دکتر احد فرامرز قراملکی

دکتر احد فرامرز قراملکی مدیر مسئول

دکتر احد فرامرز قراملکی

Dr. Ahad Faramarz Qaramaleki

مدیر مسئول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛ اموجز الصغیر فی المنطق یا منطق عیون الحکمه رفع یک ابهام تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 13، شماره: 42
2 «جانشینی» نزد لویناس و «جایگزینی» در همدردی: دو رویکرد متفاوت در مواجهه با دیگری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 23، شماره: 4
3 «لا یسئل عما یفعل»، توصیف یا توصیه؟ تحلیل انتقادی میراث تفسیری آیه ۲۳ سوره انبیاء (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 19، شماره: 4
4 آرا و آثار منطقی جلال الدین دوانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 4، شماره: 10
5 اخلاق پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 36، شماره: 1
6 اخلاق داوری علمی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 3، شماره: 9
7 اخلاق و نظریهی نفس در اندیشهی استیچ: آوردگاه روانشناسی اخلاق وعلوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 15
8 از خودبیگانگی، موقعیتهای مرزی و مرگ در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 45، شماره: 2
9 اصول و معیارهای اعتبارشناختی فهم علمی از متون اسلامی در علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 3، شماره: 4
10 الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم (بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 19
11 الگوی روشی ملاصدرا در تحلیل مفهومی ایمان (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 42، شماره: 1
12 امکان تکثر ادله اثبات وجود خدا در خداشناسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 2
13 Critical Analysis of Fakhr-e Razi's Paraphrase, in Capacity Verses: Theological Explanation (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 1، شماره: 1
14 Rene Descartes’s Cogito Argument Reconsidered (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 41
15 بازخوانی براهین اثبات وجودخدا در اندیشه دوران پیشانقدی کانت (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 2
16 بررسی انتقادی تبیین علی عمل در فلسفه صدرالمتالهین (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 12، شماره: 23
17 بررسی انتقادی دیدگاه آلوین پلنتینگا درباب آموزه بساطت الهی، (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 22، شماره: 82
18 بررسی صحت انتساب اثرمنطقی مفاتیح الخراین به ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 45
19 بررسی قضایای حقیقیه منطق دانان مسلمان و گزاره های قانون وار به تقریر نلسون گودمن (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 44، شماره: 1
20 بررسی و مقایسه آرای ارسطو و فارابی در مسئله خطای حسی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 54، شماره: 1
21 برهان پذیری گزاره های ضروری ازلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 1، شماره: 2
22 پارادوکس دروغگو و راه حل شمس الدین محمد خفری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 4، شماره: 11
23 پبوند سنجش پذیری و باز خواست پذیری فعل الهی از دبدگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه معرفت کلامی دوره: 12، شماره: 27
24 پیشینه تاریخی، توصیف و تبیین موضع ملاصدرا دربارهچیستی فلسفه اولی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 4
25 تاثیر خود بنده انگاری بر تنظیم رفتار ارتباطی بین شخصی در آیات و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 42، شماره: 2
26 تاریخ انگاره کرم در فرهنگ عصر نزول (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 3
27 تاریخ تحول کلیات خمس: ارسطو، فرفوریوس، فارابی، ابن سینا (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 45، شماره: 1
28 تاملی بر الگوهای تاثیرگذار زبان شناسی شناختی در مطالعات میان رشته ای با تاکید بر واژه قرآنی «شاکله» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 1، شماره: 2
29 تاملی در اخلاق جهانی با تاکید بر بیانیه های سویدلر و هانس کونگ (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 1، شماره: 1
30 تبیین جایگاه و کارکرد قوه خیال در صدور رفتار و افعال عاقلانه از انسان با تاکید بر مبانی نفس شناسی صدرالمتالهین (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 6، شماره: 2
31 تبیین مفهوم زندگی و نقش آن در معناداری زندگی با تاکید بر دیدگاه های صدرالمتالهین شیرازی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 20، شماره: 75
32 تحلیل «تناقض نمای معرفت حسی» در فلسفه ارسطو (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 10، شماره: 21
33 تحلیل انتقادی دیدگاه ملاصدرا درباره خزائن در پرتو معناشناسی ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 2
34 تحلیل انتقادی نظریہ بداء بر پایه باور به هیولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 11، شماره: 22
35 تحلیل انتقادی و تطبیقی روش خوارزمی و جامی در شرح نی نامه مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 50
36 تحلیل برهان عدل الهی در امتناع تکلیف فراتر از طاقت در کلام امام رضا «علیه السلام» و لوازم آن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 11، شماره: 41
37 تحلیل تلقی فرآیندی اخوان الصفا از فلسفه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 22، شماره: 84
38 تحلیل دو مسئله شناخت و مسئولیت در برابر خداوند و «دیگری»: مطالعه تطبیقی بین علامه طباطبایی و لویناس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 11، شماره: 23
39 تحلیل کاربرد ادبی و معناشناسی شناختی واژه «حرث» در آیه «نسائکم حرث لکم...» در مواجهه با شبهه شئ انگاری زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 7، شماره: 3
40 تحلیل معناشناختی از مفاهیم متافیزیکی: مطالعه موردی ترکیب «امکان خاص» از دو «امکان عام» در پرتو نظریه آمیختگی مفهومی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 10، شماره: 20
41 تحلیل مفهومی «قرب» حقیقی و مجازی در قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه مفسران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 4، شماره: 4
42 تحلیل منطقی قضایای ثلاث (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 13، شماره: 48
43 تحلیل نظریه ی صدق نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 21، شماره: 78
44 تحلیل وجودشناختی فرآیند صدور فعل از منظر ابن سینا و صدرالمتالهین (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 6، شماره: 11
45 تحویلی نگری در تعریف دین، از دیدگاه دین پژوهان معاصر غرب (مطالعه ی پنج نظریه پرداز موثر) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 9، شماره: 33
46 تطور تاریخی قضایای ثلاث (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 43، شماره: 1
47 توحید صفاتی و ارتباط آن با وحدت مصداق و کثرت مفهوم (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 45، شماره: 2
48 چیستی «گزاره های نخستین» در فلسفه ی ارسطو و نسبت آن با بدیهیات شش گانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 16، شماره: 1
49 خدا، از مفهوم تا مدل های معرفتی (تمایز و ارتباط مفهوم، تصور و تصویر خدا و نقش روش شناختی مدل ها در ادراک خدا) (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 1
50 دلالت های تربیتی مفهوم قرآنی شاکله بر اساس رهیافت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 3، شماره: 4
51 راهکار متمایز ملاصدرا از ابن سینا در رفع "اجتماع دو مقوله" در وجود ذهنی و کارایی آن (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 46، شماره: 1
52 طب انگاری اخلاق و لوازم آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 7، شماره: 26
53 قوم مداری اندیشه و راه حل واتسن (با تاکید بر مطالعات دینی) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 5، شماره: 17
54 کاربست انتقادی نظریه آمیختگی مفهومی در خوانش «خزائن الهی» در المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 1، شماره: 4
55 کارکردشناسی خیال در فرایند غایت اندیشی و غایت گزینی در مبادی صدور فعل (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 1
56 گونه شناسی مطالعات میان رشته ای در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 4
57 مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 42، شماره: 1
58 مطالعات میان رشته ای: مبانی و رهیافت ها (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 43، شماره: 2
59 مطالعه تطبیقی شروح نهج البلاغه در برهان فسخ عزایم (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 6، شماره: 3
60 معمای تناسخ و راه‌ حل آن در نظریۀ استکمال نفس محمد بن زکریای رازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 22، شماره: 2
61 مقایسه نظریه مهجوریت دلالت التزام منطق دانان با مسئله حجیت منطوق و مفهوم اصولیان (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 47، شماره: 2
62 مواجهه مسئله محور به مثابه روی آورد تفسیری؛ مورد پژوهش آیه لایسئل (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 41، شماره: 2
63 مولفه های معنایی ماده ی «کرم» در قرآن بر اساس معناشناسی ساختاری و رویکردهای تحلیلی - منطقی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 50، شماره: 1
64 نقد سازگاری نظریه اصالت وجود با معقول دوم انگاری مفهوم وجود (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 7، شماره: 14
65 نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگهراسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیش بینی پذیری اخلاقی سازمان و توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
2 تبیین اثربخشی پایان نامه ها و رساله ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی
3 کسب و کار پایدار: نقش راهبردی حرفهگرایی و مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
4 معناشناسی ساختاری تحلیلی مفهوم قرآنی خزاین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
5 نظامهای منطق نگاری در ترازوی اثربخشی (دریافت مقاله) همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان