دکتر منوچهر فتحی مقدم

دکتر منوچهر فتحی مقدم Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

دکتر منوچهر فتحی مقدم

Dr. Manochehr Fathi Moghadam

Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.