دکتر حسین ابراهیمی

دکتر حسین ابراهیمی عضوهیات علمی

دکتر حسین ابراهیمی

Dr. Hossein Ebrahimi

عضوهیات علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص های بارش استاندارد، نیستور و منبع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
2 ارزیابی توابع کاهش جذب آب گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) در شرایط تنش هم زمان کم آبی و شوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
3 ارزیابی مدل DSSAT در برآورد بهره وری آب و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف آب کاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 4
4 اصلاح شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی بر اساس تعیین مناسب ترین توزیع احتمالاتی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
5 تحلیل دینامیکی مدیریت پایدار منابع آب مبتنی بر همبست منابع آب-غذا-انرژی مورد مطالعه: استان خوزستان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 3
6 رابطه بین عملکرد ذرت با مصرف آب (نیاز آبی محاسباتی و کمبود رطوبت خاک) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 4
7 طراحی شکل بهینه کول قنات با استفاده از روش اجزای محدود و الگوریتم جامعه پرندگان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 4
8 مدل سازی واکنش گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)به تنش های همزمان شوری آب و کمبود نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 1
9 مکان یابی حفر چاه با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاریPSO و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی دشت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
10 واسنجی و ارزیابی سه روش تجربی برآورد تبخیرتعرق مرجع (مطالعه موردی: سه اقلیم از ۶ اقلیم ایران) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 1