احمد اسماعیلی

 احمد اسماعیلی استاد دانشگاه لرستان

احمد اسماعیلی

Ahmad Esmaeili

استاد دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سطوح ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و غلظت عناصر در گیاه نخود (Cicer arietinum L. cv. Pirouz) تحت شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های خلر با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJ (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
3 بررسی اثر عصاره ورمی کمپوست و تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی نخود (Cicer arietinum L.cv. Pirouz) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی الگوی بیانی برخی ژن های خانواده NAC در عدس(Lens Culinaris M.) تحت تنش سرما (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
5 بررسی امکان بیان ژن آلترنان سوکراز در گیاه چغندرقند برای تولید بیوپلیمر آلترنان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
6 بررسی تاثیر فرم های نانو و غیر نانو (توده ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تنباکو Nicotiana tabacum L.)) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 3
7 بررسی تنوع ژنتیکی و تحلیل عاملی برای عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی در رقم های توت فرنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
8 بررسی فیلوژنی ژنوتیپ های نخود ایکاردا با توده بومی بیونیچ Bivanij غرب ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
9 تاثیر کود زیستی نیتروکسین، پلیمر سوپرجاذب و روش کاشت بر عملکرد گل و بنه زعفران در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
10 تاثیر متانول بر خصوصیات جوانه زنی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L. cv. Sadry تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 1
11 تاثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
12 تاثیر متانول بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ای لوبیا (Phaseolus vulgaris cv. COS16) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 3
13 خاموش کردن بیان ژن کدئین رداکتاز به روش خاموش سازی القایی با ویروس در گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 4
14 خاموشی ژن انتهایی بیوسنتز آلکالوئیدهای پاپاورین و سنگوینارین (DBOX) در گیاه دارویی شقایق با استفاده از فن VIGS (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 2
15 گروه بندی هیبریدهای جدید ذرت (Zea mays L.) بر پایه صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای آن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
16 مقایسه برخی ویژگی های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه بریده (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 3
17 همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم آبی و بدون تنش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سویههای آگروباکتری رایزوژنز و ریزنمونه روی ترانسفورماسیون در گیاه دارویی شقایق (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران بر خصوصیات جوانه زنی و رشد تاج خروس وحشی (Amaranthus retrofelxus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 اثرات نامطلوب نصب خازن بر کیفیت توان شبکه و روشهای کاهش آنها (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سلامت و رفاه سالمندان و معلولین در جوامع شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین
5 ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء فرهنگ صنعتی و ایمنی در سازمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپهای عدس با استفاده ازنشانگرمولکولی RAPD (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 استفاده از نشانگرهای ساده تکرار شونده در بررسی گروه بندی ژنوتیپ های جو دیم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
8 Multi-level Holonification of Multi-agent Networks (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
9 برآورد قابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژنی درهیبریدهای جدید ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 برآوردقابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژنی درهیبریدهای جدید ذرت دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی اثر ریزنمونه، محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین بر ترانسفورماسیون گیاه شقایق (Papaver somniferum. L.) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 بررسی اثرتنش خشکی برعملکردواجزاء عملکرد 12 رقم کلزای پاییزه درشرایط اقلیمی خرم آباد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی تاثیر برخی تکنیک های زراعی (آرایش کاشت و آبیاری تکمیلی) بر شاخص های رشد نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
14 بررسی تاثیر برخی تکنیک های زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
15 بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی بیولوژیکی و تلفیقی برعملکرد و اجزای عملکرد دانه عدس درشرایط اقلیمی خرم آباد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و برخی اجزا عملکرد کلزا پاییزه در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
17 بررسی تاثیر فاکتورهای آگرواکولوژیک برعملکرد کمی وکیفی زعفران دیم در سال دوم کشت در لرستان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی تاثیر محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین برجنین زایی سوماتیکی گیاه شقایق (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
19 بررسی تاثیر نصب UPFC در شبکه انتقال مازندران (I): مکان یابی و تاثیر UPFC بر عملکرد شبکه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
20 بررسی تأثیر کودهای زیستی فسفات و نیتروکسین بر عملکرد دانه و عملکرداسانس زیره سبز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 بررسی ترانسفورماسیون ریزنمونه ریشه در گیاه Papaver somniferum با غلظت های مختلف کانامایسین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 بررسی تنوع ژنتیکی توده های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
23 بررسی تنوع ژنتیکی تودههای آویشن ایران بوسیله نشانگرتصادفی RAPD (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
24 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ با استفاده ازنشانگرمولکولی ISJ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی خاموشی ژنهای انتهایی بیوسنتز دارویی گیاه شقایق با استفاده ازPCRنیمه کمی و زمان واقعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی 20 رقم توت فرنگی در شرایط آب وهواییکردستان (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
27 بررسی خصوصیات مرفولوژیکی یونجه های یکساله با تاکید بر نکات اگروتکنیکی یونجه یکساله رقم رابینسون M. scutellata cv. Robinson (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
28 بررسی راهکارهای عملی برای اقتصاد بدون نفت, مطالعه موردی کاشت زعفران دیم وآبی در لرستان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
29 بررسی کاهش بیان ژنCodeinone Reductaseدر گیاه دارویی شقایق با استفاده ازPCRدر زمان واقعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی کنترل بیولوژیک بیماری برق زدگی نخود، رقم عادل با استفاده از قارچ تریکودرما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
31 بررسی کنترل بیولوشیک بیماری برق زدگی نخود با استفاده از قارچ تریکودرما (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 بررسی متغیرهای موثر در توسعه ژئوتوریسم پایدار با استفاده از GISو روش AHP (مطالعه موردی:دامنه های شمالی الوند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
33 بررسی میزان احساس امنیت در شهر کرمان و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی و روانی شهروندان مطالعه موردی شهروندان شهر کرمان در سال 1396 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
34 بررسی همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی و روابط علیت در ژنوتیپهای گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 بهینه سازی تراریزش کالوس های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum. L) به واسطه آگروباکتریوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 بهینه سازی شرایط باززایی مستقیم و غیر مستقیم دو واریته ی تجاری نیشکر در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
37 پژوهشی پیرامون تفکر از منظر قرآن کریم و تبیین جایگاه آن در تربیت اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی
38 پژوهشی در آثار و پیامدهای کنترل جمعیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
39 تاثیر کودهای بیولوژیک و پلیمر سوپرجاذب بر شاخص های جوانه زنی یونجه یکساله (Medicago scutellata cv. Robinson) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
40 تاثیر کودهای بیولوژیک و پلیمرسوپرجاذب بر عملکرد کیفی یونجه یکساله [ Medicago scutellata cv. Robinson] تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
41 تاثیر مواد مترشحه از سویه های باکتری انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیره ی بلوط در کنترل بیولوژیکی باکتری های بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
42 تأثیر تاریخ کاشت، فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای آن در چهار ژنوتیب نخود زارعی Cicer arientinum L. در منطقه ویسیان لرستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
43 تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی عملکرد جوانهزنی بذر یونجه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
44 تأثیر ذخیره کننده انرژی ) ) ESS بر عملکرد حالت دائمی UPFC (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
45 تجزیه علیت و بررسی همبستگی صفات مربوط با عملکرد در نتایج حاصل از تلاقی لاین تستر ذرت زودرس دانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 تجزیه و تحقیل همبستگی و علیت صفات مرتبط با عملکرد در هیبرید های ذرت شیرین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 تعیین پتانسیل های ژئوتوریسمی جهت فعالیتهای گردشگری پایدار با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی:دامنه شمالی الوند همدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
48 تعیین روش مناسب جهت استخراج DNA ژنومی از برگ گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
49 تعیین روش مناسب جهت استخراج ژنومی از برگ گیاه اسپرس DNA (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
50 تغییرات الگوی متیلاسیون در نشانگر MSAP (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
51 تولید جوانه های نابجای ثانویه به روش باززایی مستقیم در چغندر قند (Beta vulgaris) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
52 روشی آزمایشگاهی و سریع برای تشخیص و رسوبدهی متابولیت های ثانویه درد سر ساز در استخراج DNA در گیاه دارویی آویشن (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
53 ژنوتیپ های نخود غرب ایران با استفاده ازنشانگر RAPD ازنظر ژنتیکی قرابت فامیلی نشان میدهند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 طراحی بانک فیلتری برای جبران کننده توان راکتیو استاتیک(SVC) بندرلنگه (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
55 طراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک پست لوشان- طراحی بخش قدرت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
56 کاربرد بیوتکنولوژی محیطی در پاکسازی آلاینده ها و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
57 گروهبندی ژنوتیپهای زردآلوی کردستان بااستفاده از تجزیه به مؤلفههای اصلی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
58 محدودیتهای UPFC در عملکرد حالت دائمی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
59 مدل پخش بار UPFC برای مطالعات شبکه و تعمیم آن برای UPFC/ESS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
60 مدل جامع کنترل کننده ترکیبی UPFC/SMES (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
61 مدیریت و کنترل ریسک ناشی از پرتوها (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
62 مروری بر روش ها و مزایای جذب زیستی فلزات سنگین از پساب های صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
63 مطالعات بکارگیری جابجاگرفاز وکنترکننده پویای توان در بهبود وضعیت شبکه انتقال مازندران و گلستان (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
64 معرفی مدل جدید UPFC بمنظور مطالعات حالت دائمی شبکه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
65 مقایسه خواص فیزیکی واریته های مختلف دانه کلزا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
66 نشانگرهای نیمه تصادفی (ISJ) کارایی بهتری در ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های سویا دارند (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
67 نمایش تأثیر UPFC بر منحنی بارپذیری Tie-line (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
68 واکنش ژنوتیپ های گندم دیم به تنش رطوبتی با استفاده از شاخص های تحمل تنش (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران