دکتر محمدرضا حسنائی

دکتر محمدرضا حسنائی استاد گروه آموزشی انیمیشن، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

دکتر محمدرضا حسنائی

Dr. MOhammad REza Hosnae

استاد گروه آموزشی انیمیشن، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.