آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- دکتر مهدی آبادی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
4- مینا آبادی
5- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
6- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
7- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
8- حبیب آبدوست
9- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
10- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
11- دکتر مهدیه آبروش ، استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران
12- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
13- سارا آبرون
14- دکتر سعید آبرون ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
15- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
16- دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی ، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اردکان
17- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
18- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
19- سید آرشام آتش زر
20- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
21- محمدرضا آتشین صدف
22- دکتر عاطفه آجری آیسک ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
23- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
24- دکتر بهرام آجورلو ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
25- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
26- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
27- شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
28- دکتر الهام آخوندزاده نوقابی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
29- دکتر علی محمد آخوندعلی ، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
30- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
31- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
32- دکتر فرهاد آخوندی
33- دکتر محمدباقر آخوندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
34- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
35- پروفسور محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
36- دکتر علی آدمی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
37- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
38- دکتر عادل آذر ، استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
39- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
40- مائده آذربایجانی
41- دکتر محمدعلی آذربایجانی ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
42- حجة الاسلام مسعود آذربایجانی ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
43- علیرضا آذربخت
44- علیرضا آذربخت بنکده
45- محمدتقی آذرشب
46- دکتر محمدعلی آذرشب ، استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران.
47- ایرج آذرفزا
48- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
49- دکتر فرهاد آذرمی آتاجان ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
50- دکتر آذرتاش آذرنوش ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
51- دکتر حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
52- دکتر امیر آذرون ، دانشگاه سیمون فریزر
53- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
54- دکتر علاءالدین آذری ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
55- دکتر هاجر آذری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
56- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
57- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
58- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
59- اسماعیل آذغ
60- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
61- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
62- محمد جواد آذین فر
63- رضا آراد منش
64- نگار آرازشی
65- پروفسور حمیدرضا آراسته ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
66- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
67- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
68- محمدرضا آراستی
69- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
70- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
71- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
72- وحید آرایی
73- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
74- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
75- دکتر بهروز آرزو ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
76- علیرضا آرش پور
77- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
78- محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
79- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
80- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
81- مهندس فریدون آرمانفر ، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
82- پروفسور پرویز آرمانی ، دانشیار
83- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
84- دکتر محمد آرمند ، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
85- رحمان آرمیده
86- موسی آرمیده
87- محسن آرمین
88- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
89- دکتر بهاره آروین ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
90- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
91- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
92- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
93- دکتر محمد هادی آریائی منفرد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
94- علی آریاپور
95- دکتر سعید آریاپوران ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
96- دکتر احمد آریافر ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
97- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
98- دکتر حسین آریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
99- دکتر حمیدرضا آریانپور ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
100- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
101- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
102- مجید آرین زادگان
103- سالار آرین مقدم
104- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
105- برهان آزاد
106- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
107- دکتر تقی آزاد ارمکی ، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
108- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
109- دکتر پرویز آزاد فلاح ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران
110- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
111- محسن آزادبخت
112- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
113- دکتر داود آزادفر ، دانشیار
114- دکتر بهزاد آزادگان ، گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
115- حمید آزادگان
116- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
117- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
118- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
119- امین آزادی
120- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
121- دکتر شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
122- دکتر علی رضا آزادی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
123- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
124- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
125- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
126- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
127- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
128- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
129- کیوان آزادیخواه
130- دکتر کریم آزالی علمداری ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
131- دکتر سید علی آزرم سا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
132- سمیه آزرمی
133- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
134- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
135- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
136- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
137- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
138- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
139- محمد آستانه اصل
140- سجاد آستانی
141- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
142- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
143- مهدی آشتیانی
144- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
145- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
146- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
147- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
148- آیه آشفته یزدی
149- حسام الدین آشنا
150- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
151- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
152- دکتر محمد آشوری ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
153- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
154- محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
155- مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
156- حسین آشیانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
157- مازیار آصفی
158- آیدین آغداشلو
159- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
160- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
161- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
162- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
163- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
164- علی رضا آقا حسینی
165- دکتر علی آقا صفری ، جامعه المصطفی العالمیه
166- مهندس رضا آقا طاهر ، رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی
167- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
168- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
169- دکتر علی اکبر آقا کوچک ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
170- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
171- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
172- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
173- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
174- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
175- اسماعیل آقائی زاده
176- محمدرضا آقاابراهیمی ، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
177- احسان آقابابایی
178- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
179- سیدکیوان آقابیک ایگلی
180- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
181- دکتر حسنعلی آقاجانی ، استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
182- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
183- دکتر سعید آقاجانی ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
184- فاطمه آقاجانی
185- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
186- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
187- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
188- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
189- مهرداد آقاجانی
190- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
191- حسین آقاجانی اصفهانی
192- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
193- حسین آقاحسینی
194- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
195- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
196- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
197- علی آقازادگان
198- دکتر جمشید آقازاده ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
199- ابوالفضل آقاسی
200- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
201- دکتر مجید آقاعلیخانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
202- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
203- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
204- داوود آقامحمدی
205- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
206- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
207- علی آقامحمدی
208- دکتر حمیدرضا آقامحمدیان ، استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
209- سیدمحمدکاظم آقامیر
210- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
211- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
212- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
213- دکتر توکل آقایاری هیر ، دانشیار
214- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
215- اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
216- دکتر اصغر آقایی ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
217- پروفسور اصغر آقایی ، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
218- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
219- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
220- خانوم آقایی
221- سیدعلی آقایی
222- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
223- دکتر محمد جعفر آقایی ، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
224- محمدرضا آقایی
225- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
226- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
227- دکتر حسین آقایی جنت مکان ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
228- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
229- آرش آقایی فر
230- حسین آقایی نیا
231- همیرا آگاه
232- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
233- یاسمین آل آقا
234- علیرضا آل ابراهیم
235- دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
236- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
237- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
238- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
239- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
240- دکتر سوسن آل رسول ، استاد گروه عرفان اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
241- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
242- رویا آل عمران
243- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
244- آیدا آل هاشمی
245- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
246- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
247- دکتر عبدالله آلبوغبیش ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
248- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
249- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
250- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
251- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
252- ژاله آموزگار
253- دکتر طیبه آموزگار ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان
254- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
255- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
256- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
257- عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
258- دکتر سعیده آهنگری
259- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
260- مجید آوج ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان
261- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
262- سروش آوخ
263- کیامهر آویژه
264- محمدباقر آیانی
265- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
266- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
267- دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
268- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
269- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
270- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
271- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
272- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
273- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
274- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
275- علی آیتی
276- دکتر بیتا آیتی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
277- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
278- دکتر علی آیتی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
279- دکتر محسن آیتی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
280- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
281- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
282- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
283- سیمون آیوازیان
284- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
285- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- دکتر جلیل ا فاروقی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
2- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
3- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
4- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
5- دکتر معصومه ابتکار ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
6- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
7- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
8- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
9- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
10- اساما ابراهیم ازوی
11- نیازعلی ابراهیم پاک
12- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
13- حبیب ابراهیم پور
14- دکتر حسین ابراهیم پور
15- دکتر رضا ابراهیم پور ، دانشگاه شهید رجائی، تهران، ایران
16- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
17- صادق ابراهیم پور
18- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
19- امیر ابراهیم زاده
20- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
21- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
22- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
23- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
24- علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
25- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
26- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
27- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
28- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
29- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد،
30- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
31- ابوالقاسم ابراهیمی
32- دکتر افشین ابراهیمی ، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
33- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
34- پریسا ابراهیمی
35- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
36- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
37- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
38- دکتر خدایار ابراهیمی ، استادیار
39- رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
40- رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
41- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
42- دکتر زهره ابراهیمی ، مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
43- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
44- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
45- دکتر سید ابراهیم ابراهیمی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
46- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
47- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
48- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
49- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
50- طاهر ابراهیمی
51- حجة الاسلام عباسعلی ابراهیمی
52- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
53- عطاالله ابراهیمی
54- عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
55- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
56- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
57- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
58- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
59- محسن ابراهیمی
60- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
61- محمدمهدی ابراهیمی
62- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
63- مرضیه ابراهیمی
64- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
65- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
66- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
67- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
68- دکتر مهدی ابراهیمی ، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
69- دکتر مهدی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
70- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
71- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
72- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
73- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
74- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
75- صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
76- دکتر مسعود ابراهیمی کچویی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
77- مریم ابراهیمی کیا
78- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
79- دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
80- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
81- دکتر حامد ابراهیمیان ، دانشیار، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
82- دکتر حجت الله ابراهیمیان
83- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
84- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
85- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
86- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
87- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
88- دکتر حمید ابریشمی ، استاد دانشگاه تهران
89- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
90- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
91- سید مجتبی ابطحی
92- سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
93- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
94- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
95- سید محمدرضا ابن الرسول
96- دکتر مجید ابن الرضا
97- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
98- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
99- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
100- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
101- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
102- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
103- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
104- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
105- محمد ابوالحسنی
106- زهرا ابوالحسنی چیمه
107- دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
108- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
109- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
110- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
111- عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
112- پروفسور عباس ابوالقاسمی ، استاد- دانشگاه گیلان
113- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
114- دکتر محمود ابوالقاسمی ، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
115- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
116- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
117- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
118- شبان ابوحسین
119- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
120- دکتر داریوش ابوحمزه ، مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت
121- دکتر حمیدرضا ابوطالبی ، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
122- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
123- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
124- اسمعیل ابونوری ، استاد تمام
125- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
126- بهزاد اتابکی
127- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
128- منصوره اتحادیه
129- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
130- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
131- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
132- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
133- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری ، دانشیار علوم اقتصادی
134- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
135- دکتر حمید اجتهادی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
136- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
137- عبدالمهدی اجلالی
138- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
139- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
140- مجید احتشامی
141- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
142- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
143- دکتر مجید احتیاط ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
144- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
145- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
146- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
147- دکتر پرویز احدی ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
148- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
149- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
150- فاطمه احدی
151- دکتر محمدرضا احدی ، دانشیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
152- ایمان احدی اخلاقی
153- ابراهیم احدی قورتولمش ، پژوهشگر تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی/سازمان حج و زیارت
154- جواد احدیان ، دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
155- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
156- محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
157- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
158- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
159- دکتر سیدرضا احسان پور ، استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
160- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
161- دکتر علی اکبر احسانپور ، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
162- افسانه احسانی
163- دکتر علی رضا احسانی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
164- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
165- دکتر محمد احسانی ، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
166- محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
167- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
168- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
169- محمدمهدی احسانی فر
170- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
171- مهدی احسانیان منفرد
172- دکتر ستاره احسنت ، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
173- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
174- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
175- دکتر قدسی احقر ، استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
176- منوچهر احقر
177- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
178- دکتر محمد احمد پناه ، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
179- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
180- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
181- دکتر حامد احمد زاده ، استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
182- دکتر علی محمد احمد وند ، استاد دانشگاه امام حسین
183- علی احمدآبادی
184- دکتر مجتبی احمدآبادی ، قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
185- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
186- دکتر سید ابوتراب احمدپناه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
187- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
188- بهروز احمدپور
189- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
190- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
191- مهندس حامد احمدزاده ، دانشجوی phd
192- رسول احمدزاده
193- علی احمدزاده
194- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
195- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
196- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
197- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
198- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
199- محمدرضا احمدنسب
200- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
201- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
202- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
203- احمد احمدی
204- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
205- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
206- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
207- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
208- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
209- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
210- دکتر اکرم احمدی ، معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
211- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
212- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
213- دکتر پرویز احمدی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
214- جعفر احمدی
215- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تریبت مدرس
216- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
217- دکتر حجت احمدی
218- حسن احمدی
219- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
220- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
221- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
222- دکتر خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم،تهران،ایران
223- خلیل احمدی ، استادیار
224- دکتر روح الله احمدی ، دانشیار دانشکده فناوری‌های نوین گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
225- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
226- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
227- سلیمان احمدی ، دانشیار
228- سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
229- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
230- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
231- مهندس سیدبدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس
232- دکتر سیدعبدالحمید احمدی ، دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی
233- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
234- شیرین احمدی
235- عاطفه احمدی
236- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
237- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
238- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
239- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
240- دکتر علی محمد احمدی ، استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
241- دکتر علیرضا احمدی ، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
242- دکتر عمران احمدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
243- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
244- دکتر فتاح احمدی ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
245- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
246- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
247- دکتر فضل اله احمدی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
248- فیروزه احمدی
249- دکتر گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
250- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
251- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
252- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
253- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
254- محمد احمدی
255- محمد احمدی
256- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
257- دکتر محمدتقی احمدی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
258- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
259- دکتر محمدرحیم احمدی ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
260- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
261- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
262- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
263- دکتر محمود احمدی ، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
264- دکتر مرتضی احمدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
265- دکتر مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
266- مهرداد احمدی
267- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
268- دکتر نیما احمدی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
269- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
270- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
271- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
272- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
273- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
274- دکتر زهرا احمدی اردکانی ، مربی گروه مشاوره دانشگاه اردکان
275- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
276- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، مشاور اقتصادی فرمانداری شهرستان نمین -شهردار شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
277- زهرا احمدی بروغنی ، مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
278- دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
279- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
280- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
281- پروفسور سجاد احمدی زاد ، استاد دانشگاه
282- سوران احمدی زاد
283- سجاد احمدی زاده
284- دکتر سید سعید رضا احمدی زاده ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
285- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
286- جعفر احمدی شالی
287- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
288- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
289- اسماعیل احمدی فر
290- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
291- علی محمد احمدی قراچه
292- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
293- مجید احمدی کچایی
294- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
295- دکتر حسن احمدی گاولیقی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
296- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
297- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
298- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
299- دکتر مجید احمدی ملاوردی ، دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
300- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
301- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
302- دکتر سیروس احمدی نوحدانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
303- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
304- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
305- دکتر عبدالرسول احمدیان ، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
306- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
307- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
308- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
309- دکتر مهدی احمدیان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
310- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
311- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
312- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
313- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
314- دکتر علی اخترپور ، دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
315- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
316- افشین اخلاص پور
317- دکتر ابراهیم اخلاصی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
318- دکتر احمد اخلاصی ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
319- احمد اخلاصی
320- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
321- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
322- دکتر توحید اخلاقی ، دانشيار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
323- حسین اخلاقی
324- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
325- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
326- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
327- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
328- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
329- دکتر پیمان اخوان ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- رییس انجمن علمی مدیریت دانش ایران
330- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
331- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
332- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
333- حمیدرضا اخوان ارمکی
334- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
335- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
336- مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
337- مریم اخوان خرازیان
338- دکتر عباس اخوان سپهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
339- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
340- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
341- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
342- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
343- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
344- سید محمد مهدی اخوت
345- سید محمود اخوت ، استاد
346- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
347- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
348- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
349- زهرا اخوی
350- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
351- دکتر عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
352- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
353- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
354- دکتر حسین ادریس ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
355- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
356- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
357- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
358- عبدالرئوف ادیب زاده
359- پیمان ادیبی
360- شادی ادیبی‌فرد
361- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
362- سینا ارادتی
363- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
364- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
365- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
366- هانی اربابی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
367- دکتر وحید اربابی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
368- اکبر اربابیان
369- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
370- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
371- علی ارحامی
372- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
373- زهراسادات اردستانی
374- دکتر مجتبی اردستانی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
375- سعید اردکانی
376- دکتر طاهره اردکانی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
377- محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
378- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
379- امیرهوشنگ اردلان
380- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
381- نادر اردلان
382- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
383- محمدجواد ارده
384- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
385- دکتر سیدمسعود ارزاقی ، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
386- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
387- دکتر حامد ارزانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
388- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
389- دکتر حسین ارزانی ، استاد گروه آموزشی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
390- دکتر کاظم ارزانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
391- دکتر مهدی ارزنلو ، دانشیار، دانشگاه تبریز
392- سولماز ارژنگی
393- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
394- دکتر جعفر ارشاد ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
395- دکتر فربیا ارشاد ، استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز
396- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
397- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
398- محمدحسین ارشادی ، استادیار
399- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
400- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
401- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
402- دکتر عباس ارغان ، دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
403- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
404- دکتر بهشید ارفع نیا ، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
405- سیدمحمد ارفعی
406- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
407- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
408- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
409- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
410- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
411- دکتر علی ارومیه ای ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
412- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
413- دکتر سجاد ازگلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
414- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
415- مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
416- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
417- مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
418- دکتر جواد اژه ای ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
419- سمیه اسبکیان
420- دکتر داود اسپرهم ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
421- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
422- مهدی استاد احمد
423- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
424- عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
425- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
426- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
427- سعید رضا استادزاده
428- اویس استادی ، پژوهشکده اسلام تمدنی
429- دکتر بختیار استادی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
430- هوشنگ استادی
431- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
432- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
433- گلن استفن پاتتن
434- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
435- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
436- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
437- فرهاد استوان
438- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
439- سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
440- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
441- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
442- دکتر مجید اسحاقی گرجی ، استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
443- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
444- توفیق اسداف ، استادیار
445- الله شکر اسداللهی
446- خدابخش اسداللهی
447- سهراب اسداله زاده
448- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
449- امین اسدالهی
450- فرشته اسدالهیان بناب
451- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
452- علی اسدپور
453- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
454- دکتر مسعود اسدپور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
455- حمید اسدزاده
456- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
457- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
458- عبدالله اسدزاده جاریحانی
459- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
460- ابراهیم اسدی
461- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
462- دکتر اسماعیل اسدی ، هيات علمي دانشگاه تبريز
463- امیرحسین اسدی
464- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
465- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
466- حسن اسدی
467- دکتر حسین اسدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
468- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
469- دکتر حمید اسدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
470- زهرا اسدی
471- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
472- سیده کبری اسدی
473- علیرضا اسدی
474- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
475- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
476- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
477- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
478- محمدامین اسدی
479- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
480- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
481- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
482- دکتر مصطفی اسدی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
483- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
484- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
485- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
486- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
487- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
488- هرمز اسدی کوه آباد
489- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
490- دکتر محمدرضا اسدی یونسی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
491- الهه اسدیان
492- فریده اسدیان
493- قاسم اسدیان
494- دکتر اصغر اسدیان اوغانی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
495- مهسا اسرافیلی
496- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
497- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
498- دکتر امیر حسن اسعدیان ، مربی گروه کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
499- مهرداد اسفنانی
500- مسعود اسفندياري
501- دکتر محمودرضا اسفندیار ، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
502- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
503- دکتر شهاب اسفندیاری ، دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
504- دکتر فریبا اسفندیاری ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
505- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
506- مرضیه اسفندیاری
507- دکتر مصطفی اسفندیاری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
508- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
509- الهام اسفندیاری فرد
510- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
511- اعظم اسفیجانی
512- حمیدرضا اسکاش
513- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
514- دکتر محمدجواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
515- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
516- دکتر بهاءالدین اسکندری ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
517- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
518- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
519- دکتر حمیدرضا اسکندری ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
520- دکتر فرزاد اسکندری ، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
521- دکتر مجتبی اسکندری ، دانشیار مدیریت دانشگاه امام حسین (ع)
522- مسعود اسکندری
523- دکتر مصطفی اسکندری ، استادیار گروه مواد دانشگاه شهید چمران
524- ندا اسکندری ، پژوهشگر دکتری شهرسازی
525- دکتر زهرا اسکندری تربقان ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
526- دکتر محمد اسکندری ثانی ، دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
527- جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
528- دکتر کیوان اسکندری چراتی ، استادیار
529- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
530- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
531- مهرداد اسکویی
532- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
533- کریم اسگندری
534- دکتر علیرضا اسلام ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
535- امیرحسین اسلام پناه
536- بهدیس اسلام نور
537- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
538- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
539- ابوالفضل اسلامی
540- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
541- دکتر ایمان اسلامی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
542- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
543- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
544- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
545- دکتر سید وحید اسلامی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
546- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
547- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
548- دکتر فاطمه اسلامی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
549- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
550- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
551- محسن اسلامی
552- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
553- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
554- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
555- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
556- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
557- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
558- منصور اسلامی
559- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
560- سیدحسن اسلامی اردکانی
561- حسین اسلامی مفیدآبادی
562- سعید اسلامیان
563- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
564- دکتر سیدسعید اسلامیان ، دانشگاه صنعتی اصفهان
565- ابوالقاسم اسماعیل پور
566- دکتر بهروز اسماعیل پور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
567- پوریا اسماعیل پور
568- دکتر امید اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
569- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
570- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
571- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
572- مهربان اسماعیل زاده ، -
573- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
574- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
575- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
576- رضا اسماعیل زاده کناری
577- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
578- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
579- احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
580- امیدعلی اسماعیلی
581- دکتر امیرحسین اسماعیلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
582- امین اسماعیلی
583- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
584- رضوان اسماعیلی
585- سمیرا اسماعیلی
586- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
587- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
588- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
589- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
590- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
591- دکتر محسن اسماعیلی ، استاد دانشگاه تهران
592- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
593- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
594- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
595- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
596- مژگان اسماعیلی
597- مهدی اسماعیلی
598- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
599- صالح اسماعیلی درکه
600- دکتر عباس اسماعیلی ساری ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
601- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
602- غریبه اسماعیلی کیا
603- دکتر علی اسماعیلی ندیمی
604- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
605- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد ، دانشیار دانشگاه بیرجند
606- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
607- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
608- دکتر کبرا اسمعیلی بریران ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
609- دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار ، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
610- فرحناز اسمعیلی رادور
611- جان الکساندر اسمیت
612- رضا اسودی
613- حسن اشتری
614- مهرداد اشتری
615- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
616- دکتر احسان اله اشتهاردیان ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
617- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
618- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
619- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
620- دکتر مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
621- دکتر داریوش اشرافی ، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
622- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
623- شهرام اشراق
624- پروفسور آرمان اشراقی ، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
625- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
626- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
627- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
628- دکتر افشین اشرف زاده ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
629- رضا اشرف زاده
630- دکتر محمدرضا اشرف زاده ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
631- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
632- علی اشرف صدرالدینی
633- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
634- دکتر امیر اشرفی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
635- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
636- سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
637- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
638- دکتر علی اشرفی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
639- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
640- دکتر حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
641- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
642- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
643- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
644- شبیر اشکپور مطلق
645- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
646- دکتر علی اصانلو ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
647- مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
648- دکتر علی اصغر آل شیخ ، استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
649- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استادتمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
650- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
651- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
652- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
653- دکتر حسین اصغرپور ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
654- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
655- مرتضی اصغرنیا
656- جواد اصغری
657- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
658- دکتر سید مهدی اصغری ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
659- دکتر صیاد اصغری ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
660- دکتر عبدالرضا اصغری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
661- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
662- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
663- محسن اصغری
664- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
665- محمد رضا اصغری ، مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
666- دکتر محمدرضا اصغری
667- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
668- محمد باقر اصغری آقامشهدی
669- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
670- دکتر یوسف اصغری بایقوت ، استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
671- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
672- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
673- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
674- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
675- ابراهیم اصغری کلجاهی
676- دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی ، دانشیار دانشگاه تبریز
677- دکتر اصغر اصغری مقدم ، استاد دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
678- محمد علی اصغری مقدم
679- محمدعلی اصغری مقدم
680- دکتر حسین اصغریان ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
681- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
682- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
683- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
684- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
685- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
686- دکتر وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
687- دکتر چنگیز اصلاحچی ، استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی
688- دکتر محمدرضا اصلاحچی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
689- ابراهیم اصلانی
690- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
691- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
692- سردار اصلانی
693- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
694- دکتر فیروز اصلانی ، دانشیار/ حقوق عمومی دانشگاه تهران
695- محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
696- مرتضی اصلانی نژاد
697- دکتر امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
698- محمد اصولیان
699- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
700- دکتر حسن اصیلیان ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
701- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
702- دکتر زهرا اطلس باف ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
703- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
704- دکتر جواد اطمینان ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
705- دکتر فیصل اطمینان ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
706- دکتر سید اسدالله اطهری ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
707- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
708- امیرمهدی اعتباری
709- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
710- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
711- دکتر ایرج اعتصام ، Professor University of Tehran, Tehran, Iran
712- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
713- سید غلامرضا اعتماد
714- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
715- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
716- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
717- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
718- بهزاد اعتمادی
719- دکتر حسین اعتمادی ، استاد- دانشگاه تربیت مدرس
720- امیر اعتمادی بزرگ
721- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
722- دکتر احسان اعجازی ، دکتری علوم سیاسی
723- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
724- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
725- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
726- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
727- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
728- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
729- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
730- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
731- رضا اعطائی زاده
732- نوید اعطار شرقی
733- محمد اعظم زاده ، استادیار
734- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
735- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
736- موسی اعظمی
737- نسرین سادات اعظمی
738- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
739- حسین اعظمی چهاربرج
740- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
741- علی اعلمی
742- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
743- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
744- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
745- دکتر شهین اعوانی ، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
746- دکتر غلامرضا اعوانی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
747- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
748- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
749- محمدرضا افتخار
750- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
751- مهرداد افتخار اردبیلی
752- دکتر گودرز افتخارجهرمی ، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
753- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
754- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
755- دکتر اصغر افتخاری ، استاد
756- سید ابوذر افتخاری ، استاد
757- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
758- سید علی افتخاری
759- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
760- دکتر مصلح افتخاری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
761- مهران افتخاری
762- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
763- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
764- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
765- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
766- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
767- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
768- دکتر علی افخمی ، استاد، دانشگاه تهران
769- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
770- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
771- دکتر عباس افخمی عقداء ، استاد شیمی تجزیه - رئیس دانشگاه بین المللی سازمان همکاری های اقتصادی گروه هشت(D۸)
772- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
773- دکتر حسن افراخته ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی
774- پریا افراز ، کارشناس
775- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
776- پیمان افراسیاب
777- محبوب افراسیاب
778- دکتر علی اکبر افراسیاب پور ، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
779- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
780- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
781- مه لقا افراسیابی
782- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
783- محسن افروزه
784- دکتر رقیه افرونده ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
785- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
786- سعید افسری فرد
787- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
788- پروفسور عباس افشار ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
789- دکتر عباس افشار ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
790- قهرمان افشار
791- ابراهیم افشار زنجانی
792- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
793- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
794- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
795- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
796- ابوالفضل افشاری
797- بهرام افشاری
798- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
799- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
800- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
801- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا
802- علی افشاری
803- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
804- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
805- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
806- مجید افشاری راد ، هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
807- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار، دانشگاه شیراز
808- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
809- دکتر مینو افشانی ، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
810- دکتر حسن افشین
811- پیمان افضل
812- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
813- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
814- دکتر عفت السادات افضل طوسی ، استاد تمام
815- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
816- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
817- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
818- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
819- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
820- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
821- خسرو افضلیان
822- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
823- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
824- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
825- احمد علی افکاری
826- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
827- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
828- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
829- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
830- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
831- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
832- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
833- منوچهر اقبال
834- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
835- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
836- بهشته اقبالی
837- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
838- دکتر ناصر اقبالی ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
839- بیژن اقتصاد
840- سوده اقتصاد
841- محمد اقتصاد
842- دکتر حسین اقدامی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
843- دکتر سیدهادی اقدسی ، دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
844- دکتر محمد اقدسی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
845- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
846- دکتر مهناز اقدسی ، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
847- یعقوب اقدم مزرعه ، استادیار
848- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
849- دکتر رضا اقنوم ، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
850- دکتر فرشاد اقوامی ، 'گروه زبان انگلیس ، واحد سمنان ، دانشگاه ازاد اسلامی
851- اردشیر اکبر آبادی
852- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
853- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
854- دکتر علی اکبر نونهال نهر ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
855- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
856- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
857- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
858- حبیب اکبرزاده
859- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
860- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
861- محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
862- دکتر مژده اکبرزاده للکامی ، دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
863- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
864- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
865- دکتر احمد اکبری ، استاد
866- دکتر احمد اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
867- دکتر الهام اکبری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
868- دکتر امید اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
869- دکتر بهزاد اکبری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
870- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
871- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
872- دکتر تقی اکبری
873- دکتر حسن اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
874- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
875- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
876- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
877- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
878- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
879- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
880- دکتر رضا اکبری ، دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
881- عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
882- علیمراد اکبری
883- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
884- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
885- غلامعلی اکبری
886- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
887- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
888- مجتبی اکبری
889- مجید اکبری
890- محسن اکبری ، استادیار
891- محسن اکبری
892- دکتر محمد اکبری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
893- محمد اسماعیل اکبری
894- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
895- دکتر محمدرضا اکبری ، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
896- محمدعلی اکبری
897- دکتر محمدقاسم اکبری ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
898- مرتضی اکبری
899- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
900- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
901- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
902- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
903- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
904- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
905- دکتر نعمت اله اکبری ، استاد تمام علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان
906- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
907- دکتر محمد اکبری بورنگ ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
908- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
909- دکتر سعیده اکبری داریان
910- دکتر محسن اکبری زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
911- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
912- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
913- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
914- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
915- دکتر شبنم اکبری نامدار ، هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
916- دکتر مسلم اکبری نیا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
917- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
918- دکتر رضا اکبریان ، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
919- دکتر فاطمه اکبریان ، استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک
920- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
921- سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
922- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
923- محمد جعفر اکرام جعفری
924- محمد اکرم
925- دکتر روح الله اکرمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
926- دکتر روح اله اکرمی ، هیئت علمی دانشگاه قم
927- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
928- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
929- میرجلیل اکرمی
930- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
931- دکتر امیر البدوی ، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
932- زهرا البرز
933- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
934- دکتر پرویز البرزی ورکی ، دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران
935- ابراهیم التجائی
936- دکتر فاطمه الحانی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
937- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
938- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
939- دکتر سیدحسام الدین ذگردی ، دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
940- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
941- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
942- دکتر کمال الدین نیکنامی ، استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران
943- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
944- احمد الستی ، استادیار
945- محمد مهدی الشریف
946- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
947- لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
948- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
949- دکتر ذبیح الله رضایی ، استاد، دانشگاه ممفیس آمریکا، آمریکا
950- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
951- دکتر لطف الله فروزنده ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
952- آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
953- توفیق اللهویرانلو
954- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
955- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
956- حجت اله الماسی
957- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
958- نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
959- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
960- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
961- محمد الموتی
962- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
963- دکتر حبیب اله حمزه زرقانی ، دانشیار، دانشگاه شیراز
964- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
965- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
966- دکتر زهره اله دادی دستجردی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
967- دکتر علی اله رسانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
968- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
969- دکتر احسان اله کبیر ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
970- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
971- دکتر حکمت اله ملاصالحی ، دانشیار دانشگاه تهران
972- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
973- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
974- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
975- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
976- محمدرضا الهامی ، استاد
977- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
978- دکتر علیرضا الهی ، دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران
979- دکتر محبوبه الهی
980- دکتر مهدی الهی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
981- دکتر ناصر الهی ، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
982- دکتر ناصر الهی ، دانشیار اقتصاد بین الملل
983- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
984- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
985- دکتر علی الهی تبار ، استادیار گروه تاریخ تمدن مجتمع تاریخ سیره و تاریخ تمدن اسلامی
986- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
987- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
988- دکتر محمد حسن الهی زاده ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
989- دکتر محمدرضا الهی فرد ، دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
990- حسین الهی نژاد
991- دکتر عباسعلی الهیاری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
992- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
993- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
994- فاطمه الهیان
995- دکتر سیدمهدی الوانی ، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی
996- دکتر محسن الویری ، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
997- دکتر حسین الیاسی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
998- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
999- علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
1000- دکتر فاضل الیاسی
1001- دکتر مهدی الیاسی
1002- سید محمدرضا امام ، دانشیار
1003- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
1004- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
1005- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
1006- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
1007- دکتر عباسعلی امام جمعه ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
1008- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1009- محمدعلی امام هادی
1010- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
1011- جمشید امامی
1012- حجة الاسلام و المسلمین محمد امامی
1013- دکتر حسن امامی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1014- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
1015- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
1016- سعید امامی
1017- دکتر سید مجتبی امامی ، استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
1018- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
1019- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
1020- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
1021- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
1022- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
1023- کامران امامی
1024- محسن امامی
1025- دکتر محمد امامی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1026- محمد امامی
1027- مریم امامی ، کارشناس نشریه
1028- دکتر نصرالله امامی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
1029- دکتر نصرالله امامی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
1030- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
1031- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
1032- سیدشجاع الدین امامی رئوف
1033- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
1034- سید عمادالدین امامی فر
1035- آریو امامی فر
1036- دکتر علی امامی میبدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1037- دکتر مجید امامی میبدی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1038- دکتر محمود امامی نمینی
1039- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
1040- دکتر مسعود امان ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1041- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
1042- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
1043- دکتر رضا امانی ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1044- غلامرضا امانی
1045- محمدرضا امانی
1046- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
1047- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
1048- گیتی امتیازی
1049- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
1050- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
1051- آرش امرایی
1052- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
1053- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
1054- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
1055- نبي اميدي
1056- دکتر فتح اله امی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1057- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
1058- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
1059- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
1060- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
1061- پرویز امیدنیا
1062- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
1063- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
1064- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
1065- کمال امیدوار
1066- کمال امیدوار
1067- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
1068- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
1069- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
1070- دکتر آمنه امیدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1071- ابوذر امیدی
1072- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1073- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
1074- رسول امیدی
1075- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
1076- محمود امیدی
1077- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
1078- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
1079- دکتر بهزاد امیدی کاشانی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1080- فرانک امیدیان
1081- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
1082- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
1083- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1084- مهرداد امیر آقایی
1085- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
1086- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1087- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
1088- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1089- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
1090- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
1091- دکتر احمد امیرابادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
1092- دکتر مهدی امیرابادیزاده ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1093- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
1094- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1095- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1096- دکتر سعید امیرحاجیلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1097- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1098- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1099- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
1100- دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1101- دکتر میراحمد امیرشاهی ، دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران
1102- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
1103- دکتر حسین امیرعبداللهیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1104- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1105- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1106- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
1107- رضا امیرنیا
1108- دکتر ابراهیم امیری ، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
1109- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
1110- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1111- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
1112- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
1113- زهرا امیری
1114- دکتر سروش امیری ، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
1115- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
1116- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
1117- علی امیری
1118- دکتر علی نقی امیری ، استاد دانشگاه تهران
1119- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1120- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
1121- مجتبی امیری
1122- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
1123- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1124- دکتر مقصود امیری ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
1125- موسی امیری
1126- میلاد امیری
1127- ناصر امیری
1128- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
1129- دکتر هادی امیری ، ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران
1130- ویدا امیری
1131- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
1132- سیدمحمد مهدی امیری پور
1133- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
1134- احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1135- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
1136- رویا امیری نژاد
1137- دکتر محمد امیریوسفی ، دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران
1138- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
1139- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1140- دکتر فرشته امین ، استادیار
1141- محمد امین
1142- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
1143- دکتر ندا امین ، دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
1144- امید امین الرعایایی یمینی
1145- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
1146- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
1147- دکتر الهام امین زاده ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
1148- رضا امین زاده
1149- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
1150- دکتر فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1151- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار
1152- دکتر حمزه امین طهماسبی ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
1153- نگوا امین عارف
1154- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1155- ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
1156- عباس امین منصور
1157- دکتر محمدهادی امین ناجی ، دانشیار
1158- دکتر محمدرضا امین ناصری ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1159- دکتر صالح امین یاوری ، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
1160- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1161- دکتر محمد علی امین یزدی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1162- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
1163- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
1164- شیوا امینی
1165- مصطفی امینی
1166- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
1167- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
1168- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1169- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
1170- حمیده امینی
1171- داوود امینی ، استادیار
1172- رحمان امینی
1173- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
1174- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1175- عباس امینی
1176- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
1177- دکتر عبدالحسین امینی ، استاد دانشگاه تهران
1178- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
1179- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
1180- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
1181- دکتر علیرضا امینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1182- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
1183- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
1184- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1185- مجید امینی
1186- دکتر محمدتقی امینی ، دانشگاه پیام نور
1187- دکتر مسعود امینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1188- منوچهر امینی
1189- مهدی امینی
1190- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1191- نوروز امینی
1192- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1193- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
1194- دکتر کامبد امینی حسینی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1195- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
1196- محسن امینی خوزانی
1197- حسن امینی راد
1198- محمد امینی زاده ، استادیار
1199- دکتر محمد حسین امینی فرد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1200- طاهر امینی گلستانی
1201- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1202- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
1203- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
1204- دکتر بهادر امینیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1205- غلامعلی امینیان
1206- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
1207- منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
1208- محمدرضا انبیائی
1209- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
1210- دکتر اردشیر انتظاری ، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
1211- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
1212- علیرضا انتظاری
1213- رضا انتظاری ملکی
1214- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
1215- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
1216- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1217- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1218- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
1219- اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
1220- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
1221- دکتر عطیه اندخشیده ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1222- حجة الاسلام امرالله اندرزیان
1223- دکتر نیما انزابی نژاد ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
1224- محمدامین انسان
1225- رضا انشایی
1226- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1227- حسن انصاری
1228- دکتر حسین انصاری ، استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
1229- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1230- عبدالحمید انصاری
1231- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1232- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1233- محمد سعید انصاری
1234- دکتر محمدرضا انصاری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1235- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1236- منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1237- نرگس انصاری
1238- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1239- یاسر انصاری
1240- کریم انصاری اصل
1241- علیرضا انصاری چهارسوقی
1242- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1243- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1244- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1245- حمید انصاریان
1246- خلیل انصاریان
1247- سیدجواد انگجی
1248- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1249- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1250- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1251- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1252- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1253- دکتر سعید انورخطیبی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1254- علی انوری
1255- دکتر محمدکاظم انوری فرد ، University of Guilan
1256- دکتر منیره انوشه ، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
1257- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1258- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1259- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1260- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
1261- قاسم اهنگری
1262- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1263- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1264- زهرا اوراقی اردبیلی
1265- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1266- دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1267- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1268- علیرضا اورنگی
1269- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
1270- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
1271- علی اوسط رشتچیان
1272- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1273- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1274- علیرضا اولی پور
1275- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1276- دکتر هادی اولیا ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1277- دکتر پرویز اولیاء ، استاد، دانشگاه شاهد
1278- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1279- محمدرضا اولیاء
1280- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1281- مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1282- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1283- مصطفی اویسی
1284- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1285- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1286- احسان ایپکی
1287- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1288- محمد حمید ایجازی
1289- غلامرضا ایراجیان
1290- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1291- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1292- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1293- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1294- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1295- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
1296- دکتر علیرضا ایرانبخش ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1297- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1298- نفیسه ایرانپور
1299- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1300- عبداله ایرانخواه
1301- دکتر سلیمان ایرانزاده ، گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
1302- سید محمد ایرانمنش
1303- دکتر علی ایرانمنش ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1304- لیلا ایرانمنش
1305- دکتر محمد ایرانمنش
1306- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1307- دکتر الناز ایرانی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1308- راضیه ایرانی
1309- غلامرضا ایرانی
1310- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1311- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1312- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1313- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1314- دکتر جواد ایروانی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1315- شاهرخ ایروانی
1316- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1317- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1318- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1319- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1320- دکتر علی ایزانلو ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1321- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1322- عبداله ایزد پناه
1323- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1324- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1325- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1326- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1327- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1328- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1329- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1330- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
1331- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1332- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1333- جواد ایزدی
1334- عباسعلی ایزدی
1335- علی ایزدی
1336- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1337- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1338- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1339- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1340- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1341- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1342- محمد ایزدی خواه
1343- علی ایزدی دربندی
1344- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1345- دکتر علی اکبر ایزدی فرد ، استاد دانشگاه مازندران
1346- ناصر ایزدی نیا
1347- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1348- محمد حسین ایکانی
1349- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1350- دکتر سعید ایل بیگی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
1351- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1352- محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
1353- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1354- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1355- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1356- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1357- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1358- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1359- جاوید ایمانپور نمین
1360- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1361- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1362- دکتر عبدالمجید ایمانی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
1363- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1364- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1365- محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1366- مرتضی ایمانی راد
1367- رضا ایمانی رستابی
1368- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1369- دکتر محسن ایمانی نائینی ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
1370- مرتضی ایمانیان
1371- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1372- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- آناهیتا باباپور
9- عزیز باباپور
10- دکتر جلیل باباپور خیرالدین ، استاد تمام دانشگاه تبریز
11- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
12- سعیده باباجانی محمدی
13- دکتر علی باباخانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
14- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
15- حسین بابازاده
16- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
17- دکتر صادق باباشاه ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
18- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
19- دکتر مصباح بابالار ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
20- علی اکبر بابالو
21- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
22- پروفسور گیورک باباملک قره پتیان ، استاد دانشکده مهندسی برق گروه آموزشی قدرت دانشگاه علم و صنعت
23- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
24- مهدى بابایى زاده
25- علیرضا بابایی
26- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
27- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
28- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
29- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
30- ساسان بابایی
31- علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
32- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
33- دکتر علیرضا بابایی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
34- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
35- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
36- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
37- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
38- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
39- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
40- دکتر مهدی بابایی ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
41- ناصر بابایی
42- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
43- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
44- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
45- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
46- دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران
47- حاجی بابایی مقدم
48- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
49- هلنا ماریا باپتیستا الویس
50- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
51- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
52- مینا باجگاه
53- بدريه باختري
54- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
55- دکتر یونس بادآورنهندی ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
56- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
57- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
58- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
59- بهروز بادامی
60- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
61- کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
62- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
63- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
64- دکتر حسین بارانی ، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
65- دکتر حسین بارانی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
66- صمد بارانی
67- دکتر غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
68- قاسم بارانی
69- دکتر محمد بارانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
70- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
71- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
72- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
73- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
74- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
75- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
76- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
77- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
78- کامبیز بازرگان
79- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
80- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
81- شهرزاد بازرگان حجازی
82- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
83- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
84- مهدی بازرگانی
85- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
86- سعید بازگیر
87- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
88- حجت الله بازوبندی
89- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
90- پروفسور محمدحسن بازیار
91- مینو باسامی
92- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
93- اعظم باستان‌فرد
94- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
95- دکتر محرم باستانی
96- دکتر مسلم باشتنی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
97- محمد باشکوه ، دانشیار
98- محمد باشکوه اجیرلو
99- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
100- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
101- پریسا باصری
102- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
103- مصطفی باغ میرانی ، دانشگاه کاشان
104- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
105- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
106- مهدی باغبان
107- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
108- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
109- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
110- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
111- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
112- محمد باغستانی کوزه گر
113- دکتر تابان باغفلکی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
114- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
115- حمیدرضا باغیانی
116- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
117- علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
118- ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
119- نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
120- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
121- دکتر طاهره باقرپور ، مدیر گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
122- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
123- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
124- دکتر جمشید باقرزاده ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه
125- دکتر قدسیه باقرزاده ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
126- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
127- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
128- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
129- مظفر باقرزاده همايي
130- محمد باقرنیافر
131- ابوالفضل باقری
132- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
133- احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
134- احمد باقری ، استاد
135- دکتر اصغر باقری ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
136- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
137- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
138- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
139- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
140- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
141- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
142- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
143- سیدرامتین باقری
144- دکتر سیدمحمد باقری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
145- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
146- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
147- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
148- علی باقری
149- علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
150- علیرضا باقری
151- دکتر فاطمه باقری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
152- کمال الدین باقری
153- محمد باقری ، استادیار
154- محمد باقری
155- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
156- مرتضی باقری
157- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
158- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
159- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
160- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
161- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
162- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
163- نوید باقری
164- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
165- دکتر محمدحسین باقری افشردی ، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
166- دکتر ناصر باقری بیدهندی ، استادیار گروه تاریخ
167- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
168- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
169- دکتر علی باقری کشکولی ، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
170- محمدباقر باقری کنی ، استاد
171- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
172- ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
173- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
174- دکتر نجمه باقریان ، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
175- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
176- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
177- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
178- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
179- دکتر علی باکوئی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
180- زهره بال
181- فرزانه بالاجه
182- مهسا سادات بالادهی
183- هومن بالازاده
184- دکتر محمدعلی بالافر
185- رائو بالوسو
186- دکتر طراوت بامداد ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
187- کوروش بامداد
188- محمد بامنی مقدم
189- دکتر حسین بانژاد ، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
190- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
191- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
192- محمد تقی بانکی
193- دکتر علی اصغر بانویی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
194- بهرام بانی نسب
195- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
196- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
197- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
198- تقی باهو طرودی
199- بلقیس باورصاد
200- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
201- دکتر محمد بای بوردی ، مدرس دانشگاه
202- محمد بایبوردی
203- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
204- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
205- مریم بایه
206- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
207- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
208- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
209- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
210- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
211- دکتر فرید بحرپیما ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
212- عباس بحری ، مجری طرح
213- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
214- دکتر عباس بحرینی ، Neurosurgeon, Shiraz, Iran.
215- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
216- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
217- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
218- دکتر نفیسه بحیرائی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
219- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
220- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
221- بیدار بخت
222- مصطفی بختیار
223- دکتر حسنعلی بختیار نصرابادی ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان
224- دکتر محمدرضا بختیارزاده ، دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران
225- محمدرضا بختیاری
226- بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
227- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
228- دکتر حسن بختیاری ، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
229- دکتر حسن بختیاری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
230- حسین بختیاری
231- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
232- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
233- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
234- دکتر صادق بختیاری ، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
235- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
236- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
237- مینا بختیاری
238- فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
239- دکتر نورمحمد بخشانی ، استاد روان شناسی بالینی دانشگاه زاهدان
240- دکتر احمد بخشایش اردستانی ، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
241- علیرضا بخشایی
242- طاها بخشپوری
243- محسن بخشنده
244- محمد بخشنده
245- عباس بخشنده بالی
246- دکتر عباس بخشنده نصرت ، استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
247- محمد بخشوده ، استاد
248- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
249- دکتر احمد بخشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
250- دکتر بی تا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
251- زهرا بخشی
252- سعیدرضا بخشی
253- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
254- علی بخشی
255- دکتر محمد رضا بخشی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
256- محمود بخشی
257- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
258- دکتر محمد بخشی جویباری ، استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
259- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
260- اباصلت بداغی
261- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
262- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
263- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
264- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
265- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
266- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
267- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
268- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
269- سید علی بدری
270- دکتر سیدامین بدری ، University of Guilan
271- دکتر سیدعلی بدری ، دانشیار- دانشگاه تهران
272- عاطفه بدری
273- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
274- کاظم بدو
275- دکتر سهیل بدوحی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
276- کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
277- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
278- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
279- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
280- کاوه بذرافکن
281- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
282- سعید برآبادی
283- احمد براآنی
284- دکتر علیرضا براتلو ، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
285- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
286- امیر نظام براتی ، استادیار حقوق
287- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
288- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
289- سارا براتی
290- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
291- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
292- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
293- محمد براتی
294- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
295- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
296- دکتر هادی براتی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
297- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
298- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
299- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
300- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
301- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
302- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
303- دکتر رسول برادران حسن زاده ، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
304- عبدالاحد برادران خلخالی
305- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
306- اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
307- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
308- احمد برادران هاشمی
309- کیان براری
310- معصومه براری
311- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
312- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
313- عباس براعتی
314- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
315- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
316- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
317- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
318- دکتر یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
319- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
320- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
321- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
322- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
323- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
324- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
325- منصوره بردبار
326- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
327- دکتر مریم بردوده
328- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
329- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
330- پویا برزگر
331- شهرام برزگر
332- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
333- علی برزگر
334- دکتر محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
335- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
336- دکتر محمد رضا برزگر بفرویی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
337- محمدرضا برزگران
338- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
339- کاظم برزگربفرویی
340- دکتر محمد مهدی برزگری
341- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
342- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
343- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
344- رجبعلی برزویی
345- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
346- محسن برغمدی
347- هادی برغمدی
348- حمید برقبانی
349- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
350- ناصر برک پور
351- سیدمسعود برکاتی
352- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
353- حسن برگزین
354- دکتر رضا برنجکار ، استاد دانشگاه تهران، رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث
355- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
356- آیدین برنجیان
357- علی برهان زهی سرحدی
358- پروفسور فریبا برهانی ، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
359- مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
360- علیرضا برهانی داریان
361- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
362- دکتر امین میرزا بروجردیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
363- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
364- جورج بروفاس
365- بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
366- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
367- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
368- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
369- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
370- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
371- ناصر برومند
372- دکتر عباس برومند اعلم ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
373- پروفسور ارشام برومند سعید
374- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
375- علی برومند نیا
376- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
377- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
378- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
379- فرامرز بریمانی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
380- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
381- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
382- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
383- موسی بزرگ اصل
384- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
385- دکتر امید بزرگ حداد ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
386- عیسی بزرگ زاده
387- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
388- دکتر محمد امین بزرگزاده
389- داوود بزرگمهر
390- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
391- علی بزرگی امیری
392- حسین بزرگیان
393- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
394- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
395- دکتر خدارحم بزی
396- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
397- دکتر عبدالامیر بستانی ، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
398- دکتر قاسم بستانی ، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
399- الیاس بستگانی
400- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
401- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
402- مرتضی بسیج
403- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
404- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
405- دکتر حسین بشارتی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
406- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
407- دکتر سجاد بشرپور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
408- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
409- مسلم بشکار
410- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
411- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
412- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
413- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
414- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
415- مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
416- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
417- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
418- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
419- سید جلال الدین بصام
420- عبدالعلي بصيري
421- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
422- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
423- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
424- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
425- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
426- عبدالحسن بصیره
427- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
428- دکتر محمد حسین بصیری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
429- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
430- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
431- مهدی بصیری ، استاد
432- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
433- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
434- دکتر سیده زهرا بطحائی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
435- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
436- عبدالحسین بغلانی
437- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
438- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
439- پویا بقایی مقدم
440- دکتر ندا بقیعی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
441- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
442- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
443- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
444- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
445- ریکیک بل بابا
446- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
447- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
448- دکتر محمدرضا بلالی ، استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
449- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
450- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
451- دکتر حسن بلخاری ، استاد گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
452- دکتر فتح اله بلداجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
453- دکتر صاحبعلی بلند نظر ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان غربی ، ایران.
454- احمد بلندنظر
455- مهندس سجاد بلندنظر ، کارشناس ارشد - مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری اصفهان
456- غلامحسین بلندیان
457- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
458- شعله بلوچ
459- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
460- جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
461- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
462- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
463- دکتر صادق بلوکی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
464- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
465- سعید بلیانی
466- دکتر اکرم بمانی خرانق ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
467- دکتر محمدرضا بمانیان ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
468- عفت بمبئی چی
469- دکتر محسن بمبائی ­چی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
470- دکتر امین بنائی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
471- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
472- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
473- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
474- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
475- شیلا بناری
476- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
477- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
478- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
479- دکتر احمد بناکار ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
480- محمدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
481- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
482- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
483- امین بنایی
484- مهدی بنایی جهرمی
485- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
486- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
487- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
488- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
489- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
490- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
491- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
492- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
493- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
494- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
495- دکتر مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
496- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
497- منصوره بنی اسدی
498- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
499- دکتر محمدابراهیم بنی حبیب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
500- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
501- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
502- دکتر سیدامیر بنی مهد ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
503- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
504- دکتر ضیاالدین بنی هاشمی ، استاد، دانشگاه شیراز
505- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
506- ناصر بنیادی
507- دکتر مجتبی بنیادیان ، استاد گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
508- مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
509- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
510- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
511- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
512- حمید بهادر قدوسی
513- علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
514- آرمان بهادری
515- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
516- هادی بهادری
517- بهرام بهادری بیرگانی
518- دکتر علی بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
519- دکتر محمد بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
520- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
521- امیدرضا بهادری نژاد
522- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
523- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
524- دکتر جواد بهارارا ، استاد
525- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
526- محمد بهارلو ، مدیر اجرایی
527- دکتر هادی بهارلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
528- دکتر ذکریا بهارنژاد ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
529- عباسعلي بهاري اردشيري
530- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
531- شمس الدین بهاری
532- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
533- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
534- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
535- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
536- هما بهبهانی
537- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
538- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
539- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
540- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
541- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
542- دکتر فاطمه بهجتی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
543- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
544- دکتر محمد علی بهدانی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
545- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
546- دکتر علیرضا بهراد ، استاد- دانشگاه شاهد
547- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
548- محرم بهرام خو
549- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
550- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
551- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
552- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
553- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
554- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
555- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
556- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
557- دکتر حسینعلی بهرامی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
558- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
559- شهاب بهرامی ، استادیار
560- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
561- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
562- عبدا... بهرامی ، استاد
563- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
564- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
565- علی بهرامی
566- علیرضا بهرامی
567- محسن بهرامی ، استاد
568- محمد بهرامی ، استادیار
569- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
570- دکتر محمدحسین بهرامی ، استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه
571- دکتر مهدی بهرامی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
572- نجمه بهرامی
573- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
574- دکتر هادی بهرامی احسان ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران
575- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
576- دکتر سحر بهرامی خورشید ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
577- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
578- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
579- دکتر نادر بهرامی فر ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
580- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
581- سجاد بهرامی مقدم
582- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
583- دکتر احمدرضا بهرامیان ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
584- دکتر بهنام بهرک ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
585- دکتر محمدرضا بهرنگی ، استاد تمام، گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران
586- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
587- منا بهره دار
588- عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
589- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
590- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
591- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
592- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
593- دکتر ربیع بهروز اشکیکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
594- بهروز بهروزی راد
595- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
596- محمد بهروزیان نژاد
597- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
598- دکتر امیرحسین بهروش ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
599- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
600- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
601- مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
602- جانعلی بهزادنسب
603- مرضیه بهزادی
604- مریم بهزادی
605- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
606- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
607- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
608- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
609- امیر خسرو بهشتی
610- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
611- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
612- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
613- مهندس سید محمد بهشتی ، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی
614- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
615- دکتر علیرضا بهشتی ، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
616- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
617- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
618- محمدرضا بهشتی
619- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
620- ابراهیم بهشتی جاوید
621- حسین بهشتی نژاد
622- دکتر کیاچهر بهفرنیا
623- علی بهفروز
624- علی بهلولی
625- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
626- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
627- عبدالله بهمن پوری
628- دکتر مهرداد بهمنش ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
629- میثم بهمنش
630- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
631- پریسا بهمنی
632- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
633- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
634- دکتر زهرا بهمنی دهکردی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
635- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
636- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
637- بیوک بهنام ، استادیار
638- حمید بهنام
639- ناصر بهنام پور
640- گلسا بهنام راد
641- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
642- دکتر محمد بهنام فر ، استاد گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
643- محمدحسن بهنام فر
644- دکتر علی بهنام فرد ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
645- دکتر حمیدرضا بهنام وشانی ، Instructor of Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
646- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
647- نسرین بهنیافرد
648- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
649- بو عالم بواشش
650- خسرو بوالحسنی
651- سیدمحمدعلی بوترابی
652- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
653- دکتر سحر بوذری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
654- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
655- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
656- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
657- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
658- دکتر دانیال بوستان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
659- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
660- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
661- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
662- علیرضا بوشهری
663- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
664- امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
665- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
666- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
667- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
668- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
669- دکتر محمود بی جن خان ، استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،
670- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
671- احمد بی طرف
672- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
673- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
674- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
675- دکتر علی رضا بیابان نورد ، رئیس مرکز پژوهش های اسلامی( حرم مطهر شاهچراغ ع)-مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
676- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
677- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
678- بهرام بیات
679- دکتر بهرام بیات ، استاد تمام-دانشگاه عالی دفاع ملی
680- دکتر حسن بیات ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
681- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
682- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
683- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
684- دکتر کریم بیات ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
685- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
686- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
687- منصور بیات ، استاد تمام
688- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
689- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
690- دکتر علی بیات کشکولی ، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
691- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
692- نیلوفر بیاتی
693- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
694- مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
695- لیلا بیان
696- فرهاد بیانی
697- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
698- دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
699- هادی بیت الهی
700- دکتر ابوالفضل بیجاری ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
701- دکتر شیما بیجاری ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
702- محمد حسین بیجه کشاورزی
703- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
704- دکتر بهروز بیدآباد ، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر
705- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
706- دکتر محمدعلی بیدختی ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
707- دکتر رسول بیدرام ، استادیار گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
708- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
709- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
710- محمد بیدهندی
711- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
712- پروفسور منصور بیرامی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
713- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
714- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
715- دکتر رضا بیرانوند ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
716- علی بیرانوند ، مربی
717- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
718- دکتر بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
719- دکتر آرمان بیرقی کشکولی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
720- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
721- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
722- دکتر حمیدرضا بیژن زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
723- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
724- دکتر مسعود بیژنی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
725- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
726- زهرا بیضائی
727- مسعود بیطرفان
728- مهدی بیطرفان
729- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
730- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
731- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
732- مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
733- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
734- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
735- دکتر حسین بیکی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
736- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
737- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
738- دکتر صفر بیگ زاده ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
739- مهندس امیررضا بیگدلی ، دانشجوی دکتری
740- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
741- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
742- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
743- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
744- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
745- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
746- جمال بیگی
747- سکینه بیگی
748- محمدحسن بیگی
749- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
750- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
751- بیژن بینا ، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
752- محمد بینازاده
753- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
754- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
4- دکتر زینب پاپی ، استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
5- سمیه پاپی
6- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
7- دکتر سیدسجاد پادام ، دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
8- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
9- بهزاد پارسا
10- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
11- دکتر سهیل پارسا ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
12- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
13- دکتر فروغ پارسا ، دانشیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
14- دکتر مهدی پارسا ، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
15- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
16- دکتر محمدباقر پارسا پور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
17- دکتر محسن پارسا مقدم ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
18- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
19- دکتر زهرا پارساپور ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
20- دکتر حمید پارسانیا ، دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
21- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
22- فرامرز پارسی
23- حسن پارسی پور
24- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
25- فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
26- سالواتوره پاریسی
27- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
28- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
29- فاطمه پازوکی
30- محمد پازوکی ، دانشیار
31- محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
32- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
33- هادی پازوکی طرودی
34- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
35- دکتر صادق پاسبان ، مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
36- محمدرضا پاسبان ، دانشیار
37- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
38- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
39- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
40- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
41- دکتر هادی پاسدار شهری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
42- دکتر رضا پاشا ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز
43- حجت اله پاشا پور
44- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
45- دکتر امین پاشاامیری ، دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
46- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
47- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
48- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
49- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
50- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
51- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
52- شیدا پاشایی
53- دکتر کامران پاشایی فخری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
54- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
55- فاطمه پاک
56- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
57- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
58- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
59- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
60- سجاد پاک گهر
61- دکتر عسگر پاک مرام ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
62- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
63- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
64- دکتر احمد پاکتچی ، سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری
65- دکتر حسین پاکدامن
66- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
67- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
68- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
69- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
70- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
71- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
72- احمد پاکزاد
73- عبدالرضا پاکشیر
74- محمد پاک‌نژاد
75- سیرهار پال
76- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
77- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
78- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
79- الهام پایانی
80- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
81- رضا پایدار
82- شهرام پایدار ، دانشیار
83- محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
84- دکتر امین پایدار اردکانی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
85- دکتر سید مجتبی پایدار اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان
86- دکتر آرزو پایدارفرد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
87- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
88- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
89- محمود پایندان
90- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
91- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
92- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
93- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
94- دکتر مجید پدرام ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
95- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
96- دکتر ابراهیم پذیرا ، استاد پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
97- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
98- فرشید پذیرا
99- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
100- میلتون پرابو
101- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
102- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
103- حسن پرسا
104- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
105- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
106- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
107- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
108- مصطفی پرنیانی
109- دکتر جهانگیر پرهمت ، استاد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
110- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
111- محمود پرهیزکار
112- دکتر سیدعباس پرهیزکاری ، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس
113- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
114- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
115- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
116- آرمین پرهیزی
117- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
118- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
119- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
120- دکتر شاهرخ پرویزی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
121- علی پرویزی ، استاد
122- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
123- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
124- دکتر خیراله پروین ، استاد/ گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
125- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
126- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
127- دکتر خلیل پروینی ، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
128- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
129- مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
130- دکتر ناصر پریز ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
131- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
132- دکتر حمید پزشک ، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
133- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
134- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
135- صادق پژمان
136- صادق÷ پژمان
137- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
138- دکتر رضا پژوهش ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
139- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
140- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
141- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
142- سید جلال پسته ای
143- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
144- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
145- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
146- دکتر عباس پسندیده ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
147- محمد پسندیده
148- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
149- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
150- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
151- علی محمد پشت دار ، دانشیار
152- مهندس آزاده پشتکوه
153- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
154- دکتر لیلی پناغی ، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
155- محمد پناهنده
156- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
157- روزبه پناهی
158- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
159- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
160- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
161- عماد پناهی
162- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
163- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
164- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
165- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
166- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
167- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
168- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
169- دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو ، استاد دانشگاه گنبد کاووس
170- چیستا پناهی وقار
171- دکتر حسین پناهیان ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
172- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
173- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
174- محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
175- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
176- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
177- دکتر حسن پهلوانزاده ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
178- دکتر محمد پهلوانی ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
179- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
180- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
181- احسان پهلوانی فرد
182- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
183- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
184- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
185- دکتر سمیرا پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
186- دکتر مسعود پور ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
187- علیرضا پور ابراهیمی
188- دکتر احمد پور احمد ، دانشگاه تهران
189- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
190- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
191- دکتر مهدی پور افشاری چنار
192- دکتر امید پور حیدری ، استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان
193- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
194- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
195- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
196- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
197- دکتر علی اصغر پور عزت ، استاد مدیریت دانشگاه تهران
198- دکتر نادر پور محمود ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
199- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
200- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
201- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
202- هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
203- دکتر شراره پورابراهیم ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
204- احسان پوراسماعیل
205- یاسان الله پوراشرف
206- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
207- جلال پورالعجل
208- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
209- حسن پوربابایی
210- دکتر حسن پوربابایی ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
211- حسن پورباغبان
212- حسن پوربافرانی
213- دکتر کاظم پوربدخشان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
214- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
215- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
216- سید حسین پورتاکدوست ، استاد
217- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
218- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
219- دکتر ابراهیم پورجم ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
220- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
221- امیرحسین پورجوهری
222- بهنام پورحسن
223- دکتر قاسم پورحسن ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
224- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
225- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
226- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
227- مهسا پورحقانی
228- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
229- دکتر علیرضا پورخباز ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
230- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
231- علیرضا پورخورشیدی
232- ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
233- دکتر جواد پوررضا ، گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
234- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
235- دکتر محسن پوررضا بیلندی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
236- سعید پورروستایی
237- دکتر سعید پورروستایی اردکانی ، Assistant professor in Allameh Tabataba’i University
238- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
239- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
240- مهدی پورشا
241- دکتر عبدالعلی پورشاسب ، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
242- دکتر هادی پورشافعی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
243- دکتر امیر پورشاهرودی ، استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس
244- اسماعیل پورشاهید
245- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
246- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
247- وحید پورشهابی
248- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
249- ناصر پورصادق
250- دکتر رضا پورصالحی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
251- نسترن پورصالحی
252- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
253- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
254- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
255- دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
256- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
257- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
258- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
259- بهزاد پورغریب ، استادیار
260- دکتر محمدحسین پورغلامی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
261- دکتر علی اکبر پورفتح اله ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
262- محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
263- دکتر غلامحسین پورقنبری مروست ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
264- مهندس وحید پورقهرمان ، کارشناس ارشد
265- دکتر بابک پورقهرمانی ، دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
266- دکتر بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
267- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
268- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
269- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
270- دکتر محسن پورکرمانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
271- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
272- محمد پورکیانی
273- فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
274- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
275- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
276- دکتر حسنعلی پورمند ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
277- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
278- دکتر الهام پورمهابادیان
279- محمدصادق پورمهدی
280- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
281- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
282- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
283- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
284- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
285- لیلا پورنجفی
286- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
287- دکتر رویا پورنقی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
288- فرزاد پورنور
289- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
290- احسان پوری
291- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
292- محمدرضا پوریای ولی
293- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
294- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
295- مهندس پارسا پویا ، مربی
296- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
297- علی پویان
298- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
299- بابك پيله ور
300- دکتر کامران پی نبر ، انیستیتو تکنولوژی جورجیا
301- دکتر میترا پیام بوساری
302- پائولو پیترو بیانسون
303- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
304- پرویز پیران
305- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
306- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
307- دکتر نصراله پیرانی ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
308- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
309- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
310- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
311- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
312- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
313- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
314- پویان پیردیر
315- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
316- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
317- سجاد پیرسا
318- مجید پیرستانی
319- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
320- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
321- دکتر یاسر پیرعلی ، استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
322- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
323- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
324- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
325- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
326- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
327- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
328- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
329- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
330- حسین پیری ، دانشگاه بناب
331- دکتر مقصود پیری ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
332- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
333- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
334- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
335- اسماعیل پیش بین
336- ایمان پیش بین
337- دکتر رضا پیش قدم ، استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
338- دکتر زهرا پیشگاهی فرد ، استاد گروه جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران
339- امیرحسین پیشگویی
340- دکتر پروانه پیشنمازی
341- احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
342- حمیدرضا پیشوایی
343- مهدی پیشوایی
344- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
345- دکتر محسن پیشوایی علوی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
346- دکتر عادل پیغامی ، دانشیار دانشگاه امام صادق
347- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
348- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
349- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
350- فاطمه پیغمبری
351- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
352- دکتر جلال پیکانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز
353- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
354- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
355- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
356- خسرو پیله وریان
357- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
358- مسلم پیمانی
359- دکتر مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
360- دکتر پدرام پیوندی ، دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

ت

1- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- فریبا تابع بردبار
4- رویا تابعی ، ویراستار انگلیسی
5- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
8- دکتر محمد تاتار ، IIEES
9- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
10- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
11- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
12- بهجت تاج الدین
13- دکتر حسینعلی تاج الدین ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
14- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
15- دکتر ضیاءالدین تاج الدین ، استاد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس، ایران
16- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
17- دکتر خسرو تاج بخش ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
18- سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
19- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
20- سحر تاج بخش مسلمان
21- دکتر آژنگ تاج دینی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
22- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
23- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
24- سیمین تاج شریفی فر
25- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
26- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
27- دکتر سید محمد تاجبخش فخرآبادی ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
28- گلنار تاجدار
29- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
30- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
31- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
32- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
33- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
34- وحید تادیبی
35- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
36- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
37- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
38- محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
39- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
40- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
41- دکتر مهدی تازه ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
42- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
43- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
44- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
45- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
46- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
47- امیر تبادکانی
48- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
49- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
50- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
51- دکتر رسول تبری ، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
52- رضا تبریزی
53- دکتر نسیم تبریزی ، دانشیار صرع گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده هموگلوبینوپاتی بیمارستان بوعلی سینا ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
54- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
55- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
56- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
57- حسین تبیانیان
58- دکتر فرشاد تجاری ، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
59- ناصر تجبر
60- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
61- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
62- دکتر جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
63- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
64- دکتر محمدحسن تحریریان ، Sheikhbahaee University
65- هوبه تحویلداری
66- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
67- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
68- محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
69- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
70- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
71- میثم تراب مستعدی
72- حسین ترابزاده خراسانی
73- امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
74- دکتر حمزه ترابی ، Yazd University, Iran
75- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
76- دکتر سید علی ترابی ، استاد دانشگاه تهران
77- صدیقه ترابی
78- فاطمه ترابی
79- دکتر فاطمه ترابی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران
80- فیروزه ترابی
81- قدرت ترابی
82- محمد مهدی ترابی
83- مرتضی ترابی
84- یوسف ترابی
85- دکتر مسعود ترابی آزاد ، دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
86- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
87- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
88- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
89- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
90- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
91- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
92- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
93- آرش ترک سامنی ، استادیار
94- بهروز ترک لادانی
95- فرشید ترکاشوند
96- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
97- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
98- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
99- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
100- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
101- محمدرضا ترکی
102- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
103- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
104- دکتر منصور ترکیان تبار ، استادیار گروه مدیریت، واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
105- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
106- علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
107- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
108- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
109- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
110- بهنام تشکری
111- دکتر احمد تشکینی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
112- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
113- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
114- دکتر میثاق تصوری
115- دارا تفضلی
116- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
117- شجاع تفکری رضایی
118- شاهین تفنگدارزاده
119- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
120- دکتر مهدی تقدسی ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
121- دکتر مجید تقدیر ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
122- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
123- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
124- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
125- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
126- دکتر محمد رضا تقوا ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
127- دکتر علی اکبر تقوائی ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
128- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
129- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
130- ویدا تقوایی
131- مریم تقوایی یزدی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
132- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
133- رضا تقوی
134- سید علی تقوی
135- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
136- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
137- دکتر علی تقوی ، رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان
138- دکتر لعبت تقوی ، دانشیار گروه محیط زیست و انرژی
139- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
140- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
141- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
142- دکتر مهدی تقوی ، Professor, Allameh Tabatabaiee Univesity
143- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
144- دکتر امیر تقوی پور ، استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
145- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
146- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
147- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
148- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
149- علی اکبر تقی پور
150- دکتر فائزه تقی پور ، مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
151- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
152- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
153- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
154- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
155- دکتر یوسف تقی پوریانی گیلانی
156- ابراهیم تقی زاده
157- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
158- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
159- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
160- دکتر قاسم تقی زاده
161- کتایون تقی زاده
162- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
163- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
164- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
165- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
166- دکتر نصیر تقی زاده ، University of Guilan
167- پروفسور هوشنگ تقی زاده ، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
168- دکتر هوشنگ تقی زاده ، استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
169- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
170- دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
171- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
172- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
173- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
174- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
175- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
176- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
177- افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
178- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
179- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
180- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
181- دکتر حسن تلاشان ، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
182- دکتر مجید تلخابی ، مدیر مجتمع آموزش عالی فقه
183- محمدرضا تمامگر
184- دکتر مصطفی تمتاجی
185- دکتر الناز تمجید ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
186- دکتر علیرضا تمجید یامچلو ، استادیار
187- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
188- محمدرضا تمدن
189- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
190- عباس تمیزی
191- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
192- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
193- میلاد تنها
194- دکتر زهرا تنها معافی ، دانشیار، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
195- فرهاد تنهای رشوانلو
196- دکتر بهاره تنهایی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
197- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
198- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
199- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
200- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
201- هادی تهرانی
202- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
203- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
204- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
205- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
206- دکتر مجید توانا ، دانشگاه لاسال
207- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
208- حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
209- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
210- مجتبی توانگر
211- معصومه توانگر
212- ارکان توپال
213- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
214- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
215- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
216- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
217- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
218- دکتر عبدالعلی توجهی ، هیئت علمی دانشگاه شاهد
219- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
220- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
221- سمیه توحیدلو
222- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
223- دکتر ارسطو توحیدی ، دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
224- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
225- علی توحیدی مقدم
226- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
227- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
228- دکتر مهدی تورانی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
229- دکتر حسین توزنده جانی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
230- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
231- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
232- دکتر منوچهر توسلی نائینی
233- ایرج توسلیان
234- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
235- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
236- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
237- فیروز توفیق
238- امید توفیقی
239- دکتر حسن توفیقی ، دانشیار دانشگاه تهران
240- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
241- علی اصغر توفیقی
242- دکتر جعفر توفیقی داریان ، استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس
243- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
244- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
245- دکتر رضا توکل افشاری ، استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران
246- علی توکلان
247- دکتر آذین توکلی ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
248- احسان توکلی
249- امید توکلی
250- امید توکلی
251- حمیدرضا توکلی
252- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
253- علی توکلی
254- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
255- غلامحسین توکلی
256- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
257- فائزه توکلی
258- فایزه توکلی
259- ماه گل توکلی
260- دکتر محسن توکلی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
261- محمد جواد توکلی
262- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
263- دکتر مرتضی توکلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
264- دکتر منصور توکلی ، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
265- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
266- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
267- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
268- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
269- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
270- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
271- محمدرضا توکلی شوشتری
272- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
273- محمدرضا توکلی صابری
274- دکتر رضا توکلی مقدم ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران
275- دکتر جمیله توکلی نیا ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
276- دکتر تیمور توکلی هشتجین ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
277- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
278- امیر توکمه چی
279- دکتر روح الله تولایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
280- روح الله تولایی
281- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
282- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
283- دکتر سیمین تولایی ، استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
284- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
285- نوین تولایی ، دانشیار
286- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
287- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
288- چنگ تونگ ، استاد
289- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
290- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه ها در شهر تهران-دارای دو مدرک کارشناسی ارشد(حقوق مالی- مدیریت مالی) -عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان - نویسنده،مشاور وداور مقالات- آشنا با چند زبان
291- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
292- دکتر بابک تیمورپور ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
293- کاوه تیمورنژاد
294- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
295- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
296- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
297- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
298- حمید رضا تیموری
299- سحر تیموری
300- سعید تیموری
301- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
302- فاطمه تیموری
303- فرشته تیموری
304- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
305- دکتر مهدی تیموری ، دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
306- رضا تیموری فعال ، استاد
307- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
308- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر محمدصادق ثابت ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
4- مهرداد ثابت
5- دکتر مژگان ثابت تیموری ، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
6- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7- دکتر مرضیه ثاقب جو ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
8- دکتر خسرو ثاقب طالبی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
9- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
10- دکتر محسن ثالثی ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
11- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
12- فرهاد ثبوتی
13- مهندس محمدجواد ثبوتی ، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
14- یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
15- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
16- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
17- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
18- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
19- دکتر علی ثقفی ، استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
20- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
21- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
22- دکتر محمدجواد ثقفی ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
23- مراد ثقفی
24- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
25- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
26- دکتر بهرام ثقفیان ، استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
27- حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
28- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
29- دکتر علی ثقه الاسلامی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
30- دکتر علیرضا ثقه الاسلامی ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
31- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
32- داود ثمری
33- جعفر ثمری صفا
34- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
35- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
36- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
37- نوید ثنایی
38- باقر ثنایی ذاکر
39- دکتر فاطمه ثواب ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
40- دکتر جهانبخش ثواقب ، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- محسن جاجرمی زاده
6- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
7- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
8- کاوه جاسب
9- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
10- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
11- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
12- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
13- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
14- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
15- سحر جامی
16- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
17- دکتر فاطمه جان احمدی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران
18- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
19- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
20- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
21- دکتر ابومسلم جان نثاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
22- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
23- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
24- مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
25- دکتر محسن جانجان ، سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان
26- دکتر احمد جانسیز ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
27- عسکر جانعلی زاده
28- حیدر جانعلی زاده چوب بستی
29- دکتر علیرضا جانفدا ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
30- پرهام جانفشان
31- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
32- کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
33- حسین جانمحمدی
34- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
35- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
36- دکتر محسن جاهد ، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
37- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
38- محمد جاودان
39- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
40- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
41- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
42- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
43- دکتر امیرحسین جاوید ، دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
44- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
45- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
46- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
47- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
48- فرهاد جاویدراد
49- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
50- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
51- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
52- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
53- دکتر محمد جبارپور ، استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
54- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
55- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
56- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
57- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
58- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
59- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
60- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
61- حمید جباری
62- علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
63- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
64- دکتر محمدرضا جباری ، دانشیار گروه تاریخ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
65- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
66- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
67- حجة الاسلام مهدی جباری ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان شوط
68- نسیم جباری ، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز
69- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
70- عباسعلی جباری ثانی
71- تقی جباری فر
72- مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
73- دکتر بهمن جباریان امیری ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
74- دکتر فرخنده جبل عاملی ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
75- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
76- دکتر امیر جبلی ، دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-دانشجوی دوره تخصصی حکمرانی دانشگاه عالی دفاع ملی(مدرسه حکمرانی شهیدبهشتی)-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ودانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی
77- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
78- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
79- لیلا جدیدی ، مدیر اجرایی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
80- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
81- دکتر اکبر جدیدی محمدابادی ، عضو هیات علمی دانشگاه
82- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
83- محمد جرادت
84- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
85- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
86- سیدحمید جزایری
87- علی جزایری
88- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
89- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
90- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
91- دکتر احمد جعفر نژاد چقوشی ، استاد دانشگاه تهران
92- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
93- امیر جعفرپور
94- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
95- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
96- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
97- دکتر معصومه جعفرپور ، استاد علوم دانشگاه بیرجند
98- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
99- جعفر جعفرزاده
100- دکتر حامد جعفرزاده ، استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قوچان
101- علی جعفرزاده
102- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
103- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
104- میثم جعفرزاده
105- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
106- فروزنده جعفرزاده پور
107- نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
108- سهیل جعفرصالحی
109- دکتر صمد جعفرمدار ، استاد دانشگاه ارومیه
110- امیرعلی جعفرنژاد
111- حسين جعفري
112- حسين جعفري
113- سيداصغر جعفري
114- دکتر آذرنوش جعفری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.
115- دکتر آرزو جعفری ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
116- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
117- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
118- دکتر اعظم جعفری ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
119- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
120- امین جعفری
121- مهندس بهیه جعفری ، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه
122- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
123- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
124- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
125- دکتر جمیل جعفری ، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
126- جواد جعفری
127- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
128- حسین جعفری
129- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
130- حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
131- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
132- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
133- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
134- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
135- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
136- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
137- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
138- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
139- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
140- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
141- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
142- علی جعفری
143- علی جعفری
144- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
145- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
146- علی اصغر جعفری
147- علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
148- دکتر علی اکبر جعفری ، Yazd University, Iran
149- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
150- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
151- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
152- غلام حسین جعفری
153- کبری جعفری
154- محمد جعفری
155- محمد جعفری
156- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
157- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
158- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
159- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
160- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
161- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
162- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
163- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
164- مرتضی جعفری
165- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
166- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
167- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
168- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
169- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
170- دکتر مجید جعفری خالدی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
171- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
172- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
173- احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
174- پروفسور احمد جعفری صمیمی ، استاد
175- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
176- احسان جعفری فر
177- نسرین جعفری گلستان
178- محسن جعفری مذهب
179- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
180- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
181- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
182- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
183- سعيد جعفری نیا
184- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
185- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
186- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
187- رسول جعفریان
188- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
189- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
190- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
191- دکتر علی جعفریان دهکردی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
192- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
193- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
194- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
195- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
196- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
197- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
198- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
199- حسن جلالی
200- سپهر جلالی
201- دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی ، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
202- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
203- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
204- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
205- محمد امین جلالی
206- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
207- وحیدرضا جلالی
208- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
209- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
210- دکتر علی جلالی دیزجی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
211- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
212- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
213- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
214- فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
215- محمود جلالی کروه
216- دکتر عمار جلالی منش ، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
217- دکتر سید حمید جلالی نائینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
218- سیداحمدرضا جلالی نائینی
219- محمدرضا جلالی ندوشن
220- سعید جلالی هنرمند
221- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
222- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
223- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
224- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
225- دکتر سیدعبدالمجید جلایی ، استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
226- محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
227- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
228- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
229- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
230- پروین جلیلوند
231- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
232- حمید جلیلوند
233- محسن جلیلوند
234- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
235- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
236- رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
237- دکتر سعید جلیلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
238- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
239- دکتر صابر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
240- دکتر عادل جلیلی ، استاد پژوهش، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
241- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
242- حمید جلیلی راثی
243- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
244- سمانه جلیلی صدرآباد
245- هاشم جلیلی صفریان
246- علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
247- دکتر علیرضا جلیلی فرد ، Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz
248- دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
249- دکتر ناهید جلیلی مرند ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
250- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
251- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
252- پروفسور علیرضا جلیلیان ، استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت
253- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
254- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
255- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
256- دکتر شاهرخ جم ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
257- دکتر مهدی جم پور ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
258- دکتر منصور جم زاد ، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
259- الهام جم زاده
260- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
261- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
262- دکتر راضیه جماعتی اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
263- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
264- فریبرز جمالزاد فلاح
265- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
266- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
267- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
268- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
269- فرید جمالی
270- دکتر یوسف جمالی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
271- مسعود جمالی آشتیانی
272- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
273- دکتر فرید جمالی شینی ، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
274- مهدی جمالی نژاد
275- ابوذر جمالی نیا
276- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
277- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
278- رسول جمشيدي
279- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
280- بهاره جمشیدی
281- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
282- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
283- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
284- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
285- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
286- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
287- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
288- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
289- سلیمان جمشیدی
290- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
291- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
292- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
293- دکتر احمد جمشیدی زنجانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
294- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
295- همایون جمشیدیان ، استادیار
296- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، استاد/ دانشگاه تهران
297- دکتر محمود جمعه پور ، استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
298- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
299- دکتر سارا جمهوری ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
300- سید مهدی جمیلی
301- رزیتا جمیلی اسکویی
302- نسرین جناب آقا
303- حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
304- بهروز جنت
305- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
306- محسن جنتی
307- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دکتری مهندسی برق – قدرت
308- دکتر محمد جنتی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
309- سیما جنتیان
310- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
311- حامد جنیدی
312- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
313- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
314- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
315- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
316- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
317- عباس جهان بخشی
318- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
319- علی جهان بینی
320- دکتر احمد جهان لتیباری ، استاد
321- عاطفه جهان محمدی ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
322- محمدرضا جهان میری
323- حمید جهانبخش
324- دکتر سعید جهانبخش اصل ، استاد- دانشگاه تبریز
325- جلال جهانبخشی
326- آرزو جهانبین
327- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
328- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
329- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
330- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
331- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
332- دکتر محسن جهانشاهی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی IEEE Senior member
333- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
334- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
335- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
336- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
337- نصرالله جهانگرد
338- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
339- جواد جهانگیر
340- دکتر غلامحسین جهانگیر ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
341- محمد حسین جهانگیر
342- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
343- دکتر هاشم جهانگیر ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
344- دکتر سکینه جهانگیرزاده ، استادیار گروه مهندسی برق - موسسه آموزش عالی کارون
345- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
346- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
347- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
348- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
349- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
350- محسن جهانگیری
351- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
352- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
353- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
354- عليرضا جهاني
355- دکتر داود جهانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
356- عباسقلی جهانی
357- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
358- دکتر مهدی جهانی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
359- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
360- دکتر فاطمه جهانی شکیب ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
361- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
362- دکتر مجتبی جهانیان ، PhD Student Mojtaba Jahanian
363- دکتر شهیده جهانیان سادات محله ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
364- نوید جهدی
365- نوید جهدی
366- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
367- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
368- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
369- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
370- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
371- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
372- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
373- اکبر جوادی
374- ایرج جوادی
375- دکتر سامان جوادی
376- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
377- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
378- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
379- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
380- دکتر محسن جوادی ، استاد دانشگاه قم
381- محمد جوادی
382- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
383- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
384- دکتر مرتضی جوادی اصطهباناتی
385- دکتر محمد جوادی پور ، دانشیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
386- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
387- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
388- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
389- فرناز جوادی گرگری
390- دکتر محمد جوادی مال آباد ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
391- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
392- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
393- مهندس حجت اله جوادیان ، ریاست مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو
394- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
395- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
396- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
397- مجید جوادیان زاده
398- دکتر سهیلا جوادیان فرزانه ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
399- عباس جوارشکیان
400- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
401- فرهاد جوان
402- دکتر جعفر جوان ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
403- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
404- دکتر محمد جوان ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
405- محمدرضا جوان
406- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
407- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
408- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
409- علی جوان فروزنده
410- جواد جوان مجیدی
411- دکتر محمد جوان نیک خواه ، استاد، دانشگاه تهران
412- دکتر محمد حسن جوانبخت ، دانشیار علوم تغذیه گروه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
413- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
414- دکتر سپیده جوانشیر ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
415- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
416- دکتر محمد جوانشیر گیو ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
417- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
418- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
419- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
420- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
421- نادر جوانی
422- محمود جوانی پور
423- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
424- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
425- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
426- سعید جواهرزاده
427- فرید جواهرزاده
428- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
429- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
430- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
431- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
432- محمدرضا جودت
433- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
434- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
435- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
436- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
437- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
438- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
439- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
440- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
441- دکتر بهرام جوکار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
442- علی اکبر جوکار
443- مهدی جوکار
444- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
445- دکتر فریبرز جولای ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران
446- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
447- سمیه جولایی
448- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
449- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
450- دکتر وحید جوهری مجد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
451- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
452- مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- دکتر مرتضی چاجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
2- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
3- ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
4- فیلیکس چان ، استاد
5- محمدتقی چاوشی
6- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
7- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
8- رامیار چتانی
9- علی چراغعلی خانی ، استادیار
10- علی چراغی
11- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
12- دکتر جواد چزگی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
13- دکتر جهانگیر چشم آور ، استادیار آنالیز دانشگاه پیام نور
14- کیانوش چقامیرزا
15- مجید چگنی
16- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
17- دکتر غلامرضا چگنی زاده ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
18- دکتر محمدعلی چلونگر ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
19- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
20- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
21- اسماعیل چمنی
22- دکتر امین چمنی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
23- دکتر ریحانه چمنی ، استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
24- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
25- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
26- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
27- چینگ چنگ لی
28- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
29- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
30- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
31- فرهاد چنگیزی
32- وحید چنگیزی
33- بنویت چنیاس
34- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار دانشگاه دفاع ملی
35- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
36- منوچهر چهاردولی
37- دکتر سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
38- دکتر عبدالکریم چهرگانی راد ، استاد، آزمایشگاه زبست شناسی سلول گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان، ایران
39- شیما چهره ئی
40- دکتر فاطمه چهکندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
41- دکتر مجید چهکندی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
42- دکتر آزاده چوب فروش زاده ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
43- دکتر شهلا چوبچیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
44- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
45- پروفسور علی رضا چوبینه ، استاد
46- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
47- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
48- شمهونا چودهاری
49- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
50- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
51- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
52- محمد جواد چیت ساز
53- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
54- علیرضا چیت سازیان
55- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
56- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
57- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سلما حائری ، هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
2- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
3- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
4- محمدرضا حائری مازندرانی
5- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
6- دکتر محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
7- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
9- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
10- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
11- غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- مهران حاتم
13- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
14- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
15- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
16- دکتر جواد حاتمی ، استاد گروه علوم تربیتی -تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس
17- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
18- دکتر علی اصغر حاتمی ، هیئت علمی دانشگاه شیراز
19- فرزاد حاتمی
20- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
21- محمدرضا حاتمی
22- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
23- عادل حاتمی مربینی
24- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
25- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
26- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
27- دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی ، استاد دانشگاه اصفهان
28- محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
29- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
30- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
31- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
32- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
33- اصغر حاج سقطی
34- خسرو حاج صادقی
35- پروفسور محمدعلی حاج عباسی
36- دکتر عباسعلی حاج کریمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
37- دکتر نادر حاجلو ، Professor, General Psychology Department, University of Mohagegh Ardabili
38- علي حاجي آقا بزرگي
39- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
40- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
41- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
42- دکتر رضا حاجی آقایی ، دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
43- محسن حاجی آقایی
44- مصطفی حاجی آقایی کشتلی
45- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
46- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
47- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
48- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
49- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
50- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
51- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
52- خلیل حاجی پور
53- وحید حاجی پور
54- دکتر محسن حاجی تبار ، استادیار
55- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
56- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
57- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
58- دکتر علی حاجی خانی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
59- دکتر ابراهیم حاجی دولو ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
60- طیبه حاجی رضایی
61- دکتر ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشکده علوم پزشکی گروه بیو استاتیک دانشگاه تربیت مدرس
62- مهندس احمد حاجی زاده ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
63- دکتر سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس
64- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
65- محمدامین حاجی زاده ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
66- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
67- اکبر حاجی زاده مقدم ، دانشیار
68- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
69- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
70- حسین حاجی سلطانی
71- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
72- دکتر علی حاجی شمسایی ، دانشگاه ازاد اسلامی
73- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
74- دکتر مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
75- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
76- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
77- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
78- دکتر حمیدرضا حاجی قنبر ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
79- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
80- دکتر حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
81- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
82- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
83- عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
84- دکتر رحمت حاجی مینه ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
85- دکتر علی حاجی نژاد ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
86- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
87- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
88- دکتر خدیجه حاجیان ، استادیار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
89- الهه حاجیان حیدری
90- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، استاد مدعو دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
91- زهره حاجیان فروشانی
92- دکتر علیرضا حاجیان نژاد ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
93- ابراهیم حاجیانی
94- دکتر محمود حاجیانی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
95- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
96- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
97- سید داود حاجی‌میررحیمی
98- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
99- معصومه حافظ رضازاده
100- مجتبیض حافظ مکی
101- محمد رضا حافظ نیا
102- دکتر محمدرضا حافظ نیا ، دانشگاه تربیت مدرس
103- احمد حافظی ، مدرس
104- اکرم حافظی
105- رحمت الله حافظی
106- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
107- فردین حافظی
108- دکتر محمدرضا حافظی ، ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
109- مهندس سولماز حافظی زاده
110- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
111- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
112- دکتر مهدی حامد سقایان ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
113- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
114- سمانه حامدی ، استادیار
115- شمیسا حامدی
116- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
117- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
118- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
119- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
120- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
121- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
122- پروفسور فرح حبیب ، استاد تمام
123- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
124- رضا حبیب اله گرمابکی
125- دکتر راضیه حبیب پور ، استادیار گروه پژوهشی صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
126- دکتر اصحاب حبیب زاده ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
127- دکتر توکل حبیب زاده ، هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
128- طاهر حبیب زاده
129- دکتر محمدجعفر حبیب زاده ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
130- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
131- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
132- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
133- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
134- عـزیزاله حبیبی
135- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
136- بهروز حبیبی
137- بیوک حبیبی ، پروفسور
138- پروفسور جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
139- حمیدرضا حبیبی
140- خسرو حبیبی
141- دکتر زهره حبیبی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
142- سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
143- دکتر عبدالحمید حبیبی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران
144- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
145- دکتر علیرضا حبیبی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه رازی
146- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
147- دکتر فهیمه حبیبی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
148- کیومرث حبیبی
149- محمدحسین حبیبی
150- دکتر محمود حبیبی ، نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
151- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
152- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
153- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
154- هنگامه حبیبی
155- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
156- جواد حبیبی تبار
157- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
158- مهدی حبیبی دوست
159- صابر حبیبی سوادکوهی
160- آرش حبیبی لشکری
161- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
162- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
163- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
164- سمیه حجابی
165- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
166- الهه حجازی ، دانشیار
167- دکتر جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
168- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
169- دکتر رضوان حجازی ، استاد- دانشگاه الزهراء
170- سحاب حجازی
171- سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
172- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
173- مجید حجازی
174- دکتر نصرت حجازی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
175- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
176- دکتر زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
177- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
178- عیسى حجت ، استاد تمام
179- دکتر عیسی حجت ، استاد دانشگاه تهران، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
180- محمدمهدی حجت
181- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
182- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
183- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
184- دکتر یوسف حجت ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
185- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
186- سعید حجتی
187- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
188- دکتر سید محمد علی حجتی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
189- دکتر سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
190- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
191- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
192- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
193- وحید حجتی نیکو
194- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
195- دکتر محمد حجی پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
196- رحیم حداد
197- رضا حداد
198- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
199- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
200- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
201- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
202- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
203- دکتر غلامرضا حدادچی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
204- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
205- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
206- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
207- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
208- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
209- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
210- هدی حدیدی ، کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
211- دکتر سعید حدیدی مود ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
212- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
213- بهمن حری امینی
214- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
215- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
216- مهدی حریری ، استادیار
217- دکتر نجلا حریری ، استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
218- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
219- دکتر شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
220- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
221- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
222- ابوذر حسامپور ، مدیر داخلی فصلنامه
223- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
224- وحیده حسامی ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
225- عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
226- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
227- دکتر رضا حسان ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات
228- دکتر مصطفی حسرتی ، دانشیار، دانشگاه رازی
229- دکتر ابوالفضل حسن آبادی
230- دکتر علی حسن آبادی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
231- میرزا حسن الزمان
232- دکتر علی حسن بگی ، دانشیار دانشگاه اراک
233- دکتر ابراهیم حسن بیگی ، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
234- دکتر محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
235- جعفر حسن پور
236- دکتر حسن حسن پور ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
237- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
238- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
239- زینب حسن پور
240- شهاب حسن پور
241- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
242- دکتر مهدی حسن پور ، استاد گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
243- سمیه حسن پور دربان
244- محمد حسن زاده
245- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
246- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
247- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
248- حامد حسن زاده
249- دکتر حسن حسن زاده ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
250- حسین حسن زاده ، استادیار
251- حمیدرضا حسن زاده
252- دکتر رضا حسن زاده ، استادیار گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی روزبهان ساری
253- دکتر رمضان حسن زاده ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
254- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
255- عاطفه حسن زاده
256- عليرضا حسن زاده
257- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
258- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
259- دکتر علیرضا حسن زاده ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
260- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
261- دکتر محمد حسن زاده ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
262- دکتر نادر حسن زاده ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
263- نیما حسن زاده ، استاد مشاور و موسس انجمن علمی اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی
264- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
265- حمید حسن زاده اصفهانی
266- دکتر محمدکاظم حسن زاده اقدم ، University of Guilan
267- علی حسن زاده خوئی
268- مجتبی حسن زاده دلوئی
269- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
270- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
271- دکتر رضا حسن ساجدی ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
272- کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
273- دکتر عامل حسن مظاهری ، جامعه المصطفی العالمیه
274- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
275- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
276- دکتر صادق حسن نیا ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
277- دکتر علی حسن نیا ، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
278- دکتر محمدرضا حسندخت ، استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.
279- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
280- طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
281- حامد حسنلو
282- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
283- دکتر محمد حسنوند ، دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه های تهران
284- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
285- دکتر رضا حسنوی ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
286- آرمان حسنی ، استادیار
287- دکتر ابوالفضل حسنی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
288- امیر حسنی
289- دکتر بهروز حسنی ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایزان
290- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
291- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
292- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
293- سیدرضا حسنی
294- دکتر عباس حسنی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه
295- حجة الاسلام عبداله حسنی
296- علی حسنی
297- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
298- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
299- محمدجواد حسنی
300- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
301- محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
302- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
303- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
304- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
305- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
306- مصطفی حسنیان ، دانش آموخته مهندسی اقیانوس شناسی از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
307- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
308- دکتر علیرضا حسیبی ، رئیس قسمت فضای سبز شهرداری منطقه 12 تهران
309- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
310- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
311- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
312- دکتر داوود حسین پور ، دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
313- سعید حسین پور
314- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
315- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
316- مرتضی حسین پور امام
317- محمدجواد حسین پورفرد
318- دکتر مسعود حسین چاری ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
319- عباسعلی حسین خانزاده
320- الهام حسین خانی
321- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
322- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
323- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
324- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
325- حسن حسین زاده
326- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
327- سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
328- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
329- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
330- دکتر غلامعلی حسین زاده ، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
331- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
332- متین حسین زاده
333- دکتر محبوبه سادات حسین زاده ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
334- مریم حسین زاده
335- دکتر وحید حسین زاده ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
336- یوسف حسین زاده تروان
337- پروفسور علی حسین زاده دلیر ، استاد دانشکده كشاورزی دانشگاه تبریز
338- کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
339- دکتر معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار دانشگاه الزهرا
340- سارا حسین زاده قشلاقی
341- دکتر علی حسین زاده کاشان ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
342- دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر ، استاد
343- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
344- دکتر فرهاد حسین زاده لطفی ، Professor of Operation Research, Science and Research Branch, Islamic Azad University
345- دکتر محمد حسین کرمی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
346- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
347- علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
348- دکتر حمید حسین نژاد ، دبیر پژوهشی گروه عمومی
349- دکتر زهرا حسین نژاد ، رئیس انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
350- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
351- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
352- دکتر مرتضی حسینعلی بیگی ، استادیار
353- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
354- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
355- دکتر نرگس حسینمردی ، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
356- خداداد حسینی
357- سید حمزه حسینی
358- سید علی حسینی
359- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
360- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
361- دکتر بهشید حسینی ، استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
362- بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
363- پریسا حسینی
364- پیام حسینی
365- حامد حسینی
366- دکتر حسین حسینی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
367- زینب السادات حسینی
368- سلمان حسینی
369- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
370- سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
371- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
372- سید تیمور حسینی
373- سید جلال حسینی
374- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
375- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
376- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
377- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
378- دکتر سید سعید حسینی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
379- سید سلیمان حسینی
380- دکتر سید شمس الدین حسینی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
381- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
382- سید طاهر حسینی
383- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
384- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
385- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
386- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
387- دکتر سید علی حسینی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
388- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
389- دکتر سید فخرالدین حسینی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
390- سید کریم حسینی
391- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
392- دکتر سید محسن حسینی ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
393- دکتر سید محمد حسینی ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
394- دکتر سید محمد حسینی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
395- دکتر سید محمد حسینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
396- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
397- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
398- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
399- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
400- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
401- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
402- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
403- سید ناصر حسینی
404- دکتر سید یعقوب حسینی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
405- دکتر سیداحمد حسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
406- دکتر سیداحمد حسینی
407- دکتر سیداحمد حسینی ، گروه آموزشی مدیریت (بازرگانی و دولتی) دانشگاه شاهد
408- دکتر سیداحمد حسینی ، هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
409- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
410- دکتر سیدحسن حسینی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
411- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
412- دکتر سیدحسین حسینی ، استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
413- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
414- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
415- دکتر سیدعباس حسینی ، استادیار گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
416- سیدعلی حسینی ، دانشیار
417- دکتر سیدمحمد حسینی ، استادیارگروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی واحد بابل-دانشگاه آزاد اسلامی
418- سیدمحمد حسینی
419- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
420- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
421- سیدمحمود حسینی
422- سیدهادی حسینی
423- سیدوحید حسینی ، استاد
424- عباس حسینی
425- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
426- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
427- دکتر محمد حسین حسینی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
428- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
429- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
430- معصومه حسینی
431- ملیحه سادات حسینی
432- دکتر مهدی حسینی ، دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی
433- دکتر میرزا حسن حسینی ، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
434- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
435- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
436- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
437- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
438- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
439- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
440- دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
441- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
442- دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.
443- دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
444- دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی
445- دکتر اکبر حسینی پور ، دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
446- حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
447- دکتر داود حسینی چفلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
448- دکتر بابک حسینی خلج ، استاددانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
449- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
450- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
451- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
452- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
453- دکتر سیدحسن حسینی سروری ، استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف
454- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
455- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
456- دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
457- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
458- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
459- موید حسینی صدر ، پروفسور
460- دکتر سیدمحمدرضا حسینی علی آباد ، مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
461- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
462- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
463- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
464- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
465- سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
466- سیداحمد حسینی کازرونی
467- سید حسین حسینی لواسانی
468- سید مصطفی حسینی مزینانی
469- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
470- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
471- سید علی حسینی میلانی
472- سیدمحمد حسینی نژاد
473- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
474- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
475- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
476- سید محمد حسینی نصر
477- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
478- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
479- دکتر بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
480- دکتر شاهرخ حسینی هاشمی ، استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران
481- دکتر سید جواد حسینی واشان ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
482- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
483- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
484- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
485- دکتر سیمین حسینیان ، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
486- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
487- دکتر نگار حسینیان
488- رویا حسینیان اصفهانی
489- حسین حسینیان مقدم ، دانشیار
490- سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
491- پژمان حسینیون
492- سولماز حسینیون
493- دکتر رامین حشمت ، Urology research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
494- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
495- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
496- دکتر محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
497- دکتر غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
498- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
499- غنی حشمتی تنکابنی
500- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
501- سعید حصارکی
502- جعفر حصاری ، مدرس دانشگاه و کارشناس پژوهش دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱ اردبیل
503- ایوب حضرتی
504- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
505- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
506- محمد حضوری
507- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
508- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
509- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
510- معصومه حق پرست
511- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
512- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
513- دکتر محمد حق پناهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
514- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
515- دکتر مریم حق روستا ، دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
516- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
517- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
518- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
519- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
520- دکتر علی حق طلب ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
521- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
522- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
523- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
524- دکتر غلامحسین حق نیا ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
525- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
526- احمد حقانی
527- محمد حقانی
528- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
529- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
530- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
531- علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
532- دکتر عبدالرحیم حقدادی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
533- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
534- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
535- دکتر علی حقی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
536- پروفسور محمودرضا حقی فام ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
537- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
538- دکتر سعید حقیر ، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران
539- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
540- حمید حقیقت
541- دکتر سید صادق حقیقت ، استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.
542- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
543- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
544- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
545- دکتر محمد حقیقی ، دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
546- محمد حقیقی ، استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
547- دکتر مریم حقیقی ، مدیر گروه پژوهشی
548- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
549- دکتر امین حقیقی پشتیری ، دانشیار گروه حرارت و سیالات دانشگاه گیلان
550- آزاده حکاک زاده
551- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
552- دکتر نصرالله حکمت ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
553- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
554- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
555- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
556- مسعود حکمی
557- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
558- دکتر احمد حکیم جوادی ، مدیرکل هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس
559- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
560- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
561- دکتر حمید حکیمی
562- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
563- خلیل حکیمی فر ، استادیار
564- دکتر مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
565- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
566- دکتر علی محمد حکیمیان ، عضو هیئت علمی
567- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
568- محمد حلاج
569- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
570- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
571- دکتر ایمان حلوایی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
572- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
573- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
574- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
575- دکتر حسین حمامی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
576- مرجان حمدالهی
577- دکتر سید محمدمهدی حمدی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
578- دکتر سیدمحمد حمدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
579- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
580- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
581- دکتر علی حمزه ، استاد دانشگاه شیراز
582- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
583- حمید حمزه ای
584- دکتر مهدی حمزه پور ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
585- سیدرضا حمزه لو
586- مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
587- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
588- دکتر ماجده حمود ، استاذه بجامعه دمشق
589- نجمه حمید
590- شهربانو حمیدپور
591- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
592- دکتر جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی كامپيوتر - مهندسي نرم افزار، دانشيار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
593- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
594- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
595- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
596- دکتر سمیه حمیدی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
597- سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
598- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
599- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
600- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
601- دکتر مهرزاد حمیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
602- دکتر زهره حمیدی اصفهانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
603- دکتر محمدتقی حمیدی بهشتی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
604- علي حمیدی زاده
605- دکتر محمدرضا حمیدی زاده ، استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
606- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
607- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
608- دکتر محسن حمیدیان پور
609- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
610- پریچهر حناچی
611- پروفسور پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
612- سیمین حناچی
613- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
614- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
615- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
616- مرتضی حنیفه زاده
617- منصوره حور علی
618- فاطمه حورعلی
619- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
620- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
621- دکتر مهدی حیات زاده ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
622- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
623- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
624- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
625- زهرا حیاتی
626- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
627- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
628- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
629- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
630- دکتر منوچهر حیدر پور ، استاد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
631- نیما حیدر زاده
632- دکتر علیرضا حیدرئی ، دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران
633- ماشااله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
634- دکتر ماشااله حیدرپور ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
635- مهیار حیدرپور
636- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
637- محمد حیدرزاده
638- دکتر کیوان حیدرنژاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
639- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
640- دکتر علیرضا حیدرنیا ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
641- دکتر احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
642- دکتر اکبر حیدری ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
643- امید حیدری
644- امیر حیدری
645- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
646- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
647- دکتر حامد حیدری ، استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسه آموزش عالی مهر البرز
648- حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
649- حسن حیدری
650- دکتر حسن حیدری ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
651- دکتر حسن حیدری ، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
652- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
653- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
654- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
655- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
656- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
657- دکتر عبادالله حیدری ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱ اردبیل
658- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
659- دکتر عباس حیدری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
660- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
661- علی حیدری
662- علی حیدری
663- دکتر غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
664- فاطمه حیدری
665- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
666- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
667- دکتر محسن حیدری ، استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
668- دکتر محسن حیدری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
669- محمدمهدی حیدری ، دانشیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
670- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
671- دکتر محمود حیدری ، روانشناسی بکاربسته، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
672- مختار حیدری
673- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
674- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
675- منصور حیدری
676- مهدی حیدری
677- دکتر مهدی حیدری ، دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
678- نادر حیدری
679- دکتر نصرت حیدری ، گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی دانشگاه ارومیه
680- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
681- محسن حیدری بنی
682- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
683- دکتر حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
684- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
685- دکتر جلیل حیدری دهوئی ، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
686- کوروش حیدری شیرازی
687- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
688- مرتضی حیدری مظفر
689- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
690- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
691- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
692- دکتر قاسم حیدری نژاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
693- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
694- اسفندیار حیدریان
695- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
696- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
697- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
698- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
699- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- دکتر احمد علی خائف الهی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
2- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
3- دکتر احمد خاتمی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران
4- دکتر سید مهدی خاتمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
5- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- دکتر مهری خاتمی
7- دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، استاد تمام، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
8- دکتر ناصر خاجی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
9- دکتر جواد خادم ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
10- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
11- دکتر سارا خادم پیر ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
12- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
13- دکتر مجید خادم رضاییان ، استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
14- احمد خادم زاده ، استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
15- حمید خادم مسجدی
16- جعفر خادمی
17- حسین خادمی
18- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
19- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
20- دکتر عین الله خادمی ، استاد، گروه فلسفه و کلام ،دانشگاه شهید رجایی،تهران، ایران.
21- دکتر ملوک خادمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
22- دکتر حبیب اله خادمی اسلام ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
23- دکتر جعفر خادمی حمیدی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
24- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
25- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
26- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
27- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
28- دکتر عباس خاشعی سیوکی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
29- دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی ، دانشیار مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری دانشگاه علامه طباطبایی
30- نازیلا خاقانی
31- محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
32- امير خاكباز
33- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
34- سیمین خاکپور
35- محمدرضا خاکزاد
36- مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
37- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
38- دکتر احمد خاکساری ، دانشیار جبر دانشگاه پیام نور
39- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
40- دکتر علی خاکساری رفسنجانی ، استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران
41- مرضیه خاکستری ، دانشیار
42- ایمان خاکی ، استاد دانشگاه | مولف | تکنولوژیست آموزش و پژوهش
43- علی خاکی
44- میلاد خاکی
45- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
46- پروفسور علی خاکی صدیق ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
47- دکتر شهریار خالدی ، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
48- دکتر عبدالواحد خالدی درویشان ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
49- محمد خالدیان
50- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
51- دکتر محمدرضا خالصی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
52- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
53- دکتر علی خالق خواه
54- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
55- ابوالفتح خالقی ، استادیار
56- دکتر حسن خالقی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
57- فریبا خالقی سروش
58- علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
59- رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
60- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
61- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
62- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
63- دکتر احمد خامسان ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
64- فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
65- سیدهادی خامنه ای
66- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
67- دکتر ماشاءاله خامه چیان ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
68- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
69- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
70- دکتر شعبانعلی خان صنمی ، دانشیار معارف اسلامی گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
71- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
72- دکتر زینب خانجانی ، استاد دانشگاه تبریز
73- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
74- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
75- دکتر سیداحسان خاندوزی ، استادیار اقتصاد اسلامی
76- مصطفی خانزاده
77- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
78- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
79- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
80- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
81- محمدرضا خانلو
82- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
83- دکتر محمد خانه باد ، دانشیار گروه آموزشی زمين شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
84- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
85- حسن خانی
86- دکتر حسن خانی ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
87- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
88- دکتر روح الله خانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
89- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
90- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
91- دکتر مرتضی خانی دهنوئی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
92- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
93- دکتر هادی خانیکی ، استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
94- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
95- دکتر کاظم خاوازی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
96- دکتر رمضانعلی خاوری نژاد ، استاد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران
97- علیرضا خاوندی
98- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
99- محمدرضا خباز تمیمی
100- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
101- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
102- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
103- دکتر محمد خبیری ، دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
104- علیرضا ختایی ، استاد
105- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
106- دکتر داود خجسته ، University of Guilan
107- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
108- حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
109- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
110- رضا خجسته مهر
111- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
112- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
113- دکتر روشنک خدابخش ، دانشیار دانشگاه الزهراء
114- حمید خدابخشی
115- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
116- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
117- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
118- امین خدابخشیان
119- دکتر صابر خدابنده ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
120- دکتر سید اکبر خداپرست ، دانشیار ، دانشگاه گیلان
121- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
122- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
123- دکتر محمد کریم خداپناهی ، دانشگاه شهید بهشتی
124- دکتر سید حمید خداداد حسینی ، استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
125- دکتر فرهاد خداداد کاشی ، استاد دانشگاه پیام نور
126- ابوالحسن خدادادپور
127- دکتر سیدحمید خدادادحسینی ، استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
128- ایرج خدادادی
129- جواد خدادادی
130- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
131- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
132- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
133- دکتر احمد خدادادی دربان ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
134- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
135- علی اصغر خدادوست آرانی
136- دکتر بهروز خدارحمی ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
137- حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
138- دکتر محمدفرید خدارحمی ، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
139- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
140- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
141- عباس خدامرادی
142- محمد خدامرادی
143- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
144- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
145- حبیب خداوردی لو
146- حمیده خداویسی
147- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
148- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
149- دکتر ابراهیم خدایار ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
150- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
151- ابوذر خدایاری
152- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
153- دکتر عباس خدایاری
154- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
155- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
156- دکتر علی خدایی ، استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
157- غلامحسن خدایی
158- زینب خدری
159- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
160- غلامحسین خدری ، دانشیار
161- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
162- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
163- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
164- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
165- فاطمه خرازی افرا
166- محمد خرازی افرا
167- دکتر علیرضا خرازی پور ، استاد، دانشگاه گوتینگن، آلمان
168- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
169- مهرناز خراسانچی
170- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
171- سیدعلی خراسانی
172- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
173- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
174- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
175- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
176- دکتر سرور خراشادی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
177- دکتر محمد خراشادی زاده ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
178- دکتر سعید خراشادیزاده ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
179- دکتر سید محمد خراشادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
180- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
181- منوچهر خرایی
182- منیره خردادمهر
183- سعید خردمندی
184- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
185- دکتر سیاوش خرسندی ، دانشکده مهندسی کامپیوتر گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
186- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
187- حسن خرقانی
188- دکتر حسن خرقانی ، استاذ مشارک بالجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه
189- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
190- الهام خرم
191- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
192- سیروس خرم
193- سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
194- کاظم خرم دل
195- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
196- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
197- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
198- دکتر محمدباقر خرمشاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
199- بهاء الدین خرمشاهی
200- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
201- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
202- دکتر فائزه خرمیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
203- منوچهر خرمین
204- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
205- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
206- احمدرضا خزائی
207- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
208- مهندس محسن خزائی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
209- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
210- دکتر احمد رضا خزاعی ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
211- امین خزاعی
212- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
213- پروفسور زهرا خزاعی ، Professor of University of Qom
214- دکتر سمانه خزاعی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
215- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
216- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
217- دکتر ابولقاسم خزاعیان ، دانشیار
218- ایمان خزایی
219- پژمان خزایی
220- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
221- دکتر سعید خزایی ، Medical University of Isfahan
222- دکتر شیرزاد خزایی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
223- دکتر محمد خزایی ، استاد گروه گرافیک دانشگاه تربیت مدرس
224- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
225- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
226- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
227- مجید خزعلی
228- دکتر علی خزلی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
229- دکتر حسین خزیمه نژاد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
230- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
231- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
232- قدرت الله خسرو شاهی
233- امیر خسروانی
234- امیر خسروانی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
235- دکتر هوشنگ خسروبیگی ، دانشیار تاریخ دانشگاه پیام نور
236- دکتر عبدالحسین خسروپناه ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
237- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
238- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
239- نرجس خسروجردی
240- اصغر خسروشاهی اصل
241- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
242- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
243- دکتر احمد خسروی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
244- دکتر احمد خسروی ، استادیار گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
245- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
246- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
247- حسن خسروی
248- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
249- دکتر زهره خسروی ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
250- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
251- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
252- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
253- فریبرز خسروی
254- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
255- کیانوش خسروی
256- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
257- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
258- دکتر محمد حسین خسروی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
259- دکتر محمد حسین خسروی ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه تهران
260- محمدرضا خسروی
261- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
262- دکتر محمود خسروی ، دانشیار، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
263- دکتر محمود خسروی ، دانشیار جغرافیا طبیعی و اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
264- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
265- میثم خسروی
266- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
267- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
268- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
269- دکتر کورش خسروی دارانی ، استادیار شیمی فیزیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
270- مسلم خسروی زارگز ، مربی گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
271- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
272- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
273- عیسی خشرو رودبارکی
274- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
275- سلمان خضرایی
276- دکتر حامد خضرزاده ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
277- سید رضا خضری
278- دکتر سید احمدرضا خضری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
279- علیرضا خضریان
280- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
281- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
282- دکتر سمانه خطی ، استاد دانشگاه
283- محمد خطیب
284- دکتر محمدمهدی خطیب ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
285- نازیلا خطیب زنجانی
286- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
287- دکتر تکتم خطیبی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
288- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
289- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
290- داوود خطیبی تبار
291- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
292- دکتر محسن خطیبی نیا ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
293- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
294- حمید خلج
295- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
296- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
297- دکتر حمیدرضا خلجی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
298- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
299- ابوالفضل خلخالی
300- مریم خلخالی
301- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
302- دکتر جواد خلعتبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
303- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
304- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
305- امیرحسین خلوتی
306- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
307- محمدعلی خلیجی
308- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
309- دکتر مجتبی خلیفه ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
310- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
311- جعفر خلیل پور
312- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
313- دکتر سیدمحمدرضا خلیل نژاد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
314- اسمعیل خلیلی
315- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
316- رضا خلیلی
317- سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
318- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
319- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
320- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
321- محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
322- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
323- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
324- نصراله خلیلی
325- دکتر مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
326- بیژن خلیلی مقدم
327- دکتر صادق خلیلیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
328- مرتضی خمیری
329- جواد خمیس آبادی
330- علی خنجری
331- دکتر محمد خنجری صادق ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
332- محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
333- دکتر نجله خندق ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
334- حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
335- غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
336- دکتر خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
337- غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
338- دکتر داتیس خواجه ئیان ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
339- محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
340- محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
341- کاووس خواجه حسنی ، مدیر اجرائی
342- امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
343- محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
344- غلامرضا خواجه سروی ، استاد تمام-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
345- دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
346- محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
347- نادر خواجه‌احمدعطاری
348- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
349- احسان خواجویی
350- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
351- امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
352- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
353- رحمت اله خوارزمی
354- دکتر علیرضا خواستان ، دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
355- محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
356- محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
357- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
358- دکتر علی خوانین ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
359- دکتر علیرضا خوانین زاده ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
360- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
361- دکتر میترا خوبی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
362- محمد خوران
363- علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
364- دکتر محمدعلی خورسندیان ، دانشیار دانشگاه شیراز
365- صدیقه خورشید
366- دکتر علی محمد خورشید دوست ، استاد- دانشگاه تبریز
367- دکتر محسن خورشید زاده ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
368- عباس خورشیدی
369- دکتر کوروش خورشیدی ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران
370- دکتر محمدرضا خورشیدی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
371- مریم خورشیدی
372- عبدالحمید خورشیدیان
373- ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
374- دکتر داود خوزان ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
375- علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
376- رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
377- غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
378- دکتر بهادر خوش بیان ، رزیدنت رادیولوژی
379- علیرضا خوش تراش
380- محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
381- دکتر محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
382- نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
383- دکتر مریم خوش سخن مظفر ، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران
384- دکتر مسعود خوش سلیقه ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
385- هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
386- محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
387- دکتر سید مهدی خوش فطرت
388- ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
389- بهرام خوش نویسان
390- محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
391- علی خوشبخت
392- دکتر جعفر خوشبختی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
393- دکتر رحیم خوشبختی سرای ، استاد دانشگاه صنعتی سهند
394- محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
395- مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
396- حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
397- دکتر شمس الملوک خوشدل ، استادیار جبر دانشگاه پیام نور
398- کاظم خوشدل
399- مریم خوشفکر
400- دکتر فرزین خوشکار ، استادیار موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه
401- مانا خوشکام
402- مریم خوشنویس
403- دکتر رابعه خوشنویس زاده ، استادیار بیوفیزیک، گروه بیوشیمی بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، تهران، ایران
404- مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
405- دکتر امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
406- مهندس سیدمحمد خویی ، مدیر داخلي فصلنامه علمي مجلس و راهبرد
407- ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
408- مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
409- علی اکبر خیاط
410- دکتر مهدی خیاط ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
411- دکتر مجید خیاط خلقی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
412- سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
413- علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
414- محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
415- افشین خیام
416- دکتر سید مجتبی خیام نکوئی ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
417- سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
418- پروفسور محمد خیر
419- مهدی خیر اندیش ، دانشیار
420- محمد حسن خیرآور ، مشاور مدیریت
421- رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
422- علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
423- دکتر مژگان خیرالهی ازناوله ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
424- حامد خیرالهی میدانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اماکن ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
425- سید مهدی خیراندیش
426- عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
427- معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
428- مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
429- ایمان خیرخواه ، مدیر گروه دانشگاه
430- مهدی خیرمند
431- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
432- حسن خیری ، استاد یار
433- رامین خیری
434- سلیمان خیری
435- عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
436- هوشنگ خیری
437- حسین خیری استیار
438- دکتر محمد علی خیلی اردکانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

د

1- استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- زکیه دائمی
3- دکتر هاشم داداش پور ، دانشیار گروه طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
4- صادق داداشی
5- علیرضا داداشی
6- محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
7- فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
8- پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
9- احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
10- پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
11- دکتر مرضیه دادخواه آسمان ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
12- علیرضا دادرس
13- سجاد دادفر
14- سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
15- شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
16- علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
17- یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
18- یعقوب دادگر اصل
19- سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
20- ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
21- فضیله دادورخانی
22- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
23- حسین دارآفرین
24- دکتر جلیل دارا ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
25- بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
26- حجت الله دارابی
27- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
28- علی دارابی
29- دکتر علی دارابی ، دانشگاه صداوسیما
30- مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
31- بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
32- دکتر پریسا دارویی ، استادیار گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنر اصفهان
33- بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
34- رابرت داستال
35- محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
36- علی داسمه
37- لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
38- معصومه دامغانی
39- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
40- تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
41- دکتر الهام دانائی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
42- احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
43- ابوالفضل دانای
44- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
45- مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
46- حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
47- دکتر حسن دانایی فرد ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
48- شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
49- پروفسور عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
50- فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
51- میترا دانش پرور
52- داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
53- داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
54- دکتر محسن دانش مسگران ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
55- حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
56- فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
57- فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
58- عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
59- دکتر خسرو دانشجو ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
60- دکتر سارا دانشجو ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
61- دکتر فرهاد دانشجو ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
62- کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
63- افخم دانشفر ، دانشیار
64- فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
65- کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
66- امیر دانشگر
67- محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
68- سارا دانشمند
69- دکتر سعید دانشمند ، Associate Professor; Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University Majlesi Branch, Isfahan, Iran
70- مزدک دانشور
71- دکتر رضا دانشور ثانی ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
72- محمود دانشور کاخکی ، استاد
73- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
74- جهانبخش دانشیان ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
75- جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
76- سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
77- دکتر میثم داودآبادی فراهانی ، استادیار گروه سنجش از دور موسسه آموزش عالی حکمت قم، معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی حکمت قم
78- زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
79- البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
80- دکتر بهنام داودی ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
81- سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
82- ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
83- علیرضا داودیان
84- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
85- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
86- محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
87- شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
88- دکتر علی داوری ، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
89- فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
90- کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
91- مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
92- مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
93- حامد داوری اردکانی ، استادیار
94- پروفسور رضا داوری اردکانی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران
95- رضا داوری اردکانی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
96- فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
97- نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
98- غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
99- مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
100- محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
101- دکتر مسعود داوری نژاد مقدم ، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه
102- اسماعیل داوود آبادی
103- ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
104- ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
105- دکتر رزیتا داوودی ، Assistant Professor, Research Center for Patient Safety, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
106- سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
107- سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
108- علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
109- محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
110- محمد داوودی
111- محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
112- مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
113- دکتر محمد سعید دایر ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
114- ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
115- وان یانگ داییس
116- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
117- علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
118- دکتر عادل دباغ محمدی نسب ، استاد دانشگاه تبریز
119- روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
120- رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
121- مارسین دبوسکی
122- ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
123- بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
124- دکتر حکیمه دبیران
125- محمد دبیرمقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
126- دکتر بهاره دبیرمنش ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
127- حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
128- دکتر رحیم دبیری ، Department of Geology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
129- روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
130- شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
131- شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
132- سید حسین دخانچی
133- کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
134- دکتر سارا درباری کوزه کنان ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
135- سیدعلی دربانی
136- دکتر سیدعلیرضا دربندی ، عضو شورای سردبیری
137- دکتر مسعود دربندی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
138- دکتر فریبرز درتاج ، استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
139- حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
140- حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
141- سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
142- سیدعلیرضا درخشان
143- شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
144- دکتر علی درخشان ، استادیار دانشگاه گلستان
145- دکتر فرناز درخشان ، استاديار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
146- دکتر مسعود درخشان ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
147- امیر درخشان مهر
148- نجلا درخشانی
149- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
150- رضا درخشنده
151- کتایون درخشنده
152- دکتر جلال درخشه ، استاد / دانشگاه امام صادق (ع)
153- دکتر صادق دردایی ، استادیار دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای دانشگاه تربیت مدرس
154- دکتر رضا دررودی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
155- دکتر علی درزی ، استاد، دانشگاه تهران
156- عبدالله درزی نفتچالی
157- احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
158- مریم درستکار
159- رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
160- حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
161- محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
162- فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
163- دردانه دُره
164- شکیبا درهگی
165- دکتر ولی درهمی ، استاد دانشگاه یزد
166- دکتر فریبرز درودی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
167- دکتر فاطمه درودیان ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
168- س دروسان
169- ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
170- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
171- جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
172- جهانگیر درویش بانی
173- دکتر رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
174- علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
175- محمد درویش زاده ، رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران
176- دکتر ابوالفضل درویشوند ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
177- اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
178- دکتر فرشاد درویشی ، استاد تمام، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران
179- فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
180- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
181- محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
182- هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
183- یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
184- دکتر علی درویشی بلورانی
185- داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
186- دکتر فرهاد درویشی سه تلانی ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
187- دکتر بهروز دری ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
188- حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
189- دکتر نجمه دری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
190- دکتر صادق دری نوگورانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
191- دکتر فرهاد دریانوش ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
192- تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
193- عباسعلی دریایی
194- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
195- احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
196- فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
197- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
198- دکتر کاظم دزفولیان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
199- بهادر دژاگه ، کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک و مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
200- فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
201- امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
202- محمود دژکام
203- صنم دژم
204- دکتر لعیا دژم ، مدیر ارتباط نشر واحد
205- فرزان دست بوس
206- دکتر بهروز دستار ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
207- سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
208- علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
209- دکتر محسن دستگیر ، استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور)
210- محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
211- دکتر مهدی دستورانی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
212- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
213- دکتر یاور دشت بانی ، دکتری علوم اقتصادی
214- دکتر زهرا دشت بزرگی ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران
215- تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
216- مجید دشتی ، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
217- مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
218- مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
219- علی دشتی شفیعی
220- سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
221- عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
222- سوده دشتیانه ، کارشناس ارشد- مربی
223- اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
224- حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
225- دکتر حبیب اله دعائی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
226- دکتر داوود دعاگویان ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
227- منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
228- دکتر معین دقیق ، هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
229- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
230- دکتر سعید دقیقی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
231- محمد دقیقی ، دانشیار
232- نیوشا دقیقی ماسوله
233- نیوشا دقیقی ماسوله ، کارشناس ارشد ایرانشناسی گرایش تاریخ از دانشگاه دولتی
234- دکتر محمدقربان دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
235- ماندانا دل آرا
236- دکتر علی دل پیشه ، Department of Child and Reproductive Health, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, UK.
237- دکتر مسعود دل خواه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
238- علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
239- علی دلاور
240- دکتر علی دلاور ، استاد تمام هیات علمی گروه سنجش و اندازه گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
241- دکتر مجید دلاور ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
242- محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
243- دکتر محمدآقا دلاور پور ، استادیار دانشگاه سمنان
244- حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
245- دکتر حمید دلاوری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
246- سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
247- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
248- حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
249- جواد دلجوی شهیر ، مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی - اجتماعی درجه
250- دکتر جلیل دلخواه ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
251- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
252- دکتر سیدحامد دلخوش ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
253- حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
254- مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
255- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
256- شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
257- ئاکو دلگشاد
258- دکتر ندا دلیر ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
259- نیره دلیر ، دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
260- لیلا دلیری
261- محمدرضا دلیری
262- مقصود دلیری
263- دکتر عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
264- سورش دمان ، استاد مدیریت
265- بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
266- عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
267- علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
268- عادل دنیایی
269- وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
270- محمدرضا ده بزرگی
271- امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
272- دکتر سحر ده یوری ، Assistant Professor, Islamshahr, Islamic Azad University
273- علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
274- بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
275- علی دهباشی
276- دکتر مهدی دهباشی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
277- دکتر مجید دهبیدی پور ، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
278- فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
279- دکتر مجتبی دهدار ، مشاور تحصیلی اموزش و پرورش
280- دکتر زهره دهدشتی شاهرخ ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی
281- سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
282- دکتر مجتبی دهستانی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
283- دکتر مریم دهستانی اردکانی ، دانشیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
284- عباس دهش ور
285- حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
286- غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
287- دکتر محمدرضا دهشیری ، استاد روابط بین الملل دانشکده وزارت امور خارجه، تهران، ایران
288- امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
289- حسین دهقان
290- دکتر حسین دهقان
291- حسین دهقان
292- رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
293- دکتر رضا دهقان ، دانش آموخته دکترای تخصصی کارآفرینی (گرایش آموزشی: مدیریت کسب و کار ـ گرایش پژوهشی: گردشگری سلامت)
294- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
295- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
296- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
297- مهندس صمد دهقان ، مدیر آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
298- علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
299- فاطمه دهقان
300- محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
301- مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
302- یوسف دهقان
303- محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
304- امین دهقان قهفرخی
305- دکتر بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
306- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
307- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
308- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
309- پروفسور مرتضی دهقان نژاد ، Associate professor Department of History University of Isfahan, Iran.
310- محمود دهقان نیری
311- امیرحسن دهقان نیری
312- دکتر محمود دهقان نیری ، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
313- دکتر محمود دهقان هراتی
314- دکتر رضا دهقانزاده ریحانی
315- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
316- امیراحمد دهقانی
317- حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
318- دکتر حمید دهقانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
319- روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
320- سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
321- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
322- عل