خضرایی
264- دکتر حامد خضرزاده ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
265- سید رضا خضری
266- احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
267- علیرضا خضریان
268- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
269- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
270- دکتر سمانه خطی ، استاد دانشگاه
271- محمد خطیب
272- دکتر محمدمهدی خطیب ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
273- نازیلا خطیب زنجانی
274- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
275- دکتر تکتم خطیبی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
276- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
277- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
278- داوود خطیبی تبار
279- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
280- دکتر محسن خطیبی نیا ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
281- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
282- حمید خلج
283- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
284- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
285- دکتر حمیدرضا خلجی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
286- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
287- ابوالفضل خلخالی
288- مریم خلخالی
289- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
290- دکتر جواد خلعتبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
291- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
292- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
293- امیرحسین خلوتی
294- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
295- محمدعلی خلیجی
296- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
297- دکتر مجتبی خلیفه ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
298- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
299- جعفر خلیل پور
300- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
301- دکتر سیدمحمدرضا خلیل نژاد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
302- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
303- رضا خلیلی
304- سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
305- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
306- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
307- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
308- محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
309- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
310- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
311- نصراله خلیلی
312- دکتر مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
313- بیژن خلیلی مقدم
314- دکتر صادق خلیلیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
315- مرتضی خمیری
316- جواد خمیس آبادی
317- علی خنجری
318- دکتر محمد خنجری صادق ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
319- محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
320- دکتر نجله خندق ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
321- حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
322- غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
323- دکتر خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
324- غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
325- محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
326- محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
327- امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
328- محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
329- غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
330- دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
331- محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
332- داتیس خواجه‌ئیان
333- نادر خواجه‌احمدعطاری
334- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
335- احسان خواجویی
336- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
337- امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
338- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
339- رحمت اله خوارزمی
340- دکتر علیرضا خواستان ، دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
341- محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
342- محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
343- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
344- دکتر علی خوانین ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
345- دکتر علیرضا خوانین زاده ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
346- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
347- دکتر میترا خوبی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
348- محمد خوران
349- علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
350- صدیقه خورشید
351- دکتر محسن خورشید زاده ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
352- عباس خورشیدی
353- دکتر محمدرضا خورشیدی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
354- مریم خورشیدی
355- عبدالحمید خورشیدیان
356- مهندس مجید خورشیدیان
357- ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
358- دکتر داود خوزان ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
359- علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
360- رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
361- غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
362- دکتر بهادر خوش بیان ، رزیدنت رادیولوژی
363- علیرضا خوش تراش
364- محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
365- دکتر محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
366- نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
367- دکتر مسعود خوش سلیقه ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
368- هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
369- محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
370- ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
371- بهرام خوش نویسان
372- محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
373- علی خوشبخت
374- دکتر جعفر خوشبختی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
375- دکتر رحیم خوشبختی سرای ، استاد دانشگاه صنعتی سهند
376- محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
377- مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
378- حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
379- کاظم خوشدل
380- مریم خوشفکر
381- دکتر فرزین خوشکار ، استادیار موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه
382- مانا خوشکام
383- مریم خوشنویس
384- دکتر رابعه خوشنویس زاده ، استادیار بیوفیزیک، گروه بیوشیمی بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، تهران، ایران
385- مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
386- دکتر امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
387- مهندس سیدمحمد خویی ، مدیر داخلي فصلنامه علمي مجلس و راهبرد
388- ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
389- مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
390- علی اکبر خیاط
391- دکتر مهدی خیاط ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
392- دکتر مجید خیاط خلقی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
393- سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
394- علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
395- محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
396- افشین خیام
397- دکتر سید مجتبی خیام نکوئی ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
398- سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
399- محمد خیر
400- مهدی خیر اندیش ، دانشیار
401- محمد حسن خیرآور ، مشاور مدیریت
402- رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
403- علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
404- دکتر مژگان خیرالهی ازناوله ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
405- حامد خیرالهی میدانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اماکن ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
406- سید مهدی خیراندیش
407- عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
408- معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
409- مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
410- ایمان خیرخواه ، مدیر گروه دانشگاه
411- مهدی خیرمند
412- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
413- حسن خیری ، استاد یار
414- سلیمان خیری
415- عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
416- هوشنگ خیری
417- حسین خیری استیار
418- دکتر محمد علی خیلی اردکانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

د

1- استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- زکیه دائمی
3- دکتر هاشم داداش پور ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
4- صادق داداشی
5- علیرضا داداشی
6- محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
7- علیرضا داداشی جوکندان
8- فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
9- پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
10- احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
11- پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
12- دکتر مرضیه دادخواه آسمان ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
13- علیرضا دادرس
14- سجاد دادفر
15- سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
16- شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
17- علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
18- یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
19- یعقوب دادگر اصل
20- سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
21- ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
22- فضیله دادورخانی
23- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
24- حسین دارآفرین
25- دکتر جلیل دارا ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
26- بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
27- حجت الله دارابی
28- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
29- علی دارابی
30- دکتر علی دارابی ، دانشگاه صداوسیما
31- مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
32- بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
33- دکتر پریسا دارویی ، استادیار گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنر اصفهان
34- بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
35- رابرت داستال
36- محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
37- علی داسمه
38- لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
39- معصومه دامغانی
40- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
41- تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
42- دکتر الهام دانائی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
43- احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
44- ابوالفضل دانای
45- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
46- مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
47- حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
48- دکتر حسن دانایی فرد ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
49- شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
50- پروفسور عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
51- فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
52- داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
53- داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
54- حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
55- فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
56- فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
57- عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
58- دکتر خسرو دانشجو ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
59- دکتر سارا دانشجو ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
60- دکتر فرهاد دانشجو ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
61- کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
62- افخم دانشفر ، دانشیار
63- فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
64- کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
65- امیر دانشگر
66- محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
67- سارا دانشمند
68- دکتر سعید دانشمند ، Associate Professor; Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University Majlesi Branch, Isfahan, Iran
69- مزدک دانشور
70- محمود دانشور کاخکی ، استاد
71- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
72- جهانبخش دانشیان ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
73- جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
74- سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
75- زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
76- البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
77- دکتر بهنام داودی ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
78- سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
79- ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
80- علیرضا داودیان
81- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
82- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
83- محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
84- رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
85- شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
86- دکتر علی داوری ، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
87- فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
88- کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
89- مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
90- مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
91- حامد داوری اردکانی ، استادیار
92- رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
93- فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
94- نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
95- غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
96- مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
97- محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
98- دکتر مسعود داوری نژاد مقدم ، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه
99- اسماعیل داوود آبادی
100- ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
101- ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
102- دکتر رزیتا داوودی ، Assistant Professor, Research Center for Patient Safety, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
103- سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
104- سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
105- علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
106- محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
107- محمد داوودی
108- محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
109- مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
110- دکتر محمد سعید دایر ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
111- ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
112- وان یانگ داییس
113- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
114- علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
115- عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
116- روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
117- رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
118- مارسین دبوسکی
119- ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
120- بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
121- دکتر حکیمه دبیران
122- محمد دبیرمقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
123- دکتر بهاره دبیرمنش ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
124- حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
125- دکتر رحیم دبیری ، Department of Geology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
126- روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
127- شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
128- شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
129- سید حسین دخانچی
130- کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
131- دکتر سارا درباری کوزه کنان ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
132- سیدعلی دربانی
133- دکتر مسعود دربندی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
134- دکتر فریبرز درتاج ، استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
135- حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
136- حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
137- سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
138- سیدعلیرضا درخشان
139- شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
140- دکتر علی درخشان ، استادیار دانشگاه گلستان
141- مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
142- امیر درخشان مهر
143- نجلا درخشانی
144- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
145- رضا درخشنده
146- کتایون درخشنده
147- جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
148- دکتر صادق دردایی ، استادیار دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای دانشگاه تربیت مدرس
149- دکتر رضا دررودی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
150- دکتر علی درزی ، استاد، دانشگاه تهران
151- عبدالله درزی نفتچالی
152- احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
153- مریم درستکار
154- رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
155- حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
156- محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
157- فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
158- دردانه دُره
159- شکیبا درهگی
160- دکتر ولی درهمی ، استاد دانشگاه یزد
161- دکتر فریبرز درودی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
162- دکتر فاطمه درودیان ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
163- س دروسان
164- ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
165- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
166- جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
167- جهانگیر درویش بانی
168- رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
169- علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
170- محمد درویش زاده ، رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران
171- دکتر ابوالفضل درویشوند ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
172- اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
173- دکتر فرشاد درویشی ، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی
174- فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
175- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
176- محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
177- هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
178- یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
179- علی درویشی بلوریان
180- داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
181- دکتر فرهاد درویشی سه تلانی ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
182- دکتر بهروز دری ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
183- حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
184- دکتر نجمه دری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
185- دکتر صادق دری نوگورانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
186- دکتر فرهاد دریانوش ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
187- تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
188- عباسعلی دریایی
189- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
190- احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
191- فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
192- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
193- دکتر کاظم دزفولیان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
194- بهادر دژاگه ، کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک و مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
195- فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
196- امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
197- محمود دژکام
198- صنم دژم
199- فرزان دست بوس
200- بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
201- سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
202- علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
203- دکتر محسن دستگیر ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
204- محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
205- دکتر مهدی دستورانی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
206- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
207- دکتر یاور دشت بانی ، دکتری علوم اقتصادی
208- دکتر زهرا دشت بزرگی ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران
209- تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
210- مجید دشتی ، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
211- مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
212- مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
213- علی دشتی شفیعی
214- سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
215- عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
216- اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
217- حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
218- دکتر حبیب اله دعائی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
219- دکتر داوود دعاگویان ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
220- منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
221- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
222- دکتر سعید دقیقی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
223- محمد دقیقی ، دانشیار
224- نیوشا دقیقی ماسوله
225- نیوشا دقیقی ماسوله ، کارشناس ارشد ایرانشناسی گرایش تاریخ از دانشگاه دولتی
226- دکتر محمدقربان دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
227- ماندانا دل آرا
228- دکتر علی دل پیشه ، Department of Child and Reproductive Health, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, UK.
229- دکتر مسعود دل خواه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
230- علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
231- علی دلاور
232- دکتر علی دلاور ، استاد تمام هیات علمی گروه سنجش و اندازه گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
233- دکتر مجید دلاور ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
234- محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
235- دکتر محمدآقا دلاور پور ، استادیار دانشگاه سمنان
236- حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
237- دکتر حمید دلاوری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
238- سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
239- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
240- حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
241- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
242- دکتر جلیل دلخواه ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
243- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
244- دکتر سیدحامد دلخوش ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
245- حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
246- مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
247- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
248- شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
249- ئاکو دلگشاد
250- دکتر ندا دلیر ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
251- نیره دلیر ، دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
252- لیلا دلیری
253- محمدرضا دلیری
254- مقصود دلیری
255- دکتر عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
256- سورش دمان ، استاد مدیریت
257- بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
258- عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
259- علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
260- عادل دنیایی
261- وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
262- محمدرضا ده بزرگی
263- امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
264- دکتر سحر ده یوری ، Assistant Professor, Islamshahr, Islamic Azad University
265- علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
266- بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
267- علی دهباشی
268- دکتر مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
269- دکتر مجید دهبیدی پور ، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
270- فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
271- دکتر مجتبی دهدار ، مشاور تحصیلی اموزش و پرورش
272- دکتر زهره دهدشتی شاهرخ ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی
273- سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
274- دکتر مجتبی دهستانی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
275- دکتر مریم دهستانی اردکانی ، دانشیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
276- عباس دهش ور
277- حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
278- غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
279- دکتر محمدرضا دهشیری ، استاد روابط بین الملل دانشکده وزارت امور خارجه، تهران، ایران
280- امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
281- حسین دهقان
282- رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
283- رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
284- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
285- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
286- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
287- مهندس صمد دهقان ، مدیر آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
288- علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
289- فاطمه دهقان
290- محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
291- مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
292- یوسف دهقان
293- محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
294- امین دهقان قهفرخی
295- دکتر بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
296- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
297- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
298- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
299- محمود دهقان نیری
300- دکتر محمود دهقان نیری ، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
301- دکتر رضا دهقانزاده ریحانی
302- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
303- امیراحمد دهقانی
304- حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
305- دکتر حمید دهقانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
306- روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
307- سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
308- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
309- علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
310- فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
311- ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
312- دکتر محسن دهقانی ، روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
313- محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
314- دکتر مسعود دهقانی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
315- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
316- دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد کسب وکار - دانش آموخته رشته کارآفرینی دانشگاه تهران
317- سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
318- عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
319- حسین دهقانی سانیج
320- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
321- سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
322- امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
323- سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
324- فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
325- مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
326- مهدی دهمرده
327- رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
328- نظام علی دهنوی
329- رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
330- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
331- ناصر دواتگر
332- علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
333- پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
334- امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
335- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
336- ماریا دوتسنکو
337- سارا دودانگه
338- داوود دورانیان
339- جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
340- محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
341- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
342- حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
343- احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
344- حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
345- علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
346- محمدرضا دوستان
347- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
348- مهندس علی دوستی ، بنیانگذار رادیو معدن
349- علی دوستی
350- دکتر محمد رضا دوستی ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
351- وحید دوستی
352- محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
353- حبیب دوستی فر
354- پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
355- شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
356- مهندس احمد دولت خواه ، مدیرمسئول
357- مهندس احمد دولت خواه ، .
358- شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
359- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
360- فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
361- علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
362- حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
363- داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
364- داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
365- فتح الله دویرانی
366- منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
367- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
368- نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
369- ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
370- رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
371- دکتر قاسمعلی دیانتی تیلکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
372- زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
373- امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
374- دکتر محمد مهدی دیانی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
375- محمدعلی دیانی
376- محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
377- داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
378- سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
379- دکتر مسعود دیدارخواه ، استادیار گروه آموزشکده کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
380- شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
381- صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
382- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
383- حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
384- مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
385- فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
386- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
387- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
388- دکتر علی دینی ، استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
389- علی دینی ترکمانی
390- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
391- جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
392- علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران
393- اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
394- علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- مهدی ذاکر اکبری
2- سعید ذاکر بستان آباد
3- سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
4- دکتر کیانوش ذاکرحقیقی ، دانشیار گروه شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
5- محمدرضا ذاکرزاده
6- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
7- احمد ذاکری
8- دکتر جبار علی ذاکری ، ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران
9- دکتر علیرضا ذاکری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
10- محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
11- محمد حسین ذاکری
12- مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
13- ناصر ذاکری
14- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
15- سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
16- مهدی ذاکریان
17- حسین ذبحی
18- ابوالقاسم ذبیح الله
19- سید مجید ذبیح زاده
20- آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
21- اطهره ذبیحی
22- حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
23- علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
24- محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
25- محمد ذبیحی
26- کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
27- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
28- حسین ذکاوتی زاده
29- علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
30- عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
31- امیرحسین ذکرگو
32- غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
33- دکتر سید حسام الدین ذگردی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
34- محمد ذوالحواریه
35- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
36- حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
37- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
38- احمدرضا ذوالفقاری
39- دکتر حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
40- رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
41- سهیل ذوالفقاری
42- دکتر سید علیرضا ذوالفقاری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
43- شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
44- عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
45- محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
46- دکتر مهدی ذوالفقاری ، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
47- میترا ذوالفقاری
48- شهرام ذوالقدر
49- خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
50- دکتر علیرضا ذوالقدر اصلی ، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
51- محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
52- محمدهادی ذوالنوریان
53- حسن ذوقی
54- دکتر محمدجواد ذوقی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
55- مهدی ذوقی
56- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران

ر

1- جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- دکتر هانی رئوف شیبانی ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
3- بهمن رئوفی
4- سهیل رئوفی
5- دکتر محمدرضا رئوفی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
6- سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
7- دکتر سید ناصر رئیس السادات ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
8- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
9- فریبرز رئیس دانا
10- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
11- رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
12- امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
13- احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
14- احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
15- دکتر حیدر رئیسی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
16- زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
17- کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
18- لیلا رئیسی ، استادیار بهداشت باروری
19- مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
20- غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
21- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
22- فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
23- سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
24- رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
25- مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
26- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
27- محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
28- مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
29- ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
30- عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
31- عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
32- لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
33- دکتر ابوالقاسم رادفر ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران . ایران.
34- محمدرضا رادفر ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
35- حامد رادمرد
36- عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
37- مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
38- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
39- مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
40- هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
41- محمد رادور
42- رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
43- مهدی رازانی ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
44- علی رضا رازقی
45- ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
46- فيروز رازنهان
47- ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
48- رضا راستخواه
49- ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
50- نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
51- عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
52- عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
53- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
54- دکتر میترا راستگو مقدم ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
55- دکتر امیر راستی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
56- جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
57- دکتر عمران راستی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
58- بهزاد راسخ
59- حسین راسخ
60- فاطمه راسخ
61- دکتر کرامت اله راسخ ، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
62- نازنین راسخ
63- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
64- سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
65- دکتر علی اکبر راسخی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
66- جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
67- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
68- محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
69- حمید راشدی ، دانشگاه تهران
70- کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
71- هادی راشدی ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
72- وحید راشدی
73- احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
74- زهره راشکی
75- سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
76- جلال راعی
77- جلال راعی ، استاد یار
78- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
79- محمد راعی
80- عباس راعی تبار
81- محمدعلی راغبی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
82- دکتر مهدی راغبی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
83- حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
84- زهرا راکعی
85- فاطمه راکعی
86- محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
87- علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
88- غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
89- غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
90- دکتر رسول راهنمائی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
91- سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
92- دکتر اعظم راود راد ، استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
93- اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
94- حسین رایتی مقدم
95- بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
96- محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
97- حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
98- داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
99- طاها ربانی
100- محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
101- محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
102- مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
103- دکتر مهدی ربانی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
104- علی ربانی خوراسگانی
105- دکتر سیدعلی اکبر ربیع نتاج ، استاد دانشگاه مازندران
106- دکتر محمدمهدی ربیعه ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
107- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
108- شهنوش ربیعی
109- اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
110- بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
111- حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
112- زهرا ربیعی
113- سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
114- علی ربیعی
115- دکتر کامران ربیعی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
116- دکتر محمد ربیعی
117- دکتر محمد ربیعی ، استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
118- مریم ربیعی
119- ولی ربیعی ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
120- دکتر امید ربیعی مطلق ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
121- محمدمهدی رجا
122- مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
123- ناهید رجائی
124- نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
125- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
126- سیدمحمدکاظم رجایی
127- شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
128- طاهر رجایی ، دانشیار ع