دکتر علی رضا شجاعی زند

دکتر علی رضا شجاعی زند دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی رضا شجاعی زند

Dr. Alireza Shojaeizand

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «انقلاب» یا «دموکراسی» (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 9، شماره: 1
2 «رهبری دینی» در نهضت و در نظام (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 21، شماره: 85
3 «ضرورت» و «امکان» سنجش دین داری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 3
4 آنک مسیح... اینک انسان! واکاوی عناصر و زمینه های عرفی شدن در آموزه ها و تجربه تاریخی مسیحیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 2، شماره: 8
5 احیا و اصلاح مقایسه رویکرد دینی شیخ، میرزا و امام(س) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 14، شماره: 56
6 از دین سازی های عقل تا دینی سازی علم (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 12، شماره: 46
7 امتناع دمکراسی در جوامع پسا انقلابی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 12، شماره: 46
8 ایران اسلامی بانی موضوع و انگاره جدید در جامعه شناسی و علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 2
9 بازخوانی «نقش دین در توسعه» با نظر به اغراض تشکیل حکومت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 10، شماره: 41
10 بررسی انتقادی آرا و نظرات وبر درباره صدر اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 1، شماره: 3
11 بررسی رابطه جهانی شدن فرهنگی و عرفی شدن فردی با تاکید بر نقش عوامل زمینه ای (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 7
12 بررسی روایی در پیمایش های سنجش دینداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 3
13 بررسی وضعیت آموزش جامعه شناسی در ایران (یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 27، شماره: 90
14 برنامه تعاملات دینداری برای دانشجویان: ساخت و روایی یابی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 4
15 به مثابه پاسخ: مرور و تکمله ای بر مباحث «عرفی شدن» (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 8، شماره: 4
16 تبارشناسی «تجربه دینی» در مطالعات دین داری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 6
17 تبارشناسی تجربه دینی در مطالعات دینداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 1، شماره: 2
18 تبیین جامعه شناختی فراز و فرود درک ایدئولوژیک از دین (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 21
19 تعریف دین (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 9، شماره: 30
20 توسعه و جامعه آرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 5، شماره: 16
21 چرایی نقض «اسلام» برتلقی اسطوره ای از نظریه «عرفی شدن»؛ بازشناسی عرفی شدن در دو تجربه مسیحی و اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 10، شماره: 2
22 خاتمه انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 12، شماره: 49
23 دین و پدیده جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 21
24 دین و دنیا: بررسی نگرش های متفاوت ادیان به دنیا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 13، شماره: 46
25 ذات انگاری دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 3
26 روندهای شکل گیری دینداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 9، شماره: 2
27 رویارویی اسلام و لیبرالیسم در روی آوری به دموکراسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 24، شماره: 4
28 ریشه های دینی و تاریخی تابوسازی قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 16، شماره: 63
29 قابلیتهای تحلیل گفتمان در بررسی پدیده های فرهنگی اندیشه ای (با تاکید بر گفتمان هژمونیک شده در انقلاب اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 10، شماره: 40
30 گشایش های نظری در مطالعات جامعه شناختی دین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 40
31 گونه شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 4
32 مبانی عقلی مناسبات دین و دولت (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 6
33 مبناگزینی های ناگزیر مبناگریزان؛ نقدی بر مقاله «دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا» (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 11، شماره: 43
34 مدرنیته و قدرت انتخاب (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 11، شماره: 2
35 مدلی برای سنجش دینداری در ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
36 مدلی برای مطالعه «دین گریزی» در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 35
37 مسیرهای محتمل در "عرفی شدن"ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 7، شماره: 1
38 مطالعه تجربی روند های شکل گیری دینداری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 37
39 منشا دین و ریشه دینداری: تنقیح بحث و طرح یک ایده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 1، شماره: 2
40 نسبت «جامعه شناسی دین» با الهیات و کلام (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 9، شماره: 1
41 نقد درون گفتمانی ایده علم دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 5، شماره: 9
42 نقد رویکرد دموکراتیزاسیون و قرائت آن از تغییرات سیاسی جهان عرب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 9
43 نقد و ارزیابی «گویه های به کار رفته» در پیمایش های دینداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 7، شماره: 26
44 نقش و عملکرد دین در "وضعیت انقلابی" بررسی تطبیقی انقلاب فرانسه و ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 3