دکتر احمد جعفری صمیمی

دکتر احمد جعفری صمیمی استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

دکتر احمد جعفری صمیمی

Dr. Ahmad Jafari Samimi

استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison Between Time Series, Exponential Smoothing, and Neural Network Methods To Forecast GDP of Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 12، شماره: 19
2 An Analysis of Circulation of Decentralized Digital Money in Quantum Electrodynamics Space: the Econphysics Approach (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 11، شماره: 1
3 An Estimation Of Seasonal GDP Gap In Iran: Application Of Adaptive Least Squares Methods (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 17، شماره: 1
4 آثار بازار پول بر بازار طلا با رویکرد پویایی شناسی سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 15، شماره: 54
5 آزمون پایداری تورم درایران 1390-1351 : کاربردی ازالگوهای ARFIMA (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
6 آزمون تقارن اثر نرخ ارز واقعی بر ارزش افزده بخش کشاورزی در ایران (کاربردی از روش چرخه ای مارکوف) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 14، شماره: 28
7 آزمون تقارن تاثیر سیاست پولی بر عملکرد بانک های تجاری در منطقه منا (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 5
8 آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 4
9 آزمون قانون اوکان در ایران: شواهد جدید با رهیافت ARDL غیرخطی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 14، شماره: 27
10 آزمون وجود حباب های چندگانه قیمت در بازار سهام: کاربرد روش سوپریمم عمومی دیکی - فولر تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
11 اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 2، شماره: 1
12 اثر سلامت مالی بر بقای صادرات صنایع کارخانه ای با استفاده از الگوی بقای انعطاف پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 55، شماره: 2
13 اثر سیاست پولی بر سه کسری در ایران: کاربردی از رهیافت پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 9، شماره: 2
14 اثر ضریب هوشی بر توسعه ی مالی کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 1
15 اثر گردشگری بر توسعه ی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 7
16 اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری و تعیین نرخ بهینه آن دراقتصاد ایران: ترکیب رهیافت مرز تصادفی و الگوی رشد درونزا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 3
17 اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 94
18 اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران با تاکید بر رشد تولید: رویکرد FAVAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
19 اثرات نامتقارن کلهای پولی دیویژیا برتورم درایران: کاربرد روش چرخشی مارکوف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
20 ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی :معرفی شاخص های نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
21 ارزیابی آثاراقتصادی یارانه بنزین برمیزان مصرف آن درایران یک تحلیل تجربی 1382-1350 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 3، شماره: 5
22 ارزیابی اثرات تحکیم مالی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 13، شماره: 26
23 ارزیابی انحراف نرخ ارز واقعی مبتنی بر رویکرد رفتاری (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 8، شماره: 15
24 ارزیابی تجربی رویکرد پولی به نظریه پیشرفت فنی درونزا: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 28، شماره: 94
25 ارزیابی کارایی فنی شعب بانک ملی ایران در استان تهران به روش تحلیل مرزی تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 3، شماره: 1
26 استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران): یک تحلیل تجربی (۱۹۹۰-۱۹۹۸) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 2، شماره: 4
27 الگو یابی ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
28 الگوی بررسی اثر ذخیره سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 5
29 امکان سنجی تامین مالی هزینه های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی (مطالعه استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 15، شماره: 43
30 امیدبه زندگی ورشداقتصادی درایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 13
31 Fiscal Decentralization And Economic Growth: A Nonlinear Model For Provinces Of Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 15، شماره: 26
32 Newcomers' Priorities in Portfolio Selection: A Shannon Entropy Approach (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 27، شماره: 1
33 Testing Fiscal Reaction Function in Iran: An Application of Nonlinear Dickey-Fuller (NDF) Test (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 21، شماره: 3
34 The Effect of Business Cycle Fluctuations on Import Protection in Selected Developing Countries (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 6، شماره: 2
35 The Effect of Inflation Targeting on Indirect Tax Performance in Selected Countries Using Propensity Score Matching Model (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 12، شماره: 1
36 The Effect of Renewable Energy Development Policies on Macroeconomic Indicators in Iran (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 13، شماره: 1
37 The Impact of Creative Industries on Gross Domestic Product Using Generalized Method of Moments (GMM) (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 28، شماره: 1
38 The Impact of Exchange Rate Pass-Through via Domestic Prices on Inflation in Iran: New Evidence from a Threshold Regression (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 8، شماره: 1
39 The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 9، شماره: 2
40 The Impact of ICT Shocks on Business Cycle Some Evidence from Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 16، شماره: 31
41 The Impact of Inflation Targeting on Direct Taxes in Selected Countries: A Propensity Score Matching (PSM) Approach (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 2
42 The Impact Of Modern Technology On Demand For Money In Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 16، شماره: 32
43 The impact of trade and financial liberalization on export agricultural sector in Iran (دریافت مقاله) مجله بازاریابی و تجاری سازی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
44 The Monetary Policy, Credit Constraint and Spatial Distribution of Economic Activity: A Contribution of New Economic Geography (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 23، شماره: 1
45 The Sensitivity of Central Bank Independence Measurements to Inflation in Iran: A New Approach (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 7، شماره: 1
46 The Uncertainty Evaluation of Tax Revenue Forecast in Iran, Using Fan Chart (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 1
47 The Welfare Cost of Inflation: Theory with an Application of Generalized Method of Moments (GMM) to Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 10، شماره: 12
48 بازخورد درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در سیاست حذف مالیات بر سود بنگاه ها (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 11، شماره: 22
49 برآورد تابع بلند مدت و کوتاه مدت تقاضای پول در ایران استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 29
50 برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل هدانیک (مطالعه موردی شهر قائمشهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 1، شماره: 2
51 برآورد تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
52 برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 6، شماره: 1
53 برآورد نابرابری درآمد و فقر شهری و روستایی استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 15، شماره: 53
54 برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم ناشتابان (نایرو): کاربرد فیلترهای مختلف در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
55 برآورد و ارزیابی روند رفاه اقتصادی ایران با استفاده از شاخص ترکیبی CIEWB (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 42
56 بررسی آثار نا متقارن سیاست های پولی بر تولید در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 20، شماره: 61
57 بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال: رویکرد آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 13
58 بررسی اثر بحران کووید-۱۹، بر اقتصاد بخش عمومی : شواهدی ازکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 8، شماره: 1
59 بررسی اثر بخشی ابزارهای سیاست مالی دولت در استان ها با داده های ترکیبی پویا و روش GMM سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 1
60 بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 14، شماره: 4
61 بررسی اثر درآمدی ناشی از جایگزینی لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکتها: مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
62 بررسی اثر روش تامین مالی بر رشد سودآوری بنگاه ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
63 بررسی اثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر نوسانات رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 28، شماره: 21
64 بررسی اثر صادرات غیرنفتی بر نرخ ارز حقیقی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 26
65 بررسی اثر نامتقارن شوک‌های مثبت و منفی تورم بر نااطمینانی تورم در ایران از طریق بسط الگوی بال (1992) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
66 بررسی اثرات آستانه‌ای نوسان‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 1
67 بررسی اثرات اقتصادی یارانه بنزین بر رشد اقتصادی در ایران : یک تحلیل تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
68 بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 2
69 بررسی اجمالی ۱۲ نظریه در زمینه رشد بخش عمومی در اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 7، شماره: 3
70 بررسی اهمیت عوامل موثر بر مالیات تورمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 32، شماره: 1
71 بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 3
72 بررسی تاثیر شیوه تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 21، شماره: 1
73 بررسی تاثیرمعیارها و سنجه ها ی ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بر توسعه صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
74 بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 4
75 بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 1
76 بررسی خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 16، شماره: 48
77 بررسی رابطه آزاد سازی اقتصادی با کارایی دولت در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 39
78 بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 2
79 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و اثربخشی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 2
80 بررسی رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
81 بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 1
82 بررسی رابطه ی عرضه ی سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 4، شماره: 13
83 بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 41
84 بررسی مکتب جیوکلاسیک در زمینه اقتصاد اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 10، شماره: 15
85 بررسی وضعیت حمل ونقل هوایی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
86 بررسی وضعیت فرهنگی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 6، شماره: 2
87 پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 30
88 پویایی های نرخ ماهانه تورم ایران با استفاده از الگوی STAR (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
89 پیش بینی تورم ایران با دو رهیافت اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی؛ مقایسه الگوهای غیرخطی NARDL، NARX (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 7، شماره: 3
90 پیش بینی و تحلیل نتایج اشتغال صنعتی در ایران با روش شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و مدل ARIMA (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 1، شماره: 1
91 تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
92 تاثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 17، شماره: 4
93 تاثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 16، شماره: 59
94 تاثیر تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 2
95 تاثیر تامین مالی داخلی بر بهره وری بنگاه ها: شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 3، شماره: 1
96 تاثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
97 تاثیر تکانه های نفتی بر اجزای مخارج دولتی و درآمد های مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 18، شماره: 37
98 تاثیر تکانه های نفتی بر درآمدها و مخارج دولت در ایران (رهیافت پارامتر – متغیر زمان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 13، شماره: 52
99 تاثیر توسعه انسانی بر پایداری زیست محیطی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محاسباتی دوره: 2، شماره: 1
100 تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تاکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
101 تاثیر زیان بین نسلی کسری تراز عملیاتی بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 10، شماره: 2
102 تاثیر شاخص های آزادی اقتصادی بر فساد مالی در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 61
103 تاثیر صنایع فرهنگی- مذهبی بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
104 تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستان های (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
105 تاثیر غیرخطی شاخص توسعه انسانی بر پایداری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 2، شماره: 3
106 تاثیر میزان استقلال بانک مرکزی بر ادوار تجاری سیاسی در ایران: کاربرد روش خودرگرسیون انتقال ملایم (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 4
107 تاثیر نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان(نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه( شامل ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 3
108 تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 72
109 تاثیر نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر تابع تقاضای پول در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 100
110 تاثیر نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر توزیع درآمد در ایران: رویکرد Asymmetric Effect of Exchange Rate Shocks on Income Distribution in Iran: NARDL ApproachNARDL (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 53
111 تاثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 2، شماره: 2
112 تاثیر نوسانات حق الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافت DSGE (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
113 تاثیر یارانه انرژی کل، یارانه انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای جهان (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 11، شماره: 1
114 تاثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 28
115 تحلیل اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر شکاف فقر در مناطق شهری و روستایی استان های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 9، شماره: 2
116 تحلیل تعادل عمومی عوارض ناشی از مالیات برمزد و حقوق: گسترش الگوی ها ربرگر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 31، شماره: 40
117 تحلیل حساسیت شاخص های سلامت بر جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 9، شماره: 1
118 تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 44
119 تحلیل رفتار غیرخطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در شرایط نااطمینانی: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 48
120 تحلیلی از اثر تنزی و اثر ضدتنزی در اقتصاد ایران: رویکرد مبدل موجک گسسته و الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 15، شماره: 29
121 تحلیلی بر محاسبه قیمت تمام شده پول در بانک های ایران (مطالعه موردی شعب بانک سپه استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 47
122 تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 1
123 تناقض بین اشتغال دانش آموختگان و مزیت نسبی آشکار اقتصادی: وضعیت استان های شمالی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 4، شماره: 15
124 تورم در ایران: یک پدیده مالی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 6، شماره: 2
125 جایگاه بیمه در پایداری کسب و کار خرد: شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجاد شده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 1
126 جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها و تاثیر آن بر بودجه دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 7، شماره: 2
127 چرخه های تجاری و حمایت واردات: مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش پانل آستانه ای** (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 23، شماره: 76
128 رابطه نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 10، شماره: 2
129 روند شاخص های عمده اقتصاد کلان در کشورهای مختلف جهان یک روش جدید برای درجه بندی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 1، شماره: 2
130 ریزش مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران ( رویکرد نیمه پارامتریک پویا) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 44
131 سیاست پولی و سرایت بحران به بازار سهام: کاربردی از درخت فراگیر کمینه (MST) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 31، شماره: 107
132 شبیه سازی مالیات سبز بر رشد اقتصادی در ایران با کاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
133 شکست ساختاری و آزمون فرضیه های انتظارات عقلایی کلان در ایران: (۱۳۸۶- ۱۳۶۷) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 3
134 شناسایی معیارها و سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 10، شماره: 37
135 عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 32
136 فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل های رشد (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 16، شماره: 61
137 کاربرد الگوی پویا برای بهینه سازی درآمد ذخایر گازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 9، شماره: 30
138 کاربرد الگوی رشد درون زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 34
139 کاربرد روش موجک ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
140 کاربرد روش های نیمه پارامتریک و موجک ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 23
141 کاربردی از آزمون کرانه ای ARDL در رابطه بین استقلال بانک مرکزی و بازار سهام در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 8، شماره: 3
142 مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت: یک مطالعه موردی برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 1
143 متغیرهای کلان اقتصادی و درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 6، شماره: 2
144 مدل ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 45
145 مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 11، شماره: 22
146 مقایسه الگوهای پیش بینی تورم در ایران: شواهد جدید از الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 27، شماره: 93
147 مقایسه‌ی دقت خطای پیش‌بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت و بررسی تأثیر این خطا بر تورم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
148 نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت: شواهد کشورهای منتخب درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
149 نقش توانمندسازی اقتصادی در راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 8، شماره: 28
150 واکنش غیرخطی تورم به نرخ ارز موثر حقیقی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 19، شماره: 1
151 واکنش غیرخطی سیاست های پولی نسبت به ریسک بازارهای مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 4
152 هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 39، شماره: 1
153 هزینه های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (STAR) (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 18، شماره: 53
154 یکپارچگی تجاری، تخصص گرایی و همزمانی ادوار تجاری در اکو: شواهدی از یک شاخص همبستگی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارزش افزوده بخش صنعت برعملکرد محیط زیست با کاربرد روش داده های تابلویی : شواهد کشورهای منتخب جهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
2 اثر توسعه سیاسی بر مالیات بر تجارت در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 اثر توسعه سیاسی بر مالیات بر کالاها و خدمات در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر صادرات غیرنفتی: مطالعه موردی شرکت های کوچک صادراتی استان مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
5 اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ماشین الات در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
6 اثر مخارج دولت در بخش بهداشت و درمان بر مصرف خصوصی(مقایسه کشور های در حال توسعه و توسعه یافته) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
7 اثر مزیت نسبی آشکار ارزشافزوده زراعت و باغداری بر رشد اقتصادی در استانهای ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
8 اثیر ادوار تجاری بر بازار مسکن در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
9 ارزیابی اثرات اقتصادی یارانه بر میزان مصرف بنزین در ایران، یک تحلیل تجربی ( 1350- 1382) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
10 ارزیابی اقتصادی توسعه انرژی های تجدیدپذیر: مطالعه موردی بخش اداری انرژی خورشیدی شهرستان مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
11 ارزیابی اقتصادی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر:مطالعه موردی بخش خانگی انرژی خورشیدی شهرستان مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
12 ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری طرح انرژی خورشیدی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 اقتصاد اخلاقی در مکتب جئوکلاسیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
14 اقتصاد نانو: بررسی اثرات اقتصادی فناوری نانو (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
15 الگوریتم ترکیبی ژنتیک و شبیه‌سازی تبرید جهت بهینه‌سازی سبد سهام با توجه به حد بالا و پایین درصد هر سهم و اندازه ثابت تعداد سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
16 Evaluating the impact of psychological factors on newcomers to the Tehran Stock Exchange through Machine Learning Approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
17 The Impact of Climate Change on the Added Value of the Agriculture Sector: A Panel Data Approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
18 برآورد نوسانات بازده سهام در ایران: تحلیل اثر اهرمی و نامتقارنی اطلاعات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
19 بررسی اثر جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال: رویکرد آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
20 بررسی اثر نااطمینانی بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ARDL (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
21 بررسی تاثیر توانمندسازی اقتصادی زنان بر نابرابری توزیع درآمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
22 بررسی تاثیر جریانات نقدی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
23 بررسی تاثیر گرایش به مشتریان، رهبری اخلاقی و شدت رقابت بر عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
24 بررسی تأثیر نوسانات عناصر پولی سیاستگذاری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»
25 بررسی رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده و توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی استان خراسان و مقایسه آن با سایر استان های کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
26 بررسی رابطه تولید علم وICT بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای اسلامی منتخب با استفاده از داده های تابلویی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
27 بررسی عملکردخدمات نیروی انتظامی در ایران بارویکرد داده های تابلویی(Panel data) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
28 بررسی عوامل فردی و اقتصادی بر تجاری سازی محصولات صادراتی در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
29 بررسی عوامل موثر بر سطح وجه نقد نگهداری شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
30 بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات شهری مشهد استان خراسان رضوی و مقایسه آن با سایر مراکز استانهای کشور در برنامه چهارم توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
31 بررسی مزیت نسبی حمل ونقل صادرات در ایران با رویکرد داده های تابلویی (Panel Data) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
32 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات صادراتی در شرکت های دانش بنیان استان مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
33 پیش بینی نقدینگی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
34 تاثیر استقلال بانک مرکزی بر فساد در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
35 تاثیر تامین مالی اسلامی بر صادرات در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر شاخص قیمت سهام در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
37 تاثیر خطر عدم پرداخت سود در بازدهی سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
38 تاثیر رقابت در بازار محصول برکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
39 تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اشتغال به کار مجدد بازنشستگان در استان مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
40 تاثیر کودتا بر نوسانات تورم در کشورهای منتخب منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
41 تاثیر مقررات کسب و کار بر توسعه مالی کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
42 تاثیر مقررات کسب و کار بر فساد در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
43 تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
44 تأثیر استقلال بانک مرکزی بر جهانی شدن اقتصادی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
45 تأثیر استقلال بانک مرکزی روی جهانی شدن اجتماعی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
46 تأثیر اعتبارات بانکی بر تولید و اشتغال بنگاه کوچک و متوسط (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
47 تأثیر تجربه برند بر درگیری ذهنی مشتریان (مطالعه موردی: برند کاله آمل) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
48 تأثیر شبکه های اجتماعی بر خرید بیمه های عمر (مطالعه موردی: مشتریان بیمه پاسارگاد بابل) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
49 تأثیر فعالیت های بازاریابی شبکه اجتماعی بر رضایت مشتریان صنعت مد و پوشاک در شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
50 تحلیلی بر روند دریافتی ها و پرداختی های صندوق بازنشستگی کشوری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
51 تحلیلی بر شاخص جدید استقلال بانک مرکزی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
52 رابطه بین مزیت نسبی مالیات بر ارزش افزوده و مزیت نسبی ارزش افزوده بخش خدمات: مطالعه موردی استانهای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
53 رابطهی بین مزیت نسبی مالیات بر ارزش افزوده و مزیت نسبی ارزش افزوده بخش صنعت: مطالعه موردی استانهای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
54 روند توسعه و تحولات بانک های اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
55 شبیه سازی تولید نفت شیل با رویکرد پویایی های سیستم، تحت سناریوهای چندگانه (قیمت، تکنولوژی، منابع) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 شناسایی و اولویت بندی موانع رشد صادرات برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
57 شناسایی و اولویت بندی موانع رشد صادراتی در شرکت فراصنعت شمال (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
58 عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اشتغال به کار مجدد بازنشستگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
59 عوامل موثر بر ریسک اعتباری نهادهای پولی و مالی: مطالعه موردی صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه
60 کاربرد آزمون خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی در تعیین رابطه بلند مدت و کوتاه مدت تکانه قیمت نفت اپک و تحکیم مالی (مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
61 کاربردی از نظریه برنامه ریزی پویای تصادفی تعیین مخارج مصرفی بهینه (دریافت مقاله) همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
62 مدل سازی ریسک به اشتراک گذاری دانش در تمایل به پرداخت مالیات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
63 مزیت نسبی مالیات بر ارزش افزوده استان خراسان رضوی و مقایسه آن با سایر استان های ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها
64 نا اطمینانی اقتصاد کلان وسرمایه گذاری خصوصی:شواهد کشورهای در حال توسعه (شامل ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
65 نقش فناوری اطلاعات و آموزش های نوین و پیشرفته در توسعه گردشگری در ایران (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار