دکتر پرویز ایران نژاد

دکتر پرویز ایران نژاد دانشیار، دانشگاه تهران

دکتر پرویز ایران نژاد

Dr. Parviz Iran Nejad

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بازه های نوسان سالانه کمربند پرفشار جنب حاره و پرفشار سیبری بر چرخندزایی مدیترانه و بارش ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 4
2 اثر سامانه های مدیترانه ای بر خشک سالی غرب ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 3
3 اثر گازهای جوی سه اتمی بر تراز تابشی در منطقه کویری مرکز ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 3
4 ارزیابی برونداد دمای فصلی مدل های پیش بینی همادی آمریکای شمالی در حوضه های آبریز درجه دو ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
5 ارزیابی دبی شبیه سازی شده طرحواره جفت شده سطح و مدل روندیابی رودخانه در مدل پیش بینی عددی وضع هواWRF (بررسی موردی حوضه رودخانه کارون) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 1
6 ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی ظرفیت نفوذ متغیر و روندیابی جریان در حوضه آبریز سفید رود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
7 ارزیابی مدل COUP برای شبیه سازی عمق نفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
8 ارزیابی مدل برف واسنجی شده طرحواره سطح NOAH-MP جفت شده در مدل WRF با تصاویر سنجنده مودیس در نواحی با ویژگی های متفاوت سطح (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
9 ارزیابی مدل شبیه سازی(COUP) جهت برآورد رطوبت و دمای خاک با پوشش گیاهی ذرت و خاک بدون پوشش (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 1
10 ارزیابی نقش بارش در بازیابی خشکسالی جریان رودخانه در حوضه کرخه (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 1، شماره: 1
11 استفاده از تحلیل همبستگی متعارف در مقیاس کاهی بارش سامانه های پیش بینی فصلی و توسعه همادی چند مدلی در شرایط زمان واقعی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 1
12 اعتبارسنجی بازیابی های رطوبت خاک ماهواره مایکروویو اسموس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
13 On the Relation Between the Large-Scale Tropospheric Circulation and Air Quality in Tehran (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 4
14 Study of surface fluxes over the Northern Indian Ocean Seas (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 8، شماره: 2
15 برآورد هفتگی کارایی مصرف تابش ذرت در شرایط پتانسیل تولید زراعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
16 بررسی تاثیر سیگنال NAO بر بارش های ایران با رهیافت تحلیل شبکه درماه های نوامبر تا آوریل ۱۹۷۹-۲۰۱۶ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 46، شماره: 2
17 به کارگیری مدل تابشی فرارفتی برای برآورد سرمایش شبانه در یک حوضه محصور به توپوگرافی (حوضه رفسنجان) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 2
18 پیشبینی رخداد بارش سنگین منطقه ای در جنوب غربی ایران با استفاده از متغیرهای همدیدی و روش های داده کاوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 2
19 تحلیل عدم قطعیت برآوردهای ماهواره ای و مبتنی بر پایگاه داده های اقلیمی تبخیر- تعرق واقعی (مطالعه موردی: حوضه کرخه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
20 تحلیل عدم قطعیت پارامترها برای شبیه سازی جریان رودخانه با کاربرد روشGlue (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 58
21 تحلیل مکانی احتمال رخداد بارش در ایران در فازهای مختلف سیگنال اقلیمی مادن-جولیان (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 2، شماره: 3
22 تشخیص و پایش توفان گرد و غبار غرب ایران با استفاده از روش های سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 3
23 تعدیل شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI) بر مبنای طرحواره برهمکنش جو- سطح خشکی (ALSIS) در حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
24 توزیع مکانی روند بارش سالانه در ایران در دوره ۱۹۶۰-۲۰۰۱ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 4
25 توسعه یک مدل جفت شده سطح زمین-آب شناسی به منظور بهبود شبیه سازی جریان رودخانه در حوضه کرخه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
26 شبیه سازی گسیل غبار با مدل پیش بینی عددی وضع هوا WRF-Chem و با استفاده از داده های جدید سطح در منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 1
27 شبیه سازی هواویزها و واداشت تابشی ناشی از آنها با استفاده از مدل جفت شده هواویز HAM و مدل میان مقیاس پیش بینی وضع هوا WRF (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 36، شماره: 2
28 کاربرد تصاویر ماهواره ای چند زمانه در بهبود دقت مدل های پیش یابی فنولوژی ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 1
29 کاربرد طرح واره برهمکنش جو- سطح خشکی (ALSIS) در شبیه سازی جریان رودخانه با تاکید بر ناهمگنی مکانی سطح خشکی در مقیاس زیر یاخته ای (مطالعه موردی: حوضه کرخه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
30 کاربست مدل های همادی آمریکای شمالی در پیش بینی فصلی بارش گستره ی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 4
31 مقایسه بارش بهاری حاصل از چهار محصول شبکه بندی شده و شبیه سازی شده توسط RegCM و ارزیابی آنها با مشاهدات در دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
32 مقایسه چهار روش تحلیل حساسیت پارامترهای مدل مفهومی HBV در حوضه آبریز کرخه و زیرحوضه های آن (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 1
33 مقایسه طرحواره های گسیل گردوخاک در برآورد شار قائم آن در نواحی چشمه ای ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 40، شماره: 1
34 مقایسه عملکرد دو مدل شبیه سازی فیزیکی و رگرسیونی برای برآورد دمای خاک زیر پوشش چمن در اقلیم کرج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 3
35 مهارت سنجی ساختار بیزی مدل مارکف پنهان در برآورد بی درنگ مراحل فنولوژی گیاه ذرت (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
36 واسنجی شاخص شدت خشکسالی پالمر تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک مناطق غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
37 واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
38 واسنجی و تغییرات سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاس های زمانی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه تهران شمال (اقدسیه)) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
39 ویژگی ها و اثرهای دورپیوندی ال نینوهای فرین شرق و مرکز اقیانوس آرام و ال نینوی فرین ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study of the Effects of Zagros Mountain Ranges on Mesoscale Westerly Currents Using RegCM (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
2 اثر بلاکینگ در چرخندزایی دریای مدیترانه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
3 اثر پرفشارهای جنب حاره و سیبری بر خشکسالی های غرب ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
4 ارزیابی دبی شبیه سازی رودخانه کارون توسط مدل پیش بینی عددی وضع هوا WRF با روش های مختلف پارامتره سازی رواناب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
5 ارزیابی عملکرد سه طرحواره فرسایش بادی تحت مدل WRF-Chem در منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 ارزیابی مدل شبیه سازی (COUP) جهت برآورد دما و رطوبت خاک در اقلیم کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
7 Synoptical Analysis of Instability Index and Determination Precipitable Water Which Effect on Torrential Rain in Kermanshah (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
8 The Choice of Convection Schemes for Simulating Precipitation and Near Surface Air Temperature over Iran (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
9 برآورد رطوبت خاک با استفاده از دادههای هواشناسی زودیافت در دو ایستگاه هواشناسی کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
10 بررسی استعداد خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در چند نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
11 بررسی انتقال ماسه بادی در منطقه سمنان بر اساس شرایط هواشناختی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
12 بررسی تاثیر فازهای مختلف دورپیوندENSO بر بارشهای نیمه غربی ایران در در نیم قرن اخیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
13 بررسی تاثیر کوهستانها و اراضی اقلیم منطقه ایران با استفاده از مدل اقلیمی منطقه ای: 2- بررسی تاثیر طرحواره زیر شبکه ای BATS در مدل منطقه ای RegCM (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
14 بررسی تاثیر کوهستانها و کاربری اراضی اقلیم منطقه ایران با استفاده از مدل اقلیمی منطقه ای : 1- بررسی اجمالی ساختار داخلی مدل RegCM (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
15 بررسی تأثیر مانسون هند بر اقلیم تابستانی ایران با استفاده از شاخصهای مانسون هند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
16 بررسی تغییرات بلند مدت بارش کل و روزهای بارانی درغرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
17 بررسی تغییرپذیری فصلی اُزن و NO2 وردسپهری منطقه خلیج فارس طی سال‌های 2010-2005 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
18 بررسی جزئیات فیزیکی طرحواره های پارامتره سازی تابش در مدل MM5 (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
19 بررسی جزییات فیزیکی طرحواره های سطح مدل میان مقیاس منطقه ای MM5 (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
20 بررسی چشمه های گسیل اجزاء مختلف هواویز در منطقه ایران با استفاده از AeroCom (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
21 بررسی داده های مختلف باد سطح دریا بر روی حوضه خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
22 بررسی دینامیکی جبهه زایی سطحی همراه با یک سامانه چرخندی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
23 بررسی نقش رطوبت درتعیین تراز تابشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
24 بهبود شبیه‌سازی گسیل غبار با استفاده از خوراند داده‌های جدید سطح در طرح واره‌های فرسایش باد تحت مدل WRF-Chem (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
25 پیش بینی فصلی احتمالاتی بارش پاییزه سالهای آبی 95-96و95-94 درگستره ایران :ارزش افزوده همادی مدلهای آمریکای شمالی در تخصیص بهنگام منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
26 تاثیر پارامتره سازی مختلف رواناب بر شبیه سازی دبی رودخانه در طرحواره سطح NOAH جفت شده در مدل WRF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
27 تأثیر بلاکینگ بر ویژگی های چرخندهای مدیترانه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
28 تحلیل آماری تأثیر مانسون هند بر اقلیم تابستانی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
29 تخمین ضرایب توابع همانندی مونین – ابوکوف برای لایه سطحی جو در منطقه کویر مرکزی ایران و مقایسه آن با نتایج آزمایش کانزانس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
30 شبیه سازی بارندگی های حدی به کمک مدل پالس تصادفی بارتلت - لوئیز (مطالعه موردی تهران و رشت) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
31 شبیه سازی غلظت ذرات PM10 توسط مدل عددی wrf/chem در منطقه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
32 شبیه سازی غلظت ذرات PM10 توسط مدل عددی WRF/Chem در منطقه ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
33 کاربرد زنجیره مارکف در بررسی احتمالات خشک و ترسالی و مقایسه آن با توزیع نرمال(مطالعه موردی ایستگاه قزوین) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
34 مدل سازی گسیل غبار در ایران بااستفاده از طرحواره های گسیل MBA و شائو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
35 مطالعه اثر کوه و پوشش گیاهی سطح بر نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مدل WRF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
36 مقایسه کارآیی مدل های یک متغیره و روابط چند متغیره خطی در برآورد تابش دریافتی برسطح افقی درسطح زمین با استفاده از متغیرهای هواشناسی، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
37 مقایسه کارآیی مدل های یک متغیره و روابط چند متغیره خطی در برآورد تابش دریافتی برسطح افقی درسطح زمین با استفاده از متغیرهای هواشناسی، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
38 مقایسه ی رهیافت های انرژی پایه و برداشت حجمی آهنگ گسیل سطحی غبار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
39 واسنجی و بررسی رژیم سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاسهای زمانی مختلف ، مطالعه موردی ایستگاه تهران شمال(اقدسیه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک