علیرضا آستارایی

 علیرضا آستارایی دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)

علیرضا آستارایی

Alireza Astaraie

دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
2 ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
3 ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
4 ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
5 بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.)) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
6 بررسی تاثیر نانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
7 بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
8 بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک(مطالعه موردی: منطقه نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
9 بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ های گندم دیم (.Triticum aestivum L) با استفاده از نیتروژن- 15 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
10 تاثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
11 تاثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
12 تاثیر گچ، گوگرد و هیوماکس بر برخی ویژگی های نهال پسته و خاک در مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 3
13 تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
14 تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRS در منطقه نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
15 تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین(مطالعه موردی: بخشی از اراضی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
16 تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه CWSI (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
17 تغییرات ویژیگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 4
18 رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
19 شناسایی و خالص سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قاین (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 5
20 مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان آب و هدر رفت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 1
21 مقایسه دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
22 مقایسه مدل های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
23 واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پسماندهای آلی و هیوماکس بر غلظت عناصر در خاک و نهال پسته در مزرعه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر قارچهای میکوریز آربوسکولی بر جذب نیتروژن گیاه یونجه در شرایط شور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر کودهای پتاسیم در شرایط شوری آب و خاک بر خصوصیات خاک و گیاه ترب (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
4 اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
5 اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 اثرات هیدروژل استاکوزرب بر ذخیره آب و کربن آلی و عملکرد نهال های تاغ و آتریپلکس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
7 ارزیابی شاخص های گیاهی و خاک برای طبقه بندی اراضی شور منطقه نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای +ETM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
8 استفاده از تصاویر ماهواره ای برای مطالعات پوشش گیاهی ( مقایسه شاخص های مختلف گیاهی – مطالعه موردی منطقه نیشابور) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
9 اصلاح تاثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
10 بالا بردن کارایی پمپ های کشاورزی با کنترل سرعت توسط درایورها تحت قوانین افینیتی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 بحث و بررسی پیرامون عملکرد شیمیایی و فیزیکی انواع نمک بر پروسه گندزدایی میکروبی و آنالیز شیمیایی شیرابه حاصل از کمپوست (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
12 بررسی آبشویی نیترات در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و لجن فاضلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
13 بررسی اثر توام و جداگانه کرم خاکی و قارچ میکوریزا بر فراهمی فسفر مورد نیاز ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
14 بررسی اثر مصرف نانو اکسید آهن، کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی در خاک سدیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
15 بررسی امکان استفاده ضایعات فرایند اسیدشویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
16 بررسی تاثیر اسید هومیک و کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه پنبه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 بررسی تاثیر زیولیت کلینوپتیلولایت و کمپوست زباله شهری بررشد و قابلیلت گیاه پالایی نفت خام (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (.Bunium persicum Bioss) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر رشد و فعالیت آنزیمی گیاه ریحان در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی
20 بررسی تاثیر مقادیر کود فسفره بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 بررسی تاثیر مقادیر مختلف بر در آب آبیاری تحت شرایط شور خاک بر خصوصیات شیمیایی خاک و اجزای عملکرد گیاه جو (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
22 بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 بررسی تغییرات مکانی داده ها با استفاده از روش های تحلیلی زمین آمار برای مطالعات خاکشناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
24 بررسی سیستم های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
25 بررسی قابلیت گیاه پالایی عنصر کادمیم توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی مقادیر فسفر بر شکل های مختلف کادمیوم در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
27 برهمکنش منگز و فسفر در کشت مزرعه ای سیب زمینی (رقم اسپریت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
28 پراکنش حجمی و مقداری ذرات دی اکسید تیتانیوم تحت تأثیر کلات EDTA (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
29 تاثبر فنلی فورمیس موسه بر جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
30 تاثیر اسید هومیک بر حرکت فسفر در عمق خاک در طی زمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
31 تاثیر اسید هیومیک بر EC, pH و SAR در حضور کودهای دامی و شیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
32 تاثیر اسید هیومیک و کمپوست بر قابلیت جذب برخی عناصر کم مصرف در گیاه دارویی ریحان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
33 تاثیر اسید هیومیک، کمپوست زباله شهری و مقادیر فسفر بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی ریحانOcimum bacilicum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
34 تاثیر اکسید روی نانو و معمولی و قارچ میکوریزا آربسکولا بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
35 تاثیر بازدارنده های نیترات زایی در حضور منابع کودی مختلف نیتروژن بر ویژگی های رشدی گیاه کاهو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
36 تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
37 تاثیر پسماندهای آلی مختلف بر رشد و نمو گندم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
38 تاثیر پیریفورمسپورا ایندیکا و میکوریزا بر رشد ذرت در خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
39 تاثیر تنش کلریدسدیم و کلریدکلسیم بر خصوصیات رشدی کلم قمری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
40 تاثیر خاک و نخاله های ساختمانی حاوی کودهای آلی و شیمیایی برعملکرد درصدموسیلاژ و ترکیبات شیمیایی دانه گیاه دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
41 تاثیر دما و شوری آب آبیاری بر سمیت کادمیوم خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
42 تاثیر دو نوع اکسید روی (معمولی و نانو) بر شاخص های جوانه زنی گیاه لوبیا ( Phaseolus Vulgaris L.) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
43 تاثیر دوره آبیاری و تعداد قطره چکانها در روش آبیاری قطره ای بر عملکرد و کیفیت هندوانه (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
44 تاثیر زئولیت و اسید هیومیک بر خاک شور آلوده به آنتی بیوتیک بر خصوصیات رشدی و غلظت سدیم و پتاسیم در گیاه ریحان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
45 تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
46 تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر نیتروژن خاک و گیاه کاهو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
47 تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر خصوصیات خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
48 تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
49 تاثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
50 تاثیر قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
51 تاثیر مقادیر نیتروژن و پتاسیم برخصوصیات رشدی Phaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
52 تاثیر مواد آلی مختلف بر جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی کود داده شده با خاک فسفات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
53 تاثیر مواد آلی و پودرگچ برتخلخل تهویه ای سرعت نفوذنهایی و نسبت جذب سدیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
54 تاثیر نانو اکسید تیتانیوم، کمپوست زباله شهری و گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر ماده آلی خاک و ترکیب شیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
55 تاثیر نانو اکسید تیتانیوم، کمپوست زباله شهری و هیومیک اسید بر خصوصیات رشدی و عملکرد نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
56 تاثیر نانوذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور - سدیمی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
57 تاثیر نسبت های کمپوست به لجن و مقادیر کادمیوم بر گیاه خردل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
58 تاثیر نسبتهای آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری وکمپوست زباله شهری بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه جو (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
59 تاثیر نوع و مقدار کود پتاسیم در مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندرقند در شرایط شوری آب و خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
60 تاثیر نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و رشد گیاه خردل زراعی در شرایط سدیمی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
61 تاثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
62 تأثیر اسید هیومیک بر کارایی نانوکود آهن در جذب عناصر کم مصرف توسط گیاه کلزا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
63 تأثیر مصرف عناصر غذایی فسفر و نیتروژن در جذب عناصر P N در برگ و بنه در گیاه دارویی زعفران (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
64 تأثیر مواد آلی مختلف بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
65 تأثیر نوع و مقدار کود نیتروژن بر جذب عناصر غذایی پرمصرف توسط گیاه خردل در خاک شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
66 تحمل القایی در جامعه میکروبی خاک بر اثر آلودگی با آنتی بیوتیک های دارویی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
67 تخمین منحنی رطوبتی با استفاده از مدل تک پارامتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
68 تعیین میزان انتقال نیترات از طریق زه آب در نتیجه کاربرد کودهای آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
69 تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
70 عوامل کنترل کننده تحرک پذیری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در محیط خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
71 عوامل کنترل کننده تحرک پذیری نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در محیط خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 فراهمی عناصر کم مصرف در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن همراه با کمپوست گرانوله گوگردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
73 کارایی نانوذره آهن صفرظرفیتی همراه با کود گاوی در تثبیت سرب خاک آهکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
74 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی تاثیر اسید هیومیک بر غلظت جیوه در زه آب خاک شور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
75 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر زئولیت و اسیدهیومیک بر خصوصیات رشدی گیاه ریحان در یک خاک شور آلوده به تتراسایکلین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
76 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر ماده آلی بر ترمیم پذیری خاک تیمار شده با قارچکش کاربندازیم و دما (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
77 مطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
78 مطالعه تأثیر منعقدکننده ها بر حذف آلودگیهای میکروبی و آلی شیرابه زباله شهری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
79 مطالعه جدایه های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در خاکهای استان کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
80 مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلاAphis fabae Scopoli Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
81 مقایسه شاخص های شوری خاک ها با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی : دشت نیشابور ،استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
82 مقایسه کمپوست های تولیدی در فصول مختلف سال و اثرات آنها بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
83 مقایسه نانوومیکروذره اکسید آهن دراصلاح خاک آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
84 نقش اکسید روی(معمولی و نانو)و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران