دکتر احمدعلی حیدری

دکتر احمدعلی حیدری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر احمدعلی حیدری

Dr. Ahmad Ali Heidari

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آگاهی از معمای عدم به شیوه مارتین هیدگر با نظر به مابعدالطبیعه چیست؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 5، شماره: 2
2 الاهیات سیاسی و امر استثناء (کارل اشمیت و مساله ی حاکمیت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 44، شماره: 1
3 امکان خوانشی «پسامدرن» از سنت فلسفی در عالم اسلام با تاکید بر «هستیشناسی بنیادین» هیدگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 6، شماره: 2
4 بررسی تطبیقی پاسخ های علامه طباطبایی، فخر رازی و زمخشری به شبهات انکار معاد جسمانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه اندیشه علامه طباطبائی دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی تطبیقی فلسفه اخلاق آلن بدیو و اندیشه های کی یر کگور (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 8، شماره: 31
6 بررسی ریشه های امر دیونیزوسی و آپولونی فلسفه هنر نیچه در فلسفه شوپنهاور (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 14، شماره: 55
7 پدیدارشناسی و «ممنوعیت انسانشناختی» مسئلهی امکان یک انسانشناسی پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 16، شماره: 62
8 تبیین اصل های باطنی و هستی شناختی آموزه های نانوشته در مکتب توبینگن و نقش آن در سیاست (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 10، شماره: 19
9 تحلیل اگزیستنسیال هیدگر در آینه فلسفه عملی ارسطو «خوانشی » نو از اخلاق نیکوماخوس ارسطو (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 1، شماره: 1
10 تفکر فقر خویش را بپذیرد (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 3، شماره: 11
11 جایگاه فلسفه در تاریخ فرهنگی اجتماعی قاجار و تداوم آن در مکتب فلسفی متاخر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 6، شماره: 24
12 چیستی و جایگاه «پرسش» در آثار متقدم هیدگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 13، شماره: 1
13 سخنوری در گزارندگی فلسفی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 13، شماره: 50
14 شعر، رضا داوری و مارتین هیدگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 9، شماره: 1
15 فهم هنری بیبدیل است تلقی هنری هیدگر؛ عرصه پیوند آرا فلسفی هنر (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 6، شماره: 21
16 گذر به ایده آلیسم عینی و تحقق شناخت و آگاهی در بستر پدیدارشناسی هگل (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 16، شماره: 64
17 معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 43، شماره: 1
18 معنای فردیت و تعادل تراژیک در اشعار حافظ (نگرشی به اشعار حافظ از دیدگاه امر دیونیزوسی و آپولونی در فلسفه هنر نیچه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 26
19 مولفههای فلسفه فرهنگ در رویکرد کثرتگرای ابنخلدون (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 15، شماره: 60
20 نقد هیدگر بر مفهوم جهان در فلسفه دکارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 18، شماره: 70
21 واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزاره عقل فعال و نورالانور در رساله های رمزی سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 13، شماره: 24
22 وفای خلاق مارسل: روشی برای تغییر جهان مدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 4، شماره: 2
23 هستیشناسی امر ایجابی بررسی بنیانهای هستی شناسی ایجابی ژیل دلوز نزد فلاسفه پیشاکانتیو پساکانتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 48، شماره: 2
24 همارزی تکامل نهاد اخلاق در فرد و نوع با رجوع به اندیشه فروید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 6، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اموزش فلسفه در المان (دریافت مقاله) همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان
2 بررسی تطبیقی و نوآوری های ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری1392 نسبت به قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا 1385 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
3 تاثیر پرونده شخصیت در مرحله اجرایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
4 تحلیل و بررسی جرم مزاحمت خیابانی نسبت به زنان در پرتو نظریه های جرم شناسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
5 علل و عوامل ارتکاب جرایم علیه عدالت در ایران با بررسی نظریه فشار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
6 علل و عوامل ارتکاب جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن، با تاکید بر نظریه های جرم شناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
7 علل و عوامل ارتکاب جرم کلاهبرداری و راه های پیشگیری از آن،در پرتو نظریه های جرم شناسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
8 نحوه اجرای احکام خدمات عام المنفعه نوجوانان در پرتو قوانین جزایی نوین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
9 نگهداشت کربن آلی توسط رس های اسمکتایتی در خاکهای مناطق خشک تا نیمه مرطوب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران