دکتر محمدحسن صادقی مقدم

دکتر محمدحسن صادقی مقدم استاد حقوق جزا دانشگاه تهران

دکتر محمدحسن صادقی مقدم

Dr. Mohamad hasan sadeghi moghaddam

استاد حقوق جزا دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 2، شماره: 6
2 ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 17، شماره: 59
3 از «استرداد» تا «فسخ»: مطالعه تطبیقی سیر تاریخی شناسائی حق فسخ و مبنای آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 8، شماره: 1
4 اقسام رجوع از وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 3، شماره: 2
5 امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 9
6 انتقال قهری و قراردادی اموال به فرزندخوانده در حقوق آمریکا (با نگاهی به حقوق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 8، شماره: 3
7 باز فروش مبیع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 34
8 بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 11
9 بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 79
10 بررسی مبانی و مستندات «حبوه» در فقه امامیه و ضرورت اصلاح قانون مدنی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 3، شماره: 5
11 تابعیت طفل متولد از روشهای نوین باروری در حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 106
12 تاثیر (شروط چندگزینه ای) و (اسقاط حق طرح دعوا) بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده ای در دعاوی سرمایه گذاری خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 49
13 تامین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 4، شماره: 14
14 تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب ۱۱/۵/۱۳۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 18، شماره: 61
15 تحلیل تاثیر ثبت مصلحتی هواپیما در ایمنی هوانوردی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 19، شماره: 65
16 تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 5، شماره: 2
17 تحول درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 1، شماره: 2
18 جریان خیارات در اقاله (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 12
19 جنین آزمایشگاهی به مثابه شخص (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 4
20 حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 21
21 حمایتهای احتیاطی و مساعدتی از حقوق مسافران هواپیما در صورت ورشکستگی شرکت های هواپیمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 58
22 راهکارهای ارتقاء احساس عدالت قضایی در جهت افزایش امنیت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 36
23 روح حقوق رقابت (مطالعه ی تطبیقی در اهداف حقوق رقابت) (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 75، شماره: 73
24 رهن منفعت (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 5، شماره: 9
25 رهن منفعت در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 9، شماره: 33
26 ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 14، شماره: 25
27 طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 9
28 فروش سر درختی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران؛ بررسی روایی - تحلیلی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 3، شماره: 2
29 ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 13
30 مبانی فقهی و بایسته های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب ۸/۵/۱۳۸۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 7
31 مطالعه تطبیقی «انفاق در فرزندخواندگی» در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 23
32 مطالعه تطبیقی «تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 18، شماره: 25
33 نظریه تبعیت در اعمال حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 17، شماره: 57
34 نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 1، شماره: 2
35 نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 14
36 وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رسیدگی بدوی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
2 آسیب شناسی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی در مرحله تجدید نظر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق