دکتر بیژن عباسی

دکتر بیژن عباسی استاد، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران

دکتر بیژن عباسی

Dr. Bizhan Abbasi

استاد، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 12
2 ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 12
3 ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 1، شماره: 1
4 اصل صحت در پرتوی اندیشه های سیاسی اسلام و قانون مدنی(مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 1
5 بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن (رویکرد جامعه شناسی سیاسی در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 6
6 بررسی چالشهای مشارکت همگانی در نظام سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 8، شماره: 29
7 بررسی سیاست گذاری و قوانین و مقررات سلامت در امریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 1
8 بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 4
9 بررسی معیارهای نهاد آمبودزمان با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 10، شماره: 31
10 بررسی و نقد رای شماره ۴ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اختیارات سازمان های اداری (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 1، شماره: 1
11 بین المللی شدن حقوق عمومی معاصر؛ جلوه ها و مصادیق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 80
12 تاثیر خصوصی سازی باشگاه های دولتی و نقش آن در ارتقای مدیریت ورزش در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
13 تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاست های حقوقی-تقنینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب دوره: 5، شماره: 1
14 تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 62
15 تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 22، شماره: 88
16 تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 94
17 حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 2، شماره: 4
18 رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 3
19 شرط ثبات در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی از منظر حقوق اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 22، شماره: 68
20 ضرورت در قانون اساسی؛ مفهوم- مرجع تشخیص و نظارت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 15
21 فرآیندرسیدگی به شکایات از مناقصات در قانون نمونه آنسیترال (۲۰۱۱) و مقایسه آن با فرآیند تعریف شده در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 14
22 قبض و بسط مصداقی عدالت در پارادایم مشروعیت دولت درگفتمان سیاسی شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره: 2، شماره: 1
23 قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 5، شماره: 10
24 قضاوت سیاسی به عنوان یک سازوکار نظارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 3
25 کاستی های تقنینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 16
26 گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 35
27 مبانی حقوقی یارانه های حزبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 1
28 محدودیت آزادی اجتماعات با تاکید بر قانون جدید نحوه فعالیت احزاب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 1
29 مشارکت کارگران در اداره کارگاه به عنوان الگویی برای انعطاف پذیر کردن رابطه کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 3
30 مطالعه تطبیقی حمایت های حقوقی از زنان در نظام مستمری بازنشستگی در حقوق امریکا و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 46
31 مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی ۲۰۱۴» آنسیترال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 7
32 مطالعه تطبیقی نظام‮های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 23، شماره: 73
33 مفهوم قانون در اندیشه های مستشارالدوله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 1
34 نظام حقوقی حاکم بر کنترل اجتماعات در پرتو پلیس قانون‌مدار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 3
35 نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصیسازی ایران و آثار آن (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 21، شماره: 3
36 واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بایسته های توسعه و تضمین حقوق و آزادی ها در پرتو راهبری قانون اساسی (دریافت مقاله) همایش ملی استاد کاتوزیان و اندیشه های حقوق عمومی
2 تاثیر نظارت بر دارایی ها و اموال عمومی در کاهش فساد اداری در ایران با تاکید بر اصل 142 قانون اساسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
3 جایگاه دین در دولت آمریکا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ