دکتر حمید سیادت

دکتر حمید سیادت استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر حمید سیادت

Dr. Hamid Siadat

استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شوری خاک و آب بر رشد و عملکرد چند ژنوتیپ گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 6، شماره: 2
2 ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
3 ارزیابی کیفی مجله های علوم خاک در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی تاثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 4
5 بررسی تاثیر مدیریت های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 4
6 تاثیر باکتری های ریزوسفری محرک رشد بر بهبود تغذیه و رشد دانهال پسته در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش شوری بر جوانه زنی ژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر غلظت های مختلف نمکهای کلریم سدیم، سولفات سدیم و بی کربنات سدیم بر جوانه زنی و رشد اولیه تریتیکاله و ژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
3 ارزیابی وبرنامه ریزی آبیاری،سیستم آبیاری حبابی(بابلر)برروی نخل استعمران درمزرعه آزمایشی شهیدرجایی دشت امیدیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 استفاده از آب دریای خزر برای آبیاری تکمیلی و تولید جو درشمال ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
5 بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود آلی بر عملکرد و کیفیت محصول سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
6 بررسی روابط آبی نژاد های مختلف گندم برای بررسی مقاومت به خشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 تأثیر کیفیت های مختلف آب آبیاری (شوری و سدیمی) بر نفوذپذیری نهائی خاک در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
8 تعیین بهترین دور و عمق آبیاری نخل سعمران، با استفاده از سیستم آبیاری حبابی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد 20 رقم و لاین گندم در شرایط شور و غیر شور استان قم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
10 نکاتی درباره گزینه های زراعی برای مسایل آبیاری و زهکشی کشور (دریافت مقاله) نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی