ایوب فلاح سلوکلائی

 ایوب فلاح سلوکلائی استادیار مدیریت آموزشی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی مازندران

ایوب فلاح سلوکلائی

Ayoub Fallah Solokayee

استادیار مدیریت آموزشی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.