دکتر ابراهیم تقی زاده

دکتر ابراهیم تقی زاده استاد دانشگاه پیام نور تهران

دکتر ابراهیم تقی زاده

Dr. Ebrahim Taghizadeh

استاد دانشگاه پیام نور تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تاکید بر دستورالعمل های ۱۳۹۰/۵/۲۵ شورای پول و اعتبار (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 6، شماره: 1
2 اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 1، شماره: 2
3 اعتبارسنجی شروط تحمیلی و حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 15، شماره: 26
4 اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 2، شماره: 2
5 الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن لا و فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 15، شماره: 3
6 انتقال فناوری و سازوکارهای حمایتی مالکیت فکری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
7 انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 1، شماره: 2
8 بازپژوهی فقهی _ اصولی اثبات نقض بالفعل در نظریه نقض فرضی قرارداد (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 51، شماره: 3
9 بازپژوهی مقابله با نقض فرضی قرارداد بر مبنای راهکار الزام به اجرای عین تعهد در نظام حقوق عرفی (انگلیس و آمریکا) و حقوق اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 4، شماره: 2
10 بازخوانی وضعیت حقوقی ایادی غیرعدوان بر مال غیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 11، شماره: 42
11 بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 3، شماره: 2
12 بررسی تطبیقی تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل در قراردادهای حمل و نقل بین المللی کالا (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 11، شماره: 1
13 بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 9، شماره: 2
14 بررسی تطبیقی و تحلیلی مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل حقوق داخلی با مسئولیت متصدی حمل و نقل ریلی بر اساس کنوانسیون کوتیف (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
15 بررسی حقوق مصرف کنندگان در فقه امامیه با نگرشی اجمالی به نقش سازمان تعزیرات حکومتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 17، شماره: 2
16 بررسی فقهی سرمایه گذاری الکترونیکی و نوسانات بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
17 بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 11
18 تبارشناسی فقهی- حقوقی بیع اقساطی با نگاهی بر کنواسیون ۱۹۸۰ وین (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
19 تحلیل تطبیقی نوآوری های کنوانسیون «رتردام» ۲۰۰۹ در حمل دریایی کالا نسبت به کنوانسیون های «بروکسل» ۱۹۲۴ و «هامبورگ» (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 90
20 تعدیل قدرت معاملاتی نابرابر با تقلید معامله (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 100
21 جایگاه حسن نیت در عقد وکالت (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 2، شماره: 1
22 جایگاه حسن نیت در فقه امامیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 1
23 جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 10
24 جایگاه قانونی، سیاسی ریسک در مسئولیت های ناشی از جبران خسارت در بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
25 حسن نیت در دکترین حقوقی ایران و برخی از قراردادها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 12
26 حسن نیت و جایگاه آن در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 25
27 حق نظارت بر کالای درحال حمل در مقررات رتردام؛ مطالعه تطبیقی با سایر کنوانسیون های حمل و نقل کالا و حقوق داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 99
28 حقوق بشر در حقوق خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 5، شماره: 19
29 حقوق بنیادین مصرف کننده (مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران با مقررات اتحادیه اروپا و اصول راهنمای سازمان ملل متحد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 19، شماره: 1
30 حل چالش های عمده در دعاوی اسرار تجاری با رفع تزاحم دو حق؛ دادخواهی منصفانه وحفظ محرمانگی اطلاعات (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 9، شماره: 16
31 خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 79
32 رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 10، شماره: 38
33 رویکرد تحلیلی تعادل قراردادی بر مبنای عدالت توزیعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 2
34 رویکرد فقهی و حقوقی قصد و رضا در اسناد تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 66
35 سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 10، شماره: 1
36 طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 103
37 فرایند حقوقی انتشار اوراق بهاداررهن درفقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 13، شماره: 2
38 گونه شناسی اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 8
39 ماهیت و آثار «خسارت تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی) (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 1، شماره: 1
40 مبانی فلسفی اسقاط حق در فقه اسلامی و حقوق غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 14، شماره: 3
41 مسئولیت مدنی تولید و عرضه کنندگان خودروی معیوب در دوره تضمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 24، شماره: 12
42 مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 17
43 مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1398، شماره: 49
44 مسئولیت وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 24، شماره: 88
45 مسولیت مدنی بانکها در قبال سپرده دمشتریان (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 11، شماره: 1
46 مفهوم شناختی و واکاوی نظارت بر آرای قضاوتی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1398، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اوصاف و ماهیت پیش فروش ساختمان در حقوق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
2 بررسی تاثیراقدامات ضابطین دادگستری برحقوق شهروندی باتبیین مسیولیتهای مدنی ناشی ازکوتاهی درانجام وظایف(طبق قوانین جدید) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی
3 بررسی تعهدات و ضمانت اجرایی پیش فروش ساختمان در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
4 بررسی جایگاه مسیولیت مدنی محجورین در نظام حقوقی ایران و فرانسه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
5 بررسی قواعد بازدارندگی حاکم برمسیولیت قهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
6 بررسی قواعد بازدارندگی حاکم برمسیولیت قهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
7 بررسی مفاهیم و اقسام محجورین مورد حمایت قانونگذار در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی
8 رابطه قاعده با ربح مالایضمن و من له الغنم فعلیه الغرم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
9 شرایط انتقال قرارداد با نگرشی بر اسناد بین المللی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
10 غیرعادلانه بودن قراردادهای ناشی از سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
11 قواعد بازدارندگی حاکم بر مسیولیت قهری و قراردادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
12 قواعد بازدارندگی حاکم بر مسیولیت قهری و قراردادی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
13 لزوم توجه به خسارات ناشی از عدم النفع در قضاوت عادلانه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه، حقوق انگلیس و قواعد متحد الشکل تجاری آمریکا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
14 مبانی مسئولیت مدنی نهادهای مجری تبلیغات در قبال تبلیغ برای کالاها و خدمات بی کیفیت و غیر واقعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
15 محدودیتها و ممنوعیت هافعالیت تجاری درحقوق تجارت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
16 مقایسه نهاد واگذاری قرارداد با مفاهیم مشابه در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم انسانی
17 نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب قتل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
18 هم خوانی فعالیت های تجاری از نظرشرعی وقانونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی