دکتر سید جواد مولی

دکتر سید جواد مولی استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید جواد مولی

Dr. Seyyed Javad Mowla

استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر یک جلسه تمرین مقاومتی بر مقادیر پروتئینی و بیان ژن نوروتروفین ۵ / ۴ در عضلات کند و تند تنش موش های صحرایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 16، شماره: 1
2 اهمیت مسیر سیگنالینگ ErbB در شناسایی بیومارکرهای تاثیرگذار بر توسعه بیماری عروق کرونری: یک مطالعه in-silico (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 11، شماره: 43
3 بررسی بیان شاخص های سطحی CD۱۳۳، CD۴۴ و ABCG۲ در رده های سلولی ملانوما و ارتباط آنها با سلول های بنیادی سرطان (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 21، شماره: 3
4 بررسی تنظیم میزان بیان OCT۴B۱ به عنوان یک فاکتور کلیدی در تعیین حساسیت متفاوت سلول های نرمال و سلول های سرطانی پستان به کورکومین (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 16، شماره: 1
5 بیان ژن های خود بازسازی Oct-۴ ، Sox-۲ ، Nanog ، Nucleostemin ، Bmi-۱ و Sox-۹ در سلول های بنیادین مزانشیمی ورید بند ناف انسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 4، شماره: 4
6 مقایسه بقا و تکوین فولیکول های پره آنترال جدا شده از تخمدان انجماد شیشه ای شده موش سوری با تخمدان تازه در محیط کشت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 11، شماره: 1
7 مقایسه تاثیر دوزهای مختلف (BMP۴)Bone Morphogenetic Protein ۴ و اریتروپویتین(EPO) بر تمایز سلول های بنیادی جنینی موش به کلنی های اریتروئیدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز شبکه مولکولی و سیگنالی مجموعهMRNA هدف (تارگتوم) MIR_218 درسرطان سینه در محیط in silico (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 بررسی الگوی بیانیRNA غیرکدکننده بلندROR در طی تمایز عصبی سلول های بنیادی و تایید آزمایشگاهی وجود یکmiRNAبالقوه مستقر در اینترون دومROR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 بررسی بیان و عملکردRNA غیر کدکننده بلند ضد تمایزANCRدر حین تمایز سلول ها یبنیادین به سلول های عصبی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 بررسی بیوانفورماتیکی امکان حضورmiRNA های جدید در ناحیه افزایش یافته3q26.33 در سرطان ریه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 بررسی پروفایل بیانیmiRNAها در خلط، سرم و بافت بیماران مبتلا به سرطان ریه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بررسی تاثیر نانو کورکومین دندروزومی بر چرخه سلولی و القای اپوپتوسیس در رده سلولهای توموری5637 مثانه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
7 بررسی تغییرات بیانیmiR-1267 و 2276 miR-در نمونه بافتی بیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 پیش بینی کامپیوتری و تأئید آزمایشگاهی ژنهای هدف ریزRNAجدید حفاظت شده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 کاهش بیان خانوادهMicroRNA 212/132 به عنوان نشانگر زیستی اختصاصی در تومور پستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 مقایسه سطح بیان miR-886-5p در نمونه های بافتی Low grade و High grade سرطان مثانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 مهار بیان ژن نوکلئوستمین در رده سلولی سرطانی مثانه با واسطه استراتژی RNAi (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو