حسین راغفر

 حسین راغفر عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

حسین راغفر

Hossein Raghfar

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک ها در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 5، شماره: 1
2 اصلاح پارامتری نظام بازنشستگی ایران با کاهش نرخ جایگزینی: مدل تعادل عمومی نسل های همپوش و بازار ناقص نیروی کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 19، شماره: 72
3 اطلاعات نابرابر و کارایی در بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 2
4 اندازه گیری غیرخطی تحرک شرطی درآمدی در ایران کاربردی از داده های شبکه ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
5 برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 67
6 برآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 54
7 بررسی تطبیقی تاثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 38
8 بررسی علیت و انتقال نوسانات بین بازار آنی وآتی نفت خام: ( مطالعه موردی بازار نایمکس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 20، شماره: 5
9 بررسی کارایی سیاست های دولت در کاهش فقر در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 3، شماره: 3
10 بررسی نابرابری فرصتی مبتنی بر درآمد در نسل های تحصیلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 56
11 بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 63
12 پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت بر اقتصاد ایران (مدل تعادل عمومی نسل های هم پوش) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 78
13 تحلیل فضایی اثر بهداشت و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی در ایران(95-1390) (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 7، شماره: 1
14 تخمین تابع تقاضای آب بخش خانگی با قیمتهای غیرخطی با استفاده از الگوی انتخاب گسسته- پیوسته، (مطالعه موردی: شهر تهران طی دوره 1385-1381) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
15 فقر کودک با تاکید بر اشتغال و اوقات فراغت: مطالعه موردی شهر تهران-1390 (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر نرخ ارز و تعرفه واردات بر صنعت پوشاک ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
2 ارایه یک شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه جایگاه اقتصاد کلان در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
3 ارایه یک شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه جایگاه اقتصاد کلان در راستای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
4 بررسی فضای کسب وکار ایران ،چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
5 محاسبه شاخص عدالت در مشارکت مالی، نسبت و ویژگیهای خانوارهای مواجه با هزینههای کمرشکن سلامتی در گروههای درآمدی بین سالهای منتخب1363-1388 (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
6 مقایسه رفتار نسل ها بر اساس پویایی دو عامل مخارج مصرفی و دارایی های خانوار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
7 نیاز مسکن در ایران، برآورد آن تا سال 1400و اثرپذیری آن از تغییرات ساختار سنی جمعیت: تعدیل روش ها در جهت نتایج واقعی تر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت