دکتر هادی رادنژاد

دکتر هادی رادنژاد محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران

دکتر هادی رادنژاد

Dr. Hadi Radnezhad

محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effect of Biological and Organic Fertilizers on the Growth Parameters of Salvia Officinalis (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی،محیط زیست و علوم بهداشتی دوره: 1، شماره: 2
2 Effectiveness of Teaching Recycling on the Perception Concept of Recycling in Sixth Grade Female Students (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی،محیط زیست و علوم بهداشتی دوره: 2، شماره: 3
3 Improving Biogas Production Performance From Pomegranate Waste, Poultry Manure and Cow Dung Sludge Using Thermophilic Anaerobic Digestion: Effect of Total Solids Adjustment (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی،محیط زیست و علوم بهداشتی دوره: 2، شماره: 3
4 The Effects of Different Pomegranate Wastes, Poultry Manure and Cow Sludge Ratios on Biogas Production (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی،محیط زیست و علوم بهداشتی دوره: 2، شماره: 3
5 Thermal Pretreatment for Improvement of Biogas Production and Salinity Reduction by Zeolite (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 4، شماره: 1
6 تاثیر بایوپرایمینگ بذر با ریزوباکترهای آزوسپریلیوم و ازتوباکتر ( Azospirillum و Azotobacter) بر عملکرد و مقاومت به تنش خشکی در گونه فستوکای پابلند (Festuca arundinacea Schreb) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 4
7 تاثیر جنگلکاری بر میزان ترسیب کربن خاک و زی توده گیاهی در مناطق خشک (مطالعه موردی: پارک جنگلی بختیاردشت اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 1
8 مدل سازی توزیع پراکنش آهوی گواتردار (subgutturosa Gazella) در پارک ملی بمو با روش حداکثر آنتروپی MAXENT (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر محلول الکترولیت NaCl بر حذف COD پساب پتروشیمی اصفهان به روش انعقاد الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارزیابی استراتژیک تأثیر روند خشک سالی زاینده رود بر صنعت گردشگری در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
3 ارزیابی شوری آبهای زیرزمینی جزیره کیش با روش سیستم استنتاج فازی عصبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
4 FINDING THE BEST MODEL FOR GAZELLA SUBGUTTUROSA DISTRIBUTION IN BAMOU NATIONAL PARK USING ECOLOGICAL NICHE FACTOR ANALYSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
5 MODELING GAZELLA SUBGUTTUROSA DISTRIBUTION IN BAMOU NATIONAL PARK USING MAXIMUM ENTROPY (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
6 Modeling the Effects of Urban Green Spaces in Reduction of Noise Pollution using Neural Network Analysis (Case study: Isfahan city) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
7 THE EFFECT OF ECOLOGICAL PARAMETERS ON HABITAT SELECTION OF PLESKE'S GROUND JAY (PODOCES PLESKEI) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
8 بررسی پارامترهای کاربردی حاصله از ترکیب مواد زائدآلی در سیستم تولید بیوگاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
9 بررسی تأثیر کشاورزی حفاظتی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه سیساب بجنورد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 بررسی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی برترسیب کربن خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 بررسی تغییرات جمعیت میکروارگانیسم های بستر بیوگاز (کود گاوی+ ضایعات بستر قارچ) به منظور افزایش راندمان بیوگاز (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
12 بررسی روند خودپالایی رودخانه زاینده رود با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
13 بررسی شاخصهای تنوع و غنای گونه ای پرندگان در پارک جنگلی ناژوان پاییز94 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
14 بررسی عواملی موثربر جمعیت باکتریهای بستر بیوگاز کود گاوی+ضایعات بستر قارچ درافزایش راندمان بیوگاز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
15 بررسی مطالعات مدیریتی در پارکها با الگو گیری از اصول تدوینشده در مناطق نیمه حفاظتی با نگرش لندسکیپ اکولوژی (مطالعه موردی پارک کوهستانی صفه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
16 بررسی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) با روش تحلیل آشیان بوم شناختی (ENFA) در پارک ملی بمواستان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
17 بررسی میزان آلودگی صوتی و سهم آواهای طبیعی مختلف(soundscape ) در پارک جنگلی کوهستانی صفه اصفهان(پاییز و زمستان 1394) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
18 بررسی ویژگی های شیمیایی ورمی کمپوست حاصل از پوست انار (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
19 پهنه بندی میزان شوری آبهای زیرزمینی جزیره کیش با سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
20 پیش بینی میزان شوری آب های زیرزمینی جزیره کیش با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
21 حذف COD پساب پتروشیمی اصفهان با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
22 حذف کروم شش ظرفیتی از پساب صنایع آبکاری با استفاده از نانو ذرات سپیولیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
23 شبیه سازی غلظت سولفات در قنات های منطقه (تیران و کرون) با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 کاربرد روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) برای ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک های گردشگری حاشیه زاینده رود، مطالعه موردی: شهرک گردشگری سامان (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
25 کاربرد مدل AHP منطبق بر منطق فازی در مکانیابی محل استقرار راکتور بیوگاز (شهرستان نجف آباد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 کاربردمدلسازی مطلوبیت زیستگاه به منظورتخمین پراکنش بالقوه زاغ بورPodoces pleskei (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
27 مدلسازی تغییرات غلظت سولفات درآبهای زیرزمینی منطقه میمه اصفهان با استفاده ازمنطق فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 مدلسازی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی Gazella subgutturosa با روش حداکثر آنتروپی MAXENT در پارک ملی بمو (استان فارس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
29 مکانیابی محل دفن پسماند جهت استقرار راکتور بیوگاز با استفاده از مدل ANP-FUZZY(مطالعه موردی شهرستان نجف آباد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست