دکتر ناصر تجبر

دکتر ناصر تجبر

دکتر ناصر تجبر

Dr. Naser Tagabor

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار مغناطوالاستیکی در آهنرباهای نانوکامپوزیتی Nd4Fev7 / 5B18 / 5 (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 5، شماره: 1
2 اثر WO۳ و MnO۲ بر ابر رساناهای دمای بالای Bi-۲۲۲۳ تهیه شده به روش سل - ژل (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 15، شماره: 2
3 اثر جانشانی کبالت بر خواص مغناطوالاستیکی ترکیب Cu۱۳Fe۶Nd (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 3
4 استفاده از دینامیک گلوبر در روش مونت کارلو برای آنسامبل بزرگ بندادی به منظور بررسی انتقال فاز ساختاری در سیستم ابررسانای گرم YBCOx (۰ (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 16، شماره: 4
5 بررسی اثر ذرات نانومتری MgO بر ابررساناهای دمای بالای 2223-Bi تهیه شده به روش شیمیایی سل- ژل (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 8، شماره: 4
6 تعیین ساختار تک بلور های CdTe با میکروسکوپ الکترونی تراگلیسی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 5، شماره: 1
7 تفسیر نقشهای پراش و تعیین ساختار بلوری CdSe با استفاده از میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 7، شماره: 2
8 تهیه نرم افزار تعیین ساختار بلور (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 7، شماره: 1
9 رشد تک بلور نیمرساناهای دوتایی PbSe, PbTe, CdSe, CdTe و تعیین پارامترهای ساختاری و الکتریکی آنها (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 3، شماره: 2
10 رشد تک بلور نیمرسانای Te۰۴/۰Zn۹۶/۰Cd به دو روش بریجمن تغییریافته و ترابری فاز بخار (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 12، شماره: 2
11 رفتار ناهنجار مغناطوتنگش و پذیرفتاری مغناطیسی متناوب در بسبلورهای 5 Gd1 - xPrxCo (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 4، شماره: 1
12 ساخت لایه های نازک ۳SrTiO به روش اسپری پایرولیز و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی آنها (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 16، شماره: 2
13 ساخت نانو بلورک های δ-۷O۳Cu۲YBa به روش مکانوشیمیایی و بررسی دمای گذار ترکیبات -۷O۳Cu۲YBa(x-۱) + ۲ xMnO (۰۲/۰ ،۰۱۵/۰ ،۰۱/۰ ،۰۰۵/۰ ،۰ = x) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 2
14 ساخت نانوبلورک های ۳-xSrxMnO۳/۰Ca۷/۰La به روش فعال سازی مکانیکی و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطوترابری آن ها (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 2
15 ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبات Z=H, N) RFe۱۰V۲Zy و R=Y, Nd) (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 8، شماره: 3
16 ساختار بلوری، خواص مغناطیسی و مغناطوالاستیکی ترکیب های بین فلزی Nd۶Fe۱۳-xCoxCu (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 10، شماره: 4
17 سونش شیمیایی تک بلورهای CdTe و CdSe (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 2، شماره: 1
18 کاهش دمای تفجوشی سرامیک PZTبرای بهبود قطعات چند لایه (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 10، شماره: 2
19 مطالعه اثر جانشانی کبالت بر ساختار بلوری و مغناطومقاومت ترکیبات تهیهشده به روش سل- ژل ،La۰/۵۷Sr۰/۲Mn۱-xCoxO۳ (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 14، شماره: 2
20 مقایسه ی تنش های مغناطوتنگشی در ترکیبات Pr۳Fe۲۴.۷۵Co۲.۷۵Ti۱.۵-ingot و Pr۳Fe۲۴.۷۵Co۲.۷۵Ti۱.۵-meltspun (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
21 ناهمسانگردی جهتی مغناطوتنگش وگذارفازمغناطیسی درمحلول جامد Nd14Dy2Fe78B6 (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر چرخش مغناطواپتیکی فارادی لایه های رسانای شفاف آلاییده با کبالت تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
2 اثر حضور وانادیم بر ساختار و خواص مغناطوالاستیکی ترکیبات YFe12-xVx (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
3 اثر خاکی نادر La بر خواص مغناطیسی ترکیب بین فلزی -xGax17-yLayFe2Pr (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
4 اثر نفوذ اتمهای H و N بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبات Z2V10NdFe (Z=H,N) (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
5 بررسی آثار مغناطوالاستیکی ترکیب 2Ge2Mn6/0Gd4/0Sm (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
6 بررسی اثر پخش نیتروژن بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبهای HoFe11-xCoxTi (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
7 بررسی اثر هیدروژن دهی بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبات HoFe11-xCoxTi (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
8 بررسی اثر هیدروژندهی و نیتروژندهی بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبات HoFe10CoTi (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
9 تحلیل پارامترهای میدان بلوری و ناهمسانگردی مغناطیسی ترکیبات HoFe11-xCoxTi (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
10 خواص مغناطوالاستیکی ترکیب سهتایی خاکی نادرNd6Fe13Cu (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
11 دنیای صنعتی غرب چگونه در مصرف انرژی صرفه جویی میکند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی برق
12 ساخت لایه نازک SrTiO2 به روش اسپری پایرولیز و مطالعه خواص ساختاری آن (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
13 شبیه سازی منحنی مغناطش ترکیب HoFe11Ti به کمک مدل دو زیرشبکه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
14 مطالعه آثار مغناطوالاستیکی آلیاژ فری مغناطیس Er2Fe13CoB (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
15 مطالعه ویژگیهای الکترونی و مغناطیسی نانوسیم های فلزات واسط 3d (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
16 مطالعهی ویژگیهای مغناطیسی نانوسیمهای فلزات واسط (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
17 مطالعة آثار مغناطوالاستیکی آلیاژ فری مغناطیس Er2Fe9Co5B (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال