محمد جعفری

 محمد جعفری

محمد جعفری

Mohammad Jafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Experimental and Comparative Analysis of the Battery Charge Controllers in Off-Grid PV Systems (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 5، شماره: 4
2 آلودگی زدایی از مصدومین حوادث هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 2
3 ارائه ی یک رابطه ی صریح جهت تحلیل تنش صفحات دارای گشودگی شبه مربعی و تحت کشش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 6، شماره: 1
4 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان اردبیل با استفاده از شاخص TCI و تکنیکGIS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 105
5 ارزیابی پارامترهای بهینه ی موثر بر صفحات همسانگرد حاوی گشودگی های چندضلعی تحت بار برشی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 2
6 ارزیابی تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم زار با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
7 ارزیابی حساسیت و ویژگی آزمایش CA19-9 در تشخیص آدنوکارسینوم معده (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 1
8 اصلاح پروفیل ایرفویل فن بدون پره و بررسی منحنی افزایش دبی فن (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 2
9 الگوى رهبرى خدمتگزار در مدیریت بیمارستان: مطالعه موردى بیمارستان فوق تخصصى ولیعصر (عج) ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 3
10 Evaluation of the Effects of Different Mouthrinses on the Color Stability of One Type of Glass Ionomer, Compomer and Giomer (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 5، شماره: 1
11 Fabrication and Mechanical Investigation of Metal Nanowires through Electrochemical Deposition (دریافت مقاله) مجله Medbiotech دوره: 2، شماره: 4
12 Immunofluorescence Pattern of Autoimmune Bullous Diseases in Iranian Patients (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 7، شماره: 4
13 Optimization of infinite composite plates with quasi-triangular holes under in-plane loading (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 5، شماره: 2
14 The Responses of Salsola orientalis to Salt Stress (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 3، شماره: 2
15 بررسی اثر انواع الگوهای هایپرلیپیدمی بر نتایج شمارش کامل سلولهای خونی:یک مطالعه مورد شاهدی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 24، شماره: 4
16 بررسی اثر سوسپانسیون میکروسیلیس (سیلیکا فوم) به عنوان مالچ بر هدررفت خاک تپه های ماسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 3
17 بررسی اثرات سیاست های مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران: مدل های حالت- فضا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
18 بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی آباد، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی ارزش تشخیصی رنگ پذیری P504S در تشخیص کانسر پروستات (دریافت مقاله) مجله تحقیقات در ارولوژی دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی ایمنوفنوتیپ لنفوم های دستگاه گوارش در بیماران بستری در بیمارستانهای شهر همدان و تعیین ارتباط ایمنوفنوتیپ، محل تومور و سن بیماران با بقای 2 ساله ی آنها (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 19، شماره: 4
21 بررسی پارامترهای بهینه موثر بر صفحه ارتوتروپیک حاوی گشودگی پنج ضلعی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 4، شماره: 2
22 بررسی تاثیر اجرای کارگاه آموزشی مواجهه با مصدومین جنگ های نوین بر عملکرد پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
23 بررسی تاثیر انحنای گوشه گشودگی بر تمرکز تنش ناشی از شار حرارتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 28، شماره: 1
24 بررسی تاثیر پارامترها بر تنش گشودگی مثلثی در ورق های همسانگرد محدود (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 1
25 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش چندلایه های متقارن حاوی گشودگی مثلثی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 13، شماره: 1
26 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در تحلیل تنش صفحات همسانگرد و غیرهمسانگرد حاوی گشودگی چهارضلعی مرکزی و تحت تنش برشی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 1
27 بررسی تاثیر نرمی گشودگی در تحلیل تنش صفحات با گشودگی مرکزی و تحت کشش (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 1، شماره: 2
28 بررسی دینامیکی یک ترک ایستا در محیط محدود دو بعدی ارتوتروپیک با روش المان محدودتوسعه یافته (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 3، شماره: 3
29 بررسی گذشته، حال و آینده تغییرات پوشش گیاهی مراتع البرز مرکزی در ارتباط با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 3
30 بررسی لایه مرزی جریان و حرارت بر روی یک صفحه افقی در حال کشش در محیط متخلخل ، با فرض عدم تعادل حرارتی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 1
31 بررسی مقایسه ای روشهای کشت اوره آز سریعRUTو هیستوپاتولوژی در تشخیص سویه های هلیکوباکتر پیلوری ایزوله شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 4
32 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز ناورود (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
33 تاثیر آستانه ای بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی PSTR (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 23، شماره: 11
34 تاثیر غیرخطی جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
35 تاثیر همزمان حکمرانی خوب واجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 14، شماره: 1
36 تخمین ضریب تمرکز تنش صفحات تک لایه کامپوزیتی حاوی گشودگی های مثلثی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 8، شماره: 2
37 تدوین راهنمای بالینی پیش بیمارستانی تریاژ در رویدادهای هسته ای - رادیولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 1
38 تعیین پارامترهای بهینه موثربرتوزیع تنش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی شبه مربعی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 4
39 تغزل در شعر غاده السمان و مقایسه آن با غزل های دیوان شعر سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 24
40 حل تحلیلی هدایت گرمایی غیرفوریه ای نامتقارن در استوانه های توپر و بلند ارتوتروپیک (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 9، شماره: 3
41 دیپلماسی رسانه ای و مذاکرات هسته ای ج.ا.ا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 38
42 سازوکار اثرگذاری هم زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
43 شناسایی و تبیین عوامل موفقیت در پیاده سازی استراتژی رخنه در رشد (مورد مطالعه: شرکت های نوپدید استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 4
44 گزارش یک مورد نادر بیماری کیکوچی یا لنفادنیت هیستیوسیتیک نکروزان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 10، شماره: 3
45 مطالعه پارامتری و بهبود عملکرد پروانه کمپرسور گریز از مرکزیک موتور توربوشفت با استفاده از حل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 2
46 مقایسه زهدیات ابوالعتاهیه و ابونواس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 5
47 مقایسه فراوانی بیان بیومارکرهای bcl-2 ،p53 ،Ki-67 و Her2-neu در گریدهای کارسینوم پروستات (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 3
48 مکان یابی محل دفن پسماندهای روستایی با استفاده از مدل AHP و نرمافزار GIS(مطالعه موردی: شهرستان ماهنشان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
49 مکانیابی محل دفن پسماندهای روستایی با استفاده از مدل PHA و نرم افزار GISمطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ایجرود (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 2
50 نقش تمرین هوازی در بیان پروتئین عامل مشتق از سلول استرومال آلفا و مرگ آپوپتوزی سلول های قلبی پس از انفارکتوس تجربی میوکارد (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 14
51 واکنش کشش های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های مالیاتی به ادوار تجاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Case of Recurrence Eccrine porocarcinoma in a 95-year-old Woman (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران
2 آسیبشناسی وضعیت رقابت پذیری کشور در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
3 آنالیز نانو دیسک طلا تحت تنش ترکیبی مکانیکی-حرارتی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
4 اثبات تاثیر فرآورده گیاهی تامول در رفع آب آوردگی و آرتروز زانو در مدت 60 روز (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
5 اثر قرق بر روی ماده آلی خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
6 ارائه مدل توزیعسرفاصله زمانی با استفاده از تحلیل داده های واقعی حاصل از آمارگیری برای یکی از تقاطع های چراغ دار کلان شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارائه یک الگوریتم موازی روی معماری PRAM با حافظه EREW جهت محاسبه دترمینان ماتریس های غیر مربعی از مرتبه N ×2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
8 ارتباط حسابداری ایران با سازمان تجارت جهانی (WTO) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
9 ارزیابی آزمایش های اکستراکشن و سوزاندن در کوره در تعیین درصد قیر و دانه بندی مخلوط های میکروسرفیسینگ (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
10 ارزیابی آسیب پذیری مراتع در برابر خشکسالی بر اساس میزان رطوبت موجود در خاک (مطالعه موردی: حوضه حسنجون طالقان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
11 ارزیابی اثر کاربری های مختلف زراعی، باغی و مرتعی برخصوصیات شمیایی وفیزیکی خاک (مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
12 ارزیابی اهمیت نسبی رخساره های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات تپه های ما سه ای منطقه مارون- ملاثانی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
13 ارزیابی پارامترهای بهینه ی مؤثر بر صفحات همسانگرد محدود حاوی گشودگی های فردضلعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
14 ارزیابی تاثیر میکروبیوتیکها بر نفوذپذیری خاک با روش LFA (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
15 ارزیابی تغییر اقلیم بر کمبودهای بیواقلیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
16 ارزیابی خطر تخریب پذیری خاک توسط نهاده های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 ارزیابی شاخص های ظرفیت سازگاری در مراتع تحت شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
18 ارزیابی عددی پاسخهای دینامیکی یک ساختمان بتنی مقاوم لرز های در برابر بارگذاری انفجاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
19 ارزیابی مقاومت مخلوط خاک رس اصلاح شده با آهک و الیاف نخ تایر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 ارزیابی نقش بانک بذر خاک در پتانسیل احیای پوشش گیاهی خاک های شور (مطالعه موردی: مراتع زیرکوه، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
21 استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب در مقابله با تنش خشکی خاک در مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
22 استفاده از روش های زمین آماری (Clustering) به منظور تفکیک اثرات کان یسازی طلا (مثال موردی: منطقه شامکان) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 استفاده از سیلاب به منظور کاهش خطرات ناشی از خشکسالی با ارائه تکنیکهای ارزان قیمت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
24 استفاده از مدل های پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی در انتخاب گونه مناسب برای برنامه های بیولوژیک آبخیزداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
25 اعتماد سازی الکترونیکی شاخص نو در استقرار شهر الکترونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
26 الزامات پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری ساختمان ها با رویکرد استتار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 اهمیت ارزش گذاری برای خدمات اکوسیستم مرتع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
28 Cold Autoimmiune Hemolytic Anemia due to high grade B cell Lymphoma (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران
29 Crowed-induced vibration of footbridges and the application of tuned mass damper for vibration mitigation (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
30 Detecting Assembled Workpieces to Sort According to Color by Mitsubishi RV-2AJ Robot and Festo Sorting Station Based on Industrial Networks (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
31 DIFFERENTIAL CALCULUS INTERVAL FUNCTIONS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مسائل مقدار مرزی و کاربردها
32 Dynamic load testing and FE model updating based on frequency response of a plain concrete arch bridge (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
33 Energy use and economic analysis of broiler production farms in Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
34 Impact of Abyar Supplement on Improving the Longitudinal Growth of Aerial Organs in Medicago Scutellata (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
35 Investigation of martensite particles distribution on strain localization in dual phase steels using SEM examination as well as crystal plasticity simulation (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
36 Neural – Adaptive Control Based on BackStepping and Feedback Linearization for Electro Hydraulic Servo System (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
37 Neural Adaptive Controller for Magnetic levitation System (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
38 Nonlinear mechanical response of carbon nanotube/rubbercomposites subject to various types of loadings (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی کامپوزیت
39 Quantitative and Qualitative Analysis of the Battery Charge Process within a PV Off-Grid System (Including: PWM and MPPT Charge Controllers) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
40 Seismic assessment of twenty-meter spans plain concrete arch bridge (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
41 Simulation and Implementation of a 300 Watt, Cascade Gama-LC Resonant Converter (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستمهای درایو
42 Stability criterion for lateral vibration of footbridges (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
43 Using Logistic Regression to Estimate the Probability of Asphalt Binder Failure at Low Temperatures (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
44 برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از دو روش EPM و PSIAC ، به روش ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز قره آقاج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
45 بررسی آب و بذر مغناطیس شده بر برخی صفات رشدی آگروپایرون (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
46 بررسی اثر پساب صنعتی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و برخی صفات فیزیولوژیکی نهال‎های اقاقیا، ابریشم مصری و ارغوان (مطالعه موردی: شهرک صنعتی البرز) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
47 بررسی اثر تاغ کاری بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، پوشش گیاهی و مهار فرسایش بادی ( مطالعه موردی : جنوب شرقی شهر ورامین) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
48 بررسی اثر چرای متعادل، چرای بی رویه و شخم در جهت شیب بر میزان تولید رسوب و رواناب در کرتهای ویشمایر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
49 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گونه های یکساله سالسولا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
50 بررسی اثرات تنش شوری بر روی گونه Salsola orientalis در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
51 بررسی اثرات چرای دام بر روی ترکیب و تنوع پوشش گیاهی مرتع لار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
52 بررسی ارتباط پوشش گیاهی شورروی استان بوشهر با عمق سطح ایستایی و عوامل شوری (مطالعه موردی منطقه میرمحمد اهرم) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
53 بررسی اندازه طول دی الکتریک در تغییرات منحنی ولتاژ - جریان در تخلیه با مانه دی الکتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما
54 بررسی انطباق معماری خانه های بافت تاریخی شهر خرمآباد با شرایط زیست اقلیمی (نمونه موردی خانه آخوند ابو و خانه کشفی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
55 بررسی برخی پارامترهای موثر بر تنش های حرارتی اطراف گشودگی بیضوی در یک ورق ناهمسانگرد نامحدود تحت شار حرارتی یکنواخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
56 بررسی پارامترهای موثر در فرآیند آهنگری شعاعی با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
57 بررسی پتانسیل جذب کربن توسط گیاهان مراتع جنوب شهر سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
58 بررسی تاثیر الگوی زمانی بارندگی بر تولید رواناب و فرسایندگی باران با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی در حوزه الوند بر روی سه سازند حساس به فرسایش (آغاجاری، میشان و گچساران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
59 بررسی تاثیر برخی عوامل محیطی و خاکی بر استقرار تیپ های گیاهی در منطقه سبزدشت بافق (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
60 بررسی تاثیر بیوچار و کمپوست زباله شهری بر گیاه پالایی خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
61 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش صفحه غیرهمسانگرد حاوی بریدگی مرکزی و تحت کشش (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
62 بررسی تاثیر پساب بازیافتی تصفیه خانه قم در احیای اراضی بیابانی و توسعه برپوشش گیاهی منطقه (مطالعه موردی: دشت قم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
63 بررسی تاثیر حرارت بر روی خواص نانو دیسک طلا با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
64 بررسی تاثیر عملیات بیولوژیکی بر حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
65 بررسی تاثیر کریپتوگا مها بر وضعیت عناصر غذایی خاک با روش LFA (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
66 بررسی تاثیر کشت علف گندمی و یونجه کاری بر برخی فاکتورهای خاک (مطالعه موردی مراتع سیرجان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
67 بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر اجرای جانشین پروری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
68 بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد بانک ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
69 بررسی تاثیر نوع سیال دی الکتریک گذرنده از روی گرم کن پمپ رسانش الکتریکی، بر روی انتقال گرما از گرم کن به سیال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
70 بررسی تاثیرپارامترهای موثربرتوزیع تنش صفحات غیرهمسانگرد با گشودگی شبه مربعی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
71 بررسی تاثیرگوراب بر عناصر مغذی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
72 بررسی تأثیر آب خاکستری بر کیفیت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
73 بررسی تأثیر انحنای گوشه گشودگی مثلثی بر توزیع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحلیلی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
74 بررسی تأثیر چیدمان لایهها در تحلیل تنش چندلایههای کامپوزیت های نامتقارن حاوی گشودگی چهارضلعی تحت بارگذاری کششی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
75 بررسی تأثیر زاویه چرخش گشودگی شبه مربعی بر توزیع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحلیلی تحت بارگذاری درون صفحه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
76 بررسی تأثیر زاویه ی بار در تعیین پارامترهای بهینه ی مؤثر بر تمرکز تنش صفحات ارتوتروپیک و همسانگرد نامحدود حاوی گشودگی شبه مثلثی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مکانیک و صنعت
77 بررسی تأثیر زاویه ی چرخش گشودگی بیضوی در صفحه ی متغیر تابعی توانی در طول ضخامت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
78 بررسی تأثیر زاویه ی چرخش گشودگی مثلثی در تحلیل تنش چندلایههای نامتقارن تحت بارگذاری کششی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
79 بررسی تأثیر کشیدگی گشودگی بیضوی در صفحه ی متغیر تابعی نمایی تحت بارگذاری های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
80 بررسی تحقق اهداف مدیریت ریسک سازمانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی بانکها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
81 بررسی تطبیقی اصول مدیریت از دیدگاه اسلام و اصول 14 گانه هنری فایول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
82 بررسی تغییرات درصد تاج پوشش گیاهی کل در شرایط قرق و غیرقرق منطقه مورد مطالعه مراتع خامسان شهرستان کامیاران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
83 بررسی توانایی گیاه پالایی برخی از گیاهان مرتعی(مطالعه موردی: مراتع اطراف شرکت سرب و روی زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
84 بررسی چگونگی اثرگذاری کریپتو گامها بر بهبود ویژگیهای خاک و کاهش فرسایش بادی در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
85 بررسی خصوصیات خاکی مؤثر در پراکنش گونه های مرتعی شاخص استان قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
86 بررسی خصوصیات شیمیایی (درصد سدیم، پتاسیم و ازت) خاک تحت تأثیرآبیاری با آبهای نامتعارف (مطالعه موردی: شهرستان زابل ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
87 بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک به منظوریافتن گیاهان معرف جهت احیاء حوزه آبخیز رودخانه کردان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
88 بررسی خصوصیات و اثرات بایوچار بر اصلاح اراضی مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
89 بررسی رابطه بین اقتصاد دانش بنیان با ظرفیت های تولیدی و رشد اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
90 بررسی رابطه بین سرمایه در گردش مثبت و منفی و قابلیت سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری ،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
91 بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک های شور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
92 بررسی رابطه چابکی سازمانی و هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در شرکت سیمان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
93 بررسی روشهای درون یابی مکانی و ابزار GIS جهت آنالیز مکانی کیفیت و آلودگی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اشتهارد، استان البرز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
94 بررسی روند کیفیت آب از نظر شرب و کشاورزی و تاثیر توسعه شهری بر آن (مطالعه موردی: اشتهارد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
95 بررسی سیستماتیک کاربرد مالچ در کنترل فرسایش بادی در سطح ملی و بین المللی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
96 بررسی عددی بهینه سازی زاویه گام جت فن ها درمواقع آتش سوزی دریکتونل همراه با تهویه ی طولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
97 بررسی عملکرد سامانه فتوولتائیک-گرمائی آبی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
98 بررسی عملکرد یگان های ویژه ناجا در برقراری نظم و امنیت راهپیمایی اربعین حسینی با رویکرد مدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
99 بررسی عوامل خدماتی موثر بر جذب و حفظ تماشاگران فوتبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
100 بررسی عوامل موثر در خطر زمین لغزش و پهنه بندی آن با استفاده از روش F-AHP (مطالعه موردی:حوزه آبخیز نکارود) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
101 بررسی فلورستیکی مراتع کوهستانی گنبد ( واقع در استان همدان )گامی در جهت گسترش اکوتوریسم (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
102 بررسی کارایی روش ستون معادل در تحلیل های غیرخطی دیوار برشی در مقایسه با روش فایبر در ساختمان های بتن مسلح (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
103 بررسی کارایی و اثربخشی عملیاتی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با سنجه های ارزش افزوده بازار، کیو توبین و بازده سرمایه گذاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری
104 بررسی کیفیت شیمیایی آب های سطحی برای مصارف کشاورزی درحوزه آبخیز بختگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
105 بررسی گونه آتریپلکس بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مسیر اتوبان تهران - قم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
106 بررسی مفاهیم تنوع زیستی و ضرورت حفاظت از آن در بحران خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
107 بررسی میزان همدلی پرستاران با بیماران افسرده در بیمارستان روانپزشکی شهید مدرس اصفهان سال 1396 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
108 بررسی و مقایسه ترسیب کربن در برخی گیاهان مناطق کویری ایران مطالعه موردی: حاشیه کویر حاج علی قلی دامغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
109 بررسی و مقایسه شاخص های اجتماعی-اقتصادی عملیات حفاظت آب و خاک در اکوسیستم های مرتعی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
110 بررسی وضعیت سرمایه گذاری در مراتع و ارتباط آن با پایداری مراتع (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی استان اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
111 بررسی یگان های ویژه ناجا و کنترل اجتماعات با رویکرد مدیریت بحران اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
112 بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر تمرکز تنش صفحه همسانگرد نامحدود حاوی گشودگی شبه مثلثی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
113 بهینه سازی پروانه کمپرسور گریز از مرکز با استفاده از شبیه سازی سه بعدی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
114 بهینه سازی تمرکز تنش در صفحات همسانگرد محدود حاوی گشودگی شش ضلعی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
115 بهینه سازی صفحات چند لایه های متقارن کامپوزیتی حاوی گشودگی مربعی به کمک الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
116 پرایمینگ بذر راه حلی برای مقابله با تنش های خشکی و شوری خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
117 پهنه بندی و ساخت مدل منطقه ای خطر زمین لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها (AHP) و ابزار GIS ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
118 پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
119 پیشگویی موقعیت نودها در شبکه های خاص منظوره متحرک با استفاده از یادگیری کندرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
120 تاب آوری اقتصادی و طلاق در ایران 1375-1393 (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
121 تاثیر اندازه و دوگانگی هیات مدیره در ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
122 تاثیر باسیلوس مگاتریوم بر فراهمی فسفر از خاک فسفات در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
123 تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر روی میزان شیرابه تولیدی در لندفیل زنجان با استفاده از مدلHELP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
124 تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی و هندسی بر روی میزان شیرابه تولیدی در لندفیل زنجان با استفاده از مدلHELP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
125 تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک ایستگاه تحقیقاتی تنگستان استان بوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
126 تاثیر زاویه چرخش بریدگی برروی توزیع تنش صفحات حاوی بریدگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
127 تاثیر سطوح مختلف شوری و دما برخصوصیات رشد شبدر سفیدTrifolium repens (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
128 تاثیر سناریوهای مختلف شخم و مدیریت اراضی کشاورزی در تولید رواناب و رسوب تحت پلات های آزمایشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
129 تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه شبدر سفیدTrifolium repens (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
130 تاثیر کشت گیاه گز بر روی خصوصیات خاک منطقه چاه افضل یزد (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
131 تاثیر مایکوریزا و باسیلوس مگاتریوم بر خصوصیات رشدی ذرت در خاک آهکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
132 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی هوا در کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
133 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی هوا در کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
134 تاثیر مدیریت های مختلف اراضی بر برخی از ویژگی های شیمیایی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
135 تاثیرپذیری برخی از ویژگیهای کیفی خاک از گیاهان چوبی در مراتع نیمه آلپی ارتفاعات البرز (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
136 تأثیر سیستمهای خاکورزی حفاظتی و مرسوم بر مدیریت مزرعه و عملکرد ذرت در جنوب لرستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
137 تأثیر کاربری های مختلف اراضی بر پدیده بیابان زایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
138 تأثیر نرمی گشودگی بر پارامترهای بهینه ی موثر بر صفحات ارتوتروپیک حاوی گشودگی شبه مربعی منتظم با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
139 تبیین نظریه های اصلی خواندن دانش آموزان در مدارس ابتدایی به منظورارائه راهکارهای کیفیت بخش (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
140 تحلیل تنش چندلایه های متقارن حاوی گشودگی مثلثی تحت بارگذاری کششی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
141 تحلیل تنش در صفحه فلزی با بریدگی مرکزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سازه های جدار نازک
142 تحلیل تنش در ورق های کامپوزیتی حاوی گشودگی بیضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
143 تحلیل سه بعدی تنش-کرنش روسازی های انعطاف پذیر تحت سیستم های مختلف محورها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
144 تحلیل سیستم اجتماعی و انسجام اجتماعی در مدیریت پایدار مناطق خشک(منطقه مورد مطالعه: مرتع چنگی - منطقه کلاته رودبار دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
145 تحلیل عددی اثرات دینامیکی بارگذاری انفجاری بر سطوح عملکرد یک ساختمان بتنی مقاوم لرزه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
146 تحلیل عددی صفحات چندلایه کامپوزیتی تحت بار ضربه ای با سرعت پایین (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایران
147 تحلیل غیر خطی یک پوسته استوانهای کامپوزیتی ارتوتروپیک تحت بارگذاری محوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
148 تحلیل و بررسی اصطلاحات عرفانی مرغ و سیمرغ در غزلیات سنایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
149 تحلیل و برنامه ریزی ارتقاء برنامه های نت ( نگهداری و تعمیرات) شبکه های انتقال و فوق توزیع الکتریکی ایران (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
150 تروریسم و تجارت خارجی ایران 2015-1999 (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
151 تشخیص هویت بیومتریک در جهت تسهیل خدمات دولت الکترونیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
152 تعمیم کرنل اثر ماتریس های غیرمربعی و کاربرد آن ها در بازیابی ویدئویی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
153 تعیین ثوابت الاستیک کامپوزیت های چندلایه به روش معکوس با استفاده از آنالیز ارتعاشی و الگوریتم بهینه سازی برخورد قطرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
154 تعیین درجه توسعه یافتگی کشاورزی دهستان های هشرستان ماهنشان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
155 تعیین شایستگی مرتع جهت چرای گوسفند بر اساس دستورالعمل تعیین شایستگی (مراتع آزادبر استان البرز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
156 تعیین مقدار توزیع تنش اطراف گشودگی پنج ضلعی در صفحات محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
157 تفسیر کیفی نقشه تلفیقی رژیم های رطوبتی-حرارتی خاکها و جوامع گیاهی ایران (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
158 تفکیک اثرات کانی سازی Pb-Zn Au-Cu باروشهای زمین آماری PCA,Clustering منطقه شامکان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
159 توجیه اقتصادی بهره گیری از بادشکن علوفه ای در حفاظت از مزارع در مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی:دشت حسین آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
160 تولید سوخت بیودیزل از متیل سویا به عنوان سوخت جایگزین و معرفی تکنولوژی بهینه تولید و فراوری آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
161 تهیه اطلس بیابانزایی منطقه خوزستان با استفاده از مدل IMDPA (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
162 تهیه نقشه آنومالی آنتیموان وطلا با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی و شاخص GMPI (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
163 خصوصیات موفولوژیکی فستوکا تحت تاثیر آب و بذر مغناطیس شده (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
164 دهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات تاثیر ماده افزودنی زایکوترم و آهک هیدراته بر عملکرد رطوبتی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
165 رابطه شوری و پتاسیم به عنوان یکی از راه حلهای مشکلات شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
166 رتبهبندی دفاتر خدمات پس از فروش با رویکرد کیفیت خدمات با استفاده ازتصمیمگیری چند معیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
167 روش های خطی عمومی صریح با ذاتا پایداری رونگه- کوتا (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
168 رویکردی به توسعه دینداری و الگوی مرکزآموزشی دینی با نگاهی به مراکز آموزشی موفق در جهان اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی
169 رهیافتی بر نموده مار، اژدها و سوسمار در ضرب المثل های عربی و فارسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
170 ساخت و استفاده از مالچ جهت عمران مناطق خشک و اجرای طرح های مدیریتی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری
171 شاخص فلاکت و جرم در ایران 1384-1394 (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
172 شبیه سازی جریان برای تعیین آستانه های هیدرولیک جریان شروع فرسایش خندقی (مطالعه موردی حوزه آبخیز دره کره، استان بوشهر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
173 شبیه سازی و مقایسه سیستم تعلیق مک فرسون و دوجناقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
174 شناسایی اثرات استقرار سیستم مدیریت انرژی ( ISO 50001 )در سازمان منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
175 طراحی و ساخت کنترل دورفازی برای موتور DC (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
176 طراحی و شبیه سازی آنتن های مایکرو استریپ با فرکانس های1 گیگا هرتز تا 10گیگا هرتز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو
177 طراحی و شبیه سازی آنتن های مایکرو استریپ تک جهته (تشعشع در یک جهت خاص) با فرکانس های 4/8 گیگا هرتز و5/6 گیگا هرتز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو
178 طراحی و شبیه سازی انتن پروانه ای در فرکانس 1 تا 10 گیگا هرتز با فرکانس مرکزی 5 گیگا هرتز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق،مهندسی مکانیک،کامپیوتر و علوم مهندسی
179 طراحی و شبیه سازی انتن صلیب شکسته در فرکانس 1 تا 10 گیگا هرتز با فرکانس مرکزی 5 گیگا هرتز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق،مهندسی مکانیک،کامپیوتر و علوم مهندسی
180 عوامل موثر برسرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
181 فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنایع کوچک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
182 فرصت های سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
183 کاربرد آکوستیک امیشن در میان روش های مختلف پایش وضعیت و عیب یابی موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
184 کاربرد آنالیز تفکیک به منظور جدایش انواع کانی سازی های شناسایی شده در منطقه چشمه نقره کاشمر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
185 کنترل مقاوم ولتاژ اینورترهای موازی در ریزشبکه های جزیره ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
186 کنشگران کلیدی و قدرتهای محلی در مدیریت پایدار مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع گورمومنین؛ منطقه کلاته رودبار شهرستان دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
187 گردشگری راهبرد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛ با تاکید بر تولید و اشتغال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
188 محاسبه مقدار دینامیکی تنش T در صفحه ارتوتروپیک با روش المان محدود توسعه یافته (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
189 محاسبه و بررسی علل فرار سرمایه در ایران (1375-1393) (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
190 مدل سازی تمرکز تنش در صفحات همسانگرد با گشودگی مثلثی شکل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
191 مدل سازی رشد ترک با استفاده از تیوری پری داینامیک مبتنی بر پیوند در نرم افزار لمپس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
192 مدل سازی رشد ترک دینامیکی با استفاده از تئوری پری داینامیک مبتنی بر پیوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
193 مدل سازی رشد ترک دینامیکی و بررسی عوامل موثر بر آن با استفاده از تئوری پری داینامیک (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
194 مدل سازی کمی فرسایش آبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد لتیان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
195 مدیریت پایدار مراتع دست کاشت گونه Atriplex canescens با در نظر گرفتن اثر آللوپاتی این گونه بر جوانه زنی بذرگونه بومی و مرغوب Salsola rigida (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
196 مدیریت فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
197 مروری بر تولید توان با استفاده از سلول های ترمو الکتریک و گرمای خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
198 مروری بر روش های ارزیابی و مدلسازی سیستم های کامپیوتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
199 مروری بر روشهای آزمایش Black Box و White Box و تفاوت آنها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار
200 مروری بر کاربردهای جداسازهای الکتروستاتیکی در خالص سازی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
201 مطالعه اهداف مدیریت ریسک سازمانی: مطالعه موردی بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
202 مقاومت فشاری محدود نشده خاک رس تثبیت شده با آهک و مسلح به الیاف پلیمری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
203 مقایسه برخی مهارت های روانی کشتی گیران فرنگی کار مرد برتر و غیر برتر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
204 مقایسه تدریس تلفیقی ورایج درس تربیت بدنی تاثیرالگوهای بر آمادگی جسمانی و یادگیری مفاهیم ریاضی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
205 مقایسه روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی خصوصیات فیزیکی یک خاک سیلتی رسی و عملکرد ذرت در جنوب لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
206 مقایسه روش های عددی تفاضل محدود و المان محدود در تحلیل روسازی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
207 مقایسه غنا و تنوع گونها ی در تیپ های گیاهی حاشیه پلایای میقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
208 مقایسه مقاومت به تنش خشکی برخی از گونه های مهم مرتعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
209 مکان یابی دفع زباله شهری به منظور توسعه پایدار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه موردی :شهرستان نور، حوزه ابخیز حاجی ماهرود) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
210 مکانیابی گورستان به روشAHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
211 مناسب ترین کارکرد مرتع با تاکید بر شایستگی استفاده چندمنظوره در راستای ارتقاء وضعیت بهره برداران (مراتع آزادبر استان البرز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
212 نظری بر تنبیه و تشویق در اساطیربا تکیه بر حماسه های بانوگشسب نامه، برزونامه وفرامرزنامه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
213 نقش ریشه درختان جنگلکاری شده در پایدارسازی و حفاظت خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
214 نقش مالچ های معدنی در کنترل فرسایش بادی و رفع مشکلات اقتصادی کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری
215 نگاهی به حسابداری سیاسی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
216 نیلوفر آبی نمادی جاودانه در مذهب و هنر معماری ایران باستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
217 وجه ایدئولوژیک برتر در روایات شاهنامه بر مبنای چهارروایت: زال و رودابه، رستم و سهراب، رستم اسفندیار و خسرو و شیرین (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان