دکتر محمود شفاعی بجستان

دکتر محمود شفاعی بجستان استاد، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمود شفاعی بجستان

Dr. mahmood Shafai Bejestan

استاد، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش از نوع پرش هیدرولیکی پوشیده با المان های شش پایه تحت تاثیر کاهش طول حوضچه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
2 ابعاد حفره آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش از نوع پرش هیدرولیکی با بستر پوشیده از المان های شش پایه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 66
3 اثر ارتفاع زبری بستر تندآب بر استهلاک انرژی با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
4 اثر ارتفاع زبری بستر تندآب بر خصوصیات پرش نوعB (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
5 اثر زبری بر شدت نوسانات فشار در حوضچه آرامش با واگرایی ناگهانی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
6 اثر فاصله شکاف از دماغه آبشکن مثلثی بر الگوی فرسایش و رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
7 اثر میزان رس، ارتفاع آبشار و سرعت جریان در خاک های چسبنده بر فرسایش پس رونده (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 4
8 اثرات احداث سدهای بزرگ بر شرایط جریان و پارامترهای هیدرولیکی رودخانه(مطالعه موردی: رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
9 ارائه مدل ریاضی برآورد بار بستر و بار کل رسوب با روش تصحیح شده اینشتین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
10 ارائه مدل ریاضی برآورد بار بستر و بار کل رسوب با روش تصحیح شده اینشتین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 12
11 ارزیابی آزمایشگاهی پروفیل طولی و عرضی آبشستگی در بستر کانال با قوس ۱۸۰ درجه: کاربرد آبشکن مثلثی نفوذپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 1
12 ارزیابی آزمایشگاهی مدل های معتبر برآورد نرخ فرسایش بستر چسبنده (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 7، شماره: 22
13 ارزیابی الگوی جریان و تنش برشی در قوس ۹۰ درجه ی تند با حضور سرریز W (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 13
14 ارزیابی صحرایی چند رابطه تحلیل اندازه ذرات برای تخمین هدایت هیدرولیکی بستر رودخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 8
15 ارزیابی عملکرد صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-۳D (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 1
16 برآورد دوره بازگشت دبی اوج و حجم سیلاب مبتنی بر آنالیز دومتغیره بارندگی در حوضه آبریز بارز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 4
17 برآورد ضریب انتشار طولی در مجاری روباز طبیعی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 3
18 برآورد عمق آبشستگی در پایین دست سازه های شیب شکن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 3
19 برآورد عمق آبشستگی در پایین دست سازه های شیب شکن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 3
20 برآورد نسبت عمقهای مزدوج پرش نوع B بر روی بستر صاف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 3
21 بررسی آزمایشگاهی ابعاد هندسی چاله آبشستگی در آبشکن های مختلف در قوس 90 درجه درشرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
22 بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه ای بر ضریب دبی و پروفیل های سطح آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 87
23 بررسی آزمایشگاهی اثر تیغه ی افقی بر توپوگرافی بستر در خم ۹۰ درجه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 3، شماره: 6
24 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری جداره ی نهر مستطیلی بر فراسنج های هیدرولیکی جریان در قوس ۹۰ درجه با نسبت شعاع به عرض۲ (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 22
25 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری کف بر تنش برشی و قدرت گردابه در قوس ۹۰ درجه تند کانال مستطیلی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
26 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری های مستطیلی شکل بر کاهش میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل مربعی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 2
27 بررسی آزمایشگاهی اثر سرریزهای مستطیلی و U-شکل بر ضریب اختلاط عرضی و طول اختلاط آلاینده ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 1
28 بررسی آزمایشگاهی اثر ضخامت مانع و ایجاد دو مانع متخلخل با فاصله در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 13، شماره: 44
29 بررسی آزمایشگاهی اثر فاصله عرضی بین پایه های مستطیل شکل بر آبشستگی موضعی اطراف آنها (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 4، شماره: 2
30 بررسی آزمایشگاهی اثر فرم های بستر بر ضریب اصطکاک دارسی ویسباخ در مجاری روباز مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 17، شماره: 1
31 بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت قرارگیری پرتاب کننده بر استهلاک انرژی و طول پرتابه در سرریز جامی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 17، شماره: 2
32 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در قوس ۹۰ درجه تند کانال مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
33 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با حضور صفحه ی مستغرق متصل به آن (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 1
34 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
35 بررسی آزمایشگاهی الگوی فرسایش و رسوبگذاری در محل تلاقی رودخانه های غیرهمکف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 1
36 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش قرارگیری صفحات مستغرق تخت، انحنادار و زاویه دار در کاهش آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
37 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آورد رسوب شاخه اصلی بر الگوی رسوب در محل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 1
38 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع دریچه تخلیه کننده بر غلظت جریان غلیظ خروجی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 3
39 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع فرم بستر دیون بر ضریب زبری مانینگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 87
40 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع و فواصل سدهای متوالی کوتاه بر تله اندازی رسوب (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 45
41 بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه ذرات رسوبی و هندسه ورودی و خروجی بر راندمان حوضچه های تله اندازی رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
42 بررسی آزمایشگاهی تاثیر برخی از پارامترهای غیرماندگاری بر آبشستگی زیر خط لوله عبوری در عرض و بستر جریان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
43 بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات هیدروگراف و جریان ماندگار بر آبشستگی گروه پایه پل برای فواصل مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 16، شماره: 2
44 بررسی آزمایشگاهی تاثیر رقوم کارگزاری المان های شش پایه برعمق آبشستگی پایه مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
45 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه دماغه آبشکن T بر پایداری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن در رودخانه های قابل کشتیرانی در قوس ۹۰ درجه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 14، شماره: 3
46 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل صفحات مستغرق بر آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
47 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب جانبی کانال اصلی ذوزنقه ای بر پدیده فرسایش در تلاقی کانال های باز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
48 بررسی آزمایشگاهی تاثیر صفحات آرام کننده جریان بر بهبود راندمان رسوبگذاری حوضچه-های رسوب گیر آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
49 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله صفحات غوطه ور از ساحل بر الگوی فرسایش و رسوب گذاری بستر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
50 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله نصب آبشکن های نفوذپذیر با المان های شش پایه بر تغییرات الگوی رسوبی بستر (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
51 بررسی آزمایشگاهی تاثیر نصب تیغه متصل به تکیه گاه پل بر آبشستگی موضعی و الگوی جریان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
52 بررسی آزمایشگاهی تاثیر نفوذپذیری سازه ترکیبی آبشکن و صفحه مثلثی بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس۱۸۰ درجه ملایم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 4
53 بررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر رسوبی در خم 90 درجه ملایم در حضور صفحات مثلثی متصل به ساحل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 1
54 بررسی آزمایشگاهی جداشدگی جریان در محل تلاقی رودخانه ها برای شرایط جریان زیر بحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 2
55 بررسی آزمایشگاهی دبی و افت انرژی جریان عبوری از دریچه سالونی – بیضوی در شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 46، شماره: 2
56 بررسی آزمایشگاهی رسوب ورودی به کانال آبگیر متصل به کانال اصلی با دیواره مایل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 3
57 بررسی آزمایشگاهی طرح سازه بیم های متقاطع در کنترل پرش نامتقارن نوع S مقاطع واگرای ناگهانی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 18، شماره: 1
58 بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مثلثی بر توپوگرافی بستر در رودخانه های مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
59 بررسی آزمایشگاهی فرسایش آبکندی خاک چسبنده در شرایط تحکیم و لایه ماسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 3
60 بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی تنش برشی بحرانی برای فرسایش سطحی بستر چسبنده (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 4
61 بررسی اثر تعداد، موقعیت و زاویه صفحات مستغرق در محل تکیه گاه پل بر عمق آبشستگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
62 بررسی اثرات صفحه مثلثی بر توزیع غلظت آلاینده و الگوی جریان در کانال های مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 32، شماره: 3
63 بررسی الگوی سرعت جریان در محل تکیه گاه پل در شرایط با و بدون نصب صفحه مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 1
64 بررسی پدیده کاویتاسیون در حوضچه آرامش با بستر زبر و پله ناگهانی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 8، شماره: 2
65 بررسی پروفیل های طولی سرعت در اطراف سری آبشکن های نوع باندل لایک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
66 بررسی تاثیر تعداد دفلکتورهای مثلثی بر استهلاک انرژی وطول پرتابه در سرریزهای جامی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 78
67 بررسی تاثیر تعداد صفحات مستغرق بر ضرایب اختلاط عرضی در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
68 بررسی تاثیر جریان و شیب ساحل رودخانه بر سامانه ریشه درختان پده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
69 بررسی تاثیر زاویه نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه گاه پل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
70 بررسی تاثیر شعاع گردشدگی لبه پایین دست کانال اتصال بر تغییرات تراز بستر رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
71 بررسی تاثیر شیب جانبی کانال ذوزنق های بر تنش برشی بستر و مشخصات پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل Flow3D (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 4
72 بررسی تاثیر طول سرریز مستغرق بر تغییرات توپوگرافی بستر در خم ۹۰ درجه تند (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
73 بررسی تاثیر فاصله قرارگیری صفحات مثلثی متصل به ساحل بر توپوگرافی بستر قوس 180 درجه جنگیه رودخانه کارون با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 4
74 بررسی تغییر الگوی جریان در آبگیر جانبی با مایل شدن دیواره ی کانال اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 2
75 بررسی تغییرات طول مؤثر صفحات مثلثی شکل بر الگوی فرسایش و رسوب گذاری در قوس ملایم 90 درجه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 1
76 بررسی سامانه ریشه درختان گز در جهت جریان رودخانه، به منظور استفاده های کاربردی در پایداری شیب ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 1
77 بررسی سرعت جبهه و شدت اختلاط جریان های غلیظ ورودی به یک مقطع واگرا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 1
78 بررسی شرایط آستانه حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانالهای روباز دارای شیب ملایم و مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 2
79 بررسی شرایط فرسایش و رسوب رودخانه کرخه در پایین دست سد مخزنی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 34
80 بررسی عددی و آزمایشگاهی پرش آبی نوع B در حوضچه ی آرامش با پله ی ناگهانی و بستر زبر (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 6، شماره: 4
81 بررسی علل بروز آب شستگی در پایین دست حوضچه آرامش سد انحرافی شهدا و ارایه راه کار مناسب برای کنترل آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
82 بررسی عمق آبشستگی نهایی اطراف پایه پل با استفاده از ترکیب طوقه و شکاف و طناب سیمی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 11، شماره: 37
83 بررسی عمق مزدوج پرش هیدرولیکی تحت تاثیر اجزای زبر کف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
84 بررسی فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده مخزن سد دز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
85 بررسی فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده مخزن سد دز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
86 بررسی گستره ی کارگزاری المان های شش پایه به منظور کاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه پل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 11
87 بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی حوضچه آرامش با بستر ریپل در قرارگیری های مختلف (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
88 بررسی ‎مشخصات ‎‎پرش‎هیدرولیکی‎ در ‎حوضچه‎آرامش ‎واگرای ‎ناگهانی ‎با‎ بستر‎زبر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
89 بررسی مشکلات پژوهش های میدانی زیست مهندسی خاک جهت استفاده های کاربردی در حفاظت سواحل رودخانه ها (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 2
90 بررسی معادلات جریان و ضریب دبی دریچه سالونی بیضوی و دریچه سالونی مستطیلی در وضعیت آزاد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 4
91 بررسی مقاومت کششی ریشه درختان گز ساحلی در جهت شیب و جریان رودخانه به منظور کاربردهای زیست مهندسی خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
92 بررسی میزان آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش در شرایط تشکیل پرش هیدرولیکی نوع B (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
93 بررسی میزان پس روی و حجم رسوب فرسایش پس رونده در مجاری با شیب تند (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
94 بررسی نیروهای هیدرودینامیکی کف حوضچه‎های آرامش با پله معکوس و بستر زبر (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 51
95 تاثیر آرایش کارگذاری المان های شش پایه بر پستی و بلندی بستر اطراف تکیه گاه ذوزنقه ای (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 11، شماره: 36
96 تاثیر پارامترهای هندسی ریپ رپ بر محافظت آبشکن ها در قوس ۹۰ درجه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 4
97 تاثیر ترکیب تیغه افقی و سرریزهای مثلثی شکل بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس ملایم 90 درجه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 3
98 تاثیر تعداد ردیف عناصر شش پایه درکاهش عمق آب شستگی پیرامون پایه پل مکعبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
99 تاثیر زاویه برخورد جریان و ارتفاع قرارگیری صفحه مستغرق محدب-تخت بر کاهش آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
100 تاثیر زاویه قرارگیری در سه نوع آبشکن نفوذپذیر، نفوذناپذیر و باندال لایک در شرایط مستغرق بر ابعاد هندسی آبشستگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
101 تاثیر شکل صفحه مستغرق بر آب شستگی موضعی و الگوی رسوب گذاری در کانال های آبرفتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
102 تاثیر صفحات مثلثی بر طول اختلاط و ضریب اختلاط عرضی در کانال مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
103 تاثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 3
104 تاثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 3
105 تاثیر فاصله نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه گاه پل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 2
106 تاثیر موقعیت کارگذاری لوله هواده بر کنترل آبشستگی اطراف پایه پل استوانهای به کمک مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 3
107 تاثیر نشت رو به بالا بر میزان عمق آبشستگی در پائین‎دست جت های قائم آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
108 تاثیراستهلاک انرژی ناشی از جت آب خروجی ازکف و انتهای حوضچه آرامش بر طول پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 16، شماره: 3
109 تاثیرتراکم و رقوم کارگذاری قطعات شش پایه برعمق آبشستگی اطراف تکیه گاه مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 8
110 تأثیر سری صفحات مثلثی در قوس ملایم 90 درجه بر الگوی توپوگرافی بستر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 80
111 تبررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری جداره کانال بر روی الگوی جریان در قوس ۹۰ درجه تند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 3
112 تثبیت بستر اطراف تکیه گاه با ترکیب المان های شش پایه و سنگ ریزه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 33، شماره: 4
113 تحلیل آزمایشگاهی سیستم لوله انتقال ویسکوالاستیک تحت جریان گذرا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 81
114 تخمین اندازه سنگ چین پایدار به منظور جلوگیری از پیشرفت آبشستگی در پایاب حوضچه آرامش(مطالعه موردی: سد نمرود) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
115 تخمین سرعت نسبی پیشانی جریان غلیظ برای سیال پیرامون متحرک هم جهت با حرکت جریان غلیظ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
116 تخمین عمق آبشستگی در محل پایه های پل با استفاده ازمدل ریاضی FASTER (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 1
117 تعیین ابعاد مجرای جریان و قدرت گرداب حلزونی در محل آبگیرهای جانبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
118 تعیین اثر ریشه درختان پده و گز بر مقاومت برشی خاک ساحل کارون در محل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 4
119 تعیین اثر ریشه درختان پده و گز بر مقاومت برشی خاک ساحل کارون در محل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 22
120 تعیین زاویه مناسب صفحات مغروق به منظور کنترل فرسایش ساحل پیچان رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 1
121 تعیین قطر سنگچین پایدار اطراف پایه پل استوانه ای در قوس رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
122 تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 1، شماره: 1
123 تعیین موقعیت بهینه شکاف در صفحه مستغرق مثلثی متصل به ساحل در قوس ۹۰ درجه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
124 تغییرات اختلاط عرضی ردیاب در کانال مستقیم با و بدون حضور صفحات مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 72
125 توپوگرافی بستر در قوس ۹۰ درجه ملایم با وجود تک صفحه محافظ ذوزنقه ای و مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
126 حساسیت سنجی پارامترهای موثر در معادله های تجربی برآورد عمق آب شستگی موضعی پیرامون پایه پل ها در جریان های ماندگار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 3
127 حساسیت سنجی معادلات برآورد انتقال بار کل رسوب در رودخانه ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 9
128 خصوصیات پرش هیدرولیکی با پله معکوس تحت زبری‎های مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
129 خصوصیات پرشB-F در سطوح شیبدار با بستر صاف (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 12، شماره: 41
130 رابطه ای کلی برای محاسبه نسبت عمق های مزدوج انواع مختلف پرش در سطوح شیب دار (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 3
131 زاویه بهینه آبگیری از کانال اصلی با کناره شیب دار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
132 ضریب دبی دریچه سالونی بیضوی همراه با تبدیل تدریجی در شرایط مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 2
133 طراحی قطر سنگ چین در اطراف تکیه گاه پل واقع در قوس رودخانه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 4
134 فرمولی فیزیک مبنا برای شار فرسایش بستر چسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 4
135 کاربرد صفحات مستغرق در کنترل رسوب بار بستر آبگیرهای منشعب از کانال های آبیاری ذوزنقه ای شکل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 1، شماره: 2
136 کاربرد مدلهای SVR و RNN در تخمین حداکثر عمق فرسایش در شرایط بستر متحرک در تلاقی رودخانهها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 1
137 کاربرد مدلهای SVR و RNN در تخمین حداکثر عمق فرسایش در شرایط بستر متحرک در تلاقی رودخانهها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 29، شماره: 1
138 کاربرد همزمان سنگچین و المان های شش پایه در کنترل عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه پل مستطیل شکل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 1
139 کمینه سازی رسوب گذاری در مخازن سدها با بهره برداری بهینه از تخلیه کننده های تحتانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 55
140 کنترل آب شستگی تکیه گاه پل در قوس رودخانه با استفاده از سنگ چین (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
141 کنترل آب شستگی موضعی توسط طوقه های مربعی شکل در اطراف پایه پل در قوس های ۱۸۰ درجه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
142 کنترل پدیده ی فرسایش در محل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
143 کنترل جابه جائی عرضی قوس های رودخانه ای با نصب صفحات شناور (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
144 مدل سازی عددی جریان و رسوب در اطراف بندر نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 5، شماره: 3
145 مدل سازی فیزیکی هیدرولیک جریان سرریزهای پلکانی گابیونی با انسداد بالادست (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 18، شماره: 2
146 مدلسازی احتمالاتی شدت و مدت بارش برای مکانیابی تغذیه مصنوعی در دشت رفسنجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 1
147 مشخصات پرش هیدرولیکی روی بستر با المان های شش پایه نفوذپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
148 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های نوع باندال لایک در شرایط آب زلال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
149 مطالعه آزمایشگاهی اثر انشعاب غیر مجاز بر خصوصیات موج فشاری جریان گذرا در خطوط لوله انتقال ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 88
150 مطالعه آزمایشگاهی اثر فرم های بستر شکنج با رسوبات ریزدانه و درشت دانه بر تنش برشی بستر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
151 مطالعه آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی و آبشستگی در قوس ۹۰ درجه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 3، شماره: 3
152 مطالعه آزمایشگاهی پایداری مصالح سنگچین بستر در محل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
153 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سرریز w بر کاهش آبشستگی بستر در قوس 90 درجه تند (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
154 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیه جداشدگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 75
155 مطالعه آزمایشگاهی تنش برشی بستر در آبراهه های مستقیم پوشیده از تلماسه های با ابعاد مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
156 مطالعه آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در اطراف سازه های باندال لایک گوه ای، باندال لایک و آبشکن نفوذ ناپذیر در قوس ۱۸۰ درجه در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 3
157 مطالعه آزمایشگاهی ضریب شزی در آبراهه های با شکل بستر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 84
158 مطالعه آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در آبگیر ۳۰ درجه منشعب از کانال ذوزنقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
159 مطالعه ی آزمایشگاهی اثر رسوبات درشت دانه کف کانال بر ضریب مقاومت جریان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
160 مطالعه ی اثر شکل ذرات رسوب بستر آبراهه های باز بر ضریب اصطکاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 1
161 معیار آستانه ی حرکت ذرات رسوبی در مجاری بسته با مقطع مربع شکل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 2
162 مقایسه آزمایشگاهی اثر صفحات متخلخل و موانع متخلخل در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
163 مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 4
164 مقایسه آزمایشگاهی تاثیر زبری مصنوعی و شیب معکوس بستر در کنترل پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 57
165 مقایسه تاثیر سه رقوم قرارگیری سنگ چین بر پایداری آن در محل تکیه گاه پل واقع در قوس ۹۰ درجه بر اساس آستانه حرکت ذرات سنگ چین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
166 مقایسه رسوب معلق ورودی به آبگیر با تغییر زاویه دیواره کانال اصلی از قائم به ۴۵ درجه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
167 مقایسه عملکرد طوقههای مستطیلی متقارن و نامتقارن درکاهش آبشستگی موضعی تکیهگاه پل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 2
168 مکان یابی مناسب معادن شن و ماسه بستر رودخانه الله رامهرمز با استفاده از مدل HEC-RAS۵.۰.۶ (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 15، شماره: 55
169 نسبت های ارتفاع نسبی آبشکن و انسداد در پایداری سنگ چین اطراف آبشکن مستغرق در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
170 یادداشت تحقیقاتی بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از استوانه ته نشینی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of sediment control structures for debris flows (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
2 آبشستگی ناشی از جتهای مستطیلی در پائین دست پرتابه های جامی شکل (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 آستانه حرکت رسوب در محاری تحت فشار مربعی شکل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 آنالیز حساسیت ابعاد حوضچه رسوبگیر آبیاری با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 ابشستگی پیرامون تکیه گاه پل تحت تاثیر هیدروگراف سیل (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 اثر زاویه و نفوذپذیری آبشکن باندال لایک بر کشیدگی و عرض چاله آبشستگی در شرایط مستغرق (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 اثر شکل ذرات رسوبی بستر رودخانه بر ضریب زبری (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 اثر صفحات مغروق بر الگوی فرسایش اطراف تکیه گاه جانبی پل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 اثر طول و نفوذپذیری آبشکن باندال لایک بر حداکثر عمق آبشستگی در شرایط مستغرق (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 اثر عدد فرود در کانال اصلی روی پروفیل سطح آب سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 اثر عدد فرود، زاویه و استغراق آبشکن مرکب بر حداکثر عمق آبشستگی در شرایط آب زلال (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 اثر فاصله قرار گیری آبشکن در پایداری ریپ رپ اطراف آبشکن مستغرق در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 اثر مانع در کانال اصلی روی پروفیل سطح آب سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 اثرات بکارگیری مهندسین مشاور در بخش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 اثرزبری برپایداری سنگچین درمحل پایه های مستطیلی پل ها (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 ارائه رابطه جدید برای محاسبه دبی عبوری سرریزهای خطی مورب (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 ارائه رابطه جدیدجهت محاسبه دبی سرریزهای لبه تیز قوسی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 ارائه راهکارهای بهینه پیشگیری از ورودرسوب و رسوب شویی سیفون های معکوس؛ مطالعه موردی سیفون معکوس کارون درخرمشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
19 ارائه روابط دبی-اشل دریچه سالونی- مستطیلی در شرایط جریان مستغرق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
20 ارائه گزینه های کنترل رسوب درحوضچه مکش وکانال انحراف آبگیرایستگاه پمپاژبنه باشت بهبهان (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
21 ارائه یک طرح مناسب برای حوضچههای آرامش با تکیه بر معیارهای فنی واقتصادی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
22 ارایه مدل کامپیوتری جهت بررسی عملکرد هیدرولیکی و فرآیند رسوب گذاری آبگذر زیر جاده ای در شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 ارئه روشی بری طراحی اندازه سنگفرش دیواره جانبی پل ها (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 ارزیابی آزمایشگاهی شرایط هیدرولیکی جریان عبوری از دریچه سالونی در حالت جریان آزاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
25 ارزیابی آزمایشگاهی مدل پارتنیادس برای تعیین نرخ فرسایش بستر چسبنده (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
26 ارزیابی پتانسیل کاهش هدر رفت آب در رسهای اشباع جهت استفاده در خاکریز کانالها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
27 ارزیابی تاثیر لایروبی جزایر رودخانه کارون بر کاهش تراز سیل در بازه شهری اهوازبا استفاده ازمدل ریاضی CCHE2D (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
28 ارزیابی تاثیر لایروبی جزایررودخانه کارون بر تغییر پارامترهای مهم هیدرولیکی سیل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
29 ارزیابی تنش برشی و توان چرخشی در قوس 90 درجه تند با و بدون حضور سرریزW (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 ارزیابی روابط محاسبه بار رسوبی کل در رودخانه ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 ارزیابی روابط مقاومت جریان در تعیین روابط دبی - اشل درایستگاه های هیدرومتری ملاثانی و اهواز (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 ارزیابی روشهای مختلف کنترل و مدیریت رسوبگذاری در مخازن سدها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
33 ارزیابی سرعت عرضی در قوس 09 درجه تند تحت سرریس w (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
34 ارزیابی شرایط تهدید اراضی حوضه شهری اهواز ناشی از سیلابهای رودخانه کارون وچگونگی ایمنسازی آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
35 ارزیابی کیفیت آب برای مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه مورد :رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
36 ارزیابی معادلۀ جهانی شاخص فشردگی با خصوصیات فیزیکی خاک جهت نشست سازه های آبی در منطقۀ خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
37 ارزیابی مورفولوژیکی بازه ی از رودخانه زهره با استفاده از طبقه بندی رزگن (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 ارزیابی و توسعه معادلات تجربی بار بستر در رودخانه کارون (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 ارزیابی و توسعه معادلات تجربی باربستر در رودخانه کرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
40 استفاده از تیغه افقی درقوس خارجی رودخانه ها بمنظور کاهش عمق فرسایش در آبگیرها و ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
41 استفاده از سازه bendway درخم رودخانه به منظور کاهش ورود رسوب به آبگیرهای ثقلی و شبکه های آبیاری وزهکشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
42 استفاده از فن سنجش از دور جهت پیش بینی کردن شرایط کیفی و کمی آب رودخانه ها (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
43 اعتبار سنجی میدانی مدل بهبود یافته تحولات درازمدت کا نا ل های آبیاری در تحلیل پایداری ساحل جریان با استفاده از نرم افزارCONCEPTS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
44 اعتبارسنجی میدانی مدل بهبود یافته فرایند پایه درتحلیل پایداری ساحل جریان با استفاده ازنرم افزار CONCEPTS (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
45 افت انرژی در سرریزهای جامی شکل تحت تاثیر موقعیت مانع (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 اقدامات ترمیمی و علاج بخشی در کاهش ترک لاینینگ در شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی شبکه‌های شادگان، قدس و زمزم (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
47 الگوی توزیع غلظت ردیاب در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
48 انتخاب مناسب ترین معادلات انتقال رسوب با مدل عددی HEC-RAS مطالعه موردی: رودخانه الله رامهرمز استان خوزستان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
49 انتقال بار کف تحت شرایط جریان غیر ماندگار (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
50 Determination of the best sediment trap geometry in water and wastewater conduits by physical model (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
51 برآورد بار بستر رسوب در رودخانۀ کارون مقطع اهواز (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
52 برآورد راندمان حوضچه ترسیب واحد کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از نرم افزار شارک (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
53 برآورد رسوب ورودی به مخزن سد گتوند علیا با استفاده از نرم افزار HEC-RAS 4.0 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
54 برآورد ضریب دبی سرریزهای جانبی زیگزاگی ذوزنقه ای در جریان زیربحرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
55 برآورد عمق آبشستگی پایه پل با استفاده ازتلفیق مدل ریاضی با مدلهای تجربی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 برآورد غلظت مواد معلق با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
57 برداشت بیرویه مصالح رودخانهای در استان خوزستان یکی از عوامل اصلی آبشستگی پایه و کوله پلهای بزرگ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
58 بررسی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل در شرایط آب زلال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
59 بررسی آبشستگی در اطراف آبشکن ترکیبی بسته و باز و مقایسه آن با آبشکن نفوذناپذیر در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه پل مکعبی با حضور و بدون حضور ای - جک1 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
61 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پائین دست سازه شیب شکن مایل با کف مانع دار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
62 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پائین دست سازه شیب شکن مایل باکف مانع دار طرح پیشنهادی (عنکبوتی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
63 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پائین دست سازه شیب شکن مایل فاقد بلوک مانع دار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
64 بررسی آزمایشگاهی اثر بستر زیر بر پوش هیدرولیکی دورون حوضچه آرامش (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
65 بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای هیدرولیکی جریان برضریب مقاومت جریان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
66 بررسی آزمایشگاهی اثر شطرنجی بودن مانع متخلخل در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
67 بررسی آزمایشگاهی اثر طوق در کاهش آبشستگی در تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
68 بررسی آزمایشگاهی اثر فرم بستر دیون بر ضریب مقاومت جریان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
69 بررسی آزمایشگاهی اثرعدد فرود برالگوی آبشستگی و رسوب گذاری بستر درخم با وجود سرریزهای مستغرق (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
70 بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی جریان عبوری از دریچه سالونی-مستطیلی در شرایط جریان مستغرق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
71 بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در سرریزهای جامی شکل (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
72 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مؤثر بر سرعت پیشانی جریان های غلیظ رسوبی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
73 بررسی آزمایشگاهی پایداری سنگچین در کنترل آبشستگی پایه پل استوانه ای در قوس رودخانه ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 بررسی آزمایشگاهی تا ثیر عدد فرود بر حداکثر عمق آب شستگی اطراف سازهbendway درخم 90 درجه تند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
75 بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
76 بررسی آزمایشگاهی تاثیر احداث سرریزهای مستغرق بر جابجایی خ طالقعر از قوس خارجی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
77 بررسی آزمایشگاهی تاثیر اختلاف رقوم بستر دو کانال بر حداکثر ارتفاع رسوبگذاری در محل تلاقی آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
78 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع زبری بر نسبت اعماق مزدوج وطول غلتاب پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
79 بررسی آزمایشگاهی تاثیر بستر زبر بتنی تلماسه بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
80 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه بر الگوی آبشستگی و رسوب گذاری بستر در خم 90درجه ملایم با وجود پره منفرد ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری بستر به شکل تلماسه بر مشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
82 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زمان بر راندمان تله اندازی مواد در حوضچه های رسوبی در مجاری آب و فاضلاب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
83 بررسی آزمایشگاهی تاثیر سریز w شکل در موقعیت 90 درجه برتوپوگرافی بستر قوس رودخانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
84 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شرایط جریان متفاوت برمیزان آبشستگی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
85 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع زبری بر طول غلتاب پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
86 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب در میزان آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش ( مطالعه موردی سد شهدا) (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
87 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فرم بستر با اندازه های مختلف بر ضریب دارسی ویسباخ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
88 بررسی آزمایشگاهی تاثیر لوله هواده بر کاهش آبشستگی اطراف پایه پل استوانه ای (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 بررسی آزمایشگاهی تاثیرارتفاع پله ناگهانی برطول پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
90 بررسی آزمایشگاهی تاثیرارتفاع تیغه های انتهایی برطول پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
91 بررسی آزمایشگاهی تاثیرارتفاع تیغه های انتهایی برطول غلتابه و عمق ثانویه ی پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
92 بررسی آزمایشگاهی تاثیرشرایط جریان برتوپوگرافی بستر درآبشکن مثلثی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
93 بررسی آزمایشگاهی ترکیب صفحات مستطیلی متصل به ساحل و تیغه افقی در کنترل فرسایش قوس 09 درجه همگرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
94 بررسی آزمایشگاهی تغییرات بستر در قوس 90 درجه همگرا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
95 بررسی آزمایشگاهی تغییرات شیب ودانه بندی رسوب درمیزان آورد رسوب در آبگیرهای کفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
96 بررسی آزمایشگاهی تغییرات ضریب پراکندگی طولی در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
97 بررسی آزمایشگاهی تغییرات عرضی سرعت جریان در قوس 90 درجه تند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
98 بررسی آزمایشگاهی تغییرات قدرت جریان ثانویه و تأثیر زبری جداره کانال روی قدرت این جریان ها در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
99 بررسی آزمایشگاهی تنش برشی بستر در بسترهای با فرم بستر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
100 بررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در اطراف آبشکن نفوذناپذیر در قوس 180 درجه (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
101 بررسی آزمایشگاهی خطوط جریان ثانویه در قوس 90 درجه تند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
102 بررسی آزمایشگاهی سرعت سقوط ذرات منفرد (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
103 بررسی آزمایشگاهی سرعت عرضی در قوس 90 درجه تند با حضور سرریز w شکل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
104 بررسی آزمایشگاهی شرایط جریان در قوس 90 درجه همگرا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
105 بررسی آزمایشگاهی شرایط هیدرولیکی و ارایه روابط دریچه های سالونی-مستطیلی در شرایط جریان مستغرق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
106 بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی بازشدگی سیستم پر و تخلیه در آب بندهای کشتیرانی با بار کم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
107 بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق درمحل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
108 بررسی آزمایشگاهی میدان سه بعدی جریان پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
109 بررسی آزمایشگاهی میزان استهلاک انرژی ناشی از پرتابه ی جامی در سیستم پرش اسکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
110 بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک آشغالگیر بردبی انحراف در آبگیرهای کفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
111 بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان عبوری از دریچه سالونی-مستطیلی و ارایه روابط دبی-اشل در شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
112 بررسی اثر بستر زبر، بر طول جریان غلطابی در پرشهای هیدرولیکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
113 بررسی اثر تبدیل تدریجی در بالادست دریچه سالونی بیضوی بر میزان دبی عبوری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
114 بررسی اثر تراکم پوشش گیاهی غیر مستغرق سیلابدشت بر سرعت برشی جریان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
115 بررسی اثر جریانات جزر و مدی بر نحوه نشست رسوب در رودخانه زهره (84-1383) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
116 بررسی اثر حذف مئاندر بر تنش برشی و شیب خط انرژی رودخانه توسط نرم افزار hec-ras (مطالعه موردی: مئاندر کریشان رودخانه کارون) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
117 بررسی اثر دیواره ی آرام کننده جریان بر عملکرد حوضچه رسوبگیر آبیاری با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
118 بررسی اثر روش های مختلف ساماندهی رودخانه برتغییرات نرخ رسوب( مطالعه موردی: رودخانه کارون) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
119 بررسی اثر زاویه رمپ بر عملکرد سیستم هواده با تحلیل جریان دو فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
120 بررسی اثر زبری کف بند افقی بر آبشستگی پایین دست آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
121 بررسی اثر زبری های لوزی شکل بر عمق متناوب پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
122 بررسی اثر زبری های مصنوعی بر اعمال متناظر پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
123 بررسی اثر صفحات مستغرق در کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی در نسبت های مختلف آبگیری از کانال ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
124 بررسی اثر فاصله سرریز جان پناه از سرریز گوه ای در محل تکیه گاه پل بر عمق آبشستگی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
125 بررسی اثر فاصله سرریز گوه ای در محل تکیه گاه پل بر عمق آبشستگی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
126 بررسی اثر فاصله صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه گاه پل (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
127 بررسی اثر وجود صفحات مستغرق بر میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی کانال ذوزنقهای با تغییر نسبت دبی آبگیری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
128 بررسی اثر یک سازه جدید (بیم های متقاطع) جهت کنترل اثر پرش های نامتقارن در بازشدگی ناگهانی و اتصال به رودخانه (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
129 بررسی اثرات برداشت سد بر اکوسیستم رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
130 بررسی اثرات مقاومت ریشۀگونه های گزوگز شاهی در تثبیت بیولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
131 بررسی ازمایشگاهی الگوی سرعت عرضی جریان در قوس 90 درجه تند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
132 بررسی ازمایشگاهی تاثیر استانه انتهایی بر مشخصات طول پرش هیدرولیکی و عمق ثانویه در پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
133 بررسی ازمایشگاهی تاثیر استانه انتهایی بر مشخصات طول غلتابه در پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
134 بررسی ازمایشگاهی تاثیر سرریز W شکل در موقعیت 90 درجه بر توپوگرافی بستر قوس رودخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
135 بررسی ازمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع زبری برطول غلتاب پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
136 بررسی ازمایشگاهی تاثیر فاصله بین سرریزهای مستغرق بر میزان آبشستگی بستر در خمه90 درجه تند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
137 بررسی الگوی توزیع غلظت ردیاب تحت تاثیر سرریز U شکل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
138 بررسی الگوی جریان پایین دست سازه های کنترل شیب باوبدن نشت رو به بالا بااستفاده ازمدل عددی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
139 بررسی الگوی جریان در دهانه آبگیر جانبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
140 بررسی الگوی جریان در دهانه آبگیر جانبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
141 بررسی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با حضور صفحه مستغرق متصل به آن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
142 بررسی الگوی جریان و پارامترهای هیدرولیکی آبشکنهای احداثی رودخانه شطیط درسیلاب 25ساله با استفاده ازمدل ریاضی CCHE2D مطالعه موردی محدوده چاه های فلمن شوشتر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
143 بررسی امکان استفاده از مخلوط خاک (مارن سازند آغاجاری) سیمان در احداث سازه های آبخیزداری (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
144 بررسی انتقال رسوب (چسبنده) درفلوم آزمایشگاهی دراثرموج ناگهانی. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
145 بررسی پارامتر b ودقت فرمولهای مختلف در توزیع عمقی پروفیل غلظت رسوب معلق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
146 بررسی پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی آب رودخانه کندک از دیدگاه شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
147 بررسی پارامترهای موثر بر واسنجی نرم افزار FLOW۳D برای شبیه سازی الگوی جریان پیرامون صفحات مثلثی در قوس ۹۰ درجه ملایم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
148 بررسی پخش طولی ماده ردیاب تحت تاثیر سرریز Wشکل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
149 بررسی پخش عرضی ماده ردیاب در شرایط بدون سازه و با حضور سرریز مستطیلی و سرریز W شکل (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
150 بررسی پدیده آبشستگی در محل پایه های پل با استفاده از مدل FASTER مطالعه موردی پل مشراگه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
151 بررسی پدیده شکست لبه در گسترده المان های شش پایه در اطراف تکیه گاه پل (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
152 بررسی تاثیر استفاده از روش های مختلف محاسبه زمان تعادل در برآورد میزان کاهش آبشستگی پایه پل با استفاده از صفحات مستغرق و شمع های حفاظتی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
153 بررسی تاثیر استفاده از شکاف در کف حوضچه آرامش در کاهش طول پرش (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
154 بررسی تاثیر پوشش گیاهی حاصل از روش حفاظت طبیعی سواحل بر شرایط هیدرولیکی جریان رودخانه کارون (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
155 بررسی تاثیر تغییرات عمق بر ضریب اختلاط عرضی در کانال مستقیم مستطیلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
156 بررسی تاثیر روزنه برروی ضریب تخلیه جریان سرریز های منقار اردکی لبه تیز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
157 بررسی تاثیر زبری بدنه و عدد فرود جریان بر الگوی توزیع تنش برشی کف در قوس 90 درجه تند (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
158 بررسی تاثیر شرایط هیدرولیکی بر راندمان کارایی صفحات مستغرق به منظور کنترل چاله فرسایشی در محل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
159 بررسی تاثیر طول تیغه افقی درپایین دست جت قائم برمیزان جابجائی چاله فرسایشی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
160 بررسی تاثیر طول سازه ی آبشکن مستغرق بر میزان آبشستگی ساحل خارجی در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
161 بررسی تاثیر طول صفحه شناور بر پروفیل سرعت طولی در بالادست پایه پل (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
162 بررسی تاثیر عدد فرود جریان بر میزان رسوب بار بستر در آبگیری از کانال ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
163 بررسی تاثیر عدد فرود ذره پایاب و دبی رسوب بر روی حداکثر عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
164 بررسی تاثیر نسبت دبی آبگیری بر میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی کانال ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
165 بررسی تاثیر نسبت دبی جریان و رسوب روی حداکثر عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
166 بررسی تاثیر نصب پایه پل بر شرایط هیدرولیکی سرریز سد ملاصدرا توسط مدل فیزیکی در مقیاس کوچک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
167 بررسی تاثیرانفجاربرسازه وتاسیسات نیروگاه درحال ساخت همزمان با بدنه سدوبدست آوردن پترن انفجار مناسب و ایمن مطالعه موردی: سدداریان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
168 بررسی تأثیر پایه های پل بر رسوبگذاری وفرسایش بالا دست وپایین دست آنها در رودخانه کرج با نرم افزار mike11 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
169 بررسی تأثیر زاویه جانبی کانال اصلی بر الگوی جریان ورودی به آبگیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
170 بررسی تأثیر شکل صفحه مستغرق بر کاهش آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
171 بررسی تأثیر طول سرریز Bendway بر پروفیل طولی خط القعر در خم 90 درجه ی تند (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
172 بررسی تأثیر نسبت دبی آبگیری بر کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی کانال ذوزنقه ای با استفاده از صفحات مستغرق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
173 بررسی تحلیلی مدلهای شبیه سازی جریان دو فازی در جت پرتابی از فلیپ باکت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
174 بررسی تراز مناسب نصب طوقه های دندانه دار در کاهش آب شستگی اطراف پایه پل استوانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
175 بررسی تشابه هندسی پروفیلهای آبشستگی پاییندست پرش هیدرولیکی نوع A,B استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
176 بررسی تغییرات توپوگرافی بستر در قوس جنگیه رودخانه کارون با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
177 بررسی تغییرات توزیع ماده ردیاب نسبت به زمان در یک کانال مستطیلی (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
178 بررسی تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ در مقاطع همگرا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
179 بررسی تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ درمقاطع واگرا (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
180 بررسی تغییرات طول آبشستگی پایین دست کف بند افقی زبر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
181 بررسی تغییرات نسبت اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی تحت تاثیر شکل بستر ریپل (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
182 بررسی تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم پردازش تکاملی در برآورد بارمعلق رودخانه کارون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
183 بررسی تنش برشی در قوس 90 درجه تند با و بدون حضور سرریز W (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
184 بررسی توزیع تنش برشی در محدوده پایه های پل شکافدار توسط مدل FLUENT (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
185 بررسی توزیع طولی و عمقی و دانه بندی رسوب معلق در کانال های آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
186 بررسی جریانهای حاوی رسوب درکانالهای روباز (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
187 بررسی حرکت رسوبات (غیر چسبنده) با استفاده ازموج ناگهانی (Flushing) در بازوی خروجی سیفون معکوس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
188 بررسی خصوصیات الگوی جریان و مورفولوژی بستر در اطراف آبشکن های نفوذ ناپذیر و نفوذپذیر با سازه های باندال لایک در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
189 بررسی راندمان حوضچه ترسیب سد انحرافی جایزان با استفاده از مدل شارک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
190 بررسی راندمان رسوب زدایی رسوبگیر لوله گردابی در ابتدای کانال ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
191 بررسی راهکارهای کاهش ترک لاینینگ درکانالهای آبیاری (مطالعه موردی شبکه شادگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
192 بررسی راهکارهای مناسب در افزایش و میزان جلب مشارکت مردمی در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
193 بررسی رسوب گذاری در سیفونهای معکوس ( مطالعه موردی سیفون معکوس نهر عرایض خرمشهر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
194 بررسی رفتار هیدرولیکی آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
195 بررسی روش های ترکیبی جهت تخمین عمق آبشستگی در پایین دست سرریزهای جامی شکل (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
196 بررسی روش های مختلف تعیین ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها (بررسی موردی رودخانه شاوور - شهرستان شوش دانیال) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
197 بررسی روند تغییرات عناصر آلاینده سرب و کادمیم در آب و رسوبات رودخانه کارون بزرگ . بازه ( بندقیر – ام الطمیر ) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
198 بررسی روند فرسایش و رسوب گذاری در محل تلاقی رودخانه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
199 بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
200 بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
201 بررسی شدت اختلاط جریانهای غلیظ درمقاطع واگرا (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
202 بررسی شرایط جریان بر آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش با بستر زبر (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
203 بررسی شرایط جریان در رودخانه جزر و مدی اروند صغیر با استفاده از مدل MIKE11 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
204 بررسی شرایط حد ته نشینی رسوب در بازوی خروجی سیفونهای معکوس کانال پای پل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
205 بررسی شرایط فرسایش و رسوب رودخانه کرخه در پایین دست سد مخزنی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
206 بررسی ضریب تخلیه دبی بر روی سرریز سد ملاصدرا توسط مدل فیزیکی با مقیاس کوچک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
207 بررسی ضریب دبی سرریز لبه تیز مستطیلی در دو حالت با روزنه و بدون روزنه بااستفاده از مدل عددی Flow-۳D (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
208 بررسی طول پرش و توزیع فشار در بسترآبرفتی حوضچه ی آرامش پوشیده با المان های بتنی شش پایه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
209 بررسی عددی الگوی جریان در اطراف پایه های پل استوانه ای به کمک مدل FLUENT (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
210 بررسی عددی الگوی جریان و تنش برشی بستر پیرامون صفحه مثلثی شکل در قوس ۹۰ درجه با نرم افزار FLOW-۳D (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
211 بررسی عمق آبشستگی در اطراف تکیه گاه کناری پل در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
212 بررسی عمق آبشستگی در محل تلاقی رودخانه های غیر همکف (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
213 بررسی عمق آبشستگی در محل تلاقی کانالها با اتصال لبه گرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
214 بررسی عمق آبشستگی محتمل در مئاندرهای رودخانه کارون (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
215 بررسی عمق چاله ی فرسایشی در پایین دست تلاقی رودخانه ها در حضور طوقه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
216 بررسی عمق مزدوج و استهلاک انرژی در حوضچه ی آرامش با بستر آبرفتی پوشیده از المان های شش پایه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
217 بررسی عملکرد صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی موضعی اطراف تکیه گاه پلها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
218 بررسی عملکرد طوقه در کاهش آبشستگی موضعی اطراف تکیه گاه پلها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
219 بررسی فاکتورفرسایشدرمکان یابی تاسیسات آبگیری شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
220 بررسی فرسایش پایین دست حوضچه آرامش سد میل و مغان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
221 بررسی فرسایش قوس خارجی رودخانه کارون در محل ایستگاه پمپاژ کوت امیر به روش مدل ریاضی و راه های تثبیت آن (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
222 بررسی کارآیی سیستم شستشوی هیدرولیکی ذرات جامد رسوب از مجاری فاضلاب با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
223 بررسی کاربرد نانو مواد به منظور افزایش طول عمر کانالهای بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
224 بررسی مشخصات مسیر جت پرتابی از پرتابه ی جامی در سیستم پرش اسکی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
225 بررسی مشکلات پژوهشهای میدانی زیست مهندسی خاک جهت استفاده های کاربردی در حفاظت سواحل رودخانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
226 بررسی مقاومت جریان پوشش گیاهی غیر مستغرق در رودخانه ها با هدف امکان مدیریت بهینه سیلابدشت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
227 بررسی مقاومت ریشۀ گونه های گیاهی مورد استفاده در تثبیت سواحل رودخانه سیستان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
228 بررسی مقاومت کششی ریشه درختان ساحلی جهت کاربردهای زیست مهندسی )درخت گز( (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
229 بررسی مقایسه میزان آبشستگی پائین دست سازه شیب شکن مایل با استفاده ازمدل فیزیکی بصورت کف مانع دار و فاقد کف مانع دار(سرسره) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
230 بررسی مکانیزم بازیافت انرژی ویژه در جریان متغیر تدریجی و تحلیل اثرات این پدیده درمحل سازه های مهندسی رودخانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
231 بررسی میدان مجریان پیرامون تکیه گاه پل در شرایط نصب طوقه (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
232 بررسی میدانی تاثیر مواد مختلف آب بندی در جلوگیری از نشت (مطالعه موردی در کانالهای آبیاری کشت و صنعت امیرکبیر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
233 بررسی میدانی علل ترک لاینیگ کانال های شبکه آبیاری شادگان (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
234 بررسی میزان استهلاک انرژی درسرریزهای کلیدپیانویی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
235 بررسی میزان افت انرژی در دریچه سالونی بیضوی با حضور تبدیل تدریجی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
236 بررسی میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی با دیواره مایل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
237 بررسی میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی کانال ذوزنقه ای با تغییر عدد فرود جریان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
238 بررسی نحوه انتقال رسوب (غیر چسبنده) در اثر Flushing (موج ناگهانی) در فلوم آزمایشگاهی مستطیلی شکل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
239 بررسی نسبت اعماق جریان درمحل تلاقی رودخانه با اتصال لبه گرد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
240 بررسی نظری تعیین فاصله عمق بحرانی از نقطه شروع پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش افقی با بستر صاف تیپ I (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
241 بررسی نوسان های فشار در حوضچه های آرامش پرش هیدرولیکی در یک مقطع واگرای ناگهانی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
242 بررسی و مدلسازی پارامترهای بیولوژیکی مخزن سد کندک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
243 بررسی و مقایسه روآبط موجود در زمینه شرایط آستانه حرکت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
244 بررسی و مقایسه فرمول های ا نتقال باربستردر رودخانه کارون( یستگاه اهواز) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
245 بررسی وتعیین حداکثرعمق آبشستگی پایین دست سرریزپلکانی درشرایط جریان ریزشی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
246 بررسی وضعیت آلودگی رسوبات رودخانه کارون بزرگ با عناصر سنگین آلاینده، حد فاصل بند قیر تا جنوب اهواز (ام المطیر) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
247 بررسی وضعیت رسوب رودخانه شاپور در بازه رودخانه های تنبکوکار و دالکی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
248 بررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد وشمگیر با استفاده از مدل ریاضی GSTARS 3 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
249 بررسی وضعیت رسوبگذاری سد مارون با استفاده از نرم افزار GSTARS3 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
250 بررسی هیدرولیکی و طراحی مناسب مقاطع پیدار بری مسیل های شهری با استفاده از مدل های ریاضی (مطالعه موردی شهر مسجدسلیمان) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
251 بهره برداری بهینه از منابع آب ؛ مطالعه موردی : سد داریان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
252 بهینه سازی پارامترهای طراحی صفحه مستغرق متصل به تکیه گاه بهمنظور کاهش آبشستگی موضعی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
253 بهینه کردن سازه های کنترل شوری رودخانه بهمنشیر (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
254 بهینه یابی ابعاد ناحیه جداشدگی جریان در محل تلاقی رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
255 بهینه یابی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی در کانالهای آبیاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
256 پیش بینی ابعاد کامل حفره آبشستگی ناشی از جت در پایین دست سرریزهای پرش اسکی با استفاده از مدل های عصبی و عصبی فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
257 پیش بینی غلظت رسوب معلق با استفاده از مدل نروفازی (مطالعه موردی:رودخانه قره سو کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
258 پیش بینی موقعیت سطح ایستابی در بدنه خاکریز با استفاده از شبکه های عصبی و حداقل آنتروپی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
259 پیش بینی میزان تغییرات عرضی سواحل و بستر رودخانه در اثر وقوع سیلاب با استفاده از نرم افزار CONCEPTS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
260 پیش بینی نوسانات فشار ناشی از پرش هیدرولیکی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
261 تاثیر آرایش زبری های مکعب شکل بر میزان استهلاک انرژی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
262 تاثیر استفاده از صفحه شناور در بالادست پایه پل بر پروفیل عمقی سرعت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
263 تاثیر تحکیم و میزان رسدر خاکهای چسبنده بر فرسایش پسرونده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
264 تاثیر چند وجهی کردن تاج سرریز روی ضریب تخلیه سرریز نیلوفری در حالت کنترل روزنه (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
265 تاثیر رقوم قرارگیری سنگ چین برپایداری آن در محل تکیه گاه پل براساس آستانه حرکت ذرات سنگ چین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
266 تاثیر زبری های A-Jack بر نسبتاعماق مزدوج پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
267 تاثیر سرریزهای گوهای شکل با طولهای مختلف بر وضعیت فرسایش و رسوبگذاری در قوسها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
268 تاثیر شرایط جریان بر آبشستگی ساحل خارجی با حضور سرریزهای مستغرق در قوس تند 90 درجه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
269 تاثیر شرایط جریان بر توپوگرافی بستر در مدل فیزیکی قوس جنگیه رودخانه کارون تحت تاثیر صفحات مثلثی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
270 تاثیر شرایط جریان بر رسوب ورودی به آبگیر جانبی در دو حالت با و بدون صفحات مستغرق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
271 تاثیر شرایط جریان برتوپوگرافی بستر درقوس 90درجه تحت تاثیرصفحات مثلثی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
272 تاثیر عمق های پایاب برمیزان استهلاک انرژی در سرریزهای جامی شکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
273 تاثیر عمق های پایاب برمیزان طول پرتابه در سرریزهای جامی شکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
274 تاثیر موقعیت پرش روی سرریز بر توپوگرافی بستر پایین دست حوضچه آرامشنوع یک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
275 تاثیر میرایی در آنالیز لرزه ای سدهای بتنی وزنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
276 تاثیر نسبت دبی آبگیری بر میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی کانال ذوزنقه ای با و بدون حضور صفحات مستغرق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
277 تاثیر نسبت طول پرش به طول حوضچه بر توپوگرافی بستر پایین دست حوضچه آرامش زبر با المان های بتنی شش پایه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
278 تاثیرعدد فرود جریان برتوپوگرافی بستربا حضور آبشکن مثلثی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
279 تأثیر ابعاد زبریهای مستطیلی شکل بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
280 تأثیر رقوم قرارگیری سنگ چین بر پایداری آن در محل تکیه گاه پلبر اساس آستانه شکست ذرات سنگ چین (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
281 تأثیر زبریهای A-Jacks بر استهلاک انرژی در حوضچهی آرامش از نوع پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
282 تأثیر شرایط جریان بر عمق چاله ی فرسایشی در پایین دست محل تلاقی دو رودخانه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
283 تأثیر فواصل قرارگیری زبری های مستطیلی شکل بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
284 تأثیر قرارگیری رقوم سنگ چین بر پایداری آن درمحل تکیه گاه پل در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
285 تحلیل پایداری سیستم هدایت جریان در سد انحرافی میل و مغان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
286 تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب فشار آب هیدردینامیکی توسعه یافته در داخل ترکها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
287 تحلیل مدل استنتاجی تطبیقی عصبی-فازی در پیش بینی ابعاد هندسی حفره ‏آبشستگی پایین دست سرریزهای پرش اسکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
288 تخمین تاثیر نوع و دانه بندی رسوبات حمل شده رودخانه برمیزان فرسایش ساحلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
289 تخمین راندمان تله اندازی درحوضچه های رسوبگیر با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
290 تخمین سرعت پیشانی جریان غلیظ برای سیال پیرامون متحرک خلاف جهت با حرکت سیال غلیظ و مقایسه آن با سیال پیرامون ساکن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
291 تخمین شدت اختلاط در سیال پیرامون متحرک خلاف جهت با حرکت جریان غلیظ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
292 تخمین ضریب دیسپرژن طولی کانال های مستطیلی با استفاده از روش های ردیابی و تجربی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
293 تخمین نرخ فرسایش در میاندرهای رودخانه کارون در بازه جنوب اهواز تا دارخوین با استفاده از نتایج مدل ریاضی (Mike 11 ) و معادلات تجربی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
294 تعیین دبی غالب در تعدادی از رودخانه های استان خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
295 تعیین دبی غالب رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه کارون) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
296 تعیین دبی موثر و مقایسه با دبی لب پر و دبی متوسط سیل سالانه رودخانه مارون (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
297 تعیین راندمان تله اندازی رسوب در سازه لوله گردابی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
298 تعیین سرعت متوسط جریان به روش توانی در آبراهه های شنی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
299 تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب (چسبنده و غیر چسبنده) از مجاری تحت فشار با استفاده از موج پائین دست (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
300 تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب چسبنده از سیفون معکوس با ایجاد موج ناگهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
301 تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیۀ رسوب از سیفون معکوس باایجاد موج ناگهانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
302 تعیین شعاع بهینه در ورودی آبگیرهای 55 و 90 درجه با استفاده از تغییرات سرعت جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
303 تعیین معادله برآورد طول جریان غلطابی پرشهای هیدرولیکی در بستر زبر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
304 جلوگیری از فرسایش بستر در محل سازه های آبی در مسیر رودخانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
305 حساسیت سنجی فرمولهای برآورد انتقال رسوبات غیر چسبنده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
306 خصوصیات پرش نوع S و T در کانال واگرای ناگهانی تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
307 دبی عبوری از سرریزهای کلید پیانو مستطیل شکل (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
308 دبی عبوری دریچه های کشویی لبه تیز مورب در دو حالت آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
309 دبی عبوری سرریزهای جانبی در کانال های مستطیلی با کاهش عرض در پایین دست سرریز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
310 دبی عبوری سرریزهای زیگزاگی مستطیل شکل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
311 رسوب شناسی و تعیین نوع بسترو نرخ بارکف درحوضه مولاب (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
312 روش اصلاح شده استخراج رابطه دبی-اشل در ایستگاه های هیددرومتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
313 روشهای تعیین اندازه قطر مناسب سنگچین در پایین دست حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
314 شبیه سازی احداث بندهای ذخیره ای و بر آورد حداکثر رقوم بندها در کارون بزرگ(بازه بند قیر تا بالادست پل سوم اهواز) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
315 شبیه سازی بازه رودخانه کارون درپایین دست شهراهواز توسط نرم افزار SMS (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
316 شبیه سازی عددی بالاروی موج و نیروی وارده بر آرمور های یک موج شکن توده سنگی با مدل Flow 3D (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
317 شبیه سازی عددی جریان پایین دست سازه های شیب شکن با مدل Flow-3D (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
318 شبیه سازی عددی جریان در قوس 90 درجه با استفاده از مدل CCHE2D (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
319 شبیه سازی عددی جریان در مستهلک کننده های جامی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
320 شبیه سازی عددی میدان فشاردینامیکی مستهلک کننده جام پرتابی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
321 شبیهسازی پدیده آشفتگی در جریان سه بعدی و دوفازی آب و هوا در باکت منحرف کننده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
322 شبیهسازی سه بعدی نوسانات فشار دینامیکی در پرتابه جامی با استفاده از مدل FLUENT (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
323 شبیهسازی سه بعذی نوسانات فشار دینامیکی در جریان دو فازی در پرتابه جامی شکل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
324 شرایط تخلیه رسوب چسبنده از مجاری تحت فشار بااستفاده از موج ناگهانی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
325 صحت سنجی روابط موجود درمحاسبه نسبت اعماق مزدوج پرش نوع B با استفاده از داده های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
326 ضریب جریان ترکیبی از دریچه مستطیلی و سرریزهای منقار اردکی بررسی جریان ترکیبی از دریچه مستطیلی و سرریزهای منقار اردکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
327 طراحی سنگچین پایدار در محل تلاقی کانال های آبیاری و زهکشی فرسایش پذیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
328 طراحی قطر سنگ چین در اطراف تکیه گاه پل واقع در قوس با استفاده از عدد پایداری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
329 طراحی قطر سنگ چین در اطراف تکیه گاه پل واقع در قوس با استفاده از عدد پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
330 طراحی نوعی آبگیر جدید برای شبکه های آبیاری(چک آبگیر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
331 علل و روشهای کاهش رسوب در ابگیر طرح بخاع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
332 عمق آبشستگی پایین دست حوضچه نوع 1 در شرایط پرش آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
333 عملکرد طوقه در کاهش نرخ آبشستگی پایه استوانه ی پلها در قوس رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
334 عوامل تخریب ناشی ازمسائل مدیریتی ، بهره برداری و ژئوتکنیکی درشبکه های آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری شادگان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
335 عوامل موثر بر کارایی فیلترهای شنی تحت فشار در تصفیه خانه های آب آشامیدنی روستایی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
336 عوامل موثر بر کارایی فیلترهای شنی تحت فشار در تصفیه خانه های آب آشامیدنی روستاییشهرستان اهواز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
337 کاربرد روش روندیابی ذرات در تخمین راندمان تله اندازی حوضچه های رسوبگیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
338 کاربرد شاخصهای خشکسالی در سطح استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
339 کاربرد صفحات شناور در مدیریت رسوب رودخانه (مطالعه موردی: قوس جنگیه رودخانه کارون) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
340 کاربرد مدلهای آشفتگی در شبیهسازی سه بعدی جریان در پرتابه جامی شکل سدها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
341 کنترل آبشستگی در محل تلاقی کانال های آبیاری و زهکشی با استفاده از پوشش ریپ رپ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
342 کنترل و ترمیم آبشستگی پایین دست سدهای انحرافی در شرایط جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
343 مبانی و ضوابط طراحی هیدرولیکی آبگیر یستگاه پمپاژ حاج مهدی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
344 محاسبه افت جریان در بازوی خروجی سیفون معکوس در یک بستر ترسیب شده (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
345 محاسبه وزن مواد معلق حمل شده سالیانه در رودخانه قره سو به روش وزنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
346 مدل سازی روند تغییرات در بستر رودخانه در اثر فرسایش و رسوب با استفاده از مدل HEC-RAS (مطاله موردی : شاخه قلعه شاهرخ از رودخانه زاینده رود در بالا دست سد زاینده رود) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
347 مدل سازی فرآیند پایه process-based به منظور ارزیابی طراحی های کانال های آبیاری احیای مسیرهای جریان با استفاده از نرم افزارCONCEPTS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
348 مدل سازی فرآیند پایه به منظور ارزیابی طراحی های احیای مسیرهای جریان با استفاده CONCEPTS از نرم افزار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
349 مدل سازی یک بعدی و دو بعدی رودخانه دز با استفاده از نرم افزار FLOOD MODELLER (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
350 مدلسازی آبشستگی پایه پل به کمک تلفیق مدل ریاضی FASTER با مدلهای تجربی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
351 مدلسازی آزمایشگاهی و کالیبراسیون عددی خطوط لوله انتقال الاستیک-ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
352 مدلسازی تاثیر حذف مئاندر بر الگوی جریان رودخانه با استفاده از نرم افزار CCHE2D (مطالعه موردی: رودخانه کارون و حذف مئاندرهای چنیبیه و کریشان 2 واقع در پایین دست شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
353 مدلسازی ریاضی اثر حذف مئاندربرتغییرات نرخ رسوب (مطالعه موردی: مئاندرجنگینه رودخانه کرمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
354 مدلسازی عددی بالاروی موج ومحاسبه ی نیروی وارده بر آرمور های موج شکن پدیده کیش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
355 مدلسازی فلاشینگ رسوب در سد انحرافی میل و مغان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
356 مدیریت رسوب مخزن سد دز با استفاده از مونیتورینگ جریان گل آلود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
357 مشابه سازی آزمایشگاهی اثر اندازه صفحات یخ بر ابعاد حفره آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
358 مطالعه آزماشگاهی تأثیر موقعیت قرارگیری سرریز w شکل بر توپوگرافی بستر، در خم 90 درجه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
359 مطالعه آزمایشگاهی اثر زاویه نصب صفحات مستغرق بر توپوگرافی بستر، در قوس 90 درجه همگرا (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
360 مطالعه آزمایشگاهی اثرطول صفحات مستغرق برحجم آبشستگی قوس 90درجه همگرا (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
361 مطالعه آزمایشگاهی اثرمحل شروع کارگزاری صفحات مستغرق درقوس 90درجه همگرا جهت کنترل آبشستگی قوس خارجی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
362 مطالعه آزمایشگاهی بررسی آبشستگی بستر، در خم همگرای 90 درجه با حضور صفحات مستغرق در فواصل استقرار متفاوت (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
363 مطالعه آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با شیب مثبت ( مطالعه موردی حوضچه آرامش سد انحرافی شهدا) (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
364 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکاف پایه بر میزان آبشستگی اطراف پایه پل استوانه ای در موقعیت 60 در جه قوس رودخانه (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
365 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب بر آبشستگی پایین دست جت مستغرق مایل در مقاطع زمانی مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
366 مطالعه آزمایشگاهی طول پرش نوع S با بستر زبر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
367 مطالعه آزمایشگاهی طول حوضچه آرامش بر روی بستر زبر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
368 مطالعه ازمایشگاهی تاثیر موقعیت گیری سرریز w شکل برفرسایش ساحل خارجی در قوس رودخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
369 مطالعه پروفیل آبشستگی اطراف تکیه گاه مستطیلی پل در مسیرهای مستقیم رودخانه (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
370 مطالعه جابجائی چاله فرسایشی در قوس ملایم ۹۰ درجه با حضور صفحات مثلثی شکل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
371 مطالعه خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با بستر زبر و واگرایی ناگهانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
372 مطالعه رودخانه کارون در بازه اهواز بعنوان مسیر حمل و نقل شهری - گردشگری (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
373 مطالعه عملکرد صفحات مثلثی بر الگوی فرسایش و رسوب گذاری در قوس ملایم 90 درجه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
374 مطالعه هیدرولیکی احداث بندهای ذخیره‌ای در ذخیره‌سازی و افزایش تراز سطح آب در رودخانه کارون (بازه بند قیر تا بالادست پل سوم اهواز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
375 مطالعه ی آزمایشگاهی اثر اندازه ذرات درشت دانه کف بر ضریب مقاومت جریان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
376 مطالعه ی ازمایشگاهی تاثیر صفحات مستغرق برالگوی رسوب گذاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
377 معادله جریان برای سریزهای منقار اردکی لبه تیز با دریچه تخلیه رسوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
378 معرفی راه ماهی دنیل و مقایسه عملکرد آن با راه ماهی از نوع بازشدگی قائم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
379 معرفی سازه باندال لایگ گوه ای و مقایسه تغییرات توپوگرافی بستر نسبت به سازه های باندال لایک و آبشکن نفوذ ناپذیر در قوس 180 درجه در شرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
380 معرفی نرم افزار flood modeller و مدیریت سیلاب شهری (مطالعه موردی: منطقه دزفول) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
381 معرفی نرم افزار شارک به منظور طراحی حوضچه های ترسیب در ابتدای کانالها (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
382 معیار های هیدرولیکی و سازه ای طراحی سدهای انفجاری در رودخانه های کوهستانی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
383 معیارهای هیدرولیکی و سازه ای طراحی سدهای انفجاری در رودخانه های کوهستانی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
384 مقایس عملکرد سرریز U شکل، سرریز مستطیلی شکل و حالت شاهد در پخش عرضی غلظت (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
385 مقایسه ابعاد دیواره جداکننده سدهای انحرافی احداث شده ایران با ضوابط استاندارد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
386 مقایسه ابعاد لوله جریان در آبگیرهای منشعب از کانال مستطیلی و ذوزنقه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
387 مقایسه الگوی فرسایش در تلاقی رودخانه های همکف و غیر همکف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
388 مقایسه توپوگرافی بستر و الگوی جریان در قوس 90 درجه تند با حضور سرریز w (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
389 مقایسه روابط تجربی آبشستگی در براورد عمق آبشستگی کنار پایه پل به کمک مدل ریاضی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
390 مقایسه روش های مختلف بررسی سیستم ریشه درختان ساحلی رودخانه ها، بمنظور کاربردهای بیومهندسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
391 مقایسه عمق آبشستگی در اتصال لبه تیز با اتصال لبه گرد در محل تلاقی رودخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
392 مقایسه عملکرد سازه های اصلاح کننده الگوی جریان درقوسها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
393 مقایسه عملکرد صفحات مثلثی و مستطیلی متصل به ساحل در کنترل فرسایش در قوس90 درجه ملایم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
394 مقایسه قدرت جریان ثانویه در زوایای مختلف آبگیری از کانال های آبیاری ذوزنقه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
395 مقایسه نتایج مدلهای MIKE11 , HEC-RAS و تعیین حساسیتهای مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
396 مقایسه وبرآوردضریب جریان در آبگیرهای کفی درحالتهای وجود رسوب و بدون رسوب بااستفاده ازمدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
397 مقدار ضریب دبی در روزنه های مستطیلی شرایط مستغرق و آزاد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
398 مقیسه آزمایشگاهی دو روش مرحله بندی اجری آبشکن های متوالی در قوس 180درجه رودخانه ها (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
399 منحنی دبی- اشل سرریزهای جانبی کنگره ای ذوزنق های با رمپ ورودی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
400 مهندسی ژئوتکنیک آسیب پذیری و بهسازی زمین لغزش در محور راه آهن(شریان های حیاتی)مطالعه موردی: راه آهن غرب کشور (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
401 مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی تحلیل استاتیکی و بررسی رفتار تنش - کرنش سد با نرم افزار المان محدود Plaxisمطالعه موردی : سد مخزنی داریان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
402 مهندسی سد سازی و سازه های آبی رفتارنگاری سدهای خاکی در شرایط بارگذاری با استفاده از نرم افزار Plaxis مطالعه موردی : سد داریان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
403 نسبت اعماق جریان در محل تلاقی رودخانه ها در شرایط جریان زیر بحرانی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
404 نسبت عمقهای مزدوج پرش نوعB درسطح شیب داربابسترزبر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
405 واسنجی خودکار مدل هیدرودینامیکی و انتقال رسوب غیر چسبنده در رودخانه کرخه بااستفاده از روش الگوریتم تکامل رقابتی جوامع (SCE) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
406 وضعیت پروفیل طولی فرسایش و رسوب تحت تاثیر سرریز Bend way در خم 90 درجه تند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
407 وضعیت توپوگرافی بستر اطراف تکیه گاه پل مستطیلی در شرایط مختلف جریان در حضور المان های شش پایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
408 وضعیت توپوگرافی بستر اطراف کوله پل مستطیلی در شرایط مختلف جریان در حضور توام ریپ رپ و A-jacks(المانهای شش پایه) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس