دکتر ملیحه صابری نجف آبادی

دکتر ملیحه صابری نجف آبادی دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

دکتر ملیحه صابری نجف آبادی

Dr. Malihe Saberi Najaf Abadi

دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.