پروفسور محمد جعفری

پروفسور محمد جعفری گروه آموزشی مهندسی مناطق خشک و کوهستانی

پروفسور محمد جعفری

Prof. Mohammad Jafari

گروه آموزشی مهندسی مناطق خشک و کوهستانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آتش سوزی بر تولید، تاج پوشش، ترکیب، تراکم و پوشش خاک سطحی رویشگاه، مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز زاغه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 4
2 ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 31، شماره: 37
3 ارزیابی پتانسیل گیاه پالایی گونه های گیاهی مرتعی در خاک های آلوده به ترکیبات نفتی با تاکید بر فلز سنگین نیکل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 3
4 ارزیابی تاثیر طوفان گردوغبار بر روی شار گرمایی و بیلان تابش در حوزه هیرمند (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
5 ارزیابی تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم زار با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
6 ارزیابی ژئوشیمیایی و زیست محیطی برخی از فلزات سنگین خاک اطراف معدن سرب و روی در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 14، شماره: 1
7 انتخاب روش های مرتع داری و سیستم های چرایی مناسب در تیپ های گیاهی مراتع استان مازندران (مطالعه موردی مرتع لار آبسر) (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 1
8 اولویت بندی و شناسایی کانون های گرد و غبار در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 64
9 Determining of the most appropriate method for calculation of LS factor of RUSLE۳D model in a typical semi-arid mountainous watershed (دریافت مقاله) مجله بررسی زمین پایدار دوره: 2، شماره: 3
10 Exploring the relationship between vegetation types and environmental factors in Mahdasht plain, Iran (دریافت مقاله) مجله بررسی زمین پایدار دوره: 2، شماره: 2
11 Habitat conditions and plant-environment relationship in some arid and semi arid lands character plants (case study: Shahriyar Rangelands, Tehran Province) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 11، شماره: 1
12 The Responses of Salsola orientalis to Salt Stress (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 3، شماره: 2
13 برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط *(مطالعه موردی: مراتع الموت شرقی) (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی اثر سوسپانسیون میکروسیلیس (سیلیکا فوم) به عنوان مالچ بر هدررفت خاک تپه های ماسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 3
15 بررسی اثر فلز سنگین کادمیم بر خصوصیات فیتوشیمیایی گونه ی مرتعی شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 1
16 بررسی اثرات سیاست های مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران: مدل های حالت- فضا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
17 بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی آباد، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 1
18 بررسی ارتباط رشد گیاه سیاه تاغ (Haloxylon ammodendron C.A. Mey) با خصوصیات خاک در دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
19 بررسی ارتباط رشد گیاه سیاه تاغ (Haloxylon ammodendron C.A. Mey) با خصوصیات خاک در دشت سگزی اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
20 بررسی ارتباط عناصر غذایی خاک با پوشش گیاهی در حوزه آبخیز لار (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 7
21 بررسی امکان استفاده از روش زمین شناسی برای مطالعات خاک در منابع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 39
22 بررسی برخی ویژگی های اکولوژیکی گونه Aremisia sieberi در مراتع استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 29، شماره: 32
23 بررسی پالایش خاک های آلوده به فلزات سنگین به وسیله گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 7
24 بررسی پویایی تامین خدمات اکوسیستم حوضه دریاچه ارومیه در شرایط تغییر کاربری و پوشش سطح زمین (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
25 بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری در حوزه های بالادست مناطق شهری (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز مشرف به مناطق ۵ و ۲۲ تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
26 بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 1
27 بررسی تغییرپذیری مکانی عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از برخی روش های زمین آماری(مطالعه موردی: حوزه آبخیز نومه رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 2
28 بررسی خصویات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف در وردآورد کرج (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 25، شماره: 23
29 بررسی سرعت آستانه‌ی فرسایش بادی و تأثیرپذیری آن از خصوصیات خاک در کانون‌های تولید گردوغبار استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 38
30 بررسی گذشته، حال و آینده تغییرات پوشش گیاهی مراتع البرز مرکزی در ارتباط با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 3
31 بررسی مقاومت به خشکی و کارایی مصرف آب در دو گونه مرتعی DACTYLIS GLOMERATA AND ERAGROSTIS CURVULA (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 26، شماره: 25
32 تاثیر زئولیت و جیوهوموس بر شاخص های رشدی گیاه قره داغ (Nitraria schoberi) و برخی خصوصیات خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
33 تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و بازیابی بذر سه گونه مرتعی استان مرکزی (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 4، شماره: 10
34 تاثیر مکمل های آبیاری آبیار و آبسار بر خصوصیات مورفولوژیکی گونه Atriplex canescens در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
35 تحلیل سینوپتیکی وقایع گردوغبار و ارتباط آن با خشکسالی در استان های قزوین و البرز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 30
36 تعیین شاخص فرسایندگی مناسب باران در اقلیم نیمه خشک سرد ایران، مطالعه موردی: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 1
37 تغییرات مکانی ویژگی های شیمیایی خاک سطحی در رابطه با تاج پوشش دو گونه بالشتکی Astragalus myriacanthus و Acantholimon spinosum در مراتع استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 3
38 تهیه الگوی مدیریت حوزه آبخیز تاش- مجن شاهرود با بهره گیری از آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 24، شماره: 21
39 تهیه‎ی نقشه‎ی پیشبینی مکانی گونههای گیاهی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه‎ی موردی: مراتع رینه، کوه دماوند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 1
40 دستورالعمل تناسب سامان عرفی مرتع برای گردشگری (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 2
41 رابطه تولید علوفه گونه های Artemisia sieberi، Scariola orientalis و Stipa atriseta با متغیرهای اقلیمی درمراتع امیدآباد فارس، ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 1
42 مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعه موردی :منطقه طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 31، شماره: 37
43 مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در مناطق البرز مرکزی،اردستان و زاگرس ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
44 مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در مناطق البرز مرکزی،اردستان و زاگرس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
45 مطالعه اثر سطوح مختلف دو نوع زغال زیستی بر آبگریزی و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
46 مقایسه کارایی پلیمرهای فراجاذب بر ویژگی های رشد دو گونه آتریپلکس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 2
47 مقایسه مقدار ذخیره کربن خاک در گونه های پهن برگ و سوزنی برگ، مطالعه موردی: آبخوان کوهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر قرق بر روی ماده آلی خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
2 ارائه مدل توزیعسرفاصله زمانی با استفاده از تحلیل داده های واقعی حاصل از آمارگیری برای یکی از تقاطع های چراغ دار کلان شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی آسیب پذیری مراتع در برابر خشکسالی بر اساس میزان رطوبت موجود در خاک (مطالعه موردی: حوضه حسنجون طالقان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
4 ارزیابی اثر تابشی ذرات گردوغبار در حوزه هیرمند (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
5 ارزیابی اثر کاربری های مختلف زراعی، باغی و مرتعی برخصوصیات شمیایی وفیزیکی خاک (مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
6 ارزیابی اهمیت نسبی رخساره های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات تپه های ما سه ای منطقه مارون- ملاثانی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
7 ارزیابی تاثیر میکروبیوتیکها بر نفوذپذیری خاک با روش LFA (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
8 ارزیابی تغییر اقلیم بر کمبودهای بیواقلیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
9 ارزیابی خطر تخریب پذیری خاک توسط نهاده های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 ارزیابی شاخص های ظرفیت سازگاری در مراتع تحت شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 ارزیابی نقش بانک بذر خاک در پتانسیل احیای پوشش گیاهی خاک های شور (مطالعه موردی: مراتع زیرکوه، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
12 استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب در مقابله با تنش خشکی خاک در مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
13 استفاده از سیلاب به منظور کاهش خطرات ناشی از خشکسالی با ارائه تکنیکهای ارزان قیمت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
14 استفاده از مدل های پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی در انتخاب گونه مناسب برای برنامه های بیولوژیک آبخیزداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
15 اهمیت ارزش گذاری برای خدمات اکوسیستم مرتع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
16 Impact of Abyar Supplement on Improving the Longitudinal Growth of Aerial Organs in Medicago Scutellata (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
17 Seismic assessment of twenty-meter spans plain concrete arch bridge (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
18 The introduction of a caravan park as a new way to The beter life (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از دو روش EPM و PSIAC ، به روش ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز قره آقاج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
20 بررسی اثر پساب صنعتی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و برخی صفات فیزیولوژیکی نهال‎های اقاقیا، ابریشم مصری و ارغوان (مطالعه موردی: شهرک صنعتی البرز) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
21 بررسی اثر تاغ کاری بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، پوشش گیاهی و مهار فرسایش بادی ( مطالعه موردی : جنوب شرقی شهر ورامین) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
22 بررسی اثر چرای متعادل، چرای بی رویه و شخم در جهت شیب بر میزان تولید رسوب و رواناب در کرتهای ویشمایر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
23 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گونه های یکساله سالسولا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
24 بررسی اثرات تنش شوری بر روی گونه Salsola orientalis در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
25 بررسی اثرات چرای دام بر روی ترکیب و تنوع پوشش گیاهی مرتع لار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
26 بررسی ارتباط پوشش گیاهی شورروی استان بوشهر با عمق سطح ایستایی و عوامل شوری (مطالعه موردی منطقه میرمحمد اهرم) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
27 بررسی پتانسیل جذب کربن توسط گیاهان مراتع جنوب شهر سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
28 بررسی تاثیر الگوی زمانی بارندگی بر تولید رواناب و فرسایندگی باران با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی در حوزه الوند بر روی سه سازند حساس به فرسایش (آغاجاری، میشان و گچساران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
29 بررسی تاثیر برخی عوامل محیطی و خاکی بر استقرار تیپ های گیاهی در منطقه سبزدشت بافق (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
30 بررسی تاثیر بیوچار و کمپوست زباله شهری بر گیاه پالایی خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
31 بررسی تاثیر پساب بازیافتی تصفیه خانه قم در احیای اراضی بیابانی و توسعه برپوشش گیاهی منطقه (مطالعه موردی: دشت قم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
32 بررسی تاثیر عملیات بیولوژیکی بر حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
33 بررسی تاثیر کریپتوگا مها بر وضعیت عناصر غذایی خاک با روش LFA (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
34 بررسی تاثیر کشت علف گندمی و یونجه کاری بر برخی فاکتورهای خاک (مطالعه موردی مراتع سیرجان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بررسی تاثیرگوراب بر عناصر مغذی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
36 بررسی تأثیر آب خاکستری بر کیفیت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
37 بررسی تأثیر زاویه چرخش گشودگی شبه مربعی بر توزیع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحلیلی تحت بارگذاری درون صفحه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
38 بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی تحت تاثیر پدیده گردوغبار (منطقه مطالعاتی؛ حوزه هیرمند) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
39 بررسی تغییرات درصد تاج پوشش گیاهی کل در شرایط قرق و غیرقرق منطقه مورد مطالعه مراتع خامسان شهرستان کامیاران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
40 بررسی توانایی گیاه پالایی برخی از گیاهان مرتعی(مطالعه موردی: مراتع اطراف شرکت سرب و روی زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
41 بررسی چگونگی اثرگذاری کریپتو گامها بر بهبود ویژگیهای خاک و کاهش فرسایش بادی در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
42 بررسی خصوصیات خاکی مؤثر در پراکنش گونه های مرتعی شاخص استان قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
43 بررسی خصوصیات شیمیایی (درصد سدیم، پتاسیم و ازت) خاک تحت تأثیرآبیاری با آبهای نامتعارف (مطالعه موردی: شهرستان زابل ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
44 بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک به منظوریافتن گیاهان معرف جهت احیاء حوزه آبخیز رودخانه کردان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
45 بررسی خصوصیات و اثرات بایوچار بر اصلاح اراضی مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
46 بررسی رابطه بین قدرت یونی و هدایت الکتریکی در محلول خاک های شور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
47 بررسی روشهای درون یابی مکانی و ابزار GIS جهت آنالیز مکانی کیفیت و آلودگی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اشتهارد، استان البرز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
48 بررسی روند کیفیت آب از نظر شرب و کشاورزی و تاثیر توسعه شهری بر آن (مطالعه موردی: اشتهارد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
49 بررسی سیستماتیک کاربرد مالچ در کنترل فرسایش بادی در سطح ملی و بین المللی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
50 بررسی شایستگی مرتع برای زنبورداری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مراتع آزادبر استان البرز) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
51 بررسی عوامل موثر در خطر زمین لغزش و پهنه بندی آن با استفاده از روش F-AHP (مطالعه موردی:حوزه آبخیز نکارود) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 بررسی فلورستیکی مراتع کوهستانی گنبد ( واقع در استان همدان )گامی در جهت گسترش اکوتوریسم (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
53 بررسی کیفیت شیمیایی آب های سطحی برای مصارف کشاورزی درحوزه آبخیز بختگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
54 بررسی گونه آتریپلکس بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مسیر اتوبان تهران - قم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
55 بررسی مفاهیم تنوع زیستی و ضرورت حفاظت از آن در بحران خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
56 بررسی و مقایسه ترسیب کربن در برخی گیاهان مناطق کویری ایران مطالعه موردی: حاشیه کویر حاج علی قلی دامغان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
57 بررسی و مقایسه شاخص های اجتماعی-اقتصادی عملیات حفاظت آب و خاک در اکوسیستم های مرتعی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
58 بررسی وضعیت سرمایه گذاری در مراتع و ارتباط آن با پایداری مراتع (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی استان اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
59 پرایمینگ بذر راه حلی برای مقابله با تنش های خشکی و شوری خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
60 پهنه بندی و ساخت مدل منطقه ای خطر زمین لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها (AHP) و ابزار GIS ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
61 تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک ایستگاه تحقیقاتی تنگستان استان بوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
62 تاثیر سطوح مختلف شوری و دما برخصوصیات رشد شبدر سفیدTrifolium repens (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
63 تاثیر سناریوهای مختلف شخم و مدیریت اراضی کشاورزی در تولید رواناب و رسوب تحت پلات های آزمایشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
64 تاثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه شبدر سفیدTrifolium repens (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
65 تاثیر کشت گیاه گز بر روی خصوصیات خاک منطقه چاه افضل یزد (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
66 تاثیر مدیریت های مختلف اراضی بر برخی از ویژگی های شیمیایی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
67 تاثیرپذیری برخی از ویژگیهای کیفی خاک از گیاهان چوبی در مراتع نیمه آلپی ارتفاعات البرز (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
68 تأثیر کاربری های مختلف اراضی بر پدیده بیابان زایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
69 تحلیل سیستم اجتماعی و انسجام اجتماعی در مدیریت پایدار مناطق خشک(منطقه مورد مطالعه: مرتع چنگی - منطقه کلاته رودبار دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
70 تعیین تناسب مرتع برای زنبورداری (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
71 تعیین شایستگی مرتع جهت چرای گوسفند بر اساس دستورالعمل تعیین شایستگی (مراتع آزادبر استان البرز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
72 تعیین شایستگی مرتع لارک جهت بهره برداری از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
73 تفسیر کیفی نقشه تلفیقی رژیم های رطوبتی-حرارتی خاکها و جوامع گیاهی ایران (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
74 توجیه اقتصادی بهره گیری از بادشکن علوفه ای در حفاظت از مزارع در مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی:دشت حسین آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
75 تهیه اطلس بیابانزایی منطقه خوزستان با استفاده از مدل IMDPA (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
76 جذابیت های گردشگری در مرتع (مطالعه موردی مرتع لار آبسر مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
77 رابطه شوری و پتاسیم به عنوان یکی از راه حلهای مشکلات شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
78 ساخت و استفاده از مالچ جهت عمران مناطق خشک و اجرای طرح های مدیریتی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری
79 شبیه سازی جریان برای تعیین آستانه های هیدرولیک جریان شروع فرسایش خندقی (مطالعه موردی حوزه آبخیز دره کره، استان بوشهر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
80 طراحی و ساخت کنترل دورفازی برای موتور DC (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
81 کنشگران کلیدی و قدرتهای محلی در مدیریت پایدار مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع گورمومنین؛ منطقه کلاته رودبار شهرستان دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
82 مدل سازی کمی فرسایش آبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد لتیان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
83 مدیریت پایدار مراتع دست کاشت گونه Atriplex canescens با در نظر گرفتن اثر آللوپاتی این گونه بر جوانه زنی بذرگونه بومی و مرغوب Salsola rigida (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
84 معرفی گیاهان دارویی منطقه لار آبسر در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
85 مقایسه تاثیر گونه های چوبی بر ویژگیهای شیمیایی خاک زیراشکوب در البرز میانی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
86 مقایسه غنا و تنوع گونها ی در تیپ های گیاهی حاشیه پلایای میقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
87 مقایسه مقاومت به تنش خشکی برخی از گونه های مهم مرتعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
88 مکان یابی دفع زباله شهری به منظور توسعه پایدار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه موردی :شهرستان نور، حوزه ابخیز حاجی ماهرود) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
89 مناسب ترین کارکرد مرتع با تاکید بر شایستگی استفاده چندمنظوره در راستای ارتقاء وضعیت بهره برداران (مراتع آزادبر استان البرز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
90 نقش ریشه درختان جنگلکاری شده در پایدارسازی و حفاظت خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
91 نقش مالچ های معدنی در کنترل فرسایش بادی و رفع مشکلات اقتصادی کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری