عبدالحسین امینی

 عبدالحسین امینی

عبدالحسین امینی

Abdol Hossein Amini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نحوه تشکیل کنکرسیون در افقهای شیلی سازند کشف رود و کاربرد آن در بررسی های چینه نگاری سکانسی، برش قره قیطان ، کپه داغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 1، شماره: 1
2 تحلیل رخساره ای، ویژگیهای دیاژنتیکی و شرایط محیطی سازند زاکین در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی شاخصهای پتروفیزیکی در سازندهای نفتی با استفاده از مفاهیم چینه شناسی سکانسی، مثالی از سازند آسماری در میدان مارون (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 ارزیابی هوازدگی نهشته های لسی فلات لسی ایران مطالعه موردی حوضه قرناوه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
3 استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 استفاده از رخساره های لاگ در مدل سازی مخزنی و مطالعات چینه نگاری سکانسی، با مثالی از میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 استفاده از عناصر فرعی منگنز و آهن در مطالعات سکانس استراتیگرافی با مثالی از سازند آسماری در میدان نفتی کرنج (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
7 استفاده از عوارض دیاژنتیک در بازسازی تاریخچه تدفین سازنده‌های زاکین و فراقون در کوه گهگم (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
8 بازسازی شرایط محیطی عضو تبخیری کلهر و کربناتهای آسماری در شمال غرب لرستان در چارچوب چینهنگاری سکانسی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بافت و ترکیب شیمیایی به عنوان دو فاکتور قابل اطمینان در منشاء یابی اکسیدهای آهن و تیتانیوم تخریبی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 بررسی رابطه سکانس استراتیگرافی و ارزیابی کیفیت مخزنی، سازند آسماری میدان شادگان (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی زمان گسترش و منشاء رنگدانه های رنگی در سازند قرمز بالایی، ایران مرکزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی عوامل موثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی کوپال (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 بررسی کانی شناسی اولیه و نقش آن در بازسازی محیط رسوبی سازند آسماری، میادین نفتی هفتکل و کرنج (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
14 بررسی کیفیت مخزنی افق c بنگستان سازند ایلام براساس رخساره های الکتریکی درمیدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 بررسی مشخصات سنگ شناسی و محیط رسوبگذاری سازند زیوه، دشت مغان (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 بررسی مکانیسم گسترش ساختهای مخروط در مخروط در سازند شمشک، برش خوش ییلاق، به منظور استفاده از آنها در مطالعات چینه نگاری سکانسی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبگذاری سازند نیریز در برش منگشت و چاه بنگستان -1 (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
18 بررسی نقش محیط رسوبی و دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند ایلام در شرق میدان اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
19 بررسی وضعیت منابع آب دشت زنجان و ارائه راهکارهایی برای مقابله با خشکسالی منطقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
20 تجزیه و تحلیل پتروفاسیس های سازند زیوه(دشت مغان) و کاربرد آنها در مطالعات سکانس استراتیگرافی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 تحلیل رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در میدان نفتی کوپال (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
22 تخمین حجم شیل با استفاده از ترکیب لاگهای نوترون،چگالی و صوتی در یک توالی کربناته (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
23 تعیین میزان گسترش زونهای مخزنی سازند آسماری با استفاده از داده های لرزه ای سه بعدی در میدان شادگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 تلفیق شواهد رسوب شناسی و پالینولوژیکی در تعیین واحدهای سکانسی سازند گورپی در برش دره شهر، شرق ایلام (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
25 توالی رسوبی پرمین درمنطقه گدوک (البرز مرکزی): نهشته های رمپ حاشیه شمالی گندوانا (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
26 چینه شناسی سکانسی دلتای قدیمی سفیدرود (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 چینه شناسی سکانسی سازند قم در مقطع شوراب با نگرشی بر پارامترهای مؤثر در تشخیص سطوح اصلی سکانسی و سیستم تراکت ها در بررسی‌های سطح الارضی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
28 چینه نگاری سکانسی سازند آسماری درچاههای شماره 10 ، 18 ، 19 و 33 میدان نفتی پارسی در فروافتادگی دزفول (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
29 چینه نگاری سکانسی نهشته های پرمین در ناحیه لب نسار (البرز شرقی) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
30 رسوب شناسی کویر میقان با نگرشی ویژه بر منشأ و نحوهٔ گسترش نهشته های تبخیری (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 ضرورتهای بنیادی در مطالعه محیط های رسوبی دیرینه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 ضرورت‌های تفکیک FRST از LST در مطالعات چینه شناسی سکانسی با مثال‌هایی از سازنده‌های آسماری و قم (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
33 عوامل اصلی کنترل کننده تخلخل و تراوایی در ماسه سنگهای سازند زیور، در چاه های اورتاداغ و قیر دره (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
34 کاربرد آنالیز خوشه ای چند متغیره داده های لاگ در تعیین رخساره های الکتریکی و زون بندی مخازن نفتی، با مثالی از میدان مارون (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 کاربرد خصوصیات رخسار های در مطالعات زیرسطحی جهت شناخت سطوح اصلی سکانسی، مثالی از سازند قم، مقطع یورت هشاه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 محیط رسوبی و دیاژنز سازند ایلام و نقش آنها در کیفیت مخزنی در غرب میدان اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
37 مدل سازی سه بعدی رخساره های الکتریکی یکی از میادین هیدروکربوری خزر جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
38 مشخصات رسوب شناسی توالیهای بوما در سازند زیوه ، دشت مغان (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 مشخصات رسوب شناسی و منشاء نهشته های حاشیه بزرگراه شهید کلانتری در محل میانگدر دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 مطالعه پتروفاسیس در ماسه سنگها به منظور تعیین منشا و موقعیت تکتونیکی آنها با مثالی از ایران مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 مطالعه رسوب شناسی و محیط تشکیل نهشته های کربناته بیوژنیک جوان در اطراف دریاچه ارومیه و بررسی ارتباط آنها با دریاچه (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 مطالعه رسوبات آبرفتی دشت زنجان با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و GIS (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
43 مطالعه ی سنگ های مختلط آذرآواری-کربناته ی منطقه ی علی آباد به منظور تعیین شرایط محیطی و ارتباط آن ها با سازند قم (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
44 معرفی سکانس های سازند آسماری در میدان نفتی کوپال (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 معرفی یک برنامه جدید آنالیز لاگ (Log-Analyst) (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
46 منشا کانیهای رسی و روند تکاملی آنها با تغییرات عمق، سازند قرمز فوقانی، ایران مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 نقش ضمایم فسیلی در بازسازی شرایط محیطی نهشته های پرمین منطقه گدوک (البرز مرکزی) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین