علی الماسی

 علی الماسی استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.

علی الماسی

Ali Almasi

استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A review of the effect of household water purification devices in Iran on the physicochemical quality and microbiological of water (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 11، شماره: 3
2 Assessment of bioaerosol emissions from composting application in the urban green space of Kermanshah province in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
3 اثر نهادینه شدن دانش تئوریک با اجرای فرایند صحیح کارآموزی در دانشجویان مهندسی بهداشت محیط (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 13، شماره: 1
4 ارزیابی میزان سمیت آفتکش های استامیپرید، دیکلرووس و آزادیراختین روی شته جالیز Aphis frangulae gossypii و زنبور انگلواره آن Lysiphlebus fabarum (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 1
5 Distribution of groundwater nitrate in Dehloran, Iran: A case study using GIS (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 3
6 Effect of solar light on the decrease of microbial contamination in facultative stabilization pond (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 2
7 Efficiency of anaerobic stabilization ponds for phenol removal from oil refinery wastewater (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 2، شماره: 1
8 Evaluation Low Cost Adsorbent of Walnut Bark Granule for Methylene Blue Dye Removal from Aqueous Environments (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 7، شماره: 2
9 Evaluation of People's Awareness and Practice of Household Waste Management in 2017: A Case Study of Kermanshah, Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 8، شماره: 4
10 Investigation of Climatic, Health and Economic Factors Affecting on Mortality in the Eastern Mediterranean Region (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 7، شماره: 8
11 Investigation of some Factors Affecting Stunting and Wasting among the Under-Five Children in Eastern Mediterranean Region (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 7، شماره: 7
12 Knowledge, Attitude and Performance of Barbers about Personal Health and Occupational Health (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 6، شماره: 1
13 Pathogen Removal Mechanisms in Anoxic Wastewater Stabilization Ponds (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 4
14 Red Reactive 2 Dye Removal from Aqueous Solutions by Pumice as a Low-Cost and Available Adsorbent (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 5، شماره: 3
15 Spatial Distribution of Premature Infant Mortality in 2000-2017 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 7، شماره: 11
16 Study of the Spatial Pattern of Malnutrition (Stunting, Wasting and Overweight) in Countries in the World Using Geographic Information System (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 7، شماره: 10
17 Studying the efficiency of anaerobic stabilization pond on removing BOD and COD and changing the sulfur compounds in wastewater of Oil Refine (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 1
18 Survey of Solid Waste Management in Mahabad, Iran (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 1، شماره: 1
19 The assessment of environmental health status in the route of Arbaeen pilgrims at Shalamcheh border in southwestern Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 2
20 برآورد میزان سرانه مصرف آب، تولیدسرانه فاضلاب وغلظت اکسیژن مورد نیاز تجزیه زیست شیمیایی آن برمبنای متغیرهای اقتصادی-اجتماعی وآب وهوائی شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
21 بررسی تاثیر فرایندهای خشک کردن و سرخ کردن سبزیجات بر میزان نیتریت ونیترات (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 4
22 بررسی تأثیر غلظتهای مختلف فنل بر کارایی برکه تثبیت بی هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
23 بررسی تولید سوخت زیستی از پسماند: دیدگاه زیست محیطی (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 4، شماره: 1
24 بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازی در حذف فنل از فاضلاب  پالایشگاه نفت کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
25 بررسی کارایی روش فنتون /اولتراسونیک در حذف رنگ راکتیو قرمز 2 از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 98
26 بررسی کارایی گندزداهای مختلف در کاهش آلودگی میکروبی سبزیجات عرضه شده در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 2
27 بررسی میزان آلاینده های خروجی از دودکش کارخانه سیمان سامان کرمانشاه در سال (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 1، شماره: 2
28 بررسى تاثیر وجود شبکه توزیع آب آشامیدنى در میزان مطلوبیت کیفیت میکروبى و وضعیت کلرزنى آن در اجتماعات کوچک- مطالعه موردى: روستاهاى استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 1، شماره: 2
29 تاثیر دوره ویژه آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
30 تاثیر ملاس بر میزان حذف فنل توسطط راکتورهای بی هوازی درمقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 92
31 تخمین مشخصات فاضلاب شهر کرمانشاه برمبنای متغیرهای اقتصادی - اجتماعی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 54
32 چگونگی کنترل و تشخیص حملات بیوتروریسم در منابع آب (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 4، شماره: 1
33 کارایی برکه تثبیت اختیاری درحذف فنل از فاضلاب پالایشگاه نفت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 94
34 کارایی پوست گردوی فرآوری شده (پودری و گرانوله) در حذف رنگ راکتیو قرمز۲ از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
35 مطالعه روند تغییرات کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کرمانشاه طی دوره ده ساله (۹۲-۱۳۸۳) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
36 مطالعه سینتیک واکنش و ایزوترم های جذب رنگ متیلن بلو بوسیله پوکه معدنی طبیعی از محیط های آبی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 5
37 مقایسه اقتصادی روش استاندارد متد با روش ساده شده E.Jurdo جهت اندازه گیری آلکیل بنزن سولفونات خطی در فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
38 مقایسه کارایی سیستم لجن فعال متعارف و برکه تثبیت فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل- مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب  کرمانشاه و گیلانغرب (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
39 مقایسه کارایی سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 86
40 مقایسه هزینه-اثر بخشی سیستم های لجن فعال با سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 102
41 مکانیسم حذف عوامل بیماریزا در برکه های تثبیت با فقر اکسیژن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 3
42 میزان توافق سه روش میکرب شناختی شمارش کلیفرم های مدفوعی در منابع آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
43 ویبریو پاراهمولاتتیکوس در فاضلاب شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 51
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر رژیم هیدرولیکی بر کارایی برکه های تثبیت بی هوازی در حذف مواد آلی (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
2 اثر متغیرهای راهبری بر جمعیت میکروبی موجود در یک بیو راکتور هوازی-آنوکسیک با جریان رو به بالا در تصفیه فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
3 ارزیابی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمانشاه از لحاظ استفاده مجدد در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
4 ارزیابی کارآیی مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده متداول در حذف شاخص کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی و کدورت (مطالعه موردی آب خام سد گاوشان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
5 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب کارخانه رب گوجه فرنگی روژین تاک کرمانشاه برای آبیاری کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
6 Comparison of Theree Laboratory Methods for Enumerating Escherichia coli in Different Water resources (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 evaluation of the efficiency of the electrochemicalprocess in removal ofcod and CH4-N from landfill leachate (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
8 Isolation Salmonella enterica serovar Typhimurium from poultry meat in Kermanshah using PCR method (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
9 Leachate treatment using a sequencing batch reactor (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
10 Side effects of three pesticides on the black bean aphid parasitoid,Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hymenoptera: Aphidiidae) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
11 Solid waste management in Mahabad, Iran: Status and problems (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 برآورد میزان سرانه مصرف آب ، تولیدسرانه فاضلاب وغلظت اکسیژن مورد نیاز تجزیه زیست شیمیائی آن برمبنای متغیرهای اقتصادی-اجتماعی وآ ب وهوائی شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
13 بررسی بار میکروبی پساب تصفیه خانه های فاضلاب 4 بیمارستان در شهر کرمانشاه و مقایسه با معیارهای محیط زیست جهت آبیاری فضای سبز و کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 بررسی تاثیر دما و غلظت فنل بر کارایی برکه تثبیت بی هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
15 بررسی تأثیر غلظت های مختلف فنل بر کارایی برکه تثبیت بی هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
16 بررسی تصفیه پذیری ترکیبات الی فاضلاب پالایشگاه نفت توسط سیستم برکه تثبیت بی هوازی - مطالعه موردی: فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
17 بررسی تغییرات سولفات سولفید و سولفور کل در برکه تثبیت اختیاری و بی هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
18 بررسی توان ستون وینوگرادسی در حذف اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیائی فاضلاب های خانگی و سنتتیک (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای جامد شهری ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی رابطه دین داری و گرایش جوانان به موسیقی سنتی در خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
21 بررسی شاخص های کیفی بهداشت و ایمنی در بیمارستان آموزشی- عمومی طالقانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،1379 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
22 بررسی عملکرد منعقد کننده آلوم در حذف فلوئور از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
23 بررسی غلظت فلزات سنگین در برند سیگارهای خارجی موجود در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت
24 بررسی کارائی پودر و گرانول فراوری شده پوست گردو درحذف رنگ متیلن بلو از پساب (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی کارایی برکه تثبیت اختیاری در حذف فنل از فاضلاب نفت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
26 بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازی در حذف فنل از فاضلاب پالایشگاه نفت مطالعه موردی: فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
27 بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازی در حذف فنل و سایر ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت - مطالعه موردی: فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
28 بررسی کارایی پودر فراوری شده پوست گردو در حذف رنگ متیلن بلو از پساب (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
29 بررسی کارایی روش فنتون و عوامل موثر بر آن در حذف رنگ راکتیوقرمز 2 (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
30 بررسی کارایی سیستم صافی تحت فشار اصلاح شده در حذف کدورت و شاخص کلیفرم (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
31 بررسی کمی و کیفی زباله تولیدی شهر رزن در سال 1388 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
32 بررسی کیفیت میکروبی آرد تولیدی کارخانجات آرد کرمانشاه و ایلام در سال 1388 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
33 بررسی کیفیت میکروبی بستنی های سنتی، صنعتی، یخی و یخمک های عرضه شده در سطح شهر کرمانشاه در سال 1389 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
34 بررسی معیار اثربخشی کلر در کاهش بار میکروبی مجموع باکتری های هتروتروف در منابع آب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
35 بررسی میزان سرب هوای شهر کرمانشاه 78- 1377 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
36 بررسی وضعیت آلودگی انگلی فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه شهرهای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
37 بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی دبیرستانهای استان کرمانشاه در سال تحصیلی 89-88 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
38 تاثیر دز کاهشیافته حشرهکشهای پروتئوسو پیمتروزین روی کفشدوزک شکارگرHippodamia variegata جهت کنترل شته سیاه باقلا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
39 تأثیر ملاس برمیزان حذف فنل از فاضلاب پالایشگاه نفت توسط سیستم برکه بی هوازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
40 تخمین پارامترهای مقاومت برشی در کلریت شیست های معدن گلگهر با استفاده از روشهای تحلیل برگشتی و مقایسه نتایج آن با روشهای تجربی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 ژیوپلیتیک شیعه در هند: از افول تا بازسازی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
42 شناسایی سویه انتروتوکسیژنیک اشریشیاکلی در فاضلاب بیمارستانی با استفاده از روش PCR – مطالعه موردی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
43 مدل سازی سینتیکی حذف مواد آلی در نیزار مصنوعی زیر سطحی تصفیه خانه فاضلاب شهر قصرشیرین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
44 مروری بر مصرف دخانیات از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت
45 مقایسه کارایی سیستم نیزار مصنوعی ولجن فعال متعارف درحذف کیست تک یاخته و تخم انگل - مطالعه موردی: تصفیه خانه های فاضلاب قصرشیرین و کرمانشاه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
46 مقایسه کارایی سیستم های طبیعی و مکانیکی تصفیه فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست