فاطمه بزازان

 فاطمه بزازان دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا

فاطمه بزازان

Fatemeh Bazazan

دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 4
2 اثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی در صنایع انرژی بر: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بین زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 6، شماره: 21
3 بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 4
4 بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1393-1357 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 32
5 بررسی کارایی سیاست های دولت در کاهش فقر در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده ستانده 28 استان کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 29
7 تاثیر هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفکیک شهر و روستا در ایران (یک رهیافت سیستمی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 14
8 تامل بیشتری در خصوص توابع سهم مکانی نوین بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده ستانده منطقه ای:مطالعه موردی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 31
9 تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده-ستانده دو منطقه ای مطالعه موردی استان تهران و سایر اقتصاد ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
10 رشد بخشی و اثر آن بر درآمد جنسیتی نیروی کار در ایران (رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 14، شماره: 3
11 سنجش میزان انتشار دی اکسید کربن توسط بخش های مختلف تولیدی و خانوارها ناشی از مصرف انرژی در ایران رویکرد داده - ستانده زیست محیطی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 1
12 محاسبه بهره وری و کشش جانشینی بخش صنعت اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 74
13 مدل سازی خسارت اقتصادی منطقه ای ناشی از فجایع طبیعی:مطالعه موردی زلزله تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 68
14 نقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده ستانده منطقه ای پدیده فراموش شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد تقاضای حامل های انرژی برای خانوارهای شهری و روستایی کشور: رویکرد تابع تقاضای تقریبا ایده آل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
2 برآورد کشش های تقاضای حامل های انرژی در بودجه خانوارهای کشور (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
3 بررسی ادغام مدل زیست محیطی و ساختاراقتصادی بارویکردداده ستانده مطالعه موردی استان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
4 بررسی عملکرد باز بودن بازار مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی
5 تاثیر هدفمند کردن یارانه انرژی برق بر تقاضای آن در بخش خانگی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق