سیدرضا احسان پور

 سیدرضا احسان پور استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران

سیدرضا احسان پور

Seyed Reza Ehsanpour

استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.