دکتر جعفر شانظری

دکتر جعفر شانظری دانشیار گروه فلسه و کلام دانشگاه اصفهان

دکتر جعفر شانظری

Dr. Jafar Shahnazari

دانشیار گروه فلسه و کلام دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «رساله العشق» ابنسینا و تاثیر آن در ملاصدرا (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 47، شماره: 1
2 ابن سینا و منطق فهم دین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 80
3 ابن سینا و نقش متافیزیک در هرمنوتیک دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 9، شماره: 24
4 اخلاق دینی و اخلاق سکولار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 8، شماره: 27
5 ارائه ی الگوی وحدت عالم ماده براساس مبانی حکمت متعالیه و فیزیک جدید (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 22، شماره: 82
6 این همانی در سیر صعودی انسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 3، شماره: 9
7 بررسی تطبیقی مطابقت ذهن و عین در شناخت شناسی ملاصدرا و کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 10، شماره: 1
8 بررسی دیدگاه ابن میمون درباره نقش عقل و شرع در استکمال انسان، بر مبنای رویکرد صدرایی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 16
9 بررسی نحوه اسناد گزاره های دینی و نقش آن در تعارض علم و دین (با رویکرد به دیدگاه امام محمد غزالی) (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 7، شماره: 5
10 بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 11
11 بررسی و تحلیل ماهیت جسم از دیدگاه مشاء و اشراق (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 1، شماره: 2
12 بررسی و تحلیل نسبت انسان با طبیعت در فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 73
13 بررسی و تحلیل نگرش حکمت متعالیه و فیزیک کوانتوم از مساله ی علیت و عدم قطعیت با محوریت آراء هایزنبرگ و بوهم (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 53، شماره: 2
14 بررسی و تطبیق جعل یا کشف معنای زندگی در اندیشه کیرکگور و سارتر (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 15
15 بررسی و نقد سنخیت علت و معلول در فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 13، شماره: 4
16 بررسی و نقد گزارش تصریحی ملاصدرا از دیدگاه فارابی در مساله تشخص (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 53، شماره: 1
17 بعد چهارم عالم طبیعت در حکمت صدرایی و نسبیت اینشتن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 20، شماره: 77
18 تاملی بر ارزش معلومات از نظر علامه طباطبائی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 7، شماره: 25
19 تاملی بر مختصات آرمان شهر اقتصادی (زیست مادی) بر مبنای علم اشتدادی در نظرگاه ملاصدرا (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 55، شماره: 2
20 تاملی در «خلق عظیم» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 2، شماره: 5
21 تبیین شاخصه های علم از نگاه قاضی سعید قمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 11، شماره: 24
22 تبیین مبانی وجودشناختی نظریه علامه طباطبایی در تفسیر «نفس الامر» و سنجش نقدهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 1، شماره: 1
23 تحلیل مبانی نظری و شواهد نقلی نظریه میرزا مهدی اصفهانی در باب معاد جسمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 16
24 تحلیلی از ویژگی های صفات افعال الاهی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 13، شماره: 49
25 تحلیلی بر نظریه اخلاقی علامه مجلسی در پارادایم نظریات اخلاق هنجاری و پیامدهای کاربردی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 19، شماره: 4
26 تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 24، شماره: 63
27 تعامل قوه متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن سینا و ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 23، شماره: 62
28 جوهر و تطور آن در حکمت سینوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 2
29 چهاربعدی انگاری و مساله ی اتصال اجزای زمانی در فلسفه ی معاصر و فلسفه ی صدرا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 17، شماره: 64
30 خوانشی هستی‌شناختی از شاکلة سازوارگی وحی و انسان در هندسة معرفتی صدرالمتألهین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 6، شماره: 2
31 روش تاویلی - تمثیلی فهم قرآن درعرفان و مذهب باطنیه (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
32 زمان بدون گذر در فلسفه صدرا (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 51، شماره: 1
33 سعادت و شقاوت از منظر صدرالمتالهین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 7، شماره: 24
34 سعادت و نیک بختی انسان از نگاه فارابی و زمینه های فلسفی و فرهنگی آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 16، شماره: 4
35 ضرورت، امکان یا امتناع حرکت در جوهر از نگاه ابن سینا و ملاصدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 9، شماره: 17
36 قاعده الواحد و فاعلیت الهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 5، شماره: 17
37 کاوشی فلسفی در مسئله صفات خداوند در پرتو احادیث امام رضا علیه السلام (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 27، شماره: 2
38 متن متواتر حدیث ثقلین در کتب شیعی و منابع اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 6، شماره: 2
39 مطابقت ذهن و عین در اندیشه ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 4، شماره: 7
40 معنا شناسی بدیهیات از منظر سه فیلسوف مسلمان (ابن سینا، سهروردی، ملاصدرا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 5، شماره: 2
41 معیار در جوهر و عرض بودن مقوله ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 7، شماره: 10
42 مقایسه راه حل مساله شر از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی با توجه به وجود مستقل و رابط (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 13
43 موضوع ما بعد الطبیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 6، شماره: 9
44 نقد و بررسی نظریه ی کل گرایی تلر از منظر وجودشناسی حکمت متعالیه (با محوریت مقاله ی "نسبیت، کل گرایی رابطه ای و نامساوی بل") (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 19، شماره: 72
45 نقش تربیت معنوی درفرایند تمدن سازی (با تکیه بر اندیشه علامه جعفری) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه دوره: 2، شماره: 3
46 نقش تشکیک در اتحاد عاقل ومعقول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 16، شماره: 3
47 نگاهی بر مبانی و آموزه های اخلاق مسیحیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 7، شماره: 26
48 وجودشناسی معقولات ثانی فلسفی (با نگاه به تفسیر «عروض ذهنی و اتصاف خارجی») (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 2، شماره: 5
49 ویژگی های حیات معقول به عنوان هدف متعالی انسان و راه های وصول به آن در اندیشه علامه محمدتقی جعفری (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 حقیقت علم وادراک در فلسفه ابن سینا وشیخ اشراق با تاکید بر ادراک خیالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
2 علم و ادراک از منظر ابن سینا و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 نگاهی به معرفت نفس در فلسفه ابن سینا وسهروردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی