دکتر علی اصانلو

دکتر علی اصانلو استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی اصانلو

Dr. Ali osanlu

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.