دکتر منوچهر فتحی مقدم

دکتر منوچهر فتحی مقدم Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

دکتر منوچهر فتحی مقدم

Dr. Manochehr Fathi Moghadam

Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی های هیدرولیکی آن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 4
2 اثر قطر خروجی و ارتفاع ریزش بر ضریب فشار دینامیکی جت های قائم در حالت ریزش آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
3 اثرات متقابل سرریز و دریچه بر مشخصه های دبی در سازه جریان ترکیبی سرریز- دریچه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
4 ارزیابی افت اصطکاک غیرماندگار در جریان گذرا (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 2
5 ارزیابی ضرایب اصطکاک غیرماندگار در شبیه سازی امواج فشاری جریان گذرا هنگام نشت آب از خط لوله با روش تحلیل معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 3
6 اندازه گیری جریان روی شیب تند با استفاده از سرعت سنجی بزرگ مقیاس تصویری ذرات LSPIV (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 3
7 برآورد نفوذپذیری خاک های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مولفه های فیزیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 3
8 بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش خاک در حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 3
9 بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت در حوضچه های آرامش تیپ ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 2
10 بررسی آزمایشگاهی اثر هوادهی به جت های قائم بر ابعاد حفره ی آبشستگی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 1
11 بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب دار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 79
12 بررسی آزمایشگاهی جریان مستغرق سرریز گابیونی لبه پهن با شیب بالادست و پاییندست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
13 بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی تنش برشی بحرانی برای فرسایش سطحی بستر چسبنده (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 4
14 بررسی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر میرایی نیروی مخرب امواج منفرد ناشکنا در سواحل شیبدار (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 2
15 بررسی اثر تراکم و انعطاف پذیری پوشش گیاهی روی ضرائب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی درحالت غیر مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 2
16 بررسی اثر جنگل ساحلی بر تغییرات نیرو و عمق آب گرفتگی امواج شکسته شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
17 بررسی اثر جنگل ساحلی بر جذب نیروی امواج منفرد شکنا در سواحل شیبدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
18 بررسی اثر سازه هوادهی بر الگوی جریان و قدرت جریان ثانویه و توزیع تنش برشی در قوس ملایم ۹۰ درجه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 109
19 بررسی اثر شیب ساحل بر میرایی امواج منفرد شکنا در سواحل با پوشش گیاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 1
20 بررسی اثرات غیرماندگاری افت بر سیستم انتقال آب نیروگاه برقابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
21 بررسی اندازه طول شکست جت های آب ریزشی در حالت آزاد (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
22 بررسی تغییرات تنش برشی در مقطع مرکب مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 3
23 بررسی خصوصیات فیزیکی رسوبات همیشه مستغرق مخزن سد دز با استفاده از اندازه گیری میدانی و روش های تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 1
24 بررسی رابطه تخلخل با حداکثر عمق آبشستگی آبشکن های L شکل نفوذپذیر با زبانه به سمت بالادست و پایین دست در شرایط آب زلال (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
25 بررسی سرعت جبهه و شدت اختلاط جریان های غلیظ ورودی به یک مقطع واگرا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 1
26 بررسی فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده مخزن سد دز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
27 بررسی فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده مخزن سد دز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
28 بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل با در نظر گرفتن عمق پایاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 34، شماره: 2
29 بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل در زوایای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 1
30 بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جتهای قائم دایره ای آزاد به سطح زبر در زوایای مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
31 بررسی فشارهای دینامیکی وارد بر دیواره جانبی، ناشی از جت خروجی از پرتابه جامی شکل در حوضچه مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 4
32 بررسی فشارهای ناشی از برخورد جت های ریزشی به بستر حوضچه استغراق (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
33 بررسی کارآیی پوشش درختی ساحلی در حفاظت از سواحل در مقابل امواج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
34 بررسی مقاومت پوشش گیاهی غیر مستغرق در مقابل جریان در ساحل رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
35 بررسی مقاومت پوشش گیاهی غیر مستغرق در مقابل جریان در ساحل رودخانه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
36 بررسی نحوه تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ با تغییرات دبی و شیب در یک مقطع واگرا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 32، شماره: 1
37 بررسی هیدرولیک جریان میرا در خطوط انتقال آب تحت فشار انعطاف پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 4
38 بررسی هیدرولیک جریان میرا درخطوط لوله انشعابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 4
39 به کار گیری ساختارهای متخلخل برای حفاظت خط لوله در مقابل ضربه قوچ (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 117
40 پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با آستانه روزنه دار و پیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
41 تاثیر پوشش گیاهی بر میزان ضریب کشش گروهی درختان و مقاومت پوشش در مقابل امواج ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 2
42 تاثیر سیستم تزریق هوا در کاهش آبشستگی قوس ملایم 90 درجه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
43 تاثیر مخلوط خاکستر پوسته برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 69
44 تبررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری جداره کانال بر روی الگوی جریان در قوس ۹۰ درجه تند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 3
45 تحلیل تنش برشی در کانال های روباز با مقطع مستطیلی به روش تعادل نیرو (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 3
46 تحلیل تنش برشی در کانال های نیم سهموی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 3
47 تحلیل جریان غیرماندگار سریع در خطوط لوله توسط مدل اصطکاکی غیرماندگار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
48 تخمین ابعاد حفره آبشستگی تحت اثر جت قائم دایرهای مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 78
49 تخمین اندازه سنگ چین پایدار به منظور جلوگیری از پیشرفت آبشستگی در پایاب حوضچه آرامش(مطالعه موردی: سد نمرود) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
50 تخمین توزیع اندازه ذرات در رودخانه های با بستر شنی به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
51 تخمین سطح ویژه خاک به کمک توابع انتقالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 100
52 تخمین عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای افقی منشعب از مخزن با استفاده از روش های هوشمند و آماری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 3
53 تشخیص نشت در خطوط انتقال پلی اتیلن با استفاده از بازتاب موج فشاری جریان گذرا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 1
54 تعیین آزمایشگاهی تنش برشی متوسط در کانال های مستطیلی و ذوزنقه ای صاف به روش مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
55 تعیین تنش برشی متوسط کف و جداره ی در کانال های مستطیلی صاف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 2
56 تنش برشی در کانال ذوزنقه ای صاف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 1
57 فرمولی فیزیک مبنا برای شار فرسایش بستر چسبنده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 4
58 کاربرد همزمان سنگچین و المان های شش پایه در کنترل عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه پل مستطیل شکل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 1
59 کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با دیواره روزنه دار (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 7، شماره: 4
60 گزارش فنی: بررسی اثر نسبت طول به عرض روزنه های مستطیلی بر ضریب دبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 2
61 مدل سازی عددی پدیده های دینامیکی افت غیرماندگار و اثرات ویسکوالاستیک در خطوط لوله تحت جریان گذرا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 4
62 مدل سازی عددی جریان گذرا در شبکه آبرسانی ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 1
63 مدلسازی عددی افت انرژی در تندآب با موانع مکعبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
64 مروری بر تحقیقات استهلاک ومیرایی امواج دریا از طریق پوشش گیاهی ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 18، شماره: 70
65 مطالعه آزمایشگاهی اثر کمربند سبز بر کاهش نیروی موج در سواحل شیبدار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
66 مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 4
67 مطالعه آزمایشگاهی شاخص سرعت (نسبت سرعت متوسط به سرعت سطحی) و الگوهای سطحی جریان فوق بحرانی روی شیب تند با استفاده از LSPIV (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 2
68 مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیروی امواج شکنا توسط پوشش های بلند درختی مستغرق و غیرمستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 80
69 مطالعه اثر فاصله و قطر نشت بر مشخصات هیدرولیکی امواج فشاری جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
70 نشت یابی در خطوط لوله ویسکوالاستیک با استفاده از حل معکوس جریان گذرا (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 117
71 یادداشت تحقیقاتی بررسی تغییرات کاهش فشار ناشی از جریان میرای افزاینده در لوله های سری (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آستانه استغراق در سرریز لبه پهن گابیونی با شیب کناری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
2 آستردهی شیمیایی جداره کانالها با استفاده از نمکهای سدیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 اثر تراکم پوشش گیاهی انعطاف پذیر در جذب مومنتوم جریان رودخانه (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
4 اثر تغییرات عمق پایاب بر فشارهای هیدرواستاتیک کف حوضچه آرامش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 اثر زاویه همگرایی جت چگال بر اختلاط منحنی سقوط جریان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 ارزیابی آزمایشگاهی مدل پارتنیادس برای تعیین نرخ فرسایش بستر چسبنده (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 ارزیابی پوششهای بتنی و ژئوسنتتیکی(ژئوممبران) در کانالها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 ارزیابی دقت نرم افزار Wis-Iran در تهیه نقشه های پتانسیل باد در خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
9 ارزیابی عملکرد و کالیبراسیون سنسور التراسونیک و سنسور فشار در اندازه گیری ارتفاع سیال در مخازن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 استفاده از روش رگرسیون چندگانه بمنظور مدل بندی منطقه ای سیلاب مطالعه موردی : حوضه آبخیز مارون،الله و جراحی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 انتقال بین حوضه ای و توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
12 اندازه گیری پارامترهای زبری برای پوششهای گیاهی بلند در مجاری روباز (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 اندازه گیری دبی مجاری با شیب تند با استفاده از LSPIV (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
14 اندازه گیری مستقیم تنش برشی در کانالهای مستطیلی صاف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 اندازه گیری نیروی برشی در کانال ذوزنقه ای صاف (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
16 برآورد بار رسوب رودخانه مارون به مخزن سد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
17 بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع صفحات مستغرق در حجم حفره آبشستگی اطراف آن در خم 180 درجه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
18 بررسی آزمایشگاهی اثر انسداد بر روی جریان گذرا در شبکه های لوله تحت فشار (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر کاهش نیروی امواج شکنا (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی آزمایشگاهی اثر شکل سربار در خاکریز دانه ای بر تغییر شکل دیوار حایل طره ای صاف (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بررسی آزمایشگاهی اثر عمق و فاصله طولی کارگزاری پروانه توربین های جریانی بر راندمان تولید انرژی برقابی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
23 بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت در حوضچه های آرامش تیپ2 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
24 بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت در حوضچه‌های آرامش تیپ 2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
25 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی موثر بر ضریب مقاومت جریان درمناطق کوهستانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
26 بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی نامتقارن در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تخلخل بر حدکثر عمق آبشستگی آبشکن­هایL شکل نفوذپذیر در شریط آب زلال (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
28 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تراز آب برپایداری دیواره ساحلی سکویی شکل پذیر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
29 بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای موج بر تغییر شکل دیوار ساحلی سکویی شکل پذیر تحت امواج نامنظم دریا (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
30 بررسی آزمایشگاهی تغییرات افت ناشی از گرفتگی لوله های ویسکوالاستیک در شبکه های آبرسانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه با استفاده از روش سیستم صفحه حباب (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 بررسی آزمایشگاهی سرعت متوسط موج فشاری ناشی از ضربه قوچ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری گیاهان طبیعی موجود در ساحل رودخانه ها در شرایط نیمه مستغرق (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بررسی آزمایشگاهی ضریب مانینگ گیاه گز جهت جلوگیری از فرسایش خاک در حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
35 بررسی آزمایشگاهی فشار وارده ناشی از سربار بر تغییرشکل دیوار حایل طره ای صاف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
36 بررسی آزمایشگاهی مقاومت هیدرولیکی پوشش کیاهی صلب و انعطاف پذیر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
37 بررسی آزمایشگاهی مقاومت هیدرولیکی پوشش گیاهی صلب و انعطاف پذیر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
38 بررسی آزمایشگاهی مقاومت هیدرولیکی گیاهان در سواحل و دشتهای سیلابی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 بررسی آزمایشگاهی نقش پوشش گیاهی در تالاب ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
40 بررسی اثر تراکم پوشش گیاهی غیر مستغرق روی ضریب زبری درسواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
41 بررسی اثر تغییرات عمق پایاب بر فشارهای هیدرواستاتیکی کف حوضچه آرامش در دبی های متغیر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 بررسی اثر زاویه جت جانبی بر طول پرش هیدرولیكی در مقطع واگرای ناگهانی در پایین دست سرریز اوجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه
43 بررسی اثر شیب بالادست و پایین دست سرریز گابیونی لبه پهن بر ضریب دبی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
44 بررسی اثر عمق آب نزدیک ساحل شیبدار بر تغییر شکل امواج منفرد (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
45 بررسی اثر نسبت استغراق و سرعت جریان روی ضریب زبری در سواحل رودخانه ها و دشت های سیلابی با پوشش گیاهی در حالت غیر مستغرق (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
46 بررسی اثر نوع پوشش گیاهی روی ضرائب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی در حالت غیرمستغرق (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
47 بررسی اثر همگرایی و واگرایی لوله های سری بر میزان تغییرات افت فشار در جریان میرای افزاینده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 بررسی اثرات طرح آبخیزداری تبدیل دیم زارهای کم بازده به مراتع دائمی بر کاهش فرسایش و رسوب حوضه آبخیز آدینه مسجد" (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
49 بررسی اثرهندسه دیواره هدایت برالگوی جریان و منحنی دبی - اشل سرریزسد بالا رود با مدل FLOW3D (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
50 بررسی اندازه طول شکست جت های آب ریزشی در حالت آزاد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 بررسی پارامترهای هیدرولیکی موثر بر مقاومت هیدرولیکی جریانهای کم عمق درمناطق کوهستانی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
52 بررسی پدیده کاویتاسیون در طول پرتابه جامی شکل سرریز سد بالارود با استفاده از مدل FLOW3D (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 بررسی پدیده کاویتاسیون در طول سرریز با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 بررسی پدیده کاویتاسیون در طول سرریز با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
55 بررسی تاثیر اندازه ذرات رسوب بر عمق آبشستگی موضعی پایه پل دربستر متحرک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
56 بررسی تاثیر باربستر بر روی ضریب مقاومت جریان در شیب های تند (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
57 بررسی تاثیر نوسانات لحظه ای فشار بر شدت شکل گیری کاویتاسیون در طول پرتابه جامی شکل با استفاره از مدل فیزیکی سرریز سد بالارود (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
58 بررسی تأثیر آبپایه بتنی پیوسته بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش استاندارد تیپ 2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
59 بررسی تأثیر موقعیت و تعداد جت جانبی بر طول پرش نوع S در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
60 بررسی تأثیرشیب های مختلف سازه شیب معکوس انتهایی بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش سد گلابر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
61 بررسی تغییرات تنش برشی درمقطع مرکب مستطیلی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
62 بررسی تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ درمقاطع واگرا (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
63 بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تندآب و پای سرریز سد بالارود و مقایسه سرعت با روآبط استاندارد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
64 بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تنداب و پنجه سرریز سد نمرود و مقایسه سرعت با روابط استاندارد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
65 بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تنداب و پنجه سرریز سد نمرود و مقایسه سرعت با روابط استاندارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
66 بررسی تغییرات طول شکست در جت های آب ریزشی متراکم (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
67 بررسی توزیع تنش برشی در مقاطع عرضی کانال های نیم سهموی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
68 بررسی توزیع فشار هیدرودینامیکی و نوسانات لحظه ای فشار بر روی سرریز سد بالارود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
69 بررسی توزیع فشارهیدرودینامیکی و نوسانات لحظه ای فشاردرطول پرتابه جامی شکل سدبالا رود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
70 بررسی خلا زایی کاویتاسیون برروی پرتاب کننده جامی شکل سد بالارود به کمک مدل فیزیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
71 بررسی خلاء زایی (کاویتاسیون) بر روی سرریز سدبالارود با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
72 بررسی خلاء زیی (کاویتاسیون) بر روی تنداب سرریز سد بالارود با استفاده از مدل فیزیکی با مقیاس بزرگ (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
73 بررسی خلاءزائی (کاویتاسیون) بر روی سرریز سد بالارود با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
74 بررسی رابطه ضریب زبری مانینگ با عمق و سرعت نسبی جریان تحت تاثیر تراکم پوشش گیاهی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
75 بررسی شدت اختلاط جریانهای غلیظ درمقاطع واگرا (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
76 بررسی ضریب آبگذری سرریزهای لبه پهن گابیونی در شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
77 بررسی ضریب زبری رودخانه کارون در بازه ملاثانی تا فارسیات با در نظر گرفتن پوشش گیاهی مستغرق (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
78 بررسی علل نشت و ترکیدگی لوله های GRP در نقاط خط القعر کوهستانی خطوط انتقال آب (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
79 بررسی عملکرد حوضچه آرامش تیپ دو USBR در دبی های متفاوت بر اساس مدل فیزیکی مطالعه موردی سد مخزنی نمرود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
80 بررسی عملکرد هیدرولیکی پرتاب کنندهی جامی در پایاب سرریز سد بالارود به کمک مدل فیزیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
81 بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با پلان قوسی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
82 بررسی فشار وارده بر دیوار حائل در اثر وجود خاکریزهای دانه ای متفاوت (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
83 بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از پرتابه جامی شکل مدل فیزیکی سد بالا رود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
84 بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از پرتابه جامی شکل وارد بر دیواره های جانبی تحت تاثیر تغییر زاویه دیواره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
85 بررسی کارایی مدل تلاطمی انتقال تنش برشیSST) در تخمین تنش برشی کانالهای باز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
86 بررسی کیفی آب رودخانه کندگ واقع در استان خوزستان از جنبه مصرف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
87 بررسی مدل تلاطمی k-ε در تخمین تنشبرشی در کانال مستطیلی صاف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
88 بررسی مطالعات صورت گرفته به منظور تعیین انسداد در خطوط لوله با به کارگیری جریان گذرا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 بررسی مقاومت و استحکام گیاهان در مقابل جریان با استفاده از گیاهان طبیعی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
90 بررسی نوسانات فشارهای دینامیکی ناشی از پرتابه جامی شکل وارد بر دیواره های جانبی تحت اثر عمق پایاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
91 بررسی نوسانات فشارهای دینامیکی ناشی از پرتابه جامی شکل وارد بر دیواره های جانبی تحت اثر عمق پایاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
92 بررسی و ساماندهی خور های جزر و مدی با استفاده از مدل هیدرودینامیک 11 MIKE (مطالعه موردی خور بندر ماهشهر) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
93 بهینه سازی انرژی مصرفی برای پمپاژ آب درتلمبه خانه های غیرمکانیزه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
94 بهینه سازی مصرف انرژی در سیستمهای پمپاژ بزرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
95 بهینه یابی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریز های جامی شکل با استفاده از سیستم تطبیقی عصبی-فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
96 بهینه‌سازی آزمایشگاهی دیواره‌های هدایت جریان سرریز سد بالارود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
97 پهنه بندی سیلاب روخانه کرخه با استفاده از مدل هیدرولیکی SAR CEH درمحیط SIR (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
98 پیش بینی سطح آب رودخانه کارون در ایستگاه اهواز با استفاده از مدل FASTER (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
99 پیش بینی سیلاب های حوضه آبریز مارون بر اساس داده های بارندگی بالا دست با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
100 پیش بینی میزان آبشستگی پایین دست سرریز جام پرتابی بوسیله شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
101 پیشبینی ابعاد حفره آبشستگی پائین دست سازه های آبی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
102 تاثیر پوشش گیاهی غیر مستغرق در آبگذری رودخانه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
103 تاثیر دبی و عمق آب پایین­دست حوضچه آرامش سرریز سد نمرود بر فشار دینامیکی کف حوضچه با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
104 تاثیر عملکرد شیر بر امواج فشاری ناشی از ضربه قوچ (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
105 تاثیر کمربند سبز ساحلی بر کاهش نیروی امواج شکنا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
106 تاثیر مواد فولکوله ساز و پراکنده ساز روی تغییرات غلظت و سرعت سقوط رسوبات چسبنده (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
107 تأثیر تراکم پوشش گیاهی شاخه ای بر سرعت برشی جریان رودخانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
108 تحلیل تنش برشی در کانالهای مستطیلی صاف (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
109 تخمین تنش برشی در مقطع مستطیلی با زبری ناهمگن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
110 تعیین توزیع تنش برشی در کانالهای مستطیلی و ذوزنقه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
111 تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده در غلظت های مختلف (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
112 تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده مخزن سد دز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
113 تعیین ضریب مقاومت جریان در کانال های نیم سهموی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
114 تعیین میزان فرسایش و رسوب در یک شبکه آبیاری زهکشی به روش تجربی PSIAC با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
115 توزیع تنش برشی در کانالهای منشوری روباز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
116 راندمان بهره برداری فعلی و استاندارد سیستمهای پمپاژ بزرگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
117 رفتار سنجی فشار های دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتاب کننده جامی شکل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
118 شبیه سازی تأثیر میزان تخلخل بر دبی درونگذر در سرریزهای لبه پهن گابیونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
119 شبیه سازی روند رسوب گذاری رودخانه دز در شرایط فلاشینگ سد دزبا استفاده از مدل 11 MIKE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
120 شبیه سازی عددی جریان و انتقال رسوب در اطراف پایه پل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
121 شبیه سازی فیزیکی و عددی نشت در جریانهای غیرماندگار سریع (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
122 ضر یب دبی در مدل سرریز - دریچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
123 ضریب آبگذری سرریزهای کرامپ گابیونی در شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
124 ضریب دبی دریچه های قطاعی در حالت مستغرق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
125 ضریب زبری پوشش گیاهی طبیعی در ساحل رودخانه ها (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
126 ضریب گذردهی جریان در سرریزهای گابیونی با شیب بالادست تاج در شرایط جریان آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
127 طراحی ، ساخت وکالیبراسسیون سامانه اندازه گیری مشخصه های موج در کانال های باز (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
128 طراحی اندازه سنگچین پایدار در پایاب فرسایش یافته حوضچه آرامش به منظور کنترل آبشستگی با استفاده از مدل فیزیکی (مطالعه موردی سد نمرود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
129 طراحی و ساخت سامانه رطوبت نگار خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
130 عملکرد هیدرولیکی سرریزهای لبه پهن گابیونی در شرایط جریان مستغرق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
131 فشارهای دینامیکی در حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
132 فشارهای دینامیکی ناشی از جت قائم در حالت استغراق کامل تحت اثر ارتفاع ریزشهای مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
133 کاربرد مدل فازی عصبی در تخمین تنش برشی در مقطع مستطیلی با زبری ناهمگن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
134 کاربرد مدل یک بعدی واسنجی شده (HEC-RAS) در محاسبات پروفیل سطح آب رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه چرداول- بازه چناره) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
135 کالیبراسیون روش دیکن در برآورد سیلاب حداکثر در حوضه فاقد آمار خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
136 کنترل آبشستگی در پایاب فرسایش یافته حوضچه آرامش بوسیله سنگچین (مطالعه موردی سد نمرود( (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
137 مدل بندی سیلابهای حوضه مارون-جراحی به منظور طراحی سازه های هیدرولیکی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
138 مدل سازی عددی اثر دیواره روزنه دار و دیوارپیوسته بر کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با flow3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
139 مدلسازی عددی پدیده های دینامیکی در شبکه های لوله ویسکوالاستیک تحت جریان گذرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
140 مدلسازی عددی ضربه قوچ در خطوط لوله پلی اتیلن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
141 مدلسازی هیدرولیک سه بعدی جریانهای آشفته دردهانه آبگیرهای جانبی ازرودخانه مطالعه موردی آبگیر سیلابی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
142 مدیریت حوزه ها و رودخانه های مرزی در منابع آبی مشترک (مدیریت موردی، رودخانه ایندوس هند و پاکستان) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
143 مطالعه آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر کاهش نیروی امواج ناشکنا (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
144 مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب بر کاهش نیروی امواج ناشکنا در سواحل با پوشش گیاهی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
145 مطالعه فشار دینامیکی کف حوضچه آرامش با استفاده از مدل فیزیکی(مطالعه موردی سد نمرود) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
146 مقایسه مدل فیزیکی و مدل ریاضی 3 بعدی جریان غلیظ (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
147 نشت یابی در خطوط پلیمری با استفاده از بازتاب موج فشاری جریان گذرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
148 نقش ساختار انتهای حوضچه های آرامش روی فشارهای دینامیکی و استاتیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
149 هیدرولیک جریان گذرا در خطوط لوله ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران