دکتر غلامعلی طبرسا

دکتر غلامعلی طبرسا استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر غلامعلی طبرسا

Dr. Gholamali Tabarsa

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی در نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 3
2 آوای کارکنان و پیامدهای سازمانی: تبیین چهار راهبرد آوای کارکنان بر اساس تغییرات دو متغیر تعدیل کننده فرهنگ عام گرا/خاص گرا و تبادل رهبر-عضو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 11، شماره: 44
3 ارائه الگوی بومی سوت زنی در سازمان های ایرانی با استفاده از تئوری داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 39
4 ارائه مدل پیش بینی کننده رفتار کارکنان، مبتنی بر تعاملات ادراکی رهبر – پیرو در موقعیت تهدید حمایت اجتماعی (با رویکرد حفاظت از منابع) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 4
5 ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 3
6 ارایه مدل مدیریت رفتارهای کاری نابهنجار براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 3
7 ارتقاء خلق دانش سازمانی: تبیین نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 3
8 ارزیابی و تحلیل شبکه های اجتماعی دانشگاهی: راهبرد پویای پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 53
9 الگوی کارآفرینی راهبردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی: نقش واسطه ای تبادل دانش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 16
10 اولویت بندی و مقایسه ابعاد چرخه مدیریت دانش در وضعیت موجود و مطلوب (مورد مطالعه: مهندسین مشاور نوی) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 27، شماره: 66
11 بررسی تاثیر تعادل کار - زندگی بر ایمنی روانی کارکنان با نقش میانجی خوش بینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 103
12 بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
13 بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
14 بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
15 بررسی تاثیر فرهنگ کارآفرینانه سازمانی بر خلاقیت و نوآوری در نهادکتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 1
16 بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر تاب آوری سازمانی: مطالعه ای بر روی سازمان های کشور لبنان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 3
17 بررسی تاثیر گذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 1
18 بررسی تاثیر معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی با نقش میانجی گری عجین شدن کارکنان با شغل (مورد مطالعه: بانک مسکن) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
19 بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 5، شماره: 9
20 بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر نوع استخدام (کارکنان رسمی و قراردادی) در شرکت خودروسازی سایپا آذین (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 1
21 بررسی رابطه دوره عمر سازمانی با ارزیابی اثربخش عملکرد دانشگاه ها (مورد مطالعه دانشگاه های استان فارس و اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 1
22 بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 76
23 بررسی رابطه میان آوای کارکنان و پیامدهای رضایت شغلی به واسطه نقش تعدیلی تبادل رهبر عضو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
24 بررسی زمینه ایجاد هم سویی عمودی و افقی در سیستم منابع انسانی در صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 15
25 بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی(ELS) بر اساس مدل پذیرش فناوری(TAM) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 9، شماره: 1
26 بررسی میزان آمادگی الکترونیکی سازمان های دولتی برای استقرار موفق سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در کشور یمن (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
27 بررسی نقش سرمایه انسانی در ارتقاء نوآوری سازمانی)باتوجه به نقش میانجی گری خلق دانش( (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 3
28 بررسی نقش مهارت آموزی بر تمایل به نوآوری، تسهیم دانش و عملکرد شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 8
29 بررسی وضعیت موجود و مطلوب تکیه گاه های مسیر شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 2
30 به کارگیری رویکرد تحلیل مضمون در ارائه الگوی پیامدهای تحمل ابهام رهبران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 3
31 تاثیر تاکتیک های مدیریت تصویرپردازی بر ارزیابی عملکرد با میانجی گری مهارت سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 106
32 تاثیر رهبری تحول گرا بر تعلق خاطر کاری: نقش میانجی توانمندسازی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 107
33 تاثیر متناقض رضایت شغلی بر آوای مخرب کارکنان با توجه به نقش میانجی گری شبکه های اجتماعی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
34 تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (مورد مطالعه: کارکنان یک شرکت صنعتی) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 7
35 تبیین پشتوانه های حقوقی جهت استقرار شاخص های ارزیابی پایداری در مطالعات امکان سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 92
36 تبیین رابطه میان هوش فرهنگی کارکنان وسرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 25
37 تبیین راهبرد بازمهندسی اثربخشی رشته مدیریت در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 20
38 تبیین عوامل سازمانی موثر بر عملکرد تیم های کاری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 2
39 تبیین عوامل موثر بر اثربخشی تیمهای کاری در سطح واحد (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 33
40 تبیین مدل مدیریت حقوقی توسعه پایدار در صنعت ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 1
41 تبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
42 تحلیل روایت عدم تطابق در بازار نیروی کار ICT در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 1
43 تحلیل کتاب سنجی مطالعات جهانی حوزه رهبری زنان براساس داده های پایگاه وب آو ساینس: مقایسه پژوهش های پنج قاره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 6، شماره: 3
44 تحلیل مولفه های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 1
45 تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی مطالعه موردی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 4
46 جانمایی صندلی های سیاسی و حرفه ای در نظام مدیریت دولتی ایران (ماهیت، محتوی و شاخص ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 30، شماره: 100
47 دوگانه سیاست-اداره: شناسایی و طبقه بندی شاخص های تمایز میان مشاغل سیاسی و اداری در نظام مدیریت دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 1
48 رابطه ابعاد هوش معنوی با کاهش فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 4
49 سلامت روحی-روانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 14، شماره: 56
50 سلامت روحی-روانی کارکنان در ایران؛ مورد مطالعه: صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 1
51 شناسایی ابعاد و مولفه های تاب آوری از دیدگاه مدیران سازمان های دولتی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 32
52 شناسایی عوامل وضعیتی موثر بر تحمل ابهام رهبران با رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 3
53 طراحی الگوی ارتقاء عملکرد صادراتی برای صادرکنندگان کشور افغانستان از طریق اطلاعات مرتبط با بازار و بنگاه و به واسطه مدیریت آمیزه بازاریابی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 15
54 طراحی الگوی تاب آوری در سازمانهای دولتی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 5، شماره: 3
55 طراحی الگوی همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب و کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
56 طراحی مدل راهبردی اثربخش به منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 19
57 طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی کارکنان آموزشی برمبنای حکمرانی خوب با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 4
58 طراحی و تبیین الگوی مدیریت فلات زدگی شغلی در سازمان های ایرانی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 1
59 طراحی و تبیین مدل پرورش توانمندی های مدیریتی زنان در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 51
60 طراحی و تبیین مدل پیش بینی کننده رفتار، مبتنی بر تعاملات ادراکی رهبر – پیرو در موقعیت تهدید اختیار و کنترل شغلی (با رویکرد حفاظت از منابع) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
61 طراحی و تبیین مدل توسعه منابع انسانی در سطح ملّی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 2
62 طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 1
63 طراحی و تبیین مدل مدیریت بازدارندگی رفتارهای کاری نابهنجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 2
64 طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 1
65 عوامل زمینه ای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 2، شماره: 7
66 عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 12، شماره: 2
67 مدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 21
68 معماری راهبردی سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل معادلات ساختاری مدیریت برداشت (طرز تلقی) از سازمان با رویکردشهرت سازمانی و تصویر سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
2 ارائه ی مدل مدیریت تغییر در توسعه محصولات جدید با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
3 ارزیابی میزان بکارگیری مؤلفه های رهبری تحول آفرین در کارخانه کویر تایر بیرجند (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
4 ارزیابی نقش میانجی مدیریت برداشت(طرز تلقی) در رابطه بین هویت سازمانی و تصویر سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
5 الگویی برای سنجش هوش تجاری در صنعت برق (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
6 Intellectual Capital and Transformational Leadership Style: a Case Study in Iran Telecommunication's SME (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
7 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و ابعادشخصیت مدیران موردمطالعه: یکی ازشرکت های گروه مپنا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
8 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه شهیدبهشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
9 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد توسعه خدمات جدید در شعب و ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
10 بررسی تاثیر سیستم منابع انسانی با شیوه های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
11 بررسی تاثیر هوش تجاری بر مزیت های رقابتی سازمانی مورد مطالعه شرکت بیمه پارسیان در سطح شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
12 بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
13 بررسی تأثیر هوش معنوی بر سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
14 بررسی رابطه تعلق خاطر کاری با عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
15 بررسی رابطه رهبری معنوی با سکوت سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
16 بررسی رابطه هوش معنوی با سرمایه فکری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
17 بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
18 بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی (ELS) براساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
19 بررسی مدل های موفقیت سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
20 بررسی مدیریت دانش مشتری CKM اهمیت آن برای سازمان ها و عوامل مؤثر بر اجرای آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
21 بررسی نقش کار عاطفی در شکل گیری فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
22 بررسی نقش و کاربرد مولفه های هوش تجاری در مدیریت منابع انسانی مورد مطالعه بانک صادرات ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
23 برسی نقش مدیریت استعداد در مدیریت مابع انسانی سازمانها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
24 تبیین رابطه هوش سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
25 تبیین نقش یادگیری سازمانی در کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
26 تحمل ابهام، شایستگی کلیدی رهبران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
27 تفکر خلاق ؛ضرورت ها، راهکارها و پیامدهای آن (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
28 درآمدی بر کارآفرینی در بخش دولتی: رویکردی مفهومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
29 رویکردهای برون سپاری و چالشهای رضایت شغلی منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
30 رهبری اخلاقی و جایگاه آن بر نقش عملکرد کارکنان با نقش میانجی مالکیت روان شناختی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
31 سازمان هوشمند و مدیریت بحران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
32 شناسایی عوامل مؤثر بر هوش رقابتی در بانک پارسیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
33 شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF’s) مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
34 شناسایی و بررسی نقش استعداددرمدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
35 ضرورت وجود خود کنترلی در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
36 کارآفرینی در سازمان های هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
37 مدیریت برداشت ذینفعان از سازمان: چیستی، چرایی و کارکردهای آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
38 مدیریت مصرف انرژی در سطح ملی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
39 مدیریت منابع انسانی الکترونیک اجتماعی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
40 مدیریت منابع انسانی الکترونیک: ماهیت، محتوا و کارکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
41 مدیریت منابع انسانی در شرکت های هلدینگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
42 مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه: منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
43 مقایسه تطبیقی وضع موجود و مطلوب جهت بررسی امکان استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر اساس مدل عمومی نیومن (مطالعه موردی: شرکت صنعتی زر ماکارون ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
44 میزان رضایت مندی کارکنان دولت از سیستم آموزش الکترونیکی ( مورد مطالعه: کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
45 نقش دانش ضمنی در تفکر مرزشکن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
46 نقش دولت الکترونیک در رسیدن به حکمرانی خوب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
47 نقش هوش هیجانی در فرآیند مذاکره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
48 همراستا سازی نظامهای کنترل در سازمان های دولتی: انتخابی اجتناب ناپذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری
49 هوش اخلاقی: ماهیت، محتوا و کارکردها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
50 هوشمندسازی نظام جذب منابع انسانی برای مشاغلی با هویت کار احساسی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
51 هوشمندی سازمانی در زیر ساخت شبکه دانش در سازمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
52 هوشمندی کسب و کار و نقش آن در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی