دکتر باقر ساروخانی

دکتر باقر ساروخانی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر باقر ساروخانی

Dr. Bagher Sarokhani

استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طرحواره های حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 40
2 اثر شبکه های اجتماعی بر طلاق عاطفی در شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
3 بازنمایی اقتصاد خانواده در تله فیلم های شبکه دو سیما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 78
4 بررسی جامعه شناختی مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی (با تاکید بر گفتگوی اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 20
5 بررسی جامعه شناختی نقش رسانه های جمعی در جامعه پذیری زیست محیطی نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی سیمای جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 85
6 بررسی عوامل جامعه شناختی مدرک گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 15
7 بررسی و تبیین نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام های ارتباط جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 95
8 پدیدارشناسی مناسک دینی خانوادگی و تاثیر آن بر مناسبات اجتماعی زوجین و خانواده ها در میان سه گونه همسرگزینی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 48
9 تبیین جامعه شناختی رابطه مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان ستادی سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 38
10 تجددگرایی وهمسرگزینی تحقیقی مقایسه ای دربین زنان مناطق 1و11شهرتهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 12، شماره: 15
11 تحلیل جامعه شناختی مهمترین مانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 43
12 توسعه اجتماعی و سیاست های جمعیتی در ایران (بعد از انقلاب، از سال 1357 تا 1385) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
13 جهانی شدن، نوسازی و سیاست های جمعیتی در ایران قبل از انقلاب، از سال 1342 تا 1355 (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 24
14 چگونگی بازنمایی بدن در گفتمان های لذت و خوشایندی، سلامت و منزلت در آگهی های بازرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 13، شماره: 30
15 رسانه ها و اعتماد اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 11، شماره: 27
16 روایت اجتماعی- فرهنگی قصه های ترکمنی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 31
17 فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر نقش رسانه ها در حوزه فرهنگی ایران: مطالعه موردی تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 47
18 کودک و رسانه تحلیلی در باب گفتمان های فیلم های تماشاخانه برای کودکان، از روزنه اندیشه دینی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 8، شماره: 19
19 مروری بر مطالعات قومی در ایران: نقد، بررسی و ارائه الگو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 2
20 مطالعه جامعه شناختی رابطه بین فناوری های نوین ارتباطی و ارتباطات خانوادگی در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 87
21 نقش جهانی شدن در تغییرات دو دهه اخیر خانواده ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جامعه شناختی رویکردهای جنسیتی در فضای شهری (مطالعه موردی مسایل زنان در پارک های منطقه 4 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
2 بررسی وضعیت تحصیلی فرزندان زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی
3 تحلیل جامعه شناختی نقش انجمن های علمی در فرایندسیاست گذاری آموزشی و پژوهشی کشور (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
4 سبک زندگی متفاوت زنان در خانوادههای فصلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران