سازمان ژورنالها و مجلات علمی

سازمان دبیرخانه ژورنالها، از نظر ساختاری با دبیرخانه کنفرانسها متفاوت می باشد. از سوی دیگر کنفرانسها، یک رویداد مقطعی می باشند حتی اگر به صورت دوره ای برگزار شوند.

با توجه به این تفاوتها، جایگاهها و پستهای متفاوتی در دبیرخانه ژورنالها تعریف می شود و گستردگی فعالیتها به اندازه کنفرانسها نمی باشد.

برای مشاهده انتشار و نمایه سازی مقالات نشریات تخصصی و علمی ایران می توانید به صفحه نشریات و ژورنالها در سیویلیکا مراجعه نمایید.

طراح جلد و صفحه آرا ژورنالطراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر صادق آئینه وند، استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر علیرضا آخوندی، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

پروفسور عادل آذر، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر یعقوب آژند، استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر حسام الدین آشنا


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر محمدرضا آهنچیان، استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر حمیدرضا آیت اللهی، استاد (بازنشسته) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر زهرا اباذری، دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر حسین ابراهیم آبادی، استادیار دانشگاه


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر علی محمد احمدوند، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر سعید اسلامیان، استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

پروفسور احسان اشراقی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر سید علیرضا اشرفی، استاد دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر علی اصغر کیا، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر سید عبدالله اصفهانی، استادیار


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر حسین اصلی پور، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر سیدعلی اکبر افجه، استاد دانشگاه علامه طباطبایی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر عباس اکبری، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر فریدون الهیاری، استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر سید مهدی الوانی، استاد - دانشگاه علامه طباطبایی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

علی انتظاری، دانشیار دانشگاه


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر محسن ایزانلو، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر شهزاد برومند جزی، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر ابراهیم بهداد، Professor, Department of Agronomy,Isfahan(Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر خدیجه بوزرجمهری، دانشیار گروه جغرافیای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر مهدی پدرام، استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر محمدحسن پرداختچی، دانشگاه شهید بهشتی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر محمدحسین پورکاظمی، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر فرزانه تقیان، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر شهرام توفیقی، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر جمیله توکلی نیا، عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، رییس دانشکده دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر محمدرضا ثروتی، استاد،دانشگاه شهید بهشتی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر بهروز جعفرپور، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر علی جهانخانی، استاد بازنشسته دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر اسفندیار جهانگرد، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر نصرالله جهانگرد، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر محسن جوادی، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

محمد جعفر جوادی، استادیار دانشگاه


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر گلناز جوزانی کهن، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر محمدرضا چایی چی، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر بیژن حاتمی، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر نجلا حریری، استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر زهرا حسین آبادی، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر سید محسن حسینی، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر حسن دانایی فرد، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر رضا درویش زاده، گروه ژنتیک و تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر سیاوش دهقانیان، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

پروفسور فرامرز دولتی اردجانی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر حسین راغفر، استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر محمدحسین رضایی مقدم، استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر نوردهر رکنی، استاد گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر مرتضی زاهدی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر هما زنجانی زاده، دانشیار دانشگاه فردوسی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر یوسفعلی زیاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر حسن سبحانی، استاد - دانشگاه تهران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر سیدحسین سراج زاده، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر رحیم سرور، دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر عباس سعیدی، عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر محمد سعیدی مهر، استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

پروفسور خدیجه سفیری


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر غلامرضا سلطانی، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر معصومه شجاعی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر غلامعلی شرزه ای، دانشگاه تهران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر علی شریف نژاد، رئیس پژوهشگاه


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر احمد شعبانی، استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر عبدالله شفیع آبادی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر علی شکور، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر کامران شهانقی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر محسن شیخ سجادیه


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر شمس الله شیرین بخش، دانشیار دانشگاه الزهراء


طراح جلد و صفحه آرا ژورنال

دکتر امیر صفری
پروفسور مصطفی طالشی، مرتبه علمی استاد دانشگاه
دکتر جواد طاهرپور، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید احمد طباطبایی، مشاور عالی سابق معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور، عضو هیئت موسس و مدیره انجمن- نایب رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
دکتر عبدالکریم عطارزاده، دانشیار گروه هنر اسلامی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره
دکتر گیتا علی آبادی، استاد دانشگاه
دکتر اسماعیل علی اکبری، استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور
دکتر عباس علیپور، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر غلامرضا غفاری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سید مهدی فخرایی، دانشگاه تهران
دکتر اسدالله فرزین وش، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دکتر مهدی فرهانی منفرد، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
دکتر ابوالحسن فقیهی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر بهمن فیروز مندی، استاد دانشگاه تهران
دکتر اعظم قاسمی، عضو هیئت‌علمی گروه فلسفۀ دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر محمدرضا قانع، دانشیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز
دکتر رضا قربانی، استاد، گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
دکتر محمد کافی، استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
پروفسور محمدحسین کریم، استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران
دکتر غلامحسین کریمی دوستان، رئیس گروه زبانشناسی و زبان های باستانی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دانشگاه تهران
دکتر محمود کمره ای، استاددانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران - رییس دانشکده علوم و فنون نوین
دکتر اکبر کمیجانی، استاد دانشگاه تهران
دکتر علیرضا کیامنش، استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر حسن کیانی خوزستانی، دانشیار، دانشگاه الزهرا
دکتر محمود کیوان آرا، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر حسن لشکری، استاد دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم زمین
دکتر صدیقه لطفی، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
دکتر عبدالعلی لهسایی زاده، استاد گروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اجتماعی،دانشگاه شیراز
دکتر محمود متوسلی، استاد، دانشگاه تهران
دکتر تکتم محتشمی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
دکتر مهدی محسنیان راد، استاد دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر رسول محمدرضایی، دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
دکتر سید اصغر محمودآبادی، استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام -عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی، استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
دکتر محمدمهدی مظاهری تهرانی، استادیار دانشگاه
دکتر حامد مظاهریان، دانشیاردانشکده معماری،دانشکدگان هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
دکتر جواد مظفری، استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
پروفسور نادر مظلومی، دانشیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
دکتر حکمت الله ملاصالحی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر جعفر مهراد، استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز
دکتر سیدفضل الله موسوی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
دکتر رضا موسی زاده، استاد، دانشکده روابط بین الملل، وزارت امور خارجه
دکتر سید احمد میرباقری، استاد - دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
دکتر زهره میرحسینی، دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
دکتر محمدعلی میسمی، گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی
دکتر سیمین ناصری، استاد- دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر بهاالدین نجفی، استاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
دکتر طاهر نژاد ستاری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
دکتر ملیحه نعیمی کیا، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
دکتر زهرا نقش، هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر حسین نمازی، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن نوکاریزی، استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر کمال الدین نیکنامی، استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران
دکتر علیرضا هژبری نوبری، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد قاسم وحیدی اصل، استاد دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر هادی وکیلی، دانشیار گروه فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
منصور نجفی ، کارشناس ارشد معماری، دفتر تدوین ضوابط و استانداردها، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
بی بی سادات رضی بهابادی، دانشیار/ دانشگاه الزهرا(س)
S. Aggarwal، Department of Education, Haryana, India
Naziha Ahmad Azli
Thamer Ahmad Mohammad
Nadhir Al-Ansari
S.I. Allakhverdiev، آکادمی علوم روسیه، موسسه مسائل بیولوژیکی پایه، مسکو، روسیه
S. Arsan، Department of Social Sciences, India.
V. Attri، Department of Economics, Kurukshetra, India
R. Bahrun، Department of Management, UTM, Malaysia.
Peter Balazs، Acoustics Research Institute.
E. Bhambi، Department of Information Technology, Delhi, India
Bilal Bilalov، Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan.
Shahrin Bin Md Ayob
Charmaine Borg
R. Bose، Department of Basic Sciences, WB, India
A. Cerda، Departament de Geografia. Universitat de València. Blasco Ibàñez, 28, 46010-Valencia. Spain
S. Chahal، Department of Marketing, Punjab, India.
D. Chaterjee، Department of Engineering, West Bengal, India
Spencier Ciaralli
Delcea Cristian
Jovana Cvetkovic
B. Deb، Department of Physics, Bangladesh
E. Edosa، Public Administration, University of Benin, Nigeria
Russell Eisenman
Richard Evans
Roger Pierre Fabris Hoefel
A. Fauzi Ismail، گروه مهندسی انرژی، دانشکده مهندسی شیمی و انرژی، Universiti Technologi مالزی، مالزی
M. Gani، Department of mathematics, India.
M. Ghose، Department of Environmental Sciences and Engineering, India
M. Ghosh، Department of Engineering & Science, West Bengal, India.
A. Goutam، Department of Computer Science, Madhya Pradesh, India
J-Dong Gu، School of Biological Sciences, Kadoorie Biological Sciences Building, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong SAR, P. R. China
M. Guida، Department of Physics and Laboratory for Environmental Radioactivity, University of Salerno and National Institute for Nuclear Physics, Via Giovanni Paolo II, 132 84084 Fisciano, Salerno, Italy
V.K. Gupta، Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, Roorkee, India
Aydin Hassani
Jose Alfredo Hernandez Perez
Cameron Jones
M. Karmorma، Department of Engineering and Management, India
B. Karn، Department of IT, BIT, India.
P. Kaur، Department of Sociology, Punjab, India.
D. Kerikoria، Department of Bio Chemistry, USA
Tetsuya Kimura
Anjan Kumar
P. Kumar، Department of Management, Delhi, India.
K Lenin
Susana Silva Martinez
.H Min، Department of Applied Sciences, INTI, Malaysia
V. Mishra، Department of mathematics, India
N. Murthy، Department of Physics, India.
K.E. Noll، Illinois Institute of Technology, Armour College of Engineering, 10 West 33rd Street, Perlstein Hall, Suite 224, Chicago, IL 60616, USA
Ece Olcay Gne
E. Onal، Department of Chemistry, Turkey
S. Pandya، Department of Education, Mumbai, India
Georgios I Papadakis
A.T Peterson، گروه زیست شناسی و تکامل، موسسه تنوع زیستی، دانشگاه کانزاس، لارنس، کانزاس، ایالات متحده آمریکا
M. Philip، Department of Management, Muscat, Oman
S. Prakash، Department of Chemistry, India
Naghmeh Radhakrishna
V. Ramamuthy، Department of Humanities, TJPS, India
B. Ravi Kumar، Sree Vidyanikethan Engineering College, Tirupati Andra Pradesh, India.
S.M. Richards، Department of Biological & Environmental Sciences, University of Tennessee at Chattanooga, Chattanooga, USA
Jess Rodrguez-Lpez
B. Sarangi، Department of Mechanical Engineering, Tamil Nadu, India.
L. Sarma، Department of Statistics, India.
B. Sen، دانشکده علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه تیانجین، خیابان Weijin Road: شماره 92، تیانجین، 300072، P.R. چین
A. Sharma، Department of Biotechnology, Haryana, India.
P. Shukla، Department of Education, Uttar Pradesh, India
M. Sillanpää، آزمایشگاه شیمی سبز، دانشگاه صنعتی لپنرانتا، Jääkärinkatu 31، FI-50100 Mikkeli، فنلاند
P. Singh، Department of Agricultural Economics, Delhi, India.
S. Singh، Department of Computer Applications, Tamil Nadu, India
V. Singh، Department of Applied Mathematics, Delhi, India
DURAIRAJ Sivakumar، Department of Civil Engineering, Vel Tech High Tech Dr. Rangarajan Dr. Sakunthala Engineering College, Affiliated to Anna University,
G. Srivastava، Department of Mathematics, Canada.
V. Sudhkar، Department of English, Hyderabad, India.
M. Taderera، Department of Human Resources, Delhi, India.
R.D Tomaquin، College of Arts and Sciences, Surigao Del Sur State University, Philippine.
Burak Tuzun
M. Umaphathy، Department of Physics, India.
N. Verma، Department of Economics, Haryana, India.
S. Vij، Department of Management, Delhi, India.
J. Wang، Applied Mathematics, China.
Chiang Wei، دکتری دانشیار پژوهشی همکار برنامه ریزی تقسیم، تجربی جنگل ، دانشکده زیستی منابع و کشاورزی، دانشگاه ملی تایوان
D. Wen، دانشکده مهندسی شیمی و فرایند، دانشگاه لیدز، انگلستان
J. Windarti، Department of Social Sciences, Indonesia
Cho Yeol Je
T. Yigitcanlar، دانشکده علوم و مهندسی، مهندسی عمران و محیط ساخته شده، املاک و برنامه ریزی، دانشگاه کوئینزلند فناوری، 2، جورج خیابان بریزبن QLD 4001، استرالیا
X.Z. Yu، کالج علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی گیلین، گیلین 541004، P.R. چین
بهجت آب چر، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
دکتر سید سعید آباد، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
امیرعلی آبادیان، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
دکتر حسین آبادیان، استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر محب علی آبسالان، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
سید حمید آتش پور، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
عبدالرضا آتشین صدف، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
محمدرضا آتشین صدف
دکتر بهرام آجورلو، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
دکتر علی محمد آخوندعلی، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
پروفسور محمدحسین آدابی، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
دکتر علی آدمی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمدعلی آذربایجانی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر مسعود آذربایجانی، استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر محمدعلی آذرشب، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
حسن آذرگون، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
دکتر آذرتاش آذرنوش، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
دکتر حسین آذرنیوند، استاد، دانشگاه تهران
دکتر امیر آذرون، دانشگاه سیمون فریزر
دکتر علاءالدین آذری، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
شهیاد آذری حمیدیان، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
دکتر رسول آذری خسروشاهی، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
قاسم آذریان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
سیدعلی آذین، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
دکتر حمیدرضا آراسته، استاد، دانشگاه خوارزمی
دکتر محمدرضا آراستی، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر شهناز آرام، استاد گروه بیماری های زنان و زایمان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مختار آرامی، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر بهروز آرزو، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا آرش پور
حسین آرشام، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
دکتر محمد آرشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر سید عزیز آرمن، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمد آرمند، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
موسی آرمیده
محمدجواد آروین، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
امیر آروین سازگار، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سعید آریاپوران، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
دکتر حسین آریان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
علی اصغر آریایی، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آیدین آرین خصال، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
محمد آزاد بخت، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر تقی آزادارمکی، استاد دانشگاه تهران
پاکزاد آزادخانی، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
دکتر داود آزادفر، دانشیار
دکتر پرویز آزادفلاح، استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
پیام آزاده، استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مجید آزادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
دکتر محبوبه آزادی، Assistant Professor Of Department of Industrial Metallurgy, Faculty of Material & Metallurgical Engineering, Semnan university, Semnan, Iran
دکتر محمد آزادی، دانشیار
نمامعلی آزادی، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دکتر کریم آزالی علمداری، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
سمیه آزرمی
فریدون آزما، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
دکتر علیرضا آزموده اردلان، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران
دکتر یعقوب آژند، استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره
دکتر پرویز آژیده، Professor, University of Tabriz
علیرضا آستارایی، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
بهروز آستانه، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
دکتر محمدامین آسودار، استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
سیدعلیرضا آشفته، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
دکتر حسام الدین آشنا
پروفسور فرامرز آشنای قاسمی، استاد
دکتر حسین آشوری، استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد آشوری، استاد دانشگاه تهران
محمد رضا آشوری، دانشیار، دانشگاه سمنان
دکتر محمدتقی آشوری، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
دکتر مازیار آصفی، استاد گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
اکبر آفاقی خطیبی، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
دکتر اکبر آفرینش خاکی
دکتر محمدحسین آق خانی، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر کیوان آقا بابایی سامانی، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حمیدرضا آقا بزرگ، استاد، پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر علی آقا صفری، جامعه المصطفی العالمیه
دکتر امیر آقا کوچک، استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا
فردوس آقا گل زاده، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
دکتر داوود آقا محمدی، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
دکتر حمیدرضا آقا محمدیان، استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
تیمور آقا ملائی، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
اصغر آقا مهدوی، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر حسن آقا نظری، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر حسن آقائی نیا
دکتر محمدرضا آقاابراهیمی، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
مجید آقابابایی، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
دکتر اسدالله آقاجانی، دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی
پروفسور حسنعلی آقاجانی، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران
دکتر محمدعلی آقاجانی، دانشیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
دکتر نصرالله آقاجانی، استادیار دانشگاه باقرالعلوم
دکتر حسین آقاحسینی، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
آرزو آقاخانی، انستیتو پاستور ایران ، ایران
دکتر جمشید آقازاده، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مجید آقاعلیخانی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی آقاگل زاده، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر اسداله آقامیرکریمی، استاد، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران
دکتر علی آقانوری، دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب
دکتر توکل آقایاری هیر، دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
دکتر اصغر آقایی، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
پروفسور اصغر آقایی، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
تیمور آقایی، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
سیدعلی آقایی
دکتر عبداله آقایی، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمد جعفر آقایی، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
دکتر محمدعلی آقایی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر همیرا آگاه، استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دکتر حسین آگهی، دانشیار دانشگاه رازی
دکتر محمدتقی آل ابراهیم، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علی آل بویه، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
علیرضا آل بویه، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید جاوید آل داوود، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دکتر سوسن آل رسول، استاد گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدحسین آل طاها، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتر مریم آل عصفور، دانشیار بخش گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز
دکتر اشرف آل یاسین، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر احمدعلی آماده، استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
جواد آملی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
صادق آملی لاریجانی، استاد دانشگاه قم
دکتر ژاله آموزگار، استاد دانشگاه تهران
محمدعلی آموزگار، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
دکتر مرتضی آنالویی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمدرضا آهنچیان، استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر عباسعلی آهنگر، استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر محمدرسول آهنگران، استاد، دانشگاه تهران
دکتر عبدالمجید آهنگری، دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر علی آهون منش، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سروش آوخ
جمشید آیت اللهی، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر حمیدرضا آیت اللهی، استاد (بازنشسته) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
حسین آیت الهی، استاد دانشگاه مشهد
مجیدرضا آیت‌اللهی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر بیتا آیتی، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محسن آیتی، دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
دکتر سجاد آیدنلو، استاد، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران
دکتر سیمون آیوازیان، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
افسون آیین پرست، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
دکتر زهرا اباذری، دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
مرتضی اباذری، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
یوسف اباذری، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر خسرو ابراهیم، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حبیب ابراهیم پور، استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر رضا ابراهیم پور، گروه علوم شناختی، پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر رضا ابراهیم پور، Faculty of Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
مجید ابراهیم پور، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عیسی ابراهیم زاده، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی، استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
دکتر علی ابراهیم نژاد، استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.
دکتر وحیده ابراهیم نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
دکتر ابراهیم ابراهیمی، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
دکتر ابراهیم ابراهیمی، استاد،
دکتر افشین ابراهیمی، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
حسن ابراهیمی، استادیار دانشگاه تهران
دکتر حسین ابراهیمی، عضوهیات علمی
دکتر خدایار ابراهیمی، استادیار
دکتر سید ابراهیم ابراهیمی، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر قنبر ابراهیمی، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
دکتر محسن ابراهیمی
محمود ابراهیمی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر منصور ابراهیمی، دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
دکتر مهدی ابراهیمی، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
دکتر مهدی ابراهیمی، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دکتر مهدی ابراهیمی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک، دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
حسین ابراهیمی پور، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
دکتر محمد ابراهیمی دباغ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، استاد دانشگاه تهران
دکتر طاهره ابراهیمی فر، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر صغری ابراهیمی قوام، دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
مریم ابراهیمی کیا
دکتر محسن ابراهیمی مقدم، Faculty of Computer Science and Engineering, SB university, Evin Ave,Tehran, Iran
مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حامد ابراهیمیان، دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
حجت اله ابراهیمیان، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
پروفسور کارن ابری نیا، University of Tehran, Iran
دکتر احمد ابریشمچی، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
دکتر حمید ابریشمی، استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
دکتر مهدی ابزری، استاد دانشگاه اصفهان
دکتر سیدحسین ابطحی، استاد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
دکتر سیدمهدی ابطحی فروشانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مجید ابن علی حیدری، دانشیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
دکتر حمید ابهری، استاد دانشگاه مازندران
کاظم ابهری، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
احمد ابو محبوب، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
دکتر محمد حسین ابوالبشری، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی، استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فرید ابوالحسنی، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
محمد ابوالحسنی، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
پروفسور عباس ابوالقاسمی، استاد- دانشگاه گیلان
محسن ابوالقاسمی، استاد دانشگاه تهران
دکتر محمود ابوالقاسمی، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
محمود ابوترابی، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
شبان ابوحسین
دکتر احمد ابوحمزه، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
دکتر حمیدرضا ابوطالبی، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
دکتر امید ابوعلی، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
محمد ابونجمی، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
محمد ابونجمی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر اسمعیل ابونوری، استاد تمام
دکتر خدایار ابیلی، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
دکتر منصوره اتحادیه
دکتر حسین اترک، دانشیار دانشگاه زنجان
دکتر ناهید اتقیا، دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)
دکتر ابوالقاسم اثنی عشری، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
دکتر احسان اثنی عشری، دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت، انگلستان
دکتر حمید اجتهادی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
محمد اجزا شکوهی، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمدرضا احتشامی، استادیار، دانشگاه گیلان
دکتر محسن احدنژاد روشتی، دانشیار دانشگاه زنجان
دکتر پرویز احدی، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
دکتر حسن احدی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمدرضا احدی، دانشیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دکتر محمد حسن احرام پوش، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر مهدی احسان، استاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر پرویز احسان زاده، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
دکتر علی اکبر احسانپور، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
دکتر محمد احسانی، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
دکتر محمدرضا احسانی، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی احسانی، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
عبدالوهاب احسانی راد
ناصر احسانی قمیشلویی، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
آسیه احصائی، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
دکتر قدسی احقر، استاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات
دکتر محمد احمد پناه، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
سید احمد خلیفه سلطانی، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
دکتر زهرا احمدآبادی، استادیار - گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
دکتر محمود احمدپور داریانی، استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
دکتر محمد امیر احمدزاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمود احمدزاده هروی، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
حسن احمدنیا، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
دکتر شیرین احمدنیا، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی محمد احمدوند، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکتر گودرز احمدوند، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر مصطفی احمدوند، استاد دانشگاه یاسوج گروه ترویج و توسعه روستایی
دکتر ابراهیم احمدی، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
دکتر اردشیر احمدی، دانشیار مهندسی صنایع
دکتر پروین احمدی، دانشیار دانشگاه الزهرا
دکتر جعفر احمدی، Ferdowsi University of Mashhad, Iran
دکتر حبیب احمدی، استاد تمام دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران
دکتر حسن احمدی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دکتر حمید احمدی، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
حمید احمدی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر خدابخش احمدی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
خلیل احمدی، استادیار
سلیمان احمدی، دانشیار
سید علی اکبر احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
دکتر سیداحمد احمدی، استاد مشاوره دانشگاه اصفهان
دکتر سیدعبدالحمید احمدی، دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی
دکتر سیروس احمدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
شمس الدین احمدی، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
دکتر شهین احمدی
دکتر عبدالمجید احمدی، استادیار دانشگاه رازی
دکتر علیرضا احمدی، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
غلامرضا احمدی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
دکتر غلامعلی احمدی، دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دکتر فضل اله احمدی، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر گودرز احمدی، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
دکتر مالک احمدی، دانشیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشکده مهارت و کارآفرینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
محمد احمدی، عضو هئیت علمی دانشگاه
دکتر محمدتقی احمدی، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدرحیم احمدی، دانشیار، گروه مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه الزهرا (س)
محمدرضا احمدی، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
دکتر محمدمهدی احمدی، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمود احمدی، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
دکتر مرتضی احمدی، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مریلا احمدی، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
هادی احمدی، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
دکتر وحید احمدی، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
هادی احمدی آملی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سلمان احمدی اسبچین، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
دکتر زهرا احمدی پور، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی احمدی زاده، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
غلامرضا احمدی طهرانی، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
دکتر محسن احمدی طهور، دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
دکتر علیرضا احمدی فرد، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علی محمد احمدی قراچه، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
علی محمد احمدی قرچه، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
دکتر فرهنگ احمدی گیوی، دانشیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
دکتر اسماعیل احمدی مقدم، ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی
احمد احمدیان، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
مجید احمدیان، استاد دانشگاه تهران
محمد تقی احمدیان، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدعلی احمدیان، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
محمود احمدیان عطاری، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
دکتر محمدرضا اختصاصی، استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
دکتر محمدرضا اخگر
هادی اخلاقی فیض آثار، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
دکتر پیمان اخوان، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم
رضا اخوان، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
منیره اخوان، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر مهدی اخوان، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا اخوان ارمکی
مجتبی اخوان ارمکی، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر مهناز اخوان تفتی، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
دکتر عباس اخوان سپهی، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
مصطفی اخوان صفار
دکتر مسعود اخوان فرد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر بهرام اخوان کاظمی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
دکتر مسعود اخوان کاظمی، استاد تمام
جمال اخوان مقدم، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دکتر زهره اخوان مقدم، دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دکتر مهری اخوان ملایری، دانشگاه الزهرا
دکتر سیدتقی اخوان نیاکی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سیدمحمود اخوت، استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
هانیه السادات اخوت، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
دکتر محمدمهدی اخویان، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر یوسف ادیب، استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
پیمان ادیبی
حمید اراضی، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
محسن اربابی، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مسعود اربابی، استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
دکتر آزاده اربابی سبزواری، عضو هیات علمی واحد اسلامشهر
ایوب ارپناهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
دکتر محمدعلی اردبیلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول
دکتر سیدحسن اردکانی، استاد، گروه دین شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب
دکتر محمدرضا اردکانی، استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر رضا اردکانیان، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی اردلان، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
دکتر سیدمسعود ارزاقی، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دکتر محمدحسین ارزانش، استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
دکتر احمد ارزانی، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حامد ارزانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
دکتر حسین ارزانی، استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
دکتر کاظم ارزانی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی ارزنلو، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
دکتر محمدجواد ارسطا، استادیار دانشگاه تهران
دکتر فرهنگ ارشاد، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی ارشد ریاحی، دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر علیرضا ارشدی خمسه، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
دکتر عباس ارغان، دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
علیرضا ارغوان، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
دکتر بهشید ارفع نیا، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
شورش ارواء، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
دکتر فاطمه اروجی، دانشیار-دانشگاه تبریز
دکتر علی ارومیه ای، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
پروفسور مجتبی ازهری، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر علیرضا اژدری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر مهدی اژدری مقدم، استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر جواد اژه ای، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
علی اکبر استاجی، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
همایون استکانچی، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
صغری استوار، استادیار دانشگاه فرهنگیان
هادی استوان، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
سید رضا اسحاق نیا، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دکتر زرین اسحاقی، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
دکتر مجید اسحاقی، استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
محمد اسحاقی، استادیار دانشگاه تهران
دکتر علی اسحق بیگی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
الله شکر اسداللهی
دکتر خدابخش اسداللهی، استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی
امین اسدالهی
محمد اسدپور، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
کریم اسدپور زینالی
دکتر احمد اسدزاده، دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
دکتر حسن اسدزاده، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران
وحید اسدزاده، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
حسن اسدی
دکتر حسین اسدی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حسین اسدی، دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران
سید نعمت اله اسدی، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
دکتر عباس اسدی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر غلامحسین اسدی، دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
فرزاد اسدی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دکتر فرهاد اسدی، دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مژگان اسدی، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود اسدی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر مصطفی اسدی، استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی اسدی پور، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر غلامرضا اسدی کرم، استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
هرمز اسدی کوه آباد
دکتر اسدالله اسدی گرمارودی، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
محسن اسدی نژاد، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
دکتر اصغر اسدیان اوغانی، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مریم السادات اسعدی فیروز آبادی، دانشیار
دکتر سعید اسفنده، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
دکتر محمودرضا اسفندیار، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
دکتر رجب اسفندیاری، Associate Professor of Imam Khomeini International University
دکتر شهاب اسفندیاری، دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
دکتر فریبا اسفندیاری، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر مهدی اسفندیاری، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دکتر محمدهمت اسفه، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
بهروز اسکندرپور
دکتر محمدجواد اسکندرلو، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
دکتر حسین اسکندری، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی اسکندری، دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان
دکتر فرزاد اسکندری، ستاد آمار کاربردی و علم دادها. گروه آمار، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه. دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر فرزاد اسکندری، عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
دکتر مجتبی اسکندری، دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)
دکتر محمد اسکندری ثانی، دانشگاه بیرجند
پروفسور جعفر اسکندری جم، استاد دانشگاه مالک اشتر
دکتر مرتضی اسکندری قادی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر آن اسگارد، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
امیرحسین اسلام پناه
دکتر کریم اسلاملوئیان، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
دکتر ابوالفضل اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر احمدعلی اسلامی، گروه آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اکبر اسلامی، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
سهراب اسلامی، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
پروفسور سید غلامرضا اسلامی، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
دکتر محسن اسلامی، دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدرضا اسلامی، استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دکتر منصور اسلامی، دانشیار دانشگاه مازندران
دکتر سعید اسلامیان، استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر بهروز اسماعیل پور، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
حسن اسماعیل پور
دکتر حیدر اسماعیل پور، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی ( فلسفه و تربیت اسلامی)، دانشگاه پیام نور فارس
دکتر خلیل اسماعیل پور، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
دکتر مجید اسماعیل پور، دانشیار
حسن اسماعیل زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
دکتر شیدا اسماعیل زاده، Associate Prof. Department of chemistry, Darab Branch, Islamic Azad University
عباس اسماعیل زاده
دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر احمد اسماعیلی، Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, Iran
حمیدرضا اسماعیلی، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
عباس اسماعیلی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دکتر علیرضا اسماعیلی، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
عماد اسماعیلی، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
کاظم اسماعیلی، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محسن اسماعیلی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
غریبه اسماعیلی کیا
دکتر مجید اسماعیلیان، استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران
فرشته اسمعیل خانی، مربی
دکتر مرتضی اسمعیل نژاد، دانشیار دانشگاه بیرجند
فضل اله اسمعیلی، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
دکتر مرتضی اسمعیلی، استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر معصومه اسمعیلی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
دکتر صدیقه اشتری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی،بخش تحقیقات گیاه پزشکی
دکتر کیومرث اشتریان، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمدنقی اشتیاقی، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
دکتر مهدی اشجعی، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
پروفسور آرمان اشراقی، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
پروفسور احسان اشراقی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
دکتر علی اشرف جعفری، استاد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر رضا اشرف زاده، استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دکتر علی اشرف صادقی، استاد، دانشگاه تهران
دکتر بزرگمهر اشرفی، دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود
سید داوود اشرفی، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
عباس اشرفی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسن اشرفی ریزی، استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر علی اشرفی زاده، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر جواد اشرفی هلان، Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
حسن اشرفیان امیری، دانشگاه علوم پزشکی بابل
حسن اصانلو، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
دکتر مرتضی اصانلو، استاد دانشگاه امیرکبیر
دکتر علی اصغر آل شیخ، استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر علی اصغر رواسی، استاد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
دکتر علی اصغر علوی، استاد دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ایران
دکتر علی اصغر کیا، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی اصغر نژاد امیری، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
دکتر حسین اصغرپور، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
حسین اصغرحسینی، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
دکتر حمیدرضا اصغری، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر صیاد اصغری، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا اصغری، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دکتر محسن اصغری، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر محمد اصغری، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز
فخرالدین اصغری آقمشهدی، استاد حقوق دانشگاه مازندران
محمد رضا اصغری پور، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
دکتر عزت اله اصغری زاده، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
دکتر اکبر اصغری زمانی، دانشیار دانشگاه تبریز
دکتر صیاد اصغری سراسکانرود، استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی، دانشیار دانشگاه تبریز
دکتر اصغر اصغری مقدم، دانشگاه تبریز
دکتر محمدعلی اصغری مقدم
دکتر حسین اصغریان، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
محمد مهدی اصفهانی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
محمدرضا اصفهانی، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مسعود اصفهانی، دانشگاه گیلان
دکتر داود اصفهانیان، استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز
دکتر وحید اصفهانیان، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
دکتر محمدعلی اصلانخانی، استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
پروانه اصلانی، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
دکتر جعفر اصلانی، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
علیرضا اصلانی، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
دکتر فیروز اصلانی، دانشیار/ حقوق عمومی دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا اصلانی، استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
مرتضی اصلانی نژاد
دکتر امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جواد اصیلی، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جواد اطاعت، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدعلی اطلسی، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
عمید اطهری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسن رضا اعتباریان، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
دکتر ایرج اعتصام، استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
محمد اعتضاد رضوی، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شاپور اعتماد، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
دکتر وحید اعتماد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
احمد اعتمادی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسین اعتمادی، استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مجتبی اعتمادی نیا، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
دکتر سیدمحمد اعرابی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
غلامحسین اعرابی، دانشیار دانشگاه قم
محمدحسین اعرابی، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر علیرضا اعرافی، رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم
دکتر سعید اعظم، دانشگاه اصفهان
هادی اعظمی، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
دکتر محمدتقی اعلمی، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
دکتر شهین اعوانی، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
دکتر غلامرضا اعوانی، استاد فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
حسن افتخار اردبیلی، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
دکتر گودرز افتخارجهرمی، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر اصغر افتخاری، استاد
دکتر قاسم افتخاری، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر محمدحسن افتخاری، گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
امیرمسعود افتخاری مقدم، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
محمد مهدی افتخاریان، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
دکتر سیدعلی اکبر افجه، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
حسین افخمی، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
حسینعلی افخمی، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی افخمی، استاد، دانشگاه تهران
محمد افخمی عقدا، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر عباس افخمی عقداء، Professor, Bu-Ali Sina University
دکتر مهدی افخمی نیا، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
دکتر حسن افراخته، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی
صبا افراز، دانشجوی کارشناسی ارشد
فضل اله افراز، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
محبوب افراسیاب
حسین افراسیابی، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
دکتر کامبیز افروز، عضو هیات علمی دانشگاه کرمان
دکتر محمد افروغ، گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک
محمد افسری راد، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر عباس افشار، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر فرامرز افشار طارمی، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر کامران افشار مهاجر، دانشیار دانشکده:هنرهای تجسمی
ابراهیم افشاری، دانشیار،دانشگاه اصفهان
دکتر زهرا افشاری، استاد دانشگاه الزهرا
دکتر فرزاد افشاری، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
دکتر مریم افشاری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- مدیر کلینیک های حقوقی و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مصطفی افشاری، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
دکتر علیرضا افشاری فر، دانشیار، دانشگاه شیراز
دکتر سید علیرضا افشانی، استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
دکتر مینو افشانی، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
احمد افضل زاده، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
دکتر علی افضلی، دانشگاه تهران
نظر افضلی، استاد دانشگاه بیرجند
اکبر افقری، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
عباس افلاطونیان، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
پروفسور شهریار افندی زاده، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر رضا افهمی، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مجید افیونی، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
شاهین اقبال سعید، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
دکتر عباس اقبالی، استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
دکتر ناصر اقبالی، Associate Prof, Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
بیژن اقتصاد
دکتر محمد اقدسی، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
دکتر محمد تقی اقدسی، استاد دانشگاه تبریز
دکتر مهناز اقدسی، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
یعقوب اقدم مزرعه، استادیار
دکتر علی اکبر بابایی، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر علی اکبر دهقان، استادیار دانشکده بهداشت
دکتر علی اکبر رسولی، استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
دکتر علی اکبر نونهال نهر، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر ابوالفضل اکبرپور، دانشگاه بیرجند
دکتر محمدرضا اکبرپور، استاد، دانشکده مهندسی مواد ، گروه مهندسی، دانشگاه مراغه
علی اکبر اکبرزاده، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
دکتر غلامعلی اکبرزاده، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
مقصود اکبرزاده، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
دکتر احمد اکبری، استاد بازنشسته گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر احمد اکبری، استاد دانشکده معماری و هنر گروه:فرش دانشگاه کاشان
دکتر پیمان اکبری، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
دکتر حسین اکبری، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر حسین اکبری، دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر رضا اکبری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر رضا اکبری، استاد، دانشگاه امام صادق
سید انور اکبری
دکتر عباس اکبری، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان
غلام عباس اکبری، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
دکتر فاطمه اکبری، دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر محسن اکبری
دکتر محسن اکبری، استادیار
محمد تقی اکبری، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمداسماعیل اکبری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمدرضا اکبری، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
دکتر محمدعلی اکبری، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر مرتضی اکبری، دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
دکتر منوچهر اکبری، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
ندا اکبری، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
دکتر نعمت اله اکبری، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان
دکتر محمد اکبری بورنگ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
علی اکبری ساری، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
فریدون اکبری شلدره، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
جعفر اکبری میستانی، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کریم اکبری وکیل آبادی، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
دکتر رضا اکبریان، استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عبدالرسول اکبریان، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
دکتر محمود اکرامی، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
محمد اکرم
دکتر روح الله اکرمی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
دکتر روح اله اکرمی، هیئت علمی دانشگاه قم
دکتر غلامرضا اکرمی، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
دکتر موسی اکرمی، استاد گروه فلسفە، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر امیر البدوی، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
شهلا البرزی، دانشیار دانشگاه شیراز
دکتر پرویز البرزی ورکی، دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران
دکتر سیدحسام الدین ذگردی، دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
جلال الدین سلطان کاشفی، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
دکتر جمال الدین سهیلی، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسام الدین صادقی، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
دکتر شمس السادات زاهدی، استاد دانشگده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
پروفسور آریا الستی، استاد تمام
محمد مهدی الشریف
دکتر لعیا الفت، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
حمید الگر، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
حسین اللهیاری، دانشیار دانشگاه تهران
علی الماسی، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
دکتر مرتضی الماسی، استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر نجادعلی الماسی، استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
علی المدرسی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
پروفسور علی اله بداشتی، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر حبیب اله حمزه زرقانی، دانشیار، دانشگاه شیراز
ایرج اله دادی، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
مهدی اله قلی حاجی بهزاد، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
حمید اله وردی پور، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
طلعت اله یاری، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
علی الهامی، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
دکتر محمدرضا الهامی، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر حسین الهی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
شعبان الهی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا الهی، دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران
دکتر ناصر الهی، دانشیار اقتصاد بین الملل
دکتر ناصر الهی، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مجتبی الهی خراسانی، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
دکتر مجید الهی شیروان، Department of English Language Teaching, University of Bojnord, Bojnord, Iran
حسین الهی نژاد، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دکتر سید مهدی الوانی، استاد - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محسن الویری، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
دکتر علی الیاسی، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
دکتر مهدی الیاسی، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر ژانت الیزابت بلک، دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
سید محمدرضا امام، دانشیار
دکتر یحیی امام، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
دکتر زهرا امام جمعه، استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
سید مهدی امام جمعه، دانشیار، دانشگاه اصفهان
دکتر سیدمحمدرضا امام جمعه، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ناصر امام جمعه کاشان، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ابوالقاسم امامزاده، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
دکتر سارا امامقلی پور، استاد اقتصاد
دکتر صمد امامقلی زاده
زهرا امامی، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
سیدکاظم امامی، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
پروفسور سیدمحمدامین امامی، استاد تمام دانشگاه هنر اصفهان
فرشاد امامی، دانشگاه فرهنگیان
دکتر محمد امامی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
دکتر محمد امامی، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتر نصرالله امامی، استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
دکتر سیدحسن امامی رضوی، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
دکتر سیدنظام الدین امامی فر، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
دکتر علی امامی میبدی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حمید امانلو، استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
دکتر رضا امانی، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رضا امانی، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
وحید امانی
دکتر احمد امدادی، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
دکتر نرگس امرالهی بیوکی، عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
دکتر علی امروز نژاد، Department of Applied Mathematics, Aston University
دکتر فتح اله امی، استاد، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدحسین امید، گروه آموزشی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
دکتر محمود امید، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سعید امید رستگار، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
دکتر محمود امید سالار، استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
امیر امیدوار، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
علیرضا امیدوار، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
دکتر کمال امیدوار، استاد گروه جغرافیای دانشگاه یزد
سپیده امیدواری، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
افسر امیدی، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر جلیل امیدی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر عبدالله امیدی، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
منصور امیدی، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
دکتر فرانک امیدیان
مهدی امیدیان، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
محمدرضا امیر اسماعیلی، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
عباس امیر جمشیدی، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
دکتر ابوالقاسم امیراحمدی، استاد ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
محمدحسن امیرتیموری، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
شهریار امیرحسنی، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محمدعلی امیرزرگر، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر محمدرضا امیرسیف الدینی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر
دکتر سید حسین امیرشاهی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر میراحمد امیرشاهی، دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران
دکتر حسین امیرعبداللهیان، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
آزیتا امیرفخرایی، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
دکتر مسعود امیرمعافی، بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
دکتر رضا امیرنیا، دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه
دکتر ابراهیم امیری، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
دکتر جهانگیر امیری، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
حکمت امیری، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
دکتر سروش امیری، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
شعله امیری، استاد دانشگاه اصفهان
علی امیری
فاضل امیری، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محمد صالح امیری، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
محمدرضا امیری، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر مقصود امیری، استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر احمد امیری خراسانی، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمد امیریوسفی، دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران
دکتر محمدمهدی امین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
دکتر علی اکبر امین بیدختی، گروه مدیریت دانشگاه سمنان
دکتر جواد امین خندقی، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
دکتر الهام امین زاده، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی، استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
دکتر امین امین زاده گوهری، هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر فرخنده امین شکروی، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
نگوا امین عارف
دکتر محمدحسین امین فر، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
دکتر ابوالحسن امین مقدسی، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا امین ناصری، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
دکتر صالح امین یاوری، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
سید امیر امین یزدی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
الهام امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
دکتر جلال امینی، گروه سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران
دکتر جهانشیر امینی، دانشیار - دانشگاه کردستان
پروفسور داوود امینی، Department of English, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
رحمت امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
دکتر روح اله امینی، دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دکتر سیدجواد امینی، دانشیار
دکتر سیدمحمد امینی، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر عبدالحسین امینی، استاد دانشگاه تهران
دکتر علیرضا امینی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
عیسی امینی، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
فرحناز امینی، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
دکتر کامران امینی، Associate Professor of Materials Engineering, Islamic Azad University ,Majlesi Branch ,Majlesi , Iran
دکتر محمدتقی امینی، دانشگاه پیام نور
دکتر میترا امینی، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر کامبد امینی حسینی، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حسین امینی خواه، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
علی امینی نژاد
دکتر بهادر امینیان، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
دکتر منصور انبیاء، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
دکتر اردشیر انتظاری، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمحمد انتظام، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
بهناز انجذاب، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
دکتر اردشیر انجمنی، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
دکتر مرتضی انحصاری، Department of Chemistry, Faculty of science.
دکتر رضا اندام، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حسین انصاری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر رامین انصاری، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رضا انصاری، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
دکتر مجتبی انصاری، استاد گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منوچهر انصاری، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
دکتر پرویز انصاری راد، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
حمیدرضا انصاری رنانی، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
قاسم انصاری رنانی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
دکتر مجتبی انصاریان، استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران
دکتر عباس انواری، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی اصغر انواری رستمی، استاد، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سعید انورخطیبی، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر حسن انوری، استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
دکتر محمدکاظم انوری فرد، University of Guilan
دکتر منیره انوشه، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهرا اهری، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال.
دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
دکتر زهرا اوراقی اردبیلی، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
سیاوش اورجی، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دکتر هاشم اورعی، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
بدرالدین اورعی یزدانی، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر محمد اورکی، دانشیار دانشگاه پیام نور
دکتر احد اوریا، دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر شاهین اوستان، دانشگاه تبریز
دکتر محمود اوکاتی صادق، دانشیار
محمد اولیا، Deputy Managing Director, Tuga Co.
دکتر پرویز اولیاء، استاد، دانشگاه شاهد
محمد باقر اولیاء، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
پروفسور محمدصالح اولیاء، استاد
دکتر منوچهر اولیازاده، دانشگاه تهران
دکتر مجید اونق، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدمحمد علی ایازی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دکتر حمیدرضا ایپک چی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامرضا ایراجیان
دکتر سلیمان ایران زاده، استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
دکتر پرویز ایران نژاد، دانشیار، دانشگاه تهران
حمید ایران نژاد، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
دکتر مهدی ایران نژاد، دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
رقیه ایران یار، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
دکتر علیرضا ایرانبخش، ‏استاد تمام دانشگاه و مدیر کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی‏
دکتر کیومرث ایراندوست، استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان
دکتر نعمت اله ایرانزاده، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی ایرانمنش، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدعلی ایرانمنش
فریدون ایرانی، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر هما ایرانی بهبهانی، استاد، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
دکتر شهزاد ایرانی پور، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
دکتر اعظم ایرجی زاد، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
دکتر جواد ایروانی، دانشیار، گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتر شهین ایروانی، دانشیارمبانی فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران
محمدرضا ایروانی، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
مرتضی ایروانی نجفی، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسن ایزانلو، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
دکتر محسن ایزانلو، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
دکتر حمیدرضا ایزدبخش، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
کرامت الله ایزدپناه، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
دکتر حجت ایزدخواستی، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سیدسجاد ایزدهی، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر بهزاد ایزدی، استادیار دانشگاه کردستان
دکتر مرتضی ایزدی، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
مهدی ایزدی، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر ابراهیم ایزدی دربندی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
پروفسور علی اکبر ایزدی فرد، دکترای فقه و حقوق اسلامی
محمدحسن ایکانی، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
مهندس حسین ایگدر، کارمند بانک شهر
دکتر محمد ایلخانی، استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
اسحق ایلدر آبادی، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
دکتر محمدتقی ایمان، استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
دکتر محمدتقی ایمان پور، استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر منصور ایمان پور، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
دکتر بهرام ایمانی، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
دکتر ماهرخ ایمانی مقدم، استاد رادیولوژی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران
دکتر محسن ایمانی نائینی، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
محمد هادی ایمانیه، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر کریم ایواز، دانشگاه تبریز
دکتر سیدعلی ایوب زاده، استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ساموئل ایوفمی اولالکان آدییه
دکتر فهیمه باب الحوائجی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر سامان بابائی کفاکی، هیات علمی دانشگاه سمنان
نادعلی بابائیان، استاد - اصلاح نباتات
دکتر جلیل باباپور خیرالدین، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز
جعفر باباجانی، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
دکتر سعیده باباجانی محمدی، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فردوس
دکتر مصباح بابالار، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
فرهنگ بابامحمودی، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر ابراهیم بابایی، استاد، دانشگاه تبریز
جواد بابایی، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
دکتر عصمت بابایی، استاد گروه آموزشی زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی
علیرضا بابایی، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا بابایی، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
محمدرضا بابایی، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
دکتر محمدعلی بابایی، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مهدی بابایی، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
اسماعیل بابلیان، استاد،دانشگاه خوارزمی
هلنا ماریا باپتیستا الویس
آیمان باتیشا، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
دکتر یونس بادآور نهندی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
دکتر جلیل بادام فیروز، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
دکتر رخساره بادامی، دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
دکتر احمد بادکوبه هزاوه، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
دکتر علیرضا بادله، دانشیار تکنولوی آموزشی دانشگاه فرهنگیان
دکتر مهرعلی باران چشمه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتر حسین بارانی، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر حسین بارانی، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
دکتر غلامعباس بارانی، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر مجتبی بارانی مطلق، دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
دکتر بهنام باریک بین، دانشیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر مهدی باریکانی، استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مجید بازارگان، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر کامبیز بازرگان، دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
محسن بازرگان، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
شهرزاد بازرگان حجازی
محمد بازرگانی، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
محمد بازیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
پروفسور محمدحسن بازیار، Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran
سید خلیل باستان، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
سعید باستانی، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
دکتر مسلم باشتنی، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
علیرضا باصحبت نوین زاده، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر سعید باطبی، گروه فیزیک دانشکده علوم
دکتر محمدرضا باطنی، دانشگاه تهران
دکتر فرشته باعزت، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه مازندران
دکتر فهیمه باغبان آرانی، Associate Professor of Genetics, Department of Genetics & Biotechnology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch Tehran, Iran
دکتر سجاد باغبان ماهر، استادیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
عبدالوهاب باغبانیان، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
شهرام باغستانی، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
دکتر محمدعلی باغستانی، استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
دکتر ناصر باغستانی میبدی، دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
دکتر سعید باغشاهی، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
صادق بافنده ایمان دوست، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
دکتر علیرضا بافنده زنده، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر نادر باقر زاده، University of California Irvine (UCI)
دکتر احد باقرزاده خلخالی، Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
دکتر ابراهیم باقری، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
دکتر احمد باقری، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
دکتر احمد باقری، استاد
دکتر اصغر باقری، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر پرویز باقری، دانشیار دانشگاه ایلام
خسرو باقری، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
دکتر رضا باقری، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر رضا باقری، دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع (گیاهان دارویی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
روح اله باقری، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر عبدالرضا باقری، استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
دکتر علی باقری، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا باقری
دکتر علیرضا باقری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمدحسین باقری، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
محمود باقری، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر معصومه باقری، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
دکتر مهری باقری، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
نصور باقری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
دکتر حیدر باقری اصل، استاد دانشگاه تبریز
دکتر ناصر باقری بیدهندی، استادیار گروه تاریخ
پروفسور علی اکبر باقری خلیلی، استاد تمام
حمید باقری دهبارز، استادیار زبان و ادبیات عرب
محمدباقر باقری کنی، استاد
دکتر کامران باقری لنکرانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر جعفر باقری نژاد
دکتر حسن باقری یزدی، استادیار. گروه علوم پایه. دانشگاه فرهنگیان
دکتر رضا باقریان، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر نجمه باقریان، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
پروفسور امین باقی زاده، دانشیار
محمدحسین باقیانی مقدم، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
حسین بالاشیر
دکتر ساسان بالغی زاده، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد بامنی مقدم
دکتر حسین بانژاد، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی اصغر بانویی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
بهرام بانی نسب
علیرضا باهنر، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دکتر ناصر باهنر، استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
محمد باویر، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد بای بوردی، استاد و مدرس دانشگاه
دکتر ویلما بایرام زاده، دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شهریار بایگان، دانشگاه تهران
دکتر محسن بت شکنان دهکردی، دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
حسین بتولی، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
دکتر حسن بحرالعلوم، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی بحرانی پور، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر منیژه بحرینی زاد، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
بیدار بخت
دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی، استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
دکتر بهرام بختیاری، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر حسن بختیاری، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتر حسن بختیاری، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
سالار بختیاری، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
شقایق بختیاری، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
دکتر شهلا بختیاری، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
دکتر صادق بختیاری، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر لطفعلی بختیاری، استاد دانشگاه علوم انتظامی امین
محمدرضا بختیاری، استاد دانشگاه پیام نور
دکتر فیروز بختیاری نژاد، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر احمد بخشایش اردستانی، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
دکتر عباس بخشنده نصرت، استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر ابراهیم بخشوده، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
دکتر محمد بخشوده، استاد
دکتر بی تا بخشی، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
زهرا بخشی
دکتر علی بخشی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عباس بخشی پور رودسری، دانشیار، دانشگاه تبریز
دکتر محمد بخشی جویباری، استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر اباصلت بداغی، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
غلامرضا بداقی، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مهین بدخش، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
مصطفی بدخشیان، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
وان هامیدون بدرالزمان، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
دکتر سیدامین بدری، University of Guilan
دکتر سیدعلی بدری، دانشیار- دانشگاه تهران
دکتر یعقوب بدری آذرین، استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز
دکتر رحیم بدری گرگری، استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
دکتر کامبیز بدیع، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
پریسا بدیعی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر علیرضا بدیعی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر فوژان بدیعی، دانشیار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
دکتر نعیم بدیعی، استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر ام البنین بذرافشان، دانشیار دانشگاه هرمزگان
دکتر جواد بذرافشان، دانشگاه تهران
دکتر مریم براتعلی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
دکتر علیرضا براتلو، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
امید براتی، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
دکتر حسن براتی، دانشیار گروه برق
رضا براتی، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
فرزانه براتی، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
مجید براتی، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر ناصر براتی، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر محمود براتی خوانساری، استاد، دانشگاه اصفهان
حمید برادران، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
حمیدرضا برادران، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر عبدالله برادران، Associate Professor ,Department of English Language Islamic Azad University, Central Tehran ,Iran
دکتر رسول برادران حسن زاده، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر اصغر برادران رحیمی، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
دکتر رضا برادران کاظم زاده، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
امین برازنده، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
دکتر احمد برجعلی، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر یعقوبعلی برجی، عضو هیات علمی جامعت المصطفی
مصطفی برجی آلیانی، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
ابوالفضل برخورداری، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
دکتر محمدعلی برخورداری، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
سالار بردبار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
دکتر سیدکاظم بردبار، Assistant Professor in Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
دکتر ابراهیم برز آبادی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر ابراهیم برزگر، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محسن برزگر، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا برزگران، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
اکبر برزه گر، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
سید رضا برزو، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر رجبعلی برزویی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمدرضا برزویی، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
جلال برزین، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
دکتر سید مهدی برقعی
علی محمد برقعی، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
دکتر مجید برقیان
دکتر بهزاد برکت، دانشیار دانشگاه گیلان
بهرنگ برکتین
دکتر ایرج برگ گل، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
دکتر مرتضی برمکی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر رضا برنجکار، استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
پروفسور فریبا برهانی، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمود برهانی زرندی، استاد دانشگاه یزد
دکتر اوشا برهمند
جورج بروفاس
دکتر صفورا برومند
دکتر محمدرضا برومند
مسعود برومند، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
پروفسور ارشام برومند سعید
دکتر سعید برومندنسب، استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران
دکتر علی برومندنیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
دکتر فرامرز بریمانی، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
فاطمه بزازان، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
موسی بزرگ اصل
دکتر سعید بزرگ بیگدلی، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امید بزرگ حداد، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر وحید بزرگی، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
سهیلا بزم، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر خدارحم بزی
دکتر عبدالامیر بستانی، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
دکتر قاسم بستانی، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر مرتضی بسطامی، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر حسن بسکابادی، دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمدحسین بسکابادی، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
دکتر محمدعلی بشارت، استاد دانشگاه تهران
دکتر حسین بشارتی، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
دکتر سجاد بشرپور، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر کیومرث بشلیده، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
دکتر حسن بشیر، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
حسین بشیر، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر محمود بشیری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مهدی بشیری، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
سعید بشیریان، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر سیدجلال الدین بصام، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
دکتر حسن بصیرت تبریزی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حمیدرضا بصیری، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا بصیری، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
دکتر محمدصادق بصیری، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی بصیری، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر سید محمد تقی بطحایی، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
دکتر ساره بقائی راوری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر داور بقاعی، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عبدالامیر بک خوشنویس، دانشیار
سعید بکائی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دکتر مهدی بکرانی، دانشگاه صنعتی قم
سایمون بل، استاد دانشگاه ادینبورگ
ریکیک بل بابا
دکتر اسماعیل بلالی، دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر محمدرضا بلالی، استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
ناتالی بلان، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
دکتر لطفعلی بلبلی
دکتر حسن بلخاری قهی، استاد گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
دکتر فتح اله بلداجی، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
دکتر صاحبعلی بلند نظر، استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
دکتر جعفر بلوری بزاز، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدآقا بلوری زاده، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر علی بلوکباشی، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
دکتر محمدرضا بمانیان، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا بنازاده، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
دکتر محمدباقر بناشریفیان، استاد، دانشگاه تبریز
دکتر احمد بناکار، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد بنایان، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
دکتر محمد بنایان اول، استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
سونیا بنتس، استادیار مدیریت و حسابداری-
دکتر علیرضا بندانی، استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر علیرضا بندرآباد، دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر علی بنده حق، استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز
حمید رضا بنفشه، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بابک بنکدارپور، Amirkabir University of Technology
دکتر شکوه السادات بنی جمالی، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
دکتر بهمن بنی مهد، دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
دکتر ضیاء الدین بنیادی، استادیار دانشکده بهداشت
دکتر مجتبی بنیادیان، استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
دکتر احمد به پژوه، استاد دانشگاه تهران
حمید بهادر قدوسی
مهدی بهادری نژاد، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر امید بهار، دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
دکتر مهری بهار، دانشیار دانشگاه تهران
مهدی بهار مقدم، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر جواد بهارارا، استاد
پروین بهارزاده، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
دکتر آرمان بهاری، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی بهاری، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
دکتر حمید بهبهانی، Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
محمودرضا بهبهانی، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
دکتر امید بهبودی، استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران
دکتر داود بهبودی، استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز
کیوان بهبودی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر سید علی اکبر بهجت نیا، استاد مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
علی بهداد، استاد دانشگاه کالیفرنیا
دکتر فاطمه بهدانی، استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
دکتر محمدعلی بهدانی، دانشگاه بیرجند
دکتر علیرضا بهراد، استاد- دانشگاه شاهد
دکتر عباس بهرام، عصو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر مرتضی بهرام، Professor, Urmia University
دکتر بهمن بهرام نژاد، دانشیار دانشگاه کردستان
دکتر محسن بهرام نژاد
عباس بهرامپور، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر جاوید بهرامی، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسینعلی بهرامی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عبدالرحمن بهرامی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
دکتر علیرضا بهرامی، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
دکتر فریبا بهرامی، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
محمد بهرامی، استادیار
دکتر محمد امین بهرامی، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
هادی بهرامی
دکتر هادی بهرامی احسان، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی، دانشگاه تهران
حمید بهرامی احمدی، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر نادر بهرامی فر، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر صحبت بهرامی نژاد، استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
دکتر محمدرضا بهرنگی، استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
دکتر عبدالرضا بهره مند، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
دکتر جواد بهروان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر حسین بهروان، استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر غلامرضا بهروزی لک، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
دکتر علاء الدین بهروش، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
مهدی بهزاد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مصطفی بهزادفر، استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت
دکتر رقیه بهزادی، دانشیار بازنشسته، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر سیامک بهزادی، عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
دکتر احمد بهشتی، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
دکتر سعید بهشتی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
مهندس سیدمحمد بهشتی، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی
دکتر علیرضا بهشتی، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا بهشتی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدباقر بهشتی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز
پروفسور محمدحسین بهشتی، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
دکتر سیدبهرام بهشتی اول، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر ملیکه بهشتی فر، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
دکتر جواد بهمنش، استاد دانشگاه ارومیه
دکتر مهرداد بهمنش، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
بابک بهنام، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
دکتر بهروز بهنام، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتر فرهاد بهنام فر، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمد بهنام فر، استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند
دکتر علی اصغر بهنام قادر
پروفسور عبدالکریم بهنیا، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز (پدر علم قنات ایران)
دکتر ابوالفضل بهنیافر، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بو عالم بواشش
دکتر جعفر بوالهری، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید بوذری، انیستیتو پاستور تهران
دکتر یحیی بوذری نژاد، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دکتر خدیجه بوزرجمهری، دانشیار گروه جغرافیای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر قاسم بولو، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
حسین بوهندی، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دانشیار دانشگاه الزهراء
دکتر محمدرضا بی همتا، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
عباس بیابانی، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
دکتر غلامحسین بیابانی
دکتر بهرام بیات، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
محمدحسین بیات، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مسعود بیات، دانشیار-دانشگاه زنجان
مهدی بیات، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
دکتر علی بیات کشکولی، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
دکتر مهدی بیاتی، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی
دکتر مریم بیاتی خطیبی، گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
دکتر محمود بیجن خان، استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،
دکتر بهروز بیدآباد، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر رضا بیدکی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
پروفسور منصور بیرامی، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
دکتر بهروز بیرشک، استاد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
رضا بیریا، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
دکتر مسعود بیژنی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه ترویج و توسعه روستایی
بهار بیشمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
علی بیکمرادی، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
امید بیکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
دکتر ابراهیم بیگ زاده، استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مهندس امیررضا بیگدلی، دانشجوی دکتری
دکتر شعله بیگدلی، عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر علی بیگدلی، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
وحید بیگدلی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
دکتر جمال بیگی، دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
دکتر حمید بیگی، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
دکتر بیژن بینا، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر حسن بیورانی، استاد دانشگاه کردستان
جورج پاپاداکیس
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی، استاد دانشگاه فردوسی
رحمان پاتیمار، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
پریسا پارسا، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
دکتر سید احمد پارسا، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران
علی پارسا، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر فرزاد پارسا، دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان.
دکتر فروغ پارسا، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر مهدی پارسا، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر زهرا پارساپور، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر حمید پارسانیا، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
مهدی پارسایی، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
دکتر احمد پارسیان، استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
سالواتوره پاریسی
دکتر علیرضا پازکی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
دکتر شهرام پازوکی، استاد پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران
دکتر محمد پازوکی، استاد، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی
مریم پازوکی، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
دکتر پروین پاسالار، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدرضا پاسبان، دانشیار
دکتر بهمن پاسبان اسلام
یحیی پاسدار، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
دکتر رضا پاشا، دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی
پاشا پاشازاده، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
دکتر غلامعلی پاشازاده، دانشیار-دانشگاه تبریز
حسن پاشاشریفی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکتر علی پاک، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد پاک سرشت، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
محمدجعفر پاک سرشت، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
دکتر عسگر پاک مرام، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر احمد پاکتچی، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
شهلا پاکدامن، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
محسن پاکدامن، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
دکتر عباس پاکدل، Associate Professor, Isfahan University of Technology, Iran
دکتر جهانشاه پاکزاد، استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمود پاکشیر، بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی –دانشگاه شیراز
دکتر علی پاکیزه، دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
سیرهار پال
دکتر علی پایا، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
شهرام پایدار، دانشیار
دکتر محمدحسین پایدار، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
غلامحسن پایگانه، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
ابوالفضل پاینده، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
محمود پایه قدر، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
حسین پدرام، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
دکتر مجید پدرام، دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
دکتر مهدی پدرام، استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
دکتر ابراهیم پذیرا، استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عبدالرحیم پذیرا، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
میلتون پرابو
امین پرتو، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
ابوالقاسم پرتوی، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر پروین پرتوی، استاد دانشگاه هنر تهران
دکتر محمدحسن پرداختچی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین پرستش، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
فرزاد پرگر، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
دکتر کورش پرند، استاد دانشگاه شهید بهشتی
محمد پرنیانپور، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عباس پرهام، Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
دکتر جهانگیر پرهمت، استاد عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران، ایران
دکتر محمدمهدی پرهیزگار، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور
دکتر بهروز پروانه، استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
محمد پرورش، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
دکتر عاطفه پرورش ریزی، دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
دکتر خیراله پروین، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
دکتر سهیلا پروین، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
دکتر خلیل پروینی، استاذ بجامعه تربیت مدرس
دکتر مهری پریرخ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
پروفسور ناصر پریز، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر کاظم پریور
دکتر حمید پزشک، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
دکتر مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
هاشم پسران، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
دکتر محمد پسرکلی، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
دکتر عباس پسندیده، استاد تمام دانشگاه قرآن و حدیث
محمد پسندیده
محمود پسندیده، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
علی محمد پشت دار، دانشیار
دکتر لیلی پناغی، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
دکتر پریسا پناهی، دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
دکتر حسین پناهی، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
دکتر محمدحسین پناهی، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مهرنوش پناهی، استادیار بخش تحقیقات گیاه شناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر مهین پناهی، استاد دانشگاه الزهراء(س)
یونس پناهی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دکتر حسین پناهیان، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا پنجستونی، استادیار دانشگاه باختر ایلام
دکتر محمدحسن پنجه شاهی، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
دکتر فاطمه پنجه علی بیک، Department of Mathematics, Faculty of Computer and Mathematical sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
حمیدرضا پنجه فولاد گران، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
منصور پهلوان، استاد دانشگاه تهران
دکتر محمد پهلوانی، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مصیب پهلوانی، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
آرکادی پوتیلاو، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
مهدیه پودینه مقدم، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
حسین پور احمدی، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر امید پور حیدری، استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی پور دریایی، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
دکتر نادر پور محمود، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سید موسی پور موسوی، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر شراره پورابراهیم آبادی، دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
دکتر احمد پوراحمد، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دکتر افشین پوراحمد، گروه شیمی دانشکده علوم
دکتر حمیدرضا پوراعتماد، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر احمدعلی پوربابائی
دکتر حسن پوربابائی، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
دکتر حسن پوربافرانی
دکتر سید حسین پورتاکدوست، استاد
دکتر ایو پورتر، استاد دانشگاه اکس مارسی و عضو لابراتوار باستان شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
دکتر محمدرضا پورجعفر، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
حمید پورجلالی، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی
دکتر ابراهیم پورجم، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر قاسم پورحسن، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مه دخت پورخالقی چترودی، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سعید پورداد، Dry-land Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran
دکتر سیدسعید پورداد، عضو هیئت علمی(استاد) موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دکتر ناهید پوررستمی، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
دکتر ابوالقاسم پوررضا، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
دکتر جواد پوررضا، گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
دکتر حمیدرضا پوررضا، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
دکتر ناهید پوررضا، Professor, Shahid Chamran University
دکتر حسین پورزاهدی، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حمیدرضا پورزمانی، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر زهرا پورزمانی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمدابراهیم پورزندی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
مجتبی پورسلیمی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر هادی پورشافعی، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
دکتر حمید پورشریفی، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
نسترن پورصالحی
علی پورصفر صیقلانی، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
دکتر رضا پورطاهری، Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
کامبیز پورطهماسی، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
دکتر محمدرضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
دکتر محسن پورعبادالهان کویچ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
دکتر علی اصغر پورعزت، استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
عبدالوهاب پورغاز، استاد مدیریت-
دکتر فرزاد پورغلامی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
دکتر حسین پورقاسم، استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد
دکتر حمیدرضا پورقاسمی، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
دکتر بابک پورقهرمانی، دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
دکتر محسن پورکرمانی، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
دکتر مجتبی پورکریمی، استادیار دانشگاه فرهنگیان
امید پورکلهر، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
دکتر فریده پورگیو، استاد دانشگاه شیراز
دکتر محمدرضا پورمجیدیان، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمدرضا پورمحمدی، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
غلامرضا پورمند، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر الهام پورمهابادیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمدعلی پورمینا، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر تقی پورنامداریان، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی
بهزاد پورنقدی، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
دکتر نیما پورنگ، عضو هیات موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور
دکتر مهدی پورهاشمی، استاد موسسه تحقیقات جنگلها، مراتع کشور
محمدرضا پورهروی، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
دکتر ایرج پوستی، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
دکتر علیرضا پویا، استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر اعظم پویازاده، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر کامران پی نبر، انیستیتو تکنولوژی جورجیا
پائولو پیترو بیانسون
سعید پیراسته، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
دکتر نصراله پیرانی، دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
دکتر مرضیه پیراوی ونک، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
خسرو پیرایی
دکتر محمدتقی پیربابایی، استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر همت اله پیردشتی، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
دکتر مقداد پیرصاحب، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
دکتر رسول پیرمحمدی، استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
فرهاد پیرمحمدی علیشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
دکتر مصطفی پیرمرادیان، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
دکتر حبیب الله پیرنژاد، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
پیروز پیروز، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
دکتر سهیلا پیروزفر، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد پیروزمند، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر علی پیروی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
حسین پیری، دانشگاه بناب
پروفسور خسرو پیری، استاد تمام پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مقصود پیری، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
هادی پیری دوگاهه، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
دکتر رضا پیش قدم، استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر زهرا پیشگاهی فرد، استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
امیرحسین پیشگویی
دکتر احمدرضا پیشه ور، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر میرسامان پیشوایی، دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر عادل پیغامی، دانشیار دانشگاه امام صادق
دکتر رحیم پیغان، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
دکتر هادی پیغمبردوست، استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تبریز
مصطفی پیغمبری، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
حمیدرضا پیکری
دکتر نیلوفر پیکری، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر مهرانگیز پیوسته گر، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
دکتر یعقوب پیوسته گر، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
دکتر مسعود تابش، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
دکتر یحیی تابش، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد تاتار، استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمد وحید تاتوک، دانشگاه رازی- ایران
مریم تاج آبادی ابراهیمی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر بهجت تاج الدین، دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین، استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر اسماعیل تاج بخش، استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی تاج بخش، استاد، دانشگاه ارومیه
دکتر آژنگ تاج دینی، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
پرستو تاج زاده، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
ابوالفضل تاج زاده نمین، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
سیمین تاج شریفی فر
دکتر علی اکبر تاج مزینانی، دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند
مهدی تاجداری، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
محمود تارا، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر محمدجعفر تارخ، استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
دکتر فتح اله تاری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مهدی تازه، دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
دکتر سعید تاکی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
بهمن تبرائی، انیستیتو پاستور تهران
دکتر مریم تبرزد، Assistant Professor of Pharmaceutical Biotechnology, Protein Technology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Science, Iran
دکتر رسول تبری، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
کاوه تبریزیان، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
شیرین تبعه امامی، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
دکتر فرشاد تجاری، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
دکتر محمدمسعود تجریشی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حبیب تجلی، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
دکتر جلیل تجلیل، استاد دانشگاه تهران
دکتر محمدحسن تحریریان، استاد دانشگاه شیخ بهایی
دکتر بهزاد تخم چی، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سیروس تدبیری، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
دکتر محمدحسام تدین، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دکتر مهدی تدین، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
دکتر سید علی ترابی، استاد دانشگاه تهران
دکتر فاطمه ترابی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر محمدامین ترابی، دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران
دکتر محمدعلی ترابی، Associate professor , University of Tabriz
دکتر مسعود ترابی آزاد، استاد
دکتر سهیلا ترابی فارسانی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر علی ترابیان، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
بختیار ترتیبیان، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
غزل ترکفر، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
دکتر گیتی ترکمن، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
آدم ترکمن زهی، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
دکتر پروین ترکمنی آذر، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر ایوب ترکیان، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
زهرا تسلیمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر علی تسلیمی، دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
دکتر محمد سعید تسلیمی، استاد دانشگاه تهران
دکتر عباسعلی تسنیمی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد تشنه لب، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
دکتر عباسعلی تفضلی، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
دکتر محسن تقدسی، دانشیار گروه داخلی جراحی
محمد مهدی تقدیری، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پروفسور محمد حسین تقدیسی، استاد
دکتر محمدرضا تقوا، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی اکبر تقوایی، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مسعود تقوایی، استاد، دانشگاه اصفهان
دکتر مریم تقوایی یزدی، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
دکتر حسین تقوی، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
سید محمد علی تقوی، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید محمدرضا تقوی، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز
دکتر لعبت تقوی، دانشیار گروه محیط زیست و انرژی
محمد تقوی، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
محمود تقوی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
دکتر مهدی تقوی، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
رضا تقوی زنوز، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد تقوی فرد، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
محمد تقی تقوی فرد، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
پروفسور محمدتقی تقوی فرد، استاد
حسن تقی پور، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
دکتر علیرضا تقی پور، دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان
موسی تقی پور، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
علی تقی پورظهیر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر وحید تقی خانی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر ابراهیم تقی زاده، استاد دانشگاه پیام نور تهران
دکتر اکبر تقی زاده، استاد دانشگاه تبریز
مجید تقی زاده، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن تقی زاده، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
دکتر نصیر تقی زاده، University of Guilan
دکتر هدایت الله تقی زاده، استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
پروفسور هوشنگ تقی زاده، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
دکتر هوشنگ تقی زاده، استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
محمود تقی زاده داوری، دانشیار، دانشگاه قم
دکتر مهرداد تقی زاده منظری، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
غلام حسین تقی نجاتی، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
دکتر فتانه تقی یاره، استادیار دانشگاه تهران
دکتر فرزانه تقیان، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
محمد حسن تقیه، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
دکتر حسین تک تبار فیروزجائی، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم
دکتر افشین تکدستان، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر ناصر تکمیل همایون، استاد بازنشسته پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
امیرحسین تکیان، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
ورن تگیت، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
دکتر حسن تلاشان، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
دکتر مجید تلخابی، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
دکتر سعید تمدنی جهرمی، عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
دکتر احمد تمیم داری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
حسن تنکابنی، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر حمید تنکابنی، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر زهرا تنها معافی، دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
دکتر مرتضی تهامی پورزرندی، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رضا تهرانی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر علی تهرانی فر، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر یحیی تهمتن، دانشیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی
زهره توازیانی، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
ساسان توانا، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مجید توانا، دانشگاه لاسال
دکتر مهدی توانا، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دکتر محمدعلی توانائی، دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حسین توانایی، استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید محمد توانگر، استاد دانشگاه تهران
فائزه توتونیان، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر عبدالعلی توجهی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
مسعود توحید فر، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
آرمین توحیدی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر ارسطو توحیدی، دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر ناصر توحیدی، دانشگاه تهران-مواد
دکتر حیدر تورانی، استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دکتر سوگند تورانی، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
دکتر محمود تورچی، استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
دکتر محمدمهدی توسلی، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر منوچهر توسلی نائینی
دکتر فیروز توفیق، عضو شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
دکتر حسن توفیقی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر جعفر توفیقی داریان، استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رضا توکل افشاری، استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران
دکتر سیدمحمدعلی توکل کوثری، استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
دکتر آذین توکلی، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
دکتر غلامرضا توکلی، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر محسن توکلی، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
محمد جواد توکلی
دکتر مرتضی توکلی، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منصور توکلی، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
ناهید توکلی، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
نگین توکلی، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
دکتر هامان توکلی، گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
دکتر سیدسعید توکلی افشاری، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر سیدمهدی توکلی افشاری، استاد دانشگاه آلبرتا( University of Alberta) Electrical & Computer Engineering Department
فاطمه توکلی رستمی، استادیار زبان و ادبیات فارسی
دکتر رضا توکلی مقدم، استاد، دانشگاه تهران، ایران
دکتر جمیله توکلی نیا، عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، رییس دانشکده دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر تیمور توکلی هشتجین، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سیدعباس تولایی، Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah Medical University, Tehran, Iran
دکتر سیمین تولایی، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
نوین تولایی، دانشیار
حسین توللی، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
حمید تولیت، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
نویرا تومانیان
آرام تیرگر، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر کاوه تیمورنژاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر ابراهیم تیموری، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر ایرج تیموری، استادیار دانشگاه تبریز
علی تیموری، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
فاطمه تیموری
مهدی تیموری، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
بابک ثابت
محمد مهدی ثاقب، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر مرضیه ثاقب جو، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
دکتر خسرو ثاقب طالبی، استاد، بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
دکتر محسن ثالثی، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
دکتر محمدرضا ثروتی، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
علی ثریایی، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
دکتر علی ثقفی، استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر فاطمه ثقفی، دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.
دکتر محمدجواد ثقفی، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
مسعود ثقفی نیا، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
دکتر بهرام ثقفیان، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سید حسین ثنائی نژاد، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
باقر ثنایی ذاکر
دکتر جهانبخش ثواقب، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان
دکتر قاسم جابری پور، Shahid Beheshti University
هاشم جاری نشین، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دکتر سارا جام برسنگ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
سید مهدی جامعی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
دکتر زهرا جامه بزرگ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
رضا جامهداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
دکتر مجید جامی الاحمدی، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
دکتر مونا جامی پور، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)
دکتر فاطمه جان احمدی، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مارک جان البریخت، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
محسن جان پرور، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا جانبخش، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر مسعود جانبزرگی، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر احمد جانسیز، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
دکتر کمال جانقربان، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
غلامرضا جاهد، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
دکتر محسن جاهد، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
دکتر محمدرضا جاهد مطلق، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
مهدی جاودانی مقدم، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
دکتر امیرحسین جاوید، دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
دکتر محمدجواد جاوید، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
مهیار جاوید روزی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرهاد جاویدراد، استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دکتر محمد جاویدی، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر امین جایدری، دانشگاه لرستان
کامکار جایمند، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمود جباروند بهروز، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ایرج جباری، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه رازی
حسین جباری، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
دکتر صداقت جباری، استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا
دکتر علی اکبر جباری، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
دکتر محمدرضا جباری، دانشیار، گروه تاریخ، موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی
دکتر نگین جباری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
دکتر منصور جباری قره باغ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مهدی جباری نوقابی، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
دکتر محمدصفر جبرئیلی، دانشیار کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
دکتر فرخنده جبل عاملی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
محمدسعید جبل عاملی، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر امیر جبلی، دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-عضو گروه سرمایه انسانی پژوهشکده راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه هوایی شهید ستاری/ دانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی
پروفسور پرویز جبه دار مارالانی، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
احمدعلی جدیدیان، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
محمد جرادت
دکتر نسرین جزنی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
خسرو جعفر پور، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
دکتر مهرداد جعفربلند، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر علی اصغر جعفرزاده، استاد، دانشگاه تبریز
ابراهیم جعفرزاده پور، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
فروزنده جعفرزاده پور
دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
دکتر صمد جعفرمدار، استاد دانشگاه ارومیه
دکتر احمد جعفرنژاد، استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دکتر آذرنوش جعفری، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.
دکتر افشار جعفری، دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر افشین جعفری، دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور
جعفر جعفری، استاد دانشگاه مینه سوتا
حسن جعفری، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
دکتر حسن جعفری، Shahid Rajaee Teacher Training University., Iran
دکتر حسین جعفری، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
دکتر حمیدرضا جعفری، استاد دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
دکتر شیرکو جعفری، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
عباسعلی جعفری، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر علی جعفری، استاد/مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
دکتر علی اکبر جعفری، استاد روابط بین الملل دانشگاه مازندران.
دکتر غلام حسن جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
پروفسور محمد جعفری، گروه آموزشی مهندسی مناطق خشک و کوهستانی
دکتر محمد جواد جعفری، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دکتر محمدمهدی جعفری، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
مریم جعفری، استادیار زبان و ادبیات فارسی
مهدی جعفری، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
ابراهیم جعفری پویان، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
دکتر محمود جعفری دهقی، استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
نادر جعفری راد، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
دکتر احمد جعفری صمیمی، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
نسرین جعفری گلستان
دکتر علی جعفری مفید آبادی، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
محمدعلی جعفری ندوشن، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
دکتر محمدرضا جعفری نصر، عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر رضا جعفری هرندی، دانشیار دانشگاه قم
محمد جعفری هرندی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر اصغر جعفری ولدانی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
حسن جعفریان، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علی جعفریان، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدعلی جعفریان، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
دکتر یاسر جعفریان، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمدتقی جغتایی، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
منوچهر جفره، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
دکتر سید عبدالمجید جلائی، استاد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان
دکتر سید محمد جلالی، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علی اکبر جلالی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمود جلالی
دکتر یدالله جلالی پندری، دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران
دکتر خسرو جلالی دهکردی، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
دکتر علی جلالی دیزجی، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا جلالی سروستانی، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
دکتر جلال جلالی سندی، استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
پروفسور حسین جلالی فر، Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
دکتر علیرضا جلالی فراهانی، MD, Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
غلامرضا جلالی فراهانی، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر فرهنگ جلالی فراهانی، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی، گروه برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی، موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی، ایران.
دکتر سعید جلالی هنرمند، دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
دکتر محمد جلوداری ممقانی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
بهروز جلیلی، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دکتر صابر جلیلی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عادل جلیلی، استاد، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
پروفسور علیرضا جلیلی فر، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
دکتر ناهید جلیلی مرند، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
دکتر شهرام جلیلیان، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
فرزاد جلیلیان، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
محمد جلینی، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دکتر شاهرخ جم، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر زیبا جم زاد، استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر منصور جم زاد، Sharif University of Technology
خاطره جماعت، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
دکتر ناصر جمالزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
حمیدرضا جمالی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
دکتر فرید جمالی شینی، Department of Physics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
دکتر احمدرضا جمشیدی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر همایون جمشیدیان، استادیار
دکتر غلامرضا جمشیدیها، استاد تمام/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمود جمعه پور، استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسین جناآبادی، استاد، رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
علی جنتی، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
دکتر محمد جنتی فر، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
پروفسور غلامرضا جندقی، استاد دانشگاه تهران
دکتر تراب جنگی قهرمان، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
احمد جنیدی جعفری، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
دکتر نعمت اله جنیدی جعفری، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)،
دکتر سید امیر جهادی، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
حیدر جهان بخش، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
پروفسور احمد جهان لتیباری، استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
دکتر سعید جهانبخش اصل، استاد- دانشگاه تبریز
محمد جهانتیغ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
دکتر آزیتا جهانشاد، دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی
دکتر محسن جهانشاهی، Babol University of Technology (BUT), Iran
دکتر محسن جهانشاهی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی IEEE Senior member
دکتر اسفندیار جهانگرد، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر احمد جهانگیری، استاد، دانشگاه تبریز
مهندس عادل جهانگیری، عضو هیئت علمی بخش حبوبات موسسه تحقیقات دیم کشور، بخش تحقیقات حبوبات، کرمانشاه
کتایون جهانگیری، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
محسن جهانگیری، استاد دانشگاه تهران
مهدی جهانگیری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نادر جهانگیری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
دکتر علیرضا جهانگیریان، استاد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر داود جهانی، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
هادی جهرمی، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
جعفر جوادپور، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
صدیقه جوادپور، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
افشین جوادی، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر ربابه جوادی، عضو شورای پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
دکتر محسن جوادی، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
محمدجعفر جوادی ارجمند، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر محمد جوادی پور، دانشیار روشها و برنامه های آموزشی دانشگاه تهران
نیک بخش جوادیان، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
عباس جوارشکیان، دانشیار
دکتر محمدحسین جواری، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
دکتر جعفر جوان، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر میترا جوان، دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی
حسین جوان آراسته، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر عبدالرضا جوان جعفری، استاد جامعه شناسی کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
دکتر محمد جوان نیک خواه، استاد، دانشگاه تهران
دکتر مهران جوانبخت، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
آرش جوانشیر خوئی، استادیار، دانشگاه تهران
احمد جوانشیری، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دکتر سهیلا جوانمرد، عضو هییت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
مجید جوانمرد، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
دکتر اصغر جوانی، دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
دکتر حجت اله جوانی، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا
مصطفی جوانیان، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
فاطمه جواهری، استادیار دانشگاه تربیت معلم
جلال جواهری پور، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
دکتر عبدالرحیم جواهریان، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر جودوی، دانشیار دانشگاه یزد
دکتر محمود جورابیان، Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
سید غلامعلی جورسرایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
فرانکو جوزه بیتاسا، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
دکتر سیدعلی جوزی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر بهرام جوکار، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
دکتر نجف جوکار، استاد دانشگاه شیراز
دکتر فریبرز جولای، استاد، گروه صنایع دانشگاه تهران، ایران
سمیه جولایی
دکتر حبیب الله جوهری، Department of Physiology, Darab Branch, Islamic Azad University
دکتر وحید جوهری مجد، دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مسعود چابک سوار، استادیار
دکتر مرتضی چاجی، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دکتر عزیزه چالاک، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
فیلیکس چان، استاد
دکتر حسن چاوشیان، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان
فاطمه چراغی، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر کیانوش چقامیرزا، دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
دکتر غلامرضا چگنی زاده، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
دکتر محمدعلی چلونگر، استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
زی چن، Beijing Jiaotong University, China
دکتر محمدرضا چناقلو، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
دکتر سحر چنگیز، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
بنویت چنیاس
دکتر عباس چهاردولی، دانشیار دانشگاه دفاع ملی
غلامعباس چهاردولی، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
دکتر سید کمال چهارسوقی، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
سیروس چهرازی
دکتر عبدالکریم چهرگانی راد، استاد، آزمایشگاه زبست شناسی سلول گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان، ایران
دکتر شهلا چوبچیان، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
پروفسور علی رضا چوبینه، استاد
عبدالشکور چودری، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
شمهونا چودهاری
دکتر رجب چوکان، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
دکتر منوچهر چیت سازان، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر امیرحسین چیت سازیان، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
دکتر امیر حسین چیذری
دکتر محمد چیذری، استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رحیم چینی پرداز، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
ابراهیم چینی فروش، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحسن حائری، استاد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسن حائری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
اصغر حائری مهریزی، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
احمد حائریان، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر علی حائریان اردکانی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر غلامعلی حاتم، استاد دانشگاه تهران
ناهید حاتم، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
عبدالله حاتم زاده، استاد، دانشگاه گیلان
دکتر جواد حاتمی، استاد، علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس
حسین حاتمی، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر علی اصغر حاتمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
دکتر محمد حاتمی
محمد حاتمی، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
پروفسور حسین حاتمی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر طاهره حاج ابراهیمی، دانشیار گروه الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی، استاد دانشگاه اصفهان
دکتر موسی الرضا حاج زاده، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پروفسور محمدعلی حاج عباسی
دکتر نادر حاجلو، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
دکتر رضا حاجی آقایی، دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر، استاد دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی
محمود حاجی احمدی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
محمدرضا حاجی اسماعیلی، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
محمدرضا حاجی اسماعیلی، استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
دکتر علی حاجی بدلی، Department of Mathematics, University of Bonab
دکتر بهمن حاجی پور
دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر حجت الله حاجی حسینی، دانشیار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
نسترن حاجی حیدری، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
دکتر علی حاجی خانی، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم حاجی دولو، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
دکتر ابراهیم حاجی زاده، استاد دانشکده علوم پزشکی گروه بیو استاتیک دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سهراب حاجی زاده، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر یعقوب حاجی زاده، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مسعود حاجی زاده میمندی، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
دکتر محسن حاجی زین العابدینی، استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر علی محمد حاجی شعبانی، Professor, Yazd University
پروفسور مسعود حاجی علیلو، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
مجید حاجی فرجی، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
دکتر حسن حاجی کاظمی، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر عباسعلی حاجی کریمی، دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
بهادر حاجی محمدی، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر علی حاجی نژاد، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان
اسماعیل حاجی نصراله، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمید حاجیان پور، دانشیار-دانشگاه شیراز
دکتر علیرضا حاجیان نژاد، دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران
دکتر ابراهیم حاجیانی، دانشیار و مدیر گروه پژوهش های فرهنگی اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
دکتر فرخ حاجیانی، استاد دانشگاه شیراز
محمدعلی حاجی‌ده آبادی، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
جعفر حاجی‌لو، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
دکتر زهره حاجیها
دکتر محمدرضا حافظ نیا، استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
شهرام حافظی، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
دکتر ناصر حافظی مقدس، هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر جواد حامدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محسن حامدی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
پروفسور منوچهر حامدی
یعقوب حامدی، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
محمدرضا حامدی نیا، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر پریا حبرانی، دانشیار روان پزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
علی اکبر حبشی، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دکتر هاشم حبشی، دانشیار، گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پروفسور فرح حبیب، استاد تمام
پروفسور علی حبیب الله زاده، دانشکده مواد دانشگاه سمنان
دکتر اصحاب حبیب زاده، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتر توکل حبیب زاده، دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر محمدجعفر حبیب زاده، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
علی حبیب زاده بیژنی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
محرم حبیب نژاد کورایم، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سعید حبیبا، استاد دانشگاه تهران
دکتر احسان اله حبیبی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیوک حبیبی، پروفسور
خسرو حبیبی
دکتر سیدمحسن حبیبی، Professor of Urban Design and Planning, Tehran University
دکتر عبدالحمید حبیبی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران
دکتر فاتح حبیبی، دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
دکتر کیومرث حبیبی، دانشیار
دکتر مهدی حبیبی، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
دکتر نجفقلی حبیبی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر همایون حبیبی، دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی
هنگامه حبیبی
محمدباقر حبیبی نجفی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجید حبیبی نوخندان، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور
پروفسور الهه حجازی، دانشیار
دکتر جلال حجازی، استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر رضوان حجازی، استاد دانشگاه الزهرا
دکتر سیدرضا حجازی، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمد امین حجازی، دانشیار موسسه بیوتکنولوژی شمال غرب
دکتر مهرداد حجازی، دانشیار- دانشگاه اصفهان
دکتر میرجلیل حجازی، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
دکتر زهرا حجازی زاده، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
دکتر زهرابیگم حجازی زاده، استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سهراب حجام، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عیسی حجت، استاد دانشگاه تهران، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
هادی حجت، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
دکتر یوسف حجت، استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرخ حجت کاشانی، استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
سعید حجتی
دکتر سید محمد علی حجتی، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سیدمحمدباقر حجتی، استاد دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا حجتی، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
دکتر محمد حجتی، عضو هیات علمی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
رسول حجی، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر فرهنگ حداد، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر کریم حداد ایرانی نژاد، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
دکتر محسن حداد سبزوار، استاد / دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسن حدادپور، استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
دکتر غلامرضا حدادچی، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن حدادزاده، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر وحید حدادی اصل، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سعید حدیدی مود، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
محمد صادق حری
امیرمحمود حریرچی، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دکتر نجلا حریری، استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
دکتر شاهین حسابی، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
فاطمه حسام پور
سید محسن حسام زاده حجازی، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
منصور حسامی، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
دکتر عبدالرزاق حسامی فر، استاد گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر مصطفی حسرتی، دانشیار، دانشگاه رازی
میرزا حسن الزمان
دکتر ابراهیم حسن بیگی، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر سید رضا حسن بیگی، استاد گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
دکتر حمید حسن پور، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر فرزاد حسن پور
دکتر مهدی حسن پور، استاد گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر حسین حسن پور آلاشتی، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
دکتر اسماعیل حسن زاده، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
جعفر حسن زاده، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
حسین حسن زاده، استادیار
دکتر رمضان حسن زاده، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
دکتر سعید حسن زاده، دانشگاه صنعتی قم
صالح حسن زاده، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
علی حسن زاده، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
دکتر علی حسن زاده، عضو شورای پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
کامبیز حسن زاده، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
پروفسور محمد حسن زاده، Knowledge and Information Science Dept., Tarbiat Modares University
دکتر مهدی حسن زاده، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر نادر حسن زاده، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر یوسف حسن زاده، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
دکتر محمدکاظم حسن زاده اقدم، University of Guilan
بهرام حسن زاده کیابی، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
دکتر کاووس حسن لی، استاد، دانشگاه شیراز
دکتر نرگس حسن مرادی، دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال، تهران
دکتر عامل حسن مظاهری، جامعه المصطفی العالمیه
دکتر علی حسن نیا، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
دکتر کریم حسنپور، استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
دکتر محمدرضا حسندخت، استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.
دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری، استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
محمدصادق حسنوند، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
دکتر رضا حسنوی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر ابوالفضل حسنی، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیرحسام حسنی
دکتر بهروز حسنی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
دکتر داراب حسنی، استاد، موسسه تحقیقات علوم باغبانی
دکتر سعید حسنی، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سید حمیدرضا حسنی، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر عباس حسنی، استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه
دکتر عطاءالله حسنی، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر محمد حسنی، استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
دکتر نعمت حسنی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر، رئیس دانشگاه جامع امام حسین(ع)
اکبر حسنی پور، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
دکتر احمد حسنی رنجبر، استاد دانشگاه خوارزمی، تهران
دکتر عبدالرحمن حسنی فر، دانشیار تاریخ سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مرضیه حسنیان، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر حمید حسنیان خوشرو، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، بخش تحقیقات حبوبات
محمد حسنین، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
دکتر زهرا حسین آبادی، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر داود حسین پور، دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران،ایران
دکتر علیرضا حسین پور، استاد، دانشگاه شهرکرد
دکتر حسن حسین پور جاجرم، استاد بیماریهای دهان ، فک و صورت _ دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
محمدجواد حسین پورفرد
دکتر مسعود حسین چاری، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
دکتر عباسعلی حسین خانزاده، دانشیار روان شناسی دانشگاه گیلان
ادریس حسین زاده، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
حسین حسین زاده، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
دکتر سیدرضا حسین زاده، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالهادی حسین زاده، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دکتر علی حسین حسین زاده، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر غلامعلی حسین زاده، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
محمد حسین زاده
دکتر کریم حسین زاده دلیر، استاد گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
دکتر بهرام حسین زاده سامانی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
دکتر معصومه حسین زاده شهری، دانشیار دانشگاه الزهرا
دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر، استاد
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی، گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
دکتر احمد حسین شریفی، استاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، قم، ایران.
دکتر سید مصطفی حسین علی پور
دکتر رضوان حسین قلی زاده، دانشیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
سامان حسینخانی، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
سید مصطفی حسینعلی پور، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
دکتر نرگس حسینمردی، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
پیام حسینی
دکتر زینب السادات حسینی، دانشیار دانشگاه مازندران
دکتر زینت السادات حسینی، Department of Chemistry, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University
سلمان حسینی
سید باقر حسینی، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید جلال حسینی
دکتر سید حسین حسینی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید حسین حسینی، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
سید حمزه حسینی، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سید رسول حسینی، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
دکتر سید شمس الدین حسینی
پروفسور سید عطا اله حسینی، استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
سید علی حسینی، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
سید علی حسینی، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
دکتر سید محمد حسینی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سید محمد باقر حسینی، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
سید محمود حسینی، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمود حسینی، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
دکتر سید موسی حسینی، دانشگاه تهران
سیداحمد حسینی، عضو مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
دکتر سیداحمد حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر سیدبهشید حسینی، استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
دکتر سیدحسن حسینی، استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف
سیدحسن حسینی، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سیدرسول حسینی، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان
سیدعلی حسینی، دانشیار
دکتر سیدمجتبی حسینی، MD, PhD, Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran North Branch
دکتر سیدمحمد حسینی، استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمحمدباقر حسینی، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دکتر سیدمحمود حسینی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
سیدوحید حسینی، استاد
دکتر سیدیعقوب حسینی، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس
دکتر مجتبی حسینی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مریم حسینی، استاد دانشگاه الزهرا
دکتر مهدی حسینی، استاد،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر میرزا حسن حسینی، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
هدایت حسینی، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
هوشیار حسینی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
هیوا حسینی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
شیدخت حسینی استوانی، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
دکتر محمدرضا حسینی بهشتی، دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر اکبر حسینی پور، دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر حسین حسینی تودشکی، استاد
دکتر حسین حسینی جیردهی، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکتر سید امین حسینی سنو، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی، عضو هیئت تحریریه
سید مرتضی حسینی شکوه، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
موید حسینی صدر، پروفسور
آذر حسینی فاطمی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی
دکتر سیدعلی حسینی کرد خیلی، دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
سید جلال حسینی مهر، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر حسن حسینی نسب، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
سلیمان حسینی نیک، دکترای روانشناسی بالینی
دکتر شاهرخ حسینی هاشمی، استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران
دکتر سیدحسین حسینیان، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
دکتر سیمین حسینیان، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
دکتر میترا حسینیان، استادیار دانشگاه ارشاد
حسین حسینیان مقدم، دانشیار
دکتر رامین حشمت، Urology research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دکتر سید مهدی حشمت الواعظین، دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
دکتر محمدباقر حشمت زاده، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر رسول حشمتی، دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز
دکتر غلامعلی حشمتی، استاد گروه مدیریت مرتع، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
غنی حشمتی تنکابنی
بهنام حشمتیان، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دکتر سعید حصارکی، Professor in Materials Engineering (Bio-Materials), Nano-Technology and Advanced Materials Research Department, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran
دکتر مرتضی حصاری، دانشیار گروه باستان‌شناسی پیش‌ از تاریخ، پژوهشکدۀ باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران / تهران
دکتر حسن حضرتی، دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
صادق حضرتی، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
حمیدرضا حضوری، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
دکتر فریده حق بین، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا
عباس حق پرست، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دکتر محمد حق پناهی، استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سیاوش حق جو، دانشیار دانشگاه مازندران
علی اکبر حق دوست، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
محمدجواد حق شناس، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر مریم حق شناس، دکتری تخصصی مدیریت رسانه، مدیر مرکز رشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد
رضا حق مرام، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکتر غلامحسین حق نیا، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا حق وردی، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
دکتر علیرضا حقپرست، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی حقی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر امیر حمزه حقی آبی، استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
فروغ حقیتی، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
دکتر سعید حقیر، دانشیاردانشگاه تهران
دکتر جعفر حقیقت، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
دکتر سیدصادق حقیقت، استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.
دکتر لاله حقیقت، دانشیار موسسه آموزش عالی آل طه
دکتر منصور حقیقت، گروه فیزیک، دانشگاه شیراز
مهدی حقیقت بین، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر مرجان حقیقت جهرمی، Assistant Professor, Department of veterinary medicine, Darab Branch, Islamic Azad University
دکتر محمد حقیقت کیش، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حسن حقیقت نیا، Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
دکتر حسن حقیقی، Shahid Beheshti University
دکتر محمد حقیقی، استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر محمد حقیقی، دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی حقیقی اصل، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
دکتر مهدی حقیقی کفاش، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
دکتر سیدمحمد حکاک، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
پروفسور محمدرضا حکاکزاده، استادیارحقوق بین الملل،گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،واحدقم،دانشگاه آزاد اسلامی
نصراله حکمت، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسن حکمت نیا، استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور
دکتر محمود حکمت نیا، استاد؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ تهران؛ ایران
دکتر حبیب حکیم زاده، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
دکتر رضوان حکیم زاده، دانشیار، دانشگاه تهران
خلیل حکیمی فر، استادیار
غلامحسین حلوانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر ایوب حلوایی، Professor of Materials Engineering, University of Tehran , Tehran, Iran
محمد تقی حلی ساز، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
حبیب اله حلیمی، دانشگاه مازندران
محمد حسین حلیمی، استاد، دانشگاه تهران
دکتر حبیب الله حلیمی جلودار، دکتر
دکتر سید محمدمهدی حمدی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
دکتر سیدمحمد مهدی حمدی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر بهنام حمزه، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر سعید حمزه، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر علی حمزه، استاد دانشگاه شیراز
دکتر مهدی حمزه پور، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر ماجده حمود، استاذه بجامعه دمشق
دکتر نجمه حمید، دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
دکتر آیدین حمیدی، موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
دکتر حجت الله حمیدی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر سید جعفر حمیدی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
غلامعلی حمیدی، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مهرزاد حمیدی، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران
پروفسور ناصر حمیدی، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه
دکتر زهره حمیدی اصفهانی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدرضا حمیدی زاده، استاد دانشگاه شهید بهشتی
امید علی حمیدیه، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر پیروز حناچی، استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
دکتر تکتم حنایی، عضو هيات علمي گروه شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دکتر پیام حنفی زاده، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
محمدرضا حیات بخش، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
حامد حیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
دکتر داریوش حیاتی، استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
دکتر زهرا حیاتی
علی عباس حیاتی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
مجید حیاتی، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
دکتر حمید حیدر، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر منوچهر حیدر پور، استاد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
دکتر ماشاالله حیدرپور، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مهیار حیدرپور
دکتر محمود حیدرزاده سهی، استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
دکتر علیرضا حیدرنیا، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر احمدعلی حیدری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
ایوب حیدری، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
دکتر حسن حیدری، استاد تمام،گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،ایران
سید تقی حیدری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر شاهین حیدری، استاد تکنولوژی | معماری
دکتر غلامحسن حیدری، جغرافیای سیاسی دانشکده ادبیات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر غلامرضا حیدری، دانشیار دانشگاه کردستان
محمود حیدری، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
دکتر محمود حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر معصومه حیدری، استادیار و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دکتر مهدی حیدری، دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
دکتر نادر حیدری، دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
دکتر وکیل حیدری، Professor, Geography and Rural Planning, Mohaghegh Ardabili University
دکتر حسین حیدری تبریزی، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
دکتر رحیم حیدری چیانه، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
دکتر رشید حیدری مقدم، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
محسن حیدری مکرر، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
دکتر صدیقه حیدری نژاد، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر اسفندیار حیدریان
محمدرضا حیدریان، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
علی حیرانی، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
محمدحسین حیوی حقیقی، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
دکتر احمدعلی خائف الهی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر احمد خاتمی، (استاد) گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمود خاتمی، استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران
دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی، استاد تمام، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر ناصر خاجی، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نیره خادم، استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمدرضا خادم اردکانی، دانشجوی کارشناسی حقوق
دکتر مجید خادم رضاییان، استادیار-دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
دکتر احمد خادم زاده، استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
حسین خادمی
دکتر عین الله خادمی، استاد، گروه فلسفه و کلام ،دانشگاه شهید رجایی،تهران، ایران.
دکتر ملوک خادمی اشکذری، دانشیار روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
دکتر جعفر خادمی حمیدی، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن خادمی زارع، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
راحله خادمیان، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
دکتر عباس خاشعی سیوکی، استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی، دانشیار مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی اکبر خاصه، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور
دکتر محمد خاقانی اصفهانی، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان
دکتر صمد خاقانی نیا، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
دکتر مهدی خاک زند، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
دکتر مرتضی خاکزار بفرویی، عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
دکتر علی خاکساری، استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران
میلاد خاکی
وحید خاکی زاده، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پروفسور علی خاکی صدیق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
دکتر بهاء الدین خالدی، استاد عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
دکتر شهریار خالدی، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عبدالواحد خالدی درویشان، دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد خالدیان
دکتر علی خالق خواه، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
احمد خالق نژاد طبری، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر ابوالفتح خالقی، استاد تمام گروه حقوق جزا - دانشکده حقوق دانشگاه قم
دکتر علی خالقی
پروفسور رضا خالوکاکائی، استاد دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود
طاهره خامه چیان، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر ماشاءاله خامه چیان، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سهراب خان محمدی، استاد دانشگاه تبریز
دکتر کریم خان محمدی، دکتری فرهنگ و ارتباطات
دکتر محمد خان محمدی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر زینب خانجانی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
دکتر محمدجواد خانجانی، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر منصور خانکی، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
امیر خانلری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
جواد خانلری، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
دکتر فضیله خانی، دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دکتر محمدحسن خانی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر حامد خانی (فرهنگ مهروش)
دکتر جمال خانی جزنی، دانشیار ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران
دکتر رضا خانی جزنی، استاد دانشکده بهداشت،دانشگاه شهید بهشتی
شاهرخ خانی زاده، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
دکتر هادی خانیکی، استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
پروفسور کاظم خاوازی، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
دکتر رمضانعلی خاوری نژاد، استاد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران
مهدی خباز خوب، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
دکتر مصطفی خبازی، دانشیار ژئومورفولوزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمد خبیری، دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
دکتر محمدمهدی خبیری، عضو هیات علمی دانشگاه یزد
دکتر داود خجسته، University of Guilan
فرامرز خجسته، استادیار زبان و ادبیات فارسی
دکتر فرشید خجسته، Department of Mathematics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
دکتر حسن خجسته باقرزاده، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما
دکتر مهدی خجسته پور، گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
داوود خجسته سالکویه، Department of Mathematics, University of Guilan
دکتر رضا خجسته مهر
دکتر فرامرز خدائیان، استاد، دانشگاه تهران
جواد خدابخش، University of Western Ontario, Canada
دکتر روشنک خدابخش، دانشیار دانشگاه الزهراء
دکتر ناصر خدابخشی جوینانی، پژوهشگر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سید اکبر خداپرست، دانشیار ، دانشگاه گیلان
دکتر محمد کریم خداپناهی، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید حمید خداداد حسینی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرهاد خداداد کاشی، استاد دانشگاه پیام نور
دکتر عباس خدادادی، استادیار دانشگاه ازاد واحد یادگار
دکتر احمد خدادادی دربان، استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر جواد خدادادی سنگده، استادیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسین خدارحمی، استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران
دکتر مرتضی خداقلی، رئیس بخش تحقیقات مرتع موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
جمال خداکرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
دکتر غلام خداکرمیان، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بوعلی سینای همدان
احمد خدامی پور، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر احمد خدامی پور، استاد
حبیب خداوردی لو
مسعود خداویسی، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر ابراهیم خدایار، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید خدایی، هیات علمی دانشگاه ملایر
دکتر علی خدایی، استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر غلامحسین خدری، دانشیار فلسفه دانشگاه پیام نور
دکتر لیلا خدمت، MD, Assistant Professor, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر مسعود خدیمی، استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
دکتر آمنه خدیور، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
دکتر عزیز خرازی پاکدل، استاد، دانشگاه تهران
دکتر علیرضا خرازی پور، استاد، دانشگاه گوتینگن، آلمان
مهشید خرازیها، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر اباصلت خراسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
قاسمعلی خراسانی، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد امین خراسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
منوچهر خراسانی، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر نعمت الله خراسانی، استاد گروه دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
دکتر آرش خردمند، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان
سعید خردمندی
محمود خرسندی، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
دکتر حسن خرقانی، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتر سرور خرم دل، Department of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
دکتر کاظم خرم دل، استادیار گروه روان شناسی
دکتر فرهاد خرمالی، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر علیرضا خرمایی، دانشیار دانشگاه شیراز
دکتر محمدباقر خرمشاد، استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد خزائی، دانشگاه تهران
دکتر حمیدرضا خزاعی، استاد گروه اگرو تکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
پروفسور زهرا خزاعی، استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه قم
علی خزاعی فر، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ابولقاسم خزاعیان، دانشیار
دکتر محمد خزایی، استاد گروه گرافیک دانشگاه تربیت مدرس
دکتر انسیه خزعلی، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
محمد خزیه، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
قدرت الله خسرو شاهی
دکتر عبدالحسین خسروپناه، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
دکتر محمد خسروشاهی، استاد، بخش تحقیقات بیابان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
دکتر اصغر خسروشاهی اصل، استاد دانشگاه ارومیه
افسانه خسروی، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر بهروز خسروی، دانشگاه امیرکبیر
حسین خسروی، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر زهره خسروی، استاد دانشگاه الزهرا (س)
عبدالرسول خسروی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
علیرضا خسروی، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کیانوش خسروی
محمد باقر خسروی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدرضا خسروی
محمود خسروی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر محمود خسروی، دانشیار، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مسعود خسروی، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دکتر امیرحسین خسروی پور، استادیار
دکتر بهمن خسروی پور، استاد تمام گروه ترویج و آموزش کشاورزی
دکتر سید احمدرضا خضری، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
نسرین دخت خطاط، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
علیرضا خطایی، پروفسور، دانشگاه تبریز
دکتر سمانه خطی، استاد دانشگاه
دکتر نازیلا خطیب زنجانی، دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مهناز خطیبان، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
علیرضا خلج، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
دکتر حسن خلجی، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
دکتر حمیدرضا خلجی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
دکتر اللهیار خلعتبری، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جواد خلعتبری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
دکتر موسی خلفی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان
محسن خلیج اسکویی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر رضا خلیفه، Department of Chemistry, Shiraz University of Technology, Shiraz ۷۵۵۵۵-۳۱۳, Iran.
دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری، .
دکتر رحیم خلیل زاده پشتگل
جعفر خلیل علافی
دکتر سیدمحمدرضا خلیل نژاد، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
دکتر داور خلیلی، استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
پروفسور سیدمحمدرضا خلیلی، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر علی خلیلی، استاد دانشگاه تهران
مجید خلیلی، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
دکتر محسن خلیلی، استاد علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دکتر محمد خلیلی، Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
دکتر مهدی خلیلی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
دکتر مریم خلیلی جهانتیغ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دکتر بیژن خلیلی مقدم، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دکتر صادق خلیلیان، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عباس خمسه، دانشیار مدیریت تکنولوژی، گرایش مدیریت R&D
دکتر مرتضی خمیری، استاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر حسین خنیفر، استاد تمام دانشگاه تهران و رییس دانشگاه فرهنگیان
دکتر غفور خوئینی، دانشیار دانشگاه خوارزمی
دکتر فریبرز خواجعلی، استاد تمام علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
دکتر خسرو خواجه، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
دکتر مصطفی خواجه، Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zabol, Zabol, Iran
دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین، استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان
دکتر محمدرضا خواجه پور، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
دکتر فرزاد خواجه خلیلی
دکتر غلامرضا خواجه سروی، استاد تمام-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی، استادیار دانشگاه گلستان
ابوالفضل خواجوی راد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
پروفسور رضا خواجویی، استاد، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
رحمت اله خوارزمی
دکتر علیرضا خواستان، دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
جواد خوانی، مسئول کارگروه حقوق
دکتر علی خوانین، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد حسین خوانین زاده، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر اسدالله خورانی، عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
دکتر علی خورسندی طاسکوه، دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمدعلی خورسندیان، دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز
دکتر علی محمد خورشید دوست، گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز
دکتر غلامحسین خورشیدی، استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مریم خورشیدی
ژامک خورگامی، جراحی عمومی
دکتر محمدهادی خوش تقاضا، دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
نیر اعظم خوش خلق سیما، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دکتر مریم خوش سخن مظفر، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران
دکتر مسعود خوش سلیقه، استاد دانشگاه فردوسی مشهد مطالعات ترجمه و رسانه
هوشنگ خوش سیما، English Department, Chabahar Maritime University
دکتر محسن خوش طینت، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر غلامرضا خوش فر، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گلستان
محسن خوش نیت نیکو، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
دکتر فریبا خوشبخت، دانشیار دانشگاه شیراز
دکتر رحیم خوشبختی سرای، استاد دانشگاه صنعتی سهند
دکتر مرتضی خوشخوی، استاد، دانشگاه شیراز
دکتر علیرضا خوشدل، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا
دکتر فرزین خوشکار، استادیار موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه
دکتر احمد خونساری، هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر امیررضا خویی، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
دکتر ناصر خیابانی، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مهدی خیادانی، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
سعید خیاط مقدم، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
محمود خیاطیان، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
دکتر احمد خیالی خطیبی، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
دکتر محمد خیر، استاد گروه روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
دکتر علی خیرالدین، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
دکتر عبدالرسول خیراندیش، استاد تمام، گروه تاریخ، دانشگاه شیراز
دکتر مهدی خیراندیش، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری
دکتر احمد خیری، استاد، دانشگاه تهران
حسن خیری، استاد یار
دکتر سلیمان خیری
دکتر حسین خیری استیار، Department of Applied Mathematics, University of Tabriz, Iran
استفانو د میراندا، استادیار مکانیک سازه
دکتر هاشم داداش پور، دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر اصغر دادبه، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر علی اصغر دادبه، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمد دادپسند، دانشیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
دکتر اصغر دادخواه، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
پژمان دادخواه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
دکتر شایسته دادفرنیا، استاد دانشگاه یزد
دکتر یداله دادگر، استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ابوالقاسم دادور، استاد تمام دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
دکتر فضیله دادورخانی، استاد، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه تهران
احمد دادوند کوهی، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
دکتر مهراب داراب پور، استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر بیاض دارابی، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
رویا دارابی، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
دکتر علی دارابی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
دکتر محمد دارند، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
رابرت داستال
محمد داستانپور، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
لاکس میکنت داما، Head, P.G. Department of Zoology,India
دکتر امیر دانا، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
مریم دانای طوس، University of Guilan, Iran
دکتر ابوالفضل دانایی
دکتر حسن دانایی فرد، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
پروفسور عصمت دانش، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
فرشید دانش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر داوود دانش جعفری، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر رسول دانش فراز، استاد عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
دکتر محسن دانش مسگران، استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حبیب دانش منش، هئیت علمی دانشگاه شیراز
دکتر فرهاد دانش نیا، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه رازی
دکتر سید عبدالهادی دانشپور، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر افخم دانشفر، دانشیار
محمد دانشگر، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر حسن دانشمندی، استاد دانشگاه گیلان
دکتر رضا دانشور ثانی، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتر محمود دانشور کاخکی، استاد
دکتر جهانبخش دانشیان، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
دکتر جهانفر دانشیان، استاد و عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر افشین دانه کار، استاد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
دکتر زهره داودپور، Associate Prof. in Urban Planning, Department of urban planning,Qazvin Branch, Islamic Azad University
دکتر بهنام داودی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مجتبی داودی، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر محمد داودی، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.
دکتر فاطمه داور، Faculty of Chemistry
دکتر محمدرضا داورپناه، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر رضا داوری، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
دکتر علی داوری، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
دکتر کامران داوری، استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر نگار داوری اردکانی، دانشیار، دنشگاه شهید بهشتی
فاطمه داوری تنها، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر نسرین داوری دولت آبادی، دانشیار مدیریت اطلاعات سلامت گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
غلامحسین داوری نژاد، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود داوری نژاد، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
سید حسین داوودی، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی داوودی، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
ضیاءالدین دایی کوزه کنانی، استاد، دانشگاه تبریز
وان یانگ داییس
دکتر عادل دباغ محمدی نسب، استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز
رضا دبستانی، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
مارسین دبوسکی
ولی الله دبیدی روشن، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
دکتر محمد دبیر مقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حکیمه دبیران
دکتر رحیم دبیری، Department of Geology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
پروفسور مسعود دربندی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر فریبرز درتاج، استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مسعود درخشان، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
هومن درخشانیان، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
دکتر جلال درخشه، سردبیر
دکتر علی درزی، استاد، دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا درفشه، دانشگاه تهران
دکتر حسین درگاهی، استاد تمام دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ‍زشکی تهران
محمد درگاهی، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
پروفسور ولی درهمی، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
دکتر مجید درودی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جمشید درویش، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
جهانگیر درویش بانی
دکتر رضا درویش زاده، گروه ژنتیک و تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
دکتر فرشاد درویشی، استاد تمام، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران
فرهاد درویشی، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
هدایت اله درویشی، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
یوسف درویشی، استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر بهروز دری، دانشیار، گروه مدیرت صنایع، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر نجمه دری، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرهاد دریانوش، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
تورج دریایی، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
دکتر امید دزفولیان، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان
دکتر کاظم دزفولیان، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر فرهاد دژپسند، عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
محمود دژکام
دکتر بهروز دستار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر محسن دستگیر، استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور)
دکتر محمدتقی دشتی، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
دکتر مهدی دشتی، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دکتر مصطفی دشتی آهنگر، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
سکینه دشتیان نژاد، استادیار زبان و ادبیات فارسی
اسفندیار دشمن زیاری، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
دکتر داوود دعاگویان، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
حبیب اله دعایی
دکتر معین دقیق، هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
دکتر حسین دقیق کیا، استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
دکتر محمدقربان دکامین، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
دکتر سهراب دل انگیزان، دانشیار دانشگاه رازی
دکتر علی دلاور، استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
محمود رضا دلاور، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
سعید دلاوری، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
زهرا دلاوریان، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
دکتر معصومه دلبری، University of Zabol
مجتبی دلشاد، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
دکتر محمدرضا دلوی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان
دکتر نیره دلیر، دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر حمیدرضا دلیلی اسکویی، دانشیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
سورش دمان، استاد مدیریت
بهزاد دمری، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ارسلان دمیرچی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان
دکتر جواد دمیرچی، Semnan University‎
علی دندانه مهر، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
امیرحسین ده دستی، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
بهروز دهان زاده، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
دکتر مهدی دهباشی، استاد تمام دانشگاه اصفهان
دکتر پریسا دهخدا، دانشگاه امیرکبیر
دکتر محمدرضا دهدست، استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
دکتر زهره دهدشتی شاهرخ، استاد گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
سعید دهستانی، استادیار گروه بهداشت محیط
دکتر مهدی دهستانی، دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
دکتر حسین دهشیار، استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
دکتر غلامرضا دهشیری، دانشیار روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)
دکتر محمدرضا دهشیری، استاد روابط بین الملل دانشکده وزارت امور خارجه، تهران، ایران
دکتر رضا دهقان، دانش آموخته دکترای تخصصی کارآفرینی (گرایش آموزشی: مدیریت کسب و کار ـ گرایش پژوهشی: گردشگری سلامت)
زهرا دهقان، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر علی نقی دهقان، Assistant Professor, Department of Mining Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
علیرضا دهقان، دانشیار، دانشگاه تهران
دکتر محمدمهدی دهقان، Department of Surgery & Radiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
مهدی دهقان، Professor, Amir Kabir University of Techology
پروفسور نبی اله دهقان، دانشیار دانشگاه مالک اشتر
یوسف دهقان
دکتر بهار دهقان فیروزآبادی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
دکتر بمانعلی دهقان منگابادی، دانشیار دانشگاه یزد
عامر دهقان نجم آبادی، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر مرتضی دهقان نژاد، استاد، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
پروفسور جلال دهقان نیا
دکتر امیراحمد دهقانی، استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان
پروفسور حسام دهقانی، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر رضا دهقانی، دانشیار-دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
روح اله دهقانی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
علی دهقانی، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
پروفسور کامران دهقانی، دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محسن دهقانی، روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
دکتر محمد هادی دهقانی، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مسعود دهقانی، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
سید علی نادر دهقانی الوار، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
دکتر حسین دهقانی پوده، دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عباسعلی دهقانی تفتی، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
دکتر حسین دهقانی سانیج، دانشیار ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
یحیی دهقانی شورکی، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
دکتر محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، دانشیار
دکتر هادی دهقانی یزدلی
دکتر فرزاد دهقانیان، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
دکتر نظر دهمرده قلعه نو، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر امیرحسین دوائی مرکزی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر ناصر دواتگر، دانشیار و معاون پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
علی دواتی، استاد دانشگاه شاهد
داوود دورانیان
دکتر محمدمهدی دوستدار، استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر محمد دوستی زاده، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
دکتر پویا دولابی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
دکتر بهروز دولتشاهی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
دکتر شیدوش دولتشاهی، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پروفسور فرامرز دولتی اردجانی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دکتر داوود دومیری گنجی، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی، استاد،دانشگاه قم
دکتر نیکو دیالمه، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
ایمان دیانت، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
محمود دیانی، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
دکتر داراب دیبا، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).
دکتر سیدموسی دیباج، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران
دکتر سیدمحمدعلی دیباجی فروشانی، دانشیار؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران
صمد دیلمقانی، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
دکتر احمد دیلمی، دانشیار دانشگاه قم
دکتر محسن دیمه کار گراب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دکتر ولی دین پرست
پروفسور یعقوب دین پژوه
کاووس دیندارلو، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دکتر علی دیواندری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
دکتر علی دیواندری، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر مهدی دیواندری، دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر نرگس ذاکر جعفری، دانشیار گروه موسیقی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان.
دکتر کیانوش ذاکرحقیقی، دانشیار گروه شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
دکتر جبار علی ذاکری، ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران
مهناز ذاکری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سمیه ذاکری ورجوی، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
سید ابوالفضل ذاکریان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سیدمجید ذبیح زاده، دانشیار
آسیه ذبیح نیا، دانشیار
حسین ذبیحی، دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
محمد ذبیحی، دانشیار دانشگاه قم
دکتر کامران ذکاوت، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی ذکاوتی قراگزلو، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
دکتر محمدسعید ذکایی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
پروفسور حسن ذکی دیزجی، دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر غلامرضا ذکیانی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
فرزانه ذوالعلی، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر حسن ذوالفقاری، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
دکتر محمدرضا ذوالفقاری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مهدی ذوالفقاری، دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده علوم انسانی دانشگاه لرستان
دکتر علیرضا ذوالقدر اصلی، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
دکتر حسین ذوالقرنین، استاد، گروه زیست فناوری دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.
جهانبخش رئوف، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
دکتر مجید رئوف، دانشیار گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمدحسین رئوفت، استاد بازنشسته بخش مهندسی بیوسیستم،, دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
مهرداد رئیس دهکردی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
احمد رئیسی، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر احمدرضا رئیسی، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر عزت الله رئیسی
کیوان رئیسی، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر ایمان رئیسی وانانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا رئیسیان، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
محمود رائینی، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مانیش راج پاندی، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
دکتر مجید راحمی، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
مهرناز راد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالقاسم راد فر، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
عطامحمد راد منش، استاد دانشگاه
عثمان رادپی، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دکتر ابوالقاسم رادفر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران . ایران.
دکتر رضا رادفر، استاد، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عبداله رادمرد، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فرزاد رادمهر، دانشیار دانشگاه علم و تکنولوژی نروژ
دکتر عبدالرحمن رازانی، استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
دکتر ناصر رازقی، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
دکتر تقی رازی، دانشیار - دانشگاه جندی شاپور اهواز
ابراهیم راستاد، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نوشین راستکاری، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
دکتر عباس راستگو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
دکتر مهدی راستگو، گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
امیرحسین راستی پور
دکتر عبدالرحمن راسخ، Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
دکتر محمد راسخ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد راسخ مهند
دکتر سعید راسخی، استاد اقتصاد، دانشگاه مازندران
دکتر جلیل راشد محصل، استاد دانشگاه تهران
دکتر محمدحسن راشد محصل، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمدتقی راشدمحصل، استاد فرهنگ و زبان های باستان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر حمید راشدی، استاد گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران
دکتر علیرضا راشکی
دکتر هومن راضی، دانشیار ژنتیک مولکولی (دانشگاه شیراز)
دکتر رضا راعی، استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران
دکتر یعقوب راعی، استاد اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
دکتر حسین راغفر، استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
دکتر عباس رافت، استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
محمد رامان مولودی، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دکتر محمدحسین رامشت، استاد دانشگاه اصفهان
علی اکبر رامین، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
دکتر امین راه پیما، دانشیار جراحی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
دکتر سهراب راهوار، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر اعظم راودراد، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
دکتر بهزاد رایگانی، دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران
دکتر احمدرضا ربانی، Professor, Department of Petroleum Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
دکتر حسین ربانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
داورخواه ربانی، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
دکتر مسعود ربانی، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
دکتر علی ربانی خوراسگانی، استاد علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
دکتر سیدعلی اکبر ربیع نتاج، استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
دکتر مسعود ربیعه، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
دکتر بابک ربیعی، استاد، دانشگاه گیلان
سید مظفر ربیعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر محمد ربیعی، دانشیار مشاوره دانشگاه شهرکرد
مهدی ربیعی
دکتر ولی ربیعی، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
دکتر سید عباس رجائی، دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
مینو رجائی، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ناهید رجائی
نجمه رجائی، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
قدیر رجب زاده
دکتر علی رجب زاده طهماسبی، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
دکتر علی رجب زاده قطرمی، استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران
دکتر محمدرضا رجبزاده مقدم، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر آزیتا رجبی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پروین رجبی، استاد دانشگاه اصفهان
دکتر حمید رجبی، استاد ، گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی
دکتر رضا رجبی، Tehran University
دکتر روزبه رجبی، دانشگاه صنعتی قم
دکتر سوران رجبی، دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
پروفسور غلامرضا رجبی، استاد گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمدعلی رجبی، استادیار گروه هنر اسلامی دانشگاه شاهد
دکتر علی رجبی پور، استاد، دانشگاه تهران
دکتر محمدحسین رجبی دوانی، دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
دکتر حبیب رجبی مشهدی، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مصطفی رجبی مشهدی، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
دکتر طیبه رجبیان، دانشیار گروه زیست شناسی -دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد
محمد ضیا رحمان
دکتر هژیر رحمان داد، دانشگاه کمبریج
دکتر حسین رحمان سرشت، استاد گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مجتبی رحماندوست، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
دکتر احمد رحمانی، دانشیار بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر امیر مسعود رحمانی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرحسین رحمانی، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
دکتر بیژن رحمانی، دانشیار دانشکده علوم زمین-دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر جبار رحمانی، دانشیار مردم شناسی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر جعفر رحمانی، گروه مدیریت و آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی (ص)، قم، ایران
حلیمه رحمانی
دکتر دنیا رحمانی، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر رامین رحمانی، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر علی رحمانی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
دکتر غلامرضا رحمانی، استادیار پژوهشکده حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی
مجتبی رحمانی
مرتضی رحمانی، عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی
دکتر علی رحمانی فرد، عضو هیات علمی المصطفی
دکتر فرهاد رحمانی نیا، فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان
دکتر انشاالله رحمتی، استاد گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر انشااله رحمتی، استاد گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.
دکتر رباب رحمتی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (استادیار)
دکتر صادق رحمتی، دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکتر عباس رحمتی، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محسن رحمتی، استاد تاریخ دانشگاه لرستان
دکتر محمد رحمتی، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دکتر محمد مهدی رحمتی
دکتر محمدحسین رحمتی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مهدی رحمتی، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
دکتر روح الله رحمتیان، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود رحیم پور، استاد دانشگاه تبریز-ایران
دکتر حسین رحیم پور بناب، استاد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
دکتر شیوا رحیم زادگان، دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
میلاد رحیم زادگان
دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
دکتر فریبرز رحیم نیا، استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
پروفسور اسکندر رحیمی، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
دکتر اصغر رحیمی، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
دکتر اعظم رحیمی، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
دکتر امیرمسعود رحیمی، دانشیار دانشگاه زنجان
داریوش رحیمی، دانشیار دانشگاه اصفهان
رامین رحیمی، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
دکتر رهبر رحیمی، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهره رحیمی، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
دکتر سعید رحیمی، استاد - اندودانتیکس - تبریز
پروفسور غلامحسین رحیمی، Tarbiat Modares University, Iran
دکتر مرتضی رحیمی، دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز
دکتر مسعود رحیمی، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دکتر علی رحیمی خوب، استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تهران، ایران
دکتر چنگیز رحیمی طاقانکی، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شیراز
وفا رحیمی موقر، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
قدرت اله رحیمی میانجی، استاد
دکتر اسمعیل رحیمی نژاد
دکتر محمدرضا رحیمی نژاد رنجبر، استاد زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
جلال رحیمیان، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
دکتر حشمت اله رحیمیان، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نظام الدین رحیمیان، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
دکتر اسحق رحیمیان بوگار، دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان
دکتر حمید رحیمیان مشهدی، استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران
دکتر نسرین رحیمیه، استاد دانشگاه کالیفرنیا
دکتر فاطمه رخشانی، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
ناصر رخشانی، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر فربد رزازی، Department of Electrical and Computer Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran
دکتر محمدرضا رزازی، Computer Science
مهدی رزاقی ابیانه، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
دکتر مهدی رزاقی کاشانی، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
طه رزم آرا، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
دکتر سید آیت اله رزمجو، استاد بخش زبان هاي خارجي و زبانشناسي دانشگاه شيراز
حبیب رزمی، پروفسور
دکتر سیدمحمدجواد رزمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر غلامرضا رزمی، Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.
نعمت اله رزمی، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
ناهید رژه، دانشیار ، دانشگاه شاهد
دکتر احمد رستگار، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور فارس
حسن رستگار پور، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
دکتر نصراله رستگارپویانی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
ثمینا رستگاری، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دکتر حمید رستگاری، استاديار
دکتر فاطمه رستگاری پور، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
امیر رستمی، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
دکتر جمال رستمی، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
دکتر داود رستمی، Faculty of Science Mathematics,Imam Khomeini International,Qazvin
دکتر ربابه رستمی، دانشیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز
دکتر شعیب رستمی، مدرس دانشگاه، عضو انجمن حسابداران خبره ایران
دکتر نورالدین رستمی، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
دکتر ولی رستمی، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی، professor, Department of English Language ,Shahid Bahonar University of Kerman.Iran
دکتر تیمور رستمی شاهراجی، استاد، گروه جنگل داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
دکتر سجاد رستمی کندری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
دکتر عباسعلی رستمی نسب، استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
دکتر عبدالله رسول نژاد، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستا
اسحاق رسولی
دکتر ایرج رسولی، استاد، دانشگاه شاهد
دکتر رضا رسولی، رییس دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نوراستاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور
دکتر مهدی رسولی، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
دکتر وامق رسولی، استاد ممتاز، دانشگاه داکوتای شمالی-آمریکا
دکتر رسول رسولی پور، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی
دکتر الهام رسولی ثانی آبادی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد
دکتر غلامرضا رسولیان، استاد، گروه حشره شناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج، ایران
میدیا رشادی، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر مژگان رشتچی
احمد رشکی، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
نبی اله رشنو، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
مهدی رشوند
دکتر غلامعلی رشید، استاد جغرافیا دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
دکتر مهدی رشیدزاده، Director of Catalysis & Nanotechnology Research Division, Tehran, Iran.
دکتر ابوسعید رشیدی، استاد - گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسن رشیدی، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
دکتر حسن رشیدی، Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
حنانه رشیدی، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
دکتر علی جبار رشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر علیمراد رشیدی، استاد، موسسه تحقیقاتی صنعت نفت (RIPI)
دکتر فریبرز رشیدی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمدمهدی رشیدی، Tongji University
دکتر ناصر رشیدی، Department of Foreign Languages, Shiraz University, Iran
دکتر سید محمدرضا رشیدی آل هاشم، دانشیار جامعه شناسی
دکتر مسعود رشیدی نژاد، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
آرش رشیدیان، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
آرش رشیدیان، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
دکتر عبدالکریم رشیدیان، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد رضا آرام، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
دکتر محمد رضا تاجیک، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
جواد رضا زاده، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
دکتر محمد رضا عابدی، استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
دکتر سیدمحمد رضا موسوی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر وحید رضا وردی نژاد، استاد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
بامداد رضا یاحقی، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
کامران رضا یزدی، دانشیار
دکتر ابراهیم رضائی، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
دکتر بهرام رضائی، استاد،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر عباسعلی رضائی، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دکتر محمد باقر رضائی، Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
دکتر مهدی رضائی، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
دکتر حسن رضائی باغ بیدی، استاد دانشگاه اوساکا ژاپن
دکتر مجید رضائی بنفشه درق، استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، گروه جغرافیا، دانشگاه تبریز
دکتر محمود رضائی دشت ارژنه، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، ایران
دکتر مجید رضائی راد، دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتر بهروز رضائی منش، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر جلال رضائی نور، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
دکتر غلام عباس رضائی هفتادر، (دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران
محسن رضائیان، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
محمد رضائیان، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
جواد رضاپور، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
دکتر شهرام رضاپور، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان، ایران
فروزان رضاپور شاه کلائی، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر کریم رضادوست، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
منصور رضازاده آذری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
دکتر مجتبی رضازاده اردبیلی، دانشیار، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
دکتر عزالدین رضانژاد، استاد جامعه المصطفی العالمیه قم
دکتر غلامحسین رضایت، دانشیار، گروه تربیت و آموزش، دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران
دکتر محمدرضا رضایتمند، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
دکتر محرم رضایتی، استاد دانشگاه گیلان
دکتر احمد رضایی، دانشیار دانشگاه قم
دکتر بهمن رضایی، عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
دکتر حسین رضایی، استاد دانشگاه ارومیه
حمیدرضا رضایی، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر ذبیح اله رضایی، استاد، دانشگاه ممفیس آمریکا، آمریکا
دکتر محسن رضایی، استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
دکتر محمد رضایی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد جعفر رضایی، دانشیار گروه پزشکی
دکتر محمدباقر رضایی، Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forest and Rangelands, P.O. Box ۱۳۱۸, Tehran, Iran
دکتر محمدجواد رضایی، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه یزد، ایران
محمدعلی رضایی، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
دکتر محمود رضایی، دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر منصور رضایی
دکتر والی رضایی، دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، رئیس/ مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث / قم
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، استاد جامعه المصطفی العالمیه
دکتر جلیل رضایی پژند، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
علی رضایی تهرانی، عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم
حسن رضایی جمالویی، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
دکتر عبدالحسین رضایی راد، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعلی رضایی راد، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
دکتر علی رضایی شریف، دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر سعید رضایی شریف آبادی، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
دکتر مرتضی رضایی صوفی، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
دکتر امید رضایی فر، معاون فناوری وزیر علوم،تحقیقات و فناوری استاد،عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران،دانشگاه سمنان
دکتر محمدعلی رضایی کرمانی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
روشنک رضایی کلانتری، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدحسین رضایی مقدم، استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
دکتر محسن رضایی میرقائد، استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر حسن رضایی هفتادر، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
پروفسور علی رضاییان، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی رضاییان، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
دکتر رضا رضوانی، University of Guilan
رضا رضوانی، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
محسن رضوانی، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
محمد جواد رضوانی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
دکتر محمدرضا رضوانی، استاد دانشگاه تهران
دکتر پرویز رضوانی مقدم، استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
دکتر علیرضا رضوانیان، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر - دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر قدسیه رضوانیان، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
دکتر اسدالله رضوی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر سید مصطفی رضوی، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سید منصور رضوی، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سیدحسین رضوی، Associate Professor of Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
دکتر سیدمحمدحسین رضوی، دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
دکتر سیدمحمدعلی رضوی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
وحید رضوی، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
دکتر سیدمجتبی رضوی اصیل، دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی جامعه المصطفی العالمیه
بهزاد رضوی فرد، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید علی رضویان، دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
دکتر محمدتقی رضویان، دانشیار گروه جغرافیا انسانی و آمایش
ودود رضویلر، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
ابراهیم رضی، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر احمد رضی، استاد دانشگاه گیلان
محمد رعوف درویش، استاد دانشگاه تهران
محمد حسین رفان، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
امیر رفاهی‌اسکویی، استادیار دانشگاه شهید رجایی
فرامرز رفیع پور، استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهدی رفیع زاده، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیما رفیعی، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
دکتر شاهین رفیعی، عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
علیرضا رفیعی، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر فروغ رفیعی، Professor of Nursing, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دکتر محسن رفیعی، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
نفیسه رفیعی، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
افسانه رفیعی آشیانی، دانش آموخته DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم
دکتر مهدی رفیعی راد، دانشیار دانشگاه مازندران
مهدی رفیعی راد، دانشگاه مازندران، بابلسر
دکتر مجتبی رفیعیان، دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمود رفیعیان کوپایی، Professor of Pharmacology, Department of Pharmacology, School of Medicine, Medical Plants Research Center, Basic Health Sciences Institute, Sharekord University of Medical Sciences, Iran
دکتر شهلا رقیب دوست، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مصطفی رقیمی، استاد دانشگاه گلستان
دکتر اسماعیل رک رک، دانشیار دانشگاه لرستان
بهروز رکرک، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
علی اصغر رکوی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سرور رمضان پور، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمدرضا رمضان پور، دانشیار، فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
علی رمضان خانی، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دکتر احمد رمضان زاده، استاد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
رشید رمضان زاده، دانشیار گروه میکروب شناسی
دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی، دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران
دکتر سمیه رمضان ماهی، استادیار و عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه سوره
علی رمضانخانی، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دکتر بهمن رمضانی، استاد، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت
حسن رمضانی
حسن رمضانی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دکتر علی رمضانی، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
علی رمضانی
دکتر علی رمضانی، استاد تمام گروه شیمی، دانشگاه زنجان
فاطمه رمضانی، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
دکتر مجتبی رمضانی، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر هادی رمضانی اعتدالی، دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی قزوین، قزوین، ایران
مهندس مهدی رمضانی زاده دربند، کارشناس ارشد عمران گرایش سازه
دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
پروفسور رحیم رمضانی نژاد، استاد مدیریت ورزش دانشگاه گیلان
دکتر اصغر رمضانیان، استاد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
پروفسور علی اکبر رمضانیانپور، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پروفسور حمیدرضا رمضی، هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
اکرم رنجبر، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر بیژن رنجبر، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حجت اله رنجبر، هیات دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر رضا رنجبر، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
دکتر رضا رنجبر، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوا
دکتر محسن رنجبر، دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
دکتر محمد رنجبر، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مریم رنجبر، دانشیار گروه پژوهشی صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
دکتر مسعود رنجبر، عضو هیات علمی . دانشگاه بوعلی سینا. گروه زیست شناسی
دکتر حسین رنجبر اقدم، استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
دکتر شاهرخ رنجبر بهادری، استاد(دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار)
محمد رنجبر عزت آبادی، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
زهره رنجبر کهن
دکتر اسلام رنجبر نوده، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اصغر رنجبری، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
دکتر امیرحسین رنجبریان، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
دکتر کاظم رنگزن، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر سیامک ره پیک، استاد حقوق دانشگاه حقوق و علوم قضایی
زهره رهائی، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر علیرضا رهایی، استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر عباسعلی رهبر، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر فرهاد رهبر، Professor, Economics Faculty, University of Tehran,
مهدی رهبر، دانشیار دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
دکتر نادر رهبر، استادیار
دکتر زهرا رهبرنیا، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
دکتر عباس رهبری، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران
دکتر اکبر رهنما، دانشیار دانشگاه شاهد، تهران
دکتر شهرام رهنما، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
محمد رهنما، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
محمد رهنما، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
پروفسور محمدرحیم رهنما، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
مژگان رهنما، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
دکتر نادر رهنما، دانشگاه اصفهان
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
دکتر محمدتقی رهنمایی، دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، ایران
دکتر فرج اله رهنورد، دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
حمید رواقی، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
احد روانجو، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
حمید روحانی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمودرضا روحانی، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
نوشین روحانی، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
دکتر هادی روحانی، دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
محمدضیاء روحانی بسطامی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
احسان روحی، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
دکتر حسام روحی، University of Guilan
داریوش روحی، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
سمانه روحی، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
دکتر حسن روحی پور، دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر علیرضا رودباری، دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دکتر محمد جواد رودگر، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
دکتر محمدرضا روزبهانی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
دکتر محمدحسن روزی طلب، دانشیار پژوهش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
پروفسور احمد روستا
دکتر ایمان روستا، دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه یزد
جمشید روستا، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر کوروش روستا، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
محمدجواد روستا پیشه
دکتر شهرام روستایی، استاد تمام دانشگاه تبریز
دکتر شهریور روستایی، استادیار دانشگاه تبریز
دکتر بلقیس روشن، استاد، دانشگاه پیام نور
دکتر غلامرضا روشن، دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه گلستان
دکتر محمد روشن، حقوق خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
دکتر رسول روشن چسلی
دکتر کبری روشن فکر، استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
قدرت اله روشنایی، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر رامین روشندل، Professor, Department of Energy Engineering, Sharif University of Technology
دکتر طاهر روشندل اربطانی، استاد ،عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دکتر امین روشندل کاهو، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر کیومرث روشنگر، استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز
دکتر قربانعلی روشنی، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان
دکتر محمود روشنی، استاد گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
دکتر جعفر روشنیان، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مهرداد روغنی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی/ مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی/ دانشگاه شاهد/ تهران، ایران
دکتر ابراهیم روغنی حقیقی فرد، پروفسور
دکتر عماد روغنیان، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
دکتر وحید رویانی، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران.
محمد ریاحی، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمدعلی ریاحی، استاد دانشگاه تهران
دکتر وحید ریاحی، دانشیار دانشگاه خوارزمی
دکتر زهرا ریاحی زمین، دانشگاه شیراز
دکتر نصرت ریاحی نیا، استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارمی، تهران، ایران.
فرهاد ریاضت، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
عبدالمهدی ریاضی، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
دکتر غلامحسین ریاضی، استاد، آزمایشگاه شیمی نورو-ارگانیک، مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دکتر مهدی ریاضی، Maquarie University, Australia
موگنز ریشالت پولسن، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
اردشیر زابلی زاده، استادیار دانشگاه صداوسیما
دکتر علی زاده محمدی، مطالعات بنیادین خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
دکتر بیژن زارع، استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
رحیم زارع، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
دکتر رسول زارع، استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
دکتر سیدمحسن زارع
شهرام زارع، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
عبدالکریم زارع، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
مهدی زارع، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
پروفسور مهدی زارع، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
هدی زارع، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
دکتر حمید زارع ابیانه، استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
دکتر مهدی زارع بهرام آبادی، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
محمد زارع جوشقانی، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد زارع زاده، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
دکتر علیرضا زارع زیدی، مشاور مدیریت منابع انسانی و استقرار سیستم تولید ناب
محمد جواد زارع سخویدی، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر اکبر زارع شاه ابادی، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
دکتر احمد زارع شحنه، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
فیروزه زارع فراشبندی، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
دکتر احمد زارع فیض آبادی، استاد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ایران
دکتر حسن زارع مایوان، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شاهین زارع مبارکه، استاد زیست شناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
عباس زارع میراکابادی، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
دکتر محمدجواد زارعان، مدیر موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
دکتر اسماعیل زارعی، استادیار دانشکده بهداشت
اصغر زارعی، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
دکتر حمیدرضا زارعی، دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دکتر غفار زارعی، هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی
فائقه زارعی، مدیر داخلی
فاطمه زارعی، استادیار
فرهاد زارعی، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
دکتر قاسم زارعی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد حسین زارعی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمدابراهیم زارعی، استاد دانشگاه بوعلی سینا
دکتر محمود زارعی، دانشیار دانشگاه تبریز
دکتر مهدی زارعی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران
دکتر مهدی زارعی، دانشیار بخش علوم خاک دانشگاه شیراز
پروانه زارعی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
حمیدرضا زارعی پور، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
دکتر محمدحسین زارعی رضایی، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
اسماعیل زارعی زوارکی، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر رضا زارعی سهامیه، استاد دانشگاه لرستان گروه زمین شناسی
دکتر سیامک زارعی قنواتی، Mashhad University of Medical Sciences
مرتضی زارعی گوار
دکتر حسن زارعی متین، استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسن زارعی محمود آباد، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
آرمین زارعیان، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
دکتر حسین زارعیان، معاون فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
علیرضا زالی، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
نادر زالی، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
دکتر محمدعلی زاهد، استادیار دانشگاه خوارزمی
دکتر عادل زاهد بابلان، استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
یداله زاهد پاشا، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر محمدمهدی زاهدی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی زاهدی
دکتر محمدهادی زاهدی وفا، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر محمد زاهدی اصل، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
قوام الدین زاهدی امیری، دانشیار، دانشگاه تهران
دکتر سیفعلی زاهدی فر، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
پروفسور محمدجواد زاهدی مازندرانی، استاد تمام
دکتر سید سعید زاویه، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر سید مجتبی زبرجد، استاد - مهندسی مواد - دانشگاه شیراز - ایران
دکتر علیرضا زبرجدی، استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
دکتر اسفندیار زبردست، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی، استاد
دکتر عبدالصالح زر، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
دکتر منصور زراءنژاد، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر عباس زراعت، استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان
فاطمه زراعتی، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
دکتر کیومرث زرافشانی، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
عاطفه زرسازان، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
پروفسور زهره زرشناس، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید هادی زرقانی، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سیدمهدی زرقانی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ستار زرکلام، دانشیار دانشگاه شاهد، دانشکده حقوق
دکتر جمیل زرگان، دانشیار و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام حسین
ساناز زرگر، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
یدالله زرگر
دکتر یداله زرگر، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)
دکتر مرتضی زرگر شوشتری
هادی زرگری، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
دکتر غلامحسین زرگری نژاد، استاد تاریخ ،دانشگاه تهران
جواد زرگوشی، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
دکتر سعید زره داران، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجتبی زروانی، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تهران
مجتبی زروانی، استادیار دانشگاه تهران
دکتر محمد زروندی رحمانی، دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی
دکتر محمدعلی ززولی، استاد، گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
دکتر حمید زعفرانی، استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر مژگان زعیم دار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری
الهام زمانی، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
بتول زمانی، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر بی بی عشرت زمانی، دانشیار، دانشگاه اصفهان
دکتر جمال زمانی، استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی
دکتر سیدقاسم زمانی، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر غلامرضا زمانی، دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران
فهیمه زمانی
دکتر محمدرضا زمانی، استاد سلولی و مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر اسدالله زمانی پور، دانشیار دانشگاه بیرجند
دکتر سیدحجت زمانی ثانی، گروه رفتار حرکتی دانشگاه تبریز
دکتر علی زمانیان، استاد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی
دکتر غلامرضا زمانیان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر حمیرا زمردی، استاد زبان و ادبیات فارسی ، گروه ادبیات و زبان فارسی، دانشگاه تهران، ایران.
دکتر علیرضا زمردی پور، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
رضا زمردیان، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین زمرشیدی، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دکتر سیدامیرحسین زمزمیان، عضو هیئت علمی -دانشیار رشته مهندسی شیمی-گروه پژوهشی انرژی خورشیدی
دکتر محمدعلی زنجانچی، دانشگاه گیلان
دکتر هما زنجانی زاده، دانشیار دانشگاه فردوسی
محمد زند
غلام رضا زنده بودی، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
دکتر مهران زنده بودی، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر احمد زندوانیان، استادیار دانشگاه یزد
دکتر بهمن زندی، استاد، دانشگاه پیام نور
طیبه زندی پور، دانشیار دانشگاه الزهرا
دکتر مصطفی زندیه، استاد گروه مدیریت صنعتی و فناوري اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهدی زندیه، دانشیار گروه آموزشی مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
احمد زنگانه، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
مهسا زنگنه
دکتر سعید زنگنه شهرکی، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
علی زنگی آبادی، دانشیار – دانشگاه اصفهان
دکتر سعید زهتاب سلماسی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
امید زهتاب ور، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا زهتابیان، استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)
دکتر حیدر زهراب، استادیار، جامعه المصطفی (ص) العالمیه، قم، ایران.
دکتر کیانوش زهراکار، دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی
دکتر بنفشه زهرایی، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
سید حسن زهرایی، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد تقی زهرایی، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
دکتر مهدی زهرایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر تقی زهرایی صالحی، استاد( دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران)
یاشار زهفروش، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
دکتر تقی زوار
دکتر رسول زوارقی، رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه تبریز
دکتر حسن زیاری، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر کرامت اله زیاری، استاد دانشگاه تهران، ایران
پروفسور رامین زیباسرشت، استاد تمام شیمی دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
دکتر آرش زیبایی، دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه گیلان
دکتر منصور زیبایی، استاد
محمد رضا زیبایی نژاد، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
دکتر ابوالقاسم زیدآبادی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
فابیو زیکر، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل
دکتر حسن رضا زین آبادی، دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
دکتر سیروس زین الدینی
دکتر مهدی زینالی، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر علی اکبر زینتی زاده، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
دکتر علی زینل همدانی
اسماعیل زینلی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
دکتر محمدجواد زینلی، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد سمنان
دکتر تورج زینی وند، گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی
امین زیوری
دکتر پروانه زیویار، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
دکتر ژان ژاک ترین، دانشیار دانشگاه پاریس شرق و مدرسه معماری ورسای
وی ژانگ، Yale University, United States
محمودرضا سابقی، کارشناس ارشد حسابداری صنعتی و مدرس دوره های نرم افزارهای تحت وب
پالانویل ساتیش کومار
دکتر سیدحسین ساجد، استادیار جامعه المصطفی (ص) العالمیه، قم، ایران؛ رئیس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی جامعه المصطفی (ص) العالمیه، قم، ایران.
دکتر ابوالفضل ساجدی، استاد فلسفه دین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره قم
دکتر اکبر ساجدی، دانشیار معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر سیدفتح اله ساجدی، استاد گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
دکتر علی محمد ساجدی، دانشیار دانشکده الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز
پریسا سادات بهبهانی نیا، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
دکتر محبوبه سادات شریف، دانشیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.
سید احمد سادات نوری، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
سید حسین ساداتی، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر جواد ساده، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد سارایی، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
معین الدین سارکر
دکتر ناصرقلی سارلی، دانشیار دانشگاه خوارزمی
دکتر باقر ساروخانی، استاد دانشگاه تهران
دکتر علیرضا ساری، استاد، گروه زیست شناسی ، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دکتر بهروز ساری صراف، استاد دانشگاه تبریز
دکتر عادل ساریخانی، جامعه قم الحکومیه
دکتر محمدرضا ساریخانی، علوم و مهندسی خاک
دکتر فرزانه ساسان پور، عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه خوارزمی
فرخ ساسانی، استاد دانشگاه UBC کانادا
دکتر فرهاد ساسانی، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا
مهدی ساسانی، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
عبدالعزیز ساشادینا
احمد ساعتچی، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
دکتر محمود ساعتچی، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر اصغر ساعدسمیعی، دانشیار، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
بابک ساعدی، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر زهرا ساعدی، استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
دکتر علی ساعی، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدحسین ساعی، عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
دکتر حسین سالار آملی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علی سالارپوری، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
دکتر امیرحمزه سالارزایی، استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید علی اکبر سالاری، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عزیزالله سالاری، دانشگاه صداوسیما
محمدرضا سالاری فر، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر عزت اله سام آرام، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر علی اکبر سام خانیانی، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
دکتر سیامک سامانی، دانشیار گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
دکتر نوذر سامانی، استاد، دانشگاه شیراز
دکتر مرتضی سامتی، استاد دانشگاه اصفهان
شیب سانکار سانا
دکتر مصطفی ساوه درودی، عضو هیئت علمی دانشکده فارابی
دکتر سهیل سبحان اردکانی
دکتر بهروز سبحانی، Professor, Climatology, Mohaghegh Ardabili University
دکتر حسن سبحانی، استاد - دانشگاه تهران
دکتر سارا سبحانی، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
سیدعلیرضا سبحانی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
محمد تقی سبحانی، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
داوود سبحانی راد، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
دکتر محمدجواد سبحانی فر، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکتر مهدی سبحانی نژاد
دکتر محمد سبحانی یامچی، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
میثم سبزعلی زاده، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
فوزیه سبزیان، Educational Researcher, Ministry of Education, Tehran, Iran
دکتر وحید سبزیان پور، استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی
دکتر محمدحسن سبط، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر یدالله سبوحی، استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علیرضا سپاسخواه، استاد دانشگاه شیراز
دکتر حسین سپاسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحدکرج
دکتر سحر سپاسی، دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
دکتر مژگان سپاه منصور، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر مجتبی سپندی، Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر عادل سپهری، استاد گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر محمد سپهری، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر محمدمهدی سپهری، استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهران سپهری، دانشیار مدیریت و اقتصاد- دانشگاه صنعتی شریف
فیروزه سپهریان، دانشیار آموزش و پرورش و روانشناسی
دکتر رضا سپهوند، استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه لرستان
دکتر رضا ستاری، دانشیار
دکتر حسن ستاری ساربانقلی، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد ستاری فر، استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
علی ستاریان، دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس
دکتر مصطفی ستاک، دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمدحسین ستایش، استاد دانشگاه شیراز
دکتر صادق ستوان، دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی
مسعود ستوده، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
دکتر هاجر ستوده، استاد دانشگاه شیراز
دکتر رحمت ستوده قره باغ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر الهه ستوده نما، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا
سیدمحمد سجاد صدوق، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید کاظم سجادپور، دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه
دکتر حسن سجادزاده، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا- همدان
پروین سجادی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
حمیرا سجادی، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
سید عبدالکریم سجادی، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید مجتبی سجادی، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
دکتر سید مهدی سجادی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید نصرالله سجادی، استاد تمام دانشگاه تهران
سیدصمد سجادی
سیده اعظم سجادی
دکتر علی محمد سجادی، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران
دکتر میر مسعود سجادی، استاد، شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
دکتر سامی سجادی فر، Department of Chemistry, Payame Noor University, PO BOX ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ Tehran, Iran.
سید حسین سجادی فر، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
دکتر ناهید سجادیان، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر حمداله سجاسی قیداری، گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سکینه سجودی
دکتر فرزان سجودی، استاد دانشگاه هنر تهران
دکتر فریدون سحابی، دانشیار، دانشگاه تهران
دکتر محمدجمال سحرخیز، Shiraz University, Iran
دکتر محمدعلی سحری، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
نصراله سخاوتی، دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم
دکتر نعمت سخندان بشیر، دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
دکتر جلال سخنور، Professor, Department of English Language , Shahid Beheshti University , Tehran, Iran
عباس سر افرازی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مشهد
دکتر حسن سرائی، استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمد حسین سرائی، استاد تمام گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران
مهسا سرائی، کارشناس ارشد برق مخابرات
دکتر فرشته سراجی، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
دکتر فرهاد سراجی، استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر قدمعلی سرامی
دکتر پویا سرایی، هیات علمی(استادیار) تمام وقت گروه موسیقی دانشکده هنر تهران
دکتر علی اصغر سرچاهی، Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.
محمد سرچمی، دانشجوی دکتری حسابداری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد
دکتر خلیل الله سردارنیا، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
دکتر احمد سرداری، دانشیار
دکتر مجید سرسنگی، دانشیار، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
دکتر فرهنگ سرشکی، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علیرضا سرکار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حامد سرکرده
دکتر مهدی سرگلزایی، مرکز بهبود ژنتیک حیوانی، گروه علوم بیوزیستی حیوانی، دانشگاه گوئلف، اونتاریو، کانادا
دکتر نرگس سرلک
دکتر محمدرضا سرمدی، استاد- دانشگاه پیام نور استان تهران
دکتر فریدون سرمدیان، استاد، دانشگاه تهران
دکتر رحیم سرور، دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی
عباس سروش، دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتر محمدمهدی سروش، استادیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مجید سروی، دکتری تخصصی مهندسی راه و ترابری - دانشگاه موناش استرالیا
هری سری واستاوا، استاد گروه ریاضی و آمار دانشگاه ویکتوریا- کانادا
فرزانه سریر، استادیار دانشکده رفاه
دکتر محمود سریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سعید سعادت، عضو هییت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی
محمدمهدی سعادت پور، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن سعادت مصطفوی، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
سیدمصطفی سعادت مصطفوی
دکتر زهره سعادتمند، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
دکتر رضا سعادتی، هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مجتبی سعادتی، استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر مسعود سعادتی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
دکتر سیف الله سعدالدین، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه سمنان
دکتر حسین علی سعدی، استادیار، رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
دکتر اسماعیل سعدی پور، استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران
دکتر مهدی سعید سعیدی، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه نوادا، آمریکا
دکتر سعید سعیدا اردکانی، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد
دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی، دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
رضا سعیدی، استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.
دکتر شهرام سعیدی، هیات علمی دانشگاه کردستان
دکتر عباس سعیدی، عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عباس سعیدی، استاد ژنتیک گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی
علی سعیدی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
پروفسور محمدحسن سعیدی، Sharif University of Technology, Iran
دکتر محمدسعید سعیدی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مهناز سعیدی، Professor, Department of English Language, Islamic Azad University, Tabriz ,Iran
هادی سعیدی، استادیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، ایران
پروفسور بهمن سعیدی پور، استاد گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران
محمدحسین سعیدی راد
دکتر محمود سعیدی رضوانی، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر نوید سعیدی رضوانی
محمّدباقر سعیدی روشن، دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه
اسکندر سعیدی کیا، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تبریز
دکتر محمد سعیدی مهر، استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد سعیدی مهرآباد، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محمدرضا سعیدی هرسینی، سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی«سمت»
دکتر حمید سعیدیان، Department of Chemistry, Payame Noor University, PO BOX ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ Tehran, Iran
حمید سعیدیان، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران
دکتر علیرضا سفیانیان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر فاطمه سفید کن، استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
نصراله سفیدبخت، عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته علوم دامی دانشگاه شیراز
پروفسور خدیجه سفیری
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر رضا سکوتی نسیمی، استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
پروفسور علی سلاجقه، دانشیار دانشگاه تهران، رئیس سازمان محیط زیست
دکتر عیسی سلاجقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
دکتر مژده سلاجقه، دانشیار بخش علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان
آیدین سلام زاده
دکتر حبیب اله سلامی، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
نذیر احمد سلامی، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
محمود سلامی زواره، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر محمد سلاورزی زاده، عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام
دکتر خلیل سلطان القرایی، استاد بازنشسته، گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد مهدی سلطان دلال، استاد دانشگاه
دکتر حسین سلطان زاده، استاد عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محمدرضا سلطانپور، استادیار مهندسی برق و کنترل - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
دکتر احمد سلطانی، استادیار جمعیت هلال احمر ایران، تهران، ایران
دکتر افشین سلطانی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی گرگان
دکتر الیاس سلطانی، استادیار گروه زراعت دانشگاه تهران
دکتر بهزاد سلطانی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
دکتر جعفر سلطانی
دکتر حورا سلطانی، Professor in Maternal and Infant Health, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK
دکتر سعید سلطانی
دکتر سیدعلی اصغر سلطانی، دانشیار دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم
دکتر عباسعلی سلطانی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی سلطانی، استاد - دانشگاه شیراز
فرزانه سلطانی، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محمدرضا سلطانی، استاد- دانشگاه صنعتی شریف
نپتون سلطانی، استاد، گروه فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دکتر ندا سلطانی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
سیدکامران سلطانی عربشاهی، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر محمد سلطانی فر، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر حمید سلطانیان زاده، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
دکتر منصور سلطانیه، استاد، گروه مهندسی مواد و متالورژی،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر رضا سلم آبادی، استادیار ، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
دکتر محمد سلماسی زاده، دانشیار-دانشگاه تبریز
محمدجواد سلمان پور، دانشیار
دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیروس سلمانزاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر بهزاد سلمانی، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
داوود سلمانی
دکتر عباسعلی سلمانی، استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
ابراهیم سلمانی ندوشن، مدیر اجرایی و مربی بهداشت و درمان در بلایای طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر علی هاتف سلمانیان، National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran
محمود سلوکی، دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
دکتر رضا سلیمان حشمت، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر بهزاد سلیمانی، دانشیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا
دکتر حامد سلیمانی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده صنعتی و مهندسی مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
فرشاد سلیمانی، دکتری علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.
دکتر کریم سلیمانی، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمد سلیمانی، استاد دانشگاه علم و صنعت
دکتر مژگان سلیمانی، Assistant Professor of Teacher Education University
منصور سلیمانی، مسئول کارگروه فنی و مهندسی خانه نخبگان سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
منصوره سلیمانی، استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
موسی سلیمانی، مدیر اجرایی و دانشیار حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دکتر نادر سلیمانی، دانشیار، گروه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
دکتر عسکری سلیمانی امیری، استاد فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره قم
غلامرضا سلیمانی امیری، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
فاطمه سلیمانی دره باغی، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر سیامک سلیمانی شیشوان
محمد سلیمانی مهرنجانی، دانشیار، دانشگاه خوارزمی تهران
جواد سلیمی، استاد
دکتر حسین سلیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید حسین سلیمی، استاد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
دکتر صادق سلیمی، دانشیار ، گروه حقوق بین الملل کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر عبدالله سلیمی، Professor, Kurdistan University
دکتر علی سلیمی، استاد، دانشگاه رازی
محمد سلیمی، پژوهشگر
محمود سلیمی، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
مونا سلیمی، ستادیار شیمی دارویی فیزیولوژی و فارماکولوژی وزارت، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
دکتر مصطفی سلیمی فر، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمیدرضا سلیمی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
دکتر حسین سماواتیان، دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان
دکتر سیدعبدالوهاب سماوی، دانشیار دانشگاه هرمزگان
دکتر سید مهدی سمایی، دانشیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
دکتر مهدی سمتی، استاد گروه ارتباطات، دانشگاه ایلینویز، امریکا
دکتر محمدرضا سمرقندی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران
دکتر داریوش سمنانی، استاد - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی سمنانی رهبر، دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
حبیب الله سمیع زاده لاهیجی، دانشیار، دانشگاه گیلان
امیر سمیعی، MD, PhD, Professor of Neurosurgery, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Vice President & Deputy Medical Director, INI-Hannover, Germany. Head, Intraoperative Mapping and Visualization of the Human Brain, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany
دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشکده مطالعات جهان
دکتر محمد سمیعی، دانشیار - اندودانتیکس - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - ایران
دکتر علی سنایی، دانشیار گروه آموزشی الهیات، دانشگاه سمنان
دکتر محمدابراهیم سنجقی، استاد دانشگاه مالک اشتر
نیما سندگل، دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، ایران
اسماعیل سنگاری، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
دکتر سعید سهراب پور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف
دکتر شبنم سهراب نژاد، گروه شیمی دانشکده علوم
سارا سهرابوندی، دانشیار
دکتر بابک سهرابی، Prof., Department of IT Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
دکتر فرامرز سهرابی، استاد هیات علمی گروه روانشناسی بالینی و عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مهدی سهرابی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر یوسف سهرابی، عضو هیات علمی و دانشیار زراعت، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
ساناز سهرابی زاده، استادیار گروه بهداشت و درمان در حوادث و حوادث، دانشکده بهداشت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
دکتر مهین سهرابی نصیرآبادی، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء تهران
علیرضا سهیلی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فرامرز سهیلی، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور
دکتر کیومرث سهیلی، استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی
دکتر بیتا سودائی، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
محمدرضا سوداگر، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
دکتر منصور سودانی، استاد مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر حسن سودمند افشار، استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان کاربردی و مطالعات بین فرهنگی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدحسین سورگی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر روح الله سوری، استادیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی
شروین سوری، مسئول کارگروه فناوری اطلاعات
دکتر علی سوری، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دکتر حسین سوزنچی، استاد دانشکده فرهنگ، علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
دکتر محمدمهدی سوهانی، دانشیار بیوتکنولوژی دانشگاه گیلان
دکتر حمید سیادت، استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب
دکتر سید داور سیادت، استاد، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران.
دکتر سیدعلی سیادت، استاد علوم تربیتی - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان- ایران
سیده صفیه سیادت
عطااله سیادت، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز
دکتر حبیب الله سیاری، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه دفاع ملی
دکتر معرفت سیاهکوهیان، University of Mohaghegh Ardabili
محمدرضا سیاوشی، دانشیار گروه انگل شناسی انستیتو پاستور
دکتر علی سیبویه، Executive Manager of Systems Thinking in Practice Research Group, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.
سید محمد رضا سید احمدیان، استادیار ، معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا
سیدرضا سید جوادین، استاد دانشگاه تهران
دکتر سید محمد سید حسینی، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر رئوف سید شریفی، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
سید محمود سید صادقی، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد بوشهر
دکتر میرحسن سید عامری، استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه
دکتر نعیمه سید فتحی، Professor of Nursing, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مرجان سید مظهری
میرمهدی سیداصفهانی، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر کاظم سیدامامی، استاد، دانشگاه تهران
دکتر کاووس سیدامامی، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر نادر سیدامیری، دانشیار گروه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
دکتر سیدرضا سیدجوادین، استاد تمام، گروه مدیریت منابع، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دکتر میرعبدالله سیدسجادی، گروه شیمی دانشکده علوم
دکتر سیدصادق سیدلو، گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
دکتر سیدحسین سیدموسوی، دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه فردوسی
سیدعلی سیدموسوی، استادیار فقه و حقوق جامعه المصطفی العالمیه
دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر میرعلی سیدنقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سیدمحمدرضا سیدنورانی، Professor, Economics Department, Allameh Tabataba'i University
دکتر سید حسین سیدی، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مرجان سیدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران. گروه جانور شناسی
سید حسام سیدین، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
میکائیل سیرا
دکتر علیرضا سیروس مهر، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
دکتر الله مراد سیف، دانشیار اقتصاد دانشگاه امام حسین (ع)
اله مراد سیف، دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکتر سوسن سیف، استاد دانشگاه الزهرا (س)
دکتر سیدمسعود سیف، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر عبدالرضا سیف، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
علی اکبر سیف، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
محمدسعید سیف، دانشگاه صنعتی شریف
سید قدرت اله سیف السادات
ناصر سیف الهی، دکتری علوم اقتصادی، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
دکتر مهدی سیف برقی، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا
مریم سیف نراقی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا سیفی
دکتر محسن سیفی، دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
محمد سیفی، استادیار، دانشگاه اراک
دکتر رضا سیمبر، استاد، گروه روابط بین الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران
پروفسور عبدالرضا سیمچی، استاد،دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حسنعلی سینایی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران آهواز
اس.پی سینگ، استاد دانشگاه آی آی تی رورکی هند
رام چاندر سیهاگ، گروه جانورشناسی و آبزی پروری ، دانشکده علوم پایه و علوم انسانی، هیسار هند
پریسا شاد قزوینی
دکتر شهرام شادرخ سیکاری، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
بهنام شادروان، استادیار مهندسی ساخت و ساز، دانشکده معماری و مهندسی، دانشگاه فلوریدا A & M، USA
مهدیه شادمانی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
دکتر محسن شادمهری، دانشیار- دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
دکتر سیدرضا شادی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
دکتر محمود شارع پور
دکتر محسن شاطریان، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان
دکتر رضا شافعی، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
دکتر محمدکاظم شاکر، استاد دانشگاه قم
دکتر محمدکاظم شاکر، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر آزاده شاکری، استادیار، دانشگاه تهران، ایران
دکتر ابوالحسن شاکری، استاد دانشگاه مازندران
حمید شاکری، دکتری حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
دکتر عباس شاکری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
مجتبی شاکری، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران
دکتر محمدتقی شاکری، استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمود شاکری، استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر روح اله شاکری زواردهی، دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
قدرت اله شاکری نژاد، دانشیار، مدیر کل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی
دکتر امیر شاکریان، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
حمیدرضا شاکرین، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
منیر شالبافان، مسئول کار گروه شیمی و مواد سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
دکتر وحید شالچی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
تقی شامخی، استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
دکتر باقر شاملو، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا شاملو علی آبادی، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر عباسعلی شاملی، دانشیار علوم تربیتی جامعه المصطفی - العالمیه
نصراله شاملی، دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر مهدی شامی زنجانی، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دکتر جعفر شانظری، دانشیار گروه فلسه و کلام دانشگاه اصفهان
پروفسور ابوالفضل شاه آبادی، استاد دانشگاه الزهرا
دکتر اسدالله شاه بهرامی، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
دکتر الهه شاه پسند، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد
دکتر پروانه شاه حسینی، دانشیار پژوهشکده نحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان "سمت"
محمد حسن شاه حسینی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
دکتر محمدعلی شاه حسینی، دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سید جمال الدین شاه طاهری، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدمحسن شاه مردان، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اکبر شاه نجات بوشهری، استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر علی شاه نظری، استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اشرف سادات شاه ولایتی، دانشیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
عادل شاه ولی زاده
دکتر امیررضا شاهانی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر آزاده شاهچراغی، دانشیار گروه معماری، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محمد شاهدی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمدرضا شاهرودی، دانشیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران
دکتر غضنفر شاهقلیان، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر بهزاد شاهمرادی، استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.
دکتر بهزاد شاهنده، استاد، دانشکده مطالعات ملل اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب
دکتر نوری السادات شاهنگیان، استادیارگروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا
دکتر ناصر شاهنوشی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
دکتر شهریار شاهی، دانشیار - اندودانتیکس - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - ایران
مهربان شاهی، استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
دکتر آرش شاهین، استادتمام گروه مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
دکتر شهناز شاهین، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تهران
دکتر تهمینه شاوردی، دانشیار گروه جامعه شناسی، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
پرویز شایان، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دکتر حمید شایان، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سیاوش شایان، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس (دانشیار)
دکتر اکبر شایان سرشت، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
دکتر محمد شایان نژاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مهناز شایسته فر، دانشیار رشته هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر شایسته نژاد، دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
شهربانو شایق
دکتر جلال شایگان، استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
دکتر فریبا شایگان، استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین
دکتر محمدجواد شایگان فرد، دانشیار گروه کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر محمدرضا شب گرد، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
دکتر محمد شبانی، دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
دکتر محمود شبستانی، Associate Professor of Cardiology, Mashhad, Iran
دکتر سعید شبستری، استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
پروفسور سید محمد شبیری، استاد گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور
فاطمه شبیری، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
شعبان شتابی جویباری، دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران
دکتر شعبان شتایی، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مرتضی شجاری، استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز
دکتر جلیل شجاع، استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
محمدرضا شجاع، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر صدرالدین شجاع الدین، دانشیار دانشگاه خوارزمی
دکتر سید عباس شجاع الساداتی، دانشگاه تربیت مدرس
سیاوش شجاع پوریان، استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسن شجاعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر خوشنام شجاعی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد
عبدالناصر شجاعی، دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
دکتر معصومه شجاعی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)
فاطمه شجاعی باغینی، دانشیار دانشگاه تهران
مالک شجاعی جشوقانی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر داوود شجاعی زاده، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی رضا شجاعی زند، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی شجاعی فرد، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
دکتر غلامعلی شرزه ای، دانشیار دانشگاه تهران
دکتر محمد شرعیات، استاد، گروه خودرو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی
دکتر سید حسین شرف الدین، استادیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
دکتر مهدی شرفا، گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران
حجت اله شرفی، استادیار دانشگاه باهنر کرمان
سیامک شرفی، استاد دانشگاه
محمدرضا شرفی جم، دانشیار
دکتر محمدتقی شروانی تبار، استاد دانشگاه تبریز
فرشاد شریعت، استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد شریعت زاده جنیدی، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
حسین شریعتمداری، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا شریعتمداری، دانشیار، گروه شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.
فرید شریعتمداری، استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
نادر شریعتمداری، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر احمد شریعتی، Associate Professor, Petroleum University of Technology
صدرالدین شریعتی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمد شریعتی، استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
پروفسور محمود شریعتی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی شریعتی، استادیار دانشگاه تکنولوژی، مالزی
پروفسور مجتبی شریعتی نیاسر، پروفسور دانشگاه تهران، مسئول کمیته نانوفناوری
دکتر حبیب شریف، استاد دانشگاه شیراز
شایان شریف، استاد، دانشکده دامپزشکی انتاریو، دانشگاه گوئلف، انتاریو، کانادا
دکتر فرخنده شریف، Professor of Nursing, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
محمدرضا شریف، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
عنایت الله شریف پور، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمدحسین شریف زادگان، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای
دکتر بهمن شریف زاده، University of Guilan
دکتر فتاح شریف زاده، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
فرزاد شریف زاده، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دکتر محمدجواد شریف زاده، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق
مصطفی شریف زاده، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر هادی شریف مقدم، استاد، دانشگاه پیام نور، ایران.
دکتر حسین شریفان، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آب
دکتر جواد شریفی، دانشگاه صنعتی قم
دکتر حمیدرضا شریفی، دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دکتر علی شریفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
عنایت اله شریفی، دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا شریفی، هیأت علمی دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
دکتر گیو شریفی، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن شریفی، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی شریفی، استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر نوریه شریفی، استاد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
عباس شریفی تهرانی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته گیاه پزشکی دانشگاه تهران
دکتر پرویز شریفی درآمدی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا شریفی راد، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مسعود شریفی راد، دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر فاطمه شریفی زارچی، استادیار
دکتر حسین شریفی طرازکوهی، استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر فریده شریفی فر، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر محمد شریفی کیا، گروه سنجش از دور وGIS، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر آزاده شریفی مقدم، دانشیار ، دانشگاه کرمان
دکتر رسول شریفی نجف آبادی، استادیار
دکتر محمدحسین شریفی نیا، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
افسانه شریفیان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرزاد شریفیان، استاد، دانشگاه موناش ، استرالیا
مهد شریق، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه AMU Aligarh هند
دکتر ابراهیم شعاریان ستاری، استاد، گروه حقوق تجارت بین الملل دانشگاه تبریز
دکتر ضیاءالدین شعاعی، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد شعبانپور، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مریم شعبانزاده، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر حسین شعبانعلی فمی، استاد دانشگاه تهران گروه ترویج و توسعه روستایی
دکتر علی رضا شعبانلو، دانشیار زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر احمد شعبانی، استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان
دکتر احمد شعبانی، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
سعید شعبانی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر غلامرضا شعبانی بهار، استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر رضا شعبانی صمغ آبادی، استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
فریدون شعبانی نیا، استاد دانشگاه شیراز
دکتر بختیار شعبانی ورکی، استاد گروه آموزش علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمیدرضا شعیری، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدرضا شعیری
پروفسور سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
دکتر محمود شفاعی بجستان، استاد، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر یوسف شفاهی، Sharif University of Technology
بهروز شفقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سیروس شفقی، استاد جغرافیا شهری دانشگاه اصفهان (بازنشسته)
دکتر عبدالله شفیع آبادی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
دکتر محمدبهشاد شفیعی، استاد پژوهشکده انرژی دانشگاه شریف
دکتر محمود شفیعی، دانشگاه کرنفیلد
میلاد شفیعی، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
دکتر نوذر شفیعی، دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر مهرنوش شفیعی سرارودی، دانشیار دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان
مهدی شقاقی
دکتر ویدا شقاقی، استاد تمام گروه زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
احمدرضا شکارچی زاده، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نجف آباد، اصفهان، ایران
روشنعلی شکاری، دانشیار دانشگاه تهران
محمد شکاری، استادیار
دکتر سهیلا شکرالله زاده، Iranian Research Organization for Science and Technology
سعید شکرالهی، استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شهریار شکرپور، استادیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر احمدرضا شکرچی زاده، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و نامه ها، دانشگاه آباد نجف، اصفهان، ایران
دکتر یونس شکرخواه، استادیار، دانشگاه تهران
دکتر شهرام شکرفروش، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
دکتر حسین شکرکن، استاد تمام و استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر شادمان شکروی، دانشیار، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان
دکتر بابک شکری، هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی شکری، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
پروفسور محمود مهرداد شکریه، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن شکل آبادی
دکتر علی شکور، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
دکتر عبدالحسین شکورنیا، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهرداد شکوه صارمی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی شکوه فر، Professor of Materials Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran
حسین شکوهمند، دکترا، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
دکتر حسین شکوهی، Deakin University, Australia
رضا شکوهی، دانشیار، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
طاهره شکوهی، استاد قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر علیرضا شکوهی، استاد
پگاه شکیب، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
دکتر حمزه شکیب، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
علی محمد شکیب، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوزی کشاورزی
محمود شکیب انصاری، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران
دکتر محمدرضا شکیبا، استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز
مهرداد شکیبا، استادیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی یزد
محمدرضا شکیبایی، دانشیار
دکتر کریم شلش نژاد، دانشیار دانشگاه تبریز
دکتر علی شماعی، دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی
دکتر احمد شمس، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
جمال شمس، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دکتر عبدالله شمس، استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر غلامرضا شمس، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
فریدون شمس، استاد دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
دکتر کیقباد شمس، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مجید شمس، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
دکتر محمدجواد شمس، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی قزوین
دکتر محمود شمس، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
حسین شمس آبادی، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم سبزوار- ایران
دکتر محمد شمس اسفندآبادی، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دکتر علی شمس الدینی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
دکتر محمدباقر شمس الهی، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مسعود شمس بخش، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهرنوش شمس فرد، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی شمس ناتری
دکتر علی شمسا، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فرشید شمسایی، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
فریماه شمسی، مربی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
دکتر مصطفی شمسی، Department of Applied Mathematics, Amirkabir University of Technology,
دکتر مرتضی شمعانیان اصفهانی، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر فرنوش شمیلی، استادیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
علیرضا شهاب جنانلو، دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران و دانشگاه امام صادق (ع)
محمود شهابی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی شهابی
دکتر هیمن شهابی، دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
فرزاد شهابیان مقدم، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد شهبا، استاد گروه سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر.
دکتر لیلا شهباز، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
دلاور شهباززاده، استادیار، انستیتو پاستور ایران ، ایران
دکتر اسماعیل شهبازی، استاد دانشگاه شهید بهشتی
عباس شهبازی، استاد انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر کیومرث شهبازی، استاد دانشگاه ارومیه
محمد شهبازی، استاد دانشگاه دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه ایالتی جکسون، می سی سی پی
دکتر مریم شهبازی، دانشیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کرج
دکتر مهدی شهبازی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر یاسر شهبازی، دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
جواد شهبازی کرمی، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
دکتر مرتضی شهبازی نیا، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نوح شهرآیین، دانشیار، بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
دکتر سید مصطفی شهرآیینی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز
ایرج شهرامیان، استادیار اطفال، دانشگاه علوم پزشکی زابل
دکتر حمید شهرستانی، استاد دانشگاه اوهایو
عزیز شهرکی واحد، مربی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
دکتر کوروش شهریار، استاد دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علی شهریاری، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه اهواز
دکتر علیرضا شهریاری، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد شهریاری، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
دکتر فرج اله شهریاری احمدی، استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
دکتر فاطمه شهشهانی، Associate Professor Physics Department Alzahra University Tehran, Iran
دکتر ناصر شهلائی، استاد دانشگاه
دکتر منیجه شهنی ئیلاقی، استاد دانشگاه شهید چمران
دکتر سیامک شهیدی، استاد فیزیولوژی- مدیر گروه فیزیولوژی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمان همدان
دکتر شهریار شهیدی، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر فخری شهیدی، Department of Food Science Industry, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.
دکتر فرشته شهیدی
دکتر محمدنبی شهیکی تاش، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر حسین شوکتی، استاد دانشگاه ارومیه
محمد حسین شوهانی، دکتری مدیریت ورزشی، رفتار سازمانی در ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ایران
لی شی
رضا شیاری، دانشیار روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمد تقی شیبانی، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دکتر مهدی شیبانی، استاد بازنشسته گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
داوود شیخ، عضو هئیت علمی دانشگاه
دکتر محمود شیخ، استاد دانشگاه تهران
دکتر فرید شیخ الاسلام، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
اسعد شیخ الاسلامی، استاد دانشگاه تهران
دکتر علی شیخ الاسلامی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علیرضا شیخ الاسلامی، استاددانشگاه
دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی، دانشیار دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
دکتر سعید شیخ زاده، استاد - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر قنبرعلی شیخ زاده نوش آبادی، استاد دانشکده:دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات دانشگاه کاشان
دکتر عباس شیخ طاهری، استادیار مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهندس امین شیخ نجدی، کارشناسی ارشد الکترونیک
دکتر محمدامیر شیخ نوری، استاد تاریخ دانشگاه الزهرا
محمد حسن شیخا، استاد ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
حجت شیخی، استادیار دانشگاه ایلام
دکتر محمد شیخی، دانشیار گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
محمدتقی شیخی، استاد بازنشسته دانشگاه الزهرا
دکتر حسن شیخیانی
دکتر محمدرضا شیدایی، استاد دانشگاه ارومیه
علی اصغر شیرازی
فائقه شیرازی، پروفسورلباس و منسوجات، دانشگاه تگزاس، آمریکا
دکتر شیرین شیرازیان، استادیار گروه حقوق بین الملل محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات تهران
دکتر حسین شیرافکن، استادیار، جامعه المصطفی (ص) العالمیه، قم، ایران.
دکتر غلامعباس شیرالی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
دکتر ابراهیم شیرانی، استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر امیرحسین شیرانی راد، استاد و عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر ناصر شیربگی، استاد دانشگاه کردستان
دکتر محمدعلی شیرخانی، استاد، دانشگاه تهران
دکتر روانبخش شیردم
دکتر هدایت الله شیرزاد، Professor of Medical Immunology, Department of Immunology, School of Medicine, Cellular and Molecular Research Center, Basic Health Sciences Institute, Shahrekord University of Medical Sciences, Iran
مهدی شیرزاد سیبنی، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
رضا شیرزادی، دکتری مدیریت راهبردی ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران
محسن شیرعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر حسین شیروانی، گروه تربیت بدنی دانشگاه بقیه الله
علی شیروانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر علیرضا شیروانی، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان.
مسعود شیروانی، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، جراح مغز و اعصاب متخصص در ستون فقرات و دیسک ، بیمارستان میلاد ، تهران، ایران
دکتر مهران شیروانی، دانشیار علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر علی شیروانی هرندی، دانشیار، گروه فلسفه و کلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
دکتر مرتضی شیرودی
دکتر عبدالحسین شیروی، استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
طهمورث شیری، دانشیار گروه جامعه شناسی واحد علوم و تحقیقات
دکتر قهرمان شیری
دکتر اسماعیل شیعه، استاد دانشگاه علم و صنعت
دکتر محمود شیوازاد، استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین صابری، استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا صابری، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
روح اله صابری، استادیار - دانشگاه ولیعصر رفسنجان
دکتر رستم صابری فر، دانشیار - دانشگاه پیام نور
دکتر ملیحه صابری نجف آبادی، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
رضا صابونچی، مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
دکتر منصور صاحب الزمانی، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر نوید صاحب جم نیا، استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت مازندران، ساری، ایران
دکتر محمودرضا صاحبی، دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مجید صادق آذر، استاد مهندسی عمران- دانشگاه تهران
دکتر محمد صادق بزاز، استاد، گروه حسابداری، دانشگاه اوکلند، اوکلند، نیوزیلند
رمضانعلی صادق زاده، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فاطمه صادق زاده قمصری، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
حمیدرضا صادق محمدی، دانشیار جهاد دانشگاهی
محمد صادقپور عباسی، استادیار گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر بهرام صادقپور گیلده، Department of Statistics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
دکتر امیر صادقی، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
دکتر ایلدار صادقی، دانشگاه صنعتی سهند
دکتر حیدر صادقی، استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر رسول صادقی، دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
دکتر سید حمیدرضا صادقی، استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید کمال صادقی، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
دکتر علیرضا صادقی، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر کریم صادقی، Department of English, Urmia University, Urmia, Iran
کیوان صادقی، استاد- دانشگاه تهران
دکتر محسن صادقی، دانشیار دانشگاه تهران
محمد صادقی، تحلیلگر بانک ریسک، مدرس MBA، بارسلونا، اسپانیا
دکتر محمدهادی صادقی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
دکتر محمود صادقی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مرتضی صادقی، استاد دانشگاه تبریز
مسعود صادقی
دکتر مقصودعلی صادقی، دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
هادی صادقی، دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث قم
دکتر وحید صادقی، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
پروفسور سعید صادقی بروجردی، استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان
دکتر حمیدرضا صادقی پور، دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان
علی صادقی حسن آبادی، استاد، گروه جامعه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
ابراهیم صادقی دمنه، دانشیار گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
سلمان صادقی زاده، دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران
دکتر مجید صادقی زاده، گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی صادقی شاهدانی، Professor, Dean of the Faculty of Economics, Imam Sadegh University
دکتر رضا صادقی شهپر
محمود صادقی علوی، دکتری تاریخ اسلام، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کاشان، ایران
دکتر سهیلا صادقی فسائی، استاد دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران
دکتر منصور صادقی مال امیری، استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر علیرضا صادقی ماهونک، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر محمدحسن صادقی مقدم، استاد حقوق جزا دانشگاه تهران
دکتر حسین صادقی نامقی، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسن صادقی نایینی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
دکتر رقیه صادقی نیری، استاد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر بابک صادقیان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سعید صادقیان، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
سید یعقوب صادقیان مطهر، استاد بازنشسته موسسه تحقیقات چغندر قند
دکتر حمیدرضا صارمی، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
سهیلا صارمی، استادیار - واحد تهران مرکز
محمد صارمی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی
فرامرز صافی اصفهانی
حسین صافی زاده، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر علی صالح آبادی، استادیار دانشگاه امام صادق (ع)
فیروز صالح پور، استاد و مدیر جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان امام رضا ، تبریز. استاد و رئیس گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
دکتر بهرام صالح صدق پور، دانشیار علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نرگس صالح نیا، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر پیمان صالحی، استاد، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جواد صالحی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
دکتر جواد صالحی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
حسن صالحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر حسن صالحی، استاد دانشگاه شیراز گروه باغبانی
سودابه صالحی، دانشیار دانشگاه هنر تهران - ایران
سید عباس صالحی، استادیارپژوهشگاه فرهنگ وعلوم اسلامی
دکتر صادق صالحی
عبدالرضا صالحی، دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
دکتر علی صالحی، دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
علی صالحی
دکتر علی اکبر صالحی، استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر کورش صالحی
دکتر کیوان صالحی، دانشیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران
دکتر محمد صالحی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
دکتر مهدی صالحی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهدی صالحی، استاد،دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر هادی صالحی، دپارتمان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
امین صالحی ابرقویی، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلی نویز در اوربانا
مژگان صالحی پور، هیئت علمی گروه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، رفتار و رشد حرکتی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
دکتر جمشید صالحی صدقیانی، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
پروفسور ابراهیم صالحی عمران، استاد، برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
حسن صالحی فتح آبادی، استاد
جواد صالحی فدردی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علیرضا صالحی نژاد، پژوهشگر مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی، دانشگاه تهران
علی صالحی نسب، کارشناس مکانیک
دکتر مجید صامتی، استاد دانشگاه اصفهان
دکتر مریم صانع پور، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی
دکتر مجتبی صانعی، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
دکتر منوچهر صانعی دره بیدی، استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
عبدالرضا صباحی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علی اصغر صباغ الوانی، دانشیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سید حسین صباغ پور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
سعید رضا صباغ یزدی، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر زهرا صباغیان، استاد بازنشسته گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مسعود صبایی
دکتر ناصر صبحی قراملکی
دکتر محمود صبوحی صابونی، دانشیار
دکتر محمدرضا صبور، دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر عذرا صبورا، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه فیزیولوژی گیاهی
دکتر نوشین صبوراسماعیلی، استادیار و عضو هیات علمی موسسه اموزش عالی کاویان
دکتر حسین صبوری، دانشیار دانشگاه گنبد کاووس
دکتر حسین صبوری، Associate Professor, University of Tabriz
دکتر علیرضا صبوری، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
نرجس بانو صبوری، Roodsar Branch, Payame Noor University, Tehran, Iran
دکتر سعید صحت، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
کمال صحرائی اردکانی، استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد
دکتر راشد صحرائیان، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
دکتر محمدعلی صحرائیان، Multiple Sclerosis Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دکتر احد صحراگرد، استاد، گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
دکتر رحمان صحراگرد، Professor of Shiraz University
دکتر رضامراد صحرایی، گروه زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر بهمن صحنه، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان
سجاد صداقت، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر عبدالله صداقت کردار، عضو انجمن هواشناسی ایران
دکتر سیدکاظم صدر، استاد
دکتر جمشید صدر کریمی، دانشیار مهندسی عمران عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
دکتر رامپور صدر نبوی، استاد گروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران
دکتر سید خطیب الاسلام صدر نژاد، استاد دانشگاه صنعتی شریف
پروفسور سید علی اشرف صدرالدینی، استاد
رجبعلی صدرخانلو، استاد دانشگاه ارومیه
سید مجتبی صدرعاملی، استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر سیدمجید صدرمجلس، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز
دکتر میر ستار صدرموسوی، استاد دانشگاه تبریز
سید امیرالدین صدرنژاد، عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مینا صدری، عضو هیئت علمی دانشکده های هنری دانشگاه تهران
دکتر اسماعیل صدری دمیرچی، دانشگاه محقق اردبیلی
بیژن صدری زاده، استاد، آکادمی علوم پزشکی ایران ، ایران
دکتر حامد صدقی، استاد دانشگاه خوارزمی
شهرام صدقی، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر ناصر صدقی، دانشیار گروه تاریخ دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز
دکتر سید حسن صدوق، استاد رشته ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی.
پروفسور سیدعلی صدوق ونینی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر هادی صدوقی یزدی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی زاده، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
ایرج صدیقی، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی همدان
ژیلا صدیقی، استاد پژوهش، جهاد دانشگاهی
سعید صدیقی، دکتری مدیریت و تجارت بین الملل، Lord Ashcroft Business School, کمبریج، انگلستان.
دکتر فیروز صدیقی، استاد دانشگاه شیراز-ایران
پروفسور فیروز صدیقی
پروفسور مجتبی صدیقی، دانشکده مهندسی مکانیک
عبدالحسین صراف زاده، استاد دانشگاه یونیتک نیوزیلند
دکتر محمدحسین صراف زاده، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
دکتر مظفر صرافی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای
سیف اله صرامی، دانشیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.
دکتر محمدرضا صرفی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید صفا، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دکتر سیدحسین صفائی، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر رضا صفابخش، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر احمد صفار مقدم، استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر محمود صفارزاده، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مجید صفاری نیا، استاد دانشگاه پیام نور
میکائیل صفایی
دکتر مسعود صفایی پور، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی، هیئت علمی دانشگاه مازندران
دکتر مسعود صفایی مقدم، استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر منصور صفت گل، استاد، دانشگاه تهران
صبا صفدر، استاد، دانشگاه گوئلف کانادا
دکتر رضا صفدری، دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدارک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مریم صفدری شاهرودی، مسئول کارگروه مهندسی کشاورزی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
دکتر جهانگیر صفری، استاد گروه ادبیات داستانی دانشگاه شهرکرد
دکتر حسین صفری، استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
مجید صفری، دانشیار، گروه علوم صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
دکتر نعمت الله صفری، استاد، گروه تاریخ اسلام، جامعه المصطفی العالمیه، قم
دکتر یحیی صفری، استاد گروه برنامه ریزی آموزشی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر علی اکبر صفری سنجانی، استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد صفریان، گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، جمهوری اسلامی ایران
دکتر محمدمهدی صفورائی پاریزی، دانشیار گروه روان شناسی، جامعه المصطفی العالمیه
دکتر حمیدرضا صفوی، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مصطفی صفوی، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سید یحیی صفوی، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران
دکتر کوروش صفوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
میرسعید صفی زاده، دانشیار، دانشگاه علم و صنعت، ایران
دکتر جواد صفی نژاد، استادیار دانشگاه تهران
دکتر مهدی صفیان، استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.
دکتر محمد صلاح شتیوی، استاد، گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه Mansoura University، مصر
دکتر مازیار صلاحی، استاد دانشگاه گیلان
دکتر سهیلا صلاحی مقدم، دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، دانشگاه الزهرا
عرفان صلاحی نژاد، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد
دکتر مهوش صلصالی، Professor of Nursing, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دکتر مسعود صلواتی نیاسری، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی معدنی دانشگاه کاشان
دکتر سیاوش صلواتیان، دانشیار گروه مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما
دکتر رسول صمدزاده، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دکتر پروین صمدی، دانشیار دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دکتر سوسن صمدی، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
شهرام صمدی، استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عباس صمدی، استاد - دانشگاه ارومیه
عباس صمدی، دانشیار گروه بیوشیمی کالج استئوپاتی دانشگاه علوم بهداشتی استیل آمریکا
پروفسور علی حسین صمدی، هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر معصومه صمدی
محمد صمدیان، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان لقمان حکیم ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
سید محمدرضا صمصام شریعت
دکتر میترا صمیعی، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
دکتر رضا صمیم، دانشیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
دکتر عبدالرضا صمیمی، University of Sistan & Baluchestan
هرمز صناعی نصب، گروه آموزش بهداشت. دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دکتر مجید صنایع پسند، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر علی صنایعی، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
دکتر محسن صنیعی، دانشیار گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر امید صوابی، دانشیار پروتزهای دندانی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ایران
مهرداد صولتی، استادیار گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
اکبر صیاد کوه، دانشیار دانشگاه شیراز
دکتر احمدرضا صیادی، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
حسن صیامیان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر سید اسکندر صیدایی، دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر صادق صیدبیگی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و عضو بنیاد ملی نخبگان
دکتر محمدحسن صیف، دانشیار، دانشگاه پیام نور
دکتر احمد ضابطی جهرمی، دانشیار دانشکده صدا و سیما
ایرج ضاربان، استاد مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
حسین ضربی هلق
دکتر حمید ضرغام بروجنی، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دکتر اسماعیل ضرغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی تهران
دکتر مهدی ضرغامی، استاد دانشگاه تبریز
دکتر محمدجواد ضمیری، گروه علوم دامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمدرضا ضمیری، استادیار دانشگاه پیام نور
مسعود ضیاء بشر حق، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر حسن ضیاء توانا، استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمدحسن ضیاء توانا، دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه: شهید بهشتی
سعیده ضیائی، استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر معصومه ضیائی، گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر رضا ضیائی موید، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
دکتر ثریا ضیایی، استادیار،کتابداری و اطلاع رسانی
دکتر محمدصادق ضیایی، استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دکتر سعید ضیایی راد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر پرویز ضیاییان، دانشیار-دانشگاه خوارزمی تهران
دکتر بیژن طائری، دانشگاه صنعتی اصفهان
حامدرضا طارقیان، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
حسن طارمی راد، دانشیار دانشنامه جهان اسلام
دکتر ناصر طالب بیدختی، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شیراز
دکتر فریده طالب پور، دانشیار گروه طراحی پارچه و لباس، دانشگاه الزهرا ، ایران
دکتر محمد طالب پور، Sina Hospital, Tehran University of Medial Sciences, Tehran, Iran
دکتر مهدی طالب پور، استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر عبدالمجید طالب تاش، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج، رئیس پژوهشکده قرآن و عترت
دکتر سید حمید طالب زاده، استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران
عباس طالب زاده شوشتری، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
قدرت اله طالب نیا، دانشیار دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
دکتر محمدرضا طالبان، دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
دکتر ابوتراب طالبی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر علی طالبی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
محمد طالبی، استادیار دانشگاه امام صادق (ع)
محمدرضا طالبی نژاد، دانشگاه اصفهان
دکتر خلیل طالبی جهرمی، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر یحیی طالبیان، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد طالبیان اردستانی، استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر سید محمد طالشی، دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
پروفسور مصطفی طالشی، مرتبه علمی استاد دانشگاه
دکتر غلامرضا طالقانی، استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
دکتر فریبا طالقانی، Professor of Nursing, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
دکتر محمد طالقانی، دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت
دکتر منصوره طاهباز، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید عباس طاهر، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
محمدعلی طاهر، دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد طاهر شمسی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حمید طاهر نشاط دوست، استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان
دکتر علی باقر طاهرنیا، استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، ایران
دکتر اسحاق طاهری، استاد، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم، ایران.
دکتر حبیب اله طاهری، دانشیار گروه الهیات دانشگاه تهران
حسن طاهری، دانشجوی نمونه کشور در سال ۱۴۰۱، کارشناسی اشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
دکتر حمیدرضا طاهری، استاد رفتار حرکتی، گروه آموزشی رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید صدرالدین طاهری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سیدمهدی طاهری، استادیار
دکتر علیرضا طاهری، استاد، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر قدرت اله طاهری، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محسن طاهری، استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محسن طاهری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
دکتر مرتضی طاهری، دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
فتح اله طاهری بهروز، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مژگان طاهری تفتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر احسان طاهری نساج، استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
علی طاهریان، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
سید یعقوب طاهریان مطهر، استاد بازنشسته، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
دکتر تقی طاوسی، استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
جعفر طاوسی
دکتر محمود طاووسی، دانشیار پژوهش،گروه پژوهشی ارتقای سلامت
دکتر محمود طاووسی، استاد دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
سیامک طایفه، استادیار حسابداری-گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
دکتر شیرزاد طایفی، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سیدرضا طبائی عقدائی، دانشیار گروه تحقیقات زیست فناوری، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دکتر امید طباطبائی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر سیدحسن طباطبائی، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
دکتر نادر طباطبائی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سیدعلیرضا طباطبائی نژاد، رییس دانشکده مهندسی نفت و گاز و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند
دکتر سید حبیب اله طباطبائیان، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید محمد طباطبایی، گروه علوم دامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
دکتر سید محمد صادق طباطبایی
سید محمود طباطبایی، استاد،دانشگاه علوم پزشکی تهران
طیبه طباطبایی، استادیار، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محمد طباطبایی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
دکتر میثم طباطبایی، موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دکتر سیدکاظم طباطبایی پور، استاد بازنشسته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
دکتر سیدمحمد طباطبایی قمی، دانشیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
دکتر زکیه السادات طباطبایی لطفی، معاون پژوهشی دانشگاه سوره
منوچهر طباطبایی موتمنی، استاد دانشگاه تهران
دکتر غلامعلی طبرسا، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مجتبی طبری، دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
دکتر مسعود طبری کوچکسرایی، استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
حمید طبسی، استاد یار
دکتر محسن طبسی، دانشیار گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
دکتر امید طبیب زاده، استاد- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر سیدجمال الدین طبیبی، استاد-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دکتر علیرضا طبیبی، دانشیار ، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک ، ایران
مرتضی طبیبی جبلی
دکتر منوچهر طبیبیان، استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
پروفسور مهرداد طرفدار حق، استاد مهندسی برق سیستم های قدرت دانشگاه تبریز
دکتر محمدرضا طرقی نژاد، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
دکتر اسحاق طغیانی، استاد، دانشگاه اصفهان
امیررضا طلایی
علیرضا طلایی، استاد،گروه میوه کاری، دانشگاه تهران
دکتر فرهاد طلایی، دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز
دکتر رضا طلایی حسنلویی، دانشیار
دکتر سیامک طلعت اهری، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
دکتر عباس طلوعی اشلقی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مسعود طهانی، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
دکتر امیر منصور طهرانچیان، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
محمدتقی طهماسبی، استاد
دکتر ستار طهماسبی انفرادی، دانشیار گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر مجتبی طهمورث پور، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر صدیقه السادات طوافیان، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
بهرام طوسی، دانشیار بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
سیدعلی طوسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر صدیقه طوطیان، دانشیار
دکتر علی طویلی، دانشیار، دانشگاه تهران
دکتر سید محمود طیب حسینی، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر علی طیب نیا، عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه تهران
دکتر رضا طیبی، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر رضا طیبی، استاد تمام.دانشکده علوم . دانشگاه حکیم سبزواری
سید محمد طیبی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر سیدکمیل طیبی، استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
قاسم طیبی، استادیار، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی،، ایران، جمهوری اسلامی
محمد ظاهری
دکتر ناهید ظریف صناعی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر عباس ظریفکار، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
دکتر داود ظریفی، دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان
دکتر شاپور ظریفیان
محمدرضا ظفرقندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسین ظفری، استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دوستمراد ظفری، دانشیار دانشگاه بوعلی همدان
محمد ظهرابی
حسن ظهور، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا ظهیرالدین، استاد گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر سیدحمید ظهیری، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
منصور ظهیری، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور، اهواز، ایران
دکتر مصطفی ظهیری نیا، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان
افشین عابدی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر مجلسی
دکتر حیدرعلی عابدی، Professor of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan (Khorasgan)Branch, Islamic Azad University, Iran
قاسم عابدی، دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر لطفعلی عابدی، عضو هیات علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
محمدرضا عابدی
دکتر محمود عابدی، استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
دکتر احمد عابدی آرانی، دانشیار فلسفه دانشگاه قم
دکتر حسن عابدی جعفری، استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
سعید عابدیان، دانشیار ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سمیره عابدینی، مربی،پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر موسی عابدینی، استاد گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر یاسمین عابدینی، دانشیار ، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
مائده عابدینی بقا
امیر عابدینی خشک سرایی، دانشجوی دکتری در مدیریت بازاریابی در دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز
دکتر شهاب الدین عادل، دانشیار گروه سینما، دانشکده سینما- تئاتر، دانشگاه هنر تهران
دکتر محمد عادل ضیائی، دانشیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
دکتر محمد عارف، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکتر محمدرضا عارف، استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
مهدی عارف خیابانی، کارشناس برق الکترونیک
دکتر محسن عارفی، دانشیار دانشگاه بیرجند
دکتر مهیار عارفی، استاد ، دانشگاه تگزاس، آمریکا.
احمد عاشوری، استاد دانشگاه تهران
علیرضا عاشوری، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)
نادعلی عاشوری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر مصطفی عاصی، استاد/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
احمد عاطف احمد، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه کالیفرنیا (یو سی سانتا باربارا)
دکتر عبدالرحمن عالم، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر اکبر عالم تبریز، استاد تمام، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی اکبر عالم رجبی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
ایران عالم زاده، استاد دانشگاه صنعتی شریف
هادی عالم زاده، استاد دانشگاه تهران
دکتر هادی عالم زاده، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
دکتر مینو عالمی، Faculty of Humanities, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
دکتر علیرضا عالی پور، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
نادر عالیشان، مربی، کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
دکتر محمد عامری، Professor, Department of Mechanical & Energy Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
دکتر محمود عامری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سعیدرضا عاملی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران
دکتر مریم عاملی رضایی
دکتر علی عبادی، استاد،گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران
کامک عبادی
مجید عبادی، استادیار جامعه المصطفی العالمیه
دکتر مصطفی عبادی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دکتر علی عبادیان، Professor, Department of Mathematics, Univ