دکتر زهرا پورزمانی

دکتر زهرا پورزمانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر زهرا پورزمانی

Dr. Zahra Pour Zamani

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Critical View of Global Management Accounting Principles (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 3، شماره: 9
2 A Model for Environmental Management Information Disclosure Requirement in Financial Reporting (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 5، شماره: 20
3 An artificial neural network model for predicting the liquidity risk of Iranian private banks (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 9
4 آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 3
5 آزمون مدل کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 4، شماره: 16
6 ارائه الگوی سنجش کارایی شرکت ها با نقش معیار های نظارتی ( رویکرد فرهنگی و لاسو) Model of Company Efficiency With TheRole Of Monitoring Criteria Of CA Approach And LASOO (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 53
7 ارائه مدلی برای انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم هوش جمعی سالپ و شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 44
8 ارائه مدلی جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری و شبکه های عصبی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
9 ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 21
10 ارزش های اخلاقی، هویت اجتماعی و ایدئولوژی اخلاقی با تاکید بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
11 ارزیابی ارتباط هوش فرهنگی و مسئولیت پذیری اجتماعی حسابرسان: الگویی روان شناختی به روش معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری دوره: 2، شماره: 3
12 ارزیابی تاثیر ابعاد هیئت مدیره و شفافیت اطلاعات مالی حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 13
13 ارزیابی کارایی متغیرهای مالی و متغیرهای اقتصادی در پیش بینی بحران مالی شرکت ها (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادارتهران) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 16، شماره: 2
14 Evaluation of the Organizational Efficiency of Audit Firms Based on Leadership Style (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 22
15 Identifying Tacit Knowledge Criteria and Experiences of Managers in the Earning Management Behavioral Pattern Using Delphi Method (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 21
16 Investigating the effect of management control system on behavioral accounting with emphasis on the perception of organizational justice and organizational commitment (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 30
17 Provide a cost management model: with an efficiency approach (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 30
18 Ranking of Banks’ Risk Reporting Using Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 4
19 Studying the Adjustment Amount of Ranking the Performance of Mutual Funds Based on Omega Ratio and Real Return (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 1، شماره: 4
20 The Effect of Earnings Management on the Relationship between Earnings Forecast Error and Earning Persistence: Test of Management Overconfidence Theory (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 5، شماره: 19
21 The Effect of Ethical Behavior and Social Identity on the Performance of the Auditors by Emphasizing on RoleC, Self - Efficacy and Professional Ethical Sensitivities (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 24
22 The Effect of Monetary Policies on Stocks Price Index of Banks;VAR-BEKK Model (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 2، شماره: 6
23 The impact of auditors’ identity on the commercialization of auditing firms with a focus on the mediating role of auditors' creativity (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 31
24 The Impact of Fairness-Based and Justice-Based Management Behavior on the Relationship Between Accounting Concepts and Financial Reporting Readability (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 9، شماره: 34
25 The Impact of Intra-Network Communications of Actors on Financial Reporting Quality by Structural Equations Technique (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 4، شماره: 13
26 The Informativeness of Reported Earnings and Characteristics of the Audit Committee (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 4، شماره: 14
27 The Role of Corporate Governance on Tax Justice (Horizontal Equity and Vertical Equity) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 3، شماره: 11
28 بازتاب مضامین دینی و اعتقادی در شعر عایشه تیمور و پروین اعتصامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل دوره: 4، شماره: 7
29 بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 1، شماره: 1
30 بررسی تاثیر اطلاعات چرخش حسابرس بر سطوح سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
31 بررسی توانمندی الگوهای پیش بینی کننده بحران مالی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 1، شماره: 4
32 بررسی رابطه بین الگوهای پیش بینی بحران مالی (الگوهای مورد مطالعه: آلتمن و دیکین) (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 1
33 بررسی رابطه بین مازاد منابع بانک ها با رشد قیمت سهام و عملکرد بانک های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 35
34 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی تاریک (ماکیاوالیسم و خودشیفتگی) با تمایل به دستکاری گزارش های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 8، شماره: 1
35 بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت ها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 8
36 بررسی کارائی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و ارتباط آن با بازده سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 4
37 بررسی کارایی الگوی لوجیت و تحلیل تمایزی چند متغیره در پیش بینی وضعیت مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 5
38 بررسی کارایی شاخص های کلان اقتصادی در الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران (الگوهای مورد مطالعه : تافلرو دیکن (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 2
39 پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی مبتنی بر سودآوری، جریان های نقدی و رشد (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 3
40 تاثیر رشد و عینی بودن دارایی ها برکارایی عملکرد بانک ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 10، شماره: 34
41 تاثیر رفتار مبتنی بر اخلاق مدیریت بر ارتباط میان مفاهیم حسابداری و خوانایی در گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 58
42 تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 19، شماره: 2
43 تاثیر عوامل پذیرش، توانایی و اختیار بر بودجه ریزی عملیاتی (مورد مطالعه: مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران) (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 3، شماره: 11
44 تاثیر عوامل فرهنگی بر اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 4
45 تاثیر کیفیت افشاء، محافظه کاری و رابطه متقابل آنها بر هزینه سرمایه سهام عادی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 7، شماره: 25
46 تاثیر متقابل نوسان‎های بازده دارایی ها و بازده اوراق بهادار بر پاداش مدیران مبتنی بر نرخ رشد دارایی های نقدی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 23، شماره: 1
47 تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اقلام صورت های مالی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 6
48 تاثیر نئولیبرالیسم بر قضاوت اخلاقی حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 12، شماره: 4
49 تاثیر هویت اجتماعی، ارزش های اخلاقی و ایدئولوژی های اخلاقی بر کیفیت صورت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 54
50 تاثیرسبک هایتصمیم گیریبرگزارشگریمالیمتقلبانه (رویکرد مدل یابی ساختاری) (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 47
51 تبیین الگوی ویژگی های حاکمیت شرکتی با محوریت حسابداری مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 55
52 تبیین رابطه مادی گرایی و فرا مادی گرایی با قضاوت غیراخلاقی حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 3
53 تحلیل رابطه هویت حرفه ای و جهت گیری اخلاقی با قضاوت اخلاقی حسابرسان مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 3
54 تحلیل نقش حسابداران مدیریت به عنوان مشاوران استراتژیک شرکت ها براساس آزمون الگوی اقتضایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 3
55 تمایل به رفتار فریبنده و نگرش حسابرسان نسبت به رویه های غیراخلاقی بازاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
56 توسعه مدل پذیرش فناوری بلاکچین در بستر مفاهیم حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 61
57 رابطه بین هویت حرفه ای، جنسیت و قضاوت اخلاقی حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 5
58 رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت با استفاده از معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 8، شماره: 29
59 سنجش روابط شوک های اطلاعاتی درونی و بیرونی با تورش های رفتاری سرمایه گذاران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 64
60 شناسایی عوامل موثر بر اجرای حسابداری دولتی نوین (مورد مطالعه : سازمان امور مالیاتی) (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 47
61 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و نظارت در بخش عمومی ایران (با رویکرد گراندد تئوری) (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1401، شماره: 61
62 عارضه یابی حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران از نظر محتوا، زمینه و ساختار Pathology of Accrual Accounting in Iranian Public Sector from the Viewpoint of Structural, Contentual and Contextual Barriers (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 50
63 کارایی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دوران رونق تجاری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 9، شماره: 33
64 کاربردالگوریتم ژنتیک خطی و غیر خطی در بهبود قدرت پیش بینی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
65 محیط اطلاعاتی بدون ساختار، سبک های شناختی سرمایه گذاران، و ظرفیت پردازش اطلاعات انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 17
66 مدل سازی ارتباط ویژگی های سازمانی، جهت گیری اخلاقی و خطر تهدید استقلال حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 2
67 مدیریت سود فرصت طلبانه و کارآ و رابطه آن با محدودیت های مالی: آزمون فرضیه بدهی تئوری های اثباتی حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 1
68 مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک مبتنی بر نسبت های شارپ ، پتانسیل مطلوب وبازده واقعی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 3، شماره: 12
69 مقایسه استراتژی های خرید و فروش سهام در سرمایه گذاری بلند مدت به روش های فیلتر، خرید ونگهداری و میانگین متحرک بازار (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 7
70 مقایسه قدرت پیش بینی بحران مالی توسط تکنیک های مختلف هوش مصنوعی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 17
71 مقایسه کارایی تکنیک های تجزیه وتحلیل درونی و مقایسه ای داده در الگوریتم ژنتیک غیرخطی جهت پیش بینی سودآوری شرکت ها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 23
72 مقایسه مدل های حسابداری و اقتصادی درتبیین بازده حقوق صاحبان سهام با استفاده از تئوری سود باقیمانده (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 10، شماره: 39
73 موانع استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی در نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 4
74 نحوه ارائه برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه مدیران مالی شرکت ها، مدیران مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و اعتباردهندگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 4
75 نقش ابعاد مختلف نظریه سرمایه فکری در تبیین نگرش حسابرسان نسبت به ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 13، شماره: 4
76 نقش هوش عاطفی، سازمانی و معنوی در قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی دوره: 3، شماره: 9
77 واکاوی آوای اثربخش حسابرسان داخلی در افشای عملکردهای زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی کشف تقلب به وسیله حسابرسان با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
2 ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک مبتنی بر تئوری چشم انداز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
3 Effect of Income Smoothing on Conservatism through Comparing Lack of Time Symmetry in Recognizing Firm's Economic Losses (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
4 Studying the Adjustment Amount of Ranking the Performance of Mutual Funds Based on Omega Ratio and Real Return (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
5 The effect of competition in product market on the relationship between information asymmetry and financial constrains (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 بررسی تاثیرکیفیت حسابرسی و فرهنگ سازمانی بر رابطه مدیریت سود و جریان وجه نقد آزاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تحقیقات کاربردی علوم انسانی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
7 بررسی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی حسابداران حرفه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار
8 بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی حسابداران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
9 بررسی توانمندی تحلیل پوششی داده ها در پیش بینی سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
10 بررسی رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
11 بررسی عوامل موثر بر کیفیت سود با استفاده از مدل تصمیم گیری با معیار چندگانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
12 پیش بینی فازی سودآوری شرکتها با استفاده از داده های قطعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
13 تاثیر اثربخشی هیات مدیره بر رابطه کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و سرعت تعدیل قیمت سهام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
14 تاثیر استراتژی کسب و کار بر رابطه سهم بازار موسسات حسابرسی و هزینه نمایندگی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
15 تاثیر استراتژی های رقابت پذیری بر میزان جذب سرمایه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
16 تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از اقلام عملیاتی بر ریسک اعتباری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
17 تاثیر حقوق سهامداران از منظر راهبری شرکتی بر رابطه بین نرخ رشد دارایی ها و بازدهمقطعی سهام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
18 تاثیر رعایت آیین نامه افشاء اطلاعات از منظر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
19 تاثیر ریسک مالی و مدیریت سود بر هزینه سرمایه شرکت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
20 تاثیر ساختار مالکیت بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
21 تاثیر سرمایه رابطه ای(مشتری) بر ارزش بازار و عملکرد مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
22 تاثیر شاخص بهره وری نیروی کار بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
23 تاثیر کمیته حسابرسی بر بهموقع بودن گزارشگری مالی با تاکید بر تخصص و تجربه و نظارت مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
24 تاثیر گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر انتظارات سهامداران بر عملکرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
25 تاثیر گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر انتظارات سهامداران بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
26 تاثیر محافظه کاری شرطی وغیر شرطی بر رابطه قیمت سهام وکیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
27 تاثیر ناکارایی سرمایهگذاری بر رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
28 تاثیر نظارت خارجی بر حساسیت جریان نقدی نامتقارن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
29 تاثیر هزینه نمایندگی بر حق الزحمه خدمات حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
30 تاثیرمشکلات نمایندگی بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
31 تأثیر دوره تصدی حسابرس بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
32 تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر کارایی سرمایه بکار گرفته شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
33 رابطه تدوین استانداردهای حسابداری و شفافیت اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
34 رابطه کیفیت افشا و ساختار سرمایه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
35 رابطه معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
36 رویکرد اقتصادی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
37 کاربرد الگوریتم ژنتیک خطی و الگوریتم ژنتیک غیرخطی جهت افزایش کارایی پیشبینی بحران مالی شرکت ها در بازار سرمایه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
38 گزارشگری مولفه های موجود در حسابداری محیط زیست مبتنی بر انتظارات سهامداران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
39 نقش استراتژی رقابتی رهبری هزینه بر میزان حجم ریالی معاملات و بازده ی سهام جهت جذب سرمایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران