دکتر نجمه باقریان

دکتر نجمه باقریان استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

دکتر نجمه باقریان

Dr. Najmeh Bagherian

استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.