دکتر عباسعلی وفایی

دکتر عباسعلی وفایی استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دکتر عباسعلی وفایی

Dr. Abbas Ali Vafaei

استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از آیینه داری تا آیینگی در اشعار صائب تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 12، شماره: 46
2 انسجام واژگانی و دستوری با رویکرد به واژه های مکرر در دیوان منوچهری (بر اساس نظریه هلیدی و حسن) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 8، شماره: 13
3 بازتاب نقد قدرت در اشعار شهاب نیریزی (تحلیل متنی بازمانده از عصر قاجار، از دیدگاه تاریخ گرایی نوین) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 17، شماره: 55
4 بررسی اسناد و زمینه های زبانی و گویشی فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده های هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 9، شماره: 2
5 بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 73
6 بررسی تحلیلی ساخت عبارت فعلی در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 14، شماره: 46
7 بررسی جایگاه تجربه گر در نظام فکری اشراقی بر مبنای فرانقش اندیشگانی (مطالعه موردی: رسائل لغت موران و صفیر سیمرغ) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 59
8 بررسی چند شگرد صرفی ادبی ساز زبان در سروده های بیدل دهلوی (وابسته های عددی، ترکیبات و اشتقاقات بیدلی) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 14، شماره: 43
9 بررسی چند شگرد نحوی در غزلیات بیدل دهلوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی روش تکرار در ساخت واژه در زبان فارسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 1
11 بررسی ساختمان افعال فارسی و اسپانیایی باتاکید بر کتاب دلبستگی ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 6
12 بررسی کارکرد زبان و جنسیت در دیوان جهان ملک خاتون شیرازی بر مبنای نظریه DSL (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 76
13 بررسی گفتمان مکاشفه در «رساله لوایح» عین القضات همدانی بر اساس رویکرد نقشگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 58
14 بررسی مقایسه ای موضوع و محتوای شعر مشروطه ایران و شعر جدیدیه تاجیکستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 25، شماره: 83
15 بررسی نقش گرایانه تجارب عرفانی در گفتمان مکاشفه بحرالحقیقه احمد غزالی بر مبنای فرانقش اندیشگانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 79
16 بررسی نقشگرایانه تجربه های عرفانی در رویانوشت های شهودی کشف الاسرار و مکاشفات الانوار «زندگی نامه خودنوشت شهودی روزبهان بقلی» (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 12، شماره: 2
17 بررسی و مقایسه ترکیبات جفتی در زبان های فارسی و قرقیزی (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 2، شماره: 7
18 پژوهشی در بنیان های اساطیری و تاریخی کیانیان با توجه با شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 49
19 تاثیر ایدئولوژی در نگاه به وطن در شعر مشروطه و انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 19
20 تاثیر مکررها در ایجاد لحن در غزلیات شمس از دیدگاه فرمالیستی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 4
21 تحلیل زبان غنایی غزلی از حافظ (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 39
22 تحلیل ساختار و لحن دو غزل از سعدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 3
23 تحلیل سبک شناختی منظومه ی جام جم اوحدی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 16، شماره: 53
24 تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی؛ الگویی در جهت ارتقای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 87
25 تحلیل گفتمان قدرت نرم(القای فرهنگی) آموزش زبان و ادبیات فارسی در راهبرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 9، شماره: 4
26 تحلیل نمادهای شعر پایداری در اشعار احمد شاملو بر پایه نقد اسطوره شناختی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 20
27 تحلیل و بررسی «ذکر بر دار کردن حسنک» در تاریخ بیهقی با تکیه بر کاربرد دستور زبان در علم معانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 17، شماره: 58
28 تحول ساختی و معنایی «نفر» (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 2
29 تخفیف تک واژهای اشتقاقی و صرفی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 12، شماره: 38
30 تطبیق اوج و حضیض انسان در قرآن و مثنوی و انعکاس آن در نگارگری صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 41
31 تکرار مقوله های زبانی (در غزلیات شمس) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 13، شماره: 39
32 حوزه معنایی اسم و صفت در ساخت نوع ادبی عرفانی (حدیقه سنایی) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 60
33 در پرتو انوار معنوی (تحلیلی از ساختار تجربه عرفانی عرفا در باب نماد نور) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 1، شماره: 1
34 دو واژه محل نظر در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 67
35 ساختارشکنی در صفتها و ناگفتههای پیرامون آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 8، شماره: 2
36 ساختمان واژه عطف و تشخیص آن از گروه نحوی همپایه با تکیه بر چند متن ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 92
37 ساختمان واژه عطف و تشخیص آن از گروه نحوی همپایه با تکیه بر چند متن ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 92
38 سیمای پیامبر اکرم (ص) به عنوان «انسان کامل» و «کمال انسانی» در خمسه نظامی گنجوی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 6، شماره: 1
39 فصل و وصل از منظر علم معانی و دستور زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 5، شماره: 7
40 کاربرد صوت و شبه جمله به عنوان شگردی خاص در ادبیات کودکان (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 2
41 کشف و تحلیل نحوه کاربرد طلسمات دفینه ها و گنجینه ها در ابیات برگزیده از خمسه نظامی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 53
42 لیلی و مجنون نظامی وفراق نامه سلمان ساوجی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 7، شماره: 17
43 مطالعه تطبیقی شیوه های ارائه جزئیات در بافت متنی تجارب عرفانی صوفیه در متون مکتب کشف و شهود بر مبنای «فرانقش اندیشگانی» (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 14، شماره: 28
44 مولفه های معناباختگی در شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 2
45 نقش استادان اصفهانی در اعتلای دستور نویسی زبان فارسی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 2، شماره: 1
46 نقش شاعرانگی ذهن در آثار تصحیحی زنان بر اساس نظریه رونالد واردف (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 10، شماره: 1
47 نگاهی به آموزش فلسفه در آسیای میانه (با تاکید بر ازبکستان) (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 5، شماره: 17
48 نگاهی به فلسفه­ طنز و کاربرد آن در عرفان (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 12، شماره: 48
49 نگاهی جدید به نوعی از صفت خاص و عام در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 11، شماره: 19
50 نگاهی دوباره به پسوند نام آوا ساز/-ast/درفارسی دری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
51 واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزاره عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 13، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب اسطورههای آفرینش درشعر معاصر وپایداری با تاکید بر اشعار مهدی اخوان ثالث و قیصر امین پور (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 بررسی میزان برخورداری کتاب های جدیدالتالیف فارسی دوم و سوم دبستان از مولفه های خلاقیت - درسال تحصیلی 92-93 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
3 تجلی اسطوره در شعر معاصر با نگاهی به ادبیات پایداری (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
4 تحلیلی بر اهمیت صبر از دیدگاه مولوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
5 تحلیلی بر بازتاب امیدواری به خدا (رجا) در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
6 مناجات از منظر عطار نیشابوری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات