محمدتقی گیلک حکیم آبادی

 محمدتقی گیلک حکیم آبادی دانشیار اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران

محمدتقی گیلک حکیم آبادی

Mohammad Taghi Gilak Hakim Abadi

دانشیار اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ضریب هوشی بر توسعه ی مالی کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
3 بررسی کارایی بانکهای تجاری درایران ؛مطالعه موردی بانک صادرات مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
4 بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 10، شماره: 19
5 تاثیر نوسانات حق الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافت DSGE (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 13، شماره: 1
6 تحلیل توهم مالی و سیاست بودجه ای در منتخبی از کشورهای درحال توسعه با روش داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 1
7 دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 11، شماره: 22
8 دینداری و رفتار اقتصادی؛ روش شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 7، شماره: 14
9 علل، آثار و روند فساد مالی اقتصاد ایران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 13، شماره: 2
10 عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 22، شماره: 10
11 مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مولفه های مستقل (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
12 مقایسه ای از آسیب پذیری اقتصادی ایران با سایر کشورهای با درآمد متوسط منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 66
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ساختار مالیاتی بر فساد در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
2 تحلیل اقتصادی رفتار مصرفکنندگان اقلام عمده غذایی در مناطق شهری استانهای ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
3 کار شایسته از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حقوق و علوم انسانی