دکتر بهمن خسروی پور

دکتر بهمن خسروی پور دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر بهمن خسروی پور

Dr. Bahman Khosropour

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظر هنرجویان، مدیران و آموزشگران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 3
2 آموزش از راه دور و نظام آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 3، شماره: 3
3 ارتقاء توانمندی شغلی دانش آموختگان کشاورزی با تاکید بر کارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 6، شماره: 2
4 ارزیابی وضعیت مولفه های مدیریت دانش سامانه ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 62
5 الگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران با رویکرد گرندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 42
6 امنیت غذایی در توسعه پایدار روستایی (چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 9
7 امنیت غذایی و نقش آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 8
8 انتخاب مناسب ترین نظام بهره برداری در مدیریت آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی جفیر استان خوزستان با استفاده از تحلیل (NII) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 2
9 بحران آب و خشکسالی (چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 4
10 بحران آب یک امر اجتماعی و نیازمند همیاری علوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
11 بررسی اثرات فناوری نانو بر محیط زیست و منابع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
12 بررسی انگیزه زنان روستایی از راه اندازی کسب و کارهای خرد کشاورزی محور در استان های گیلان و مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 17، شماره: 0
13 بررسی تفاوت بین رضایتمندی، انتظارات و نگرش زنان و مردان جامعه روستایی در خصوص گردشگری روستایی(مورد مطالعه شهرستان ایذه در استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
14 بررسی تمایلات فارغ التحصیلان کارشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان نسبت به کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
15 بررسی دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک (مورد مطالعه: سبزیکاران شهرستان باوی در استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 4
16 بررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باوی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 2
17 بررسی علم فنگ شویی و کاربرد آن در ایجاد فضایی آرامش بخش در خانه (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 7، شماره: 2
18 بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در حفاظت از محیط زیست (مورد مطالعه: روستاهای دهستان قلعه تل شهرستان باغملک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 8
19 بررسی موانع فراروی کاربست نظام مدیریت دانش (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 5، شماره: 3
20 بررسی نظام های نوین بهره برداری از آب در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 5، شماره: 8
21 بررسی نیازهای آموزشی – ترویجی زنان روستایی)موردمطالعه: شهرستان ساری استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 1
22 بررسی ویژگیهای روانشناختی کارآفرینانه هنرجویان هنرستان کشاورزی با تاکید بر رویکرد ویژگیها (مورد مطالعه شهرستان شوشتر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 4
23 بهبود مدیریت آبیاری با رویکرد مهندسی ارزش (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران دوره: 2، شماره: 7
24 پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در چارچوب کارآفرینی جوانان روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
25 تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر چابکی سازمانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 5، شماره: 2
26 تاثیر منابع شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی بر انگیزش پژوهشی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
27 تبیین چارچوبی جهت بسط حمایت از توسعه گردشگری روستایی بر اساس تلفیق نظریه های تبادل اجتماعی و تصویر مکان (موردمطالعه نواحی تالابی استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 3
28 تبیین سازوکارهای قابلیت ها و پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 47
29 تبیین سازه های پیش بینی کننده گرایش به کارآفرینی در بین زنان روستایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
30 تبیین عوامل موثر بر افزایش تمایل زنان روستایی نسبت به حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی: روستای حسن آباد خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 2
31 تبیین میزان تحقق مدیریت کیفیت فراگیر آموزش عالی؛دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
32 تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 4، شماره: 3
33 تجاری سازی دانش با تاکید بر شرکتهای انشعابی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 4
34 تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 3
35 تحلیل آثار تاب آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 3
36 تحلیل آموزش کشاورزی الکترونیک: یادگیری به شیوه مجازی از راه دور (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 3
37 تحلیل راهبردی ارتقای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 2
38 تحلیل رفتار پایدار آب کشاورزی و شناسایی عامل های موثر بر آن در بین بهره-برداران آب زیرزمینی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 2
39 تحلیل عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه تعاونیهای تولید روستایی شرق کرمانشاه(سنقر، صحنه و کنگاور) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 1
40 تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 1
41 تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 4
42 تحلیل عوامل موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 3
43 تحلیل فرصت های کارآفرینانه در روستاها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 6، شماره: 1
44 تحلیل مشکلات نظام آموزش کشاورزی و رفع آنها از طریق آموزش سیار از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 2
45 تحلیل و ارزیابی ریسک های مرتبط با تولید گندم در زنجیره تامین نان استان خوزستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 3
46 تحلیل وظایف مدیریتی مدیران گروه های آموزشی (مورد: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 3
47 تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 40
48 تسهیل کننده ها و پیش برنده های چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 84
49 تعاونیهای تولید روستایی (چالشها و راهکارها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 4
50 تعیین سازههای مرتبط با رضایتمندی از شغل دامپروری با استفاده از تحلیل مسیر: مطالعه موردی :شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 4
51 تعیین عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای کشاورزان در برابر بحران آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان دیر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 1
52 تعیین عوامل موثر بر رفتار حفاظت از برق خانوارهای روستایی استان خوزستان: کابرد مدل فعال سازی هنجار (NAM) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 1
53 تعیین مولفه های تاثیرگذار بر نیت بهره برداران در راستای ایجاد نظام زراعی – دامی مختلط در شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 10، شماره: 2
54 تنگناها و چالش های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 33
55 تنوع زیستی رویکردی مناسب جهت امنیت و سلامت غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 4
56 جنبه های اجتماعی اقتصادی پرورش گاومیش (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 1
57 جهان پایدار فردا در گرو آموزش امروز ؛ تاکید بر آموزش جهت حفظ محیط زیست و منابع انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
58 چابکی سازمانی راهبردی مهم در بهبود نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 5، شماره: 2
59 چالش های تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 2
60 چیستی و چرایی کارآفرینی سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 4
61 حفاظت از محیط زیست روستا، راهبردی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 3
62 دانشگاه کارآفرین (مفهوم، ضرورت و چالش ها) (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 3، شماره: 13
63 دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در خصوص عوامل و موانع موثر در کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 1
64 رابطه بین چابکی و کارآفرینی در سازمانها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 3
65 رابطه محیط زیست و توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
66 رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانگی کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 46
67 رابطه ی ویژگی های روانشناختی کارآفرینانه با روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 35
68 رضامندی شغلی مروجان توسعه کشت توتون براساس عامل های انگیزشی و محیطی موثر در استان های مازندران و گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 8، شماره: 38
69 روش های آموزشی تاثیرگذار در کارآفرینی دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان رشته های کشاورزی(مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
70 رویکرد تلفیقی شناسایی چالش های دوره های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 5
71 زمینه یابی فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با محوریت گردشگری روستایی در بخش کن استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 5
72 سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 7، شماره: 4
73 سنجش رضایت مندی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با استفاده از مدل توسعه یافته رضامندی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
74 سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در میان گندم کاران آبی شهرستان دزفول (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 1
75 سنجش نگرش دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی پیرامون عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه های مدارس در منطقه باوی از شهرستان اهواز (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 4، شماره: 5
76 سنجش نگرش کارشناسان زن نسبت به نظام یادگیری سیار در آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 3
77 شناسایی انگاره های ذهنی بهره برداران استان خراسان جنوبی در زمینه مدیریت پایدار منابع چاه آب کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 4
78 شناسایی دیدگاه اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در خصوص مولفه های نظام برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 3، شماره: 4
79 شناسایی عوامل بازدارنده موفقیت تشکل های آب بران از دیدگاه بهره برداران حوزه های کرخه شمالی و جنوبی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 1
80 شناسایی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 3
81 شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با محوریت گردشگری روستایی مطالعه موردی: بخش کن شهرستان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 4
82 شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تشکل های آب بران: دیدگاه بهره برداران حوزه های کرخه شمالی و جنوبی استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 10، شماره: 2
83 شناسایی عوامل موثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 4
84 شناسایی موانع پیش روی تجاری سازی تحقیقات در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با استفاده از نظریه بنیادی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
85 شناسایی موانع فراروی ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از نظریه مبنایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
86 شناسایی موثرترین عوامل متمایزکننده نگرش و رفتار گندم کاران در خصوص امنیت غذایی در شمال خوزستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 3
87 شناسایی نقش زنان روستایی در پدافند غیرعامل کشاورزی با تاکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 1
88 شناسایی و تبیین عوامل موثر بر آگاهی معلمان مدارس متوسطه نسبت به حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
89 شناسایی وضعیت روحیه کار آفرینی روستائیان بخش مرکزی شهرستان باوی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
90 ضرورت آموزش های محیط زیستی جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
91 ضرورت آینده پژوهی در آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 4، شماره: 1
92 ضرورت بازنگری در برنامه ریزی درسی رشته کشاورزی با تاکید بر مشارکت اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 4
93 ضرورت توجه به فرهنگ در فرایند توسعه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 7
94 ضرورت توسعه آموزش های کارآفرینی در مراکز آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 8، شماره: 3
95 ضرورت و اهمیت تربیت دانشجویان کارآفرین در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 4، شماره: 19
96 ضرورت و چالش های کاربرد یادگیری تلفیقی در محیطهای دانشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 7، شماره: 12
97 عامل های اثرگذار بر نیت خود اشتغالی در میان دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رامین خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 41
98 عامل های تاثیرگذار بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاوند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 8، شماره: 38
99 عامل های مؤثر بر اجرای مدیریت دانش در ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 52
100 عامل های موثر بر رضامندی آموزشی دانش جویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 45
101 عامل های موثر درچابک سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 44
102 عامل های موثردر روشنگری کیفیت تدریس از دید اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 8، شماره: 36
103 عوامل بازدارنده و پیشبرنده مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی : دشت مرغاب , استان خوزستان ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 3، شماره: 4
104 عوامل موثر بر توسعه و موانع باز دارنده کارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 12، شماره: 44
105 عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 1
106 کارآفرینی در بخش کشاورزی از طریق ایجاد و گسترش مشاغل خانگی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
107 کارآفرینی زنان روستایی رویکردی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 4
108 کاربرد تئوری پیچیدگی رهبری، نظریه آشوب و خودسازماندهی در توسعه یافتگی سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
109 کاربرد چارچوب زنجیره تامین نان به منظور تبیین راهکارهای مدیریت ریسک تولید و مصرف نان در استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 12، شماره: 2
110 کاربرد نظریه شغلی اجتماعی در تببین عوامل موثر بر تمایل جوانان روستایی پیرامون اشتغال در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان باغملک) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 2
111 کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولید (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
112 کنترل آسیب پذیری منابع آب کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
113 گرایش اشتغال به کشاورزی جوانان روستایی شهرستان باغملک بر پایه ی نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 49
114 گردشگری صنعت سفید با گردشگری جامعه محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
115 مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی، مفهوم و راهبردها (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 5، شماره: 5
116 مطالعات اجتماعی ایجاد و استقرار مدیریت مشارکتی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی : شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میان آب شوشتر واحد عمرانی داریون ۶ ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 4
117 مقایسه توانایی دو نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه شناختی- اجتماعی مسیر شغلی در پیش بینی گرایش به خوداشتغالی در بین دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 51
118 مقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تحلیل شاخص فقرآبی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان دزفول (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 11، شماره: 2
119 مقایسه ی تولیدات علمی اعضای هیات علمی رشته های کشاورزی دانشگاه های دولتی استان خوزستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 5، شماره: 2
120 موانع نوآوری و پایداری در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 1
121 مولفه های برسازنده فضای کسب و کارهای خرد زنان روستایی؛ مورد مطالعه استان های گیلان و مازندران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 4
122 مولفه های موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از سوی بنگاه های کوچک و متوسط در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 25
123 مولفه های موثر بر تعهد و ترجیح فعالیت های گردشگری در میان ساکنان نواحی روستایی تالاب های استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 15، شماره: 1
124 مولفه های نهادینه سازی نسل چهارم دانشگاه ها درآموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 55
125 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در کاهش فقر روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 2
126 نقش حکمرانی خوب در مدیریت روستایی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 7، شماره: 6
127 نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 2
128 نقش شفافیت وظایف دولت و تعاونی های تولید بر موفقیت رهیافت مدیریت مشارکتی آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده پنج حوضه آبریز استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 4
129 نقش مدیریت دانش و اقدا م های راهبردی مدیریت منبع های انسانی بر عملکردسازمانی جهاد کشاورزی استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 61
130 نقش مدیریت منابع آب بر کاهش روند خشکسالی (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران دوره: 2، شماره: 6
131 نقش و ضرورت کارآفرینی در توسعه روستایی و کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 3
132 نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 2
133 واکاوی تاثیر آموز ش های فنی حرفه ای بر اشتغال روستائیان شهرستان اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 5، شماره: 20
134 واکاوی تاثیر آموز ش های فنی حرفه ای بر اشتغال روستائیان شهرستان اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
135 واکاوی عوامل پیش برنده و بازدارنده تشکل های آب بران در شبکه های آبیاری استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 4
136 واکاوی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 5
137 ویژگی های روانشناختی و جامعه شناختی مرتبط با روحیه کارآفرینانه در دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 34
138 ویژگی های مطلوب مدرس دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های سبک زندگی اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 آمایش سرزمین درمدیریت و برنامه ریزی برای توسعه پایدارکشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
3 آمایش سرزمین راهکاری جهت حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
4 آموزش رویکردی اساسی برای تداوم تشکلها در دستیابی به توسعهی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
5 آموزش عالی و چالش های آن در دوران کرونا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
6 آموزش کارآفرینی؛ حلقه‌ای مفقوده در بخش نظام آموزش عالی کشاورزی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
7 آموزش کارکنان راهکاری جهت توسعه خلاقیت و توانمندسازی حرفه ای (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
8 آموزش کشاورزی راهکاری جهت الگوی صحیح مصرف آب در راستای مقابله با خشکسالی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
9 آموزش کشاورزی کلید توسعه پایدار در محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
10 آموزش مجازی، رویکرد کارآمد آموزش و یادگیری در اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
11 آموزش مداوم بزرگسالان؛ پیامد نیاز توسعه انسانی پایدار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
12 آموزش و پایداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
13 آموزش و ترویج کارآفرینی در هنرستان های کشاورزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
14 آموزش و یادگیری الکترونیک در آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 آموزش های فنی وحرفه ای و نقش آنان در توانمندسازی زنان (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
16 اثر بخشی فعالیت های آموزشی- ترویجی در توسعه بخش تعاون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
17 اثر تراریخته بر عملکرد و تجاری سازی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
18 اثر محصولات تراریخته بر امنیت غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
19 اثرات آینده پژوهی در آموزش های فنی حرفه ای و مهارت آموزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
20 اثرات اقتصادی گردشگری بر نواحی روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
21 اثرات و پیامدهای خشکسالی بر جوامع روستایی و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
22 ارتقاء اکوتوریسم رهیافتی برای نیل به پایداری منابع طبیعی روستاها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
23 ارزیابی چرخه حیات ابزاری کاربردی در مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 ارزیابی کیفیت آموزشی در آموزش عالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
25 ارزیابی نگرش برنجکاران بخش میداوود شهرستان باغملک نسبت به کشت ارقام اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
26 استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات و رهیافت های مشارکتی در ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
27 اشتغال دانش آموختگان کشاورزی الزامات چالش ها راه کارها (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
28 اصلاح برنامه درسی گامی در جهت شایسته پروری و رونق اشتغال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
29 اکوتوریسم روستایی و نقش آن درتوسعه پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
30 اکوتوریسم رویکردی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
31 اکوتوریسم گامی به سوی توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
32 امنیت غذایی و تاثیر آن بر توسعه پایدار مناطق روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
33 اهمیت آمایش سرزمین در پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
34 اهمیت ایجاد کسب و کارهای خانگی برای زنان روستایی با رویکرد کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
35 اهمیت پدافند غیرعامل در مدیریت بحران پدیده ی زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
36 اهمیت تجاری سازی بخش کشاورزی در اقتصاد ایران (با تاکید بر گیاهان زینتی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
37 اهمیت توسعه گردشگری در مناطق روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
38 اهمیت رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاری ها (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
39 اهمیت روش یادگیری تجربی بر توانمندسازی مهارت های مدیریتی اعضاء تعاونی آب بران (مورد مطالعه تعاونی ایثارگران خوزستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
40 اهمیت فرسایش بادی و روش های کنترل آن در زمین های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
41 اهمیت کشت گیاه دارویی شیرین بیان وچالش های پیش روی آن در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
42 اهمیت کشت گیاهان دارویی و تولید فراورده های آن در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
43 اهمیت مدیریت تالاب ها در بهبود محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب
44 اهمیت مشارکت جوامع روستایی در مدیریت پایدار منابع طبیعی با تاکید بر نقش رهبران محلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
45 اهمیت و جایگاه کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
46 اهمیت و جایگاه گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
47 اهمیت یادگیری تجربی درآموزش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
48 GIS و مدیریت بحران منابع طبیعی، نوش دارویی قبل از مرگ محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
49 بازاریابی الکترونیکی محصولات کشاورزان خرده پا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
50 بحران آب و روشهای بهره وری بهینه از منابع آب در کشاورزی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
51 بحران خشکسالی (اهمیت ، عوامل و استراتژی ها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
52 بحران کم آبی و تأثیر آن بر صنایع غذایی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
53 بحران های جاری در بازار کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
54 برآورد وضعیت قابلیتهای کارآفرینی در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکده های منتخب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
55 بررسی آسیب شناختی خصوصی سازی ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
56 بررسی آسیب شناختی خصوصی سازی ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
57 بررسی ابعاد و جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند یادگیری و تدریس در آموزش عالی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
58 بررسی اثرات اقتصادی گردشگری روستایی بر جوامع میزبان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
59 بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی برخانوارروستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
60 بررسی اثرات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر جوامع میزبان با تاکید بر توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
61 بررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
62 بررسی اثرات مواد شیمیایی مورداستفاده درکشاورزی بر سلامتی انسان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
63 بررسی اجمالی محیط زیست در ایران حول محور آلودگی آب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
64 بررسی انواع منابع انرژی تجدیدپذیر و اهمیت آنها در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
65 بررسی اهمیت آموزش کارکنان در توانمندسازی آنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
66 بررسی اهمیت بسته بندی در محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
67 بررسی اهمیت و نقش آموزش در اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش
68 بررسی پتانسیل مراکز یادگیری محلی روستایی در اجرای کارآفرینی کشاورزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
69 بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان ( با تاکید بر سلامت انسان و محیط زیست) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
70 بررسی پدیده ی گرد وغبار و پیامدهای زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
71 بررسی پیامدهای زیست محیطی منفی احداث سد (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
72 بررسی تاثیر آموزش عالی کشاورزی درتوانمندی و اشتغال دانش آموختگان رشته ها یکشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
73 بررسی تاثیر خشکسالی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
74 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
75 بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی با نقش تعدیلگر شدت رقابت (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام) (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
76 بررسی تاثیرات اقلیم بر توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
77 بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه کارآفرینی آموزشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
78 بررسی چالش ها و راهکارهای مدیریت نوین روستایی در ایران (شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
79 بررسی چالشهای موجود در حیطه توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران، رویکردی نو در جهت بهبود امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
80 بررسی دیدگاه کاربران شبکه های اجتماعی مجازی نسبت به اثرات این شبکه ها بر سبک زندگی(مورد مطالعه: کارکنان زن دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
81 بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
82 بررسی رفتارهای کشاورزان در مقابله با بحران آب های زیرزمینی در شهرستان دیر استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
83 بررسی روش های کنونی آموزش محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
84 بررسی رویکرد کشاورزی حفاظتی درجهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
85 بررسی عوامل بازدارنده و موانع کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
86 بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
87 بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت تلفیقی آفات در بین کشاورزان شهرستان های بهبهان و دزفول (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
88 بررسی عوامل موثر بر تمایل به مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب در شرایط بحران کم آبی شهرستان دشتستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
89 بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران عامل تعاونی های کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
90 بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
91 بررسی عوامل موثر برنگرش گندم کاران نسبت به کشاورزی ارگانیک مطالعه موردی: روستاهای سید سلطان، ربیخه و مویلحه درشهرستان باوی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
92 بررسی عوامل موثر در جلب مشارکتهای مردمی طرحهای آبخیزداری حوزه آبخیز زنجانرود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
93 بررسی عوامل ناپایداری و مدیریت تالاب های ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
94 بررسی مدیریت آب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
95 بررسی مدیریت پسماندهای کشاورزی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها
96 بررسی مسایل پیرامون محصول گوجه فرنگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
97 بررسی مسایل پیرامون محصول گوجه فرنگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
98 بررسی مسایل پیرامون محصولات دست کاری شده ی ژنتیکی (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
99 بررسی مشارکت گندمگاران منطقه باوی در برنامه ریزی برنامه های آموزشی ترویجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
100 بررسی موانع موجود در طرح اسکان جامعه عشایری و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
101 بررسی موانع و عوامل پیش برنده در توسعه و پذیرش کشاورزی ارگانیک و راهکارهای لازم (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
102 بررسی موانع و عوامل پیش برنده ی خصوصی سازی ترویج کشاورزی در شهرستان اهواز از دیدگاه مدیران و کارکنان جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
103 بررسی نقش آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی در مدیریت نوین روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
104 بررسی نقش آموزش و ترویج کشاورزی در ایجاد و توسعه تعاونی ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
105 بررسی نقش تعاونی ها در توسعه مناطق روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
106 بررسی نقش دام و رسیدن به دامپروری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
107 بررسی نقش شورا، دهیاری ها و تشکل های روستایی در دستیابی به توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
108 بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در توسعه روستایی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
109 بررسی نقش مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) در کاهش حوادث (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
110 بررسی نگرش زنان روستایی نسبت به کارآفرینی مطالعه موردی: روستای ظفرآباد شهرستان شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
111 بررسی نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به نظام آموزشی سیار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
112 بررسی و تحلیل مهارت های تصمیم گیری کارآفرینان واحد های زنبور داری در شهرستان چرداول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)
113 بررسی وضعیت ویژگیهای روانشناختی کارآفرینی دردانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی زراعی و دانشکده علوم دام و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
114 بررسی وضعیت یادگیری سازمانی درمدیریت جهادکشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
115 برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر توسعه روستایی در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
116 برنامه ریزی منطقه ای،آمایش سرزمین و اهمیت آن درحفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
117 برنامه ریزی و استقرار مدیریت مشارکتی در بهره برداری از شبکه های آبیاری(مطالعه موردی: پروژه آبیاری حفار شرقی و غربی خرمشهر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
118 برنامهریزی استراتژیک گامی اساسی در مدیریت نظام آموزش عالی کشاورزی مورد مطالعه: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی
119 بکارگیری پساب در آبیاری کشاورزی: عوامل پیش برنده و بازدارنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
120 بنگاه های کوچک و متوسط راهکاری برای اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
121 بهره گیری از پدافند غیر عامل جهت تأمین امنیت غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
122 بیابان زایی در ایران؛ علل و راهکارها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
123 بیمه کشاورزی سازوکاری موثر در مدیریت ریسک (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
124 پارک های علم و فناوری (ضرورت، چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
125 پدافند غیرعامل در فرآیند توسعه روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
126 پدافند غیرعامل راهبرد اساسی در تامین امنیت مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
127 پرورش مهارتهای اجتماعی عاملی اساسی در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
128 پسماندهای غذایی چالشی برای سلامت و امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
129 پیامدهای چابکی سازمانی برای آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
130 پیامدهای ناشی از گرد و غبار در بخش کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
131 پیشران های نیل به دانشگاه کارآفرین با تاکید بر اعلامیه ها و سندهای حقوقی مرتبط با دانشگاه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
132 تاثیر برداشت های غیر اصولی بر روی منابع جنگلی زاگرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
133 تاثیر خشکسالی بر فعالیت های گردشگری روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
134 تاثیر گردشگری بر محیط زیست و منابع طبیعی روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
135 تاثیر ویژگی های فردی بر شناسایی فرصت های کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
136 تاملی برنقش آموزش وفرهنگ سازی پدافندغیرعامل درتوسعه بخش کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
137 تامین امنیت غذایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
138 تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
139 تبیین عوامل بازدارنده موفقیت تعاونی های تولید در محدوده پنج حوضه آبریز استان خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
140 تبیین عوامل پیش برنده و بازدارنده پذیرش تجارت الکترونیک از دیدگاه اعضای شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
141 تبیین نقش آمایش سرزمین جهت برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
142 تبیین نقش آموزش کشاورزی در فرآیند توسعه کارافرینی دانش آموختگان رشته کشاورزی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
143 تبیین نقش برنامه های آموزشی ترویجی در توانمندسازی زنان روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
144 تبیین نقش ترویج و آموزش کشاورزی ارگانیک در دستیابی به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
145 تبیین وضعیت کارکرد مدیریت منابع انسانی در سطح مدیریت عالی در مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
146 تبیین وضعیت یادگیری سازمانی در مدیریت جهاد کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان های دهدشت و گچساران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
147 تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی: مفاهیم، تاریخچه و راهبردها (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
148 تحقق کارآفرینی در مناطق روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
149 تحلیل خصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش کشاورزی در نظام کشاورزی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
150 تحلیل آموزش کشاورزی الکترونیک: یادگیری از طریق اپلیکشین های کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
151 تحلیل اثرات قابلیتهای حرفه ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
152 تحلیل اهمیت کارآفرینی در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
153 تحلیل ریسک های زنجیره تامین نان در راستای امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
154 تحلیل ضرورت آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
155 تحلیل عاملی مؤلفه های آموزشی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی کشاورزی از دیدگاه آموزشگران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
156 تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
157 تحلیل عوامل روان شناختی موثر بر کارآفرینی در توسع هی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
158 تحلیل کارآفرینی در آموزش عالی با رویکرد آینده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
159 تحلیل مدل ها و الگوهای تشخیص فرصت (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
160 تحلیل مولفه های موثر بر سواد زیست محیطی دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
161 تحلیل نقش تسهیلگران در افزایش مشارکت زنان روستایی به منظور پیشرفت در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
162 تحلیل نگرش نخلداران نسبت به مدیریت آب و شناسایی مشکلات آب کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
163 تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
164 تحلیلی بر اثرات کاربرد نانو در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
165 تحلیلی بر رویکردهای توسعه پایدار کشاورزی در جهت توسعه روستایی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
166 تحلیلی بر ضرورت برنامه ریزی و مدیریت پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
167 تحلیلی بر ضرورت وجود دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
168 تحلیلی بر ضرورت وجود دانشگاه کارآفرین در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین
169 تحلیلی پیرامون آموزش الکترونیکی در آموزش عالی با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک
170 تخریب محیط زیست مانعی برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
171 تدوین چارچوب مدیریت ریسک زنجیره تامین نان؛ راهبردی برای دستیابی به امنیت غذایی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
172 ترویج کارآفرینی سبز، ضرورت توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین
173 ترویج مجازی همسو با جهان نوین (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
174 تشکل های آب بران و مدیریت بهره برداری از منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
175 تشکل های آب بران و مدیریت بهره برداری از منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
176 تعاونی آبخیزداری راهی به سوی پایداری منابع آب وخاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
177 تعاونی راهکاری در راستای افزایش تولید، کاهش فقر و توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
178 تعاونی ها رویکردی برای پیشبرد توسعه روستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
179 تعاونی های تولید روستایی (ضرورت، چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
180 تعاونی های تولید روستایی اهمیت، کارکرد، عوامل تأثیرگذار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
181 تغییر اقلیمی و تاثیر آن بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
182 تغییرات آب و هوایی و اثرات آن بر بخشهای مختلف با تاکید بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
183 تنوع زیستی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
184 توانمند سازی زنان روستایی برای مشارکت در حفاظت محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
185 توانمند سازی کارکنان (مفاهیم و الزامات و مدل ها) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
186 توانمندسازی روستاییان راهبردی مهم در مدیریت بهینه منابع آب (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
187 توانمندسازی نیروی کار ضرورتی جهت نیل به اهداف حمایت از کالای ایرانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
188 توانمندسازی و اشتغال زنان روستایی با تاکید برتوسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
189 توانمندسازی و اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر امنیت غذایی (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
190 توریسم روستایی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
191 توسعه آموزش کارآفرینی به منظور بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان نظام آموزش عالی کشاو (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
192 توسعه آموزش کارآفرینی راهکاری برای بهبود آموزشعالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین
193 توسعه اقتصادی با رویکرداقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
194 توسعه انرژی های تجدید پذیر راهکاری برای حفاظت از منابع انرژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
195 توسعه پایدار کشاورزی راهبردی در حفاظت از منابع زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
196 توسعه پایدار کشاورزی راهبردی درحفاظت ازمنابع زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
197 توسعه پایدار و گردشگری ساحلی مکران (چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور)
198 توسعه پایدار همکاری برای دستیابی به حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
199 توسعه پایدارگردشگری روستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
200 توسعه خلاقیت کارکنان جهاد کشاورزی سازوکاری در جهت تحقق اثربخش پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
201 توسعه روستایی باتاکید برمشارکت و توانمندسازی زنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
202 توسعه کارآفرینی مستلزم آینده پژوهی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
203 توسعه کارافرینی راهبردی برای اشتغال زایی دربخش کشاورزی کمیته امداد امام خمینی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
204 توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
205 توسعه گردشگری روستایی به عنوان راهکاری برای اشتغال زایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
206 جایگاه بیمه درمدیریت ریسک کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
207 جایگاه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی در توسعه شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی تحقیقات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت
208 جایگاه پدافند غیرعامل در امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
209 جایگاه دانش بومی در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
210 جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT)در اشتغال روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
211 جایگاه مدیریت چابک و کارآفرینانه در آموزش عالی کشاورزی ایران در توسعه پایدار کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی (تولید و اشتغال) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
212 جایگاه مشارکت مردمی در مدیریت یکپارچه منابع آب (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
213 جنبه های اجتماعی اقتصادی پرورش گاومیش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
214 چابکی سازمانی راهبرد بقاء و موفقیت در آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی
215 چالش های آموزش الکترونیکی در دوران کرونا در آموزش عالی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
216 چالش های آموزش الکترونیکی در روند آموزش عالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
217 چالش های توسعه گردشگری در روستاهای مجاور دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
218 چالش های زیست محیطی زه آب های کشاورزی در خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
219 چالش های فراروی مدیریت آب در توسعه پایدار ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
220 چالش های کارآفرینی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
221 چالش های کارافرینی سازمانی در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
222 چالش های مشارکت مردمی در بهره برداری از منابع آبی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
223 چالش های مقابله با خشکسالی در ایران با تأکید بر توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
224 چالش های نیل به رویکرد کارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
225 چالش‌ها و راهکارهایی جهت مقابله با خشکسالی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
226 چالشهای کاربست مدیریت دانش در سازمانها با رویکرد توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
227 چشم انداز گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
228 حفاظت از محیط زیست روستا، راهبردی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
229 حفاظت از محیط زیست، راهبردی اساسی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
230 خشکسالی در مراتع و استراتژی های مقابله با آن (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
231 خشکسالی و تأثیرات آن بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
232 خصوصی سازی ترویج کشاورزی(ضرورت،موانع وپیامدها،راهکارها) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
233 خصوصی سازی شبکه های آبیاری و زهکشی راهکاری در مقابله با شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
234 خلاقیت و نوآوری استلزامات آموزش عالی کارآفرین (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
235 خلاقیت و نوآوری استلزامات آموزش عالی کارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
236 دانش بومی کشاورزی و روش های سنتی مدیریت منابع آبی در جهت مقابله با بحران خشکسالی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
237 دانشگاه سبز و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
238 دانشگاه کارآفرین از منظر آینده پژوهی (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
239 دانشگاه کارآفرین، رویکردی جهت نیل به توسعه ملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
240 دانشگاه نسل سوم: کارآفرین و ثروت آفرین چرا و چگونه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
241 دشمنی ناشناخته به عنوان چشم پوشی از کشاوران برنج کار در سیاستهای استفاده از آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
242 دیدگاه دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی درخصوص مهمترین موانع اشتغال دربخش کشاورزی مطالعه موردی دانشگاه کشاورزی منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
243 راهبر امنیت غذایی و دستیابی به آن (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
244 راهکارهای آموزشی موثردرتوسعه کارآفرینی درمراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
245 راهکارهای حفاظت از محیط زیستدر راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
246 راهکارهای کاهش و بازیافت پسماند ضایعات مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
247 راهکارهای مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
248 روستاهای بدون زمینه توسعه کشاورزی و گردشگری مستعد مهاجرت ساکنان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
249 روش های تدریس برای یادگیرندگان آموزش مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
250 ریزگردها و اثرات منفی آنها بر سلامت انسان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
251 ریزگردها، مرگ تدریجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
252 زنان روستایی محور توسعه پایدار منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
253 زنان روستایی محورتوسعه پایدارمنابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
254 سازکارهای موثر تعاونی کشاورزی در ترویج روحیه کارآفرینی اعضا (مطالعه موردی: شهرکاکی) (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
255 سامانه اطلاعات جغرافیایی و پارادایم توسعه پایدار؛ راهکاری فناورانه به منظور مدیریت بحران منابع طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
256 سرمایه اجتماعی راهکاری جهت مشارکت مردم در تشکل های آب بران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
257 سقف شیشه ای و توانمندسازی زنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
258 سوختهای زیستی راهکاری مناسب برای کاهش آلودگی درکشاورزی و حرکت به سوی توسعه پایدارزیست محیطی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
259 شناسایی جایگاه و نقش تسهیل گران در ارتقا آگاهی و مشارکت زنان و دختران روستائی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
260 شناسایی دیدگاه کارکنان در رابطه با ویژگی های کارآفرینی سازمانی در مراکز آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
261 شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده اشتغال دانش آموختگان کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
262 شناسایی عوامل موثر بر تدریس اثر بخش اساتیداز دیدگاه دانشجویان دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
263 شناسایی و بررسی موانع کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی
264 شناسایی و تحلیل ویژگی های فردی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
265 شناسایی وضعیت دانش، نگرش و رفتار گندم کاران در خصوص سلامت غذایی مطالعه موردی: شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
266 شناسایی وضعیت موجود برخی ویژگی های عمده روانشناختی کار آفرینانه و متغیرهای موثر بر توسعه روحیه کار آفرینی(مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
267 صنایع دستی بعنوان راهکاری برای کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
268 ضرورت آموزش و ترویج کارآفرینی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
269 ضرورت بکارگیری مدیریت دانش در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
270 ضرورت توانمندسازی جوامع محلی در راستای حفاظت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
271 ضرورت توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
272 ضرورت طرح درس در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
273 ضرورت کارآفرینی درآموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
274 ضرورت کاربرد و مدیریت آبهای نا متعارف در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
275 ضرورت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
276 ضرورت مدیریت مشارکتی در شبکه های آبیاری با تاکید بر آموزش (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
277 ضرورت و اهمیت توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
278 ضرورت و چالش های تعاونی های تولید روستایی با تاکید بر خودگردانی مالی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
279 ضرورت و نقش آموزش در توسعه و بهسازی نیروی انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
280 ضرورت ها و الزامات آموزش کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
281 ظرفیت های توسعه گردشگری در سواحل مکران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور)
282 عوامل تاثیر گذار بر توسعه گردشگری روستایی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
283 عوامل تاثیرگذار بر کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
284 عوامل مؤثر در کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
285 عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
286 عوامل موثر در مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی-ترویجی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
287 فراتحلیل عوامل موثر بر تمایل جوانان روستایی به مهاجرت به شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
288 فناوری نانو راهی به سوی توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
289 کار آفرینی سبز، راهبردی نو در جهت توسعه پایدار (مفاهیم، اهمیت و مزایا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها
290 کارآفرینی اجتماعی راهبردی جهت حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
291 کارآفرینی زنان روستایی، مفاهیم ، ضرورت چالش ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
292 کارآفرینی زیست محیطی گامی به سوی حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
293 کارآفرینی سازمانی و آموزش عالی (مفاهیم و ضرورت) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
294 کارآفرینی و آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
295 کارآفرینی و اکوتوریسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
296 کارآفرینی و نظام آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
297 کاربرد آموزش مجازسی در آموزش عالی کشاورزی (مفهوم، چالش ها، راهکارها) (دریافت مقاله) سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
298 کاربرد GIS در مدیریت محیط زیست شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
299 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در محیط زیست و توسع پایدار روستاها (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
300 کاربرد فناوری نانو در پایداری محیط زیست با تاکید بر پالایش آب و فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
301 کاربرد و تأثیر زیست فناوری در امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
302 کسب و کار خانگی رویکردی برای اشتغال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
303 کشاورزی ارگانیک در کشت گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
304 کشاورزی ارگانیک ضرورتی اجتناب ناپذیر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
305 کشاورزی ارگانیک محیط زیست توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
306 کشاورزی ارگانیک وتوسعه پایدارمحیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
307 کشاورزی ارگانیکبا هدف بهبود امنیت غذیی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
308 کشاورزی دقیق، روشی در جهت سازگاری با شرایط متغیر مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
309 کشاورزی دقیق، مزایا و معایب (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
310 کنترل آسیب پذیری منابع آب کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
311 گذار از مدیریت دولتی به مدیریت مشارکتی در شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
312 گردشگری استراتژی کاهش فقر در روستاها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
313 گردشگری روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
314 گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
315 گردشگری روستایی منبع درآمدی برای روستاییان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
316 گردشگری روستایی، راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
317 گردشگری روستایی، کلیدی جهت نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
318 گردشگری و توسعه پایدار و نقش آن در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
319 گردشگری،منابع طبیعی و محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
320 لازمه های توسعه پایدار کشاورزی با رویکرد پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
321 لروم مدیریت شبکه‌‌های آبیاری در بخش کشاورزی در دوره‌ی خشکسالی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
322 لزوم نهادینه سازی مدیریت دانش در مراکز آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
323 مثلث توسعه ملی (کشاورزی ارگانیک،حفاظت محیط زیست،توسعه پایدار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
324 مدل اندازه گیری نقش پارک های علم و فناوری در تجاری سازی نتایج تحقیقات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
325 مدیریت بخش کشاورزی بر محور شاخصهای حکمرانی خوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
326 مدیریت تلفیقی آفات ،راهکاری مناسب جهت بهینه سازی های مصرف نهاده های کشاورزی با تأکید برسموم شیمیایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
327 مدیریت تلفیقی آفات، روشی برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
328 مدیریت تلفیقی آفات، ضامن دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
329 مدیریت دانش گامی مؤثر جهت توسعه و پیشرفت سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
330 مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات درکسب و کارهای الکترونیکی راهی مؤثر درایجاد نوآوری و خلاقیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
331 مدیریت مشارکتی گزینه ای کارا در جهت توسعه پایدار منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
332 مدیریت مصرف آب در هنگام بروز خشکسالی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
333 مدیریت نوین روستایی(کارکرد، چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
334 مدیریت و توانمندسازی نیروی انسانی سازمانها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
335 مروری بر مبانی شایستگی دیجیتالی معلمان در پژوهش های پساکرونا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
336 مروری بر رهبری انطباقی و عملکرد فراتر از انتظارات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
337 مروری بر نقش شوراهای اسلامی روستایی و سازمانهای مردم نهاد به منظور مدیریت مشارکتی جنگل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
338 مشار کت مردمی در مدیریت بهینه منابع آب در روستاها (ضرورت، چالش ها) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
339 مشارکت مردم در گردشگری روستایی راهی جهت مقابله با مهاجرت روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
340 مشاغل سبز، اقدامی برای کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
341 مصرف بهینه آب و نقش ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
342 مطالعات اجتماعی رویکردی جدید جهت پیشبرد شبکه های آبیاری، زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
343 مقایسه عملکرد مدیریت مردمی توزیع آب در دشتهای شمال و جنوب حوزه آبریز کرخه جهت تبیین اصول توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
344 مقایسه نگرش خانوارهای روستایی و شهری در مواجهه با گرد و غبار در بهبهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
345 ملاحظات پدافند غیر عامل در تولید و استفاده از محصولات کشاورزی تراریخته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
346 موانع پذیزش کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
347 موانع توسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
348 موانع و چالشهای خلاقیت و نوآوری در سازمانها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
349 موانع و مشکلات گردشگری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
350 مهاجرت روستایی، علل و پیامدهای آن بر توسعه روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
351 نانو تکنولوژی ، راهبردی در جهت توسعه پایدار کشاورزی نوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
352 نظریه های یاددهی - یادگیری در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
353 نقش آموزش الکترونیکی در نظام آموزش دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
354 نقش آموزش در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
355 نقش آموزش در کاهش ضایعات و تحقق امنیت غذایی با رویکردی برتوسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
356 نقش آموزش سواد رسانه ای در کاهش آسیب های شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
357 نقش آموزش عالی درکارآفرینی دانش آموختگان رشته های کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
358 نقش آموزش و ترویج در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
359 نقش آموزش و ترویج کشاورزی در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
360 نقش آموزش های ترویجی در گسترش و بهبود کشاورزی ارگانیک در راستای سلامت مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
361 نقش آموزش های کارآفرینانه درتوسعه گیاهان دارویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت
362 نقش آموزشهای ترویجی در توسعه پایدار و منابع کشاورزی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
363 نقش آموزشهای مهارتی در توانمندسازی و اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
364 نقش اصلاح الگوی کشت و روش آبیاری در افزایش بهره وری و پایداری منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
365 نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
366 نقش امنیت غذایی در امنیت ملی: چالشها و فرصت ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
367 نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
368 نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
369 نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
370 نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
371 نقش برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
372 نقش برنامه ریزی در کنترل چالشهای زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
373 نقش بیمه در توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
374 نقش پدافند غیر عامل در کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
375 نقش ترویج در توسعه پایدار کشاورزی با تأکید بر مشارکت (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
376 نقش ترویج در کاربرد صحیح مکانیزاسیون در راستای کاهش ضایعات کشاورزی و امنیتغذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
377 نقش ترویج کشاورزی درفرآیند توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
378 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
379 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در گسترش کشاورزی ارگانیک و دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
380 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در مدیریت و حکمرانی خوب منابع آب باتاکید بر مشارکت های مردمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
381 نقش تزویج در کاهش ضایعات کشاورزی در مرحله تولید جهت نیل به امنیت غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
382 نقش تشکل های آب بران در مدیریت بهینه آب کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
383 نقش تعاونی در کاهش فقر (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
384 نقش تعاونی زنان در توسعه، اشتغال و کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
385 نقش تعاونی ها در اشتغال جوامع روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
386 نقش توسعه کارآفرینی در اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
387 نقش جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست در راستای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
388 نقش حکمرانی در مدیریت منابع آب کشاورزی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
389 نقش دامپروری در امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
390 نقش دانش بومی در برنامه ریزی توسعه روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
391 نقش روش تدریس مشارکتی در آموزش و یادگیری دانشجویان رشته های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
392 نقش رهبری در تدارکات سبز و مدیریت زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها
393 نقش زنان درتوسعه پایدارمحیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
394 نقش زنان روستایی در بحران آب و خشکسالی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
395 نقش زنان روستایی در مدیریت و حفاظت محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
396 نقش زنان روستایی شهرستان باغملک در بازیافت ضایعات محصولات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
397 نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
398 نقش سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
399 نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
400 نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مدیریت بحران آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
401 نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در توسعه روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
402 نقش صندوق اعتبارات خرد در کارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
403 نقش طوفان های گرد و غبار بر محیط زیست (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
404 نقش فعالیتهای کشاورزی در تخریب محیط زیست و راهکارها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
405 نقش فناوری اطلاعات در توسعه وبهبود کسب وکارهای روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
406 نقش فناوری بیوگاز در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
407 نقش کارآفرینی در اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
408 نقش کارآفرینی در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
409 نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
410 نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
411 نقش کارآفرینی سبز در محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
412 نقش کشاورزی ارگانیک در توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
413 نقش کشاورزی ارگانیک درایجاد امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
414 نقش کشاورزی پایدار در امنیت غذایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
415 نقش کشاورزی پایداردرتوسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
416 نقش گردشگری پایدار در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
417 نقش گردشگری در توسعه روستایی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
418 نقش گردشگری درتوسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
419 نقش گردشگری درتوسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
420 نقش گردشگری روستایی در ایجاد فرصت کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین
421 نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
422 نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی در بستر جغرافیایی طبیعی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
423 نقش گردشگری روستایی دربهبود معیشت پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
424 نقش مدیریت پسماند در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
425 نقش مدیریت پسماند ها در کشاورز پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
426 نقش مدیریت کیفیت فراگیر در اثربخشی فعالی تهای ترویج و آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
427 نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود بهره وری از طریق توانمندسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
428 نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه فرهنگ کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
429 نقش مکانیزاسیون در تامین امنیت غذایی با هدف دسترسی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
430 نقش مهارت های کارآفرینی در توسعه اشتغال زنان روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
431 نقش نظام آموزش عالی علمی کاربردی کشور در اشتغال فارغ التحصیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
432 نقش نظام ترویج و آموزش کشاورزی در مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
433 نقش نظام های بهره برداری زراعی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
434 نقش و اهمیت گردشگری روستایی در توسعه پایدار مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
435 نقش و اهمییت کشاورزی ارگانیگ(زیستی)در تنوع زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
436 نقش و تاثیر فناوری نوین در آموزش مجازی در آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
437 نقش وتاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
438 نقشترویج و آموزشکشاورزی در توسعه کشاورزی ارگانیک جهت بهبود امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
439 نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی استان خوزستان نسبت به اثرات زیست محیطی گردشگری روستایی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
440 واکاوی آثار پیامدهای خشکسالی بر محیط زیست در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
441 واکاوی عامل های تاثیرگذار بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
442 واکاوی عوامل موثر بر موفقیت و مشارکت در کارآفرینی تعاونی های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
443 ویژگی ها و چالش های دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
444 یادگیری الکترونیکی و تاثیر آن بر فرایند تدریس و یادگیری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی