دکتر جعفر شانظری

دکتر جعفر شانظری دانشیار گروه فلسه و کلام دانشگاه اصفهان

دکتر جعفر شانظری

Dr. Jafar Shahnazari

دانشیار گروه فلسه و کلام دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابن سینا و منطق فهم دین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 80
2 ابن سینا و نقش متافیزیک در هرمنوتیک دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 9، شماره: 24
3 اخلاق دینی و اخلاق سکولار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 8، شماره: 27
4 ارائه ی الگوی وحدت عالم ماده براساس مبانی حکمت متعالیه و فیزیک جدید (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 22، شماره: 82
5 این همانی در سیر صعودی انسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 3، شماره: 9
6 بررسی تطبیقی مطابقت ذهن و عین در شناخت شناسی ملاصدرا و کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 10، شماره: 1
7 بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نقش عقل و شرع در استکمال انسان، بر مبنای رویکرد صدرایی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 16
8 بررسی نحوه اسناد گزاره های دینی و نقش آن در تعارض علم و دین (با رویکرد به دیدگاه امام محمد غزالی) (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 7، شماره: 5
9 بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 11
10 بررسی و تحلیل ماهیت جسم از دیدگاه مشاء و اشراق (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی و تحلیل نسبت انسان با طبیعت در فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 73
12 بررسی و تطبیق جعل یا کشف معنای زندگی در اندیشه کیرکگور و سارتر (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 15
13 بررسی و نقد سنخیت علت و معلول در فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 13، شماره: 4
14 بررسی و نقد گزارش تصریحی ملاصدرا از دیدگاه فارابی در مساله تشخص (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 53، شماره: 1
15 بعد چهارم عالم طبیعت در حکمت صدرایی و نسبیت اینشتن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 20، شماره: 77
16 تاملی بر ارزش معلومات از نظر علامه طباطبائی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 7، شماره: 25
17 تاملی در «خلق عظیم» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 2، شماره: 5
18 تبیین شاخصه های علم از نگاه قاضی سعید قمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 11، شماره: 24
19 تبیین مبانی وجودشناختی نظریه علامه طباطبایی در تفسیر «نفس الامر» و سنجش نقدهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 1، شماره: 1
20 تحلیل مبانی نظری و شواهد نقلی نظریه میرزا مهدی اصفهانی در باب معاد جسمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 16
21 تحلیلی از ویژگی های صفات افعال الاهی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 13، شماره: 49
22 تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 24، شماره: 63
23 تعامل قوه متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن سینا و ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 23، شماره: 62
24 جوهر و تطور آن در حکمت سینوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 2
25 چهاربعدی انگاری و مساله ی اتصال اجزای زمانی در فلسفه ی معاصر و فلسفه ی صدرا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 17، شماره: 64
26 خوانشی هستی‌شناختی از شاکلة سازوارگی وحی و انسان در هندسة معرفتی صدرالمتألهین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 6، شماره: 2
27 روش تاویلی - تمثیلی فهم قرآن درعرفان و مذهب باطنیه (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
28 سعادت و شقاوت از منظر صدرالمتالهین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 7، شماره: 24
29 ضرورت، امکان یا امتناع حرکت در جوهر از نگاه ابن سینا و ملاصدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 9، شماره: 17
30 قاعده الواحد و فاعلیت الهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 5، شماره: 17
31 کاوشی فلسفی در مسئله صفات خداوند در پرتو احادیث امام رضا علیه السلام (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 27، شماره: 2
32 متن متواتر حدیث ثقلین در کتب شیعی و منابع اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 6، شماره: 2
33 مطابقت ذهن و عین در اندیشه ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 4، شماره: 7
34 معنا شناسی بدیهیات از منظر سه فیلسوف مسلمان (ابن سینا، سهروردی، ملاصدرا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 5، شماره: 2
35 معیار در جوهر و عرض بودن مقوله ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 7، شماره: 10
36 مقایسه راه حل مساله شر از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی با توجه به وجود مستقل و رابط (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 13
37 موضوع ما بعد الطبیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 6، شماره: 9
38 نقد و بررسی نظریه ی کل گرایی تلر از منظر وجودشناسی حکمت متعالیه (با محوریت مقاله ی "نسبیت، کل گرایی رابطه ای و نامساوی بل") (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 19، شماره: 72
39 نقش تشکیک در اتحاد عاقل ومعقول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 16، شماره: 3
40 نگاهی بر مبانی و آموزه های اخلاق مسیحیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 7، شماره: 26
41 وجودشناسی معقولات ثانی فلسفی (با نگاه به تفسیر «عروض ذهنی و اتصاف خارجی») (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 2، شماره: 5
42 ویژگی های حیات معقول به عنوان هدف متعالی انسان و راه های وصول به آن در اندیشه علامه محمدتقی جعفری (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 حقیقت علم وادراک در فلسفه ابن سینا وشیخ اشراق با تاکید بر ادراک خیالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
2 علم و ادراک از منظر ابن سینا و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 نگاهی به معرفت نفس در فلسفه ابن سینا وسهروردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی