دکتر اصغر اصغری مقدم

دکتر اصغر اصغری مقدم دانشگاه تبریز

دکتر اصغر اصغری مقدم

Dr. Asghar AsghariMoghaddam

دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده برای پیشبینی سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 84
2 ارائه مدل ترکیبی ژنتیک کریجینگ برای پیش بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 3
3 ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی آبخوان دشت کردکندی- دوزدوزان با استفاده از مدل دراستیک واسنجی شده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 4
4 ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت میاندوآب به نیترات با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 2
5 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت اشنویه با استفاده از مدل های دراستیک و سینتکس (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 17
6 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بستان آباد با استفاده از روش DRASTIC و SINTACS (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 8
7 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت نازلوچای ارومیه با استفاده از مدل DRASTIC و صحت سنجی آن با غلظت نیترات در محیط GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 23
8 ارزیابی آسیب پذیری ذاتی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش های DRASTIC، SINTACS و SI (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
9 ارزیابی آسیب?پذیری آب زیرزمینی دشت های بازرگان و پلدشت با استفاده از مدل دراستیک بر اساس GIS (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 52
10 ارزیابی آماری فلزات سنگین و عناصر رادیواکتیو موجود در رسوبات و نمک های برجای مانده در بستر خشک شده دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 5
11 ارزیابی انواع روش های درون یابی، جهت تخمین آلودگی نیترات در منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت بیلوردی، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 1، شماره: 1
12 ارزیابی روش های مختلف SOM-AI برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت سلماس) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 3
13 ارزیابی ریسک آلودگی آبخوان دشت سلماس نسبت به آلاینده زمین زاد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 4
14 ارزیابی شوری آب زیرزمینی و تبیین منشا یونها درآبخوان ساحلی دشت ملکان با استفاده از نسبتهای یونی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 3
15 ارزیابی شوری و آرسنیک به عنوان عوامل مخرب کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز سد سهند (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 4
16 ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت کهریز با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 1، شماره: 1
17 ارزیابی فرایندهای موثر بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت مشگین شهر با تلفیق روش های هیدروشیمیایی و آماری (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 12، شماره: 43
18 ارزیابی کارایی و پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت نقده جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 4
19 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی با استفاده ازمدل استنتاج فازی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 35
20 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت مهربان با استفاده از روشهای GQI و FGQI (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 2
21 استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره آزاد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 69
22 استفاده از مدل منطق فازی مرکب در برآورد آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
23 استفاده از مدل های آماری و هیدروشیمیایی در تحلیل کیفی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهربان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
24 استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده برای بهبود مدل دراستیک (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
25 امکان سنجی ارتباط هیدرولیکی دریاچه ارومیه با آبخوان ساحلی دشت آذرشهر با استفاده از نسبتها و مدلسازی معکوس ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 1
26 امکانسنجی استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در دشت دهلران با استفاده از مدل MODFLOW (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
27 بررسی آنومالی آرسنیک موجود در منابع آب سد سهند (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 3
28 بررسی ارتباط هیدرولیکی و اختلاط آب دریاچه ارومیه با آبخوان ساحلی شبستر (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 11، شماره: 37
29 بررسی پتانسیل فرونشست دشت عجب شیر با استفاده از مدل های هوش مصنوعی و تکنیک تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 33، شماره: 3
30 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج به روش ریز مقیاس نمایی آماری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 2
31 بررسی ریسک آلودگی آبخوان دشت سلماس با استفاده از روش DRASTIC-L بهینه شده با الگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
32 بررسی شوری آب زیرزمینی آبخوان دشت نقده با استفاده از دیاگرام تحول رخساره های هیدروشیمیایی (HFE) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
33 بررسی عدم قطعیت مدل های ستون تجربی انتقال آلاینده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 1
34 بررسی عدم قطعیت ناشی از پیچیدگی مدل های ستون تجربی انتقال آلاینده از دیدگاه محلی و منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 2
35 بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت مشگین شهر (استان اردبیل) با تاکید بر منشا احتمالی برخی فلزات سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
36 بررسی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی دشت مرند و ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی با روش های AVI و GODS (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 1
37 بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب تبریز با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 4
38 بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت بستان آباد از نظر شرب با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 19، شماره: 3
39 بررسی گسترش فلزات سنگین و نیترات در آب زیرزمینی با استفاده از اندیسموران و کریجینگ بیزین (مطالعه موردی: دشت آذرشهر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
40 بررسی منابع آب دشت شیرامین با استفاده از روش های آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
41 بررسی منشا برخی فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان دشت مرند با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
42 بررسی منشاء ناهنجاری غلظت نیترات و آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از روش های AVI و GOD (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
43 بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی آبخوان دشت نقده و شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
44 بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت تبریز با استفاده از مدل های هیدروشیمیایی و روش های آماری (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 32
45 بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی و طبقه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت هرزندات برای مصارف مختلف با استفاده از روش های هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
46 بررسی هیدروژئوشیمی دشت ملکان از نظر آلودگی منابع آب به عناصر فرعی و کمیاب (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 7، شماره: 25
47 بهینه سازی بهره برداری تلفیقی از منابع آب های سطحی، زیرزمینی و نامتعارف دشت هشتگرد (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 4، شماره: 2
48 پاک سازی آلاینده های نفتی از خاک با بهره گیری از روش اکسایش پیشرفته ترکیبی فنتون و سولفات رادیکال (مطالعه موردی: مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 2
49 پهنه بندی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی آبخوان دشت مرند به روش AVI و مدل های DRASTIC در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
50 پیش بینی پاسخ آبخوان دشت آذرشهر به تغییرات اقلیم با استفاده از مدل ترکیبی هوش مصنوعی- پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 28
51 پیش بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش های هوش مصنوعی و زمین آمار (مطالعه موردی: آبخوان دشت دوزدوزان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
52 پیش بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی محدوده متروی شهر تبریز توسط روش کریجینگ عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 1
53 پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل منطق فازی مرکب نظارت شده (مطالعه ی موردی: دشت مشگین شهر) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 6
54 پیش بینی قابلیت انتقال آبخوان دشت ملکان با استفاده از روش جنگل تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
55 پیش بینی مکانی غلظت فلوئورید با استفاده از مدل های شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
56 پیش بینی نوسانات ماهانه سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل هوش مصنوعی مرکب نظارت شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
57 تاثیر پساب های شهرک صنعتی مراغه برآلودگی آبهای زیرزمینی دشت مراغه-بناب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 45
58 تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره های تحت فشار بوسیله تکنیک بهینه سازی الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 3
59 ترکیب روش های هوش مصنوعی و زمین آمار برای پیش بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشت هادیشهر (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 32
60 تشخیص وضعیت هیدروژئوشیمیایی و روند شوری در سفره آب زیرزمینی دشت خوی به روشهای آماری و هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 2
61 تعیین آسیب پذیری آبخوان باراندوزچای دشت ارومیه با استفاده از ترکیب شاخص های DRASTIC، SI و SINTACS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
62 تعیین مناطق آسیب پذیر آبخوان دشت ملکان به نیترات با استفاده از روش جنگل تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 4
63 تغییرات مکانی شوری آب زیرزمینی و ارزیابی خطر نفوذ آب شور در آبخوان دشت ملکان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
64 توسعه مدل های هوش مصنوعی مرکب در برآورد قابلیت انتقال آبخوان، مطالعه موردی: دشت تسوج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 9، شماره: 1
65 رتبه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت سراب برای مصارف شرب با استفاده از روش انتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
66 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی و نفوذ آب شور در آبخوان دشت ملکان (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 45
67 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی و نفوذ آب شور در آبخوان ساحلی دشت شبستر با استفاده از نرم افزار GMS (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 1
68 شبیه سازی نگار ژئوشیمیایی با به کارگیری الگوریتم CACS مبتنی بر آنالیز خوشه بندی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 82
69 شناخت فرایندهای موثر بر شیمی آب زیرزمینی آبخوان دشت کردکندی- دوزدوزان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
70 شناسایی مناطق مستعد آلودگی آبخوان دشت ملکان با استفاده از روش های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 2
71 عوامل موثر بر خصوصیات هیدروشیمیایی آبخوان دشت مراغه- بناب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
72 عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت قره ضیاالدین، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
73 کاربرد آنالیزهای چند متغیره و اندیس های اشباع در ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی دشت مرند (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
74 کاربرد برنامه ریزی بیان ژن (GEP) برای ایجاد مدل ترکیبی فازی (CFLM) به منظور پیش بینی غلظت آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 4
75 مدل سازی تراز آب زیرزمینی آبخوان دشت تبریز با استفاده از مدل ترکیبی SOM-ANN (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 4
76 مدل سازی کمی توزیع نیترات در آبخوان دشت اردبیل با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 1
77 مدل منطق فازی در تخمین قابلیت انتقال آبخوانها مطالعه موردی: دشت تسوج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
78 مدلسازی عددی آبخوان دشت اردبیل و مدیریت آن با استفاده از بهینه سازی برداشت آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 4، شماره: 1
79 مطالعات هیدروژئولوژی و هیدروشیمیایی آبخوانهای بازالتی و کارستی منطقه ماکو در ارتباط با سازندهای زمین شناسی منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 67
80 مطالعه هیدروژئوشیمی و هیدروژئولوژی آبخوان دشت هرزندات با استفاده از روش های آماری چندمتغیره و روش های گرافیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 4
81 مقایسه دو روش فازی و قطعی در ارزیابی کیفیت آب شرب دشت بیلوردی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
82 مقایسه روش های شبکه عصبی و نروفازی برای بهبود چهار چوب عملی دراستیک (مطالعه موردی: آبخوان دشت شبستر) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
83 مکان یابی مولفه های موثر بر کیفیت منابع آب زیر زمینی دشت شیرامین و بررسی شاخص اشباع شدگی آن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 108
84 منشا آرسنیک و چگونگی آزاد سازی آن در منابع آب زیرزمینی دشت چهاردولی، استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 99
85 منشاء غلظت بالای فلوئوراید در آبهای زیرزمینی گدازه های بازالتی دشتهای بازرگان-پلدشت و تاثیر نامطلوب آن بر سلامتی اهالی منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز نتایج اندازه گیری دبی رودخانه سنگ سیاه و بررسی ارتباط هیدرولیکی آن با آبخوان دشت دهگلان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 اثرات خشکسالی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی، تهدیدی بر محیط زیست و توسعه پایدار (مطالعه موردی دشت بناب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
3 ارائه ی روش جدید ترکیبی SOM-GEP برای پیش بینی هدایت هیدرولیکی محدوده ی متروی شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
4 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت باراندوزچای ارومیه با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
5 ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش دراستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
6 ارزیابی آنومالی یون نیترات موجود در منابع آب منطقه اهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
7 ارزیابی پارامترهای هیدرولیکی و بیلان آبی منطقه تبریز با استفاده از مدفلو (Modflow) (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 ارزیابی پتانسیل آلودگی سفره آب زیرزمینی دشت مرند با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 ارزیابی پتانسیل آلودگی سفره آبزیرزمینی دشت نازلو چای ارومیه با استفاده از مدل DRASTIC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
10 ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت ملکان با استفاده از روش درونیابی معکوس وزنی فاصله (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 ارزیابی خصوصیات هیدرودینامیکی آبخوان دشت شبستر و شبیه سازی آن با استفاده از مدل ریاضی Visual Modflow (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
12 ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه های آبگرم منطقه سبلان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 ارزیابی سطح آبهای زیر زمینی در آبخوان محدوده شهر تبریز با شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
14 ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت مرند با استفاده از مدل های آماری و هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
15 ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت مهربان (شرق آذربایجان شرقی) با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
16 ارزیابی فرایندهای موثر برکیفیت اب زیرزمینی آبخوان دامنه های شمالی سهند با استفاده از روش های هیدروشیمیایی و آماری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
17 ارزیابی کارایی تصفیه خانه فاضلاب تبریز با استفاده از سیستم های مختلف فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
18 ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
19 ارزیابی کمی و کیفی طرح تغذیه مصنوعی شوراب بیرجند (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 ارزیابی مدیریت نامناسب آبهای سطحی بر کیفیت منابع آب زیر زمینی سطحی دشت میاندوآب (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 ارزیابی ویژگیهای هیدروشیمیایی منابع آب منطقه ورزقان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 استفاده از تعادل کربنات ها در تعیین محدوده آلودگی به آب شور در محیط های متخلخل مطالعه موردی : دشت شیر امین (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
23 استفاده از داده های ژئوالکتریک چاه شاهد برای اکتشاف آبهای زیرزمینی و واقعیت سنجی آن (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 استفاده از روش های آماری برای تشخیص وضعیت هیدروژئوشیمیایی و روند شوری در سفره آب زیرزمینی دشت مرند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
25 استفاده ازروشهای زمین آماری برای مدل سازی سه بعدی توزیع ماده رادیواکتیو پتاسیم 40:موردمطالعه ای میدان پارس جنوبی سازندکنگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
26 بالا آمدگی سطح آب زیرزمینی و تأثیر آن بر افت کیفی آبخوان دشت نقده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
27 برآورد ضریب ذخیره آبخوان دشت بیلوردی با بیلان جزء به جزء (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
28 برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی حوضه دریاچه ارومیه و نقش آن در ایجاد بحران آب (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
29 بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش دراستیک بهینه شده با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی آلودگی نیترات و منشأیابی آن در آب های زیرزمینی دشت هرزندات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
31 بررسی آنومالی آرسنیک موجود در منابع آب سد سهند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
32 بررسی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی دشت بناب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
33 بررسی امکان سنجی حذف آلاینده های نفتی با استفاده از روشهای اکسایش پیشرفته، مطالعه موردی در منطقه نفتی مسجد سلیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
34 بررسی تاثیر اعمال سناریوهای مختلفاستفاده تلفیقی از آب های سطحی و زیرزمینی در دشت دهلران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
35 بررسی تغییرات کیفی آبهای زیرزمینی بر اثر افت سطح ایستابی دشت آذرشهر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
36 بررسی تغییرات یون نیترات در منابع آبی دشت مشهد و عوامل تاثیر گذار بر آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
37 بررسی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی دشت مرند (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
38 بررسی روند جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت قره ضیاءالدین به روش مدل سازی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
39 بررسی علل شوری آبهای زیر زمینی سفره های دشت تبریز (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت تسوج (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 بررسی عوامل موثر بر شوری آب زیرزمینی دشت ایواوغلی(آذربایجان- غربی) با مدل هیدروژئوشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
42 بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب زیر زمینی دشت تسوج با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
43 بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت بیلوردی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
44 بررسی عوامل موثر بر کیفیت منابع آبی زیر زمینی دشت باروق (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
45 بررسی عوامل موثر بر هیدروژئوشیمی دشت های بازرگان وپلدشت با استفادهاز روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
46 بررسی غلظت فلزات سنگین و پیامد های زیستمحیطی آن ها در رسوبات سطحی در قسمت میانگذر دریاچه ارومیه بهعنوان منبع ریزگردها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
47 بررسی غلظت نیترات آب زیرزمینی دشت کوهپایه – سگزی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 بررسی فرآیند های موثر برکیفیت آب های زیرزمینی آبخوان دشت مهربان (استان آذربایجانشرقی) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 بررسی کیفی آبهای زیرزمینی دشت ساحلی قالقاچی (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
50 بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت کهریز جهت مصارف مختلف و دلایل شوری آن (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
51 بررسی کیفیت و عوامل شوری آبخوانهای دشت شبستر با استفاده از داده های هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
52 بررسی مکانیسم نشت از تکیه گاههای سد آغ چای، قره ضیاالدین، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
53 بررسی منابع آب دشت شیرامین برای کشاورزی با استفاده از خوشه بندی سلسله مرتبه ای و نمودار ویلکوکس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
54 بررسی منشاء آنومالی غلظت نیترات منابع آب زیرزمینی دشت تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
55 بررسی منشأ آنومالی آهن و منگنز در منابع آب زیرزمینی دشت خوی با روش آماری تجزیه به عوامل (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
56 بررسی نقش عوامل زمین ساختی در تخریب چاه های آب دشت شبستر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
57 بررسی نوسانات سطح آب زیر زمینی و تاثیر احتمالی آن در کیفیت آب زیر زمینی دشت مرند (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
58 بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت اشنویه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
59 بررسی وضعیت هیدروشیمیایی آب های زیرزمینی دشت باروق به لحاظ مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
60 بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی دشت مهربان(آذربایجان شرقی) و پهنه بندی کیفیت آب برای مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
61 بررسی های آنومالیهای هیدروشیمیایی موجوددر آبخوانهای دشتهای بازرگان و پلدشت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
62 بررسی هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی دشت آذرشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
63 بررسی هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت تویسرکان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
64 بررسی هیدرولوژی و هیدروژئولوژی آبخوان دشت قره ضیاءالدین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
65 بررسى نوسانات سطح آب زیرزمینى و تأثیر احتمالى آن در کیفیت آب زیرزمینى دشت کردکندی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
66 بکارگیری دیاگرام های هیدروشیمیایی، اندیس اشباع و شاخص کلر-قلیائیت در بررسی هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی آبخوان دشت مرند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
67 پیش بینی زمانی و مکانی تراز آب زیرزمینی با استفاده از کریجینگ عصبی مطالعه موردی: دشت شبستر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
68 پیش بینی زمانی و مکانی سطح آبهای زیرزمینی با ساتفاده از مدل ترکیبی سری زمانی- زمین آمار (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
69 پیش بینی سطح آب زیرزمینی حوضه آبریز تالاب قوروگول با استفاده از مدل سری زمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
70 پیش بینی مکانی غلظت CL و SAR آب زیر زمینی با استفاده از مدل ژئواستاتیستیک (مطالعه موردی دشت شبستر) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
71 پیش بینی مکانی غلظت فلوئورید با استفاده از مدلهای شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار: مطالعۀ موردی دشتهای بازرگان و پلدشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
72 پیش بینی مکانی هدایت هیدرولیکی در محدوده متروی شهر تبریز (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
73 تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر قابلیت انتقال آبخوان دشت هادیشهر (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
74 تحلیل حساسیت چاههای بهره برداری نفوذ کرده به آبخوان های چندلایه در مدلسازی عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
75 تحلیل وضعیت تنشهای تکتونیکی جنوب کوه های میشو و جدایش رژیم های تنش با داده های صحرایی لغزش گسلها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
76 تخمین اسیب پذیری دشت ملکان با استفاده از روش Random ForeSt (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
77 تخمین پارامترهای هیدرولیکی سفره تحت فشار بوسیله تکنیک بهینه سازی ژنتیک الگوریتم (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
78 تخمین نوسانات سطح آب زیر زمینی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
79 تخمین هدایت هیدرولیکی با استفاده از زمین آمارمطالعه موردی: دشت شبستر (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
80 تشخیص وضعیت هیدروژئوشیمیایی سفره ی آب زیرزمینی دشت بستان آباد با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
81 تعیین آسیب پذیری آبخوان سلماس با استفاده از شبکه عصبی-مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
82 تعیین بیلان آبی آبخوان دشت دهلران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
83 تعیین پارامترهای هیدرودینامیک آبخوان تحت فشاربااستفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
84 تعیین پتانسیل آلودگی آبخوان دشت سلماس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
85 تعیین پتانسیل فرونشست در دشت سلماس (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
86 تعیین خواص هیدرولیکی توفهای آبرفتی دامنه های شمالی سهند از داده های آزمایش پمپاژ با روشهای تحلیلی و عددی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
87 تعیین عوامل موثر بر شوری آبزیرزمینی با مدل هیدروژئوشیمیایی (مطالعه موردی دشت خوی) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
88 تلفیق روش زمین آمار و تحلیل سلسله مراتبی در پیش بینی آلودگی آب زیرزمینی دشت آذرشهر (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
89 تهیه مدل مفهومی دشت دهلران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
90 زمین شناسی و ژئومورفولوژی غار آبی سهولان (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
91 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت دوزدوزان با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
92 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش حل عددی تفاضل محدود (مطالعه موردی: آبخوان دشت ملکان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
93 شبیه سازی سیستم جریان آب زیر زمینی دشت هرزندات با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
94 شبیه سازی کمی آبخوان دشت شبستر با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
95 شناسایی مناطق آسیب پذیر به آلودگی با استفاده از روش های DRASTICو GODS (مطالعه موردی : آبخوان دشت اردبیل ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
96 کاربرد مدل‌های عددی در مدیریت بحران منابع آب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
97 کاربرد منطق فازی در ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت بیلوردی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
98 محاسبه و بسط ضریب قابلیت انتقال با استفاده از داده های ظرفیت ویژه و ژئوفیزیک جهت غلبه بر عدم قطعیت مدل ریاضی آبخوان دشت آذرشهر (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
99 محاسبه و بسط ضریب قابلیت انتقال آبخوان دشت چالدران با استفاده از داده‌های ظرفیت ویژه و ژئوفیزیک (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
100 مدلسازی کمی توزیع نیترات در آبخوان دشت اردبیل با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
101 مطالعه ارتباط هیدروژئولوژیکی بین آب غار سهولان و چشمه های مجاورآن با استفاده از روشهای ردیابی بیولوژیکی، آنالیز داده های هیدروژئوشیمیایی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
102 مطالعه تاثیرات آلودگی بر منابع آبی اطراف تصفیه خانه فاضلاب پرکند آباد(مشهد) و ارائه ی راه حل های مدیریتی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
103 مطالعه توانایی مدلهای مختلف شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی سطح آب زیرزمینی در سازند سخت (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
104 مطالعه روند و عوامل شوری آبخوان آبرفتی دشت آذرشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
105 مطالعه علل تخریب سریع ساختمان چاههای آب در حوضه آبریز تلخه رود، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
106 مطالعه عوامل موثر بر هیدروژئوشیمی دشت چهاردولی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
107 مطالعه منشأ غلظت‌های بالای سولفات در آب زیرزمینی جنوب غرب دشت عجب شیر (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
108 مطالعه هیدروشیمی و ارتباط هیدروژئولوژیکی آبخوانهای کارستی و بازالتی دشتهای بازرگان و پلدشت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
109 مقایسه توانایی مدلهای استنتاج فازی و شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین پارامترهای آبخوان تحت فشار و نقطه انطباق بهینه mach point (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
110 مقایسه روش های درون یابی در پیش بینی مکانی گسترس نیترات(مطالعه موردی: دشت بیلوردی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
111 مقایسه سیستم جریان آب زیرزمینی برای چشمه های سراب و سیاه گاو آبدانان (استان ایلام) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
112 مقایسه کارایی مدل های فازی سوگنو و کریجینگ معمولی در پیش بینی مکانی سطح آب زیر زمینی در دشت مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
113 منشا آرسنیک وچگونگی آزاد سازی آن در منابع آب زیر زمینی دشت چهار دولی (کردستان ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
114 منشاء فلوئوراید بالا در آب آبخوانهای بازالتی منطقه ماکو ، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
115 نقش مدل مفهومی در روند مدلسازی و مدیریت آبخوانها (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
116 نقش مدلسازی عددی در بررسی توسعه پایدار با رعایت اصول HSE (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز
117 هیدروزئولوژی چشمه‌های کارستی تاقدیس سبزپوشان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
118 هیدروژئوشیمی و ژئومتری چشمه های آب معدنی و آب گرم دامنه های جنوب شرقی سبلان (سرعین و بوشلی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
119 هیدروشیمی دشت مراغه - بناب و تاثیر پسابهای شهرک صنعتی مراغه بر کیفیت آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین