دکتر علی خالق خواه

دکتر علی خالق خواه دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر علی خالق خواه

Dr. Ali Khalegkhah

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش یادگیری فراشناختی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 7، شماره: 1
2 اثربخشی تمرینات حرکتی (قدم زدن) بر ادراک زمان در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 3
3 اثربخشی روش آموزش مستقیم، روش آموزش به کمک رایانه و روش یادگیری تا حد تسلط بر کاهش مشکل های دانش آموزان با اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 2
4 اثربخشی زوج درمانی خودتنظیمی در ابراز احساسات مثبت و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 4
5 اثربخشی گروه درمانی شناختی- وجودی بر افسردگی، اضطراب و استرس در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 122
6 ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 3، شماره: 11
7 ارتباط‌یابی نقش عوامل سازمانی بی‌عدالتی و بدبینی در طفره‌روی مجازی کارکنان دانشگاهی با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 32
8 استخراج مولفه های مهارت های نرم مدیران آموزشی به روش آمیخته اکتشافی(طراحی یک ابزار اندازه گیری) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 33
9 الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای مدیریت منابع یاد گیری با یاد گیری ریاضی دانش آموزان متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 3
10 الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
11 الگوی تحلیل مسیر روابط بین سلامت معنوی، کیفیت زندگی با افسردگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 17
12 MEDIA AND NCREASING PUBLIC TRUST IN MODERN IRAN:A CONCEPTUAL model (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 1، شماره: 1
13 The Relationship between Ethical Leadership and Quality of Work Life of Public University Employees with the Moderating Role of Professional Ethics (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 1
14 بررسی اهداف و ا نگیزه های دانشجویان از کاربست شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 4
15 بررسی تاثیر «بازخوردهای اصلاحی معلم» بر میزان اضطراب Covid-۱۹ دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 55
16 بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی با میانجی گری عدالت سازمان در بین معلمان ابتدایی ناحیه دوم شهرستان اردبیل در سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 1
17 بررسی تاثیر عوامل روانشناختی و اجتماعی بر تدریس تحول آفرین با میانجیگری مولفه های شخصیتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 6
18 بررسی تاثیر فاکتورهای (سن، جنسیت، نوع دانشگاه، وضعیت اشتغال) بر کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان با رویکرد مدل چند سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 10، شماره: 35
19 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی بر سبک های مدیریت تعارض معلمان مقطع دبیرستان شهرستان بابل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 2
20 بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی فردی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان با رویکرد جیگ ساو (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 4
21 بررسی دلایل رفتارهای متعارض در سازمان برای ارایه تیوری زمینه ای نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 3
22 بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم و سبک های تفکر با اهداف تکلیف در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 12، شماره: 50
23 بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش کیفیت زندگی کاری معلم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 22
24 بررسی نقش جو مسموم سازمان در تسهیم دانش با میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده در موسسات آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 5، شماره: 1
25 بررسی نقش رهبری اخلاقی در پیش بینی رفتار شغلی و شکستن سکوت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 13
26 بررسی نقش مکانیزم های معرفت پذیری در بهبود قابلیت حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 1
27 بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه عدم تعادل تلاش- پاداش (ERIQ) در بین معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 11
28 پیش بینی استعداد به اعتیاد براساس سرسختی روان شناختی و تنظیم شناختی- هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 4
29 پیش بینی تسهیم دانش در موسسات آموزشی بر اساس ابعاد جو مسموم سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 23
30 پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه بر اساس یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 1
31 پیش بینی کارآفرینی سازمانی بر اساس مولفه های رهبری توزیع شده (مطالعه موردی: کارکنان سازمان صنایع دفاع ایران در سال 1395) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 10
32 پیشایندهای تحقق صدای دانش آموز: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 4
33 تاثیر تدریس مبتنی بر ابزارهای آموزشی هنری بر تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 44
34 تاثیر رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان با میانجی گری سلامت معنوی برای ارائه مدل معادله ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 13
35 تاثیر سکوت سازمانی بر عملکرد شغلی (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان بوعلی سینا مازندران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 12، شماره: 5
36 تاثیر یادگیری مشارکتی با گروه های پیشرفت بر خودکارآمدی و خودپنداره ی ریاضی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
37 تاثیراستدلال اخلاقی بر سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران با میانجیگری اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
38 تبیین نقش واسطه ای هوش معنوی در رابطه بین فضیلت سازمانی و بهزیستی روان شناختی در بین معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 1
39 تحلیل اثر سبک رهبری بر اخلاق حرفه ای معلمان با میانجی گری ویژگی های شخصیتی با رویکرد معادله ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
40 تحلیل نقش پیشایندی رهبری اخلاقی و پسایندهای خود انگیختگی و بهروزی به عنوان مولفه های فضیلت سازمانی در بین معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
41 تحلیل نقش مکانیزم های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک دانش (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 29
42 تحلیل نقش میانجی امید به تحصیل در رابطه بین حمایت تحصیلی و اشتیاق به تحصیل در بین دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 3
43 تربیت دینی بر اساس باورهای متناقض نمای کرکگور (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 1
44 توانمندسازی معلمان چشم انداز مدیریت آموزشی (بررسی نقش خودکارآمدی فردی، انتقال دانش و کیفیت زندگی کاری) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 41
45 رابطه بین رهبری معنوی و سرمایه روان شناختی با کیفیت زندگی کاری معلمان متوسطه ناحیه ۱و۲ شهرخرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
46 رابطه بین سبک دل بستگی و ویژگی های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 9، شماره: 2
47 رابطه چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 4
48 رابطه ساده و چندگانه بین راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی با مدیریت زمان و مکان مطالعه دانش-آموزان متوسطه (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1395، شماره: 3
49 رابطه ساده و چندگانه سلامت روانی و سبک های دل بستگی با نگرش مذهبی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 12، شماره: 24
50 رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان بابخشایش بر اساس مطالعات انجام شده درباره دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 13، شماره: 26
51 رابطه ی بین ویژگیهای شخصیتی و اضطراب رایانه باخودکارآمدی رایانه دانشآموزان متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
52 رابطه ی بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مساله ی خلاق دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 1
53 رابطة عقل و دین از دیدگاه غزالی و اشارات آن در تربیت دینی تربیت دینی بر اساس باورهای ایمان‌گرایانة غزالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 5، شماره: 10
54 شناسایی پسایندهای رهبری اخلاقی در سازمان های آموزشی با استفاده از رویکرد سنتزپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 3
55 شناسایی عوامل موثر بر فضیلت سازمانی به عنوان مولفه دینی اخلاقی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 4
56 طراحی الگوی عوامل موثر بر سکون زدگی شغلی (نظریه داده بنیاد) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
57 طراحی الگوی مدرسه موفق: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 5
58 طراحی الگوی مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 37
59 طراحی مدل عملکرد سازمانی و مدیریت دانش با میانجی گری یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانشگاهی دوره: 2، شماره: 1
60 طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگ مدرسه موفق (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 1
61 طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش آموز بر اساس ادراک مدیران ( با رویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 53
62 عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 17، شماره: 1
63 فرا تحلیل عوامل همبسته با تعهد سازمانی معلمان به عنوان یک متغیر اخلاقی در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
64 فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد هنجاری معلمان در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 3
65 فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 9
66 مدل ساختاری عوامل موثر بر خودکارآمدی اطلاعاتی عاملان آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 4
67 مدل سازی تاثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ مدرسه بر اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی کارآمدی جمعی و تعهد حرفه ای (مطالعه موردی:معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 4
68 مدل سازی نقش عوامل سازمانی در پرسه زنی اینترنتی کارکنان دانشگاهی با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 57
69 مدل یابی عوامل اثرگذار بر مدرسه فضیلت مدار با استفاده از رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 28
70 مدل یابی عوامل موثر بر پیامدهای مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل(پژوهش آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 1
71 مدلسازی روابط فرهنگ نوآوری و مدیریت مشارکتی با میانجی گری جو سازمانی مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 4
72 مقایسه تئوری ذهن، خودآگاهی شناختی و خود نظم دهی در دانش آموزان با و بدون اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 7، شماره: 4
73 نقش سواد علمی– فناوری مدیران آموزشی در افزایش مولفه های مهارت نرم (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 46
74 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیته ایکارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 29
75 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در قابلیت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
76 نقش میانجی گری اخلاق حرفه ای و تکیه گاه های شغلی در روابط علی بین بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی کاری پرستاران: مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 6، شماره: 4
77 نقش ویژگی های شخصیتی و هویت یابی حرفه ای در نگرش پرستاران نسبت به یادگیری بین حرفه ای (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش فلسفه به کودکان با نظر به اندیشه های پروین اعتصامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
2 اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر افزایش کیفیت زندگی و سلامت روانی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کودکان استثنایی رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی
3 اختلال اضطراب اجتماعی چیست علل و راه های درمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
4 اختلال اضطراب وشیوه های درمان آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
5 ارتباط ذهنیت فلسفی مدیران با ظرفیت جذب دانش در مدارس متوسطه شهر میاندوآب (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
6 ارتباط نوآوری سازمانی با ظرفیت جذب دانش در مدارس متوسطه شهر میاندوآب (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
7 ارزیابی جایگاه آموزش الکترونیکی در سه دانشگاه محقق اردبیلی، پیام نور اردبیل، علوم پزشکیاردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
8 اهداف و انگیزه های دانشجویان از کاربست شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه ی موردی دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
9 اهمیت و ضرورت شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان ابزاری برای آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
10 Cipp الگوی ارزشیابی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
11 بررسی اثر سامانه های مغزی رفتاری در پیش بینی پریشانی روانشناختی دانش آموزان دختر دوره دوم شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
12 بررسی ارتباط استفاده از فناوری اطلاعات با ساختار سازمانی آموزش وپرورش اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
13 بررسی ارتباط بین نگرش به استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه با فرهنگ یادگیری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان نمین (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
14 بررسی ارتباط ساختار سازمانی با خلاقیت شغلی کارکنان آموزش و پرورش اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
15 بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی با مشارکت اجتماعی کارکنان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
16 بررسی پژوهشهای حوزه ی تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات برکیفیت یادگیری فراگیران درایران با رویکرد فراتحلیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
17 بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهرستان اردبیل( آسیب شناسی فضای مجازی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
18 بررسی تاثیر بازی بر مهارتهای روانی - حرکتی پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر مراکز استثنایی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کودکان استثنایی رویکردهای نوین در روانشناسی،آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی
19 بررسی تاثیر بهزیستی روان شناختی، تسلط داشتن بر محیط، رشد شخصی و روابط مثبت با دیگران در کاهش اختلال اضطراب اجتماعی در دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
20 بررسی تاثیر داستان های فلسفی بر روحیه پرسشگری کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
21 بررسی تاثیر سبک رهبری بر اخلاق حرفه ای معلمان با میانجی گری ویژگی های شخصیتی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
22 بررسی تاثیر سبک رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار بر اخلاق حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
23 بررسی تاثیر سبک های مدیریت بر عملکرد کارکنان آموزش و پرورش اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
24 بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی با تقسیمبندی دانشآموزان به گروههای پیشرفت برخودپندارهی ریاضی دانشآموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
25 بررسی چگونگی ساختار ،نقش و تاثیر آموزش عالی ایران در مدیریت بحران و پسابحران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران
26 بررسی درگیری و مشارکت کارمندان، جهت بهبود عملکرد آنها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
27 بررسی رابط بین سرمایه فکری رفتار شغلیکارکنان سازمان شهرسازی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
28 بررسی رابطه استدلال ورزی اخلاقی با صلاحیت کار در بین معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
29 بررسی رابطه استرس شغلی با عملکرد شغلی پرسنل پزشکی درمانی بیمارستان های دولتی مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
30 بررسی رابطه اشتیاق شغلی با استرس شغلی (ابهام نقش و تعارض نقش) دبیران شهرستان داراب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
31 بررسی رابطه بین آوای سازمانی و ابتکار سازمانی بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
32 بررسی رابطه بین اخلاق کاری و ابتکار سازمانی بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
33 بررسی رابطه بین توانمندسازی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
34 بررسی رابطه بین خودکارآمدی با سبک حل مسیله خلاق در دانش آموزان دختر شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
35 بررسی رابطه بین سبک های تفکر با اهداف تکلیف در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
36 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات اموزشی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان محقق اردبیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
37 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
38 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
39 بررسی رابطه بین مولفه های فضیلت سازمانی با کار تیمی در بین معلمان ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
40 بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی با رفتار شهروندی در بین معلمان ابتدایی ناحیه ۲ شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی ایران
41 بررسی رابطه بین نگرش دینی و کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
42 بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با سبک حل مسیله خلاق در دانش آموزان دختر شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
43 بررسی رابطه بین یادگیری خود تنظیم با اهداف تکلیف در دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
44 بررسی رابطه تفکر منطقی و تفکر فلسفی با سبک تصمیم گیری معلمان ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
45 بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی و درگیری شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
46 بررسی رابطه حساسیت اخلاقی با رهنمودهای اخلاقی معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
47 بررسی رابطه خودکارآمدی حرفه ای با عملکرد شغلی پرسنل پزشکی درمانی بیمارستان های مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
48 بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی با خودکارآمدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
49 بررسی رابطه مدیریت راهبردی و کیفیت خدمات بانک شعب بانک ملی شهر اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
50 بررسی رابطه معنویت محیط کار با خودکارآمدی کارکنانمورد مطالعه : دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
51 بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی با سبکهای مدیریت تعارض در میانمعلمان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
52 بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با سبکهای مدیریت تعارض درمیان معلمان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
53 بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستانتالش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
54 بررسی رابطه ی بین تفکرانتقادی و یادگیری مشارکتی در بین دانش آموزان دوره ی دومناحیه ۲ شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
55 بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی ابعاد تعهد حرفهای با اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
56 بررسی رابطه ی ساده وچندگانه ی ابعاد مدیریت استعداد با اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
57 بررسی رابطه ی هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهراردبیل در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
58 بررسی سیستماتیك تأثیر رهبری اخلاقی مدیران بر کیفیت زندگی کاری معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
59 بررسی ضرورت آموزش فراگیر برای کودکان استثنایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
60 بررسی ضرورت آموزش فراگیر برای کودکان استثنایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
61 بررسی عوامل توانمندساز خودکارآمدی فن آوری اطلاعاتی معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
62 بررسی مبانی هوش معنوی و تحلیل نقش آن در تربیت دینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
63 بررسی مزایا و معایب دوره های ضمن خدمت بر گزار شده در آموزش و پرورش از دیدگاهمعلمان مقطع ابتدایی شهر نمین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
64 بررسی میزان آشنایی با مدیریت استراتژیک در بین مدیران مدارسآموزش و پرورش شهرستان تالش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
65 بررسی میزان انطباق اصول ارائه و ارزشیابی کتاب علوم تجربی پایه با الگوی مریل در سال تحصیلی 1394-95 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
66 بررسی نقش امید به آینده و سرمایه اجتماعی در رشد اخلاق حرفه ای معلمان رشته هایجامعه شناسی و روان شناسی در دبیرستان های دخترانه شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
67 بررسی نقش سیرت نیکوی مدیران کار تیمی برآوای سازمانی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
68 بررسی نقش شبکه های اجتماعی در جهت بهبود آموزش و یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
69 بررسی نقش و جایگاه مدیریت دانش و فضیلت سازمانی در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
70 بررسی و مدیریت افت دانش آموزان در زمان کرونا و ترک تحصیل دانش آموزان بر اثرجدایی و طلاق والدین مقطع ابتدایی مناطق محروم شهرستان نمین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
71 بررسی وضعیت اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
72 بررسی وضعیت بهرهوری منابع انسانی شرکت گاز شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
73 بررسی وضعیت بهسازی کارکنان در شرکت گاز سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
74 بررسی وضعیت تعالی سازمانی در شرکت گاز سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
75 بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی شرکت گاز شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
76 بررسی وضعیت سبک تصمیم گیری سازمانی درمدیران و کارکنان ادارات دولتی شهر بابل (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
77 بررسی وضعیت سبک رهبری تحول گرا در مدیران زن مدارس متوسطه شهرستان دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
78 بررسی وضعیت سبک رهبری مراوده ای در مدیران مرد مدارس متوسطه شهرستان دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
79 بررسی وضعیت سواداطلاعاتی معلمان پژوهنده شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
80 بررسی وضعیت مدیریت مشارکتی شرکت گاز شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
81 بررسی وضعیت مقاومت در برابر تغییر معلمان متوسطه شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
82 برسی اثر بخشی آموزش حل مساله جورج پولیا بر خود پنداره ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی سال تحصیلی 94-95 استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
83 برسی اثر بخشی آموزش حل مساله جورج پولیا بر خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی سال تحصیلی 94-95 استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
84 پیامدهای روانی شیوع بیماری کرونا در بین دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
85 پیش بینی اضطراب کرونای معلمان براساس انعطاف پذیری روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
86 پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی ازطریق مولفه های خود تنظیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
87 پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی براساس ابعادخودکارآمدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
88 پیش بینی کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی بر اساس مولفه حساسیت اخلاقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
89 تاثیر داستان های فلسفی بر تربیت دینی کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
90 تاثیر داستان های فلسفی بر روحیه پرسشگری دانش آموزان ابتدایی شهر بابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
91 تأثیر آموزش چندرسانه ای الکترونیکی بر یادگیری زبان فارسی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر اردبیل با تعامل جنسیت (94-1393) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
92 تأثیر داستانهای فلسفی بر خشم ومهارآن در دانش آموزان ابتدایی شهر بابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
93 تأثیر یادگیری مشارکتی با تقسیم بندی دانش آموزان به گروه های پیشرفت بر خودکار آمدی ریاضی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
94 تجربه زیسته دانش آموزان از کلاسهای فوق برنامه در دوران کرونا (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
95 تجربه زیسته دانش آموزان از کلاسهای فوق برنامه در دوران کرونا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
96 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی براساس الگوی مریل درسال تحصیلی 1394-95 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
97 تحلیل محتوایی برنامه های شبکه استانی اردبیل ازلحاظ پرداختن به مشکلات زیست محیطی شهری و روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
98 تحلیلی بر نقش رنگ در معماری مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
99 تعاریف، مدل ها و ابزارهای سنجش بی صداقتی تحصیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
100 تعیین نقش خودکارآمدی و اشتیاق شغلی در پیش بینی کیفیت تدریس معلمان دوره متوسطاول و دوم منطقه هیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
101 تعیین وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از نظر انطباق با سازمان یادگیرنده براساس مدل واتکینز و مارسیک (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
102 تعیین وضعیت سرمایه روان شناختی دردبیران مدارس متوسطه ناحیه 1 و 2 شهرخرم آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
103 تعیین وضعیت سکوت سازمانی در دبیران مدارس ناحیه 2 شهر رشت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
104 تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری دردبیران مدارس متوسطه ناحیه 1و 2 شهر خرم آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
105 تعیین وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن در دانشگاه پیام نور اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
106 تعیین وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن در دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
107 تعیین وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن در دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
108 تعیین وضعیت مهارت ارتباطی در معلمان مدارس ناحیه 2 شهر رشت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
109 تقویت مهارت خواندن در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
110 جامعه ی جهانی برمبنای تربیت اخلاقی کانت (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
111 جو اخلاقی مدارس آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
112 جهانی شدن و تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
113 چند فرهنگی وضرورت آموزش آن در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
114 چیستی، چرایی و چگونگی توانمندسازی نیروی انسانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
115 خلاقیت و روش های آموزش و پرورش آن در دانش آموزان از منظر مدیریتآموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
116 رابطه آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری و خلاقیت دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرهای اردبیل، نیر، سرعین و نمین در سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
117 رابطه بین سرمایه فکری و کفایت اجتماعی با اخلاق حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
118 رابطه بین سرمایه فکری و کفایت اجتماعی با اخلاق حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
119 رابطه بین سرمایه فکری و کفایت اجتماعی با اخلاق حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش(مطالعه موردی آموزش و پرورش شهرستان خلخال، خورش رستم و شاهرود) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
120 رابطه بین مولفه های هوش فرهنگی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان آموزش پرورش شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
121 رابطه سبک های مقابله ای و سلامت روان با فرسودگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی دولتی ناحیه 1 شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی
122 رابطه گردشگری دینی با گردشگری اخلاقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
123 رهبری اخلاقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده آرمانی
124 سبک رهبری و توسعهی منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
125 سواد اخلاقی خانواده در مدارس آینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده آرمانی
126 سواد اخلاقی در مدارس آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
127 سینرژی روشی نوین وکارآمد در کیفیت بخشی به آموزش و تربیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
128 شاخص های کیفیت آموزش در مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
129 شبکه های اجتماعی مجازی امکانی برای ارتقاء کارآفرینی و بستری جهت رقابتپذیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
130 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر راهبرد اضطراب امتحان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
131 شناسایی قابلیت های معلمان در نظام آموزشی فناوری محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
132 ضرورت تسهیم دانش در موسسات آموزشی با توجه به سیر تحولات بین المللی اندیشه های مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
133 طفره روی مجازی: رفتار انحرافی در حال رشد در سازمان ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
134 فراتحلیل رابطه بین مولفه های رضایت شغلی با تعهد سازمانی معلمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
135 فراتحلیل عوامل اثر گذار بر راهبرد خود کارامدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
136 فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد مستمر معلمان جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
137 فراتحلیل مهارت معلمان در نظام آموزشی فناوری محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
138 کاربران شبکه های اجتماعی مجازی و قابلیتهای کارآفرینی مطالعهی موردی دانشجویان دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی،شهید بهشتی، محقق اردبیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
139 کیفیت سنجی برنامه شاد از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان فومن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
140 مدرسه زندگی، نیاز و ضرورت آموزش و پرورش فردا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
141 مروری بر اخلاق حرفه ای و اصول آن در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
142 مروری بر اهمیت سواد اخلاقی در آموزش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
143 مروری بر تحول سبک تصمیم گیری و ارتباط آن با هوش فرهنگی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
144 مروری بر تحول یادگیری مشارکتی و ارتباط آن با کفایت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
145 مروری بر درمان هایADHDکودکان در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
146 مروری بر مکتب فلسفی رئالیسم و مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
147 مروری برتحقیقات حوزه ی تکنولوژیهای نوین آموزشی وفاوا وتاثیرات آن برفرایند یاددهی و یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
148 مقایسه حمایت سازمانی ادراک شده واشتیاق شغلی بین معلمان مرد وزن دوره ابتدایی شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 97-1396 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
149 مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی
150 مقایسه سواد اطلاعاتی دانش آموزان مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
151 مقایسه کیفیت زندگی کاری وابعادآن در بین معلمان دوره ابتدایی مدارس شهری و روستایی شهرستان اردبیل درسال تحصیلی 97-1396 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
152 مقایسه ی اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه محقق اردبیلی و پیام نوراردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
153 مقایسه ی کیفیت عملکرد، کیفیت ارتباطات و انسجام خانوادگی دانش آموزان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی و غیرکاربر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
154 مقایسهی میزان انطباق دانشگاه محقق اردبیلی با ابعاد سازمان یادگیرنده براساس مدل واتکینز و مارسیک از نظر هیأت علمی مرد و زن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
155 موانع هوشمندسازی مدارس متوسطه از دیدگاه دانشآموزان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان سقز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
156 موانع هوشمندسازی مدارس متوسطه از دیدگاه دبیران، مدیران و کارشناسان مربوطه مدارس متوسطه شهرستان سقز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
157 موضوع: رابطه بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی معلمان شهرستانمشگین شهر در سال - تحصیلی 1393-94 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
158 نقش آموزش چندرسانه ای الکترونیکی در تعامل با جنسیت بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر اردبیل (94-1393) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
159 نقش ارگانیکی مکانیکی سازمان در کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش وپرورش شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
160 نقش بانوان و خانواده در دانشگاه آرمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
161 نقش توان بالقوه انگیزشی مشاغل با استفاده از مدل ویژگی های شغلی در پیش بینی اشتیاق شغلی دبیران شهرستان داراب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
162 نقش توانایی حل تعارض در کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
163 نقش رسانه ها در حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
164 نقش رهبری خدمتگزار در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
165 نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
166 نقش مدیریت دانش و جنس بر رفتار شهروندی سازمانی در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
167 نقش میانجی سکوت سازمانی در رابطه بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی آموزگاران زن مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
168 نقش میانجی صخره شیشه ای در رابطه بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی آموزگاران زن مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
169 نقش هوش فرهنگی و هوش هیجانی در انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه محققاردبیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
170 وضعیت تسهیم دانش در شرکت توزیع برق استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
171 وضعیت سرمایه فکری در شرکت توزیع برق استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
172 وضعیت مدیریت استعداد در شرکت توزیع برق استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
173 وضعیت یادگیری مشارکتی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران