پروفسور فریدون مقدس نژاد

پروفسور فریدون مقدس نژاد Amirkabir University of Technology

پروفسور فریدون مقدس نژاد

Prof. Fereidoon Moghadas Nejad

Amirkabir University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه راهکار بهبود شرایط ترافیکی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Aimsun (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 43، شماره: 87
2 ارایه مدل پیش بینی عدد سازه ای موثر روسازی (Sneff) در سطح شبکه با استفاده از پارامترهای کاسه انحناء افت و خیز دستگاه FWD (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 1
3 ارایه یک برنامه مدیریت روسازی بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
4 ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 17، شماره: 4
5 ارزیابی خودکار خرابی روسازی با استفاده از انتقال ویژه رادون و ارایه شاخص کلی وضعیت روسازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 2
6 ارزیابی عددی رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستیک با رویکرد اجزای مجزا در آزمون جعبه بالاست (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 2
7 ارزیابی مدل بلز در پیش بینی دمای عمق لایه آسفالتی در شرایط دمای گرم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
8 ارزیابی مشخصات برشی نوسانی بین روکش و روسازی قدیمی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
9 ارزیابی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار در تصادفات جاده ای ارزیابی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار در تصادفات جاده ای راه های استان مرکزی با روش ساختار معادلاتیSEM (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 21، شماره: 1
10 ارزیابی هندسه بهینه دال خط کوهاندار در راه آهن های کویری با رویکرد شبیه سازی دو فازی جامد-گاز (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 115
11 Evaluating the Structural Behavior of Turnout Sleepers in the Case of Raising Speed (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشرفت در مهندسی راه آهن دوره: 1، شماره: 1
12 Laboratory evaluation on the effectiveness of polypropylene fibers on the strength behavior of CKD-stabilized Soil (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 17، شماره: 1
13 Studying Non-coaxiality in Non-lane-based Car-following Behavior (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 12
14 بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر سرعت متوسط تردد خودروها (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 2
15 بررسی تاثیر استفاده از نانو کربنات کلسیم بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی داغ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 3، شماره: 4
16 بررسی شرایط هندسی تماس ریل و چرخ با استفاده ازمدل اجزاء محدود (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
17 بررسی عددی پایداری دیوارهای خاکی مسلح با ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 1
18 بررسی عوامل تاثیر گذار و ارائه مدل مقاومت بیرون کشش ژئوکامپوزیت بین دو لایه آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 3
19 به کارگیری نرم افزار شبیه ساز به منظور تخمین مقدار آلاینده های تولیدشده در بزرگراه (مطالعه موردی بزرگراه نیایش تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 1، شماره: 4
20 تاثیراجزای روسازی راه آهن درکمانش خطوط جوشکاری پیوسته (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
21 تأثیر میزان اطلاع از ضخامت لایه ها در تعیین عدد سازه ای ( SN ) روسازیهای آسفالتی با استفاده از نتایج دستگاه FWD (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
22 تفکیک خودکار نواحی قیرزده در روسازی آسفالتی با استفاده آنالیز چند سطحی تصویر (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 1
23 تولید قیرهای اصلاح شده پلیمری براساس درجه کارایی برای کاربرد در مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Novel GA based Approach for Optimizing the Number and Place of Surveyed Pavement Inspection Units (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
2 A Review of State of the Art on Automated Railway Condition Inspection (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 An algorithm based on image processing for asphalt concrete feature structure (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 Application of Genetic Algorithm for Inspection Process in the PMS by Optimal Surveyed Inspection Units (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 آنالیز حساسیت پارامترهای اثرگذار بر تنش ها و کرنش ها در روکش های بتنی با کمک روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
6 آنالیز حساسیت توزیع تنش در خطوط راه آهن بالاستی نسبت به خصوصیات ریل پد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
7 اثر دمای اختلاط و تراکم بر مقاومت شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی حاوی پودر لاستیک وواکس پلیاتیلن بازیافتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
8 اثربخشی روش آرام سازی ترافیک،ترکیب خطوط اکستروژن و خطوط لرزاننده عرضی(رامبل استریپس)در مدیریت سرعت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 اثربخشی روش آرام سازی ترافیک،ترکیب خطوط اکستروژن و سرعت کاه کوتاه در مدیریت سرعت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
10 اثربخشی روش های مختلف آرام سازی ترافیک در مدیریت سرعت (مطالعه موردی سه روش آرام سازی ترافیک در مناطق مختلف در جاده های کشور) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 ارائه روش دینامیک تعمیر و نگهداری روسازی بر اساس ماتریس پیش گیرانه و شاخص جدید ارزیابی روسازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 ارائه شاخص حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی گرم براساس تئوری انرژی آزادسطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
13 ارائه مدل هایی جهت پیش بینی رفتار سازه ای خط آهن تحت بارهای عبوری قطار با استفاده از روش اجزا محدود سه بعدی (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
14 ارائه مدل هزینه دوره عمر فعالیت های تعمیر و نگهداری بالاست خطوط راه آهن ایران بر مبنای شاخص کیفیت خطوط راه آهن جدید TTQI و مدل پیش بینی کیفیت مبتنی بر زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
15 ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد روسازی با استفاده از روش احتمالاتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
16 ارائه منحنی ها و روابط طراحی روسازی بتنی پیش تنیده تحت بارهواپیمای بوئینگ 777 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
17 ارائه یک سیستم هوشمندجهت آنالیز بافت سطح روسازی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 ارایه مدل پیش بینی پتانسیل شیارشدگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از پارامترهای حاصل از طرح اختلاط مارشال و بررسی تاثیر این پارامترها بر عدد روانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر رزین اپوکسی بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای (SMA) حاوی الیاف سرامیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 ارزیابی اثر نانولوله های کربنی بر مشخصات فنی مخلوط آسفالت داغ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
21 ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
22 ارزیابی اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت پارکینگ برای شهرهای ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
23 ارزیابی پارامترهای هندسی خطوط راه آهن سریع السیر با لحاظ معیار خروج از خط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
24 ارزیابی تاثیر نانو مواد بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
25 ارزیابی تاثیرات افزودنی گوگاس در مقاومت مخلوط آسفالتی اجرا شده درمناطق گرمسیر (مطالعه موردی پروژه بزرگراه زابل/زاهدان) (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
26 ارزیابی تأثیر تعریض پیاده‌روها بر تردد در یک منطقه پرتردد شهری (مطاله موردی میدان انقلاب) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
27 ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پودرلاستیک فرآوری شده (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
28 ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استفاده از مدل خزشی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
29 ارزیابی خرابی شیارشدگی در مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو ذرات کربنات کلسیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
30 ارزیابی خواص ریولوژیکی و درجه عملکردی (PG) قیرهای اصلاح شده با SBS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
31 ارزیابی خودکار خرابی روسازی با استفاده از انتقال ویژه رادون و ارایه شاخص کلی وضعیت روسازی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
32 ارزیابی شیارشدگی در مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو ذرات کربنات کلسیم (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
33 ارزیابی عوامل موثر بر مدول برجهندگی بستر و مصالح روسازی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
34 ارزیابی کارآیی عملکردی سیستم حمل و نقل همگانی: مطالعه موردی سامانه اتوبوسرانی شهر بیرجند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
35 ارزیابی مدلهای ارائه شده جهت تعین مدول برجهندگی بستر و مصالح روسازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
36 ارزیابی مشخصات برشی نوسانی بین روکش و روسازی قدیمی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
37 ارزیابی مقاومت خستگی قیرهای اصلاح شده با ضایعات تونر توسط آزمایش جاروب دامنه خطی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
38 ارزیابی مقاومت قیرهای اصلاح شده با استایرن اتیلن/پروپیلن استایرن در برابر خرابی خستگی با استفاده از آزمایش جاروب دامنه خطی LAS (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
39 ارزیابی میزان کاهش زمان سفر عابرین پیاده با کاربرد استراتژی استفاده از پل عابرپیاده (با استفاده از شبیه سازی میکروسکوپیک به وسیله نرم افزار (AIMSUN) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
40 ارزیابی و مقایسه تاثیر مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با TR10، BR120 و پودرلاستیک درمقایسه با مخلوط شاهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
41 ارزیابی هوشمند شرایط روسازی آسفالتی راه ،فرودگاه و پارکینگ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 اصلاح مشخصات قیر با استفاده از افزودنی پودر لاستیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 امکان سنجی استفاده از قطار سریع السیر در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران
44 امکان سنجی ایجاد شبکه خطوط ویژه دوچرخه در ناوگان حمل و نقل شهری و بررسی اثرات آن (مطالعه موردی شهر رشت) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
45 انتخاب روش هوش مصنوعی و کاربرد آن در مدیریت روسازی راه،فرودگاه وپارکینگو ارائه روش بهینه جهت بکارگیری در اجزاء سامانهی مدیریت روسازی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
46 Determine the Optimal Arrangement of Pavement Condition Surveyed Inspection Units using Genetic Algorithm (GA) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 Developing a model to optimize passenger waiting time (case study: Tehran BRT line ۷) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
48 evaluation of physical and rheological properties for unaged and aged polymer modifid bitumens (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
49 Evaluation of the use of calcium nano carbonate and fly ash in concrete pavement (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
50 Finite Element Micromechanical Modeling of Asphalt Mixture by Using X-Ray Tomography Images and Random Generation of Aggregates Skeleton (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
51 Influence of In-Car Advertisements on Drivers Visual Distraction (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
52 Influence of pavement condition on crash rates (Case study: Rasht- Bandar Anzali) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
53 Prediction of Pavement Condition and Maintenance andRehabilitation Action Using Artificial Neural Networkand Expert System (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
54 Solar Road as a Sustainable Green Energy (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
55 Speed Estimation by Training Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS) in Highway (Case Study: Tehran-Qom Highway) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
56 The Effect of Aging on Physical and Rheological Properties of Polymer Modified Bitumens (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
57 The Effect of Sulfur on different Properties of SBSModified Bitumen (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
58 The Effect of Sulfur on Physical and Rheological Properties of Polymer- Modified Bitumens (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
59 Time Headway Distribution in congested and uncongested traffic flow (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
60 بررسی اثرات سیمان ضد آب بر CBR و تورم خاکهای حاشیه دریای خزر در مقایسه با آهک و سیمان نوع 2 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
61 بررسی استفاده از پوشش سطح سنگدانه ها بر خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
62 بررسی تاثیر اتیلن بیس استئارامید (EBS) بر حساسیت برشی قیر با استفاده از آزمایش MSCR (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
63 بررسی تاثیر استفاده از پلی اتیلن بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت گرم (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
64 بررسی تاثیر استفاده از سنگ مرمر ضایعاتی بر روی رفتار دینامیکی مخلوط آسفالت گرم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
65 بررسی تاثیر استفاده از نانو کربنات کلسیم بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی داغ در سیکل های گوناگون یخ-ذوب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
66 بررسی تاثیر استیارات روی بر جلوگیری از پیرشدگی قیر (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
67 بررسی تاثیر اصلاح قیر با پلی فسفریک اسید بر مشخصات ویسکوالاستیک قیر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
68 بررسی تاثیر اضافه کردن بیس استئارامید اتیلن بر مشخصات رئولوژیکی و مکانیکی قیر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
69 بررسی تاثیر اضافه کردن بیساستیارامید اتیلن EBS به قیر به عنوان افزودنی مخلوط آسفالتی ولرم (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
70 بررسی تاثیر اضافه کردن پلی اتیلن وکس به عنوان افزودنی مخلوط آسفالتی ولرم بر مشخصات ریولوژیکی قیر (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
71 بررسی تاثیر اضافه کردن روغن فرآیند DAE بر رفتار دمای پایین قیرهای اصلاح شده با پلیفسفریک اسید PPA (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
72 بررسی تاثیر افزودنی پلیمری استایرن- اتیلن/ پروپیلن- استایرن (SEPS) بر کاهش شیارشدگی در مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
73 بررسی تاثیر تغییرات فرکانس بارگذاری بر پدیده برهنگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پلیمرSBS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
74 بررسی تاثیر تکرار فرآیند شبیه سازی پیرشدگی بلندمدت به روش PAV بر رفتار رئولوژیکی قیر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
75 بررسی تاثیر درجه قلیاییت مصالح سنگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی به کمک تفسیر نتایج آزمایش XRF (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
76 بررسی تاثیر درصد حجمی فیلر بر رفتار مکانیکی ماستیک آسفالتی در دماهای پایین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
77 بررسی تاثیر قوس های افقی، عرض خطوط و شانه راه بر رفتار رانندگان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
78 بررسی تاثیر قیرهای اصلاح شده با گیلسونایت بر روی نتایج آزمایش کانتابرو و مقایسه با نتایج آزمایش انرژی آزاد سطحی (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
79 بررسی تاثیر قیرهای اصلاحشده با گیلسونایت بر روی خرابی های حساسیت رطوبتی (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
80 بررسی تاثیر کلروپرن رابر (CR) بر عملکرد خستگی قیر با استفاده از آزمایش جاروب دامنه خطی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
81 بررسی تاثیر گرمایش جهانی بر طبقه بندی عملکردی قیرها با استفاده از روش سری زمانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
82 بررسی تاثیراستفاده ازسنگدانه های بتن ضایعاتی برمدول برجهندگی وخصوصیات حجمی مخلوط آسفالت گرم (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
83 بررسی تاثیرپارامترهای موثربرخودترمیمی مخلوط آسفالتی بااستفادها زروش تاگوچی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
84 بررسی تأثیر تغییرات دما و فرکانس بارگذاری بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی اصلاحشده با پلیمر SBS (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
85 بررسی خستگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو کربنات کلسیم در مقایسه با مخلوط های آسفالتی ساده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
86 بررسی خواص دینامیکی و خستگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با فیبر (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
87 بررسی خواص مهندسی بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
88 بررسی خودکار زهکشی سطحی روسازی با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
89 بررسی دوام روکش بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
90 بررسی رئولوژیکی اثرات پودرلاستیک برخواص و عملکردقیر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
91 بررسی رشد ترک در مخلوط های آسفالتی حاوی پلی فسفریک اسید (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
92 بررسی ریولوژیکی اثرات پودر لاستیک بر خواص و عملکرد قیر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
93 بررسی سامانه مدیریت نگهداری روسازی و ارتباط آن با سامانه مدیریت نگهداری یکپارچه زیرساختهای حمل ونقل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
94 بررسی شرایط تماس ریل و چرخ در موقعیتهای مختلف قرارگیری چرخ برروی ریل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
95 بررسی عددی رفتار دیوارهای مسلح شده با ژئوسنتتیک ها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
96 بررسی عددی رفتار دیوارهای مسلح شده با ژئوسنتتیکها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
97 بررسی عددی رفتار میان لایه جاذب تنش کامپوزیت ( ISAC ) در روسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
98 بررسی عملکرد قیر اصلاح شده با پلیفسفریک اسید (ادبیات فنی) (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
99 بررسی عملکرد قیرهای حاوی نانو ذرات در دمای متوسط و پایین سرویسدهی روسازی انعطافپذیر (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
100 بررسی عوامل موثر بر قیرزدگی در محورهای استان خوزستان مطالعه موردی: محور ایذه-باغملک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
101 بررسی محل بهینه نصب لایه های ژئوگرید جهت کنترل ترکهای انعکاسی روکش آسفالتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
102 بررسی مروری تولید انرژی الکتریسیته از روسازی های آسفالتی با رویکرد استفاده از فناوری های نوین (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
103 بررسی مشخصات آسفالت اصلاح شده با استفاده از مصالح سرباره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
104 بررسی مقدماتی تاثیر اضافه کردن پودر لاستیک بر مشخصات ویسکوالاستیک غیرخطی قیر (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
105 بررسی میدانی عوامل موثر در تخطی از چراغ قرمز در تقاطعات شهری (مطالعه موردی شهرستان رشت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
106 بررسی نحوه کمانش خطوط جوشکاری پیوسته و تاثیر شرایط هندسی و اجزاء روسازی برکمانش خطوط (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
107 بررسی نکات اجرایی حاصل ازنصب لایه های ژئوسنتتیک درایران با هدف کنترل ترکهای انعکاسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
108 بررسی نکات اجرایی در زمینه نصب لایه های ژئوسنتتیک در روکش سازیها جهت کنترل ترکهای انعکاسی (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
109 بکارگیری الگوریتم C5.0 در انتخاب گزینه مناسب بهسازی و نگهداری روسازی راه های شریانی و کاربرد آن در سامانه مدیریت روسازی PMS (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
110 بکارگیری شبیه سازی نرم افزاری در شناسایی میزان آلاینده تولید شده در یک بزرگراه شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
111 بهترین شاخص بیان کننده پتانسیل شیارافتادگی در قیر (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
112 بهینه سازی برنامه ریزی تعمیر و نگهداری روسازی راه با به کارگیری برنامه ریزی عددصحیح تحت تاثیر محدودیت های عملکردی و بودجه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
113 پیش بینی زمان سفر در شبکه جادهای کشور با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
114 پیش بینی مقاومت مخلوط های آسفالتی با استفاده از شبکه های عصبی و تصاویرX-Ray (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
115 پیش بینی نتایج آزمایش تعیین درصد حجمی فضای خالی مصالح سنگی در مخلوط بتن آسفالتی با استفاده از مقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
116 پیش بینی نتایج آزمایش تعیین وزن مخصوص واقعی مخلوط بتن آسفالتی با استفاده از مقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
117 پیشبینی مدول بازگشت ناپذیر (Jnr) و درصد بازگشت (R) قیر اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
118 تاثیر استفاده از افزودنی های ضد عریان شدگی بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت گرم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
119 تاثیر استفاده از مواد افزودنی آب گریز بر روی سطح سنگدانه ها در کاهش خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
120 تاثیر تقویت قسمت داخلی طاق پلهای طاقی سنگی و محاسبه طول بهینه تقویت آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
121 تاثیر روش های مختلف آرام سازی ترافیک در مدیریت سرعت مطالعه موردی سه روش آرام سازی ترافیک در مناطق مختلف در جاده های کشور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
122 تاثیر نانوذرات در مقاومت بتن آسفالتی در برابر بارهای خزشی دینامیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
123 تاریخچه ای از پایداری جانبی ریلهای جوشکاری پیوسته (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
124 تثبیت خاکهای حاشیه دریای خزر با سیمان ضد آب و مقایسه آن با آهک و سیمان نوع 2 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
125 تجارب بدست آمده از بازیافت در جای سرد آسفالت در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
126 تجربیات طراحی و اجرای تثبیت خاک در کاهش ضخامت لایه های روسازی معابر شهرداری مشهد (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
127 تجزیه و تحلیل تنش های حرارتی و ترکیبی روسازی های بتنی پیش تنیده با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
128 تحلیل اجزای محدود روکش فوق نازک بتنی اجراشده بر روی لایه آسفالتی (Ultra-thin Whitetopping) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
129 تحلیل تنش های حرارتی ایجاد شده در روسازی بتنی به کمک روش اجزای محدود و مقایسه آن با نتایج روش های فرم بسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
130 تحلیل سه بعدی رفتار روسازیهای بلوکی بتنی با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
131 تحلیل عددی روسازی های بتنی تحت بار چرخ هواپیما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
132 تحلیل عددی زهکشی و تاثیر آن بر روسازی راه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
133 تحلیل و طراحی روسازی های بلوکی بتنی بنادر با استفاده از روش المان های محدود سه بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
134 تخصیص بهینه بودجه تعمیر و نگهداری در نقاط حادثه خیز آزادراه قزوین- رشت، درراستای افزایش ایمنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
135 تعمـیر و نگهــداری سیستم خط ریلی با بالاست و پیش بینی خرابیهای آن (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
136 تعیین پارامترهای بالاست برای استفاده در مدل عددی (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
137 تعیین تعداد و محل بهینه واحدهای نمونه بازرسی روسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
138 تعیین دانه­بندی بهینه برای روکش­های آسفالتی SMA (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
139 تعیین درصد بهینه قیر و اصلاح کننده برای مخلوط آسفالت متخلخل با استفاده از روش طرح مرکب مرکزی تجربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
140 تعیین میزان بهینه برقی کردن خطوط ریلی کشور با روشبرنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
141 تفکیک خودکار نواحی قیرزده در روسازی آسفالتی با استفاده از پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل موجک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
142 تقابل مشخصات سطح روسازی و وسیله نقلیه در ایجاد و کنترل پدیده هیدروپلانینگ (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
143 توسعه شاخص خرابی روسازی بحرانی بر اساس استدلال فازی بمنظور بکارگیری در سیستم مدیریت روسازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
144 توسعه فرآیند محاسبه گاباری بهینه خطوط راه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
145 توسعه مدل پیش بینی رفتار ویسکوالاستیک ماستیک اصلاح شده با استایرن بوتادین استایرن با برنامه ریزی ژنتیک چندژنی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
146 تولید میدان مدرن از میدان معمولی با استفاده از تصاویر مرکز کنترل ترافیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
147 جایگزینی لایه اساس تثبیت شده با سیمان با لایه مخلوط خرده تراش آسفالتی و سیمان در روسازی های صلب از منظر فاکتورهای طرح مخلوط (مطالعه موردی باند فرودگاهی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
148 خواص و عملکرد روسازی های بتن غلتکی در روسازی و ارزیابی اقتصادی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
149 دسته بندی فاکتورهای تاثیرگذاربرقابلیت خودترمیمی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
150 دستیابی به ویژگی های مخلوط های بتن آسفالتی با استفاده ازتکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
151 راه آهن های کویری، مروری بر چالش ها و راهکارهای مقابله (مطالعه موردی راه آهن ایران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
152 رده بندی مهندسی توده سنگهای مسیر تونل اکتشافی تالون و طراحی سیستم نگهداری مناسب درقطعات مختلفی از پیشروی تونل به کمک روشهای RMR و Q (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
153 رفتار مکانیکی و دوام رویه های بتنی حاوی خاکستر بادی مسلح شده با نانو ذرات کربنات کلسیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
154 رویکرد پارامترهای هوش مصنوعی (GA) در کاهش تراکم ترافیکی (مطالعه موردی : شهر تهران) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
155 رویکرد توسعه پایدار در ساخت و اجرای رویه های بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
156 ساخت و بررسی سرعت گیر هیبریدی خورشیدی گرمایی برای کاربرد در سیستم های حمل و نقل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
157 شبیه سازی پیرشدگی بلندمدت و تاثیر آن بر عملکرد دمای بالای قیر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
158 شناسایی سیستم بهینه برای اجرای پروژه های راهسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
159 شناسایی عوامل مؤثر بر تصادفات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
160 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های زیر بنایی کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
161 ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک در فرآیند پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند حمل و نقل (ITS) در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
162 طراحی و ساخت بستر آسفالتی مولد انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
163 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه گیری مقاومت برشی دوطرفه لایه های آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
164 طراحی، ساخت و پیاده سازی گپفیلر مشبک تمام مکانیکی برای ایستگاههای مترومطالعه موردی : ایستگاه ائل گلی خط 1 قطار شهری تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
165 علل و نشانههای وقوع خرابی رطوبتی در بتن آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
166 عملکرد روسازی بتن غلتکی حاوی توف آتشفشانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
167 فرمول بندی عددی رفتار خزشی مواد ویسکوالاستیک خطی با استفاده از روابط بازگشتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
168 کاربرد المان های نامحدود در مدلسازی رفتار روسازی های آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
169 کاربرد خاکستر کوره سیمان در تثبیت خاک های نامرغوب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
170 کاربرد روشهای داده کاوی طبقه بندی اطلاعات ماشین اندازهگیر خط راه آهن در راستای توسعه شاخص کلی کیفیت خط راه آهن و بیان مدل پیشبینی شاخص کیفیت در آینده بر مبنای زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
171 مدل توصیفی مجموع تعداد تلفات تصادفات وسایل نقلیه در جادههای برون شهری ایران و تعیین وزن علت وقوع تصادف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
172 مدل سازی تاثیر عوامل گوناگون بر تعداد تصادفات در جاده های برون شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
173 مدل سازی تاثیر عوامل محیطی و ترافیکی بر شدت تصادفات در جاده های برون شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
174 مدل سازی عددی گسترش ترك در مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با در نظر گرفتن تئوری ویسكوالاستیسیته و رفتار ناهمگن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
175 مدل کرن رفتار خستگی آسفالت شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
176 مدلسازی رفتار ترک های حرارتی در روسازی های آسفالتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
177 مروری بر آلودگی صوتی روسازی: عوامل تولید و روشهای اندازه گیری نویز لاستیک-روسازی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
178 مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بهینه سازی مسیریابی راه و راه آهن و ارائه پیشنهادات برای توسعه مدل های جدید (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
179 مروری بر روشهای طراحی راههای روسازی نشده مسلح باژئوتکستایل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
180 مروری بر قیرهای لاستیکی فراترکیبی: پیدایش و توسعه (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
181 مروری بر مولفهها و ساختارهای نوین در شهرهای هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
182 مروری بر ویژگی های شیمیایی و ریولوژیکی قیرهای پیرشده (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
183 مطالعه عددی شرایط بحرانی ترک خوردگی روکش آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
184 معرفی مصالح بالاستیک در خطوط ریلی و ارزیابی رفتار آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
185 معرفی یک روش پویا جهت بروزرسانی خودکار شاخص شرایط روسازی (PCI) شبکه معابر شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
186 مقایسه خصوصیات مقاومتی آسفالت لاستیکی و آسفالت معمولی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
187 مقایسه رفتار مقاومتی تراورس های بتنی و چوبی سوزن با رویکرد افزایش سرعت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
188 مقایسه روش های مختلف مدل سازی هوشمند در تعمیر ونگهداری راه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
189 مقایسه روشهای پیش بینی دمای عمق لایه آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
190 مقایسه روشهای تعیین ضریب اصلاح دمایی مدول لایه آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
191 مقایسه روشهای مختلف ارزیابی و سنجش تراکم مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
192 مقایسه شاخصهای ارزیابی مقاومت قیر در برابر خرابی شیارشدگی با استفاده از قیراصلاح شده با پودر لاستیک (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
193 مقایسه فنی و اقتصادی قیرهای اصلاح شده با Sbs وپودرلاستیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
194 مقایسه مدلهای پیش بینی خرابی روسازی آسفالتی ناشی از ترک خوردگی برای استفاده در سیستم مدیریت روسازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
195 مقایسه ی مشخصات مکانیکی بتن های الیافی با الیاف های فلزی و پلی پروپیلن اصلاح شده با درصدهای حجمی یکسان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
196 ملاحظات توسعه پایدار در راه آهن های کویری و راه حل های نوین متناسببا بیانیه گام دوم انقلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
197 میکروسرفیسینگ، روشی نوین برای اصلاح و نگهداری پیشگیرانه رویه آسفالتی جاده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری