دکتر بهمن خسروی پور

دکتر بهمن خسروی پور استاد تمام گروه ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر بهمن خسروی پور

Dr. Bahman Khosropour

استاد تمام گروه ترویج و آموزش کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی هنرستان ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظر هنرجویان، مدیران و آموزشگران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 3
2 آموزش از راه دور و نظام آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 3، شماره: 3
3 آینده پژوهی رهیافتی نو در راستای ارتقای شاخص های نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 7، شماره: 83
4 ارتقاء توانمندی شغلی دانش آموختگان کشاورزی با تاکید بر کارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 6، شماره: 2
5 ارزیابی وضعیت مولفه های مدیریت دانش سامانه ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 62
6 الزامات استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست در دانشگاه (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 8، شماره: 3
7 الگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران با رویکرد گرندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 42
8 امنیت غذایی در توسعه پایدار روستایی (چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 9
9 امنیت غذایی و نقش آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 8
10 انتخاب مناسب ترین نظام بهره برداری در مدیریت آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی جفیر استان خوزستان با استفاده از تحلیل (NII) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 2
11 بحران آب و خشکسالی (چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 4
12 بحران آب یک امر اجتماعی و نیازمند همیاری علوم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
13 بررسی اثر فقر روستایی بر تخریب جنگلهای زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 6، شماره: 1
14 بررسی اثرات فناوری نانو بر محیط زیست و منابع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
15 بررسی انگیزه زنان روستایی از راه اندازی کسب و کارهای خرد کشاورزی محور در استان های گیلان و مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 17، شماره: 0
16 بررسی تفاوت بین رضایتمندی، انتظارات و نگرش زنان و مردان جامعه روستایی در خصوص گردشگری روستایی(مورد مطالعه شهرستان ایذه در استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
17 بررسی تمایلات فارغ التحصیلان کارشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان نسبت به کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
18 بررسی دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک (مورد مطالعه: سبزیکاران شهرستان باوی در استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 4
19 بررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باوی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 2
20 بررسی علم فنگ شویی و کاربرد آن در ایجاد فضایی آرامش بخش در خانه (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 7، شماره: 2
21 بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در حفاظت از محیط زیست (مورد مطالعه: روستاهای دهستان قلعه تل شهرستان باغملک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 8
22 بررسی موانع فراروی کاربست نظام مدیریت دانش (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 5، شماره: 3
23 بررسی نظام های نوین بهره برداری از آب در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 5، شماره: 8
24 بررسی نیازهای آموزشی – ترویجی زنان روستایی)موردمطالعه: شهرستان ساری استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 1
25 بررسی ویژگیهای روانشناختی کارآفرینانه هنرجویان هنرستان کشاورزی با تاکید بر رویکرد ویژگیها (مورد مطالعه شهرستان شوشتر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 4
26 بهبود مدیریت آبیاری با رویکرد مهندسی ارزش (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران دوره: 2، شماره: 7
27 پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در چارچوب کارآفرینی جوانان روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
28 تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر چابکی سازمانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 5، شماره: 2
29 تاثیر منابع شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی بر انگیزش پژوهشی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
30 تبیین چارچوبی جهت بسط حمایت از توسعه گردشگری روستایی بر اساس تلفیق نظریه های تبادل اجتماعی و تصویر مکان (موردمطالعه نواحی تالابی استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 3
31 تبیین سازوکارهای قابلیت ها و پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 47
32 تبیین سازه های پیش بینی کننده گرایش به کارآفرینی در بین زنان روستایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
33 تبیین عوامل موثر بر افزایش تمایل زنان روستایی نسبت به حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی: روستای حسن آباد خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 2
34 تبیین میزان تحقق مدیریت کیفیت فراگیر آموزش عالی؛دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
35 تبیین نقش ویژگی های فردی موثر بر اشتغال دانش آموختگان دختر آموزش عالی (مطالعه ی موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 8، شماره: 4
36 تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 4، شماره: 3
37 تجاری سازی دانش با تاکید بر شرکتهای انشعابی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 4
38 تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 3
39 تحلیل آثار تاب آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 3
40 تحلیل آموزش کشاورزی الکترونیک: یادگیری به شیوه مجازی از راه دور (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 3
41 تحلیل اثرات قابلیت های حرفه ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش-آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 20
42 تحلیل راهبردی ارتقای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 2
43 تحلیل رفتار پایدار آب کشاورزی و شناسایی عامل های موثر بر آن در بین بهره-برداران آب زیرزمینی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 2
44 تحلیل شیوه های آموزشی موثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 8، شماره: 5
45 تحلیل عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه تعاونیهای تولید روستایی شرق کرمانشاه(سنقر، صحنه و کنگاور) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 1
46 تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 1
47 تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 4
48 تحلیل عوامل موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 3
49 تحلیل فرصت های کارآفرینانه در روستاها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 6، شماره: 1
50 تحلیل مشکلات نظام آموزش کشاورزی و رفع آنها از طریق آموزش سیار از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 2
51 تحلیل نقش کودهای زیستی در کشاورزی پایدار و ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 3
52 تحلیل و ارزیابی ریسک های مرتبط با تولید گندم در زنجیره تامین نان استان خوزستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 3
53 تحلیل وظایف مدیریتی مدیران گروه های آموزشی (مورد: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 3
54 تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 40
55 ترویج اخلاق زیستمحیطی با تاکید بر تغییر شیوه زندگی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 2
56 تسهیل کننده ها و پیش برنده های چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 84
57 تعاونیهای تولید روستایی (چالشها و راهکارها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 4
58 تعیین سازههای مرتبط با رضایتمندی از شغل دامپروری با استفاده از تحلیل مسیر: مطالعه موردی :شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 4
59 تعیین عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای کشاورزان در برابر بحران آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان دیر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 1
60 تعیین عوامل موثر بر رفتار حفاظت از برق خانوارهای روستایی استان خوزستان: کابرد مدل فعال سازی هنجار (NAM) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 1
61 تعیین مولفه های تاثیرگذار بر نیت بهره برداران در راستای ایجاد نظام زراعی – دامی مختلط در شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 10، شماره: 2
62 تنگناها و چالش های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 33
63 تنوع زیستی رویکردی مناسب جهت امنیت و سلامت غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 4
64 جنبه های اجتماعی اقتصادی پرورش گاومیش (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 1
65 جهان پایدار فردا در گرو آموزش امروز ؛ تاکید بر آموزش جهت حفظ محیط زیست و منابع انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
66 چابکی سازمانی راهبردی مهم در بهبود نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 5، شماره: 2
67 چالش های تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 2
68 چیستی و چرایی کارآفرینی سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 4
69 حفاظت از محیط زیست روستا، راهبردی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 3
70 خلاقیت و نوآوری لازمه کارآفرینی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 5، شماره: 59
71 دانشگاه کارآفرین (مفهوم، ضرورت و چالش ها) (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 3، شماره: 13
72 دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در خصوص عوامل و موانع موثر در کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 1
73 رابطه بین چابکی و کارآفرینی در سازمانها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 3، شماره: 3
74 رابطه محیط زیست و توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
75 رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانگی کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 46
76 رابطه ی ویژگی های روانشناختی کارآفرینانه با روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 35
77 رضامندی شغلی مروجان توسعه کشت توتون براساس عامل های انگیزشی و محیطی موثر در استان های مازندران و گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 8، شماره: 38
78 روش های آموزشی تاثیرگذار در کارآفرینی دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان رشته های کشاورزی(مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
79 رویکرد تلفیقی شناسایی چالش های دوره های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 5
80 زمینه یابی فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با محوریت گردشگری روستایی در بخش کن استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 5
81 سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 7، شماره: 4
82 سنجش رضایت مندی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با استفاده از مدل توسعه یافته رضامندی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
83 سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی در میان گندم کاران آبی شهرستان دزفول (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 1
84 سنجش نگرش دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی پیرامون عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه های مدارس در منطقه باوی از شهرستان اهواز (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 4، شماره: 5
85 سنجش نگرش کارشناسان زن نسبت به نظام یادگیری سیار در آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 3
86 شناسایی انگاره های ذهنی بهره برداران استان خراسان جنوبی در زمینه مدیریت پایدار منابع چاه آب کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 4
87 شناسایی دیدگاه اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در خصوص مولفه های نظام برنامه ریزی درسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 3، شماره: 4
88 شناسایی عوامل بازدارنده موفقیت تشکل های آب بران از دیدگاه بهره برداران حوزه های کرخه شمالی و جنوبی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 1
89 شناسایی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 3
90 شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط با محوریت گردشگری روستایی مطالعه موردی: بخش کن شهرستان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 4
91 شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تشکل های آب بران: دیدگاه بهره برداران حوزه های کرخه شمالی و جنوبی استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 10، شماره: 2
92 شناسایی عوامل موثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 4
93 شناسایی موانع پیش روی تجاری سازی تحقیقات در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با استفاده از نظریه بنیادی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
94 شناسایی موانع فراروی ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از نظریه مبنایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
95 شناسایی موثرترین عوامل متمایزکننده نگرش و رفتار گندم کاران در خصوص امنیت غذایی در شمال خوزستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 3
96 شناسایی نقش زنان روستایی در پدافند غیرعامل کشاورزی با تاکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 1
97 شناسایی و تبیین عوامل موثر بر آگاهی معلمان مدارس متوسطه نسبت به حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
98 شناسایی وضعیت روحیه کار آفرینی روستائیان بخش مرکزی شهرستان باوی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
99 ضرورت آموزش های محیط زیستی جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
100 ضرورت آینده پژوهی در آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 4، شماره: 1
101 ضرورت بازنگری در برنامه ریزی درسی رشته کشاورزی با تاکید بر مشارکت اعضای هیئت علمی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 4
102 ضرورت توجه به فرهنگ در فرایند توسعه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 7
103 ضرورت توسعه آموزش های کارآفرینی در مراکز آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 8، شماره: 3
104 ضرورت و اهمیت تربیت دانشجویان کارآفرین در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 4، شماره: 19
105 ضرورت و چالش های کاربرد یادگیری تلفیقی در محیطهای دانشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 7، شماره: 12
106 عامل های اثرگذار بر نیت خود اشتغالی در میان دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رامین خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 41
107 عامل های تاثیرگذار بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاوند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 8، شماره: 38
108 عامل های مؤثر بر اجرای مدیریت دانش در ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 52
109 عامل های موثر بر رضامندی آموزشی دانش جویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 45
110 عامل های موثر درچابک سازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 44
111 عامل های موثردر روشنگری کیفیت تدریس از دید اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 8، شماره: 36
112 عوامل بازدارنده و پیشبرنده مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی : دشت مرغاب , استان خوزستان ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 3، شماره: 4
113 عوامل تاثیر گذار بر ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 5، شماره: 58
114 عوامل موثر بر توسعه و موانع باز دارنده کارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 12، شماره: 44
115 عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 1
116 کارآفرینی در بخش کشاورزی از طریق ایجاد و گسترش مشاغل خانگی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
117 کارآفرینی زنان روستایی رویکردی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 4
118 کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان رشته کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 7، شماره: 83
119 کاربرد تئوری پیچیدگی رهبری، نظریه آشوب و خودسازماندهی در توسعه یافتگی سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
120 کاربرد چارچوب زنجیره تامین نان به منظور تبیین راهکارهای مدیریت ریسک تولید و مصرف نان در استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 12، شماره: 2
121 کاربرد نظریه شغلی اجتماعی در تببین عوامل موثر بر تمایل جوانان روستایی پیرامون اشتغال در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان باغملک) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 2
122 کاربرد یادگیری تجربی در آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 8، شماره: 6
123 کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولید (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
124 کنترل آسیب پذیری منابع آب کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
125 گرایش اشتغال به کشاورزی جوانان روستایی شهرستان باغملک بر پایه ی نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 49
126 گردشگری صنعت سفید با گردشگری جامعه محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
127 مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی، مفهوم و راهبردها (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 5، شماره: 5
128 مروری بر مشکلات مدیریتی در روستاهای ایران با رویکرد محیط زیستی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 16، شماره: 2
129 مروری بر نقش دهیاری ها در توسعه پایدار روستایی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 10، شماره: 2
130 مطالعات اجتماعی ایجاد و استقرار مدیریت مشارکتی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی : شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میان آب شوشتر واحد عمرانی داریون ۶ ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 4
131 مقایسه توانایی دو نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه شناختی- اجتماعی مسیر شغلی در پیش بینی گرایش به خوداشتغالی در بین دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 51
132 مقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تحلیل شاخص فقرآبی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان دزفول (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 11، شماره: 2
133 مقایسه ی تولیدات علمی اعضای هیات علمی رشته های کشاورزی دانشگاه های دولتی استان خوزستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 5، شماره: 2
134 موانع نوآوری و پایداری در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 1
135 مولفه های برسازنده فضای کسب و کارهای خرد زنان روستایی؛ مورد مطالعه استان های گیلان و مازندران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 4
136 مولفه های موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از سوی بنگاه های کوچک و متوسط در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 25
137 مولفه های موثر بر تعهد و ترجیح فعالیت های گردشگری در میان ساکنان نواحی روستایی تالاب های استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 15، شماره: 1
138 مولفه های نهادینه سازی نسل چهارم دانشگاه ها درآموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 55
139 نقش آموزش الکترونیک در کیفیت آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 6، شماره: 2
140 نقش آموزش الکترونیک در کیفیت آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 6، شماره: 3
141 نقش آموزش الکترونیکی در تحول روند آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در علوم رایانه دوره: 2، شماره: 8
142 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در کاهش فقر روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 2
143 نقش حکمرانی خوب در مدیریت روستایی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 7، شماره: 6
144 نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 2
145 نقش شفافیت وظایف دولت و تعاونی های تولید بر موفقیت رهیافت مدیریت مشارکتی آب کشاورزی (مطالعه موردی: محدوده پنج حوضه آبریز استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 4
146 نقش مدیریت دانش و اقدا م های راهبردی مدیریت منبع های انسانی بر عملکردسازمانی جهاد کشاورزی استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 61
147 نقش مدیریت منابع آب بر کاهش روند خشکسالی (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران دوره: 2، شماره: 6
148 نقش و ضرورت کارآفرینی در توسعه روستایی و کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 3
149 نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 2
150 واکاوی تاثیر آموز ش های فنی حرفه ای بر اشتغال روستائیان شهرستان اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 5، شماره: 20
151 واکاوی تاثیر آموز ش های فنی حرفه ای بر اشتغال روستائیان شهرستان اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
152 واکاوی عوامل پیش برنده و بازدارنده تشکل های آب بران در شبکه های آبیاری استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 4
153 واکاوی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 5
154 ویژگی های روانشناختی و جامعه شناختی مرتبط با روحیه کارآفرینانه در دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 34
155 ویژگی های مطلوب مدرس دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 11، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های سبک زندگی اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 آمایش سرزمین درمدیریت و برنامه ریزی برای توسعه پایدارکشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
3 آمایش سرزمین راهکاری جهت حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
4 آمایش سرزمین و توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی)
5 آموزش رویکردی اساسی برای تداوم تشکلها در دستیابی به توسعهی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
6 آموزش عالی و چالش های آن در دوران کرونا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
7 آموزش کارآفرینی؛ حلقه‌ای مفقوده در بخش نظام آموزش عالی کشاورزی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
8 آموزش کارکنان راهکاری جهت توسعه خلاقیت و توانمندسازی حرفه ای (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
9 آموزش کشاورزی راهکاری جهت الگوی صحیح مصرف آب در راستای مقابله با خشکسالی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
10 آموزش کشاورزی کلید توسعه پایدار در محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 آموزش مجازی، رویکرد کارآمد آموزش و یادگیری در اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
12 آموزش مداوم بزرگسالان؛ پیامد نیاز توسعه انسانی پایدار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
13 آموزش و پایداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
14 آموزش و ترویج کارآفرینی در هنرستان های کشاورزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
15 آموزش و یادگیری الکترونیک در آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 آموزش های فنی وحرفه ای و نقش آنان در توانمندسازی زنان (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
17 اثر بخشی فعالیت های آموزشی- ترویجی در توسعه بخش تعاون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
18 اثر تراریخته بر عملکرد و تجاری سازی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
19 اثر محصولات تراریخته بر امنیت غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
20 اثرات آینده پژوهی در آموزش های فنی حرفه ای و مهارت آموزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
21 اثرات اقتصادی گردشگری بر نواحی روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
22 اثرات و پیامدهای خشکسالی بر جوامع روستایی و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
23 ارتقاء اکوتوریسم رهیافتی برای نیل به پایداری منابع طبیعی روستاها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
24 ارزیابی چرخه حیات ابزاری کاربردی در مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 ارزیابی کیفیت آموزشی در آموزش عالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
26 ارزیابی نگرش برنجکاران بخش میداوود شهرستان باغملک نسبت به کشت ارقام اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
27 استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات و رهیافت های مشارکتی در ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
28 اشتغال دانش آموختگان کشاورزی الزامات چالش ها راه کارها (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
29 اصلاح برنامه درسی گامی در جهت شایسته پروری و رونق اشتغال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
30 اکوتوریسم روستایی و نقش آن درتوسعه پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
31 اکوتوریسم رویکردی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
32 اکوتوریسم گامی به سوی توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
33 امنیت غذایی و تاثیر آن بر توسعه پایدار مناطق روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
34 امنیت غذایی و چالش های بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی
35 اهمیت آمایش سرزمین در پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
36 اهمیت ایجاد کسب و کارهای خانگی برای زنان روستایی با رویکرد کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
37 اهمیت پدافند غیرعامل در مدیریت بحران پدیده ی زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
38 اهمیت تجاری سازی بخش کشاورزی در اقتصاد ایران (با تاکید بر گیاهان زینتی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
39 اهمیت توسعه گردشگری در مناطق روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
40 اهمیت رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاری ها (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
41 اهمیت روش یادگیری تجربی بر توانمندسازی مهارت های مدیریتی اعضاء تعاونی آب بران (مورد مطالعه تعاونی ایثارگران خوزستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
42 اهمیت فرسایش بادی و روش های کنترل آن در زمین های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
43 اهمیت کشت گیاه دارویی شیرین بیان وچالش های پیش روی آن در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
44 اهمیت کشت گیاهان دارویی و تولید فراورده های آن در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
45 اهمیت مدیریت تالاب ها در بهبود محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب
46 اهمیت مشارکت جوامع روستایی در مدیریت پایدار منابع طبیعی با تاکید بر نقش رهبران محلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
47 اهمیت و جایگاه کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
48 اهمیت و جایگاه گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
49 اهمیت یادگیری تجربی درآموزش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
50 GIS و مدیریت بحران منابع طبیعی، نوش دارویی قبل از مرگ محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
51 بازاریابی الکترونیکی محصولات کشاورزان خرده پا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
52 بحران آب و روشهای بهره وری بهینه از منابع آب در کشاورزی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
53 بحران خشکسالی (اهمیت ، عوامل و استراتژی ها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
54 بحران کم آبی و تأثیر آن بر صنایع غذایی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
55 بحران های جاری در بازار کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
56 برآورد وضعیت قابلیتهای کارآفرینی در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکده های منتخب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
57 بررسی آسیب شناختی خصوصی سازی ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
58 بررسی آسیب شناختی خصوصی سازی ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
59 بررسی ابعاد و جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند یادگیری و تدریس در آموزش عالی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
60 بررسی اثرات اقتصادی گردشگری روستایی بر جوامع میزبان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
61 بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی برخانوارروستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
62 بررسی اثرات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر جوامع میزبان با تاکید بر توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
63 بررسی اثرات تغیر اقلیم بر روی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
64 بررسی اثرات مواد شیمیایی مورداستفاده درکشاورزی بر سلامتی انسان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
65 بررسی اجمالی محیط زیست در ایران حول محور آلودگی آب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
66 بررسی اقتصادی مصرف نهاده ها در تولید محصول گندم دیم (مطالعه موردی روستاهای بخش شاوور شهرستان شوش) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
67 بررسی انواع منابع انرژی تجدیدپذیر و اهمیت آنها در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
68 بررسی اهمیت آموزش کارکنان در توانمندسازی آنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
69 بررسی اهمیت بسته بندی در محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
70 بررسی اهمیت و نقش آموزش در اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش
71 بررسی پتانسیل مراکز یادگیری محلی روستایی در اجرای کارآفرینی کشاورزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
72 بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان ( با تاکید بر سلامت انسان و محیط زیست) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
73 بررسی پدیده ی گرد وغبار و پیامدهای زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
74 بررسی پیامدهای زیست محیطی منفی احداث سد (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
75 بررسی تاثیر آموزش عالی کشاورزی درتوانمندی و اشتغال دانش آموختگان رشته ها یکشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
76 بررسی تاثیر خشکسالی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
77 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
78 بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی با نقش تعدیلگر شدت رقابت (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام) (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
79 بررسی تاثیرات اقلیم بر توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
80 بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه کارآفرینی آموزشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
81 بررسی چالش ها و راهکارهای مدیریت نوین روستایی در ایران (شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
82 بررسی چالشهای موجود در حیطه توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران، رویکردی نو در جهت بهبود امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
83 بررسی دیدگاه کاربران شبکه های اجتماعی مجازی نسبت به اثرات این شبکه ها بر سبک زندگی(مورد مطالعه: کارکنان زن دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
84 بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
85 بررسی رفتارهای کشاورزان در مقابله با بحران آب های زیرزمینی در شهرستان دیر استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
86 بررسی روش های کنونی آموزش محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
87 بررسی رویکرد کشاورزی حفاظتی درجهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
88 بررسی عوامل بازدارنده و موانع کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
89 بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران شهرستان قصرشیرین به استفاده از کودهای آلی و تولید محصول سالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
90 بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت تلفیقی آفات در بین کشاورزان شهرستان های بهبهان و دزفول (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
91 بررسی عوامل موثر بر تمایل به مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب در شرایط بحران کم آبی شهرستان دشتستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
92 بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران عامل تعاونی های کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
93 بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
94 بررسی عوامل موثر برنگرش گندم کاران نسبت به کشاورزی ارگانیک مطالعه موردی: روستاهای سید سلطان، ربیخه و مویلحه درشهرستان باوی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
95 بررسی عوامل موثر در جلب مشارکتهای مردمی طرحهای آبخیزداری حوزه آبخیز زنجانرود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
96 بررسی عوامل ناپایداری و مدیریت تالاب های ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
97 بررسی مدیریت آب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
98 بررسی مدیریت پسماندهای کشاورزی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها
99 بررسی مسایل پیرامون محصول گوجه فرنگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
100 بررسی مسایل پیرامون محصول گوجه فرنگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
101 بررسی مسایل پیرامون محصولات دست کاری شده ی ژنتیکی (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
102 بررسی مشارکت گندمگاران منطقه باوی در برنامه ریزی برنامه های آموزشی ترویجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
103 بررسی موانع موجود در طرح اسکان جامعه عشایری و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
104 بررسی موانع و عوامل پیش برنده در توسعه و پذیرش کشاورزی ارگانیک و راهکارهای لازم (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
105 بررسی موانع و عوامل پیش برنده ی خصوصی سازی ترویج کشاورزی در شهرستان اهواز از دیدگاه مدیران و کارکنان جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
106 بررسی نقش آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی در مدیریت نوین روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
107 بررسی نقش آموزش و ترویج کشاورزی در ایجاد و توسعه تعاونی ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
108 بررسی نقش تعاونی ها در توسعه مناطق روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
109 بررسی نقش دام و رسیدن به دامپروری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
110 بررسی نقش شورا، دهیاری ها و تشکل های روستایی در دستیابی به توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
111 بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در توسعه روستایی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
112 بررسی نقش مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) در کاهش حوادث (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
113 بررسی نگرش زنان روستایی نسبت به کارآفرینی مطالعه موردی: روستای ظفرآباد شهرستان شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
114 بررسی نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به نظام آموزشی سیار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
115 بررسی و تحلیل مهارت های تصمیم گیری کارآفرینان واحد های زنبور داری در شهرستان چرداول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش،کارآفرینی،توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها)
116 بررسی وضعیت ویژگیهای روانشناختی کارآفرینی دردانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی زراعی و دانشکده علوم دام و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
117 بررسی وضعیت یادگیری سازمانی درمدیریت جهادکشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
118 برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر توسعه روستایی در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
119 برنامه ریزی منطقه ای،آمایش سرزمین و اهمیت آن درحفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
120 برنامه ریزی و استقرار مدیریت مشارکتی در بهره برداری از شبکه های آبیاری(مطالعه موردی: پروژه آبیاری حفار شرقی و غربی خرمشهر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
121 برنامهریزی استراتژیک گامی اساسی در مدیریت نظام آموزش عالی کشاورزی مورد مطالعه: مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی
122 بکارگیری پساب در آبیاری کشاورزی: عوامل پیش برنده و بازدارنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
123 بنگاه های کوچک و متوسط راهکاری برای اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
124 بهره گیری از پدافند غیر عامل جهت تأمین امنیت غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
125 بیابان زایی در ایران؛ علل و راهکارها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
126 بیمه کشاورزی سازوکاری موثر در مدیریت ریسک (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
127 پارک های علم و فناوری (ضرورت، چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
128 پدافند غیرعامل در فرآیند توسعه روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
129 پدافند غیرعامل راهبرد اساسی در تامین امنیت مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
130 پرورش مهارتهای اجتماعی عاملی اساسی در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
131 پسماندهای غذایی چالشی برای سلامت و امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
132 پیامدهای چابکی سازمانی برای آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
133 پیامدهای ناشی از گرد و غبار در بخش کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
134 پیشران های نیل به دانشگاه کارآفرین با تاکید بر اعلامیه ها و سندهای حقوقی مرتبط با دانشگاه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
135 تاثیر برداشت های غیر اصولی بر روی منابع جنگلی زاگرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
136 تاثیر خشکسالی بر فعالیت های گردشگری روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
137 تاثیر گردشگری بر محیط زیست و منابع طبیعی روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
138 تاثیر ویژگی های فردی بر شناسایی فرصت های کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
139 تاملی برنقش آموزش وفرهنگ سازی پدافندغیرعامل درتوسعه بخش کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
140 تامین امنیت غذایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
141 تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
142 تبیین عوامل بازدارنده موفقیت تعاونی های تولید در محدوده پنج حوضه آبریز استان خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
143 تبیین عوامل پیش برنده و بازدارنده پذیرش تجارت الکترونیک از دیدگاه اعضای شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
144 تبیین نقش آمایش سرزمین جهت برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
145 تبیین نقش آموزش کشاورزی در فرآیند توسعه کارافرینی دانش آموختگان رشته کشاورزی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
146 تبیین نقش برنامه های آموزشی ترویجی در توانمندسازی زنان روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
147 تبیین نقش ترویج و آموزش کشاورزی ارگانیک در دستیابی به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
148 تبیین وضعیت کارکرد مدیریت منابع انسانی در سطح مدیریت عالی در مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
149 تبیین وضعیت یادگیری سازمانی در مدیریت جهاد کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان های دهدشت و گچساران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
150 تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی: مفاهیم، تاریخچه و راهبردها (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
151 تحقق کارآفرینی در مناطق روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
152 تحلیل خصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش کشاورزی در نظام کشاورزی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
153 تحلیل آموزش کشاورزی الکترونیک: یادگیری از طریق اپلیکشین های کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
154 تحلیل اثرات قابلیتهای حرفه ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
155 تحلیل اهمیت کارآفرینی در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
156 تحلیل ریسک های زنجیره تامین نان در راستای امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
157 تحلیل ضرورت آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
158 تحلیل ضرورت پدافند غیرعامل در مدیریت بحران (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
159 تحلیل عاملی مؤلفه های آموزشی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی کشاورزی از دیدگاه آموزشگران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
160 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ظرفیت ها و محدودیت های توانمند سازی زنان روستایی
161 تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
162 تحلیل عوامل روان شناختی موثر بر کارآفرینی در توسع هی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
163 تحلیل کارآفرینی در آموزش عالی با رویکرد آینده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
164 تحلیل مبانی و اصول پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
165 تحلیل مدل ها و الگوهای تشخیص فرصت (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
166 تحلیل مولفه های موثر بر سواد زیست محیطی دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
167 تحلیل نقش تسهیلگران در افزایش مشارکت زنان روستایی به منظور پیشرفت در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
168 تحلیل نگرش نخلداران نسبت به مدیریت آب و شناسایی مشکلات آب کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
169 تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
170 تحلیلی بر اثرات کاربرد نانو در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
171 تحلیلی بر رویکردهای توسعه پایدار کشاورزی در جهت توسعه روستایی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
172 تحلیلی بر ضرورت برنامه ریزی و مدیریت پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
173 تحلیلی بر ضرورت وجود دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
174 تحلیلی بر ضرورت وجود دانشگاه کارآفرین در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین
175 تحلیلی پیرامون آموزش الکترونیکی در آموزش عالی با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک
176 تخریب محیط زیست مانعی برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
177 تدریس و یادگیری مشارکتی الگویی نو در آموزش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
178 تدوین بسته توانمندسازی ذی نفعان توسعه ی پایدار روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
179 تدوین چارچوب مدیریت ریسک زنجیره تامین نان؛ راهبردی برای دستیابی به امنیت غذایی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
180 ترویج کارآفرینی سبز، ضرورت توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین
181 ترویج مجازی همسو با جهان نوین (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
182 تشکل های آب بران و مدیریت بهره برداری از منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
183 تشکل های آب بران و مدیریت بهره برداری از منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
184 تعاونی آبخیزداری راهی به سوی پایداری منابع آب وخاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
185 تعاونی راهکاری در راستای افزایش تولید، کاهش فقر و توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
186 تعاونی ها رویکردی برای پیشبرد توسعه روستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
187 تعاونی های تولید روستایی (ضرورت، چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
188 تعاونی های تولید روستایی اهمیت، کارکرد، عوامل تأثیرگذار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
189 تغییر اقلیمی و تاثیر آن بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
190 تغییرات آب و هوایی و اثرات آن بر بخشهای مختلف با تاکید بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
191 تنوع زیستی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
192 توانمند سازی زنان روستایی برای مشارکت در حفاظت محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
193 توانمند سازی کارکنان (مفاهیم و الزامات و مدل ها) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
194 توانمندسازی روستاییان راهبردی مهم در مدیریت بهینه منابع آب (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
195 توانمندسازی نیروی کار ضرورتی جهت نیل به اهداف حمایت از کالای ایرانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
196 توانمندسازی و اشتغال زنان روستایی با تاکید برتوسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
197 توانمندسازی و اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر امنیت غذایی (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
198 توریسم روستایی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
199 توسعه آموزش کارآفرینی به منظور بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان نظام آموزش عالی کشاو (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
200 توسعه آموزش کارآفرینی راهکاری برای بهبود آموزشعالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین
201 توسعه اقتصادی با رویکرداقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
202 توسعه انرژی های تجدید پذیر راهکاری برای حفاظت از منابع انرژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
203 توسعه پایدار کشاورزی راهبردی در حفاظت از منابع زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
204 توسعه پایدار کشاورزی راهبردی درحفاظت ازمنابع زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
205 توسعه پایدار و گردشگری ساحلی مکران (چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور)
206 توسعه پایدار همکاری برای دستیابی به حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
207 توسعه پایدارگردشگری روستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
208 توسعه خلاقیت کارکنان جهاد کشاورزی سازوکاری در جهت تحقق اثربخش پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
209 توسعه روستایی باتاکید برمشارکت و توانمندسازی زنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
210 توسعه کارآفرینی مستلزم آینده پژوهی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
211 توسعه کارافرینی راهبردی برای اشتغال زایی دربخش کشاورزی کمیته امداد امام خمینی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
212 توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
213 توسعه گردشگری روستایی به عنوان راهکاری برای اشتغال زایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
214 جایگاه بیمه درمدیریت ریسک کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
215 جایگاه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی در توسعه شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی تحقیقات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت
216 جایگاه پدافند غیرعامل در امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
217 جایگاه دانش بومی در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
218 جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت و توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با تاکید بر مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی)
219 جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT)در اشتغال روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
220 جایگاه مدیریت چابک و کارآفرینانه در آموزش عالی کشاورزی ایران در توسعه پایدار کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی (تولید و اشتغال) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
221 جایگاه مشارکت مردمی در مدیریت یکپارچه منابع آب (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
222 جنبه های اجتماعی اقتصادی پرورش گاومیش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
223 چابکی سازمانی راهبرد بقاء و موفقیت در آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی
224 چالش های آموزش الکترونیکی در دوران کرونا در آموزش عالی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
225 چالش های آموزش الکترونیکی در روند آموزش عالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
226 چالش های توسعه گردشگری در روستاهای مجاور دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
227 چالش های زیست محیطی زه آب های کشاورزی در خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
228 چالش های فراروی مدیریت آب در توسعه پایدار ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
229 چالش های کارآفرینی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
230 چالش های کارافرینی سازمانی در مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
231 چالش های مشارکت مردمی در بهره برداری از منابع آبی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
232 چالش های مقابله با خشکسالی در ایران با تأکید بر توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
233 چالش های نیل به رویکرد کارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
234 چالشها و راهکارهای توسعه ی کارآفرینی در آموزش عالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین
235 چالش‌ها و راهکارهایی جهت مقابله با خشکسالی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
236 چالشهای کاربست مدیریت دانش در سازمانها با رویکرد توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
237 چشم انداز گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
238 حفاظت از محیط زیست روستا، راهبردی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
239 حفاظت از محیط زیست، راهبردی اساسی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
240 خشکسالی در مراتع و استراتژی های مقابله با آن (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
241 خشکسالی و تأثیرات آن بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
242 خصوصی سازی ترویج کشاورزی(ضرورت،موانع وپیامدها،راهکارها) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
243 خصوصی سازی شبکه های آبیاری و زهکشی راهکاری در مقابله با شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
244 خلاقیت و نوآوری استلزامات آموزش عالی کارآفرین (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
245 خلاقیت و نوآوری استلزامات آموزش عالی کارآفرین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
246 دانش بومی کشاورزی و روش های سنتی مدیریت منابع آبی در جهت مقابله با بحران خشکسالی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
247 دانشگاه سبز و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
248 دانشگاه کارآفرین از منظر آینده پژوهی (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
249 دانشگاه کارآفرین، رویکردی جهت نیل به توسعه ملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
250 دانشگاه نسل سوم: کارآفرین و ثروت آفرین چرا و چگونه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
251 دشمنی ناشناخته به عنوان چشم پوشی از کشاوران برنج کار در سیاستهای استفاده از آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
252 دیدگاه دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی درخصوص مهمترین موانع اشتغال دربخش کشاورزی مطالعه موردی دانشگاه کشاورزی منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
253 راهبر امنیت غذایی و دستیابی به آن (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
254 راهکارهای آموزشی موثردرتوسعه کارآفرینی درمراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
255 راهکارهای حفاظت از محیط زیستدر راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
256 راهکارهای کاهش و بازیافت پسماند ضایعات مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
257 راهکارهای مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
258 روستاهای بدون زمینه توسعه کشاورزی و گردشگری مستعد مهاجرت ساکنان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
259 روش های تدریس برای یادگیرندگان آموزش مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
260 ریزگردها و اثرات منفی آنها بر سلامت انسان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
261 ریزگردها، مرگ تدریجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
262 زنان روستایی محور توسعه پایدار منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
263 زنان روستایی محورتوسعه پایدارمنابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
264 سازکارهای موثر تعاونی کشاورزی در ترویج روحیه کارآفرینی اعضا (مطالعه موردی: شهرکاکی) (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
265 سامانه اطلاعات جغرافیایی و پارادایم توسعه پایدار؛ راهکاری فناورانه به منظور مدیریت بحران منابع طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
266 سرمایه اجتماعی راهکاری جهت مشارکت مردم در تشکل های آب بران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
267 سقف شیشه ای و توانمندسازی زنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
268 سوختهای زیستی راهکاری مناسب برای کاهش آلودگی درکشاورزی و حرکت به سوی توسعه پایدارزیست محیطی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
269 شناسایی جایگاه و نقش تسهیل گران در ارتقا آگاهی و مشارکت زنان و دختران روستائی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
270 شناسایی دیدگاه کارکنان در رابطه با ویژگی های کارآفرینی سازمانی در مراکز آموزش عالی کشاورزی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
271 شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده اشتغال دانش آموختگان کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
272 شناسایی عوامل موثر بر تدریس اثر بخش اساتیداز دیدگاه دانشجویان دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
273 شناسایی و بررسی موانع کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی
274 شناسایی و تحلیل ویژگی های فردی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
275 شناسایی وضعیت دانش، نگرش و رفتار گندم کاران در خصوص سلامت غذایی مطالعه موردی: شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
276 شناسایی وضعیت موجود برخی ویژگی های عمده روانشناختی کار آفرینانه و متغیرهای موثر بر توسعه روحیه کار آفرینی(مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
277 صنایع دستی بعنوان راهکاری برای کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
278 ضرورت آموزش و ترویج کارآفرینی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
279 ضرورت بکارگیری مدیریت دانش در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
280 ضرورت توانمندسازی جوامع محلی در راستای حفاظت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
281 ضرورت توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
282 ضرورت طرح درس در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
283 ضرورت کارآفرینی درآموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
284 ضرورت کاربرد و مدیریت آبهای نا متعارف در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
285 ضرورت کاربست تکنولوژی آموزشی در فرآیند یاددهی-یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره
286 ضرورت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
287 ضرورت مدیریت مشارکتی در شبکه های آبیاری با تاکید بر آموزش (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
288 ضرورت و اهمیت توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
289 ضرورت و چالش های تعاونی های تولید روستایی با تاکید بر خودگردانی مالی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
290 ضرورت و نقش آموزش در توسعه و بهسازی نیروی انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
291 ضرورت ها و الزامات آموزش کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
292 ظرفیت های توسعه گردشگری در سواحل مکران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور)
293 عوامل تاثیر گذار بر توسعه گردشگری روستایی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
294 عوامل تاثیرگذار بر کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
295 عوامل مؤثر در کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
296 عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
297 عوامل موثر بر نشاط کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
298 عوامل موثر در مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی-ترویجی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
299 فراتحلیل عوامل موثر بر تمایل جوانان روستایی به مهاجرت به شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
300 فناوری نانو راهی به سوی توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
301 کار آفرینی سبز، راهبردی نو در جهت توسعه پایدار (مفاهیم، اهمیت و مزایا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها
302 کارآفرینی اجتماعی راهبردی جهت حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
303 کارآفرینی زنان روستایی، مفاهیم ، ضرورت چالش ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
304 کارآفرینی زیست محیطی گامی به سوی حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
305 کارآفرینی سازمانی و آموزش عالی (مفاهیم و ضرورت) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
306 کارآفرینی و آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
307 کارآفرینی و اکوتوریسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
308 کارآفرینی و نظام آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
309 کاربرد آموزش مجازسی در آموزش عالی کشاورزی (مفهوم، چالش ها، راهکارها) (دریافت مقاله) سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
310 کاربرد GIS در مدیریت محیط زیست شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
311 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در محیط زیست و توسع پایدار روستاها (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
312 کاربرد فناوری نانو در پایداری محیط زیست با تاکید بر پالایش آب و فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
313 کاربرد و تأثیر زیست فناوری در امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
314 کاربست ابعاد و مولفه های چابکی سازمانی،لازمه ی ارتقای سازمانهای دولتی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار
315 کسب و کار خانگی رویکردی برای اشتغال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
316 کشاورزی ارگانیک در کشت گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
317 کشاورزی ارگانیک ضرورتی اجتناب ناپذیر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
318 کشاورزی ارگانیک محیط زیست توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
319 کشاورزی ارگانیک وتوسعه پایدارمحیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
320 کشاورزی ارگانیکبا هدف بهبود امنیت غذیی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
321 کشاورزی دقیق، روشی در جهت سازگاری با شرایط متغیر مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
322 کشاورزی دقیق، مزایا و معایب (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
323 کنترل آسیب پذیری منابع آب کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
324 گذار از مدیریت دولتی به مدیریت مشارکتی در شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
325 گردشگری استراتژی کاهش فقر در روستاها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
326 گردشگری روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
327 گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
328 گردشگری روستایی منبع درآمدی برای روستاییان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
329 گردشگری روستایی، راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
330 گردشگری روستایی، کلیدی جهت نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
331 گردشگری و توسعه پایدار و نقش آن در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
332 گردشگری،منابع طبیعی و محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
333 گیاهان تراریخته و امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی
334 لازمه های توسعه پایدار کشاورزی با رویکرد پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
335 لروم مدیریت شبکه‌‌های آبیاری در بخش کشاورزی در دوره‌ی خشکسالی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
336 لزوم نهادینه سازی مدیریت دانش در مراکز آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
337 مثلث توسعه ملی (کشاورزی ارگانیک،حفاظت محیط زیست،توسعه پایدار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
338 مدل اندازه گیری نقش پارک های علم و فناوری در تجاری سازی نتایج تحقیقات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
339 مدیریت بخش کشاورزی بر محور شاخصهای حکمرانی خوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
340 مدیریت تلفیقی آفات ،راهکاری مناسب جهت بهینه سازی های مصرف نهاده های کشاورزی با تأکید برسموم شیمیایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
341 مدیریت تلفیقی آفات، روشی برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
342 مدیریت تلفیقی آفات، ضامن دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
343 مدیریت دانش گامی مؤثر جهت توسعه و پیشرفت سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
344 مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات درکسب و کارهای الکترونیکی راهی مؤثر درایجاد نوآوری و خلاقیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
345 مدیریت مشارکتی گزینه ای کارا در جهت توسعه پایدار منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
346 مدیریت مصرف آب در هنگام بروز خشکسالی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
347 مدیریت نوین روستایی(کارکرد، چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
348 مدیریت و توانمندسازی نیروی انسانی سازمانها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
349 مروری بر مبانی شایستگی دیجیتالی معلمان در پژوهش های پساکرونا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
350 مروری بر رهبری انطباقی و عملکرد فراتر از انتظارات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
351 مروری بر نقش توسعه فرصت های کارآفرینی در گردشگری روستایی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ
352 مروری بر نقش شوراهای اسلامی روستایی و سازمانهای مردم نهاد به منظور مدیریت مشارکتی جنگل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
353 مشار کت مردمی در مدیریت بهینه منابع آب در روستاها (ضرورت، چالش ها) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
354 مشارکت مردم در گردشگری روستایی راهی جهت مقابله با مهاجرت روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
355 مشاغل سبز، اقدامی برای کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
356 مصرف بهینه آب و نقش ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
357 مطالعات اجتماعی رویکردی جدید جهت پیشبرد شبکه های آبیاری، زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
358 مقایسه عملکرد مدیریت مردمی توزیع آب در دشتهای شمال و جنوب حوزه آبریز کرخه جهت تبیین اصول توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
359 مقایسه نگرش خانوارهای روستایی و شهری در مواجهه با گرد و غبار در بهبهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
360 ملاحظات پدافند غیر عامل در تولید و استفاده از محصولات کشاورزی تراریخته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
361 موانع پذیزش کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
362 موانع توسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
363 موانع و چالشهای خلاقیت و نوآوری در سازمانها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
364 موانع و مشکلات گردشگری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
365 مهاجرت روستایی، علل و پیامدهای آن بر توسعه روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
366 نانو تکنولوژی ، راهبردی در جهت توسعه پایدار کشاورزی نوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
367 نظریه های یاددهی - یادگیری در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
368 نقش آموزش الکترونیکی در نظام آموزش دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
369 نقش آموزش در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
370 نقش آموزش در کاهش ضایعات و تحقق امنیت غذایی با رویکردی برتوسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
371 نقش آموزش سواد رسانه ای در کاهش آسیب های شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
372 نقش آموزش عالی درکارآفرینی دانش آموختگان رشته های کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
373 نقش آموزش و ترویج در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
374 نقش آموزش و ترویج کشاورزی در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
375 نقش آموزش های ترویجی در گسترش و بهبود کشاورزی ارگانیک در راستای سلامت مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
376 نقش آموزش های کارآفرینانه درتوسعه گیاهان دارویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی در حوزه سلامت
377 نقش آموزشهای ترویجی در توسعه پایدار و منابع کشاورزی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
378 نقش آموزشهای مهارتی در توانمندسازی و اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
379 نقش اصلاح الگوی کشت و روش آبیاری در افزایش بهره وری و پایداری منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
380 نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
381 نقش امنیت غذایی در امنیت ملی: چالشها و فرصت ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
382 نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
383 نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
384 نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
385 نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
386 نقش برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
387 نقش برنامه ریزی در کنترل چالشهای زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
388 نقش بیمه در توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
389 نقش پدافند غیر عامل در کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
390 نقش ترویج در توسعه پایدار کشاورزی با تأکید بر مشارکت (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
391 نقش ترویج در کاربرد صحیح مکانیزاسیون در راستای کاهش ضایعات کشاورزی و امنیتغذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
392 نقش ترویج کشاورزی درفرآیند توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
393 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
394 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در گسترش کشاورزی ارگانیک و دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
395 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در مدیریت و حکمرانی خوب منابع آب باتاکید بر مشارکت های مردمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
396 نقش تزویج در کاهش ضایعات کشاورزی در مرحله تولید جهت نیل به امنیت غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
397 نقش تشکل های آب بران در مدیریت بهینه آب کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
398 نقش تعاونی در کاهش فقر (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
399 نقش تعاونی زنان در توسعه، اشتغال و کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
400 نقش تعاونی ها در اشتغال جوامع روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
401 نقش توسعه کارآفرینی در اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
402 نقش جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست در راستای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
403 نقش حکمرانی در مدیریت منابع آب کشاورزی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
404 نقش دامپروری در امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
405 نقش دانش بومی در برنامه ریزی توسعه روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
406 نقش روش تدریس مشارکتی در آموزش و یادگیری دانشجویان رشته های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
407 نقش رهبری در تدارکات سبز و مدیریت زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها
408 نقش زنان درتوسعه پایدارمحیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
409 نقش زنان روستایی در بحران آب و خشکسالی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
410 نقش زنان روستایی در مدیریت و حفاظت محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
411 نقش زنان روستایی شهرستان باغملک در بازیافت ضایعات محصولات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
412 نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
413 نقش سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
414 نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
415 نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مدیریت بحران آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
416 نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در توسعه روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
417 نقش صندوق اعتبارات خرد در کارآفرینی زنان روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
418 نقش طوفان های گرد و غبار بر محیط زیست (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
419 نقش فعالیتهای کشاورزی در تخریب محیط زیست و راهکارها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
420 نقش فناوری اطلاعات در توسعه وبهبود کسب وکارهای روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
421 نقش فناوری بیوگاز در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
422 نقش کارآفرینی در اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
423 نقش کارآفرینی در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
424 نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
425 نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
426 نقش کارآفرینی سبز در محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
427 نقش کشاورزی ارگانیک در توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
428 نقش کشاورزی ارگانیک درایجاد امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
429 نقش کشاورزی پایدار در امنیت غذایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
430 نقش کشاورزی پایداردرتوسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
431 نقش گردشگری پایدار در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
432 نقش گردشگری در توسعه روستایی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
433 نقش گردشگری درتوسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
434 نقش گردشگری درتوسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
435 نقش گردشگری روستایی در ایجاد فرصت کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانشگاه های کارآفرین
436 نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
437 نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی در بستر جغرافیایی طبیعی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
438 نقش گردشگری روستایی دربهبود معیشت پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
439 نقش مدیریت پسماند در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
440 نقش مدیریت پسماند ها در کشاورز پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
441 نقش مدیریت کیفیت فراگیر در اثربخشی فعالی تهای ترویج و آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
442 نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود بهره وری از طریق توانمندسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
443 نقش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
444 نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه فرهنگ کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
445 نقش مکانیزاسیون در تامین امنیت غذایی با هدف دسترسی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
446 نقش مهارت های کارآفرینی در توسعه اشتغال زنان روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
447 نقش نظام آموزش عالی علمی کاربردی کشور در اشتغال فارغ التحصیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
448 نقش نظام ترویج و آموزش کشاورزی در مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
449 نقش نظام های بهره برداری زراعی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
450 نقش و اهمیت گردشگری روستایی در توسعه پایدار مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
451 نقش و اهمییت کشاورزی ارگانیگ(زیستی)در تنوع زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
452 نقش و تاثیر فناوری نوین در آموزش مجازی در آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
453 نقش وتاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
454 نقشترویج و آموزشکشاورزی در توسعه کشاورزی ارگانیک جهت بهبود امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
455 نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی استان خوزستان نسبت به اثرات زیست محیطی گردشگری روستایی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
456 واکاوی آثار پیامدهای خشکسالی بر محیط زیست در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
457 واکاوی عامل های تاثیرگذار بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
458 واکاوی عوامل موثر بر موفقیت و مشارکت در کارآفرینی تعاونی های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
459 ویژگی ها و چالش های دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
460 ویژگی ها و عوامل تاثیرگذار بر فرآیند تدریس-یادگیری در آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
461 یادگیری الکترونیکی و تاثیر آن بر فرایند تدریس و یادگیری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی