دکتر بابک ربیعی

دکتر بابک ربیعی استاد، دانشگاه گیلان

دکتر بابک ربیعی

Dr. Babak Rabiei

استاد، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیک شش رقم ذرت علوفه ای در شهرستان رشت (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 14
2 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فیلوکرون و میزان ماده موثره ماریتیغال (Silybum marianum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 4
3 اثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا به صورت کشت دوم در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
4 اثر محلول پاشی مکمل های کود آلی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی دو رقم برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 4
5 اثر میزان و زمان مصرف کود نیتروژنی بر کمیت و کیفیت محصول دو رقم هویج (Daucus carota L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
6 اثرتاریخ کاشت برعملکردوکیفیت علوفه شش رقم ذرت علوفه ای درشهرستان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
7 اثرمصرف مکمل های کودآلی برعملکرد دانه، کارآیی مصرف نیتروژن وخصوصیات تبدیل دورقم برنج Oryza sativa L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
8 ارتباط رطوبت و سرب موجود در خاک بر فعالیت آنزیمهای اورهآز و فسفاتاز خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
9 ارزیابی تجزیه علیت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در برنج (Oryza sativa L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
10 ارزیابی تحمل به شوری در ارقام و لاین های برنج(Oryza sativa L.) با تاکید بر شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 3
11 ارزیابی ترکیب پذیری ارقام برنج از طریق روش های دوم و چهارم گریفینگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
12 ارزیابی ترکیب پذیری ارقام برنج از طریق روش های دوم و چهارم گریفینگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
13 ارزیابی تنوع دورگ های جدید ذرت دانه ای برای صفات کمی و ساختار ظاهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 3
14 ارزیابی تنوع مولکولی و روابط ژنتیکی بین ارقام برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 1
15 ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
16 ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
17 ارزیابی روش های گروه بندی ژنوتیپ های کلزا با استفاده از تجزیه تابع تشخیص خطی فیشر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
18 ارزیابی روش های گروه بندی ژنوتیپ های کلزا با استفاده از تجزیه تابع تشخیص خطی فیشر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
19 ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 25
20 ارزیابی عمل ژن های کنترل کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت دانه در ارقام برنج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 1
21 ارزیابی فراوانی آللی و چندشکلی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان های ژنی کنترل کننده کیفیت دانه در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
22 ارزیابی لاین های خویش آمیخته نوترکیب برنج (Oryza sativa L.) ایرانی به تنش شوری در مرحله رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 9، شماره: 4
23 Evaluation of drought tolerance in rice (Oryza sativa L.) cultivars and recombinant inbred lines (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 7، شماره: 1
24 Genetic diversity analysis of recombinant inbred lines of rice (Oryza sativa L.) using microsatellite markers (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 7، شماره: 2
25 برآورد اثرهای ژنیو وراثت پذیری برخی از ویژگی های کمی در گوجه فرنگی با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 4
26 برآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاین های خیار برای عملکرد از طریق تلاقی دای آلل ناقص (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 1
27 برآورد قابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژنی در ژنوتیپ های برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
28 بررسی ارتباط عملکرد و صفات زراعی همبسته در برنج (Oryza Sativa L.) با استفاده از تجزیه رگرسیون و علیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 31
29 بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی صفات در لاین های والدینی تولید برنج هیبرید (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
30 بررسی تغییرات تئافلاوین و تئاروبیژن در زمان تخمیر (اکسیداسیون) و اثر آن روی شفافیت و رنگ کل در چای سیاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
31 بررسی تغییرات تئافلاوین و تئاروبیژن در زمان تخمیر (اکسیداسیون) و اثر آن روی شفافیت و رنگ کل در چای سیاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
32 بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های نوترکیب برنج ایرانی در مرحله زایشی در شرایط نرمال و شوری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 1
33 بررسی تنوع مرفولوژیک و ژنتیکی ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات تحمل به خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 2
34 بررسی شاخص های انتخاب در تعدادی از ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 2، شماره: 6
35 بررسی شاخص های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ارقام کلزاBrassica napus L.با استفاده از آزمون های بنیه بذر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
36 بررسی کروموزوم های شماره 1 و 5 بز مرخز برای مکان یابی QTL های موثر بر وزن بدن (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
37 بررسی مرحله گیاهچه ای و شناسایی معیارهای مناسب انتخاب یک جمعیت در حال تفرق برنج (Oryza sativa L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 5، شماره: 12
38 بیوانفورماتیک و پایگاه های اطلاعاتی ژنوم غلات (مطالعه موردی برنج) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 1
39 پاسخ لاین های موتانت برنج به تنش شوری در مرحله گیاهچهای با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 1
40 پاسخ لاین های نوترکیب برنج ایرانی (Oryza sativa L.) به تنش شوری در مرحله گیاهچه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 29
41 پایگاه های داده های اصلی جهت مطالعه بیان ژن ها در گیاهان (مطالعه موردی: برنج) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 9، شماره: 1
42 تاثیر ایندول استیک اسید و کاینتین بر صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام برنج تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 3
43 تاثیر بنزیل آدنین و تیوسولفات نقره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گل های شاخه بریده سوسن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
44 تاثیر بنزیل آدنین و تیوسولفات نقره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گل های شاخه بریده سوسن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
45 تاثیر زمان غرقاب و کاربرد علف کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 4
46 تاثیر کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای (Zea mays L.) رقم سینگل کراس ۷۰۴ در منطقه رشت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 1
47 تاثیر محلول پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی میوه سیب رقم ‘فوجی’ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
48 تاثیر مدیریت کوددهی نیتروژن بر عملکرد برنج (رقم خزر) و اجزای آن در یک خاک شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
49 تاثیر مدیریت کوددهی نیتروژن بر عملکرد برنج (رقم خزر) و اجزای آن در یک خاک شالیزاری استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
50 تاثیر مصرف کودهای گوگرددار بر شاخص های رشد و عملکرد بادام زمین(Arachis hypogaea L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
51 تاثیر مصرف کودهای گوگرددار بر شاخص های رشد و عملکرد بادام زمین(Arachis hypogaea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
52 تاثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر کارآیی مصرف نیتروژن برنج رقم خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
53 تجزیه ژنتیکی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مرتبط با کیفیت دانه در ارقام برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
54 تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد دانه در برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 14
55 تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت ظاهری وپخت درارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
56 تجزیه لاین ×تستربرای صفات عملکردواجزای عملکرد درتعدادی ازلاین های برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
57 تجزیه و تحلیل چندمتغیره برای صفات مرفولوژیک، عملکرد دانه و اجزای آن درارقام بومی و اصلاح شده برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
58 تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و اجزای آن در هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
59 ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ارقام برنجOryza sativa L برای خصوصیات فیزیکی و کیفیت تبدیل شلتوک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 1
60 تغییرات شاخص های رشد و برداشت روغن کلزا (رقم هایولا ۴۰۱) در غلظت ها و زمان های متفاوت محلول پاشی کود نیتروژن مکمل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 6
61 تفکیک و شناسایی تعدادی از لا ین ها و هیبریدهای برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی مرتبط با تحمل به سرما (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 3
62 تنوع مورفولوژیک و فیزیکوشیمیایی دانه در ژنوتیپ های مختلف برنج با استفاده از تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 4
63 شناسایی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت و تبدیل در یک جمعیت F۲:۴ برنج (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 16
64 شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی بیان miRNA های دخیل در نمو دانه ارقام گندم ایرانی با کیفیت نانوایی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 10، شماره: 2
65 شناسایی ترکیب های هتروتیک برای ویژگی های چسبندگی دانه برنج با استفاده از روش GGE بای پلات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 3
66 شناسایی مکا نهای ژنی کنترل کننده عملکرد و اجزای عملکرد دانه در برنجOryza sativa L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
67 غربال ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L.) برای تحمل و حساسیت به بلاست برگ تحت شرایط آلودگی مصنوعی در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 9، شماره: 3
68 کارایی انتخاب به کمک نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ویژگی های کیفی دانه در یک جمعیت نسل F۶ برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 3
69 گروه بندی لاین های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش های آماری چند متغیره در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 4
70 گزینش چند صفتی برای غربال ژنوتیپ های برتر یک جمعیت F ۲ برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
71 گزینش چند صفتی برای غربال ژنوتیپ های برتر یک جمعیت F ۲ برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
72 گزینش لاین های نوترکیب پرمحصول و برتر نسل F۱۱ برنج با استفاده از روش گزینش شاخصی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 10، شماره: 1
73 مطالعه پاسخ به تنش خشکی ژنوتیپ های برنج در ابتدای مرحله زایشی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 4
74 مکان یابی QTLهای اصلی و اپیستاتیک و اثر متقابل آنها با محیط برای صفات کیفیت پخت و خوراک برنج در یک جمعیت لاین های نوترکیب خویش آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 1
75 مکان یابی QTLهای کنترل کننده تحمل به تنش های خشکی و شوری درمرحله جوانه زنی برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
76 مکان یابی چندصفتی QTLها برای شاخص های تحمل به خشکی در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 2
77 نشانمند کردن ژن های برگرداننده باروری بوسیله تجزیه کلاس مغلوب در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
78 ویژگیهای بیوشیمیایی و بیان برخی از ژن های مسیر اکسیداتیو در برنج (Oryza sativa L) تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 1
79 همبستگی صفات زراعی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی در برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
80 همبستگی صفات زراعی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی در برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ایندول استیک اسید و کاینتین بر بهبود کیفیت تحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر عمق آب و غلظت علف کش تیوبنکارب بر رشد رویشی برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر شاخص برداشت روغن،مراحل مرفولوژیکی رشد و برخی از صفات مهم زراعی کلزا( Brassica napus L.)رقم هایولا 401 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه بادام زمینی (Arachis hpoGaea L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثرات فواصل ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای نشایی (Brassica napus L.) به صورت کشت دوم در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثرتاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکردوکیفیت ماده ی موثره ماریتیغال دراستان گیلان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرغلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل برعملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن درکلزا به عنوان کشت دوم دراراضی شالیزاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثرغلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل برعملکردواجزای عملکردکلزا Brassica napus L به عنوان کشت دوم درشالیزار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی ارقام بومی و اصلاح شده و انتخاب ارقام برتر برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی تنوع ژنتیکی 9 لاین برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 ارزیابی روابط بین صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در برنج تحت شرایط خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی صفات کمی در دورگ های حاصل از تلاقی دی آلل در برنج F1 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 ارزیابی عمل ژن ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم کمی و کیفی توتون از طریق تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 ارزیابی هتروزیس برخی صفات گیاهچه ای برنج درخزارنه و همبستگی آنها با صفات گیاه بالغ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 NCBI در دو رقم برنج ایرانی با توالی ژنومی موجود در waxy مقایسه توالی قطعه راهنمای ژن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 براورد پارامترهای ژنتیکی کنترل کننده زمان گلدهی درگوجه فرنگی با استفاده از تجزیه میانگین نسلها (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای در منطقه رشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی برنج (Oryza sativa L) در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19 بررسی برخی از ارقام برنج به بیماری بلاست با استفاده از نشانگرهای اختصاصی ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
20 بررسی پتانسیل نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با عطر دانه در ارقام برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 بررسی تاثیر موتاسیون old101 بر جوانهزنی بذرهای موتانت و بیان ژن GST1 و FRY1 در واکنش به تنش سرما در آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
22 بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی درهشت رقم برنج با استفاده از تجزیه لاین × تستر (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج Oryza sativa L با استفاده از صفات مورفولوژیک و کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با عملکرد دانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
25 بررسی تنوع ژنتیکی در برنج Oryza sativa L با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
26 بررسی تنوع ژنتیکی درتوتونهای ویرجینیا ازطریق روشهای آماری چندمتغییره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 بررسی خصوصیات فنوتیپی گیاهان جهشیافتهold 101 در واکنش به تنش سرما درآرابیدوپسیس .(Arabidopsis taliana) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
28 بررسی زمان و تراکم کشت گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
29 بررسی هتروتیک لاینهای برنج با استفاده از نشانگرهای SSR و ارتباط آن با تظاهر هیبریدهای حاصله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 تاثیر کم آبیاری و کود نیتروژن برعملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ذرت سیلویی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 تاثیر مدیریت نیتروژن بر عملکرد دانه، تغییرات غلظت نیتروژن و رنگ برگ برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تاثیر مصرف مکمل های کود آلی برخصوصیات تبدیل و محتوای آمیلوز دو رقم برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 تجزیه به عامل صفات مرفولوژیکی هیبریدهای ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با جوانه زنی در برنج با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 تجزیه همبستگی بین صفات مورفولوژیک با عملکرد دانه در سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 تهیه نقشه QTL صفات وزن پیله و وزن قشر پیله کرم ابریشم Bombyx mori به روش مکان یابی فاصله ای مرکب (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
37 تهیه نقشه لینکاژی نشانگرهای SSR و مکان یابی QTLهای کنترل کننده زمان رسیدگی در یک جمعیت F2 برنج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
38 شناسایی QTL های کنترل کننده ابعاد دانه در جمعیت 2F حاصل از تلاقی دو رقم برنج ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
39 گروهبندی ژنوتیپهای برنج در شرایط تنش خشکی در مرحله زایشی با استفاده از روش تجزیه خوش های با حداقل واریانس ward (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 محلول پاشی متانول راهکاری جدید جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
41 مطالعه پارامترهای ژنتیکی عملکرد و کیفیت میوه در گوجهفرنگی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 نشانمند کردن ژنهای Rf با استفاده از تجزیه کلاس مغلوب و غالب در برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 نقش کاربرد خارجی IAA و کاینتین بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک برنج تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران