دکتر وحید سبزیان پور

دکتر وحید سبزیان پور استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی

دکتر وحید سبزیان پور

Dr. Vahid Sabzian pour

استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرپذیری شعر و نثر امام شافعی از سخنان امام علی (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 10، شماره: 20
2 از فقر تا فحشا؛ از ثروت تا قدرت (تحلیل گفتمان انتقادی داستان مارتا البانیه نوشته جبران خلیل جبران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 35
3 بازتاب دیانت ایرانیان باستان در منابع عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 6، شماره: 2
4 بازتاب عدالت انوشروان در ادب پارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 1، شماره: 2
5 بازتاب فابل های ازوپ در حکایات مثنوی (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 5، شماره: 20
6 بازتاب فرهنگ ایران باستان در اشعار حکمی ناصرخسرو (با تکیه بر منابع عربی) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 17
7 بررسی انتقادی کتاب «ادب الامثال والحکم» (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 10، شماره: 20
8 بررسی تطبیقی آیین سپاهیگری ایران باستان با استناد به عیون الاخبار ابن قتیبه و شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 17
9 بررسی تطبیقی بارقه های مبارزه با استعمار در رمان سووشون سیمین دانشور و تپه بزرگ از سهیر قلماوی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 8، شماره: 15
10 بررسی تطبیقی نوستالژی سیاسی در شعر ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 8
11 بررسی سر چشمه های حکایات روضه نخستین بهارستان جامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی عوامل مؤثر بر تعلیق و شتاب داستان کوتاه «مرتا البانیة» جبران خلیل جبران با تکیه بر زمان روایی ژرار ژنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 19
13 بررسی گفتمان اجتماعی زنان در رمان رائحه الورد و انوف لا تشم و این خیابان سرعت گیر ندارد (واکاوی براساس گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 4
14 بررسی محتوایی و سرچشمه های فکری فخرالدین علی صفی در لطایف لطوایف (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 16
15 بررسی مضامین خطبه سیاسی انوشروان و مقایسه آن با نهجالبلاغه (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 31
16 بررسی مقایس های نقش زنان در نزاع های درون خانوادگی اسطوره های ایرانی و یونانی و رومی (برپایه شاهنامه فردوسی و متون اساطیری یونان و روم) (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 14، شماره: 1
17 بررسی مقایسه ای تغزل شریف رضی و غزل سعدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 20
18 بررسی منابع عربی حکایت های باب چهارم لطائف الطوائف (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 2، شماره: 2
19 بررسی وام واژه های فارسی امثال مولد در مجمع الامثال میدانی (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 10
20 بررسی وامگیریهای قرآنی در رباعیات بابا افضل کاشانی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 5، شماره: 2
21 پرتو کنایات قرآنی در دیوان جامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 3، شماره: 3
22 پرتوی از تاثیر فرهنگ و ادب ایرانیان باستان در ادب عربی و فارسی (مطالعه موردی: صبر) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 4
23 پژوهشی در سرچشمه های امثال موند علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 12
24 پژوهشی در کنایه های مشترک در ادب عربی و فارسی (نقد و مطالعه موردپژوهانه: امثال مولد در مجمع الامثال میدانی) (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 21
25 تاثیر اندیشه های اخلاقی ایران باستان در اشعار بابا افضل (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 4، شماره: 7
26 تاثیر پندنامه های ایرانی در فرهنگ و ادب عربی و فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 0، شماره: 4
27 تاثیر پندهای انوشروان و بزرگمهر در گلستان سعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 64
28 تأثیر فرهنگ وادب ایرانی در ادب عربی؛ مطالعه مورد پژوهانه (امثال مولد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 23
29 تحلیل انواع زمانپریشی در داستان کوتاه «حریق ذلک الصیف» غاده السمان بر اساس نظریه زمان ژرار ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 12، شماره: 2
30 توضیحی درباره یک بیت از حافظ شادی برای مرگ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 1، شماره: 1
31 جلوه های بلاغت در ایران باستان (با تکیه بر شواهد ذکرشده در منابع عربی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 4، شماره: 2
32 جلوههای رمانتیک در «سه تابلو مریم» میرزاده عشقی و «مرتا البانیه» جبران خلیل جبران (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 4
33 خوانش داستان الفقراء براساس گفتمان انتقادی فِرکلاف (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 8، شماره: 1
34 خوشه ای از خرمن اندیشه های ایرانی در کتاب الادب الصغیر مطالعه مورد پژوهانه (حکمت های بزرگمهر در الادب الصغیر) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 4، شماره: 4
35 سرچشمه های جامی در داستان های بهارستان (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 16، شماره: 52
36 سیر تحول حکمت های ایرانی در منابع عربی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 26
37 سیمای فرهنگ و ادب فارسی در پرتو اندیشه های نقدی دکتر شوقی ضیف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 13، شماره: 25
38 سیمای هویت ایرانی در آثار ادبی عصر اسلامی (نگاهی به مقوله هویت در دو کتاب دو قرن سکوت و خدمات متقابل ایران و اسلام ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 15، شماره: 30
39 صدی المطلع الطللی وتطوراته فی القصیده العربیه (عربی) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 5
40 عمر خیام، بدبینی باده خوار یا حکیمی فرزانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 0، شماره: 3
41 کتابشناخت: نگاهی دوباره به کتاب تاج جاحظ (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 12، شماره: 4
42 گوشه ای از امانت داری و صداقت فردوسی مطالعه موردپژوهانه: مقایسه دوازده پند بزرگ مهر به انوشروان در مروج الذهب با شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 0، شماره: 5
43 ماخذ شناسی حکایات زاهدان و صوفیان قرن اول و دوم هجری مطالعه موردی (کتاب پند پیران) (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 7، شماره: 26
44 مضامین شعر و ادب عربی در دیوان ایرج میرزا (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 17
45 مقایسه حکمت در شاهنامه و متون عربی قرن سوم تا پنج (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 1، شماره: 1
46 مقایسه ساختار حکایتهای حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه با سرچشمه های آن حکایات (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 69
47 مقایسه عوامل حفظ حکومت و فروپاشی آن در ایران باستان و شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 1، شماره: 1
48 مقایسه مضامین تغزلی مشترک بین متنبی و حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 0
49 منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 1، شماره: 1
50 منابع عربی و فارسی چهل حکایت از حکایات صوفیه مطالعه مورد پژوهانه (کتاب روضه خلد) (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 4، شماره: 16
51 نقبی به روشنایی: در جستجوی امثال ایرانی در نظم عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
52 نقد و بررسی تصویرسازی حماسی در شاهنامه فردوسی و دیوان متنبی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 17، شماره: 57
53 نگاهی به تصویرگری و جایگاه آن در قرآن کریم و نهجالبلاغه (مطالعه مورد پژوهانه؛ تشبیه تمثیل) (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 2، شماره: 1
54 نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امثال مولد در میان اشعار و حکمتهای جاهلی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
2 بررسی بنمایه ای تصوف اسلامی در فرهنگ ایرانیان قبل از اسلام (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
3 بررسی تطبیقی تاثیرپذیری شافعی از نهج البلاغه در مضامین اخلاقی (دریافت مقاله) کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)
4 بررسی جایگاه زن در ایران باستان در منابع عربی بر بنیاد دیدگاه های روانشناسی آلفرد آدلر و اریک برن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
5 تأثیر اشعار شاعران عرب بر مثنوی معنوی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
6 تأثیر پندهای ایرانی بر دو کتاب ادب الصغیر و الکبیر (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
7 تصویرسازی حماسی در شاهنامه فردوسی و دیوان متنبی مطالعه موردپژوهانه: تصویر خون در میدان نبرد (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
8 سرچشمه های عربی حکایات و سخنان حکیمانه بهارستان روضه سوم (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
9 سیمای پادشاهان در کتاب لطائف الطوائف (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
10 شاهنامه در میان جزر و مد آرای ادبای عربی و غربی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی