آ

1- دکتر احمد آئین ، عضو هیئت علمی- استادیار
2- دکتر حسین آئینه نگینی
3- دکتر صادق آئینه وند ، استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران
4- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
5- دکتر سید سعید آباد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
6- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
7- دکتر مهدی آبادی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
8- مینا آبادی
9- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
10- دکتر حسین آبادیان ، استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
11- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
12- حبیب آبدوست
13- دکتر محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
14- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
15- دکتر مهدیه آبروش ، استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران
16- دکتر ناصر آبروش ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
17- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
18- سارا آبرون
19- دکتر سعید آبرون ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
20- دکتر محب علی آبسالان ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
21- دکتر محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
22- دکتر هاجر آبیار ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
23- دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی ، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اردکان
24- دکتر عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
25- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
26- سید آرشام آتش زر
27- محمدعلی آتش سودا
28- دکتر شاهین آتشبار تهرانی
29- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
30- محمدرضا آتشین صدف
31- دکتر عاطفه آجری آیسک ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
32- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
33- دکتر شهره آجودانیان ، استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
34- دکتر بهرام آجورلو ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
35- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
36- پروفسور حسین آخانی ، استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران
37- دکتر شاهین آخوندزاده ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
38- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
39- دکتر الهام آخوندزاده نوقابی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
40- دکتر علی محمد آخوندعلی ، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
41- دکتر احمد آخوندی ، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد
42- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
43- دکتر علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
44- دکتر فرهاد آخوندی ، دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
45- دکتر محمدباقر آخوندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
46- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
47- دکتر مریم آخوندیان ، استادیار دانشگاه مازندران
48- پروفسور محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
49- دکتر مصطفی آدرسی ، استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
50- دکتر علی آدمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
51- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
52- پروفسور عادل آذر ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
53- دکتر علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
54- مائده آذربایجانی
55- دکتر محمدعلی آذربایجانی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
56- دکتر مسعود آذربایجانی ، استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
57- علیرضا آذربخت
58- علیرضا آذربخت بنکده
59- دکتر مرتضی آذربرمس ، استادیار دانشگاه صنعتی سهند
60- دکتر فریبرز آذرپناه ، گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز
61- دکتر یوسف آذرخش ، استادیار دانشگاه رازی
62- دکتر مریم آذرخشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
63- محمدتقی آذرشب
64- دکتر محمدعلی آذرشب ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
65- ایرج آذرفزا
66- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
67- دکتر فرهاد آذرمی آتاجان ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
68- دکتر آذرتاش آذرنوش ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
69- دکتر حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
70- دکتر علیرضا آذرهوش
71- دکتر امیر آذرون ، دانشگاه سیمون فریزر
72- دکتر آرش آذری ، دانشگاه رازی
73- دکتر احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
74- دکتر علاءالدین آذری ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
75- دکتر معرفت آذری ، رئیس نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
76- دکتر هاجر آذری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
77- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
78- دکتر رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
79- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
80- اسماعیل آذغ
81- دکتر رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
82- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
83- پروفسور مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
84- دکتر محمد جواد آذین فر
85- رضا آراد منش
86- نگار آرازشی
87- دکتر حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
88- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
89- محمد آراسته
90- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
91- دکتر زهرا آراستی ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
92- دکتر محمدرضا آراستی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
93- دکتر الهام آرام ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر
94- دکتر شهناز آرام ، استاد گروه بیماری های زنان و زایمان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
95- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
96- دکتر فرشید آرام ، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه - استادیار گروه شهرسازی
97- دکتر سیدحسین آرامی ، استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
98- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
99- وحید آرایی
100- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
101- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
102- دکتر بهروز آرزو ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
103- دکتر مجید آرزومند ، University of Larestan, Lar, ۷۴۳۱۷-۱۶۱۳۷, I. R. Iran
104- علیرضا آرش پور
105- دکتر شروین آرش لو ، دانشیار دانشگاه بیلکنت ترکیه
106- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
107- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
108- دکتر علی آرمان ، استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
109- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
110- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
111- مهندس فریدون آرمانفر ، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
112- پروفسور پرویز آرمانی ، دانشیار
113- دکتر سید عزیز آرمن ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
114- دکتر محمد آرمند ، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
115- دکتر علی آرمندنژاد ، استاد- دانشگاه ولی عصر رفسنجان
116- رحمان آرمیده
117- موسی آرمیده
118- محسن آرمین
119- دکتر علی آرمینیان ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
120- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
121- دکتر بهاره آروین ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
122- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
123- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
124- دکتر هادی آروین بروجنی ، دانشکده مهندسی دانشگاه شهرکرد
125- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
126- دکتر محمد هادی آریائی منفرد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
127- علی آریاپور
128- دکتر سعید آریاپوران ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
129- دکتر احمد آریافر ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
130- دکتر شهرام آریافر ، استادیار بخش مهندسی صنایع
131- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
132- دکتر حسین آریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
133- دکتر حمیدرضا آریانپور ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
134- دکتر احسان آریانیان ، استادیار فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
135- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
136- افشین آریز
137- دکتر محمد آرین ، دانشگاه شهید بهشتی
138- احمد آرین تبار ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
139- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
140- مجید آرین زادگان
141- سالار آرین مقدم
142- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
143- برهان آزاد
144- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
145- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
146- دکتر تقی آزادارمکی ، استاد دانشگاه تهران
147- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
148- محسن آزادبخت
149- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
150- دکتر داود آزادفر ، دانشیار
151- دکتر پرویز آزادفلاح ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
152- دکتر بهزاد آزادگان ، گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
153- حمید آزادگان
154- دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
155- دکتر کیهان آزادمنش
156- دکتر امیرحسین آزادنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی
157- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
158- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
159- دکتر ابوالفضل آزادی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
160- دکتر امیر آزادی ، Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
161- امین آزادی
162- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
163- دکتر شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
164- دکتر علی رضا آزادی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
165- دکتر مجید آزادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
166- دکتر محبوبه آزادی ، Assistant Professor Of Department of Industrial Metallurgy, Faculty of Material & Metallurgical Engineering, Semnan university, Semnan, Iran
167- دکتر محمد آزادی ، دانشیار
168- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
169- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
170- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
171- دکتر قاسم آزادی احمدآبادی ، عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
172- دکتر مهرناز آزادی بویاغچی ، دانشیار گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
173- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
174- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
175- دکتر مصطفی آزادیان ، دکتری ادیان و عرفان
176- کیوان آزادیخواه
177- دکتر کریم آزالی علمداری ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
178- دکتر سید علی آزرم سا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
179- سمیه آزرمی
180- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
181- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران
182- دکتر یعقوب آژند ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره
183- دکتر پرویز آژیده ، Professor, University of Tabriz
184- دکتر آزیتا آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
185- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
186- دکتر فرزاد آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
187- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
188- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
189- محمد آستانه اصل
190- سجاد آستانی
191- فتح الله آسترکی
192- دکتر سعید آسعیدی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم ریاضی گروه:علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان
193- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
194- دکتر محمدامین آسودار ، استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
195- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
196- دکتر علی آشتاب ، دانشگاه ارومیه
197- مهدی آشتیانی
198- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
199- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
200- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل زمین سازه صدرا، رئیس هیات مدیره ساختار محیط دی - رئیس هیات امناء پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی
201- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
202- آیه آشفته یزدی
203- دکتر حسام الدین آشنا
204- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
205- پروفسور فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
206- دکتر حسین آشوری ، استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
207- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
208- دکتر محمد آشوری ، استاد دانشگاه تهران
209- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
210- دکتر محمدتقی آشوری ، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
211- حسین آشیانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
212- دکتر مازیار آصفی ، استاد گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
213- آیدین آغداشلو
214- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
215- دکتر اکبر آفرینش خاکی
216- دکتر محمدحسین آق خانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
217- دکتر کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
218- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
219- دکتر حمیدرضا آقا بزرگ ، استاد، پژوهشگاه صنعت نفت
220- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
221- علی رضا آقا حسینی
222- دکتر علی آقا صفری ، جامعه المصطفی العالمیه
223- مهندس رضا آقا طاهر ، رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی
224- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
225- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
226- دکتر امیر آقا کوچک ، استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا
227- دکتر علی اکبر آقا کوچک ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
228- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
229- دکتر احسان آقا محمد آقایی ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
230- دکتر داوود آقا محمدی ، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
231- دکتر حمیدرضا آقا محمدیان ، استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
232- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
233- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
234- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
235- دکتر حسن آقا نظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
236- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
237- دکتر علیرضا آقائی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
238- علیرضا آقائی
239- دکتر مهرداد آقائی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی
240- دکتر اسماعیل آقائی زاده ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری - گروه جغرافیای دانشگاه گیلان
241- دکتر حسن آقائی نیا
242- دکتر محمدرضا آقاابراهیمی ، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
243- دکتر علیرضا آقابابا ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
244- احسان آقابابایی
245- دکتر راضیه آقابابایی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
246- دکتر سمیه آقابابایی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
247- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
248- دکتر کیوان آقابیک
249- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
250- دکتر کامله آقاجانلو ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
251- دکتر اسدالله آقاجانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی
252- پروفسور حسنعلی آقاجانی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران
253- دکتر حسین آقاجانی ، دانشیار دانشکده مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت
254- دکتر سعید آقاجانی ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
255- دکتر سیف اله آقاجانی ، دانشیار روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
256- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
257- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
258- دکتر محمدعلی آقاجانی ، دانشیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
259- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
260- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
261- مهرداد آقاجانی
262- دکتر نصرالله آقاجانی ، استادیار دانشگاه باقرالعلوم
263- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
264- حسین آقاجانی اصفهانی
265- دکتر عباس آقاجانی بزازی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان
266- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
267- سعید آقاجانیان
268- دکتر محمود آقاحسینعلی شیرازی
269- دکتر حسین آقاحسینی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
270- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
271- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
272- ابوالفضل آقادادی
273- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
274- علی آقازادگان
275- دکتر جمشید آقازاده ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
276- دکتر هاشم آقازاده ، رئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران
277- دکتر مصطفی آقازاده قمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
278- ابوالفضل آقاسی
279- دکتر محمد آقاسی ، محقق ،نویسنده و مدرس دانشگاه
280- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
281- دکتر مهرداد آقاشریفیان اصفهانی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
282- دکتر مجید آقاعلیخانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
283- ژیلا آقاغفاری
284- دکتر علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
285- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
286- دکتر آزاده آقالطیفی ، استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی
287- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
288- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
289- علی آقامحمدی
290- سیدمحمدکاظم آقامیر
291- دکتر اسداله آقامیرکریمی ، استاد، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران
292- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
293- پروفسور سید محمودرضا آقامیری
294- دکتر علی آقانوری ، دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب
295- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
296- دکتر توکل آقایاری هیر ، دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
297- دکتر محسن آقایاری هیر ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
298- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
299- دکتر اصغر آقایی ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
300- پروفسور اصغر آقایی ، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
301- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
302- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
303- خانوم آقایی
304- سیدعلی آقایی
305- دکتر عبداله آقایی ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
306- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
307- دکتر مجید آقایی ، مربی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم
308- دکتر محمد جعفر آقایی ، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
309- محمدرضا آقایی
310- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
311- دکتر نجف آقایی ، هیات علمی و دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
312- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
313- دکتر حسین آقایی جنت مکان ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
314- دکتر علی آقایی جودکی ، سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
315- دکتر مهرداد آقایی خفری
316- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
317- دکتر مسلم آقایی طوق
318- آرش آقایی فر
319- حسین آقایی نیا
320- دکتر همیرا آگاه ، استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
321- دکتر وحید آگاه ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
322- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
323- حامد آگاهی
324- دکتر حسین آگهی ، دانشیار دانشگاه رازی
325- یاسمین آل آقا
326- علیرضا آل ابراهیم
327- دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
328- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
329- دکتر علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
330- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
331- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
332- دکتر سیدامیر آل داوود ، Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran
333- دکتر سهیل آل رسول ، مدیرعامل مهندسین مشاور رهاب
334- دکتر سوسن آل رسول ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
335- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
336- دکتر مریم آل عصفور ، دانشیار بخش گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز
337- رویا آل عمران
338- دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
339- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
340- جعفر آل کثیر
341- آیدا آل هاشمی
342- دکتر اشرف آل یاسین ، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی تهران
343- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
344- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
345- دکتر عبدالله آلبوغبیش ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
346- دکتر مسعود آلگونه ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
347- دکتر احمدعلی آماده ، استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
348- دکتر حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
349- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
350- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
351- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
352- احمد آموزشی
353- دکتر ژاله آموزگار ، استاد دانشگاه تهران
354- دکتر طیبه آموزگار ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان
355- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
356- دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
357- دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار دانشگاه مازندران
358- دکتر ندا آهنجیده ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی شهرکرد
359- دکتر محمدرضا آهنچیان ، استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
360- دکتر عباسعلی آهنگر ، استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
361- دکتر نادر آهنگر
362- دکتر محمدرسول آهنگران ، استاد، دانشگاه تهران
363- دکتر سعیده آهنگری
364- دکتر عبدالمجید آهنگری ، دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
365- دکتر معصومه آهنگری ، استادیار گروه زمین شناسی
366- دکتر لاله آهنی ، استادیار گروه هنرهای اسلامی- فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز
367- دکتر علی آهون منش ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
368- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
369- دکتر پرویز آهی ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
370- مجید آوج ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان
371- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
372- سروش آوخ
373- دکتر مهران آوخ کیسمی ، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- دانشیار
374- کیامهر آویژه
375- دکتر بهزاد آویشن ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
376- محمدباقر آیانی
377- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
378- دکتر هدا آیت ، استادیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
379- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
380- دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، استاد (بازنشسته) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
381- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
382- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
383- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
384- دکتر مجید رضا آیت الهی ، استاد مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
385- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
386- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
387- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
388- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
389- علی آیتی
390- دکتر اسماعیل آیتی
391- دکتر بیتا آیتی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
392- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
393- دکتر علی آیتی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
394- دکتر محسن آیتی ، دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
395- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
396- دکتر سجاد آیدنلو ، استاد، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران
397- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
398- دکتر سیمون آیوازیان ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
399- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
400- اعظم آیین فر ، مدیر اجرایی

ا

1- دکتر جلیل ا فاروقی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
2- دکتر رضا اباذری ، عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
3- دکتر زهرا اباذری ، دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
4- دکتر سعید اباذری ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
5- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
6- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
7- دکتر تقی ابتکار
8- دکتر معصومه ابتکار ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
9- دکتر نویدرضا ابجدی ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
10- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
11- دکتر خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
12- دکتر حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
13- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
14- دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
15- نیازعلی ابراهیم پاک
16- دکتر حبیب ابراهیم پور ، استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی
17- دکتر رضا ابراهیم پور ، Faculty of Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
18- دکتر رضا ابراهیم پور ، گروه علوم شناختی، پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه صنعتی شریف
19- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
20- صادق ابراهیم پور
21- قدسیه ابراهیم پور
22- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
23- دکتر مریم ابراهیم پور
24- دکتر حسین ابراهیم پور کومله ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
25- حسین ابراهیم پور کومله ، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
26- دکتر احمد ابراهیم زاده ، معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
27- امیر ابراهیم زاده
28- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
29- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
30- دکتر فاطمه ابراهیم زاده ، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
31- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
32- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
33- دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی ، استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
34- دکتر علی ابراهیم نژاد ، استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.
35- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
36- دکتر وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
37- دکتر محمد ابراهیمپور نمین
38- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
39- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
40- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد،
41- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
42- ابوالقاسم ابراهیمی
43- دکتر افشین ابراهیمی ، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
44- دکتر افشین ابراهیمی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
45- دکتر ایلناز ابراهیمی
46- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
47- پریسا ابراهیمی
48- دکتر جعفر ابراهیمی ، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
49- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
50- دکتر حسین ابراهیمی ، عضوهیات علمی
51- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
52- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
53- دکتر خدایار ابراهیمی ، استادیار
54- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
55- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
56- دکتر رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
57- دکتر رضا ابراهیمی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج
58- دکتر زهره ابراهیمی ، مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
59- دکتر سپیده ابراهیمی ، دکتری ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
60- دکتر سجاد ابراهیمی ، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
61- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
62- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
63- دکتر سید ابراهیم ابراهیمی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
64- دکتر سید عباس ابراهیمی ، استادیار موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
65- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
66- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
67- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
68- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
69- دکتر شیما ابراهیمی ، استادیار آموزش زبان فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد
70- طاهر ابراهیمی
71- حجة الاسلام عباسعلی ابراهیمی
72- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
73- عطاالله ابراهیمی
74- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
75- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
76- علیرضا ابراهیمی
77- دکتر علیرضا ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه آموزشی فرآیندهای ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
78- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
79- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استادیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، پژوهشگاه افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان
80- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
81- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
82- دکتر لیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
83- دکتر محسن ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
84- دکتر محسن ابراهیمی
85- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
86- پروفسور محمدمهدی ابراهیمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
87- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
88- دکتر مرضیه ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
89- دکتر مریم ابراهیمی ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
90- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
91- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم
92- دکتر مهدی ابراهیمی ، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
93- دکتر مهدی ابراهیمی ، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
94- دکتر مهدی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
95- دکتر نادرقلی ابراهیمی ، عضو هیأت علمی پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری
96- دکتر یعقوب ابراهیمی ، معاون آموزشی دانشگاه مارلیک نوشهر
97- دکتر رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
98- دکتر اکبر ابراهیمی اورنگ ، استادیار،گروه علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه فرهنگیان،تهران.
99- دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک ، دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
100- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
101- دکتر محسن ابراهیمی خوسفی ، استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
102- دکتر محمد ابراهیمی دباغ ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
103- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد دانشگاه تهران
104- دکتر احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
105- نرجس ابراهیمی غانمی
106- دکتر طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
107- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
108- دکتر مسعود ابراهیمی کچویی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
109- دکتر عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی ، استادیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
110- مریم ابراهیمی کیا
111- دکتر محسن ابراهیمی مقدم ، Faculty of Computer Science and Engineering, SB university, Evin Ave,Tehran, Iran
112- دکتر حسین ابراهیمی ناغانی ، استادیار صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه تربیت مدرس
113- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
114- دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
115- دکتر سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی ، دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مازندران
116- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
117- دکتر حامد ابراهیمیان ، دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
118- دکتر حجت الله ابراهیمیان
119- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
120- دکتر محمد رضا ابراهیمیان ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه کار واحد قزوین
121- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
122- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
123- دکتر شیوا ابری فام
124- پروفسور کارن ابری نیا ، University of Tehran, Iran
125- دکتر احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
126- دکتر حمید ابریشمی ، استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
127- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
128- دکتر مهدی ابزری ، استاد دانشگاه اصفهان
129- دکتر سید علیرضا ابطحی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ازاد نجف اباد
130- سید مجتبی ابطحی
131- دکتر سیدحسین ابطحی ، استاد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
132- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
133- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
134- دکتر معصومه السادات ابطحی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
135- مهدی ابطحی
136- دکتر سیدمهدی ابطحی فروشانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
137- سید محمدرضا ابن الرسول
138- دکتر مجید ابن الرضا
139- دکتر مجید ابن علی حیدری ، دانشیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
140- دکتر حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
141- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
142- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
143- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
144- دکتر رضا ابوئی ، دانشگاه یزد
145- دکتر محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
146- دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی ، استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
147- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
148- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
149- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
150- محمد ابوالحسنی
151- دکتر محمد مهدی ابوالحسنی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
152- دکتر منصوره ابوالحسنی ، دکتری رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران
153- دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
154- فاطمه ابوالحسنی طرقی
155- دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی ، هیئت علمی دانشکده مدیریت
156- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
157- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
158- دکتر زینب ابوالفضلی ، دانشگاه کوثر
159- دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
160- دکتر حسن ابوالقاسمی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
161- دکتر شهنام ابوالقاسمی ، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
162- پروفسور عباس ابوالقاسمی ، استاد- دانشگاه گیلان
163- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
164- دکتر محمود ابوالقاسمی ، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
165- دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی ، دانشگاه تهران
166- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
167- احمد ابوترابی
168- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
169- دکتر روح اله ابوجعفری
170- شبان ابوحسین
171- دکتر احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
172- دکتر داریوش ابوحمزه ، مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت
173- دکتر مهرنوش ابوذری ، استادیار، دانشگاه تهران
174- دکتر حمیدرضا ابوطالبی ، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
175- مینا ابوطالبی ، گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه ایی
176- دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی ، گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه اصفهان
177- دکتر امید ابوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
178- دکتر خدیجه ابول پور ، دانشگاه آزاد شیراز
179- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
180- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
181- دکتر اسمعیل ابونوری ، استاد تمام
182- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
183- دکتر محمد ابویی اردکان ، دانشیار
184- سامان ابی زاده
185- دکتر آرزو ابیضی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
186- دکتر خدایار ابیلی ، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
187- بهزاد اتابکی
188- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
189- دکتر منصوره اتحادیه
190- دکتر حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
191- دکتر ناهید اتقیا ، دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)
192- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
193- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
194- دکتر احسان اثنی عشری ، دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت، انگلستان
195- دکتر حمیده اثنی عشری ، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
196- دکتر محمدمهدی اثنی عشری
197- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری ، دانشیار علوم اقتصادی
198- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
199- سید امیر اجاق ، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
200- دکتر سید مهدی اجاق ، دانشیار
201- دکتر حمید اجتهادی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
202- دکتر محمدرضا اجتهادی ، رئیس انجمن فیزیک ایران
203- دکتر مصطفی اجتهادی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
204- دکتر سید حسین اجتهد ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - کنترل دانشگاه کاشان
205- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
206- دکتر رسول اجل لوئیان ، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
207- دکتر رضا قلی اجلالی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
208- عبدالمهدی اجلالی
209- دکتر علیرضا اجلالی
210- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
211- دکتر احسان احتشام نژاد
212- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
213- دکتر علی احتشامی ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
214- مجید احتشامی
215- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
216- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
217- دکتر مجید احتیاط ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
218- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
219- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
220- دکتر محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
221- دکتر پرویز احدی ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
222- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
223- دکتر حمیدرضا احدی ، استاديار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی راه آهن
224- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
225- دکتر علی محمد احدی ، دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد
226- فاطمه احدی
227- دکتر محمدرضا احدی ، دانشیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
228- ایمان احدی اخلاقی
229- دکتر ابراهیم احدی قورتولمش ، پژوهشگر تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی/سازمان حج و زیارت
230- دکتر جواد احدیان ، دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
231- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
232- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
233- دکتر مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
234- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
235- دکتر سیدرضا احسان پور ، استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
236- دکتر پرویز احسان زاده ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
237- دکتر علی اکبر احسانپور ، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
238- افسانه احسانی
239- دکتر علی رضا احسانی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
240- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
241- دکتر محمد احسانی ، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
242- دکتر محمد حسین احسانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان
243- دکتر محمدرضا احسانی ، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
244- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
245- عبدالوهاب احسانی راد
246- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
247- محمدمهدی احسانی فر
248- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
249- مهدی احسانیان منفرد
250- دکتر ستاره احسنت ، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
251- دکتر حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
252- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
253- دکتر قدسی احقر ، استاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات
254- منوچهر احقر
255- دکتر محمد احمد پناه ، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
256- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
257- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
258- دکتر حامد احمد زاده ، استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
259- دکتر زهرا احمدآبادی ، استادیار - گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
260- علی احمدآبادی
261- دکتر مجتبی احمدآبادی ، قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
262- دکتر سید ابوتراب احمدپناه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
263- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
264- بهروز احمدپور
265- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
266- دکتر محسن احمدپور ، دانشگاه مازندران
267- دکتر محمود احمدپور داریانی ، استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
268- دکتر امیرمحمد احمدزاده ، معاون هیئت تحقیقات لرزه ای
269- مهندس جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
270- دکتر خالد احمدزاده ، استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
271- رسول احمدزاده
272- سید مصطفی احمدزاده ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
273- دکتر عزیز احمدزاده ، مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه
274- علی احمدزاده
275- دکتر محمد امیر احمدزاده ، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
276- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
277- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
278- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
279- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
280- دکتر فاطمه احمدلو ، استادیار پژوهش، بخش تحقیقات صنوبر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
281- دکتر فرهاد احمدنژاد ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
282- محمدرضا احمدنسب
283- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
284- دکتر شیرین احمدنیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
285- دکتر فاطمه احمدنیا ، دانشگاه محقق اردبیلی
286- دکتر حسین احمدوند ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
287- دکتر شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
288- دکتر علی محمد احمدوند ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
289- دکتر گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
290- دکتر مصطفی احمدوند ، استاد دانشگاه یاسوج گروه ترویج و توسعه روستایی
291- احمد احمدی
292- دکتر آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
293- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
294- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
295- حجة الاسلام احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
296- دکتر اردشیر احمدی ، دانشیار مهندسی صنایع
297- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
298- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
299- دکتر اکرم احمدی ، معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
300- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
301- دکتر امین احمدی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
302- دکتر امین احمدی ، استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
303- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
304- دکتر پرویز احمدی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
305- دکتر پروین احمدی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
306- دکتر جعفر احمدی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
307- دکتر جعفر احمدی ، Ferdowsi University of Mashhad, Iran
308- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تریبت مدرس
309- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
310- دکتر حبیب احمدی ، استاد تمام دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران
311- دکتر حبیب اله احمدی ، استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
312- دکتر حجت احمدی
313- دکتر حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
314- دکتر حسین احمدی ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
315- دکتر حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
316- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
317- حجة الاسلام حمید احمدی
318- دکتر خدابخش احمدی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
319- خلیل احمدی ، استادیار
320- دکتر رضا احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین
321- دکتر روح الله احمدی ، دانشیار دانشکده فناوری‌های نوین گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
322- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
323- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
324- سلیمان احمدی ، دانشیار
325- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
326- دکتر سیداحمد احمدی ، استاد مشاوره دانشگاه اصفهان
327- مهندس سیدبدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس
328- دکتر سیدعبدالحمید احمدی ، دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی
329- دکتر سیروس احمدی ، استاد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
330- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
331- دکتر شهرام احمدی ، دانشگاه پیام نور
332- دکتر شهرام احمدی
333- دکتر شهین احمدی
334- دکتر شیرین احمدی ، دکترای روانشناسی
335- عاطفه احمدی
336- دکتر عبادالله احمدی ، استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.
337- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
338- دکتر عباسعلی احمدی ، دانشیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
339- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
340- دکتر عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه رازی
341- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
342- دکتر علی اصغر احمدی ، استادیار دانشگاه تهران
343- دکتر علی محمد احمدی ، استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
344- دکتر علیرضا احمدی ، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
345- دکتر عمران احمدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
346- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
347- دکتر غلامعلی احمدی ، دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
348- دکتر فاطمه احمدی ، Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
349- دکتر فتاح احمدی ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
350- دکتر فرشید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
351- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
352- دکتر فریال احمدی ، استادیار
353- دکتر فریبا احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
354- دکتر فضل اله احمدی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
355- فیروزه احمدی
356- دکتر کامبیز احمدی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
357- دکتر گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
358- دکتر مالک احمدی ، دانشیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشکده مهارت و کارآفرینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
359- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
360- دکتر محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
361- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
362- دکتر محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
363- محمد احمدی
364- دکتر محمد تقی احمدی ، دانشیار گروه نانوفیزیک دانشگاه ارومیه
365- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
366- دکتر محمدتقی احمدی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
367- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
368- دکتر محمدرحیم احمدی ، دانشیار، گروه مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه الزهرا (س)
369- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
370- دکتر محمدرضا احمدی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
371- دکتر محمدمهدی احمدی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
372- دکتر محمدنبی احمدی ، ریاست دانشگاه رازی
373- دکتر محمود احمدی ، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
374- دکتر مرتضی احمدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
375- دکتر مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
376- مهرداد احمدی
377- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
378- نگار احمدی ، فرد مهم علمی
379- دکتر نیما احمدی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
380- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
381- دکتر وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
382- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
383- دکتر خدیجه احمدی آملی ، Associate Professor - Payame Noor University
384- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
385- دکتر زهرا احمدی اردکانی ، مربی گروه مشاوره دانشگاه اردکان
386- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
387- دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی ، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
388- دکتر زهرا احمدی افزادی ، دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی-عضو علمی دانشگاه پیام نور
389- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر مجموعه تفریحی و توریستی آبدرمانی گنو بندر عباس -مشاور اقتصادی فرمانداری شهرستان نمین -شهردار سابق شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
390- زهرا احمدی بروغنی ، مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
391- دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
392- دکتر فاطمه احمدی بویاغچی
393- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
394- دکتر مهدی احمدی پور
395- دکتر بهنام احمدی پور جونقانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
396- دکتر رضوان احمدی پیام ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
397- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
398- دکتر محمد رضا احمدی دارانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه شهرکرد
399- محمد احمدی راد ، پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران
400- پروفسور سجاد احمدی زاد ، استاد دانشگاه
401- سوران احمدی زاد
402- دکتر حسن احمدی زاده ، استادیار دانشگاه کاشان
403- سجاد احمدی زاده
404- دکتر سید سعید رضا احمدی زاده ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
405- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
406- دکتر حسین احمدی سفیدان ، دانشيار دانشگاه تبريز
407- دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری ، دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
408- جعفر احمدی شالی
409- محمود احمدی شریف ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
410- دکتر جواد احمدی شکوه ، University of Sistan and Baluchestan
411- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
412- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
413- دکتر محسن احمدی طهور ، دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
414- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
415- دکتر حمیدرضا احمدی فر ، استادیار دانشگاه گیلان
416- دکتر علیرضا احمدی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
417- دکتر علی محمد احمدی قراچه ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
418- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
419- مجید احمدی کچایی
420- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
421- دکتر حسن احمدی گاولیقی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
422- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
423- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
424- دکتر فرهنگ احمدی گیوی ، دانشیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
425- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
426- دکتر اسماعیل احمدی مقدم ، ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی
427- دکتر هاجر احمدی مقدم ، استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
428- دکتر مجید احمدی ملاوردی ، دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
429- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
430- دکتر مهدی احمدی نجف آبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه آموزشی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر
431- دکتر بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
432- دکتر مژگان احمدی ندوشن ، رئیس مرکز تحقیقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
433- دکتر نوید احمدی نسب ، استادیار رشته بیوتکنولوژی گیاهی-نانوبیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان
434- دکتر سیروس احمدی نوحدانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
435- دکتر خدابخش احمدی نوده ، استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بقیه الله اعظم (عج)، تهران، ایران
436- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
437- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
438- دکتر عبدالرسول احمدیان ، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
439- دکتر قدرت احمدیان ، دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
440- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
441- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
442- دکتر محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
443- دکتر مهدی احمدیان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
444- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
445- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
446- دکتر محمد اخباری ، دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
447- دکتر مریم اخباری ، پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی
448- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
449- دکتر سیدمصطفی اختراعی طوسی ، مدیر تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی
450- دکتر علی اخترپور ، دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
451- دکتر علی اکبر اختری ، دانشگاه رازی
452- دکتر محمدرضا اختصاصی ، استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
453- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
454- دکتر رضا اختیاری امیری ، استادیار دانشگاه مازندران
455- دکتر امیرحسین اخروی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد
456- دکتر مجید اخشابی ، استادیار گروه هنر دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق
457- دکتر محمدرضا اخگر
458- دکتر مهدی اخگری ، استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور فردوس
459- افشین اخلاص پور
460- دکتر ابراهیم اخلاصی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
461- دکتر احمد اخلاصی ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
462- احمد اخلاصی
463- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
464- دکتر توحید اخلاقی ، دانشيار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
465- حسین اخلاقی
466- رحمت اله اخلاقی ، دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی
467- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
468- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
469- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
470- دکتر آفرین اخوان ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد
471- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
472- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
473- دکتر امیرناصر اخوان ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
474- دکتر پیمان اخوان ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم
475- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
476- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
477- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
478- دکتر مهدی اخوان ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
479- حمیدرضا اخوان ارمکی
480- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
481- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
482- پروفسور محمدعلی اخوان بهابادی ، استاد ممتاز مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی) دانشگاه تهران
483- دکتر مهناز اخوان تفتی ، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
484- دکتر مریم السادات اخوان حجازی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
485- مریم اخوان خرازیان
486- دکتر عباس اخوان سپهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
487- مصطفی اخوان صفار
488- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
489- دکتر مسعود اخوان فرد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
490- دکتر بهرام اخوان کاظمی ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
491- دکتر مسعود اخوان کاظمی ، استاد تمام
492- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
493- دکتر زهره اخوان مقدم ، دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
494- دکتر مهری اخوان ملایری ، دانشگاه الزهرا
495- محمود اخوان مهدوی
496- دکتر سیدتقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
497- سید محمد مهدی اخوت
498- دکتر سیدمحمود اخوت ، استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
499- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
500- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
501- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
502- دکتر زهرا اخوی
503- دکتر محمدمهدی اخویان ، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ
504- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
505- دکتر عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
506- دکتر نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
507- نرگس ادبی ، مربی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنراسلامی تبریز
508- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
509- دکتر حسین ادریس ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
510- دکتر ابراهیم ادهمی ، دانشگاه یاسوج
511- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
512- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
513- دکتر یوسف ادیب ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
514- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
515- عبدالرئوف ادیب زاده
516- دکتر فرزاد ادیبان ، پژوهشگر
517- پیمان ادیبی
518- شادی ادیبی‌فرد
519- دکتر مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
520- سینا ارادتی
521- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
522- حسین ارباب ، مربی دانشکده:دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
523- دکتر شهرام ارباب
524- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
525- دکتر فریدون اربابی
526- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
527- دکتر مسعود اربابی ، استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
528- هانی اربابی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
529- دکتر وحید اربابی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
530- دکتر آزاده اربابی سبزواری ، عضو هیات علمی واحد اسلامشهر
531- اکبر اربابیان
532- پیمان اربابیان ، کارشناسی ارشد روانشناسی
533- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
534- سارا ارجمند
535- دکتر بهناز ارجمند کرمانی ، استادیار دانشگاه ازاد مکانیک _تبدیل انرژی
536- مهندس روح الله ارجمند نیا ، كارشناس ارشد نرم افزار كامپيوتر
537- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
538- علی ارحامی
539- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
540- زهراسادات اردستانی
541- دکتر مجتبی اردستانی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
542- دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول
543- راضیه اردکانی
544- سعید اردکانی
545- دکتر سیدحسن اردکانی ، استاد، گروه دین شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب
546- دکتر طاهره اردکانی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
547- دکتر محمدرضا اردکانی ، استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
548- دکتر رضا اردکانیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
549- امیرهوشنگ اردلان
550- دکتر داریوش اردلان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
551- دکتر علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
552- نادر اردلان
553- دکتر شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
554- محمدجواد ارده
555- دکتر یدالله اردوخانی ، استاد ریاضی کاربردی -آنالیز عددی گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا
556- دکتر سیدمسعود ارزاقی ، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
557- دکتر محمدحسین ارزانش ، استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
558- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
559- دکتر حامد ارزانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
560- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
561- دکتر حسین ارزانی ، استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
562- دکتر کاظم ارزانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
563- دکتر مهدی ارزنلو ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
564- سولماز ارژنگی
565- دکتر محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
566- دکتر جعفر ارشاد ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
567- دکتر فربیا ارشاد ، استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز
568- دکتر فرهنگ ارشاد ، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
569- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
570- دکتر علی ارشادی ، استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
571- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
572- محمدحسین ارشادی ، استادیار
573- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
574- دکتر نسرین ارشدی ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
575- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
576- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
577- دکتر عباس ارغان ، دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
578- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
579- دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی ، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
580- دکتر بهشید ارفع نیا ، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
581- دکتر مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
582- دکتر ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
583- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
584- دکتر نسرین اروج زاه ، عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
585- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
586- دکتر فاطمه اروجی ، دانشیار-دانشگاه تبریز
587- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
588- دکتر علی ارومیه ای ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
589- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
590- دکتر سجاد ازگلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
591- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
592- پروفسور مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
593- دکتر مهدی ازوجی ، استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
594- دکتر علیرضا اژدری ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
595- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
596- دکتر محمود اژدری ، معمار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی
597- دکتر مهدی اژدری مقدم ، استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
598- دکتر جواد اژه ای ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
599- سمیه اسبکیان
600- دکتر داوود اسپرهم ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
601- محمد علی اسپنانی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان شهرکرد
602- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
603- مهدی استاد احمد
604- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
605- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
606- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
607- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
608- دکتر حسن استادحسین ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
609- آذین السادات استادرمضان
610- سعید رضا استادزاده
611- دکتر علی استادهاشمی ، استادیار و رئیس کل بیمه مرکزی
612- اویس استادی ، پژوهشکده اسلام تمدنی
613- دکتر بختیار استادی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
614- هوشنگ استادی
615- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
616- دکتر حسین استادی سفیدان
617- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
618- دکتر محمد مهدی استثنایی ، مربی - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)
619- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
620- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
621- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
622- دکتر یاسمین استوار ایزدخواه ، دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
623- دکتر کوروش استوار سنگری ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
624- فرهاد استوان
625- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
626- دکتر مهرداد استیری ، دانشکده مدیریت کسب وکار دانشگاه تهران
627- سید رضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
628- دکتر آرش اسحاقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور بیرجند
629- دکتر زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
630- دکتر علی اسحاقی ، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
631- دکتر مجید اسحاقی ، استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
632- دکتر محمد اسحاقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
633- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
634- دکتر جواد اسحاقی راد ، استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
635- دکتر علی اسحق بیگی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
636- دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی ، ستادیار طب کار گروه طب کار، دانشکده پزشکی بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
637- دکتر ابراهیم اسداغی ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
638- توفیق اسداف ، استادیار
639- دکتر احسان اسداللهی
640- الله شکر اسداللهی
641- دکتر خدابخش اسداللهی ، استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی
642- دکتر الله شکر اسداللهی تجرق ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
643- دکتر سهراب اسداله زاده
644- امین اسدالهی
645- فرشته اسدالهیان بناب
646- دکتر مرتضی اسدامرجی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
647- دکتر سعید اسدپور ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
648- علی اسدپور
649- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
650- دکتر مسعود اسدپور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
651- کریم اسدپور زینالی
652- حمید اسدزاده
653- دکتر احمد اسدزاده ، دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
654- دکتر حسن اسدزاده ، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران
655- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
656- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
657- عبدالله اسدزاده جاریحانی
658- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
659- ابراهیم اسدی
660- دکتر احمدعلی اسدی ، دانشگاه هنر شیراز
661- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
662- دکتر اسماعیل اسدی ، هيات علمي دانشگاه تبريز
663- امیرحسین اسدی
664- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
665- دکتر پیام اسدی
666- دکتر حامد اسدی ، استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
667- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
668- حسن اسدی
669- مهندس حسن اسدی ، قائم مقام دانشگاه کار واحد قزوین
670- حسن اسدی
671- مهندس حسن اسدی
672- دکتر حسین اسدی ، دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران
673- دکتر حسین اسدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
674- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
675- دکتر حمید اسدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
676- زهرا اسدی
677- دکتر سعید اسدی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شاهد
678- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
679- سیده کبری اسدی
680- دکتر شهریار اسدی ، دانشگاه شیراز
681- دکتر عباس اسدی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
682- علیرضا اسدی
683- دکتر غلامحسین اسدی ، دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
684- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
685- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
686- دکتر فرهاد اسدی ، دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
687- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
688- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
689- محمدامین اسدی
690- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
691- دکتر مریم اسدی
692- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
693- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
694- دکتر مصطفی اسدی ، استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
695- دکتر مهیار اسدی ، استادیار دانشکده هنرهای تجسمی- دانشگاه تهران
696- دکتر مهدی اسدی آقبلاغی ، استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
697- دکتر اسماعیل اسدی بروجنی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
698- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
699- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
700- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
701- دکتر ابراهیم اسدی خشوئی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
702- دکتر هادی اسدی رحمانی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
703- دکتر ساناز اسدی رحمتی
704- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
705- دکتر مهدی اسدی قالهری ، عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی بهداشت محیط
706- دکتر غلامرضا اسدی کرم ، استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
707- هرمز اسدی کوه آباد
708- دکتر اسدالله اسدی گرمارودی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
709- سیدمحمد اسدی نژاد
710- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
711- دکتر محمدرضا اسدی یونسی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
712- الهه اسدیان
713- فریده اسدیان
714- قاسم اسدیان
715- دکتر اصغر اسدیان اوغانی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
716- مهسا اسرافیلی
717- دکتر مهدی اسرافیلی دیزجی ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
718- دکتر سیدامیر اسعد فاطمی
719- دکتر علیرضا اسعدی ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
720- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
721- دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی
722- مهدی اسعدی شالی ، مسولIT و کارشناس شبکه دانشکده فیزیک
723- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
724- دکتر امیر حسن اسعدیان ، مربی گروه کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
725- مهرداد اسفنانی
726- دکتر عیسی اسفنجاری کناری ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
727- دکتر سعید اسفنده ، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
728- مسعود اسفندياري
729- دکتر ابوالفضل اسفندی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
730- دکتر محمودرضا اسفندیار ، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
731- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
732- دکتر رجب اسفندیاری ، Associate Professor of Imam Khomeini International University
733- دکتر زهرا اسفندیاری ، گروه صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
734- دکتر شهاب اسفندیاری ، دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
735- دکتر فریبا اسفندیاری ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
736- دکتر محمد اسفندیاری ، مسئول قرارگاه علوم عقلی حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب مسئول قرارگاه علوم عقلی حوزه علمیه خراسان"
737- حجة الاسلام محمد اسفندیاری ، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب
738- حجة الاسلام محمد اسفندیاری ، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب
739- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
740- دکتر مرضیه اسفندیاری ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
741- دکتر مصطفی اسفندیاری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
742- دکتر مهدی اسفندیاری ، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
743- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
744- دکتر منصور اسفندیاری بیات ، دکتری
745- الهام اسفندیاری فرد
746- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
747- دکتر محمدهمت اسفه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
748- اعظم اسفیجانی
749- حمیدرضا اسکاش
750- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
751- بهروز اسکندرپور
752- دکتر محمدجواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
753- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
754- دکتر مهتا اسکندرنژاد
755- دکتر بهاءالدین اسکندری ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
756- دکتر حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
757- دکتر حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
758- دکتر حمیدرضا اسکندری ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
759- دکتر راضیه اسکندری ، مربی مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
760- دکتر سهیل اسکندری ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
761- دکتر علی اسکندری ، دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان
762- دکتر فرزاد اسکندری ، ستاد آمار کاربردی و علم دادها. گروه آمار، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه. دانشگاه علامه طباطبائی
763- دکتر فرزاد اسکندری ، عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
764- دکتر کیوان اسکندری ، استادیار
765- دکتر مجتبی اسکندری ، دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)
766- دکتر محمدرضا اسکندری ، استاديار و کارشناس رسمی دادگستری و مميزی ايمنی راه
767- مسعود اسکندری
768- دکتر مصطفی اسکندری ، استادیار گروه مواد دانشگاه شهید چمران
769- ندا اسکندری ، دکترای شهرسازی
770- دکتر زهرا اسکندری تربقان ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
771- دکتر محمد اسکندری ثانی ، دانشگاه بیرجند
772- پروفسور جعفر اسکندری جم ، استاد دانشگاه مالک اشتر
773- دکتر مرتضی اسکندری قادی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
774- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
775- دکتر بهروز اسکویی ، دانشگاه تهران
776- مهرداد اسکویی
777- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
778- دکتر آن اسگارد ، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
779- کریم اسگندری
780- دکتر علیرضا اسلام ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
781- امیرحسین اسلام پناه
782- دکتر مریم اسلام پناه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
783- بهدیس اسلام نور
784- دکتر کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
785- دکتر ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
786- دکتر ابوالفضل اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
787- دکتر احمدعلی اسلامی ، گروه آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
788- پروفسور اسفندیار اسلامی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
789- دکتر اسماعیل اسلامی ، استادیار، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
790- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
791- دکتر ایمان اسلامی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
792- دکتر حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
793- دکتر روح اله اسلامی ، دانشگاه فردوسی مشهد
794- دکتر سعید اسلامی ، Associate Professor, Islamic Azad University, Chalous Branch
795- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
796- پروفسور سید غلامرضا اسلامی ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
797- دکتر سید وحید اسلامی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
798- دکتر سیدیحیی اسلامی ، استادیار دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا
799- دکتر عبدالمجید اسلامی ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
800- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
801- دکتر علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
802- دکتر فاطمه اسلامی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
803- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
804- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
805- محسن اسلامی
806- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
807- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
808- دکتر محمدرضا اسلامی ، گروه زبان و ادبیات عربی
809- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
810- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
811- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
812- دکتر محمدعلی اسلامی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
813- دکتر محمود اسلامی ، استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای
814- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
815- دکتر منصور اسلامی ، دانشیار دانشگاه مازندران
816- دکتر ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
817- سیدحسن اسلامی اردکانی
818- دکتر حسین اسلامی مفیدآبادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه
819- دکتر سعید اسلامیان ، استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
820- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
821- دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور ، استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی
822- دکتر بهروز اسماعیل پور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
823- پوریا اسماعیل پور
824- حسن اسماعیل پور
825- دکتر حیدر اسماعیل پور ، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی ( فلسفه و تربیت اسلامی)، دانشگاه پیام نور فارس
826- دکتر خلیل اسماعیل پور ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
827- دکتر مجید اسماعیل پور ، دانشیار
828- دکتر یحیی اسماعیل پور
829- دکتر امید اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
830- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
831- دکتر شیدا اسماعیل زاده ، Associate Prof. Department of chemistry, Darab Branch, Islamic Azad University
832- عباس اسماعیل زاده
833- دکتر علی اسماعیل زاده ، دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
834- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
835- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
836- مهربان اسماعیل زاده ، -
837- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
838- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
839- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
840- رضا اسماعیل زاده کناری
841- دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم ، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
842- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
843- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
844- دکتر احمد اسماعیلی ، Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, Iran
845- امیدعلی اسماعیلی
846- دکتر امیرحسین اسماعیلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
847- امین اسماعیلی
848- بهرام اسماعیلی ، پرسنل دانشگاه فرهنگیان
849- دکتر جعفر اسماعیلی ، دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه
850- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
851- رضوان اسماعیلی
852- سمیرا اسماعیلی
853- دکتر شاهرخ اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه کردستان
854- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
855- دکتر علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
856- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
857- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
858- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
859- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
860- دکتر محسن اسماعیلی
861- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
862- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
863- دکتر محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
864- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
865- مژگان اسماعیلی
866- دکتر مصطفی اسماعیلی ، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
867- مهدی اسماعیلی
868- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
869- هادی اسماعیلی
870- صالح اسماعیلی درکه
871- دکتر عباس اسماعیلی ساری ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
872- دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد ، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی
873- دکتر احسان اسماعیلی طاهری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
874- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
875- غریبه اسماعیلی کیا
876- دکتر علی اسماعیلی ندیمی
877- ابراهیم اسماعیلی هریسی
878- دکتر آیدا اسماعیلیان
879- دکتر مجید اسماعیلیان ، استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران
880- دکتر اباذر اسمعلی عوری ، استاد محقق اردبیلی
881- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
882- دکتر جمال اسمعیل زاده وفائی
883- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد ، دانشیار دانشگاه بیرجند
884- فضل اله اسمعیلی ، عضوهیأت علمی دانشگاه پیام نور
885- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
886- دکتر مرتضی اسمعیلی ، استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران
887- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
888- دکتر کبرا اسمعیلی بریران ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
889- دکتر ایمان اسمعیلی پایین افراکتی ، استادیار دانشگاه مازندران
890- دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار ، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
891- فرحناز اسمعیلی رادور
892- جان الکساندر اسمیت
893- رضا اسودی
894- دکتر پیام اشتری ، دانشگاه زنجان
895- حسن اشتری
896- دکتر صدیقه اشتری ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی،بخش تحقیقات گیاه پزشکی
897- مهرداد اشتری
898- امیر اشتری لرکی
899- دکتر کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
900- دکتر احسان اله اشتهاردیان ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
901- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
902- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
903- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
904- دکتر محسن اشجاری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
905- دکتر مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
906- دکتر داریوش اشرافی ، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
907- مجید اشرافی
908- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
909- شهرام اشراق
910- پروفسور آرمان اشراقی ، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
911- پروفسور احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
912- دکتر حسین اشراقی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
913- دکتر فرشید اشراقی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
914- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
915- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
916- دکتر علی اشرف جعفری ، استاد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
917- دکتر افشین اشرف زاده ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
918- دکتر رضا اشرف زاده ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
919- دکتر محمدرضا اشرف زاده ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
920- دکتر علی اشرف صادقی ، استاد، دانشگاه تهران
921- علی اشرف صدرالدینی
922- دکتر محمد علی اشرف گنجویی
923- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
924- دکتر امیر اشرفی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
925- دکتر بزرگمهر اشرفی ، دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود
926- دکتر حسین اشرفی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
927- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
928- دکتر سید علیرضا اشرفی ، استاد دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
929- دکتر سیدمحمد اشرفی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
930- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
931- دکتر علی اشرفی ، استادیار سنجش از دور و GIS دانشگاه بیرجند
932- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
933- دکتر حسن اشرفی ریزی ، استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
934- دکتر علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
935- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
936- دکتر جواد اشرفی هلان ، Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
937- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
938- طاهره اشک تراب
939- شبیر اشکپور مطلق
940- سیدعدنان اشکوری
941- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
942- دکتر علی اصانلو ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
943- دکتر علی اصانلو ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
944- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
945- دکتر علی اصغر آل شیخ ، استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
946- دکتر علی اصغر رواسی ، استاد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
947- دکتر علی اصغر علوی ، استاد دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ایران
948- دکتر علی اصغر کیا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
949- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
950- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
951- دکتر حسین اصغرپور ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
952- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
953- دکتر اکبر اصغرزاده ، دانشیار دانشگاه مازندران و انجمن آمار ایران
954- دکتر اکبر اصغرزاده بناب ، استادیار گروه مطالعات علم و فناوری دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
955- مرتضی اصغرنیا
956- دکتر اباذر اصغری
957- دکتر احمد اصغری ، دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
958- دکتر امید اصغری ، عضو هیات مدیره انجمن مهندسی ایران
959- دکتر بهور اصغری ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
960- دکتر جواد اصغری
961- دکتر حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
962- دکتر حمیدرضا اصغری ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
963- دکتر زینب اصغری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس
964- دکتر سعید اصغری ، دانشیار پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران
965- دکتر سید امیر اصغری
966- دکتر سید مهدی اصغری ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
967- دکتر صیاد اصغری ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
968- دکتر عبدالرضا اصغری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
969- پروفسور علی اصغری ، دانشگاه محقق اردبیلی
970- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
971- دکتر کیوان اصغری ، دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
972- دکتر محسن اصغری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف)
973- دکتر محمد اصغری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز
974- محمد رضا اصغری ، مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
975- دکتر محمدرضا اصغری
976- دکتر مریم اصغری ، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
977- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
978- دکتر محمد باقر اصغری آقامشهدی
979- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
980- دکتر یوسف اصغری بایقوت ، استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
981- دکتر سید امین اصغری پری
982- دکتر سید امین اصغری پری ، Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Al Anbia University of Technology,
983- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
984- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
985- دکتر عزت اله اصغری زاده ، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
986- دکتر اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
987- دکتر صیاد اصغری سراسکانرود ، استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی
988- دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی ، دانشیار دانشگاه تبریز
989- دکتر اصغر اصغری مقدم ، دانشگاه تبریز
990- محمد علی اصغری مقدم
991- دکتر محمدعلی اصغری مقدم
992- دکتر حسین اصغریان ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
993- پروفسور علی اصغر اصغریان جدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
994- دکتر رضا اصفهانی ، استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
995- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
996- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
997- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
998- دکتر مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
999- دکتر مهدی اصفهانی ، استاديار - گروه علوم ورزشي دانشگاه امام رضا (ع)
1000- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
1001- دکتر داود اصفهانیان ، استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز
1002- دکتر وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
1003- دکتر سمیرا اصل شیرین ، عضو هیئت علمی، گروه مهندسی شیمی، واحد بروجرد
1004- دکتر چنگیز اصلاحچی ، استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی
1005- دکتر محمدرضا اصلاحچی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1006- دکتر محمدعلی اصلانخانی ، استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
1007- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
1008- دکتر جعفر اصلانی ، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1009- دکتر خالد اصلانی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1010- سردار اصلانی
1011- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
1012- دکتر فیروز اصلانی ، دانشیار/ حقوق عمومی دانشگاه تهران
1013- دکتر محمدرضا اصلانی ، استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
1014- مرتضی اصلانی نژاد
1015- دکتر یاشار اصلانیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
1016- دکتر حسین اصلی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
1017- دکتر مهدی اصلی نژاد
1018- دکتر امیررضا اصنافی ، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
1019- دکتر محمد اصولیان
1020- دکتر جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1021- دکتر حسن اصیلیان ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1022- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
1023- دکتر زهرا اطلس باف ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1024- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1025- دکتر جواد اطمینان ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1026- دکتر فیصل اطمینان ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
1027- دکتر سید اسدالله اطهری ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1028- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1029- دکتر زینب السادات اطهری اصفهانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
1030- امیرمهدی اعتباری
1031- دکتر فرهاد اعتباری
1032- دکتر اکبر اعتباریان ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
1033- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1034- مجید اعترافی
1035- دکتر ایرج اعتصام ، استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
1036- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1037- مریم اعتضادالسلطنه ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1038- سید غلامرضا اعتماد
1039- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
1040- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
1041- دکتر وحید اعتماد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
1042- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
1043- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
1044- بهزاد اعتمادی
1045- دکتر حسین اعتمادی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1046- امیر اعتمادی بزرگ
1047- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
1048- دکتر مجتبی اعتمادی نیا ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
1049- دکتر سیدمحمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1050- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
1051- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
1052- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
1053- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1054- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
1055- دکتر علیرضا اعرافی ، رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم
1056- دکتر نازنین اعزاز شهابی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
1057- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
1058- رضا اعطائی زاده
1059- دکتر نوید اعطار شرقی ، استادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
1060- دکتر سعید اعظم ، دانشگاه اصفهان
1061- محمد اعظم زاده ، استادیار
1062- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
1063- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
1064- موسی اعظمی
1065- نسرین سادات اعظمی
1066- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
1067- حسین اعظمی چهاربرج
1068- دکتر اکبر اعظمیان جزی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1069- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
1070- دکتر علی اصغر اعلم الهدی ، ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف
1071- علی اعلمی
1072- دکتر محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1073- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
1074- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
1075- دکتر شهین اعوانی ، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
1076- دکتر غلامرضا اعوانی ، استاد فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
1077- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
1078- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1079- محمدرضا افتخار
1080- دکتر محمدرضا افتخار ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
1081- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
1082- مهرداد افتخار اردبیلی
1083- دکتر سیدحسن افتخار واقفی ، Department of Anatomy, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
1084- دکتر گودرز افتخارجهرمی ، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
1085- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
1086- دکتر اصغر افتخاری ، استاد
1087- دکتر اکبر افتخاری ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز
1088- سید ابوذر افتخاری ، استاد
1089- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
1090- سید علی افتخاری
1091- دکتر علی افتخاری ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
1092- دکتر قاسم افتخاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1093- دکتر محمدحسن افتخاری ، گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1094- دکتر مصلح افتخاری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
1095- دکتر مهدی افتخاری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1096- مهران افتخاری
1097- دکتر نها افتخاری ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1098- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
1099- دکتر بیژن افتخاری یکتا
1100- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
1101- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1102- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
1103- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1104- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
1105- دکتر علی افخمی ، استاد، دانشگاه تهران
1106- محمد افخمی اردکانی
1107- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1108- دکتر عباس افخمی عقداء ، Professor, Bu-Ali Sina University
1109- دکتر مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
1110- دکتر همایون افرابندپی ، Senior Machine Learning Researcher at Nokia
1111- دکتر حسن افراخته ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی
1112- پریا افراز ، کارشناس
1113- صبا افراز ، دانشجوی کارشناسی ارشد
1114- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
1115- پیمان افراسیاب
1116- محبوب افراسیاب
1117- دکتر علی اکبر افراسیاب پور ، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1118- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
1119- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
1120- مه لقا افراسیابی
1121- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
1122- دکتر مسعود افرند ، استادیار مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی واحد نجف آباد
1123- دکتر کامبیز افروز ، عضو هیات علمی دانشگاه کرمان
1124- دکتر عبدالکریم افروزه ، دانشیار گروه مهندسی برق، مجتمع آموزش عالی لارستان
1125- محسن افروزه
1126- دکتر عماد افروغ
1127- دکتر محمد افروغ ، گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک
1128- دکتر رقیه افرونده ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
1129- دکتر امیر افسر ، استادیار ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1130- دکتر سید احمدرضا افسری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
1131- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
1132- سعید افسری فرد
1133- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
1134- دکتر عباس افشار ، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
1135- قهرمان افشار
1136- ابراهیم افشار زنجانی
1137- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
1138- دکتر فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1139- دکتر عزیزالله افشار کرمانی ، دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1140- دکتر کامران افشار مهاجر ، دانشیار دانشکده:هنرهای تجسمی
1141- دکتر بهروز افشار نجفی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین
1142- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
1143- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
1144- ابوالفضل افشاری
1145- دکتر اصغر افشاری ، دانشیار مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)
1146- بهرام افشاری
1147- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1148- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
1149- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
1150- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا
1151- علی افشاری
1152- دکتر فرزاد افشاری ، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
1153- دکتر محسن افشاری ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
1154- دکتر مرتضی افشاری ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1155- دکتر مریم افشاری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- مدیر کلینیک های حقوقی و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
1156- دکتر مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
1157- مجید افشاری راد ، هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
1158- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1159- دکتر سید علیرضا افشانی ، استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
1160- دکتر مینو افشانی ، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
1161- دکتر حسن افشین ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند
1162- دکتر وحید افشین مهر ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
1163- دکتر محمدمهدی افصحی
1164- دکتر پیمان افضل ، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
1165- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
1166- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1167- دکتر رضا افضل زاده
1168- دکتر عفت السادات افضل طوسی ، استاد تمام
1169- دکتر افسانه افضلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:محیط زیست دانشگاه کاشان
1170- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
1171- دکتر علی افضلی ، دانشگاه تهران
1172- دکتر فرشته افضلی ، عضو هیأت علمی گروه مترجمی زبان عربی دانشگاه دامغان
1173- دکتر کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
1174- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
1175- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
1176- دکتر مریم افضلی دلیگانی ، استادیار دانشگاه کاردیف انگلستان
1177- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
1178- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
1179- خسرو افضلیان
1180- دکتر آتوسا افغان ، رئیس هیئت مدیره انجمن معماران استان اصفهان
1181- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
1182- دکتر سید مرتضی افقه ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1183- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
1184- دکتر رضا افقی
1185- احمد علی افکاری
1186- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
1187- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1188- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
1189- دکتر حسین افلاکی فرد ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
1190- پروفسور شهریار افندی زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
1191- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1192- دکتر مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1193- دکتر حجت اقبال ، دانشگاه تبریز
1194- منوچهر اقبال
1195- دکتر فرناز اقبال پور
1196- دکتر افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک دانشگاه رازی
1197- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
1198- دکتر حسین اقبالی ، استادیار دانشگاه ایوان کی
1199- دکتر عباس اقبالی ، استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1200- دکتر محمد اقبالی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال دانشگاه کاشان
1201- دکتر ناصر اقبالی ، Associate Prof, Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
1202- بیژن اقتصاد
1203- سوده اقتصاد
1204- محمد اقتصاد
1205- دکتر حسین اقدامی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1206- دکتر جواد اقدس طینت ، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
1207- دکتر سیدهادی اقدسی ، دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
1208- دکتر عباس اقدسی ، استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
1209- دکتر محمد اقدسی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1210- دکتر محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
1211- دکتر مهناز اقدسی ، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
1212- یعقوب اقدم مزرعه ، استادیار
1213- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
1214- دکتر رضا اقنوم ، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
1215- دکتر فرشاد اقوامی ، 'گروه زبان انگلیس ، واحد سمنان ، دانشگاه ازاد اسلامی
1216- دکتر مهدی اکابری تفتی ، استادیار دانشگاه میبد
1217- اردشیر اکبر آبادی
1218- دکتر علی اکبر بابایی ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1219- دکتر علی اکبر دهقان ، استادیار دانشکده بهداشت
1220- دکتر علی اکبر رسولی ، استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
1221- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1222- دکتر علی اکبر نونهال نهر ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1223- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
1224- دکتر افشین اکبرپور
1225- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
1226- دکتر محمد اکبرپور ، دانشگاه رازی
1227- دکتر محمدرضا اکبرپور ، استاد، دانشکده مهندسی مواد ، گروه مهندسی، دانشگاه مراغه
1228- دکتر وحید اکبرپور ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1229- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
1230- دکتر عباس اکبرپور نیک
1231- دکتر پوریا اکبرزاده ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
1232- حبیب اکبرزاده
1233- دکتر حوران اکبرزاده ، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
1234- دکتر عباس اکبرزاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1235- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
1236- دکتر غلامعلی اکبرزاده ، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
1237- دکتر کاوه اکبرزاده ، استاديار - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)
1238- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
1239- دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
1240- دکتر مژده اکبرزاده للکامی ، دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1241- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1242- دکتر ابراهیم اکبری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
1243- دکتر احمد اکبری ، استاد دانشکده معماری و هنر گروه:فرش دانشگاه کاشان
1244- دکتر احمد اکبری ، استاد بازنشسته گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
1245- دکتر الهام اکبری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1246- دکتر امید اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1247- دکتر امید اکبری ، استاديار - گروه زبان انگليسي دانشگاه امام رضا (ع)
1248- دکتر امیر اکبری ، استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
1249- دکتر بهزاد اکبری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1250- دکتر بهمن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
1251- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
1252- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
1253- دکتر تقی اکبری ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
1254- دکتر جلال اکبری ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی
1255- دکتر حسن اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
1256- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
1257- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
1258- دکتر حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1259- دکتر حسین اکبری ، دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
1260- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
1261- دکتر رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
1262- دکتر رضا اکبری ، استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
1263- دکتر رضا اکبری ، دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
1264- رضا اکبری
1265- دکتر رضا اکبری ، استاد، دانشگاه امام صادق
1266- دکتر زهرا اکبری
1267- سید انور اکبری
1268- دکتر عباس اکبری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان
1269- علیمراد اکبری
1270- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1271- غلامعلی اکبری
1272- دکتر فاطمه اکبری ، دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1273- دکتر کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
1274- مجتبی اکبری
1275- مجید اکبری
1276- دکتر محسن اکبری ، استادیار
1277- دکتر محسن اکبری
1278- دکتر محمد اکبری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1279- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1280- دکتر محمداسماعیل اکبری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1281- دکتر محمدرضا اکبری ، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
1282- دکتر محمدرضا اکبری ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1283- دکتر محمدعلی اکبری ، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
1284- دکتر محمدقاسم اکبری ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1285- دکتر محمود اکبری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
1286- مرتضی اکبری
1287- دکتر مرتضی اکبری ، دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
1288- مژگان اکبری
1289- دکتر منوچهر اکبری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
1290- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
1291- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
1292- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
1293- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
1294- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
1295- دکتر نعمت اله اکبری ، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان
1296- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
1297- دکتر رضا اکبری بنگر ، استادیار، گروه تخصصی طراحی لباس، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
1298- دکتر محمد اکبری بورنگ ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
1299- دکتر سعیده اکبری داریان
1300- دکتر محسن اکبری زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
1301- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
1302- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1303- دکتر حسین اکبری فرد ، رئیس دانشگاه شهید باهنر و رئیس گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
1304- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
1305- دکتر مصطفی اکبری قمی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
1306- دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی ، دانشیار دانشگاه تهران
1307- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1308- دکتر شبنم اکبری نامدار ، هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
1309- دکتر مسلم اکبری نیا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
1310- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1311- دکتر رضا اکبریان ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1312- دکتر رضا اکبریان ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز
1313- دکتر عبدالرسول اکبریان ، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی ایران
1314- دکتر فاطمه اکبریان ، استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک
1315- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
1316- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
1317- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
1318- محمد جعفر اکرام جعفری
1319- دکتر علی اکبر اکرامی ، استاد (بازنشسته) دانشگاه صنعتی شریف
1320- دکتر محمود اکرامی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
1321- محمد اکرم
1322- دکتر روح الله اکرمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
1323- دکتر روح اله اکرمی ، هیئت علمی دانشگاه قم
1324- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
1325- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
1326- دکتر غلامرضا اکرمی ، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
1327- دکتر موسی اکرمی ، استاد گروه فلسفە، دانشگاه آزاد اسلامی
1328- دکتر میرجلیل اکرمی
1329- دکتر محمد اکوان ، دانشیار
1330- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1331- محمد الباجی
1332- دکتر جلال البادی ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1333- دکتر امیر البدوی ، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
1334- زهرا البرز
1335- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
1336- دکتر فریبا البرزی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
1337- دکتر پرویز البرزی ورکی ، دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران
1338- ابراهیم التجائی
1339- دکتر مهشید التماسی ، استدایار علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
1340- رضا التیامی نیا
1341- دکتر فاطمه الحانی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1342- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1343- دکتر سیدحسام الدین ذگردی ، دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1344- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
1345- دکتر جمال الدین سهیلی ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1346- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
1347- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
1348- دکتر شمس السادات زاهدی ، استاد دانشگده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
1349- پروفسور آریا الستی ، استاد تمام
1350- دکتر احمد الستی ، استادیار
1351- دکتر کیوان الستی ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1352- محمد مهدی الشریف
1353- دکتر لعیا الفت ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
1354- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
1355- محمد الله اکبری ، جامعه المصطفی العالمیه
1356- توفیق اللهویرانلو
1357- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1358- دکتر رحمت اله اللهیاری ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
1359- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1360- دکتر حجت اله الماسی ، سرپرست دفتر وزارتی وزارت آموزش‌وپرورش
1361- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
1362- دکتر مرتضی الماسی ، استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
1363- دکتر نجادعلی الماسی ، استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
1364- دکتر محمد الماسی کاشی ، Department of Physics, Faculty of Science, University of Kashan, Kashan, Iran
1365- پروفسور سید علی المدرسی ، استاد
1366- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
1367- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
1368- محمد الموتی
1369- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
1370- پروفسور علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1371- دکتر حبیب اله حمزه زرقانی ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1372- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1373- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
1374- دکتر زهره اله دادی دستجردی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
1375- دکتر علی اله رسانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
1376- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1377- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
1378- دکتر سیف اله ملایی پاشایی ، استادیار، دانشگاه پیام نور
1379- غدیر اله وردی
1380- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
1381- دکتر توفیق اله ویرنلو ، گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
1382- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
1383- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1384- دکتر سیدمحمود الهام بخش ، عضو هیات علمی دانشگاه یزد
1385- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
1386- دکتر محمدرضا الهامی ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1387- دکتر پژمان الهامی طالشمیکائیل ، استاد دانشگاه-عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
1388- دکتر توفیق الهویرانلو ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
1389- دکتر حسین الهی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
1390- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1391- دکتر علیرضا الهی ، دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران
1392- دکتر محبوبه الهی
1393- دکتر مسعود الهی ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
1394- دکتر مهدی الهی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
1395- دکتر ناصر الهی ، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1396- دکتر ناصر الهی ، دانشیار اقتصاد بین الملل
1397- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
1398- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
1399- دکتر علی الهی تبار ، استادیار گروه تاریخ تمدن مجتمع تاریخ سیره و تاریخ تمدن اسلامی
1400- حجة الاسلام مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
1401- دکتر محمد حسن الهی زاده ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1402- دکتر مجید الهی شیروان ، Department of English Language Teaching, University of Bojnord, Bojnord, Iran
1403- دکتر محمدرضا الهی فرد ، دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1404- حجة الاسلام حسین الهی نژاد ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
1405- دکتر عباسعلی الهیاری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1406- دکتر فریدون الهیاری ، استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
1407- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
1408- فاطمه الهیان
1409- دکتر امین الوانچی
1410- دکتر سید مهدی الوانی ، استاد - دانشگاه علامه طباطبایی
1411- دکتر محسن الویری ، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
1412- دکتر حسین الیاسی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
1413- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
1414- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
1415- دکتر فاضل الیاسی
1416- دکتر محمدرضا الیاسی
1417- دکتر مهدی الیاسی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
1418- دکتر ژانت الیزابت بلک ، دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
1419- سید محمدرضا امام ، دانشیار
1420- دکتر محمدرضا امام ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1421- دکتر یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
1422- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
1423- دکتر زهرا امام جمعه ، استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
1424- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
1425- دکتر سیدمحمدرضا امام جمعه ، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1426- دکتر عباسعلی امام جمعه ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
1427- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1428- محمدعلی امام هادی
1429- دکتر محمد حسن امام وردی ، استاديار - گروه حقوق دانشگاه امام رضا (ع)
1430- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
1431- دکتر سیدشهاب امامزاده ، عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه خوارزمی
1432- دکتر سارا امامقلی پور ، استاد اقتصاد
1433- دکتر سعید امامقلی زاده ، دانشگاه شمال
1434- دکتر صمد امامقلی زاده
1435- جمشید امامی
1436- دکتر حسن امامی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1437- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
1438- دکتر حسین امامی ، Majlesi Branch, Islamic Azad University, Iran
1439- حسین امامی
1440- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
1441- سعید امامی
1442- دکتر سید مجتبی امامی ، استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
1443- دکتر سیداحمد امامی ، Department of Traditional Pharmacy, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences
1444- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
1445- پروفسور سیدمحمدامین امامی ، استاد تمام دانشگاه هنر اصفهان
1446- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
1447- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
1448- کامران امامی
1449- محسن امامی
1450- دکتر محمد امامی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1451- دکتر محمد امامی ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
1452- محمد امامی
1453- دکتر مرتضی امامی ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:معارف اسلامی دانشگاه کاشان
1454- مریم امامی ، کارشناس نشریه
1455- دکتر نصرالله امامی ، استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
1456- دکتر محمدرضا امامی آزادی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1457- دکتر محمدجواد امامی اسکاردی
1458- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
1459- سوزان امامی پور
1460- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
1461- سیدشجاع الدین امامی رئوف
1462- دکتر سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
1463- سید عمادالدین امامی فر
1464- آریو امامی فر
1465- دکتر سیدنظام الدین امامی فر ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1466- دکتر محمد امامی کورنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1467- دکتر علی امامی میبدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1468- دکتر مجید امامی میبدی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1469- دکتر محمود امامی نمینی
1470- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
1471- دکتر مسعود امان ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1472- دکتر عباس امان الهی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1473- دکتر حمید امانلو ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
1474- دکتر مسعود امانلو ، Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
1475- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
1476- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
1477- دکتر رضا امانی ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1478- غلامرضا امانی
1479- محمدرضا امانی
1480- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
1481- دکتر نیما امانی ، دانشیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
1482- وحید امانی
1483- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
1484- دکتر محمد امانی تهران ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
1485- جمشید امانی تهرانی
1486- دکتر روحاله امانی مهر
1487- دکتر مصطفی امتی ، مربی
1488- گیتی امتیازی
1489- دکتر مرجان امجد ، استادیار
1490- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
1491- دکتر رویا امجدی فرد ، دانشیار گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
1492- دکتر سونیا امجدیان
1493- دکتر احمد امدادی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
1494- مهندس علی امرائی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
1495- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
1496- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی اردکان
1497- دکتر نرگس امرالهی بیوکی ، عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
1498- آرش امرایی
1499- دکتر بابک امرایی ، استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1500- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
1501- دکتر مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
1502- دکتر محمد امری اسرمی ، استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، دانشگاه سمنان، https://mamriasrami.profile.semnan.ac.ir/#about_me
1503- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
1504- دکتر عیسی امن خانی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران
1505- نبي اميدي
1506- دکتر فتح اله امی ، استاد، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
1507- دکتر محمدحسین امید ، گروه آموزشی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
1508- دکتر محمود امید ، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1509- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
1510- دکتر محمود امید سالار ، استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا
1511- دکتر فراز امیدبخش ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1512- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
1513- پرویز امیدنیا
1514- دکتر ابراهیم امیدوار ، استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
1515- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
1516- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
1517- دکتر حمید امیدوار ، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی (MERC)، مشکین دشت، البرز، ایران&دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1518- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
1519- دکتر کمال امیدوار ، استاد گروه جغرافیای دانشگاه یزد
1520- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
1521- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
1522- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
1523- پروفسور آرش امیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1524- دکتر آمنه امیدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1525- ابوذر امیدی
1526- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1527- دکتر جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
1528- پروفسور حشمت امیدی ، استاد تمام دانشگاه شاهد
1529- رسول امیدی
1530- دکتر عبدالله امیدی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1531- دکتر علیرضا امیدی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1532- دکتر محمدرضا امیدی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
1533- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
1534- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
1535- دکتر مصطفی امیدی بیدگلی ، استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
1536- دکتر بهزاد امیدی کاشانی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1537- دکتر محمد امیدی نژاد ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
1538- دکتر فرانک امیدیان
1539- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
1540- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
1541- دکتر سعید امیدیان دهنو ، استادیار گروه معارف دانشگاه صنعتی قم
1542- دکتر سعید امیر ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1543- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1544- مهرداد امیر آقایی
1545- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
1546- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1547- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
1548- دکتر مهدی امیر سرداری ، استادیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم زمین
1549- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1550- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
1551- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
1552- دکتر سیدرضا امیرآبادی زاده ، مربی دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1553- دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1554- دکتر احمد امیرابادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
1555- دکتر مهدی امیرابادیزاده ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1556- دکتر ابوالقاسم امیراحمدی ، استاد ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
1557- دکتر علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1558- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1559- دکتر الهام امیرحاجلو ، گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی
1560- دکتر سعید امیرحاجلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1561- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1562- دکتر طیبه امیرخانی ، استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
1563- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1564- پروفسور رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
1565- دکتر محمدرضا امیرسیف الدینی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر
1566- دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1567- دکتر سید حسین امیرشاهی
1568- دکتر سید حسین امیرشاهی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1569- دکتر میراحمد امیرشاهی ، دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران
1570- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
1571- دکتر حسین امیرعبداللهیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1572- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1573- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1574- دکتر مجید امیرفخریان ، Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
1575- دکتر مسعود امیرمعافی ، بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1576- دکتر حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
1577- دکتر رضا امیرنیا ، دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه
1578- دکتر ابراهیم امیری ، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
1579- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
1580- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1581- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
1582- دکتر جهانگیر امیری ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
1583- دکتر حامد امیری ، دانشگاه پیام نور
1584- دکتر حسن امیری
1585- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
1586- زهرا امیری
1587- دکتر سروش امیری ، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
1588- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
1589- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
1590- علی امیری
1591- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1592- دکتر فوژان امیری
1593- مجتبی امیری
1594- دکتر مجتبی امیری ، دانشیار دانشگاه‌تهران
1595- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
1596- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
1597- دکتر محمدجواد امیری
1598- دکتر محمدجواد امیری ، هیات علمی گروه مهندسی آب، آبیاری و زهکشی دانشگاه فسا
1599- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1600- حجة الاسلام مصطفی امیری ، دانشجوی دکتری رشته فقه جزایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی-استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1601- دکتر مقصود امیری ، استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
1602- مهرداد امیری
1603- موسی امیری
1604- میلاد امیری
1605- ناصر امیری
1606- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
1607- دکتر هادی امیری ، ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران
1608- ویدا امیری
1609- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
1610- سیدمحمد مهدی امیری پور
1611- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
1612- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1613- دکتر سید محمدرضا امیری طهرانی زاده ، استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1614- دکتر مجتبی امیری مجد ، دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر
1615- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
1616- رویا امیری نژاد
1617- دکتر محمد امیریوسفی ، دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران
1618- دکتر احمد امین ، استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1619- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
1620- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1621- دکتر فرشته امین ، استادیار دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی
1622- محمد امین
1623- دکتر محمدمهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
1624- دکتر ندا امین ، دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
1625- دکتر محمد امین ابریشمی راد ، استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
1626- دکتر امید امین الرعایایی یمینی
1627- دکتر علی اکبر امین بیدختی ، گروه مدیریت دانشگاه سمنان
1628- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
1629- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
1630- دکتر الهام امین زاده ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
1631- دکتر رضا امین زاده ، استاديار - گروه علوم ورزشي دانشگاه امام رضا (ع)
1632- رضا امین زاده
1633- دکتر میلاد امین زاده
1634- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
1635- دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی ، استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
1636- دکتر امین امین زاده گوهری ، هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
1637- دکتر فرهام امین شرعی ، رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست انسانی و توسعه پایدار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- هیات علمی فناور
1638- دکتر فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1639- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار موسسه آموزش عالی مهر البرز
1640- دکتر حمزه امین طهماسبی ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
1641- دکتر هاله امین طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
1642- نگوا امین عارف
1643- دکتر محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1644- دکتر محمد امین فرد
1645- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران
1646- عباس امین منصور
1647- پروفسور محمد هادی امین ناجی ، استاد
1648- دکتر محمدرضا امین ناصری ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1649- دکتر صالح امین یاوری ، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
1650- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1651- دکتر محمد علی امین یزدی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1652- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
1653- شیوا امینی
1654- مصطفی امینی
1655- دکتر آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
1656- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
1657- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1658- دکتر امیرحسین امینی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1659- دکتر امین امینی ، استادیار دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1660- دکتر جلال امینی ، گروه سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران
1661- دکتر جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
1662- دکتر حمیده امینی
1663- پروفسور داوود امینی ، Department of English, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
1664- رحمان امینی
1665- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
1666- دکتر روح اله امینی ، دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
1667- دکتر سعید امینی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
1668- دکتر سید مسعود امینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1669- دکتر سیدجواد امینی ، دانشیار
1670- دکتر سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1671- دکتر شاهرخ امینی
1672- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
1673- دکتر عبدالحسین امینی ، استاد دانشگاه تهران
1674- دکتر عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
1675- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
1676- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
1677- دکتر علیرضا امینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1678- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
1679- دکتر غزاله امینی
1680- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
1681- دکتر فرشته امینی
1682- دکتر کامران امینی ، Associate Professor of Materials Engineering, Islamic Azad University ,Majlesi Branch ,Majlesi , Iran
1683- پروفسور کیوان امینی ، پروفسور گروه ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه
1684- مجید امینی
1685- محبوبه امینی ، کارشناسی ارشد
1686- دکتر محمد امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه مهر البرز
1687- دکتر محمد امینی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
1688- دکتر محمد امینی ، دانشگاه فردوسی مشهد
1689- دکتر محمدتقی امینی ، دانشگاه پیام نور
1690- دکتر مرتضی امینی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1691- دکتر ملیحه امینی ، دانشگاه جیرفت
1692- منوچهر امینی
1693- مهدی امینی
1694- دکتر مهدی امینی ، استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1695- دکتر میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1696- نوروز امینی
1697- دکتر نوروز امینی ، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
1698- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1699- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
1700- دکتر کامبد امینی حسینی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1701- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
1702- دکتر حسین علی امینی خواه میبدی
1703- محسن امینی خوزانی
1704- حسن امینی راد
1705- دکتر محمد امینی راد ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1706- محمد امینی زاده ، استادیار
1707- سیمین امینی زارع ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
1708- دکتر محمد حسین امینی فرد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1709- پروفسور صدیقه امینی کافی آباد ، عضو هیات علمی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
1710- طاهر امینی گلستانی
1711- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1712- دکتر رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
1713- علی امینی نژاد
1714- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
1715- دکتر بهادر امینیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1716- غلامعلی امینیان
1717- دکتر حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
1718- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
1719- محمدرضا انبیائی ، دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران
1720- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
1721- دکتر اردشیر انتظاری ، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
1722- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
1723- علیرضا انتظاری
1724- رضا انتظاری ملکی
1725- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
1726- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
1727- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1728- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1729- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
1730- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
1731- دکتر مرتضی انحصاری ، Department of Chemistry, Faculty of science.
1732- دکتر رضا اندام ، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
1733- دکتر عطیه اندخشیده ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1734- حجة الاسلام امرالله اندرزیان
1735- دکتر نیما انزابی نژاد ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
1736- محمدامین انسان
1737- رضا انشایی
1738- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1739- باقر انصاری
1740- حسن انصاری
1741- دکتر حسین انصاری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
1742- دکتر رامین انصاری ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1743- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1744- زمیفرا انصاری ، مربی هیئت علمی فنی
1745- دکتر عبدالحمید انصاری ، دانشگاه یزد
1746- دکتر علیرضا انصاری ، دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی
1747- دکتر مجتبی انصاری ، استاد گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1748- دکتر محسن انصاری ، دانشگاه صنعتی شریف
1749- محمد سعید انصاری
1750- دکتر محمدرضا انصاری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1751- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1752- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
1753- دکتر مهدی انصاری
1754- نرگس انصاری
1755- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1756- یاسر انصاری
1757- دکتر علی انصاری اردلی ، استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1758- کریم انصاری اصل
1759- علیرضا انصاری چهارسوقی
1760- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1761- دکتر پرویز انصاری راد ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
1762- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1763- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1764- حمید انصاریان
1765- خلیل انصاریان
1766- دکتر علی اکبر انصاریان ، Professor, English Department, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
1767- دکتر مجتبی انصاریان ، استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران
1768- سیدجواد انگجی
1769- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1770- دکتر سیداحمد انوار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1771- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1772- مهندس محمد انوار
1773- دکتر سعید انواری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامۀ طباطبائی
1774- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1775- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1776- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استاد، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس
1777- دکتر سعید انورخطیبی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1778- دکتر حسن انوری ، استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
1779- دکتر علی انوری ، دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تربیت مدرس
1780- دکتر محمدکاظم انوری فرد ، University of Guilan
1781- دکتر منیره انوشه ، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
1782- پروفسور علیرضا انوشیروانی
1783- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1784- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1785- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1786- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
1787- دکتر مهدی اهری مصطفوی
1788- قاسم اهنگری
1789- دکتر علی اوتارخانی
1790- دکتر شهین اوجاقعلی زاده
1791- دکتر فریدون اوحدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1792- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1793- دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال.
1794- دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1795- دکتر زهرا اوراقی اردبیلی ، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
1796- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1797- دکتر حمزه اورعی ، استادیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1798- دکتر هاشم اورعی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1799- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1800- دکتر محمد اورکی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
1801- علیرضا اورنگی
1802- دکتر احد اوریا ، دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
1803- دکتر شاهین اوستان ، دانشگاه تبریز
1804- علی اوسط رشتچیان
1805- فرخنده اوشال
1806- دکتر محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1807- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1808- دکتر اسماعیل اولی ، رئیس مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان تهران
1809- دکتر علیرضا اولی پور
1810- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1811- دکتر هادی اولیا ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1812- دکتر پرویز اولیاء ، استاد، دانشگاه شاهد
1813- دکتر مجید اولیاء ، دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1814- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1815- محمدرضا اولیاء
1816- پروفسور محمدصالح اولیاء ، استاد
1817- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1818- دکتر منوچهر اولیازاده ، دانشگاه تهران
1819- دکتر حمیدرضا اولیایی ، دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج
1820- دکتر هلن اولیایی نیا ، استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان
1821- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1822- دکتر نازمحمد اونق ، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
1823- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1824- دکتر کامران اویسی ، دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
1825- مصطفی اویسی
1826- عليرضا ايرانشاهي
1827- دکتر پویان ایار ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
1828- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1829- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1830- دکتر علی ایاسه ، دانشیار گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه تبریز
1831- دکتر حمیدرضا ایپک چی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
1832- دکتر سیامک ایپکچی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست گروه آموزشی سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1833- احسان ایپکی
1834- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1835- محمد حمید ایجازی
1836- غلامرضا ایراجیان
1837- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1838- دکتر خدیجه ایران دوست ، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1839- دکتر سلیمان ایران زاده ، استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
1840- دکتر نعمت الله ایران زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
1841- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1842- دکتر پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1843- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1844- دکتر مهدی ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1845- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1846- دکتر علیرضا ایرانبخش ، ‏استاد تمام دانشگاه و مدیر کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی‏
1847- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1848- نفیسه ایرانپور
1849- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1850- دکتر عبدالله ایرانخواه ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
1851- عبداله ایرانخواه
1852- دکتر کیومرث ایراندوست ، استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان
1853- دکتر نعمت اله ایرانزاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
1854- دکتر علی ایرانمنش ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1855- علی ایرانمنش ، استاد
1856- لیلا ایرانمنش
1857- لیلی ایرانمنش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
1858- دکتر مجید ایرانمنش ، Director General of IT for Science and Technology Iran
1859- دکتر محمدعلی ایرانمنش
1860- دکتر مهدی ایرانمنش ، مجتمع آموزش عالی زرند
1861- دکتر الناز ایرانی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1862- دریادار شهرام ایرانی
1863- غلامرضا ایرانی
1864- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1865- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1866- دکتر هما ایرانی بهبهانی ، استاد، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
1867- دکتر شهزاد ایرانی پور ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
1868- ابوالفضل ایرانی خواه
1869- دکتر محسن ایرانی رهقی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1870- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1871- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1872- دکتر جواد ایروانی ، دانشیار، گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1873- شاهرخ ایروانی
1874- دکتر شهین ایروانی ، دانشیارمبانی فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران
1875- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1876- دکتر فرشید ایروانی قدیم ، دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
1877- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1878- دکتر حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1879- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1880- دکتر علی ایزانلو ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1881- دکتر محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1882- دکتر امین ایزد پناه ، استادیار دانشگاه شیراز
1883- عبدالرضا ایزد پناه
1884- دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1885- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1886- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1887- دکتر امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1888- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1889- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1890- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1891- دکتر حجت ایزدخواستی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
1892- حبیب ایزدخواه
1893- دکتر سیدسجاد ایزدهی ، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1894- دکتر بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1895- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1896- جواد ایزدی
1897- دکتر زهرا ایزدی ، استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1898- عباسعلی ایزدی
1899- علی ایزدی
1900- دکتر فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1901- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1902- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1903- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1904- دکتر مرتضی ایزدی ، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1905- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1906- دکتر محمد ایزدی خواه ، Department of Mathematics, Islamic Azad University, Arak Branch
1907- دکتر ابراهیم ایزدی دربندی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
1908- علی ایزدی دربندی
1909- دکتر سیده مریم ایزدی دهکردی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
1910- روح الله ایزدی زو
1911- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1912- پروفسور علی اکبر ایزدی فرد ، دکترای فقه و حقوق اسلامی
1913- الهام ایزدی نیا
1914- ناصر ایزدی نیا
1915- دکتر منا ایزدیان ، عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
1916- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1917- محمد حسین ایکانی
1918- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1919- مهندس حسین ایگدر ، کارمند بانک شهر
1920- دکتر سعید ایل بیگی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
1921- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1922- دکتر محمد ایلخانی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
1923- دکتر علی ایلخانی پور ، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1924- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1925- مهندس پریا ایلدرآبادی
1926- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1927- دکتر محمدتقی ایمان ، استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
1928- دکتر علی ایمان پور ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1929- دکتر محمدتقی ایمان پور ، استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1930- دکتر منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1931- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1932- جاوید ایمانپور نمین
1933- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1934- دکتر بهرام ایمانی ، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
1935- بهزاد ایمانی
1936- دکتر سعید ایمانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
1937- دکتر عبدالمجید ایمانی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
1938- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1939- دکتر علی اکبر ایمانی ، استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
1940- دکتر مریم ایمانی آرانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1941- دکتر نرگس ایمانی پور ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
1942- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1943- دکتر محمدحسین ایمانی خشخو ، Professor,University of Science and Culture, Tehran, Iran
1944- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1945- مرتضی ایمانی راد
1946- دکتر رضا ایمانی رستابی
1947- دکتر جواد ایمانی شاملو ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
1948- دکتر ماهرخ ایمانی مقدم ، استاد رادیولوژی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران
1949- دکتر مهدی ایمانی مقدم ، استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران
1950- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1951- دکتر محسن ایمانی نائینی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
1952- دکتر حسین ایمانیان ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1953- مرتضی ایمانیان
1954- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1955- دکتر محسن ایمنی ، استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
1956- دکتر کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
1957- دکتر علیرضا ایوانی ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
1958- دکتر سیدعلی ایوب زاده ، استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس
1959- دکتر شمس اله ایوبی ، پرفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
1960- دکتر ساموئل ایوفمی اولالکان آدییه

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- دکتر امیر بابائی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان
4- دکتر سولماز بابائی ، دانشگاه مراغه
5- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
6- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
7- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
8- دکتر سامان بابائی کفاکی ، هیات علمی دانشگاه سمنان
9- دکتر ایمان بابائیان ، عضو علمی پژوهشکده اقلیم شناسی
10- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
11- آناهیتا باباپور
12- عزیز باباپور
13- دکتر جلیل باباپور خیرالدین ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز
14- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- دکتر سعیده باباجانی محمدی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فردوس
16- دکتر فرهاد باباجمالی ، استادیار گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
17- دکتر سید رحمان باباحیدری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
18- دکتر اشرف باباخانلو ، دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
19- زهرا باباخانلو
20- دکتر علی باباخانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
21- دکتر ملیحه باباخانی ، هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
22- دکتر نرگس باباخانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
23- دکتر رامین بابادائی سامانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
24- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
25- حسین بابازاده
26- دکتر عباس بابازاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
27- دکتر عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
28- دکتر امین بابازاده سنگر ، هیات علمی٫ استادیار٫ مدیر دپارتمان گروه های مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
29- دکتر صادق باباشاه ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
30- دکتر جبار باباشاهی
31- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
32- دکتر مصباح بابالار ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
33- علی اکبر بابالو
34- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
35- دکتر سید مرتضی بابامیر ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
36- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
37- دکتر بهمن بابایار رازلیقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
38- مهدى بابایى زاده
39- علیرضا بابایی
40- دکتر ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
41- دکتر ام السلمه بابایی ، دانشیار - دانشگاه پیام نور
42- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
43- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
44- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
45- ساسان بابایی
46- دکتر عصمت بابایی ، استاد گروه آموزشی زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی
47- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
48- دکتر علیرضا بابایی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
49- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
50- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
51- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
52- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
53- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
54- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار
55- دکتر محمود بابایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
56- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
57- دکتر مهدی بابایی ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
58- ناصر بابایی
59- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
60- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
61- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
62- دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
63- دکتر فرزام بابایی سمیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران
64- دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
65- دکتر اسدالله بابایی فرد ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
66- حاجی بابایی مقدم
67- دکتر روشن بابایی همتی ، استادیار، دانشگاه گیلان
68- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
69- هلنا ماریا باپتیستا الویس
70- دکتر مسعود باتر ، دانشگاه زابل
71- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
72- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
73- مینا باجگاه
74- بدريه باختري
75- دکتر محمد باخرد ، Faculty of Chemistry, Shahrood University of Technology, Shahrood, IRAN
76- دکتر یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
77- دکتر جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
78- دکتر محمدعلی بادامچی زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
79- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
80- بهروز بادامی
81- دکتر رخساره بادامی ، دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
82- دکتر احمد بادکوبه هزاوه ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
83- دکتر علیرضا بادله ، دانشیار تکنولوی آموزشی دانشگاه فرهنگیان
84- دکتر ضیاءالدین باده یان ، دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی
85- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
86- دکتر مهرعلی باران چشمه ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
87- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
88- دکتر احمد باران زاده ، استادیار رشته مهندسی برق کنترل دانشگاه هرمزگان
89- دکتر حسین بارانی ، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
90- دکتر حسین بارانی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
91- صمد بارانی
92- دکتر غلامعباس بارانی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
93- قاسم بارانی
94- دکتر قاسم بارانی ، Department of English Language Teaching, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
95- دکتر محمد بارانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
96- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
97- مرضیه بارانی
98- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
99- دکتر مجتبی بارانی مطلق ، دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
100- دکتر سید جمال بارخدا ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان
101- دکتر صمد باروج
102- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
103- دکتر بهنام باریک بین ، دانشیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
104- دکتر مهدی باریکانی ، استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
105- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
106- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
107- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
108- دکتر کامبیز بازرگان ، دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
109- دکتر کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
110- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
111- شهرزاد بازرگان حجازی
112- دکتر رضا بازرگان لاری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران
113- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
114- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
115- دکتر مهدی بازرگانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
116- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
117- دکتر سعید بازگیر
118- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
119- حجت الله بازوبندی
120- دکتر محمدحسن بازوبندی ، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
121- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
122- پروفسور محمدحسن بازیار ، Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran
123- دکتر بهنام بازیگران ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
124- دکتر مرجان باژن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
125- مینو باسامی
126- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
127- اعظم باستان‌فرد
128- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
129- دکتر سوسن باستانی ، استاد دانشگاه الزهرا
130- علی باستی
131- دکتر مسلم باشتنی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
132- محمد باشکوه ، دانشیار
133- محمد باشکوه اجیرلو
134- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
135- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
136- دکتر احمد باصری ، عضو هيئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
137- پریسا باصری
138- دکتر مهدی باصولی ، رییس دانشگاه علم و فرهنگ
139- دکتر سعید باطبی ، گروه فیزیک دانشکده علوم
140- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
141- دکتر محمدرضا باطنی ، دانشگاه تهران
142- دکتر فرشته باعزت ، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه مازندران
143- مصطفی باغ میرانی ، دانشگاه کاشان
144- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
145- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
146- مهدی باغبان
147- دکتر فهیمه باغبان آرانی ، Associate Professor of Genetics, Department of Genetics & Biotechnology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch Tehran, Iran
148- دکتر سجاد باغبان ماهر ، استادیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
149- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
150- مهندس رضا باغبانی ، عضو هیات علمی، گروه مهندسی کشاورزي، دانشگاه فنی و حرفه اي، تهران، ایران
151- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
152- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
153- دکتر محمدعلی باغستانی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
154- محمد باغستانی کوزه گر
155- دکتر ناصر باغستانی میبدی ، دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
156- دکتر سعید باغشاهی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
157- دکتر مصطفی باغشیخی مفرد ، استادیار گروه مکانیک- انرژی دانشگاه صنعتی قم
158- دکتر تابان باغفلکی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
159- دکتر مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
160- حمیدرضا باغیانی
161- دکتر سیدمحمود بافقی ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر یزد
162- دکتر محمدرضا بافنده ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی متالورژی دانشگاه کاشان
163- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
164- دکتر علیرضا بافنده زنده ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
165- دکتر نادر باقر زاده ، University of California Irvine (UCI)
166- دکتر علیرضا باقر شمیرانی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
167- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
168- دکتر راحب باقرپور ، دانشگاه صنعتی اصفهان
169- دکتر طاهره باقرپور ، مدیر گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
170- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
171- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
172- دکتر جمشید باقرزاده ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه
173- حمید باقرزاده
174- دکتر قدسیه باقرزاده ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
175- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
176- دکتر محمدعلی باقرزاده ، استادیار گروه مهندسی قدرت و کنترل - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
177- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
178- دکتر احد باقرزاده خلخالی ، Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
179- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
180- مظفر باقرزاده همايي
181- محمد باقرنیافر
182- دکتر ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
183- دکتر ابوالفضل باقری ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
184- دکتر احمد باقری ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
185- دکتر احمد باقری ، استاد
186- دکتر اسماعیل باقری
187- دکتر اصغر باقری ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
188- دکتر افسانه باقری ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
189- دکتر بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
190- دکتر پرویز باقری ، دانشیار دانشگاه ایلام
191- دکتر حبیب باقری
192- دکتر حسن باقری ، Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
193- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
194- دکتر رامین باقری ، موسسه آموزش عالی شرق گلستان
195- دکتر رحیم باقری ، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
196- دکتر رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
197- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
198- دکتر رضا باقری ، دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع (گیاهان دارویی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
199- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
200- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
201- سیدرامتین باقری
202- دکتر سیدمحمد باقری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
203- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
204- دکتر شهلا باقری ، دانشگاه خوارزمی
205- دکتر عبدالرضا باقری ، استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
206- دکتر عبدالعلی باقری ، استادیار گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
207- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
208- علی باقری
209- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
210- علیرضا باقری
211- دکتر فاطمه باقری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
212- دکتر فریبرز باقری
213- کمال الدین باقری
214- محمد باقری ، استادیار
215- محمد باقری
216- دکتر محمدحسین باقری ، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
217- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
218- مرتضی باقری
219- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
220- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
221- دکتر مسلم باقری ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
222- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
223- دکتر معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
224- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
225- دکتر مهری باقری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
226- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
227- نوید باقری
228- دکتر حیدر باقری اصل ، استاد دانشگاه تبریز
229- دکتر رضا باقری اصل ، رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
230- دکتر ناصر باقری بیدهندی ، استادیار گروه تاریخ
231- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
232- پروفسور علی اکبر باقری خلیلی ، استاد تمام
233- دکتر شاداب باقری خولنجانی ، استادیار دانشکده مهندسی پلیمر
234- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
235- دکتر علی باقری زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
236- دکتر ابوالفضل باقری فرد ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
237- دکتر علی باقری کشکولی ، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
238- محمدباقر باقری کنی ، استاد
239- دکتر کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
240- دکتر ناصر باقری مقدم ، عضو هیات علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
241- دکتر جعفر باقری نژاد
242- کامیار باقری نژاد
243- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
244- دکتر حسن باقری یزدی ، استادیار. گروه علوم پایه. دانشگاه فرهنگیان
245- دکتر حسین باقریان ، عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
246- دکتر رضا باقریان ، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
247- دکتر نجمه باقریان ، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
248- دکتر سجاد باقریان دهکردی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
249- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
250- پروفسور امین باقی زاده ، دانشیار
251- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
252- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
253- دکتر علی باکوئی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
254- زهره بال
255- مهسا سادات بالادهی
256- هومن بالازاده
257- حسین بالاشیر
258- دکتر محمدعلی بالافر
259- دکتر ساسان بالغی زاده ، دانشگاه شهید بهشتی
260- دکتر فرزاد بالو
261- دکتر روزبه بالونژادنوری
262- دکتر فهیما بالویی ، دکتری مدیریت آموزشی
263- دکتر طراوت بامداد ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
264- دکتر کوروش بامداد
265- دکتر محمد بامنی مقدم
266- دکتر عبدالحمید بامنیری ، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی آلی دانشگاه کاشان
267- دکتر عباس بانج شفیعی ، استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
268- دکتر حسین بانژاد ، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
269- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
270- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
271- دکتر محمدتقی بانکی
272- دکتر علی اصغر بانویی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
273- بهرام بانی نسب
274- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
275- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
276- دکتر ناصر باهنر ، استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
277- تقی باهو طرودی
278- دکتر احسان باورساد ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان
279- بلقیس باورصاد
280- دکتر پرویز باورصاد ، دکتر استادیار رئیس سابق دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
281- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
282- مهندس سعید بای
283- دکتر محمد بای بوردی ، استاد و مدرس دانشگاه
284- نیما بایرام زاده ، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
285- دکتر ویلما بایرام زاده ، دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
286- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
287- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
288- مریم بایه
289- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
290- دکتر محمود بت شکن ، دانشگاه اصفهان
291- دکتر محسن بت شکنان دهکردی ، دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
292- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
293- زهرا بچه‌نو
294- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
295- دکتر حسن بحرالعلوم ، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
296- دکتر مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
297- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
298- دکتر فرید بحرپیما ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
299- عباس بحری ، مجری طرح
300- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
301- دکتر سیدحسین بحرینی
302- دکتر عباس بحرینی ، Neurosurgeon, Shiraz, Iran.
303- دکتر محمدجواد بحرینی ، استادیار
304- دکتر منیژه بحرینی زاد ، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
305- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
306- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
307- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
308- دکتر نفیسه بحیرائی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
309- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
310- دکتر احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
311- بیدار بخت
312- مصطفی بختیار
313- دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی ، استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
314- دکتر محمدرضا بختیارزاده ، دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران
315- محمدرضا بختیاری
316- دکتر بهرام بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
317- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
318- دکتر حسن بختیاری ، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
319- دکتر حسن بختیاری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
320- حسن بختیاری
321- حسین بختیاری
322- دکتر رضا بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه رازی کرمانشاه
323- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
324- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
325- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
326- دکتر شهلا بختیاری ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
327- دکتر صادق بختیاری ، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
328- علی بختیاری
329- دکتر لطفعلی بختیاری ، استاد دانشگاه علوم انتظامی امین
330- دکتر مجید بختیاری
331- دکتر محمد بختیاری ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
332- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
333- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
334- مینا بختیاری
335- دکتر نوبخت بختیاری
336- دکتر روح اله بختیاری دوست ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم
337- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
338- دکتر مقصود بخشاوند ، معاون پژوهش
339- دکتر احمد بخشایش اردستانی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
340- علیرضا بخشایی
341- طاها بخشپوری
342- دکتر شهرناز بخشعلی زاده ، مدیر گروه معلولیت جسمی و حرکتی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
343- محسن بخشنده
344- محمد بخشنده
345- عباس بخشنده بالی
346- دکتر حمیدرضا بخشنده فرد ، دانشیار گروه آموزشی، مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
347- دکتر عباس بخشنده نصرت ، استاد دانشگاه خوارزمی
348- دکتر ابراهیم بخشوده ، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
349- دکتر محمد بخشوده ، استاد
350- دکتر آرش بخشی ، رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
351- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
352- دکتر احمد بخشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
353- دکتر بی تا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
354- زهرا بخشی
355- سعیدرضا بخشی
356- دکتر علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
357- علی بخشی
358- دکتر قدیر بخشی ، رییس مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل فراجا
359- دکتر محمد رضا بخشی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
360- دکتر محمود بخشی ، دانشگاه بجنورد
361- دکتر عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
362- دکتر محمد بخشی جویباری ، استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
363- دکتر غلامرضا بخشی خانیکی
364- دکتر رسول بخشی دستجردی
365- دکتر اباصلت بداغی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
366- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
367- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
368- دکتر ابراهیم بدخشان ، دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان
369- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
370- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
371- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
372- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
373- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
374- دکتر بیت الله بدرلو ، استادیار گروه عمران-سازه دانشگاه صنعتی قم
375- دکتر بیت اله بدرلو
376- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
377- سید علی بدری
378- دکتر سیدامین بدری ، University of Guilan
379- دکتر سیدعلی بدری ، دانشیار- دانشگاه تهران
380- عاطفه بدری
381- دکتر یعقوب بدری آذرین ، استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز
382- دکتر حسین بدری پور ، اداره کل منابع طبیعی
383- دکتر رحیم بدری گرگری ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
384- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
385- دکتر کاظم بدو ، دانشگاه ارومیه
386- دکتر سهیل بدوحی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
387- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
388- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
389- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
390- دکتر علیرضا بدیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
391- دکتر فوژان بدیعی ، دانشیار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
392- دکتر نعیم بدیعی ، استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
393- دکتر ام البنین بذرافشان ، دانشیار دانشگاه هرمزگان
394- دکتر جواد بذرافشان ، دانشگاه تهران
395- دکتر جواد بذرافشان ، دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
396- دکتر آمنه بذرافشان فدافن ، دانشيار - گروه حسابداري دانشگاه امام رضا (ع)
397- دکتر بهادر بذرافشان مقدم ، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربت حیدریه
398- کاوه بذرافکن
399- دکتر مهتا بذرافکن
400- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
401- سعید برآبادی
402- احمد براآنی
403- دکتر مریم براتعلی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
404- دکتر علیرضا براتلو ، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
405- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
406- دکتر امیر نظام براتی ، استادیار حقوق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
407- دکتر حسن براتی ، دانشیار گروه برق
408- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
409- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
410- سارا براتی
411- دکتر فرج الله براتی ، استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
412- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
413- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
414- دکتر فرید براتی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
415- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
416- محمد براتی
417- دکتر محمد براتی ، استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی دانشگاه کاشان
418- دکتر مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
419- مهندس مهدی براتی ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
420- دکتر ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
421- دکتر هادی براتی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
422- دکتر محمود براتی خوانساری ، استاد، دانشگاه اصفهان
423- دکتر سوسن براتی قهفرخی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
424- دکتر محمود براتیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش- دکتری علوم دفاعی استراتژیک
425- دکتر رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
426- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
427- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
428- دکتر عبدالله برادران ، Associate Professor ,Department of English Language Islamic Azad University, Central Tehran ,Iran
429- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
430- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
431- دکتر رسول برادران حسن زاده ، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
432- عبدالاحد برادران خلخالی
433- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
434- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
435- دکتر حمیدرضا برادران کاشانی ، دانشگاه اصفهان
436- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
437- احمد برادران هاشمی
438- کیان براری
439- معصومه براری
440- میثم براری ، مربی گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
441- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
442- عباس براعتی
443- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
444- دکتر احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
445- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
446- دکتر حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
447- دکتر یعقوبعلی برجی ، عضو هیات علمی جامعت المصطفی
448- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
449- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
450- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
451- دکتر محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
452- دکتر معصومه برخورداری شریف آباد ، دکترای پرستاری
453- زهرا بردال
454- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
455- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
456- دکتر سیدکاظم بردبار ، Assistant Professor in Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
457- منصوره بردبار
458- دکتر بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
459- دکتر مریم بردوده
460- دکتر ابراهیم برز آبادی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
461- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
462- پویا برزگر
463- دکتر رحیم برزگر ، استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
464- دکتر زینب برزگر ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
465- شهرام برزگر
466- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
467- علی برزگر
468- دکتر محسن برزگر ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
469- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
470- دکتر محمد رضا برزگر بفرویی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
471- محمدرضا برزگران
472- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
473- کاظم برزگربفرویی
474- دکتر محمد مهدی برزگری
475- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
476- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
477- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
478- دکتر رجبعلی برزویی ، دانشگاه شهید بهشتی
479- دکتر رضا برزویی ، استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
480- دکتر محمدرضا برزویی ، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
481- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
482- دکتر فرناز برزین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
483- دکتر محسن برغمدی
484- هادی برغمدی
485- حمید برقبانی
486- دکتر معصومه برقچی ، استاديار - گروه شهرسازي و معماري دانشگاه امام رضا
487- دکتر زهره برقعی ، مدیر جامعه الزهرا(س)
488- دکتر سید مهدی برقعی
489- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
490- دکتر مجید برقیان
491- ناصر برک پور
492- دکتر سید مسعود برکاتی ، University Sistan and Baluchestan
493- سیدمسعود برکاتی
494- دکتر بهزاد برکت ، دانشیار دانشگاه گیلان
495- دکتر سید مسعود برکت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
496- بهرنگ برکتین
497- دکتر ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
498- حسن برگزین
499- دکتر مرتضی برمکی ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
500- دکتر رضا برنجکار ، استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
501- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
502- علی برهان زهی سرحدی
503- دکتر سید هادی برهانی ، استادیار دانشگاه تهران
504- پروفسور فریبا برهانی ، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
505- دکتر محسن برهانی
506- دکتر مسعود برهانی ، استادیار، گروه تحقیقات مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
507- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
508- علیرضا برهانی داریان
509- دکتر محمود برهانی زرندی ، استاد دانشگاه یزد
510- دکتر اوشا برهمند
511- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
512- دکتر مهدی بروجردنیا
513- دکتر مصطفی بروجردی
514- دکتر امین میرزا بروجردیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
515- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
516- جورج بروفاس
517- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
518- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
519- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
520- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
521- دکتر صفورا برومند
522- دکتر محمدرضا برومند
523- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
524- ناصر برومند
525- دکتر عباس برومند اعلم ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
526- دکتر شهزاد برومند جزی ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
527- پروفسور ارشام برومند سعید
528- علی برومند نیا
529- دکتر سعید برومندنسب ، استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران
530- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
531- دکتر خیراله بروین ، جامعه الطهران
532- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
533- دکتر فرامرز بریمانی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
534- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
535- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
536- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
537- موسی بزرگ اصل
538- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
539- دکتر امید بزرگ حداد ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
540- عیسی بزرگ زاده
541- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
542- دکتر محمد امین بزرگزاده
543- داوود بزرگمهر
544- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
545- دکتر وحید بزرگی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
546- علی بزرگی امیری
547- دکتر حسین بزرگیان
548- دکتر علیرضا بزرگیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
549- دکتر سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
550- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
551- دکتر مهناز بزمی ، ریاست پردیس شهید هاشمی نژاد
552- دکتر خدارحم بزی
553- سودابه بساک نژاد ، پروفسور روانشناسی
554- دکتر هادی بستام
555- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
556- دکتر عبدالامیر بستانی ، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
557- دکتر قاسم بستانی ، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
558- عقیله بستانی اصل ، کارشناس ارشد حسابداری- مدرس دانشگاه- مولف
559- الیاس بستگانی
560- دکتر مهرنوش بسته نگار ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
561- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
562- دکتر حسن بسکابادی ، دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
563- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
564- مرتضی بسیج
565- دکتر عسل بسیجی ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
566- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
567- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
568- دکتر حسین بشارتی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
569- شاهین بشارتی ، مربی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
570- دکتر مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
571- دکتر سجاد بشرپور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
572- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
573- مسلم بشکار
574- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
575- دکتر کیومرث بشلیده ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
576- دکتر حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
577- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
578- دکتر حدیث بشیری ، دانشیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
579- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
580- دکتر علی بشیری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
581- دکتر محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
582- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
583- دکتر مهدی بشیری ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
584- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
585- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
586- دکتر سیدجلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
587- عبدالعلي بصيري
588- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
589- محمدیاسین بصیرت ، دانش پژوه /مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی
590- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
591- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
592- دکتر محمدکاظم بصیرتی ، دانشکده فنی مهندسی
593- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
594- عبدالحسن بصیره
595- دکتر حمیدرضا بصیری ، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
596- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
597- دکتر محمد احسان بصیری ، دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
598- دکتر محمد حسین بصیری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
599- دکتر محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
600- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
601- دکتر مهدی بصیری ، استاد
602- دکتر محمد بصیری صدر ، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
603- حسن بصیری هریس ، استاد گروه حقوق خانواده،دانشکده حقوق
604- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
605- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
606- دکتر سیده زهرا بطحائی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
607- دکتر سید علیرضا بطحایی
608- دکتر سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
609- دکتر مجید بغدادی ، دانشیار دانشگاه تهران
610- عبدالحسین بغلانی
611- دکتر سعید بقائی ، استادیار موسسه آموزش عالی شرق گلستان
612- دکتر ساره بقائی راوری ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
613- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
614- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
615- پویا بقایی مقدم
616- دکتر ندا بقیعی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
617- دکتر عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
618- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
619- دکتر محمد هادی بکایی ، استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
620- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
621- دکتر مهدی بکرانی ، دانشگاه صنعتی قم
622- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
623- ریکیک بل بابا
624- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
625- دکتر علی بلاغی ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
626- دکتر اسماعیل بلالی ، دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
627- دکتر غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
628- دکتر محمدرضا بلالی ، استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
629- دکتر آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
630- مهدی بلالی مود
631- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
632- دکتر میثم بلباسی ، دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
633- دکتر لطفعلی بلبلی
634- پدرام بلبلی زاده
635- دکتر حسن بلخاری قهی ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
636- دکتر فتح اله بلداجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
637- دکتر صاحبعلی بلند نظر ، استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
638- احمد بلندنظر
639- مهندس سجاد بلندنظر ، کارشناس ارشد - مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری اصفهان
640- غلامحسین بلندیان
641- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
642- شعله بلوچ
643- دکتر محمود بلوچ ، استادیار دانشگاه پیام نور
644- دکتر حسین بلوچی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان
645- دکتر سعید بلوچیان ، دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
646- دکتر طیبه بلوردی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
647- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
648- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
649- دکتر علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
650- دکتر صادق بلوکی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
651- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
652- سعید بلیانی
653- دکتر لیدا بلیلان ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
654- دکتر اکرم بمانی خرانق ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
655- دکتر محمدرضا بمانیان ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
656- دکتر محسن بمبائی ­چی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
657- دکتر امین بنائی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
658- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
659- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
660- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
661- علی بنائیان
662- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
663- دکتر نوشین بنار
664- شیلا بناری
665- رضا بنازاده
666- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
667- دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی ، استادیار، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
668- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
669- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
670- دکتر احمد بناکار ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
671- دکتر محمد بنان ، پژوهشگر دکتری
672- محمدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
673- دکتر محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
674- دکتر محمد بنایان اول ، استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
675- امین بنایی
676- احمدرضا بنایی اسماعیلی ، پژوهشگر فرهنگی و مدیریت شهری شهرداری تهران
677- مهدی بنایی جهرمی
678- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
679- دکتر علیرضا بندانی ، استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
680- دکتر علیرضا بندرآباد ، دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
681- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
682- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
683- دکتر علی بنده حق ، استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز
684- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
685- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
686- دکتر حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
687- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
688- دکتر صبحی بنی اردلانی ، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
689- زهرا بنی اسد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
690- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
691- دکتر مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
692- دکتر محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
693- منصوره بنی اسدی
694- دکتر نازنین بنی اسدی ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
695- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
696- دکتر محمدابراهیم بنی حبیب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
697- دکتر ابراهیم بنی طالبی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
698- دکتر بهاره بنی طالبی دهکردی ، دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
699- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
700- دکتر حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
701- دکتر بهمن بنی مهد ، دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
702- دکتر سیدامیر بنی مهد ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
703- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
704- دکتر سیدهادی بنی هاشمی ، دکتری مهندسی مکانیک
705- دکتر ضیاالدین بنی هاشمی ، استاد، دانشگاه شیراز
706- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
707- دکتر ضیاء الدین بنیادی ، استادیار دانشکده بهداشت
708- ناصر بنیادی
709- دکتر مجتبی بنیادیان ، استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
710- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
711- دکتر پریناز بنیسی ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران
712- دکتر صمد بنیسی ، دانشگاه باهنر کرمان
713- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
714- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
715- حمید بهادر قدوسی
716- دکتر شهاب بهادران ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
717- دکتر علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
718- آرمان بهادری
719- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
720- هادی بهادری
721- بهرام بهادری بیرگانی
722- دکتر علی بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
723- دکتر محمد بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
724- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
725- امیدرضا بهادری نژاد
726- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
727- دکتر آرش بهار ، دانشیار
728- دکتر امید بهار ، دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
729- دکتر مهری بهار ، دانشیار دانشگاه تهران
730- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
731- دکتر جواد بهارارا ، استاد
732- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
733- محمد بهارلو ، مدیر اجرایی
734- ناصر بهارلو
735- دکتر هادی بهارلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
736- دکتر ذکریا بهارنژاد ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
737- دکتر محمد بهاروند ، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی
738- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
739- شمس الدین بهاری
740- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
741- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
742- دکتر عباسعلی بهاری اردشیری
743- دکتر مهرداد بهاری پور ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
744- دکتر نازبانو فرزانه بهالگردی ، استاديار - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)
745- دکتر روشنا بهباش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
746- دکتر حمید بهبهانی ، Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
747- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
748- هما بهبهانی
749- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
750- دکتر امید بهبودی ، استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران
751- دکتر داود بهبودی ، استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز
752- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
753- دکتر محسن بهپور ، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی تجزیه دانشگاه کاشان
754- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
755- پروفسور نادره بهتاش ، Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
756- دکتر سید علی اکبر بهجت نیا ، استاد مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
757- دکتر فاطمه بهجتی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
758- دکتر ابراهیم بهداد ، Professor, Department of Agronomy,Isfahan(Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran
759- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
760- دکتر فاطمه بهدانی ، استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
761- دکتر محمدعلی بهدانی ، دانشگاه بیرجند
762- دکتر علیرضا بهراد ، استاد- دانشگاه شاهد
763- دکتر عباس بهرام ، عصو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
764- دکتر مرتضی بهرام ، Professor, Urmia University
765- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
766- محرم بهرام خو
767- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
768- دکتر محمدرضا بهرام زاده ، استادیار
769- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
770- دکتر محسن بهرام نژاد
771- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
772- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
773- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
774- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
775- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
776- دکتر جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
777- دکتر حسینعلی بهرامی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
778- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
779- شهاب بهرامی ، استادیار
780- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
781- دکتر عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
782- عبدا... بهرامی ، استاد
783- دکتر عبدالرحمن بهرامی ، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
784- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
785- علی بهرامی
786- دکتر علی بهرامی ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
787- دکتر علیرضا بهرامی ، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
788- دکتر فریبا بهرامی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
789- دکتر محسن بهرامی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
790- محمد بهرامی ، استادیار
791- دکتر محمد امین بهرامی ، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
792- دکتر محمدحسین بهرامی ، استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه
793- مژگان بهرامی
794- دکتر مهدی بهرامی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
795- نجمه بهرامی
796- هادی بهرامی
797- دکتر هادی بهرامی احسان ، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی، دانشگاه تهران
798- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
799- دکتر سحر بهرامی خورشید ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
800- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
801- دکتر محمود بهرامی زاده ، University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
802- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
803- دکتر نادر بهرامی فر ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
804- دکتر بیتا بهرامی قصر ، دانشگاه اراک
805- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
806- امیر محمد بهرامی مداح ، دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی (ره) تبریز
807- سجاد بهرامی مقدم
808- دکتر صحبت بهرامی نژاد ، استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
809- کیمیا بهرامی نژاد ، سر دبیر | نشریه علمی ترویجی – حرفه ای ( فصلنامه) گیاهپزشک
810- دکتر آرمین بهرامیان ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
811- دکتر احمدرضا بهرامیان ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
812- دکتر مجتبی بهرامیان ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
813- نسرین بهرامیان
814- دکتر بهنام بهرک ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
815- دکتر محمدرضا بهرنگی ، استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
816- دکتر داوود بهره پور
817- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
818- دکتر عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
819- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
820- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
821- دکتر جواد بهروان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
822- دکتر حسین بهروان ، استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
823- دکتر ربیع بهروز اشکیکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
824- دکتر سینا بهروزی خورگو
825- بهروز بهروزی راد
826- دکتر مرتضی بهروزی فر ، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران
827- دکتر غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
828- محمد بهروزیان نژاد
829- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
830- دکتر امیرحسین بهروش ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
831- دکتر علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
832- دکتر ترحم بهزاد ، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
833- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
834- دکتر مصطفی بهزادفر ، استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت
835- دکتر امین بهزادمهر ، Professor of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
836- جانعلی بهزادنسب
837- دکتر بهزاد بهزادنیا ، استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
838- دکتر رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
839- دکتر سیامک بهزادی ، عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
840- مرضیه بهزادی
841- مریم بهزادی
842- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
843- دکتر مرتضی بهزادی فر ، رییس سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی خراسان‌ شمالی
844- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
845- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
846- دکتر احمد بهشتی ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
847- امیر خسرو بهشتی
848- دکتر ستاره بهشتی ، استادیار گروه هنرهای موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا
849- دکتر سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
850- دکتر سیدامیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
851- مهندس سیدمحمد بهشتی ، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی
852- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
853- دکتر علیرضا بهشتی ، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
854- دکتر محمدباقر بهشتی ، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز
855- پروفسور محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
856- محمدرضا بهشتی
857- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
858- دکتر علی بهشتی آل آقا ، دانشگاه رازی
859- دکتر سیدبهرام بهشتی اول ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
860- ابراهیم بهشتی جاوید
861- محسن بهشتی سرشت
862- دکتر ملیکه بهشتی فر ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
863- حسین بهشتی نژاد
864- دکتر مهدی بهفر ، Associate Professor, Urmia University, Urmia, Iran
865- دکتر کیاچهر بهفرنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
866- دکتر بابک بهفروز ، استادیار، (مدیر پژوهش و فناوری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، اصفهان
867- علی بهفروز
868- اعظم بهلول ، مربی صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
869- دکتر علی بهلولی
870- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
871- دکتر هما بهمدی ، عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
872- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
873- عبدالله بهمن پوری
874- دکتر جواد بهمنش ، استاد دانشگاه ارومیه
875- دکتر مهرداد بهمنش ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
876- میثم بهمنش
877- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت
878- دکتر بهمن بهمنی ، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
879- پریسا بهمنی
880- دکتر سجاد بهمنی
881- فرانک بهمنی ، دکتر
882- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
883- دکتر محسن بهمنی ، دانشیار مهندسی صنایع مبلمان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
884- دکتر محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
885- دکتر مهدی بهمنی اسکویی ، استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
886- دکتر زهرا بهمنی دهکردی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
887- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
888- دکتر بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
889- بیوک بهنام ، استادیار
890- حمید بهنام
891- ساناز بهنام
892- سعید بهنام ، کارشناس مطالعات فناوریهای نوین
893- ناصر بهنام پور
894- دکتر مجتبی بهنام تقدسی ، استاديار - گروه برق و الكترونيك دانشگاه امام رضا (ع)
895- گلسا بهنام راد
896- دکتر گلسا بهنام راد ، استادیار موسسه آموزش عالی توس
897- دکتر مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
898- دکتر فرهاد بهنام فر ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
899- دکتر محمد بهنام فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند
900- محمدحسن بهنام فر
901- دکتر علی بهنام فرد ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
902- دکتر علی اصغر بهنام قادر
903- دکتر حمیدرضا بهنام وشانی ، Instructor of Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
904- دکتر الناز بهنود ، استادیار
905- پروفسور عبدالکریم بهنیا ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز (پدر علم قنات ایران)
906- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
907- دکتر مسیح بهنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوئین زهرا
908- دکتر ابوالفضل بهنیافر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
909- نسرین بهنیافرد
910- دکتر مهدی بهیاری
911- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
912- بو عالم بواشش
913- خسرو بوالحسنی
914- دکتر جعفر بوالهری ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
915- دکتر سیدمحمدعلی بوترابی
916- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
917- دکتر سحر بوذری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
918- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
919- دکتر یحیی بوذری نژاد ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
920- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
921- دکتر فرشاد بوربور اژدری ، استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
922- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
923- دکتر خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار گروه جغرافیای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
924- دکتر دانیال بوستان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
925- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
926- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
927- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
928- دکتر علیرضا بوشهری
929- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
930- دکتر قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
931- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
932- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
933- دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد ، دانشیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور
934- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
935- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
936- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
937- دکتر محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
938- دکتر علی رضا بیابان نورد سروستانی ، رئیس مرکز پژوهش های اسلامی( حرم مطهر شاهچراغ ع)-مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
939- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
940- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
941- دکتر غلامحسین بیابانی
942- محمدرضا بیابانی ، دبیر اجرایی
943- دکتر احمد بیات ، عضو هیات علمی دانشگاه تفرش
944- دکتر بابک بیات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
945- دکتر بهرام بیات ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
946- دکتر حسن بیات ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
947- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
948- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
949- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
950- دکتر کریم بیات ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
951- دکتر محسن بیات ، دانشگاه لرستان
952- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
953- دکتر مسعود بیات ، دانشیار-دانشگاه زنجان
954- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
955- منصور بیات ، استاد تمام
956- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
957- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
958- دکتر علی بیات کشکولی ، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
959- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
960- دکتر مهدی بیاتی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی
961- نیلوفر بیاتی
962- دکتر علی بیاتی اشکفتکی ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
963- دکتر مریم بیاتی خطیبی ، گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
964- دکتر مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
965- لیلا بیان
966- علی اصغر بیانی
967- پروفسور فرهاد بیانی
968- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
969- دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
970- هادی بیت الهی
971- دکتر حامد بیتی ، دانشیار گروه معماری - معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز
972- دکتر ابوالفضل بیجاری ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
973- دکتر شیما بیجاری ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
974- دکتر محمود بیجن خان ، استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،
975- محمد حسین بیجه کشاورزی
976- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
977- دکتر بهروز بیدآباد ، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر
978- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
979- دکتر بهروز بیدختی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
980- دکتر محمدعلی بیدختی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
981- دکتر رسول بیدرام ، استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی هنر اصفهان
982- دکتر رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
983- دکتر سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
984- محمد بیدهندی
985- دکتر محمد بیدهندی ، دانشگاه اصفهان
986- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
987- دکتر اشرف بیرامی
988- پروفسور منصور بیرامی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
989- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
990- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
991- دکتر رضا بیرانوند ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
992- دکتر صبا بیرانوند ، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان-آموزشکده دختران خرم آباد
993- دکتر علی بیرانوند
994- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
995- دکتر نوشین بیرجندی ، استادیار دانشگاه لرستان
996- دکتر بهروز بیرشک ، استاد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
997- دکتر آرمان بیرقی کشکولی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
998- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
999- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
1000- دکتر حمیدرضا بیژن زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
1001- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
1002- دکتر مسعود بیژنی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه ترویج و توسعه روستایی
1003- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1004- دکتر مرتضی بیشه نیاسر ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
1005- دکتر حمید بیضائی ، Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zabol, Zabol, Iran
1006- زهرا بیضائی
1007- دکتر احمد بیطرف ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
1008- مسعود بیطرفان
1009- مهدی بیطرفان
1010- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
1011- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
1012- دکتر فرزانه بیک زاده عباسی ، استادیار
1013- دکتر مهدی بیکدلو ، دانشگاه اراک
1014- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
1015- دکتر حامد بیکران بهشت ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1016- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1017- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
1018- دکتر حسین بیکی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
1019- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
1020- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
1021- دکتر صفر بیگ زاده ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
1022- دکتر حمیدرضا بیگ زاده شهرکی
1023- مهندس امیررضا بیگدلی ، دانشجوی دکتری
1024- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
1025- دکتر زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
1026- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
1027- دکتر شعله بیگدلی ، عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1028- عطااله بیگدلی
1029- دکتر علی بیگدلی ، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
1030- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1031- دکتر حسن بیگلری ، دانشیار دانشگاه تبریز
1032- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
1033- دکتر مهنوش بیگلری ، دانشیار دانشگاه رازی
1034- دکتر جمال بیگی ، دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
1035- دکتر حسن بیگی
1036- دکتر حمید بیگی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1037- سکینه بیگی
1038- دکتر هادی بیگی حیدرلو ، استادیار دانشگاه ارومیه
1039- دکتر هادی بیگی حیدرلو ، استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
1040- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1041- دکتر بیژن بینا ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1042- دکتر فاطمه بینازاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1043- محمد بینازاده
1044- دکتر بهزاد بینش ، دانشیار دانشگاه بناب
1045- دکتر حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
1046- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- دکتر زینب پاپی ، استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
4- سمیه پاپی
5- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
6- دکتر علیرضا پاچناری ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
7- دکتر اکبر پاد ، دانشگاه بجنورد
8- دکتر حمید پاداش زیوه ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
9- دکتر سیدسجاد پادام ، دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
10- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
11- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
12- دکتر حسن پارسا ، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
13- دکتر سهیل پارسا ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
14- دکتر سید احمد پارسا ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران
15- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
16- دکتر علی پارسا ، Cheetah
17- دکتر فرزاد پارسا ، دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان.
18- دکتر فروغ پارسا ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
19- دکتر مهدی پارسا ، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
20- دکتر محمدباقر پارسا پور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
21- دکتر محسن پارسا مقدم ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
22- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
23- دکتر زهرا پارساپور ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
24- دکتر حمید پارسانیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
25- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
26- فرامرز پارسی
27- حسن پارسی پور
28- پروفسور فرخ پارسی زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
29- دکتر احمد پارسیان ، استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
30- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
31- سالواتوره پاریسی
32- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
33- دکتر علیرضا پازکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
34- دکتر شهرام پازوکی ، استاد پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران
35- دکتر فاطمه پازوکی
36- دکتر محمد پازوکی ، استاد، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی
37- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
38- هادی پازوکی طرودی
39- دکتر پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
40- دکتر صادق پاسبان ، مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
41- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
42- دکتر بهمن پاسبان اسلام
43- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
44- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
45- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
46- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
47- دکتر هادی پاسدار شهری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
48- دکتر رضا پاشا ، دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی
49- حجت اله پاشا پور
50- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
51- دکتر سجاد پاشائی ، استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
52- دکتر فیروز پاشائی ، دانشیار دانشگاه مراغه-تخصص هندسه و توپولوزی
53- دکتر امین پاشاامیری ، دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
54- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
55- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
56- دکتر غلامعلی پاشازاده ، دانشیار-دانشگاه تبریز
57- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
58- دکتر یوسف پاشازاده ، دانشگاه ارومیه
59- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
60- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
61- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
62- شیدا پاشایی
63- دکتر محمدرضا پاشایی
64- دکتر کامران پاشایی فخری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز . رئیس اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز.
65- دکتر امین پاشایی هولاسو ، دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت صنعتی - تولید
66- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
67- دکتر عباس پاک ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
68- دکتر علی پاک ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
69- فاطمه پاک
70- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
71- دکتر سیدمهدی پاک ذات ، رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
72- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
73- دکتر محمد پاک سرشت ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
74- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
75- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
76- دکتر محمد مهدی پاک فطرت
77- سجاد پاک گهر
78- دکتر عسگر پاک مرام ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
79- دکتر محمدرضا پاک منش ، عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران
80- دکتر منصوره پاک نژادی
81- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
82- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
83- دکتر احمد پاکتچی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
84- دکتر حسین پاکدامن
85- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
86- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
87- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
88- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
89- دکتر عباس پاکدل ، Associate Professor, Isfahan University of Technology, Iran
90- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
91- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
92- احمد پاکزاد
93- دکتر جهانشاه پاکزاد ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
94- دکتر سجاد پاکزاد ، استاديار دانشكده طراحي اسلامي، دانشگاه هنر اسلامي تبريز
95- دکتر شادی پاکزاد ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
96- دکتر مهری پاکزاد ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
97- دکتر مهدی پاکزاد بناب
98- عبدالرضا پاکشیر
99- دکتر محمود پاکشیر ، بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی –دانشگاه شیراز
100- محمد پاک‌نژاد
101- دکتر علی پاکیزه ، دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
102- سیرهار پال
103- دکتر مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
104- دکتر علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
105- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
106- الهام پایانی
107- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
108- رضا پایدار
109- شهرام پایدار ، دانشیار
110- دکتر محمد مهدی پایدار ، دانشيار مهندسي مواد و صنايع دانشگاه نوشیروانی بابل
111- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
112- دکتر امین پایدار اردکانی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
113- دکتر سید مجتبی پایدار اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان
114- دکتر آرزو پایدارفرد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
115- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
116- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
117- دکتر شهلا پایمزد
118- محمود پایندان
119- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
120- دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
121- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
122- دکتر بهنام پدرام ، دانشیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
123- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
124- دکتر مجید پدرام ، دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
125- دکتر مهدی پدرام ، استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
126- دکتر میرمحسن پدرام ، دانشگاه خوارزمی
127- دکتر ابراهیم پذیرا ، استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
128- دکتر عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
129- فرشید پذیرا
130- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
131- میلتون پرابو
132- دکتر جعفر پرتابیان
133- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
134- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
135- دکتر پروین پرتوی ، استاد دانشگاه هنر تهران
136- دکتر محمدتقی پرتوی ، استادیار تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
137- دکتر عباس پرچمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
138- روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری ، مربی گروه آموزشی طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
139- دکتر محمدحسن پرداختچی ، دانشگاه شهید بهشتی
140- دکتر عباس پرداختی ، Pharmaceutics Research Center, Neuropharmacology Institute, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
141- دکتر پرویز پرزور ، استادیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي
142- حسن پرسا
143- دکتر حسین پرستش ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
144- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
145- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
146- دکتر کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
147- دکتر امیر پرنیان ، استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری
148- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
149- مصطفی پرنیانی
150- دکتر عباس پرهام ، Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
151- دکتر فرشاد پرهام نیا ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرماناشاه، دانشگاه آزاد اسلامی
152- دکتر جهانگیر پرهمت ، استاد عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران، ایران
153- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
154- محمود پرهیزکار
155- دکتر سیدعباس پرهیزکاری ، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس
156- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
157- دکتر محمدمهدی پرهیزگار ، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور
158- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
159- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
160- آرمین پرهیزی
161- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
162- مهندس محسن پروازی ، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی گرایش طراحی شهری
163- دکتر کاوه پروانک ، دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
164- دکتر بهروز پروانه ، استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
165- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
166- دکتر عاطفه پرورش ریزی ، دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
167- دکتر هادی پروز ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
168- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
169- دکتر شاهرخ پرویزی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
170- علی پرویزی ، استاد
171- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
172- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
173- دکتر خیراله پروین ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
174- دکتر ستار پروین ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
175- دکتر سهیلا پروین ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
176- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
177- دکتر خلیل پروینی ، استاذ بجامعه تربیت مدرس
178- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
179- دکتر مهری پریرخ ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
180- پروفسور ناصر پریز ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
181- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
182- دکتر کاظم پریور
183- دکتر حمید پزشک ، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
184- دکتر مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
185- صادق پژمان
186- صادق÷ پژمان
187- مهندس محمد علی پژمان فرد جهرمی ، کارشناسی ارشد
188- دکتر مهدیه پژوهان فر ، استادیار گروه معماری دانشگاه گلستان
189- دکتر رضا پژوهش ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
190- دکتر مهدی پژوهش ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
191- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
192- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
193- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
194- دکتر پوریا پساوند ، استادیارفیزیولوژی ورزش (بیوشیمی و متابولیسم ورزشی)
195- سید جلال پسته ای
196- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
197- دکتر محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
198- فائزه پسندی
199- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
200- دکتر عباس پسندیده ، استاد تمام دانشگاه قرآن و حدیث
201- محمد پسندیده
202- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
203- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
204- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
205- دکتر داور پشت بست ، دکترای مهندسی عمران - گرایش زلزله
206- علی محمد پشت دار ، دانشیار
207- مهندس آزاده پشتکوه
208- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
209- دکتر لیلی پناغی ، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
210- محمد پناهنده
211- دکتر پریسا پناهی ، دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
212- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
213- روزبه پناهی
214- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
215- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
216- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
217- عماد پناهی
218- دکتر فاطمه پناهی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:بیابان زدائی دانشگاه کاشان
219- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
220- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
221- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
222- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
223- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
224- مهدی پناهی ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
225- دکتر مهرنوش پناهی ، استادیار بخش تحقیقات گیاه شناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
226- دکتر مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
227- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
228- دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو ، استاد دانشگاه گنبد کاووس
229- چیستا پناهی وقار
230- دکتر حسین پناهیان ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
231- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
232- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
233- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
234- دکتر فاطمه پنجه علی بیک ، Department of Mathematics, Faculty of Computer and Mathematical sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
235- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
236- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
237- کیان پهلوان افشاری
238- دکتر رسول پهلوان پور
239- دکتر حسن پهلوانزاده ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
240- دکتر محمد پهلوانی ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
241- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
242- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
243- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
244- علیرضا پوحسنی
245- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
246- دکتر سمیرا پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
247- دکتر مسعود پور ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
248- دکتر تقی پور ابراهیم ، دانشگاه شهید بهشتی
249- علیرضا پور ابراهیمی
250- دکتر راضیه پور احمد جکتاجی ، دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
251- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
252- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
253- دکتر مهدی پور افشاری چنار
254- دکتر امید پور حیدری ، استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان
255- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
256- دکتر نادر پور محمود ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
257- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
258- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
259- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
260- دکتر محمدجواد پور وقار ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان
261- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
262- دکتر شراره پورابراهیم آبادی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
263- دکتر احمد پوراحمد ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
264- دکتر افشین پوراحمد ، گروه شیمی دانشکده علوم
265- احسان پوراسماعیل
266- یاسان الله پوراشرف
267- دکتر نصیبه پوراصغر
268- دکتر حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
269- جلال پورالعجل
270- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
271- دکتر مجید پورانوری ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
272- دکتر احمدعلی پوربابائی
273- دکتر حسن پوربابائی ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
274- حسن پوربابایی
275- حسن پورباغبان
276- دکتر حسن پوربافرانی
277- دکتر هادی پورباقر
278- دکتر کاظم پوربدخشان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
279- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
280- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
281- دکتر سید حسین پورتاکدوست ، استاد
282- دکتر ایو پورتر ، استاد دانشگاه اکس مارسی و عضو لابراتوار باستان شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
283- دکتر غلامحسین پورتقی ، دانشیار مهندسی بهداشت حرفه‌ای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات بهداشت نظامی پژوهشکده سبک زندگی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)
284- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
285- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی
286- دکتر ابراهیم پورجم ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
287- دکتر منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
288- امیرحسین پورجوهری
289- بهنام پورحسن
290- دکتر قاسم پورحسن ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
291- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
292- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
293- دکتر رضا پورحسین
294- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
295- سید علی پورحسینی ، مدیر مدرسه علمیه تخصصی معراج
296- دکتر لیلا پورحسینی ، استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندس کشاورزی -علوم باغبانی دانشگاه آزاد کرج
297- مهسا پورحقانی
298- دکتر مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
299- دکتر علیرضا پورخباز ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
300- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
301- علیرضا پورخورشیدی
302- دکتر سعید پورداد ، Dry-land Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran
303- دکتر سیدسعید پورداد ، عضو هیئت علمی(استاد) موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
304- دکتر راضیه پوردربانی ، دانشگاه محقق اردبیلی
305- دکتر احمدرضا پوردستان ، رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا
306- آمنه پوررحیم
307- دکتر توحید پوررستم ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
308- دکتر حامد پوررستمی ، دانشیار؛ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران
309- دکتر ناهید پوررستمی ، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
310- دکتر هاتف پوررشیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
311- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
312- دکتر جواد پوررضا ، گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
313- دکتر حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
314- دکتر ناهید پوررضا ، Professor, Shahid Chamran University
315- دکتر محسن پوررضا بیلندی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
316- سعید پورروستایی
317- دکتر سعید پورروستایی اردکانی ، Assistant professor in Allameh Tabataba’i University
318- دکتر حسین پورزاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
319- دکتر حمیدرضا پورزمانی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
320- دکتر زهرا پورزمانی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
321- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
322- دکتر داریوش پورسراجیان ، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)
323- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
324- مهدی پورشا
325- دکتر عبدالعلی پورشاسب ، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
326- دکتر هادی پورشافعی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
327- دکتر امیر پورشاهرودی ، استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس
328- نرگس پورشاهی آقچه کند
329- اسماعیل پورشاهید
330- دکتر حمید پورشریفی ، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
331- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
332- دکتر خلیل پورشمسیان ، Department of Chemistry, Faculty of science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
333- وحید پورشهابی
334- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
335- ناصر پورصادق
336- دکتر رضا پورصالحی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
337- نسترن پورصالحی
338- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
339- دکتر کمیل پورضیائی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
340- دکتر رضا پورطاهری ، Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
341- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
342- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
343- دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
344- دکتر محسن پورعبادالهان کویچ ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
345- دکتر میثم پورعباس بیلندی ، مجتمع آموزش عالی گناباد
346- دکتر علی اصغر پورعزت ، استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
347- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
348- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
349- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
350- دکتر بهزاد پورغریب ، استادیار
351- مهندس مسعود پورغلام آمیجی ، دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
352- دکتر فرزاد پورغلامی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
353- دکتر محمدحسین پورغلامی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
354- دکتر علی اکبر پورفتح اله ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
355- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
356- دکتر عبدالوهاب پورقاز ، دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
357- جواد پورقاسم ، مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران
358- دکتر حسین پورقاسم ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد
359- دکتر حمیدرضا پورقاسمی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
360- دکتر حسین پورقاسمیان ، استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی قم
361- دکتر بهزاد پورقریب ، استادیار گروه زبان وادبیات انگلیسی - دانشگاه مازندران
362- دکتر رضا پورقلی ، School of mathematics and computer sienceses, Damghan University, P.O.Box ۳۶۷۱۵-۳۶۴, Damghan, Iran
363- دکتر غلامحسین پورقنبری ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
364- مهندس وحید پورقهرمان ، کارشناس ارشد
365- دکتر بابک پورقهرمانی ، دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
366- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
367- دکتر محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
368- دکتر محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
369- دکتر محسن پورکرمانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
370- دکتر مجتبی پورکریمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
371- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
372- محمد پورکیانی
373- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز
374- مهندس کیانوش پورمجیب ، مدیر عامل شرکت ساپکو
375- دکتر محمدرضا پورمجیدیان ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
376- دکتر سها پورمحمد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
377- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
378- دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
379- سمیه پورمحمدی
380- دکتر محمدرضا پورمحمدی ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
381- دکتر نصرالله پورمحمدی املشی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
382- پروفسور جعفر پورمحمود ، استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
383- دکتر حسنعلی پورمند ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
384- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
385- دکتر الهام پورمهابادیان ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
386- محمدصادق پورمهدی
387- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
388- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
389- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
390- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی
391- لیلا پورنجفی
392- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
393- دکتر رویا پورنقی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
394- دکتر نیما پورنگ ، عضو هیات موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور
395- فرزاد پورنور
396- دکتر مهدی پورهاشمی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها، مراتع کشور
397- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
398- احسان پوری
399- دکتر حسین پوری رحیم ، عضو هیئت مدیره موسسه انجمن جوشکاری وآزمایش های غیرمخرب ایران و سازمان ملی استاندارد ایران
400- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
401- دکتر مقصود پوریاری ، استادیار مرکز تحقیقات راه مسکن رئیس بخش لجستیک و مدیریت بحران
402- دکتر حمیدرضا پوریان
403- محمدرضا پوریای ولی
404- دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
405- دکتر ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
406- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
407- دکتر کاظم پوستینی
408- مهندس پارسا پویا ، مربی
409- دکتر علیرضا پویا ، استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
410- دکتر اعظم پویازاده ، دانشیار دانشگاه تهران
411- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
412- دکتر کامران پی نبر ، انیستیتو تکنولوژی جورجیا
413- دکتر میترا پیام بوساری
414- پائولو پیترو بیانسون
415- دکتر مازیار پیدا ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
416- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
417- پرویز پیران
418- زهرا پیران
419- دکتر علی پیران نژاد ، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی دانشگاه تهران
420- دکتر وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
421- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
422- دکتر شهره پیرانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
423- دکتر نصراله پیرانی ، دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
424- دکتر مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
425- دکتر رضا پیرایش ، دانشیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان
426- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
427- مهندس عباس پیراینده
428- خسرو پیرایی
429- دکتر محمدتقی پیربابایی ، استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
430- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
431- دکتر مهدی پیرحیاتی ، عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول
432- دکتر حسین پیرخراطی ، دانشیار گروه زمین شناسی
433- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
434- دکتر همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
435- پویان پیردیر
436- دکتر علی پیرزاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
437- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
438- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
439- دکتر سمیه پیرزادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
440- سجاد پیرسا
441- مجید پیرستانی
442- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
443- دکتر مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
444- دکتر یاسر پیرعلی ، استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
445- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
446- دکتر رسول پیرمحمدی ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
447- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
448- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
449- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
450- دکتر مصطفی پیرمرادیان ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
451- دکتر حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
452- دکتر محمدرضا پیرهادی ، استادیار
453- دکتر وحید پیرهادی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
454- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
455- دکتر سهیلا پیروزفر ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
456- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
457- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
458- دکتر علی پیروی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
459- دکتر جمشید پیری ، استادیار
460- حسین پیری ، دانشگاه بناب
461- پروفسور خسرو پیری ، استاد تمام پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
462- دکتر مقصود پیری ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
463- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
464- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
465- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
466- دکتر اسماعیل پیش بهار ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
467- اسماعیل پیش بین
468- ایمان پیش بین
469- دکتر رضا پیش قدم ، استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
470- دکتر زهرا پیشگاهی فرد ، استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
471- امیرحسین پیشگویی
472- دکتر پروانه پیشنمازی
473- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
474- حمیدرضا پیشوایی
475- مهدی پیشوایی
476- دکتر میرسامان پیشوایی ، دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران
477- دکتر محسن پیشوایی علوی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
478- دکتر عادل پیغامی ، دانشیار دانشگاه امام صادق
479- دکتر رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
480- دکتر هادی پیغمبردوست ، استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تبریز
481- دکتر سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
482- فاطمه پیغمبری
483- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
484- دکتر سید مجید پیغمبری ستاری ، استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی ارومیه
485- دکتر جلال پیکانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز
486- حمیدرضا پیکری
487- دکتر نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
488- دکتر رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
489- ربابه خاتون پیله فروش ، مربی دانشکده معماری و هنر گروه:صنایع دستی دانشگاه کاشان
490- پروفسور بابک پیله ور
491- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
492- خسرو پیله وریان
493- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
494- دکتر بهرام پیمان نیا ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
495- مسلم پیمانی
496- دکتر مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
497- دکتر یعقوب پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
498- دکتر پدرام پیوندی ، دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

ت

1- دکتر محسن تابان
2- دکتر سعید تابش ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران
3- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
4- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
5- دکتر فریبا تابع بردبار
6- رویا تابعی ، ویراستار انگلیسی
7- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
9- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
10- دکتر محمد تاتار ، استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
12- دکتر علی تاج ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
13- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
14- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
15- دکتر بهجت تاج الدین ، دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
16- دکتر حسینعلی تاج الدین ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
17- دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
18- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
19- دکتر عباس تاج الدینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
20- دکتر کیهان تاج الدینی ، Professor, Sheffield Hallam University, UK
21- دکتر اسماعیل تاج بخش ، استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
22- دکتر خسرو تاج بخش ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
23- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس سازمان هواشناسی ایران
24- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
25- دکتر آژنگ تاج دینی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
26- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
27- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
28- سیمین تاج شریفی فر
29- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
30- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
31- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
32- دکتر سید محمد تاجبخش فخرآبادی ، استاد دانشگاه بیرجند
33- گلنار تاجدار
34- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
35- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
36- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
37- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
38- دکتر افسانه تاجیک ، دکترای استعداد درخشان مشاوره و راهنمایی
39- دکتر حسین تاجیک ، Professor, Urmia University, Urmia, Iran
40- وحید تاجیک
41- وحید تادیبی
42- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
43- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
44- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
45- دکتر محمدجعفر تارخ ، استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
46- دکتر دانیال تارمست ، استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی
47- دکتر داود تارویردی زاده ، عضو هیات علمی - استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور
48- دکتر غفار تاری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
49- دکتر فتح اله تاری ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
50- دکتر ابوالفضل تاری زاده ، دانشیار دانشگاه مراغه
51- دکتر مهدی تازه ، دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
52- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
53- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
54- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
55- دکتر سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
56- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
57- امیر تبادکانی
58- اسفندیار تباشیر
59- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
60- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
61- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
62- دکتر مریم تبرزد ، Assistant Professor of Pharmaceutical Biotechnology, Protein Technology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Science, Iran
63- دکتر رسول تبری ، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
64- رضا تبریزی
65- دکتر نسیم تبریزی ، دانشیار صرع گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده هموگلوبینوپاتی بیمارستان بوعلی سینا ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
66- دکتر حمیدرضا تبریزی دوز ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
67- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
68- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
69- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
70- حسین تبیانیان
71- دکتر فرشاد تجاری ، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
72- دکتر ناصر تجبر
73- دکتر مهشید تجربه کار ، معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشیار بخش روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
74- دکتر محمدمسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
75- دکتر حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
76- دکتر حبیب تجلی ، Biophotonics Research Center, Islamic Azad University, Tabriz Branch,Tabriz, Iran
77- دکتر سیداحمد تجلی ، استادیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
78- دکتر جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
79- دکتر محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
80- دکتر حسین تحقیقی ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
81- هوبه تحویلداری
82- دکتر هومان تحیری ، دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
83- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
84- دکتر بهزاد تخم چی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
85- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
86- اعظم تدین
87- دکتر بهاره تدین ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان
88- مهندس مجید تدین ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران (ژئوتکنیک) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
89- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
90- دکتر محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
91- پروفسور محمودرضا تدین ، استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
92- دکتر مهدی تدین ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
93- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
94- دکتر میثم تراب مستعدی ، Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran-Iran
95- حسین ترابزاده خراسانی
96- دکتر امیر ترابی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
97- دکتر بهنام ترابی ، کاندیدای دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات
98- دکتر تقی ترابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
99- دکتر حامد ترابی ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
100- دکتر حسن ترابی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
101- دکتر حمزه ترابی ، Yazd University, Iran
102- دکتر سید علی ترابی ، استاد دانشگاه تهران
103- دکتر سیداویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
104- صدیقه ترابی
105- فاطمه ترابی
106- دکتر فاطمه ترابی ، دانشیار دانشگاه تهران
107- قدرت ترابی
108- محمد مهدی ترابی
109- دکتر محمدامین ترابی ، دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران
110- دکتر محمدعلی ترابی ، Associate professor , University of Tabriz
111- مرتضی ترابی
112- یوسف ترابی
113- دکتر مسعود ترابی آزاد ، استاد
114- دکتر کاملیا ترابی زاده
115- دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
116- دکتر ندا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
117- دکتر موسی ترابی گیگلو ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
118- دکتر علی ترابیان ، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
119- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
120- دکتر سروناز تربتی ، استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
121- بختیار ترتیبیان ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
122- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
123- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
124- آرش ترک سامنی ، استادیار
125- دکتر بهروز ترک لادانی
126- فرشید ترکاشوند
127- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
128- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
129- دکتر احمد ترکمان ، استادیار، عضو هیات علمی
130- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
131- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
132- دکتر پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
133- دکتر فرح ترکمنی آذر ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
134- محمدرضا ترکی
135- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
136- دکتر ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
137- دکتر منصور ترکیان تبار ، استادیار گروه مدیریت، واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
138- دکتر محمد ترکیهای اصفهانی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان
139- مهدی ترمه باف ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
140- دکتر حسنعلی ترنج ، پژوهشگر مستقل
141- دکتر حافظ تره باری ، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
142- دکتر محمد مهدی تسخیری ، استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم
143- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
144- دکتر علی تسلیمی ، دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
145- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
146- دکتر محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
147- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
148- بهنام تشکری
149- دکتر سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
150- دکتر احمد تشکینی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
151- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
152- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
153- دکتر میثاق تصوری
154- دکتر نرگس تعظیمی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان
155- دارا تفضلی
156- دکتر عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
157- شجاع تفکری رضایی
158- شاهین تفنگدارزاده
159- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
160- دکتر مهدی تقدسی ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
161- دکتر مجید تقدیر ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
162- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
163- پروفسور محمد حسین تقدیسی ، استاد
164- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
165- مهندس کاظم تقندیکی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
166- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
167- دکتر محمدرضا تقوا ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
168- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
169- دکتر علی اکبر تقوایی ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
170- دکتر مسعود تقوایی ، استاد، دانشگاه اصفهان
171- دکتر منصور تقوایی ، دانشگاه شیراز
172- ویدا تقوایی
173- دکتر علی تقوایی نیا ، دانشیار دانشگاه یاسوج
174- دکتر مریم تقوایی یزدی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
175- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
176- دکتر حسین تقوی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
177- دکتر حسین تقوی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
178- رضا تقوی
179- سید علی تقوی
180- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
181- دکتر سید محمدرضا تقوی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز
182- دکتر عابد تقوی ، استادیار دانشگاه مازندران
183- دکتر علی تقوی ، رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان
184- دکتر علی تقوی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
185- علی تقوی ، ریاست نمایندگی گرگان در جامعه المصطفی
186- دکتر لعبت تقوی ، دانشیار گروه محیط زیست و انرژی
187- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
188- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
189- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
190- دکتر مسعود تقوی ، مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر
191- دکتر مهدی تقوی ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
192- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
193- دکتر امیر تقوی پور ، استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
194- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
195- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
196- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
197- پروفسور محمدتقی تقوی فرد ، استاد
198- دکتر محمدامین تقوی فردود ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
199- دکتر بهاره تقوی نژاد ، استادیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه اصفهان
200- دکتر احسان تقی پور ، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
201- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
202- دکتر حسین تقی پور ، استادیار دانشگاه ولایت
203- دکتر شهرام تقی پور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
204- علی اکبر تقی پور
205- دکتر علیرضا تقی پور ، دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان
206- دکتر فائزه تقی پور ، مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
207- دکتر لیلا تقی پور ، دانشگاه جهرم
208- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
209- دکتر صمد تقی پور بروجنی ، استاد تمام مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
210- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
211- دکتر محمد تقی پور(متولد تالش) ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
212- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
213- محمد جواد تقی پوریان ، دکتری مدیریت بازرگانی
214- دکتر یوسف تقی پوریانی گیلانی
215- دکتر وحید تقی خانی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
216- دکتر ابوالقاسم تقی زادفانید ، استادیار دانشگاه تبریز
217- دکتر ابراهیم تقی زاده ، استاد دانشگاه پیام نور تهران
218- دکتر اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
219- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
220- دکتر رحیم تقی زاده ، دانشگاه صنعتی ارومیه
221- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
222- دکتر قاسم تقی زاده
223- کتایون تقی زاده
224- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
225- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
226- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
227- دکتر محمدرضا تقی زاده ، دانشکده مدیریت صنعتی و نوآوری دانشگاه تهران
228- معصومه تقی زاده ، کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
229- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
230- دکتر مینا تقی زاده ، دانشگاه اراک
231- دکتر نصیر تقی زاده ، University of Guilan
232- دکتر هدایت الله تقی زاده ، استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
233- دکتر هدایت اله تقی زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
234- پروفسور هوشنگ تقی زاده ، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
235- دکتر هوشنگ تقی زاده ، استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
236- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
237- دکتر مریم تقی زاده دهکردی ، استادیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
238- دکتر مهرداد تقی زاده منظری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
239- دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
240- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
241- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
242- دکتر ابراهیم تقی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
243- دکتر فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
244- دکتر فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
245- دکتر علی اکبر تقیلو ، دانشیار گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
246- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
247- دکتر حسین تک تبار فیروزجائی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم
248- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
249- دکتر ناصر تکمیل همایون ، استاد بازنشسته پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
250- دکتر عبدالقادر تکه ئی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
251- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
252- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
253- دکتر حسن تلاشان ، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
254- دکتر مهدی تلخابلو ، استادیار گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی دانشکده علوم زمین
255- دکتر مجید تلخابی ، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
256- دکتر هادی تلخابی ، دکترا دانشگاه مهرالبرز
257- دکتر عبدالرسول تلوری ، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
258- محمدرضا تمامگر
259- دکتر الناز تمجید ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
260- دکتر علیرضا تمجید یامچلو ، استادیار
261- دکتر علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
262- محمدرضا تمدن
263- دکتر سعید تمدنی جهرمی ، عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
264- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
265- دکتر محمدرضا تمنایی فر ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان
266- عباس تمیزی
267- دکتر مرتضی تمیزی فر ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت
268- دکتر احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
269- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
270- دکتر حمید تنکابنی ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
271- میلاد تنها
272- دکتر زهرا تنها معافی ، دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
273- فرهاد تنهای رشوانلو
274- دکتر بهاره تنهایی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
275- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
276- دکتر مرتضی تهامی پور
277- دکتر مرتضی تهامی پورزرندی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
278- محمد مهدی تهرانچی
279- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
280- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
281- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
282- هادی تهرانی
283- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
284- دکتر علی تهرانی فر ، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
285- دکتر یحیی تهمتن ، دانشیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی
286- دکتر علیرضا تهور ، دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
287- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
288- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
289- دکتر مجید توانا ، دانشگاه لاسال
290- دکتر مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
291- دکتر محمدعلی توانائی ، دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
292- دکتر احمد توانایی ، Assistant Professor, Faculty Member of Language Center, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
293- دکتر حسین توانایی ، استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
294- دکتر زهرا توانگر ، دانشیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
295- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
296- مجتبی توانگر
297- معصومه توانگر
298- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
299- دکتر جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
300- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
301- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
302- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
303- دکتر عبدالعلی توجهی ، دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
304- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
305- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
306- دکتر سمیه توحیدلو ، استاديار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
307- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
308- دکتر ارسطو توحیدی ، دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
309- دکتر محمدعلی توحیدی ، آمر گروه پژوهشی فقه دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
310- دکتر ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
311- دکتر سیدستار توحیدی فر ، استادیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
312- علی توحیدی مقدم
313- دکتر شراره تودد
314- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
315- دکتر حیدر تورانی ، استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
316- دکتر سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
317- دکتر مهدی تورانی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
318- دکتر محمود تورچی ، استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
319- دکتر محمدعلی تورنگی
320- دکتر حسین توزنده جانی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
321- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
322- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
323- دکتر محمدمهدی توسلی ، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
324- دکتر منوچهر توسلی نائینی
325- ایرج توسلیان
326- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
327- علی توفیق ، کارشناس نشریه الهیات شهر
328- دکتر فیروز توفیق ، عضو شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
329- امید توفیقی
330- دکتر حسن توفیقی ، دانشیار دانشگاه تهران
331- دکتر شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
332- علی اصغر توفیقی
333- دکتر پیوند توفیقی بروجنی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
334- دکتر جعفر توفیقی داریان ، استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس
335- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
336- دکتر رضا توکل افشاری ، استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران
337- دکتر سیدمحمدعلی توکل کوثری ، استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
338- علی توکلان
339- دکتر آذین توکلی ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
340- احسان توکلی
341- دکتر امید توکلی
342- امید توکلی
343- حمیدرضا توکلی
344- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
345- علی توکلی
346- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
347- غلامحسین توکلی
348- دکتر غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
349- دکتر فائزه توکلی
350- فایزه توکلی
351- ماه گل توکلی
352- دکتر محسن توکلی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
353- محمد جواد توکلی
354- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
355- دکتر مرتضی توکلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
356- دکتر منصور توکلی ، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
357- دکتر میترا توکلی ، دانشیار
358- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
359- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
360- دکتر هامان توکلی ، گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
361- پروفسور وحید توکلی ، دانشیار دانشگاه تهران
362- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
363- دکتر سیدسعید توکلی افشاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
364- دکتر سیدمهدی توکلی افشاری ، استاد دانشگاه آلبرتا( University of Alberta) Electrical & Computer Engineering Department
365- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
366- دکتر محمد توکلی زاده راوری ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
367- محمدرضا توکلی شوشتری
368- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
369- محمدرضا توکلی صابری
370- دکتر علی توکلی کاشانی
371- دکتر علی توکلی گلپایگانی ، Research Center of Engineering and Technology, Standards Research Institute
372- دکتر رضا توکلی مقدم ، استاد، دانشگاه تهران، ایران
373- دکتر جمیله توکلی نیا ، عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، رییس دانشکده دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
374- دکتر تیمور توکلی هشتجین ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
375- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
376- امیر توکمه چی
377- دکتر روح الله تولایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
378- روح الله تولایی
379- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
380- دکتر سیدعباس تولایی ، Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah Medical University, Tehran, Iran
381- دکتر سیمین تولایی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
382- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
383- نوین تولایی ، دانشیار
384- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
385- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
386- سید مجید تولیت ابوالحسنی
387- نویرا تومانیان
388- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
389- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری‌مدیریت‌بازرگانی‌ومدرس‌دانشگاه‌هادرتهران‌وسازمان‌ها-دارای‌چهارمدرک‌کارشناسی‌ارشد وسه‌مدرک‌لیسانس- نویسنده،مشاورشرکت‌هاوداورمقالات-آشناباچندزبان
390- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
391- دکتر بابک تیمورپور ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
392- دکتر کاوه تیمورنژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
393- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
394- دکتر ابراهیم تیموری ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
395- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
396- دکتر ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
397- حمید رضا تیموری
398- مهندس سحر تیموری
399- دکتر سعید تیموری
400- دکتر شراره تیموری
401- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
402- فاطمه تیموری
403- فرشته تیموری
404- دکتر محمود تیموری ، دکتری معماری
405- دکتر مصطفی تیموری ، استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
406- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
407- دکتر مهدی تیموری ، دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
408- دکتر مهرداد تیموری ، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
409- مهرداد تیموری
410- دکتر هادی تیموری ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
411- دکتر یونس تیموری ، گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی
412- رضا تیموری فعال ، استاد
413- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
414- دکتر رمضان تیموری یانسری ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
415- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- دکتر حامد ثابت ، دانشیار گروه مهندسی مواد ومتالورژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر راضیه ثابت ، Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences.
4- دکتر سید عبدالحمید ثابت ، رئیس دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
5- سید محمد ثابت ، مدیر اجرایی نشریه آموزه های فقه و اصول مقارن، کارشناس پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب-سطح ۴ رشته فقه مقارن حوزه علمیه خراسان
6- دکتر عباس ثابت ، مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی آپادانا
7- دکتر محمدصادق ثابت ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
8- دکتر مهرداد ثابت ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
9- دکتر مژگان ثابت تیموری ، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
10- علی ثابتی پور ، مربی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان
11- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
12- دکتر مرضیه ثاقب جو ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
13- دکتر خسرو ثاقب طالبی ، استاد، بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
14- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
15- دکتر سیدمهدی ثاقبیان ، استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
16- دکتر محسن ثالثی ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
17- دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
18- دکتر فرهاد ثبوتی ، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ی زنجان
19- مهندس محمدجواد ثبوتی ، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
20- پروفسور یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
21- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
22- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
23- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
24- دکتر علی ثقفی ، استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
25- دکتر فاطمه ثقفی ، دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.
26- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
27- دکتر محمدجواد ثقفی ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
28- دکتر محمود رضا ثقفی ، گروه آموزشی، معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
29- مراد ثقفی
30- دکتر هادی ثقفی اصفهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
31- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
32- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
33- اکبر ثقفیان
34- دکتر بهرام ثقفیان ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
35- دکتر حسن ثقفیان
36- دکتر حسن ثقفیان ، استادیار
37- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
38- دکتر علی ثقه الاسلامی ، دانشیار رفتار حرکتی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
39- دکتر علیرضا ثقه الاسلامی ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
40- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
41- دکتر مرضیه ثمره هاشمی ، استادیار بخش مهندسی آب
42- داود ثمری
43- دکتر جعفر ثمری صفا ، دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان
44- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
45- دکتر لیلا ثمنی ، استادیار دانشگاه الزهرا
46- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
47- دکتر ابراهیم ثنائی
48- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
49- نوید ثنایی
50- باقر ثنایی ذاکر
51- دکتر فاطمه ثواب ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
52- دکتر جهانبخش ثواقب ، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان
53- دکتر علی اصغر ثیاب قدسی ، دانشیار گروه زمین شناسی

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- دکتر قاسم جابری پور ، Shahid Beheshti University
5- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
6- محسن جاجرمی زاده
7- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
8- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
9- کاوه جاسب
10- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
11- دکتر سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
12- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
13- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
14- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
15- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
16- سحر جامی
17- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
18- دکتر مونا جامی پور ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)
19- دکتر فاطمه جان احمدی ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
20- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
21- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
22- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
23- رکسانا جان قربان
24- دکتر ابومسلم جان نثاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
25- مهندس مجید جان نثاری لادانی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفه ای تهران ایران
26- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
27- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
28- دکتر مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
29- دکتر محسن جانجان ، سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان
30- دکتر احمد جانسیز ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
31- عسکر جانعلی زاده
32- دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی
33- دکتر علیرضا جانفدا ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
34- دکتر محمد جانفدا ، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد
35- پرهام جانفشان
36- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
37- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
38- دکتر حسین جانمحمدی
39- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
40- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
41- دکتر محسن جاهد ، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
42- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
43- دکتر سهیلا جاهدی ، استادیار موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم
44- محمد جاودان
45- دکتر موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
46- دکتر موسی جاودان ، عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
47- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
48- دکتر تقی جاودانی گندمانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
49- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
50- دکتر حامد جاودانیان ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
51- دکتر محسن جاوری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان
52- دکتر امیرحسین جاوید ، دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
53- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
54- دکتر علی جاوید ، Department of Chemistry, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IRAN
55- دکتر محمدجواد جاوید ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
56- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
57- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
58- علی جاویدانه
59- دکتر فرهاد جاویدراد ، استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
60- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
61- دکتر محمد جاویدی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
62- دکتر ملیحه جاویدی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
63- دکتر نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
64- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
65- دکتر امین جایدری ، دانشگاه لرستان
66- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
67- دکتر کامکار جایمند ، Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forest and Rangelands, P.O. Box ۱۳۱۸, Tehran, Iran
68- دکتر محمد جبارپور ، استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
69- دکتر یونس جبارزاده ، استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
70- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
71- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
72- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
73- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
74- دکتر امید جباری ، دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
75- دکتر امین جباری ، استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
76- دکتر ایرج جباری ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه رازی
77- دکتر حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
78- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
79- حمید جباری
80- دکتر صداقت جباری ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا
81- دکتر علی جباری
82- دکتر علی جباری ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
83- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
84- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
85- دکتر محمدرضا جباری ، دانشیار، گروه تاریخ، موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی
86- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
87- حجة الاسلام مهدی جباری ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان شوط
88- دکتر نجم الدین جباری ، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، ایران
89- نسیم جباری ، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز
90- دکتر نگین جباری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
91- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
92- عباسعلی جباری ثانی
93- تقی جباری فر
94- دکتر منصور جباری قره باغ ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
95- دکتر مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
96- دکتر بهمن جباریان امیری ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
97- دکتر محمدصفر جبرئیلی ، دانشیار کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
98- دکتر فرخنده جبل عاملی ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
99- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
100- دکتر امیر جبلی ، دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-عضو گروه سرمایه انسانی پژوهشکده راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه هوایی شهید ستاری/ دانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی
101- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
102- پروفسور پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
103- دکتر خدیجه جدا
104- دکتر ستار جداری سلامی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
105- لیلا جدیدی ، مدیر اجرایی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
106- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
107- دکتر اکبر جدیدی محمدابادی ، عضو هیات علمی دانشگاه
108- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
109- دکتر آرمین جراحی
110- مهدی جراحی دربان ، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل
111- محمد جرادت
112- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
113- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
114- سیدحمید جزایری
115- علی جزایری
116- دکتر نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
117- دکتر بهرام جزی ، استاد دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
118- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
119- دکتر عاطفه جعفر پور
120- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
121- دکتر مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
122- امیر جعفرپور
123- دکتر بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
124- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
125- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
126- دکتر معصومه جعفرپور ، استاد علوم دانشگاه بیرجند
127- ندا جعفرپور ، کارشناس
128- دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی ، استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
129- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
130- دکتر بابک جعفرزاد اسلامی ، استادیار دانشکده عمران – دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی
131- جعفر جعفرزاده
132- دکتر حامد جعفرزاده ، دانشگاه تبریز
133- دکتر حامد جعفرزاده ، استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قوچان
134- دکتر حسین جعفرزاده ، دانشیار دانشگاه
135- علی جعفرزاده
136- دکتر علی اصغر جعفرزاده ، استاد، دانشگاه تبریز
137- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
138- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
139- میثم جعفرزاده
140- دکتر احمد جعفرزاده افشاری ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
141- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
142- فروزنده جعفرزاده پور
143- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
144- دکتر زهرا جعفرزاده کرمانی ، استاديار - گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه امام رضا (ع)
145- سهیل جعفرصالحی
146- دکتر صمد جعفرمدار ، استاد دانشگاه ارومیه
147- دکتر احمد جعفرنژاد ، استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
148- دکتر احمد جعفرنژاد ، استادیار مهندسی کشاورزی
149- امیرعلی جعفرنژاد
150- حسين جعفري
151- حسين جعفري
152- سيداصغر جعفري
153- دکتر آذرنوش جعفری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.
154- دکتر آرزو جعفری ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
155- دکتر ابوالفضل جعفری ، استادیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
156- دکتر اسماعیل جعفری ، دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
157- دکتر اصغر جعفری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان
158- دکتر اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
159- دکتر اعظم جعفری ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
160- دکتر افشار جعفری ، دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی
161- دکتر افشین جعفری ، دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور
162- امین جعفری
163- مهندس بهیه جعفری ، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه
164- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
165- دکتر پوریا جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
166- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
167- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
168- دکتر جمیل جعفری ، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
169- جواد جعفری
170- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
171- دکتر حسن جعفری ، Shahid Rajaee Teacher Training University., Iran
172- حسین جعفری
173- دکتر حسین جعفری ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
174- حسین جعفری
175- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
176- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
177- دکتر رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
178- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
179- دکتر سعید جعفری ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
180- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
181- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
182- دکتر سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
183- دکتر سیدمحمدباقر جعفری ، دانشگاه تهران
184- دکتر سیروس جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
185- دکتر شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
186- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
187- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
188- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
189- علی جعفری
190- دکتر علی جعفری ، استاد/مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
191- دکتر علی جعفری ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
192- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
193- علی اصغر جعفری
194- دکتر علی اکبر جعفری ، استاد روابط بین الملل دانشگاه مازندران.
195- دکتر علی اکبر جعفری ، Yazd University, Iran
196- دکتر علی اکبر جعفری
197- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
198- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
199- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
200- غلام حسین جعفری
201- دکتر فیروز جعفری ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
202- دکتر کاظم جعفری ، دکتری مدیریت منابع انسانی
203- کبری جعفری
204- دکتر لیلا جعفری ، استادیار دانشگاه هرمزگان
205- دکتر محسن جعفری ، استادیار گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی
206- پروفسور محمد جعفری ، گروه آموزشی مهندسی مناطق خشک و کوهستانی
207- محمد جعفری
208- دکتر محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
209- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
210- محمد صادق جعفری ، پژوهشگر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
211- دکتر محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
212- مهندس محمدرضا جعفری
213- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
214- دکتر محمدمهدی جعفری ، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
215- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
216- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
217- مرتضی جعفری
218- دکتر مرتضی جعفری ، معاون پژوهشی و سرپرست گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی
219- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
220- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
221- دکتر مهدی جعفری ، رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
222- دکتر نسرین جعفری
223- هدایت جعفری
224- دکتر حمیده جعفری پاورسی
225- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
226- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
227- دکتر سعید جعفری تیتکانلو ، استاديار - گروه مديريت دانشگاه امام رضا (ع)
228- دکتر ابوالفضل جعفری ثالث ، مربی
229- دکتر مجید جعفری خالدی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
230- دکتر شیما جعفری دهقی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
231- دکتر محمود جعفری دهقی ، استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
232- دکتر افشین جعفری دهکردی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
233- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
234- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
235- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
236- احسان جعفری فر
237- سمیر جعفری کاکاوند ، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
238- نسرین جعفری گلستان
239- محسن جعفری مذهب
240- دکتر علی جعفری مفید آبادی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
241- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
242- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
243- دکتر محمدرضا جعفری نصر ، عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
244- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
245- سعيد جعفری نیا
246- دکتر رضا جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه قم
247- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
248- دکتر اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
249- دکتر علی اصغر جعفری ولنی ، دانشیار دانشگاه شهید مطهری
250- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
251- دکتر حمیدرضا جعفریان ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
252- دکتر رسول جعفریان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
253- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
254- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
255- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
256- دکتر یاسر جعفریان ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
257- دکتر علی جعفریان دهکردی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
258- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
259- هانیه سادات جعفریه ، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
260- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
261- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
262- دکتر سید عبدالمجید جلائی ، استاد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان
263- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
264- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
265- دکتر محمدرضا جلال کمالی ، Former Principal Scientist, International Maize and Wheat Improvement Centre (CIMMYT)
266- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
267- احمد جلالی
268- دکتر حسن جلالی
269- سپهر جلالی
270- دکتر سید مجتبی جلالی ، استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
271- دکتر سید محمد جلالی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
272- دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
273- دکتر علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
274- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
275- محمد امین جلالی
276- دکتر محمدامیر جلالی ، استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
277- دکتر محمود جلالی
278- وحیدرضا جلالی
279- دکتر امیر جلالی بیدگلی ، استادیار، دانشگاه قم
280- دکتر یدالله جلالی پندری ، دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران
281- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
282- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
283- دکتر علی جلالی دیزجی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
284- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
285- دکتر جلال جلالی سندی ، استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
286- دکتر جمشید جلالی شیجانی ، دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
287- پروفسور حسین جلالی فر ، Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
288- دکتر علیرضا جلالی فراهانی ، MD, Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
289- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
290- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
291- دکتر عمار جلالی منش ، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
292- دکتر سید حمید جلالی نائینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
293- دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی ، گروه برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی، موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی، ایران.
294- محمدرضا جلالی ندوشن
295- دکتر سعید جلالی هنرمند ، دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
296- دکتر احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
297- دکتر حمید جلالیان ، دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
298- دکتر عسکر جلالیان
299- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
300- دکتر محمدحسن جلالیان ، دانشیار، گروه فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز، ایران
301- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
302- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
303- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
304- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
305- دکتر رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
306- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
307- دکتر احسان جلیلوند
308- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
309- حمید جلیلوند
310- محسن جلیلوند
311- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
312- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
313- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
314- دکتر سعید جلیلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
315- دکتر سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
316- دکتر صابر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
317- دکتر عادل جلیلی ، استاد، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
318- مهندس علیرضا جلیلی ، دانشگاه علوم انتظامی امین
319- دکتر مریم جلیلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
320- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
321- حمید جلیلی راثی
322- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
323- دکتر علی جلیلی شیشوان
324- سمانه جلیلی صدرآباد
325- هاشم جلیلی صفریان
326- پروفسور علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
327- دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
328- دکتر ناهید جلیلی مرند ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
329- عزیز جلیلی هریس ، فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
330- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
331- دکتر شهرام جلیلیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
332- پروفسور علیرضا جلیلیان ، استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت
333- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
334- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
335- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
336- دکتر شاهرخ جم ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
337- دکتر مهدی جم پور ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
338- دکتر زیبا جم زاد ، استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
339- دکتر منصور جم زاد ، Sharif University of Technology
340- الهام جم زاده
341- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
342- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
343- دکتر راضیه جماعتی اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
344- دکتر مجید جمال امیدی
345- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
346- فریبرز جمالزاد فلاح
347- دکتر ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
348- دکتر بهدخت جمالی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خرد بوشهر
349- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
350- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
351- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
352- دکتر علی اکبر جمالی ، گروه مهندسی شیمی دانشگاه امام حسین
353- غلامرضا جمالی
354- فرید جمالی
355- دکتر یوسف جمالی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
356- مسعود جمالی آشتیانی
357- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
358- دکتر فرید جمالی شینی ، Department of Physics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
359- مهدی جمالی نژاد
360- ابوذر جمالی نیا
361- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
362- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
363- رسول جمشيدي
364- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
365- دکتر زهرا جمشیدزاده ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
366- بهاره جمشیدی
367- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
368- دکتر احمدرضا جمشیدی ، مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
369- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
370- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
371- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
372- دکتر امین رضا جمشیدی ، استاديار گروه مهندسي مكانيزاسيون دانشگاه آزاد اسلامي شهيد سليماني (كرمان)
373- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
374- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
375- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
376- سلیمان جمشیدی
377- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
378- سهیل جمشیدی ، دانشجوي كارشناسي ارشد
379- دکتر شروین جمشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
380- پروفسور علی جمشیدی ، دانشگاه شیراز
381- دکتر مژده جمشیدی ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان
382- دکتر هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
383- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
384- مهندس محسن جمشیدی زرمهری ، کارشناس فناوری اطلاعات
385- دکتر احمد جمشیدی زنجانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
386- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
387- دکتر محمود جمشیدیان ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
388- دکتر همایون جمشیدیان ، استادیار
389- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، استاد تمام/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
390- دکتر محمود جمعه پور ، استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
391- دکتر نبی جمعه زاده ، Department of Medical Bacteriology, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran
392- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
393- دکتر فرهاد جمهری ، استادیار گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
394- دکتر سارا جمهوری ، دانشیار گروه آمار دانشگاه بیرجند
395- سید مهدی جمیلی
396- رزیتا جمیلی اسکویی
397- دکتر حسین جناآبادی ، استاد، رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
398- نسرین جناب آقا
399- دکتر سیداحمد جنابعالی جهرمی ، Professor; Department of Materials Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Iran
400- دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی ، استاد تمام دانشگاه شیراز و استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده مهندسی، گروه مواد نوین، مرودشت، ایران
401- بهروز جنت
402- دکتر الهام جنت دوست ، دانشگاه صنعتی ارومیه
403- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
404- محسن جنتی
405- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دکتری مهندسی برق – قدرت
406- دکتر محمد جنتی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
407- سیما جنتیان
408- پروفسور غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
409- دکتر تراب جنگی قهرمان ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
410- دکتر المیرا جنوی ، عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
411- حامد جنیدی
412- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
413- دکتر نعمت اله جنیدی جعفری ، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)،
414- دکتر سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
415- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
416- دکتر سید سجاد جهان بخت ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - مخابرات دانشگاه کاشان
417- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
418- عباس جهان بخشی
419- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
420- علی جهان بینی
421- دکتر حسین جهان خواه ، دانشیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
422- پروفسور احمد جهان لتیباری ، استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
423- دکتر عاطفه جهان محمدی ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
424- محمدرضا جهان میری
425- حمید جهانبخش
426- دکتر عباس جهانبخش ، استادیار گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
427- دکتر سعید جهانبخش اصل ، استاد- دانشگاه تبریز
428- آرزو جهانبین
429- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
430- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
431- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
432- دکتر علی جهانخانی ، استاد بازنشسته دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
433- دکتر آزیتا جهانشاد ، دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی
434- دکتر محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
435- دکتر محسن جهانشاهی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی IEEE Senior member
436- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
437- دکتر علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
438- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
439- دکتر اسفندیار جهانگرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
440- دکتر نصرالله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
441- ادریس جهانگیر ، گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه‌ای
442- جواد جهانگیر
443- دکتر غلامحسین جهانگیر ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
444- محمد حسین جهانگیر
445- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه مدیریت بهداشتی و درمانی و گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
446- دکتر هاشم جهانگیر ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
447- دکتر احمد جهانگیری ، استاد، دانشگاه تبریز
448- دکتر حمید رضا جهانگیری
449- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
450- مهندس عادل جهانگیری ، عضو هیئت علمی بخش حبوبات موسسه تحقیقات دیم کشور، بخش تحقیقات حبوبات، کرمانشاه
451- دکتر عبدالحمید جهانگیری
452- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
453- دکتر علیرضا جهانگیری ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
454- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
455- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
456- محسن جهانگیری
457- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
458- دکتر مهدی جهانگیری ، استادیار
459- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
460- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
461- دکتر علیرضا جهانگیریان ، استاد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
462- عليرضا جهاني
463- دکتر داود جهانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
464- عباسقلی جهانی
465- دکتر علی جهانی ، گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست
466- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
467- دکتر مهدی جهانی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
468- دکتر روح الله جهانی پور ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
469- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
470- دکتر فاطمه جهانی شکیب ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
471- دکتر رضا جهانی نژاد ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
472- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
473- دکتر مجتبی جهانیان ، PhD Student Mojtaba Jahanian
474- دکتر شهیده جهانیان سادات محله ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
475- دکتر رقیه جهدی ، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
476- نوید جهدی
477- نوید جهدی
478- مهندس نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
479- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
480- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
481- دکتر سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
482- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
483- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
484- اکبر جوادی
485- ایرج جوادی
486- دکتر حامد جوادی ، عضو هیئت علمی
487- دکتر ربابه جوادی ، عضو شورای پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
488- دکتر سامان جوادی
489- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
490