پروفسور فیروز صدیقی

پروفسور فیروز صدیقی

پروفسور فیروز صدیقی

Prof. Firooz Sadighi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study on the Effect of the Formative Use of Confidence-Based Scoring and Conventional Scoring on Iranian EFL Learners’ Grammar Improvement (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
2 A Comparison of Linguistic Skills between Persian Cochlear Implant and Normal Hearing Children (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 11، شماره: 2
3 A Genre-Based Investigation of Inter/Intra-Lingual Relationships between Persian and English Academic Writings: Common Underlying Proficiency Oriented (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 38، شماره: 2
4 A Syntax-based Approach to the Production of English Verbs’ Argument Structure by Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
5 Alleviating Iranian EFL Students’ Speaking Anxiety: Mobile-assisted instruction vs. traditional instruction (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 30
6 An Attitude-based Study of the Effects of Task-based Assessment on the Iranian EFL Learners General English achievement (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
7 Comparing confidence-based and conventional scoring methods: The case of an English grammar class (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 33، شماره: 4
8 Comparing the Effect of Online Teacher-Scaffolding vs. Peer-Scaffolding on Iranian EFL Learners’ Grammatical Achievement (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 1
9 Designing and Validating a Scale for EFL Instructor’s Apprehension Sources Considering Students’ Achievement (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 7، شماره: 2
10 Exploring Language Mindsets, Goal orientations, and Responses to Failure: Proficiency Level in Focus (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
11 Investigating Iranian Male and Female EFL Instructors’ Techniques for Teaching Interlanguage Pragmatics (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 4
12 Investigating the Difference between Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension Using Online and Offline Activities (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
13 Investigating the Most Influential Learning Style Contributing to Test Performance and Strategy Use of Iranian EFL Learners in Reading Skill (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 6، شماره: 22
14 Iranian EFL Instructors’ Integration of Educational Technology to Teach Argumentative Writing: Types, Perceptions, and Barriers (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 1
15 Iranian EFL Teachers’ Productive and Receptive Metalinguistic Knowledge as a Function of Their Academic Major (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 3
16 Iranian English Language Teachers' Perceptions of Monitoring and Scaffolding Practices of Assessment for Learning: A Focus on Gender and Class Size (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 29
17 L۱ Glossing and Lexical Inferencing: Evaluation of the Overarching Issue of L۱ Lexicalization (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 4
18 Metalinguistic Feedback Use in Grammar Retention: A Case of Iranian High School Students (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش جدید در یادگیری زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 1
19 Pedagogy of Aptitude in an EFL Context: Scale Development Using a Thematic Analysis Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 24
20 Teachers' Attitudes towards the Use of Instructional Technology and its Impact on Their Self-efficacy (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبی انتقادی دوره: 4، شماره: 2
21 Teaching Reading Comprehension Strategies to Iranian EFL Pre-University Students (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 1
22 TEFL Program Evaluation at Master's Level in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 2
23 The Effect of Explicit Corrective Feedback on EFL Learners' Retention of Grammar: Does the Medium of Feedback Matter? (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 1
24 The Effect of Task Repetition on Iranian Pre-Intermediate EFL Learners' Writing Proficiency in TBLT (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
25 The Effect of Teacher-Versus Peer-Mediated Dynamic Assessment Instruction on Iranian EFL Learners’ Vocabulary Learning (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
26 The Effects of Collaborative Translation Task on the Apology Speech Act Production of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 31، شماره: 3
27 The Impact of Gender and Explicit Written Feedback on Learners’ Grammar Performance (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبانشناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
28 THE IMPACT OF LINGUISTIC AND EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE READING PERFORMANCE OF IRANIAN EFL LEARNERS (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 30، شماره: 1
29 The Impact of Vygotsky’s Zone of Proximal Development Through Scaffolding and Iranian EFL Learners’ Gender on their Speaking Task (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
30 The Influence of Iranian EFL IELTS Candidates’ Identity Processing Styles on their Oral Versions of Personal Experience (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
31 The Role of Conceptualizable Agent in Overpassivization of English Unaccusatives in Iranian English Majors (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 29، شماره: 3
32 Unaccusative and Unergative Verb Acquisition: Effects of Implicit, Explicit, and Mixed Oral Corrective Feedback (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات یادگیری و آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 2
33 تاثیر سبک های یادگیری متفاوت در عملکرد زبان آموزان ایرانی در انواع مختلف پرسش های آزمون آیلت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study of the Impact of Motivation and Attitude on Speaking in Academic Contexts: A Case of Iranian EFL University Students (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
2 An Examination of Flynn’s Match and Mismatch Hypothesis in the Production of English Prepositions: A case of ForeignLanguage Setting (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
3 EFFECTS OF READING SHORT STORIES ON WRITING PROFICIENCY OF IRANIAN EFL LEARNERS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
4 بررسی ویژگی های زبانی در گفتار و نوشتار بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام