افشار جعفری

 افشار جعفری دانشیار دانشگاه تبریز

افشار جعفری

Afshar Jafari

دانشیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر تمرین مقاومتی واماندهساز و مصرف حاد مقادیر مختلف کافیین بر پاسخ پروتیین واکنشگر-C و لکوسیتوز مردان والیبالیست (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
2 تاثیر مصرف حاد کافیین بر پاسخ اکسایشی بازیکنان مرد والیبال متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی وامانده ساز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
3 تاثیر مصرف مقادیر مختلف کافیین و یک وهله فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی مردان والیبالیست (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 3
4 تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت بولاغاوتی بر میزان تخریب DNA پس از فعالیت ورزشی وامانده ساز در مردان غیرورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 8، شماره: 15
5 تغییرات شاخص های ساختاری و عملکردی قلب مردان نخبه ی سه گانه کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 2
6 عوامل موثر بر عملکرد ورزش قهرمانی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
7 مقایسه تاثیر یک جلسه تمرین پلایومتریک و قدرتی بر آنزیم کراتین کیناز و پروتیین واکنشگر-C سرمی مردان تکواندوکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مکمل دهی حاد کافیین بر پاسخ لیپولیتیکی، پاسخ متابولیکی و EPOC متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی دایرهای در دختران ورزشکار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
2 اهمیت ورزش مدار س در فرآیند شناسایی و پرورش استعدادها ی ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
3 تاثیر تمرین حاد قدرتی و پلایومتریک بر کوفتگی عضلانی تاخیری و التهاب در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
4 تاثیر تمرین حاد قدرتی و پلایومتریک بر کوفتگی عضلانی تاخیری و التهاب در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
5 تاثیر چهار هفته تمرین ترکیبی (ایروبیک-مقاومتی) و مکمل دهی کافیین روی لکوسیتوز دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
6 تاثیر چهار هفته تمرین ترکیبی (ایروبیک-مقاومتی) و مکمل دهی کافیین شاخص-های هماتولوژیک خون دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
7 تاثیر دو هفته تمرین پرفشار ایروبیک و مکمل دهی یوبیکینون بر ظرفیت ضداکسایشی تام و مالون دی آلدهید سرم زنان ورزشکار متعاقب یک جلسه تمرین وامانده ساز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 تاثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر قدرت انفجاری پاها، سرعت و چابکی بسکتبالیست های مرد آماتور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
9 تاثیر مصرف حاد کافیین بر پاسخ اکسایشی ناشی از یک جلسه تمرین مقاومتی سنتی و بسیار آهسته در سرم مردان سالم تمرین کرده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 تاثیر یک ماه تمرین هوازی همراه با مکمل دهی ال آرژنین بر شاخص های زیست شیمیایی خون مردان چاق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
11 تاثیرچهار هفته تمرین ترکیبی و مکمل دهی کافثین روی شاخص های تن سنجی و همودینامیکی دختران دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
12 تاثیردونوع تمرین ورزشی بر ارکسین A و نیمرخ لیپیدی درپسران نوجوان چاق (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
13 تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر برخی از شاخصهای آپوپتوز میوکارد (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
14 تأثیر یک ماه فعالیت هوازی همراه با مکملدهی الآرژنین بر شاخصهای تنسنجی مردان چاق (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
15 مقایسه تاثیر دو هفته مکمل دهی همزمان ترکیب کافیین-Q10 و کافیین بر پاسخ ورزشی شاخص های آسیب عضلانی زنان ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
16 مقایسه ی اثرات فعالیت مقاومتی ایستا و پویا بر برخی شاخص های عملکردی قلبی- عروقی، لاکتات پلاسما و لکوسیت های خون محیطی زنان سالم غیر ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
17 مقایسه ی برخی ازویژگیهای آنتروپومتریک و فیزیولوژیک زنان کاراته کای نخبه وغیرحرفه ای استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی