دکتر محمد فرامرزی

دکتر محمد فرامرزی دانشیار  علوم ورزشی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمد فرامرزی

Dr. Mohamad Faramarzi

دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر توامان تمرین هوازی کم فشار و مکمل گیری امگا-۳ بر سطوح سرمی پروتئین واکنش دهنده- Cو نیم رخ لیپیدی در زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 17، شماره: 3
2 اثر رقابت بوکس بر سطوح S-۱۰۰B پروتئین واکنش گر CRP)c و لکوسیت ها در بوکسورهای نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 4، شماره: 1
3 اثر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر بیان miR-۱ و miR-۲۰۶ عضلانی و IGF-۱ سرمی در موش های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 12، شماره: 46
4 اثرات تمرین هوازی بر مولکول چ س بان سلولی۱-sICA)و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 1
5 ارتباط بین عوامل پیش التهابی و عملکرد عروق در زنان سالمند بعد از یک دوره تمرین ترکیبی دایره ای (مقاومتی و استقامتی) (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 1
6 استفاده از روش ویکور برای سنجش تناسب اراضی برای کشت زعفران در محیط ساج (مطالعه موردی شهرستان ملایر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
7 Effect of exercise training on lipid profiles in the elderly: A systematic review and meta-analysis of randomizedcontrolled trials (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 22، شماره: 4
8 The Effect of ۱۲ Weeks Combined (Strength, Endurance, Pilates, PNF) Exercise Training on Fibrin D-Dimer (FDD) and Interleukin-۶ Levels in Female Multiple Sclerosis Patients with Different Levels of Disability (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 26، شماره: 116
9 The Effect of Intermittent Intradialytic Aerobic Exercise Training on Plasma Homocysteine Levels and Physical Performance in Hemodialysis Patients (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 25، شماره: 110
10 The relationship between the expression of PLIN۳ and PLIN۵ protein flowing endurance training in streptozotocinrats (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 21، شماره: 4
11 بررسی تاثیر مداخله های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 46
12 بررسی تبخیر و تعرق واقعی در کاربریهای مختلف اراضی مناطق کوهستانی با استفاده از الگوریتم سبال و ترکیب تصاویر ماهوارهای MODIS و Landsat ۸ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 2
13 بررسی تغییرات سطوح استراحتی برخی شاخص های التهابی، آسیب عضلانی، توان هوازی و بی هوازی بازیکنان نخبه فوتبال ساحلی در طول فصل مسابقات لیگ برتر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 10، شماره: 22
14 بررسی هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و تداومی بر MicroRNAs های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش های سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 39
15 تاثیر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی با باند کشی بر کیفیت عضلانی و غلظت سرمی CAF در زنان سالمند مبتلا چاقی استئوسارکوپنیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 4، شماره: 1
16 تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی ب ههمراه مکمل اسید چرب امگا- ۳ بر سطوح استراحتی سایتوکین های پیش التهابی زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 4، شماره: 1
17 تاثیر ۸ هفته تمرینات مقاومتی-پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان در بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی دوره: 4، شماره: 7
18 تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر قدرت عضلانی، توان هوازی و ترکیب بدنی در زنان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 3
19 تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی قدرتی و استقامتی بر سطوح سرمی میوستاتین ،فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
20 تاثیر تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر برخی آنزیم‎های کبدی (AST,ALT,GGT) ومقاومت به انسولین در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع2 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 4
21 تاثیر دو شیوه تمرین تناوبی سرعتی و ترکیبی (قدرتی-هوازی) بر سطوح آپلین پلاسمایی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع۲ (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 13، شماره: 1
22 تاثیر شدت تمرین استقامتی بر بیان پروتئین پری لیپین A بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 3
23 تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی بر بیان microRNA-۲۰۴ و فاکتور نسخه برداری استئوژنز Runx۲ و برخی خواص بیومکانیکی استخوان موش های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 14، شماره: 1
24 تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و استقامتی بر بیان microRNA-۱۳۳a و دو فاکتور نسخه برداری استئوژنز و آدیپوژنز Runx۲ و PPARγ در مغز استخوان موش های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 11، شماره: 42
25 تاثیر شدت های مختلف تمرینات هوازی مزمن بر تغییرات آنزیم های شاخص کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در مردان و زنان سنین مختلف ، مرور سیستماتیک و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 14، شماره: 54
26 تاثیر مصرف اسید چرب امگا-3 به همراه تمرینات مقاومتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان سالمند سالم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
27 تاثیر مصرف مکمل اسید چرب امگا- 3 به همراه فعالیت ورزشی هوازی برغلظت آدیپونکتین و مقاومت به انسولین زنان سالمند (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 5
28 تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 8، شماره: 2
29 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط برMicroRNA های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش های سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 12، شماره: 2
30 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی شدید و متوسط بر بیان mir-133a، Runx2 و PPARγ در مغز استخوان در موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 6، شماره: 4
31 تاثیر یک جلسه تمرین تا سر حد خستگی بر سطح سروتونین و پرولاکتین سرم دوندگان مرد (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 4، شماره: 1
32 تاثیر یک دوره تمرین هوازی موزون کم فشار بر تغییرات سطوح CRP زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
33 تاثیر یک دوره فعالیت بدنی ۱۲ هفته ای بر برخی عوامل آمادگی جسمانی،آنتروپومتریکی و لیپیدهای پلاسمایی افراد معتاد پس از ۲ ماه ترک مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 2، شماره: 1
34 تاثیر یک دوره کاهش بار تمرین و کاهش بار تمرین به همراه مصرف مکمل کراتین بر عملکردجسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 2، شماره: 2
35 تاثیر یک دوره مسابقات فشرده بسکتبال بر سطوح استراحتی ایمونوگلوبولین های سرم دختران بسکتبالیست (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 1
36 مقاله پژوهشی: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد نظام مدیریت دانش (مطالعه موردی: یک دانشگاه دفاعی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 15، شماره: 3
37 مقایسه آثار تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فاکتورهای گلیسمیک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: مرور نظام مند و فراتحلیل مقالات داخل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 13، شماره: 51
38 مقایسه تاثیر مکمل های کربوهیدرات و کربوهیدرات -پروتئین بر عملکرد و برخی از شاخص های ایمنی طی فعالیت های تناوبی فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر 10 هفته تمرین هوازی موزون (ایروبیک) و مصرف مکمل چای سبز بر پروتئین واکنشگر (C(CPR و وزن زنان چاق دیابتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
2 اثر 8 هفته فعالیت ورزشی بر تغییرات هموسیستین، آپوپروتئین A، لیپو پروتئین، فیبرینوژن، لکوسیت ها و آمادگی قلبی تنفسی در مردان غیر فعال پس از ترک مواد مخدر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
3 پاسخ های تستوسترون و دهیدروپی آندروسترون به عملکردهای جسمانی و مهارتی در بازیکنان نوجوان فوتبال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 تاثیر 8هفته تمرین HIITبر بیان ژن امنتین- 1و شاخص مقاومت به انسولین موش های نردیابتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
5 تاثیر تمرینات ترکیبی مقاومتی - پلایومتریک بر سطوح کورتیزول و DHEA بزاقی و عملکرد جسمانی بازیکنان جوان فوتسال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
6 تاثیر تمرینات توانبخشی ورزشی ترکیبی بر شاخص هزینه فیزیولوژیک PCI بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در همه سطوح ناتوانی جسمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
7 تاثیر تمرینات توانبخشی ورزشی شخصی سازی شده براساس سطوح مختلف ناتوانی بر پارامترهای فیزیولوژیکی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 تاثیر دو برنامه تمرینی قدرتی کلاستر (خوشه ای )و سنتی بر توان انفجاری و چابکی کشتی گیران فرنگی کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
9 تاثیر دو شیوه تمرینی سرعتی مقاومتی و سرعتی آزاد بر قابلیت سرعت و تغییر جهت های تکراری بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
10 تاثیر شدت های مختلف تمرینی مقاومتی و استقامتی بر بیان microRNA-103a در مغز استخوان موش های بزرگ سفید آزمایشگاهی نر سالمند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
11 تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی و ترکیبی (قدرتی-هوازی) شخصی سازی شده بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
12 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر فشار اکسایشی و توان آنتی اکسیدانی در رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
13 تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی الاستیک باند بر روی سطح مایوستاتین سرمی و ترکیب بدن زنان سالمند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
14 تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر اینترلوکین 6 پلاسمای افراد جانباز قطع عضو اندام تحتانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
15 تاثیر10هفته تمرین هوازی موزون به همراه مصرف مکمل زنجبیل برسطوح ویسفاتین وبرخی عوامل خطرمتابولیکی زنان چاق دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
16 تاثیر12هفته تمرینات منتخب پیلاتس برپروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا و پروفایل لیپیدی زنان نجات یافته ازسرطان پستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
17 تاثیر12هفته تمرینات منتخب پیلاتس برترکیب بدنی و توان هوازی زنان نجات یافته ازسرطان پستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
18 تأثیر 10 هفته تمرین هوازی موزون و مصرف مکمل چای سبز بر نیمرخ لیپیدی، BMI فشار خون و آمادگی قلبی تنفسی زنان چاق دیابتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
19 تأثیر 10 هفته مصرف مکمل زنجبیل بر برخی آنزیم های کبدی (AST, ALT, GGT) و مقاومت به انسولین در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی- پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم مواد معدنی استخوان در بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
21 تأثیر تمرینات مقاومتی تی آر ایکس بر آمادگی جسمانی زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت