دکتر بیژن زارع

دکتر بیژن زارع استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

دکتر بیژن زارع

Dr. Bijan Zare

استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک عدالت اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت شغلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 4
2 ارائه مدل ساختاری شهروندی زیست محیطی بر مبنای شهریت و سرمایه فرهنگی در بین شهروندان تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 10، شماره: 2
3 Isolation and characterization of a fungus for extracellular synthesis of small selenium nanoparticles (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی اثرات ( اقتصادی – اجتماعی ) شهرک صنعتی سپهر در توسعه نواحی روستایی و کیفیت زندگی ساکنین (مطالعه موردی شهرستان نظرآباد) (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 1، شماره: 6
5 بررسی ارزشهای اجتماعی دو نسل والدین و فرزندان درباره معیارهای انتخاب همسر در شهر هشتگرد (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 7
6 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر شخصیت اجتماعی پیشرفته در بین جوانان شهر بابل (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 11، شماره: 3
7 بررسی تطبیقی هنجارشکنی ها در بین دانش آموزان سال سوم متوسطه خواف و بیرجند و عوامل اجتماعی موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 10، شماره: 1
8 بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی خانواده و ویژگی هایکارآفرینانه در شخصیت افراد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 16
9 بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی مادر با سبک زندگی سلامت محور اطفال و کودکان (۴-۰) ساله شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 12، شماره: 44
10 بررسی رابطه میزان سرمایه فرهنگی مادر با سبک زندگی سلامت محور اطفال و کودکان (۰-۴) ساله شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 13، شماره: 48
11 بررسی شاخص های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 11، شماره: 41
12 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تحرک اجتماعی بین نسلی در شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 1
13 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به "قتل به خاطر شرف" در دشت آزادگان (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 4
14 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی مطالعهای درباب شهروندان بالای ۱۸ سال شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 2
15 بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ﻣﺆثر بر مشارکت شهروندی (مورد مطالعه: تفکیک زباله از مبدأ در شهر تهران 1392) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 5، شماره: 11
16 بررسی نقادانه کتاب جامعه شناسی و آموزش و پرورش (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 12
17 بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 10
18 بررسی وضعیت لباس مفهومی از دیدگاه هنرمندان فعال در این حوزه در ایران (دهه ۱۳۸۰) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 6، شماره: 1
19 تاثیر مولفه های سبک زندگی بر نگرش به فرزندآوری (مطالعه موردی: زنان در آستانه ازدواج شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 14، شماره: 2
20 تحلیل جامعه شناختی تحرک اجتماعی بین نسلی در شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
21 تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش های سیاستی دوره سازندگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 16، شماره: 61
22 تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش های سیاستی دهه نخست بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 14، شماره: 4
23 تعیین کننده های سرمایه ای سبک زندگی سلامت محور سالمندان تهرانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 8، شماره: 16
24 جایگاه توسعه فرهنگی شهر در نظام سیاست گذاری ج. ا. ایران (موردمطالعه: قانون برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 37
25 رابطه بین مصرف گرایی و جهت گیری های ارزشی با شهروندی زیست محیطی در بین شهروندان تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 9، شماره: 2
26 رابطه تامین اجتماعی با توسعه اقتصادی- اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 11، شماره: 42
27 رابطه ویژگی های خانواده و شخصیت کارآفرین فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 15، شماره: 56
28 راهبردهای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در آموزش عالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 26، شماره: 56
29 زیست مجردی جوانان: مسئله ای اجتماعی-فرهنگی (رویکردی تحلیلی مبتنی بر آرای ژان بودریار و ریچارد سنت) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 2
30 فرا تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر خشونت بین فردی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 2
31 فراتحلیل عوامل موثر بر رفتارهای زیست محیطی در بین شهروندان (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
32 مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و حقوق شهروندی با آگاهی از مفهوم توسعه پایدار و مولفه های اجتماعی آن (مطالعه موردی: شهروندان مشگین شهری) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 3
33 مطالعه پدیدارشناسانه سبک زندگی جوانان در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 27
34 مطالعه جامعه شناختی رابطه دینداری و اعتماد اجتماعی با گرایش به ایثارگری در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 5، شماره: 2
35 مطالعه رابطه سطح توسعه یافتگی اقتصادی اجتماعی با میزان جرائم خشن در بین استان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 3
36 مطالعه رابطه عوامل موثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متاهل شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 1
37 مطالعه روابط جنسی نابهنجار پنهان در میان دختران: علل، بسترها پیامدها (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 13، شماره: 1
38 مطالعه فرهنگ مدیریت پسماند در بین شهروندان شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 12، شماره: 1
39 مطالعه مقایسه ای عوامل اجتماعی موثر بر بی رمقی شغلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
40 مطالعه ی تطبیقی عوامل اجتماعی موثر بر هویت اجتماعی دانشجویان ( با تاکید بر سبک زندگی و طبقه اجتماعی) در دانشگاه های زابل و خوارزمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 8، شماره: 19
41 نشاط اجتماعی و زمینه های شکل گیری آن از منظر سیاستگذاران فرهنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش ویادگیری شهروندی، حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور
2 آینده پژوهی در توسعه زیست محیطی به روش سناریو پردازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
3 بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی شهرک صنعتی سپهر در توسعه نواحی روستایی و کیفیت زندگی ساکنین مطالعه موردی شهرستان نظر آباد (دریافت مقاله) دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
4 تعیین کننده های اجتماعی جمعیتی فرزندآوری زنان شهرستان اشنویه (دریافت مقاله) اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
5 جایگاه آموزش در توسعه فرهنگ و نهادینه کردن رفتارهای زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
6 متغیرهای مؤثر بر کاهش باروری و آینده پژوهی تغییرات جمعیتی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
7 مطالعه عوامل اجتماعی خانوادگی موثر بر تکوین ویژگی های کارآفرینانه در شخصیت دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت