علی خالق خواه

 علی خالق خواه

علی خالق خواه

Ali Khaleghkhah

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
2 MEDIA AND NCREASING PUBLIC TRUST IN MODERN IRAN:A CONCEPTUAL model (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی اهداف و ا نگیزه های دانشجویان از کاربست شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 4
4 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی بر سبک های مدیریت تعارض معلمان مقطع دبیرستان شهرستان بابل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 2
5 بررسی دلایل رفتارهای متعارض در سازمان برای ارایه تیوری زمینه ای نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 1، شماره: 3
6 بررسی نقش رهبری اخلاقی در پیش بینی رفتار شغلی و شکستن سکوت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 13
7 پیش بینی کارآفرینی سازمانی بر اساس مولفه های رهبری توزیع شده (مطالعه موردی: کارکنان سازمان صنایع دفاع ایران در سال 1395) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 10
8 تاثیر یادگیری مشارکتی با گروه های پیشرفت بر خودکارآمدی و خودپنداره ی ریاضی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
9 تحلیل نقش مکانیزم های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک دانش (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 29
10 تربیت دینی بر اساس باورهای متناقض نمای کرکگور (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 1
11 رابطه ساده و چندگانه سلامت روانی و سبک های دل بستگی با نگرش مذهبی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 12، شماره: 24
12 رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان بابخشایش بر اساس مطالعات انجام شده درباره دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 13، شماره: 26
13 رابطه ی بین ویژگیهای شخصیتی و اضطراب رایانه باخودکارآمدی رایانه دانشآموزان متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
14 رابطه ی بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مساله ی خلاق دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 1
15 فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 9
16 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیته ایکارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 29
17 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در قابلیت های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش فلسفه به کودکان با نظر به اندیشه های پروین اعتصامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
2 ارتباط ذهنیت فلسفی مدیران با ظرفیت جذب دانش در مدارس متوسطه شهر میاندوآب (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
3 ارتباط نوآوری سازمانی با ظرفیت جذب دانش در مدارس متوسطه شهر میاندوآب (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
4 ارزیابی جایگاه آموزش الکترونیکی در سه دانشگاه محقق اردبیلی، پیام نور اردبیل، علوم پزشکیاردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 اهداف و انگیزه های دانشجویان از کاربست شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه ی موردی دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
6 اهمیت و ضرورت شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان ابزاری برای آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
7 Cipp الگوی ارزشیابی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
8 بررسی ارتباط استفاده از فناوری اطلاعات با ساختار سازمانی آموزش وپرورش اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
9 بررسی ارتباط ساختار سازمانی با خلاقیت شغلی کارکنان آموزش و پرورش اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
10 بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی با مشارکت اجتماعی کارکنان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
11 بررسی پژوهشهای حوزه ی تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات برکیفیت یادگیری فراگیران درایران با رویکرد فراتحلیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
12 بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهرستان اردبیل( آسیب شناسی فضای مجازی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
13 بررسی تاثیر داستان های فلسفی بر روحیه پرسشگری کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
14 بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی با تقسیمبندی دانشآموزان به گروههای پیشرفت برخودپندارهی ریاضی دانشآموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
15 بررسی درگیری و مشارکت کارمندان، جهت بهبود عملکرد آنها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
16 بررسی رابط بین سرمایه فکری رفتار شغلیکارکنان سازمان شهرسازی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
17 بررسی رابطه اشتیاق شغلی با استرس شغلی (ابهام نقش و تعارض نقش) دبیران شهرستان داراب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
18 بررسی رابطه بین آوای سازمانی و ابتکار سازمانی بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
19 بررسی رابطه بین اخلاق کاری و ابتکار سازمانی بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
20 بررسی رابطه بین خودکارآمدی با سبک حل مسیله خلاق در دانش آموزان دختر شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
21 بررسی رابطه بین سبک های تفکر با اهداف تکلیف در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
22 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
23 بررسی رابطه بین مولفه های فضیلت سازمانی با کار تیمی در بین معلمان ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
24 بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با سبک حل مسیله خلاق در دانش آموزان دختر شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
25 بررسی رابطه بین یادگیری خود تنظیم با اهداف تکلیف در دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
26 بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی با خودکارآمدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
27 بررسی رابطه مدیریت راهبردی و کیفیت خدمات بانک شعب بانک ملی شهر اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
28 بررسی رابطه معنویت محیط کار با خودکارآمدی کارکنانمورد مطالعه : دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
29 بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی با سبکهای مدیریت تعارض در میانمعلمان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
30 بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با سبکهای مدیریت تعارض درمیان معلمان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
31 بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی ابعاد تعهد حرفهای با اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
32 بررسی رابطه ی ساده وچندگانه ی ابعاد مدیریت استعداد با اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
33 بررسی ضرورت آموزش فراگیر برای کودکان استثنایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
34 بررسی ضرورت آموزش فراگیر برای کودکان استثنایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
35 بررسی مبانی هوش معنوی و تحلیل نقش آن در تربیت دینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
36 بررسی میزان انطباق اصول ارائه و ارزشیابی کتاب علوم تجربی پایه با الگوی مریل در سال تحصیلی 1394-95 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
37 بررسی وضعیت اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
38 بررسی وضعیت بهرهوری منابع انسانی شرکت گاز شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
39 بررسی وضعیت بهسازی کارکنان در شرکت گاز سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
40 بررسی وضعیت تعالی سازمانی در شرکت گاز سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
41 بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی شرکت گاز شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
42 بررسی وضعیت سبک تصمیم گیری سازمانی درمدیران و کارکنان ادارات دولتی شهر بابل (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
43 بررسی وضعیت سبک رهبری تحول گرا در مدیران زن مدارس متوسطه شهرستان دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
44 بررسی وضعیت سبک رهبری مراوده ای در مدیران مرد مدارس متوسطه شهرستان دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
45 بررسی وضعیت سواداطلاعاتی معلمان پژوهنده شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
46 بررسی وضعیت مدیریت مشارکتی شرکت گاز شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
47 بررسی وضعیت مقاومت در برابر تغییر معلمان متوسطه شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
48 برسی اثر بخشی آموزش حل مساله جورج پولیا بر خود پنداره ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی سال تحصیلی 94-95 استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
49 برسی اثر بخشی آموزش حل مساله جورج پولیا بر خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی سال تحصیلی 94-95 استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
50 پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی ازطریق مولفه های خود تنظیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
51 پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی براساس ابعادخودکارآمدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
52 تاثیر داستان های فلسفی بر تربیت دینی کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
53 تاثیر داستان های فلسفی بر روحیه پرسشگری دانش آموزان ابتدایی شهر بابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
54 تأثیر آموزش چندرسانه ای الکترونیکی بر یادگیری زبان فارسی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر اردبیل با تعامل جنسیت (94-1393) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
55 تأثیر داستانهای فلسفی بر خشم ومهارآن در دانش آموزان ابتدایی شهر بابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
56 تأثیر یادگیری مشارکتی با تقسیم بندی دانش آموزان به گروه های پیشرفت بر خودکار آمدی ریاضی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
57 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی براساس الگوی مریل درسال تحصیلی 1394-95 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
58 تحلیل محتوایی برنامه های شبکه استانی اردبیل ازلحاظ پرداختن به مشکلات زیست محیطی شهری و روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
59 تعیین وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از نظر انطباق با سازمان یادگیرنده براساس مدل واتکینز و مارسیک (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
60 تعیین وضعیت سرمایه روان شناختی دردبیران مدارس متوسطه ناحیه 1 و 2 شهرخرم آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
61 تعیین وضعیت سکوت سازمانی در دبیران مدارس ناحیه 2 شهر رشت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
62 تعیین وضعیت کیفیت زندگی کاری دردبیران مدارس متوسطه ناحیه 1و 2 شهر خرم آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
63 تعیین وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن در دانشگاه پیام نور اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
64 تعیین وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن در دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
65 تعیین وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن در دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
66 تعیین وضعیت مهارت ارتباطی در معلمان مدارس ناحیه 2 شهر رشت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
67 جامعه ی جهانی برمبنای تربیت اخلاقی کانت (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
68 جهانی شدن و تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
69 چند فرهنگی وضرورت آموزش آن در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
70 خلاقیت و روش های آموزش و پرورش آن در دانش آموزان از منظر مدیریتآموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
71 رابطه بین سرمایه فکری و کفایت اجتماعی با اخلاق حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
72 رابطه بین سرمایه فکری و کفایت اجتماعی با اخلاق حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش(مطالعه موردی آموزش و پرورش شهرستان خلخال، خورش رستم و شاهرود) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
73 رابطه بین مولفه های هوش فرهنگی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان آموزش پرورش شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
74 رابطه سبک های مقابله ای و سلامت روان با فرسودگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی دولتی ناحیه 1 شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی
75 رابطه گردشگری دینی با گردشگری اخلاقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
76 سبک رهبری و توسعهی منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
77 شبکه های اجتماعی مجازی امکانی برای ارتقاء کارآفرینی و بستری جهت رقابتپذیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
78 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر راهبرد اضطراب امتحان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
79 شناسایی قابلیت های معلمان در نظام آموزشی فناوری محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
80 طفره روی مجازی: رفتار انحرافی در حال رشد در سازمان ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
81 فراتحلیل رابطه بین مولفه های رضایت شغلی با تعهد سازمانی معلمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
82 فراتحلیل عوامل اثر گذار بر راهبرد خود کارامدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
83 فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد مستمر معلمان جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
84 فراتحلیل مهارت معلمان در نظام آموزشی فناوری محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
85 کاربران شبکه های اجتماعی مجازی و قابلیتهای کارآفرینی مطالعهی موردی دانشجویان دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی،شهید بهشتی، محقق اردبیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
86 مروری بر تحول سبک تصمیم گیری و ارتباط آن با هوش فرهنگی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
87 مروری بر تحول یادگیری مشارکتی و ارتباط آن با کفایت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
88 مروری بر مکتب فلسفی رئالیسم و مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
89 مروری برتحقیقات حوزه ی تکنولوژیهای نوین آموزشی وفاوا وتاثیرات آن برفرایند یاددهی و یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
90 مقایسه حمایت سازمانی ادراک شده واشتیاق شغلی بین معلمان مرد وزن دوره ابتدایی شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 97-1396 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
91 مقایسه سواد اطلاعاتی دانش آموزان مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
92 مقایسه کیفیت زندگی کاری وابعادآن در بین معلمان دوره ابتدایی مدارس شهری و روستایی شهرستان اردبیل درسال تحصیلی 97-1396 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
93 مقایسه ی اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه محقق اردبیلی و پیام نوراردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
94 مقایسه ی کیفیت عملکرد، کیفیت ارتباطات و انسجام خانوادگی دانش آموزان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی و غیرکاربر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
95 مقایسهی میزان انطباق دانشگاه محقق اردبیلی با ابعاد سازمان یادگیرنده براساس مدل واتکینز و مارسیک از نظر هیأت علمی مرد و زن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
96 موانع هوشمندسازی مدارس متوسطه از دیدگاه دانشآموزان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان سقز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
97 موانع هوشمندسازی مدارس متوسطه از دیدگاه دبیران، مدیران و کارشناسان مربوطه مدارس متوسطه شهرستان سقز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
98 نقش آموزش چندرسانه ای الکترونیکی در تعامل با جنسیت بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر اردبیل (94-1393) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
99 نقش ارگانیکی مکانیکی سازمان در کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش وپرورش شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
100 نقش توان بالقوه انگیزشی مشاغل با استفاده از مدل ویژگی های شغلی در پیش بینی اشتیاق شغلی دبیران شهرستان داراب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
101 نقش توانایی حل تعارض در کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
102 نقش رسانه ها در حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
103 نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
104 نقش مدیریت دانش و جنس بر رفتار شهروندی سازمانی در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
105 وضعیت تسهیم دانش در شرکت توزیع برق استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
106 وضعیت سرمایه فکری در شرکت توزیع برق استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
107 وضعیت مدیریت استعداد در شرکت توزیع برق استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
108 وضعیت یادگیری مشارکتی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران