دکتر حسین اصلی پور

دکتر حسین اصلی پور عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسین اصلی پور

Dr. Hossein Aslipour

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از منظر حکمروایی؛ تبیین چالش های مدیریت ساخت وساز شهری تهران در مسیر تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 30، شماره: 4
2 الگوسازی عوامل تامین کننده امنیت پایدار مرزی؛ مطالعه موردی: مرزهای شرقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 19، شماره: 72
3 الگوی تدوین راهبردهای قابلیت محور در سازمان صنایع دریایی با رویکرد آینده پژوهی
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۸.۶.۶ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 38
4 الگوی سیستمی نهادینه سازی ارزش ها در ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 29، شماره: 3
5 اهمیت و جایگاه گسترش همکاریهای بازرگانی در سیاستهای اجرایی برنامه ی پنجم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 25، شماره: 4
6 The Model of Jihadi Management in the Sacred Defense and Implications for Its Communicative Representation (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 9
7 بررسی مولفه ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم نهاد در پیاده روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 24، شماره: 91
8 پدیدارشناسی تجربه زیسته سازندگان شهر تهران در نظام مدیریت ساخت و ساز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 44
9 تبیین ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت جهادی مبتنی بر رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 3
10 تبیین الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 1
11 تبیین چارچوب مشارکت بوروکرات های سطح خیابان در طراحی خط مشی ها با استفاده از رویکرد مرور نظام مند ادبیات (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 71
12 تحلیل آسیب شناسانه ابزارهای پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
13 تحلیل ساختاری تفسیری عوامل موثر بر پذیرش خدمات عمومی الکترونیکی نوآورانه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
14 تحلیل ساختاری-تفسیری سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی (مورد مطالعه: مسائل زیست محیطی کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 3
15 تحلیلی بر عوامل موثر بر خط مشی پژوهی مبتنی بر رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیر (مطالعه موردی قوه مقننه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 34
16 جایگاه خط‎مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 4
17 چارچوب ارتقاء ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با رویکرد حکمروایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 32، شماره: 2
18 چالش ها و حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی از منظر تئوری سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 24
19 چالش های سیاست گذاری در حوزه گردشگری سلامت ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 41
20 راهبرد سیاستگذاری زیستمحیطی کشور در بستر نظریات متعارف تصمیمگیری عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 83
21 راهبردهای حل تعارضات میان کنشگران حکمرانی شهر هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی متعالی دوره: 3، شماره: 4
22 شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 6، شماره: 1
23 طراحی الگوی معماری منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران با رویکرد هوش هیبریدی متوازن (موردمطالعه: حوزه ستادی وزارت نیرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 11، شماره: 43
24 طراحی الگوی مفهومی عوامل پیش برنده و بازدارنده مشارکت شهروندی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 2
25 طراحی شبکه عوامل موثر بر عیوب ساختاری در تنظیم گری صندوق های بازنشستگی (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 84
26 طراحی شبکه مضامین تصمیم گیری در مدیریت جهادی مبتنی بر تجربه دفاع مقدس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 21
27 طراحی شبکه مضامین چالش­های توسعه گردشگری دینی در ج.ا. ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 9، شماره: 17
28 طراحی شبکه مضمونهای سیاستهای کلی نظام خانواده مبتنی بر شیوه الگوسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 39
29 طراحی شبکه مضمونهای سیاستهای کلی نظام خانواده مبتنی بر شیوه الگوسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 39
30 طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد مطبوعات کشور (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 1
31 مدلسازی عوامل کلیدی موثر بر اصلاح الگوی مقرراتگذاری و نظارت بر صندوقهای بازنشستگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
32 مدلساسی عوامل مدیریتی موثر در الگوی مقررات گذاری و نظارت برصندوق های بیمه اجتماعی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 4، شماره: 2
33 مقاله پژوهشی: تبیین فرایند تصمیمگیری حاکمیتی دفاع مقدس با رویکرد نظریهپردازی دادهبنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 18، شماره: 4
34 مقاله پژوهشی: سیاستگذاری صنعتی جهت ارتقای قابلیت های صنایع دفاعی راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 15، شماره: 2
35 نظریه داده بنیاد نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
36 نقش میانجی سکوت سازمانی در تاثیر تحلیل رفتگی شغلی بر تصمیم گیری سازمانی (مورد مطالعه: بانک مسکن استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نگاهی نو به اصول و تغییرات مفهومی خط مشی صنعتی در قرن بیست و یکم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران