دکتر علی قنبری

دکتر علی قنبری استاد دانشگاه خوارزمی

دکتر علی قنبری

Dr. Ali Ghanbari

استاد دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Pseudo-Dynamic Method to Analyze Retaining Wall with Reinforced and Unreinforced Backfill (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 10، شماره: 1
2 An Analytical Model for Estimating the Vibration Frequency of Structures Located on the Pile Group in the Case of Floating Pilesand End-bearing Pile (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 2
3 اثر شیب شیروانی بر جابه جایی نسبی طبقات قاب های خمشی فولادی در ساختگاه های باخاک نرم (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 1
4 ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ های مسیر تونل پیرشریف واقع در آزاد راه اراک-خرم آباد و پیشنهاد سیستم نگهدارنده بر اساس روش های تجربی و عددی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
5 Evaluating Seismic Response of Underground Structures Based on the Beam on Dynamic Visco-Elastic Foundation Theory (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 15، شماره: 1
6 Fragility Curves for Vulnerability Assessment of Steel Moment-Resisting Frames Adjacent to Slopes (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 19، شماره: 1
7 Investigation of Soil Structure Interaction and Wall Flexibility Effects on Natural Sloshing Frequency of Vessels (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 1
8 Seismic Active Earth Pressure of Narrow Geosynthetic-Reinforced Backfill on Rigid Facing (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 3
9 برآورد تحلیلی تغییر مکان ماندگار لرزه ای شیب های خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی آزمایشگاهی اثر ژئوسل بر رفتار بار- نشست ماسه لایروبی بندر شهید رجایی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 2
11 بررسی تأثیر آبگیری مخزن در انتخاب ضریب شبه استاتیکی سدهای خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 3
12 بررسی ظرفیت باربری پی های سطحی مجاور شیب های ماسه ای با مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی آبرفت جنوب کرج (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 1
14 بررسی ویژگیهای مقاومت برشی- اتساع خاک ماسه رسدار و سیلتدار (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 5
15 پیشبینی سختی خاک در پایه پلها با در نظرگیری اندرکنش خاک-سازه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 14، شماره: 2
16 پیشنهاد یک رابطه تحلیلی برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 1، شماره: 1
17 تحلیل برگشتی تونل متروی کرج به منظور تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده خاک در برگیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 2
18 تحلیل عددی اثر حفره ی دایره یی بر ظرفیت باربری پی نواری بر روی خاک دانه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 1
19 تعیین پاسخ لرزه ای پل صدر تحت اثر اندرکنش خاک-سازه و تحریک غیر یکنواخت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 4
20 تعیین ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک مسلح با استفاده از روش قطعات افقی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 1
21 حل صریح پریود طبیعی زمین های سه لایه بر اساس تئوری معادلات ارتعاش امواج (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 16، شماره: 1
22 روشی ساده برای محاسبه مقدار نشت از پی سدهای خاکی با وجود بلانکت و دیوار آببند (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 75
23 عملکرد لرزه ای سازه های مجاور با لحاظ نمودن اندرکنش خاک- سازه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 1
24 فشار فعال استاتیکی ناشی از سربار نواری بر دیوارهای مایل (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 4، شماره: 1
25 محاسبه ی تحلیلی اثر سربار در فشار فعال خاک در دیوارهای حایل با استفاده از روش قطعات افقی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
26 مطالعه مدول الاستیسیته خاک در آبرفت جنوب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 71
27 مطالعه ویژگی های ژئوتکنیکی رسوبات آبرفتی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 81
28 نمودارهای طراحی برای تخمین پاسخ ساختمان بتنی مجاور گود عمیق پایدار شده به روش میخ کوبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 7، شماره: 13
29 یک راه حل تحلیلی برای برآورد اثر اندرکنش خاک و سازه روی فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل خاک مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analytical study on seismic displacement of reinforced slopes and earth walls using horizontal slices method (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
2 آزمایش پرسیومتری، کاربردها، روش های اجرا و پارامترهای حاصله در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اثر در نظر گیری اندرکنش خاک- سازه بر پریود طبیعی سوله ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
4 اثر ساختگاه در رفتار لرزهای سدهای سنگریزهای با رویهی بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
5 ارائه یکرابطه جدید برای برآورد تاثیر ترانشه رسیدرکاهشنشت از پیسدهای خاکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
6 ارزیابی بهبود عملکرد مهارها و شمع های مارپیچ تحت تزریق (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
7 ارزیابی جایگاه روش شبه استاتیک در بررسی پایداری لرزه ای سازه های مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی راهکارهای آب بندی وانتخاب روش بهینه آب بندی پی سد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
9 ارزیابی رفتار زیست محیطی بتن و عملکرد بازیافت آن در قالب توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
10 ارزیابی رفتار مهندسی خاک طی مراحل اجرای تونل خط آهن تهران-تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
11 ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری لرزه ای پی ها در مجاور شیب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 ارزیابی و مقایسه روشهای تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
13 استفاده از روش بلوک لغزشی نیومارک در محاسبه دقیقتر ضریب شتاب افقی سد های خاکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی مقادیر TDS در رودخانه تلخه رود (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 اندرکنش دینامیکی شمع - تونل باتاکید برتوزیع لنگردرطول شمع (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 BEHAVIOR OF SOIL NAILED WALLS UNDER CYCLIC DYNAMIC LOADS WITH FINITE ELEMENT METHOD, CASE STUDY (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 Effect of the Width of Dam Crest on Seismic Characteristic of Critical Slice Surface on Embankment Dams (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 Evaluation of Vibration Modes in Embankment Dams (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
19 Topography Effects on Seismic Response of Building adjacent to Slope (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 USE MARINE DREDGED SAND FOR PORT AREA CONSTRUCTION: A CASE STUDY OF SHAHID RAJEE PORT, IRAN (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
21 بدست آوردن فرکانس اصلی ارتعاش آزاد دیوار حائل به روش تحلیلی با درنظرگیری اثراندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 برآورد تحلیلی فرکانس ارتعاش آزاد سد خاکی با هسته رسی بر بستر صلب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
23 برآورد شتاب طراحی برای ساختگاه های نزدیک منبع لرزه (مطالعه موردی نیروگاه آبی رودبار لستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
24 برآورد ظرفیت باربری گروه ریزشمع با استفاده از تحلیل های عددی سه بعدی به وسیله نرم افزار میداس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
25 برآورد مدول الاستیسیته برای آبرفت جنوب تهران با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و صحرایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
26 برآیرد تحلیلی فرکنس ارتعاش آزاد سد خاکی همگن بر بستر صلب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی آزمایشگاهی مقاومت و اتساع خاک های ماسه ای رس دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
28 بررسی اثر ارتفاع سدهای خاکی بر رفتار لرزهای آنها(مطالعه موردی سد مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
29 بررسی اثر حضور تونل های کم عمق بر روی فرکانس ارتعاش آزاد آبرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
30 بررسی اثر حوضه رسوبی ذوزنقه ای شکل بر پاسخ تک سازه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
31 بررسی اثر مسلح سازی با میل مهار در کاهش فشار وارد بر دیوارهای حایل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی اثر مسلح سازی شیروانی ها با میل مهار در کاهش فشار وارد بر دیوارهای حایل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
33 بررسی اثرات اندرکنش خاک-سازه بر آنالیز مودال و تحلیل لرزه ای سازه واقع بر خاک با مرزهای ساده و نیمه بینهایت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
34 بررسی اثرات زلزله های حوزه دور و نزدیک برمشخصات لرزه ای سطوح لغزش بحرانی مطالعهموردی سد مسجد سلیمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
35 بررسی اندر کنش خاک_سازه در قاب های خمشی فولادی لاغر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
36 بررسی بزرگنمایی پارامترهای مختلف در سدهای خاکی سنگریزهای تحت زلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
37 بررسی بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق در کارخانه نمکزدایی نفت منطقه کریت کمپ اهواز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 بررسی پایداری و کارایی دیواره های میخکوبی شده گودبرداری های عمیق در آبرفت تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
39 بررسی تاثیر الاستومر در عملکرد تیرهای سراسری تحت بارهای متحرک متداول با سرعت های مختلف عبور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
40 بررسی تغییرات زمان تناوب مخازن ذخیره هوایی با در نظر گیری اندر کنشخاک- سازه- سیال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
41 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد رودبار لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
42 بررسی رفتار لرزهای توپوگرافی شیب با درنظرگیری اثرات اندرکنشخاک سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
43 بررسی رفتار مصالح سنگریز با استفاده از آزمایشهای آزمایشگاهی بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بررسی روش های اختلاط عمیق (Deep Mixing Method( و همچنین ارزیابی کیفیت اختلاط عمیق خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
45 بررسی روند توسعه روش شبه استاتیک با رویکرد تحلیل پایداری لرزه ای سدهای خاکی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
46 بررسی ضریب شتاب افقی زلزله در تحلیل شبه استاتیک سدهای خاکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
47 بررسی عددی اثر گودبرداری به روش نیلینگ بر نشست قایم گروه شمع مجاور گود (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
48 بررسی عددی تاثیر شیب دیواره گودبرداری و مشخصات خاک در زاویه بهینه قرارگیری میخ ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
49 بررسی عددی رفتار شمع تحت اثر اجرای تونل در مجاورت آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
50 بررسی عددی رفتارشمع درمجاورت گود برداری به روش میخ کوبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 بررسی عملکرد تیرهای سراسری تحت بارهای متحرک متداول با سرعت های مختلف عبور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
52 بررسی فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل در حالت سه بعدی با درنظر گیری اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
53 بررسی کاربرد نفوذسنج دینامیکی DCP و معرفی روابط کاربردی آن (دریافت مقاله) اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین
54 بررسی مدول تغییر شکل آبرفتهای پارکینگ زیرزمینی ملّت تهران با آزمایشات برجا (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
55 بررسی مشخصات و پایداری توده سنگ های مجاور دهانه ورودی تونل زیارباغ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
56 بررسی ناپایداری تونل خط یک قطارشهری اهواز باکمک نرم افزارarc gis و مدل حساسیت نسبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
57 بررسی و ارائه روش نوین برای کاهش نفوذپذیری در لایه نفوذناپذیر مدفن زباله شهری با استفاده از نانو ذرات طبیعی و برجا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
58 بهسازی خاک با استفاده از تراکم ضربه ای سریع (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
59 بهسازی خاک با استفاده از روش های زیستی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
60 بهسازی خاک زیر پی و بازگردانی بناهای تاریخی به شرایط اولیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
61 بهینه یابی میزان بارگذاری پاشنه برای تقویت لرزهای سدهای خاکی با استفاده از نتایج تحلیل های دینامیکی غیر خطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
62 پیش بینی شوری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه آجی چای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 پیشنهاد نحوه انتخاب ضریب شتاب افقی درتحلیل شبه استاتیک سدهای خاکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
64 تاثیر بار سیکلیک چرخ خودرو بر شیارافتادگی راه های شوسه با بستر مسلح شده با ژئوسل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
65 تاثیر سختی ژئوتکستایل و وزن مخصوص خاک بر تغییر مکان دیوارهای حایل خاکی مسلح شده با ژئوتکستایلها تحت بار دینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
66 تأثیر پارامترهای مقاومتی و دگرشکلی بر رفتار مهندسی خاک (تونل خط آهن تهران- تبریز) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
67 تحلیل پایداری تونل های پیرشریف و پونه با استفاده از روش های تجربی و ارائه سیستم نگهدارنده (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
68 تحلیل خطر زلزله با نگرشی بر پروژه های مترو ریلی (مطالعه موردی خط 2 مترو تبریز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
69 تحلیل ساختاری و گوه ای تونل ارتباطی پیر شریف واقع در آزادراه اراک خرم آباد و ارائه طرح نگهداری گوه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
70 تحلیل عددی رفتار گودبرداری های عمیق پایدار شده بروش ترکیبی میخکوبی و انکر تحت اثر بارهای دینامیکی هارمونیک بروش المان محدود مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
71 تحلیل عددی ظرفیت باربری پی در مجاورت شیب (مطالعه موردی در آبرفت های کرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
72 تحلیل عددی نقش فاصل هداری سیستم ناپیوستگ یها در برآورد فشار تزریق و طراحی چیدمان گمانه های تزریق در توده سنگ ساختگاه سد صیدون (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
73 تحلیل نشت آب ازپی ساختگاه سد مخزنی نمرود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
74 تخمین دوره تناوب اصلی سازه های قرارگرفته برروی شالوده های شمعی درمجاورت تونل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 تدقیق تحلیل شبه استاتیکی سد های خاکی با ارائه روشی نوین (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
76 تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوار حائل در حضور سربار به روش آنالیز حدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
77 تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوار حائل در حضور سربار به روش آنالیز حدی و بررسی دیگر روشهای ارائه شده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
78 تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوارخاک مسلح در حضور سربار به روش آنالیز حدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
79 تعیین فرکانس طبیعی سد خاکی بر بستر صلب به روش تحلیلی جرم گسترده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
80 تعیین فرکانس طبیعی سد خاکی بر بستر صلب به روش تحلیلی جرم گسترده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
81 تغییر شکل مجاز و ایجاد شده در ساختمان های مجاور، ناشی از گودبرداریو پایدارسازی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
82 تغییرمکان گود و تغییرشکل ساختمان های مجاور گودهای عمیق (مطالعه موردی: گودبرداری در کرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
83 تقویت و تثبیت پی ها با استفاده از روش نوین ریزشمع مارپیچ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
84 دلایل عدم گسترش تکنولوژی اعضا مارپیچ در کشورهای درحال توسعه مانند ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
85 رابطه تحلیلی جدید برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
86 رابطه جدید برای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سدهای خاکی با ارتفاع متوسط بادرنظرگیری اثرانعطاف پذیری پی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
87 روش های محاسبه فرکانس طبیعی دیوار های حائل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
88 روشهای محاسبه فرکانس ارتعاش آزاد سیستم های شمع-خاک-سازه برای پایه پل ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
89 روشی تحلیلی برای برآورد فشار جانبی ناشی از سربار بر دیوارهای حائل صلب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
90 زمان متحمل برای وقوع شکست هیدرولیکی در سدهای خاکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
91 زمین شناسی مهندسی آبرفتهای پروژه پارآینگ زیرزمینی ملّت تهران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
92 سدها و سازه های هیدرولیکی کنترل شوری تلخه رود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی
93 طراحی سیستم آب بندی تکیه گاه راست سد ملاصدرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
94 طراحی وزن گل حفاری با توجه به ژئومکانیک سازند به منظور پایداری دیواره چاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی صنعت حفاری
95 عملکرد لرزه ای سازه ها با فرض وجود مجاورت سازه ها بر بستر انعطاف پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
96 عوامل موثر در تغییر نتایج و خطاهای معمول در انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
97 کارایی مدل HS small برای بیان رفتار خاک در تحلیل لرزه ای مونوریل قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
98 کاربرد GIS درمطالعات زمین شناسی تونل قطارشهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
99 کاربرد ژیوسینتتیک ها در مهندسی ژیوتکنیک با تاکید بر کاربرد ژیوسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
100 لزوم استفاده از دستاوردهای نوین مهندسی ژیوتکنیک در طرح های عمرانی استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
101 محاسبه تغییرمکان ماندگارلرزه ای شیب های خاکی با استفاده ازروش تعادل حدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
102 محاسبه فرکانس طبیعی ساختمان های واقع بر شمعبا در نظرگیری اثراتاندرکنش خاک شمع سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
103 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ژیوگرید بر ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
104 مطالعه اثرشکل گوه درطراحی شیبهای خاک مسلح (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
105 مطالعه پدیده واگرایی در خاکهای ریزدانه و ارزیابی نتایج روشهای مختلف شناسایی خاکهای واگرا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
106 مطالعه عددی اثر خصوصیات ساختگاه بر فرکانس ارتعاش آزاد دیوارهای حائل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
107 مطالعه عددی خاکریز مسلح شده با ژئوگرید در ترکیب با دیوار حائل شمعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
108 مطالعه کارآیی روش میخکوبی خاک در رسوبات ریزدانه دشت شیراز (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
109 مطالعه لرزه خیزی بر اساس روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
110 مطالعه ی صحرایی مقیاس بزرگ پیرامون تغییر ظرفیت باربری مدفن پسماند شهری با افزایش سن (مطالعه موردی: مرکز دفن حلقه دره - کرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
111 معرفی خطاهای معمول در انجام آزمایش SPT و راهکارهایی برای بهینه سازی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
112 معرفی مهار جایگذاری مستقیم با رویکرد استفاده در پایدارسازی خاک ساحل و دریا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
113 مقایسه برآورد فشار وارده با استفاده بر سیستم نگهداری تونل های پونه و پیر شریف با استفاده از روش های تجربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
114 مقایسه تاثیر ریزدانه سیلتی و رسی بر خصوصیات مقاومت برشی و اتساع ماسه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
115 مقایسه رفتار مصالح سنگریز در آزمون های سه محوری و برش مستقیم بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
116 مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف گود برداری - مطالعه موردی گود دانشگاه خوارزمی تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
117 مقایسه نتایج آزمایشات پرسومتری وبارگذاری صفحه ای درمسیر خط ٢ مترو تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
118 ناحیه بندی و انتخاب مصالح برای پوسته سدهای خاکی و سنگریز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
119 نمودارهای تخمین نشست و چرخش پی سازه ی بتنی مجاور گود در اثر عملیات گودبرداری به روش میخکوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
120 ویژگی های روش تاپ-دان در گودبرداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز