دکتر علیرضا سفیانیان

دکتر علیرضا سفیانیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علیرضا سفیانیان

Dr. Alireza Safyanian

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات پوشش و کاربری اراضی با تکیه بر علوم دور سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 68
2 ارزیابی آثار محیط زیستی با استفاده از مدل استنتاج منطق فازی (مطالعه موردی: سد کمال صالح) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 4
3 ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی در مواجهه با آشفتگی های انسانی و طبیعی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده عباس آباد- استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 3
4 ارزیابی آسیب پذیری سیمای سرزمین ناشی از شبکه جاده ای در استان لرستان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 4
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث آزادراه قمیشلو با استفاده از روش ماتریس ICOLD و چک لیست (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 2، شماره: 2
6 ارزیابی توان منطقه حفاظت شده قرخود برای گردشگری گسترده و متمرکز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
7 ارزیابی چندمعیاره قابلیت اراضی برای کشت دیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبخیز پلاسجان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
8 ارزیابی خطر ناشی از فلزات سنگین در خاک و گیاهان زراعی خوارکی عمده در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
9 ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 1
10 ارزیابی ریسک آلودگی آرسنیک در دشت همدان - بهار با استفاده از روش فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
11 ارزیابی ریسک خشکسالی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
12 ارزیابی زیستگاه آهوی ایرانی و ارائه مدل مطلوبیت آن در پناهگاه حیات وحش موته (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 9، شماره: 29
13 ارزیابی شاخص‌ ذخیره آب پوشش‌ گیاهی (VSWI) تصاویر سری زمانی سنجنده مودیس در پایش خشکسالی حوضه آبخیز گاوخونی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 4
14 ارزیابی قابلیت اراضی برای توسعه صنعتی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره و مفاهیم فازی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبخیز پلاسجان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
15 استفاده از بعد فراکتالی برای بررسی اثر مقیاس بر حساسیت سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 16
16 استفاده از تئوری مدارهای الکتریکی جهت شناسایی کریدورهای مهاجرتی بین پناهگاه های حیات وحش موته و قمشلو در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 5
17 استفاده از رو ش های فازی آرت‎مپ و شبکه‎ی عصبی پرسپترون چندلایه برای تهیه‎ی نقشه‎ی پوشش اراضی (مطالعه‎ی موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 1
18 امکان سنجی استقرار صنایع در منطقه اصفهان بزرگ با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
19 Space-based quantification of anthropogenic CO۲ emissions in an urban area using “bottom-up” method (Case study: Isfahan Metropolitan) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
20 بررسی اثر رویکردهای مدیریت توسعه بر کاهش تضاد مکانی بین کاربری کشاورزی و سکونتگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 5
21 بررسی اثرات فعالیت های کشاورزی بر تجمع فلزات کادمیوم، کبالت و کروم در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 8
22 بررسی تغییرات پوشش اراضی در منطقه مرکزی اصفهان با استفاده از متریک های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 6
23 بررسی تغییرات پوشش اراضی شهر اراک با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
24 بررسی تغییرات کاربری اراضی محدوده شهر اصفهان با استفاده از تکنیکآشکارسازی برداری تغییرات طی سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۷ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
25 بررسی تغییرات کمی و کیفی زیستگاه سنجاب ایرانی در جنگل های استان لرستان تا سال ۲۰۵۰ بر اساس مدل اقلیمی CCSM۴ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
26 بررسی تغییرهای درصد تاج پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای طی سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۷ ( مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش موته) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 3
27 بررسی توزیع مکانی برخی فلزات سنگین در خاکهای استان همدان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 4
28 بررسی دو شاخص کمی کردن الگوهای چشم انداز با استفاده از RS و GIS در منطقه حفاظت شده موته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
29 بررسی روند تغییرات پوشش اراضی اصفهان در ۴ دهه گذشته با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
30 بررسی روند تغییرات پوشش اراضی اصفهان در ۴ دهه گذشته با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
31 بررسی غلظت عناصر سنگین مس، روی و آرسنیک خاک با استفاده از RS و GIS (مطالعة موردی: حوزه آبخیز کبودرآهنگ، رزن و خونجین- تلخاب در استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 3
32 بررسی قابلیت داده های ماهواره ای در تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 4
33 بررسی قابلیت سری زمانی دادههای سنجنده چندطیفی OLI در تهیه نقشه الگوی کشت غالب به روش گامبهگام (مطالعه موردی: شهرستان چادگان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
34 پایش خشکسالی منطقه‌ای حوضه آبخیز زاینده‌رود بر اساس تغییرات سری زمانی شاخص‌ VCI سنجنده مودیس و شاخص SPI (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
35 پایش محدوده های مجاز بهره برداری معادن پناهگاه حیات وحش موته بر اساس نقشه ی کاربری اراضی حاصل از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 38
36 پایش مکانی-زمانی خشکسالی هواشناسی بر اساس پهنه بندی خوشه های ایستگاهی در حوزه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
37 پهنه بندی احتمال خشک شدن جنگل های استان لرستان با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 3
38 پهنه بندی سرب، کروم، کبالت، مس و نیکل در خاک سطحی شهرستان همدان با استفاده از GISو زمین آمار (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 9، شماره: 4
39 پهنه بندی غلظت فلزات سنگین کروم، کبالت و نیکل در خاک های سه زیر حوزه آبخیز استان همدان با استفاده از فناوری های GIS و زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
40 پهنه بندی کاربری اراضی منطقه شرق اصفهان با استفاده از تصویر ماهواره ای IRS-P۶ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
41 پیش بینی پراکنش یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی و خرس قهوه ای در پاسخ به متغیرهای محیطی در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 13
42 پیش‌بینی پراکنش سنجاب ایرانی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ترکیبی در جنگل‌های استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 1
43 تاثیر اندازه و شکل لکه های درخت زار بر غنا و تنوع گونه ای پرندگان در منطقه حفاظت شده کرکس (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
44 تحلیل الگوی تغییرات پهنه آبی تالاب هامون در دوره آبگیری سالیانه و تغییرات کاربری و پوشش اراضی منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 1
45 تحلیل شبکه و کنشگران کلیدی در راستای مدیریت حیات وحش (منطقه مورد مطالعه: زیستگاه سیاه خروس قفقازی- ذخیرگاه زیستکره ارسباران) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 9
46 تحلیل گرادیان الگوی سیمای سرزمین شهری(مطالعه‎ی موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 1
47 تخمین دمای سطح زمین بخش مرکزی استان اصفهان از دادههای حرارتی لندست ۸ با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
48 تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری شهرستان شاهین شهر و میمه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 4
49 تعیین الگوی توزیع مکانی فلز روی در خاک سطحی استان همدان با استفاده از مدل طبقه بندی و رگرسیون درختی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 63
50 تلفیق مدل مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرح ریزی کریدورهای حفاظتی بین استان های اصفهان و مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 2
51 توزیع مکانی کادمیوم و سرب کل در خاکهای سطحی جنوب غرب اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
52 تهیه نقشه اراضی خاکبرداری شده شرق اصفهان با استفاده از تصاویر ماهواره Cartosat-۱ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
53 تهیه نقشه پوشش اراضی شهر اراک با استفاده از روش های طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 69
54 تهیه نقشه سطوح نفوذناپذیر به عنوان یک شاخص زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 83
55 تهیه نقشه طبیعی بودن شهرستان فریدونشهر جهت توسعه اکوتوریسم با استفاده از عملگر میانگین وزنی مرتب شده (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 3
56 تهیه نقشه قابلیت مرتع داری اراضی با استفاده از روش های ارزیابی چند معیاره با ریسک و جبران متفاوت (مطالعه موردی: زیر حوضه پلاسجان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 12
57 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه بندی فازی (مطالعه موردی سه زیر حوزه آبخیز کبودر آهنگ، رزن-قهاوند و خونجین- تلخاب در استان همدان) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 3، شماره: 4
58 تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده‎های ماهوارهای و سامانههای اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 1
59 روش امتیازدهی منطق ترجیح و ارزیابی چندمعیاره در قابلیت حفاظت منابع طبیعی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 1
60 شناسایی معیارهای مورد نیاز جهت الویت بندی بهسازی اکولوژیکی (مطالعه موردی: پارک ملی خجیر) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 1
61 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری: مطالعه موردی شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 6
62 کاربرد سنجش از دور چند زمانی در تعیین سطح زیرکشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
63 کاربرد شاخص مکانی آشفتگی جاده ای (SPROADI) در ارزیابی اثرات اکولوژیک جاده ها در مقیاس سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شرق استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 1
64 کاربرد مدل سازی صدای ترافیک در تعیین منطقه اثر بوم شناختی جاده ها در زیستگاه های طبیعی استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 2
65 کمی سازی تغییرات الگوی مکانی سیمای سرزمین در زیستگاه سیاه خروس قفقازی (Tetrao mlokosiewiczi) در ذخیرگاه زیستکره ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 5
66 مروری بر برخی از روش های آشکارسازی تغییرات با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 82
67 مقایسه روش های طبقه بندی کننده حداکثر مشابهت و حداقل فاصله از میانگین در تهیه نقشه پوشش اراضی (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 57
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (مطالعه موردی:شهرستان خمینی شهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
2 آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی و سیمای سرزمین شهرستان خمینی شهر با استفاده ازسنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
3 آشکارسازی تغییرات سیمای سرزمین ( 1334-386 ) شهر اصفهان با استفاده از روش گرادیان در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
4 آشکارسازی و پیش بینی تغییرات پوشش اراضی شهر اراک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
5 اثر الگوهای مکانی شهرک‌ها و مناطق صنعتی بر کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 اثر فعالیت های کشاورزی بر غلظت فلزات سنگین مس و کروم در برخی از خاک های استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
7 اثرات مصرف کود شیمیایی بر تجمع فلزات مس و نیکل و کیفیت خاک های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 ارائه روشی برای ارزیابی آسیب پذیری کاربری های انسانی اطراف تاسیسات مخاطره آمیز صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
9 ارزیابی الگوی سیمای سرزمین بخش مرکزی اصفهان با استفاده از آنالیز گرادیان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
10 ارزیابی تغییرات اراضی کشاورزی اصفهان طی سالهای 1335 تا 1385 با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
11 ارزیابی تناسب اکولوژیک کاربری کشاورزی شهرستان سمیرم با استفاده ازروش میانگین وزنی مرتب شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بارز و شوار برای جنگل داری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
13 ارزیابی توان پناهگاه حیات وحش قمیشلو با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 ارزیابی توان سیمای سرزمین برای کاربری تفرجی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعهی موردی درمنطقهی ناژوان در استان اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
15 ارزیابی فضای سبز شهری با استفاده از اکولوژی منظر (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
16 ارزیابی قابلیت مدل V-I-S برای تهیه نقشه کاربری اراضی شهری با استفاده از داده های ماهواره ای ASTER (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
17 ارزیابی وضعیت تناسب محل دفن فعلی پسماندهای شهری نجف آباد با استفاده از GIS و منطق بولین (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 ارزیابی وضعیت زیست محیطی شهرستان کاشان با مدلSWOT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
19 استفاده از تحلیل ممیزی غیرخطی انعطاف پذیر برای شناسایی مناطق جنگلی مستعدخشکیدگی (مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
20 استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره برای زون بندی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش قمیشلو) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
21 استفاده از روش فازی در مکان یابی نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک (مطالعه مورد: شهرستاننایین) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
22 استفاده از سطوح نفوذ ناپذیر در طبقه بندی پوشش اراضی و تأثیر آن بر رواناب های شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 استفاده از سطوح نفوذ ناپذیر دز طبقه بندی پوشش اراضی به عنوان یک شاخص زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
24 انالیز تغییرات کشل واندازه کاربری های اراضی شهر اصفهان با استفاده از GIS ومتریکهای سیمای سرزمین (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
25 ایجادپایگاه داده توسط GISدر شهرک های صنعتی جهت پایش محیط زیستی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی نجف آباد) (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
26 بارز سازی تغییرات پوشش سبز اصفهان با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
27 بارز سازی تغییرات گسترش مناطق شهری و کاهش اراضی کشاورزی اصفهان با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
28 بارزسازی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS,RS (مطالعه موردی : فضای سبز شهری اصفهان) (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
29 برآورد اقتصادی خدمات اکوسیستم در زیر حوضه لنجانات از حوضه آبریز گاوخونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
30 بررسی آشفتگی ها تعارضات انسانی در پارک ملی خجیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
31 بررسی آلودگی هوا ناشی از صنایع با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
32 بررسی اثر کاربری اراضی برمیزان نیترات و فسفات آب رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
33 بررسی اثرات زیست محیطی توسعه معادن در پناهگاه حیات وحش موته با استفاده از سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
34 بررسی امکان پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی (مطالعه موردی: منطقه فلاورجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
35 بررسی پراکنش گازهای آلاینده خروجی (CO,NO(x)SO2) پتروشیمی اصفهان با استفاده از نرم‌افزار AERMOD VIEW (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
36 بررسی پراکنش گازهای آلاینده خروجی )CO،NOx،SO2 پتروشیمی اصفهان با استفاده ازنرم افزار Screen view3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
37 بررسی تغیرات کاربری اراضی در منطقه بلوک لنجان و نقش آن بر کیفیت آب رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
38 بررسی تغییرات الگوهای سیمای سرزمین شهرستان نجف آباددرطی دودهه گذشته (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
39 بررسی تغییرات الگوهای سیمای سرزمیه در زیستگاه سیاه خروس قفقازی در ذخیره گاه زیستکرهی ارسباران 2001-2011 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
40 بررسی تغییرات ساختاری ناشی از شبکه ی جاده در مناطق تحت حفاظت غرب استان اصفهان با استفاده از متریک های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
41 بررسی تغییرات سیمای سرزمین شهرستان فلاورجان با استفاده از متریکهای سیمایسرزمین و تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
42 بررسی تغییرات کاربری اراضی شهر لنده بین سال های1369-1394 با استفاده از LCM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
43 بررسی تغییرات میزان طبیعی بودن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور وسامانه های اطلاعات جغرافیایی در پناهگاه حیات وحش موته (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
44 بررسی توانایی مدل CA مارکوف در پیش بینی نقشه پوشش اراضی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
45 بررسی رابطه بین وقوع خشکسالی و پدیده مهاجرت در استان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
46 بررسی روند تغییرات پوشش اراضی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
47 بررسی روند رشد شهر اصفهان طی 5 دهه گذشته (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
48 بررسی کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در پایش تغییرات پوشش و کاربری اراضی (مطالعه موردی: منطقه فلاورجان استان اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
49 بررسی مدیریت پسماند صنعتی در چهارده واحد صنعتی مختلف شهر اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
50 بررسی و مدلسازی تغییرات شهر اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
51 بررسی وضعیت آلودگی خاک به فلزات سنگین کبالت و کروم (مطالعه موردی شهرستان نهاوند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
52 بررسی ویژگی های مناطق جنگلی دارای خشکیدگی بالای 50 % در استان لرستان از لحاظ عوامل فیزیوگرافیک و اقلیمی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
53 بکارگیری منطق بولین برای یافتن مکان های بهینه صنایع ( مطالعه موردی اصفهان بزرگ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
54 پایش آلودگی خاک به کروم در اراضی کشاورزی استان همدان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
55 پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی در منطقه ی حفاظت شده ی ارسباران 1987-2011 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
56 پایش محدودههای توسعه در پارک جنگلی صفه باتوجه به توان اکولوژیکی زمین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
57 پهنه بندی آلودگی خاک به وانادیوم با استفاده از GIS و زمین آمار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
58 پهنه بندی ساختارسیمای سرزمین شهراصفهان با استفاده از شش ضلعی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
59 پهنه بندی سیمای سرزمین براساس سنجه های الگوهای مکانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
60 پهنه بندی کیفیت آب رودخانه زاینده رود با استفاده از شاخص WQI (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
61 تحلیل های خشک سالی و سری زمانی شاخص NDVI تصاویر ماهواره ای MODIS جهت پایش تخریب پوشش گیاهی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
62 ترکیب تصمیم گیری چند معیاره با سیستم اطلاعات جغرافیایی برای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
63 ترکیب روش آماری جنگل تصادفی با نظرات کارشناسی برای شناسایی مناطق جنگلی مستعد خشکیدگی در استان لرستان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
64 تعیین توزیع مکانی فلزات سنگین آهن، کبالت و وانادیوم در خاک سطحی استان همدان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
65 تلفیق منطق بولین و مدل تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
66 توزیع مکانی کادمیم و سرب در خاک های کشاورزی لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
67 توسعه پایگاه داده برروی فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای Quick Bird مطالعه موردی منطقه چهار شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
68 تهیه نقشه برخی از پارامترهای خاک سطحی شهرستان نهاوندبا استفاده از gis و زمین امار (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
69 سناریو های ردپای آب در حوضه آبریز گاوخونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
70 کاربرد ارزیابی ریسک سلامتی فلزات سنگین برای پایش محصول سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
71 کاربرد GIS و RS در طراحی فضای سبز اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
72 کاربرد تصاویر ماهواره ای GIS , Quick Bird در مدیریت اراضی گامی به سوی یک شهر الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
73 کاربرد سنجش ازدور درمدیریت شهری مطالعه موردی منطقه فلاورجان (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
74 کاربردSWOTدر برنامهریزی استراتژیک زیستمحیطی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
75 کمی کردن الگوی سیمای سرزمین شهرستان خمینی شهر اصفهان با استفاده از متریک های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
76 مدل سازی آلودگی خاک سطحی شهر اصفهان به کادمیم و سرب به روش کریجینگ ناپیوسته (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
77 مدل سازی پراکنش جغرافیایی قوچ و میش وحشی در مواجهه با تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
78 مدل سازی توزیع مکانی کل سرب و کل کادمیوم در خاک سطحی شهر اصفهان بروش کریجینگ ناپیوسته (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
79 مدلسازی ارتباطات اکولوژیکی برای قوچ و میش وحشی( Ovis orientalis isphahanica) بینپناهگاه حیات وحش موته و منطقه حفاظت شده هفتادقله با استفاده از تئوری مدار الکتریکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
80 مدلسازی توسعه مکانی شهرستان کاشان با استفاده ازمدل سلولهای خودکار مارکوف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
81 معرفی مدل رشد شهری SLEUTH به عنوان ابزاری برای پیش بینی و تصمیم گیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
82 معرفی نرم افزار HEAT برای ارزیابی زیستگاههای حیات وحش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
83 مقایسه روش های درون یابی زمین آمار برای پهنه بندی فلز سنگین روی در خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
84 مقایسه کارایی چهار روش طبقه بندی تصاویر ماهواره ای برای تهیه نقشه گستره جنگلی زاگرس دراستان لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
85 مقایسه کاربرد شاخصهای مختلف گیاهی جهت تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مناطق خشکو نیمه خشک با استفاده از داده های ماهواره (پناهگاه حیات وحش موته) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
86 مکان یابی استقرار نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک در شهرستان نائین، استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
87 مکان یابی شهرک صنعتی شهرستان سلسله در استان لرستان با استفاده از روش هایMCE و الگوریتم تکاملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
88 مکانیابی نیروگاه خورشیدی با استفاده از روش بولین (مطالعه موردی: شهرستان نایین) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
89 نقشه برداری فضای سبز شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای Quick Bird (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
90 نقشه سازی اکوسیستم ها در جهت توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
91 نقشه سازی اکوسیستم های خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)