علی اکبر حبشی

 علی اکبر حبشی دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

علی اکبر حبشی

َAli Akbar Habashi

دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مولکولی کارایی شیمی درمانی و کشت مریستم برای تولید هفت رقم گلابی عاری از ویروس (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 1
2 شناسایی، جداسازی و بررسی توالی پیشبراختصاصی بذر β- کانگلایسینین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات دو ماده موتاشن شیمیایی(اتیل متان سولفونات و سدیم آزاید) بر خصوصیات رشدی سه رقم گلابی درگزی ، هیبردرگزی × تاشکندی و هیبرید تاشکندی × درگزی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
2 القا مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در رز با استفاده از انتقال ژن کیتیناز (hybrida Rosa cv. Black Baccara) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 انتقال ژن gus به نخود (Cicer arietinum) با استفاده از اگروباکتریوم تومه فاسینس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
4 انتقال ژن hrpN به گلابی Pyrus communis L. رقم Bartlett جهت افزایش مقاومت به بیماری آتشک (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 Harrow Delight رقم (Pyrus communis L. ) به گلابی gus بررسی عوامل موثر در انتقال ژ ن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 بررسی اثر Pluronic F-68 بر باززایی دو رقم گلابی (Pyrus communis) درگزی و بارتلت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 بررسی اثر سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر ریز ازدیادی گیاه به (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
8 بررسی اثر سویه اگروباکتری بر میزان تراریختی گل رز توسط اگروباکتری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
9 بررسی اثر محیط کشت بر باززایی مستقیم مریستم انتهایی اکوتیپ های یونجه ایرانی (Medicago sativa) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی باززایی غیر مستقیم در رز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 بررسی پارتنوکارپی در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
12 بررسی میزان باززایی و تراریختی رقمهای مختلف رز در انتقال ژن gus توسط اگروباکتری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
13 بهینه سازی انتقال ژن به رز (Rosa hybrida L. توسط اگروباکتریوم با استفاده از ژن گزارشگر gus (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
14 بهینه سازی باززایی مستقیم ازبرگ در گیاه به (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 بیوتکنولوژی سبز (پلاستید): چشم اندازی برای مهندسی صفات زراعی، مهندسی متابولیک و کشاورزی مولکولی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
16 تاثیر شرایط خلاء بر باززایی ریز نمونه های مختلف گیاه به با هدف انتقال ژن (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 تاثیر محیط در باززائی ریزنمونه های دمبرگ گیاه به با هدف انتقال ژن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
18 خراش دهی ریزنمونه ها توسط سیلیکون کرباید به منظور افزایش تراریختی رز( cv. Apollo Rosahybrida) توسط اگروباکتری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
19 فاکتورهای موثر بر باززایی مستقیم در ارقام گلابی (Pyrus communis L. ) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 کاربرد بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک برای بهبود ژنتیکی و کیفیت مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
21 مقایسه اثر کاربرد هورمون های تنظیم کننده رشد ٍNAA ، IBA ،LAA بر خصوصیات ریشه زدایی دو رقم مهم گلابی مهم گلابی شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
22 مقایسه تراریختی رز (Rosa hybrida cv. Apollo) توسط اگروباکتری و بمباران ذره ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
23 مقایسه روش های استخراج DNA ژنومی باکتری Erwinia amylovora برای واکنش PCR (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
24 مقایسه ضریب پرآوری ارقام مختلف گلابی در محیط درون شیشه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 مقایسه کارایی باززایی مستقیم و غیر مستقیم در انتقال ژن رز( Rosa hybrida cv. Apollo ) با استفاده از اگروباکتری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی